Sunteți pe pagina 1din 3

Comparație Peceți-Trâmbițe-Potire

Peceți Trâmbițe Potire

1) 1. Şi am văzut când a deschis Mielul una din cele şapte peceţi 1) 7. Şi cel dintâi a sunat din trâmbiţă: şi s-a făcut grindină şi 1) 2. Şi cel dintâi s-a dus şi şi-a vărsat potirul pe pământ; şi o
şi am auzit pe una din cele patru făpturi vii spunând cu glas foc amestecat cu sânge şi au fost aruncate pe pământ; şi a rană rea şi chinuitoare a venit peste oamenii care aveau
ca de tunet: „Vino!“ treia parte a pământului a fost arsă; şi a treia parte din copaci semnul fiarei şi peste cei care se închinau chipului ei.
2. Şi am văzut: şi iată un cal alb şi cel care şedea pe el, avea a fost arsă, şi toată iarba verde a fost arsă.
un arc; şi i s-a dat o cunună şi a ieşit învingător şi ca să
învingă.

2) Şi, când a deschis pecetea a doua, am auzit pe a doua 2) 8. Şi al doilea înger a sunat din trâmbiţă: şi ca un munte 2) 3. Şi al doilea şi-a vărsat potirul peste mare; şi a devenit
făptură vie spunând: „Vino!“ mare aprins de foc a fost aruncat în mare; şi a treia parte din sânge, ca de mort; şi în mare a murit orice suflare de viaţă.
4. Şi a ieşit un altul, un cal roşu, şi celui care şedea pe el i s-a mare a devenit sânge;
dat să ia pacea de pe pământ şi ca să se înjunghie unii pe 9. şi a murit a treia parte din făpturile care erau în mare, care
alţii; şi i s-a dat o sabie mare. aveau viaţă; şi a treia parte din corăbii a fost nimicită.

3) 5. Şi, când a deschis pecetea a treia, am auzit pe a treia 3) 10. Şi al treilea înger a sunat din trâmbiţă: şi a căzut din 3) 4. Şi al treilea şi-a vărsat potirul peste râuri şi peste
făptură vie spunând: „Vino!“ Şi am văzut: şi iată un cal negru cer o stea mare, arzând ca o făclie; şi a căzut peste a treia izvoarele apelor; şi au devenit sânge.
şi cel care şedea pe el avea o balanţă în mâna sa. parte din râuri şi peste izvoarele apelor. 5. Şi l-am auzit pe îngerul apelor spunând: „Drept eşti Tu,
6. Şi am auzit ceva ca un glas în mijlocul celor patru făpturi 11. Şi numele stelei este Pelin; şi a treia parte din ape a care eşti şi care erai, Cel Sfânt, pentru că ai judecat astfel;
vii, spunând: „O măsură de grâu, un dinar; şi trei măsuri de devenit pelin şi mulţi dintre oameni au murit din cauza apelor, 6. pentru că au vărsat sângele sfinţilor şi al profeţilor, şi Tu le-
orz, un dinar; şi nu vătăma untdelemnul şi vinul!“ pentru că se făcuseră amare. ai dat să bea sânge: vrednici sunt“.
7. Şi am auzit altarul spunând: „Da, Doamne, Dumnezeule
Atotputernic, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!“

4) Şi, când a deschis pecetea a patra, am auzit pe cea de-a 4) 12. Şi al patrulea înger a sunat din trâmbiţă: şi a fost lovită 4) 8. Şi al patrulea şi-a vărsat potirul pe soare; şi i s-a dat să
patra făptură vie spunând: „Vino!“ a treia parte din soare şi a treia parte din lună şi a treia parte dogorească oamenii cu foc.
8. Şi am văzut: şi iată un cal gălbui; şi numele celui care din stele, ca să fie întunecată a treia parte din ele şi ziua să 9. Şi oamenii au fost dogoriţi cu arşiţă mare şi au hulit Numele
şedea pe el era Moartea; şi Locuinţa morţilor urma cu el; şi i nu-şi arate a treia parte din ea şi noaptea tot aşa. lui Dumnezeu care are autoritate peste plăgile acestea şi nu
s-a dat autoritate peste a patra parte a pământului, ca să 13. Şi am văzut: şi am auzit un vultur zburând în mijlocul s-au pocăit, ca să-I de
omoare cu sabie şi cu foamete şi cu moarte şi prin fiarele cerului, spunând cu glas tare: „Vai, vai, vai de cei care
pământului. locuiesc pe pământ, din cauza celorlalte glasuri de trâmbiţă
ale celor trei îngeri care urmează să sune din trâmbiţă!“

5) 9. Şi, când a deschis pecetea a cincea, am văzut sub altar 5) 1. Şi al cincilea înger a sunat din trâmbiţă: şi am văzut o 5) 10. Şi al cincilea şi-a vărsat potirul pe tronul fiarei; şi
sufletele celor înjunghiaţi pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi stea căzută din cer pe pământ; şi i s-a dat cheia fântânii împărăţia ei s-a întunecat; şi îşi muşcau limbile de durere;
pentru mărturia pe care au dat-o; Adâncului. 11. şi Îl huleau pe Dumnezeul cerului din cauza durerilor lor şi
10. şi strigau cu glas tare, spunând: „Până când, o, Stăpâne, 2. Şi a deschis fântâna Adâncului; şi s-a ridicat fum din din cauza rănilor lor şi nu s-au pocăit de faptele lor.
sfânt şi adevărat, nu judeci şi nu răzbuni sângele nostru fântână, ca fumul unui cuptor mare; şi soarele şi văzduhul s-
asupra celor care locuiesc pe pământ?“ au întunecat de fumul fântânii.
11. Şi fiecăruia i s-a dat o haină albă; şi li s-a spus să se mai 3. Şi din fum au ieşit lăcuste pe pământ; şi li s-a dat putere,
odihnească puţin timp, până se va împlini şi numărul celor cum au putere scorpionii pământului;
împreună-robi cu ei şi al fraţilor lor, cei care urmau să fie ucişi 4. şi li s-a spus să nu vatăme iarba pământului, nici vreo
ca şi ei. verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care nu au
pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor:
5. şi li s-a dat să nu-i ucidă, ci să fie chinuiţi cinci luni; şi chinul
lor este asemenea chinului de scorpion, când îl înţeapă pe un
om.
6. Şi, în zilele acelea, oamenii vor căuta moartea şi nicidecum
n-o vor găsi; şi vor dori să moară şi moartea va fugi de ei.
7. Şi înfăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiţi
pentru război; şi pe capetele lor erau ca nişte cununi
asemenea aurului şi feţele lor erau ca feţele de oameni;
8. şi aveau păr, ca părul femeilor, şi dinţii lor erau ca de lei,
9. şi aveau platoşe ca platoşele de fier, şi vuietul aripilor lor
era ca vuietul carelor şi a multor cai, alergând la război;
10. şi ·aveau cozi, asemenea scorpionilor, şi ace; şi puterea
lor era în cozile lor, ca să-i vatăme pe oameni cinci luni.
11. Au un împărat peste ele, pe îngerul Adâncului: numele
său în evreieşte este Abadon şi în greceşte are numele
Apolion.

6) Şi am văzut când a deschis pecetea a şasea: şi s-a făcut 6) 13. Şi al şaselea înger a sunat din trâmbiţă: şi am auzit un 6) 12. Şi al şaselea şi-a vărsat potirul pe râul cel mare,
cutremur mare şi soarele s-a făcut negru ca un sac de păr şi glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este Eufrat; şi apa lui a secat, ca să poată fi pregătită calea
luna s-a făcut toată ca sângele înaintea lui Dumnezeu, împăraţilor de la răsăritul soarelui.
13. şi stelele cerului au căzut pe pământ, cum îşi aruncă un 14. spunând celui de-al şaselea înger care avea trâmbiţa: 13. Şi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi
smochin scuturat de un vânt puternic smochinele sale târzii. „Dezleagă-i pe cei patru îngeri care sunt legaţi la râul cel din gura falsului profet trei duhuri necurate, ca nişte broaşte;
14. Şi cerul s-a îndepărtat ca o carte făcută sul şi toţi munţii şi mare Eufrat!“ 14. pentru că sunt duhuri de demoni, care fac semne, care
insulele s-au mutat din locurile lor. 15. Şi cei patru îngeri, care erau pregătiţi pentru ceasul şi ziua merg la împăraţii întregului pământ locuit, ca să-i adune
15. Şi împăraţii pământului şi cei mari şi comandanţii şi cei şi luna şi anul acela, au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia pentru războiul acelei zile mari a Dumnezeului Celui
bogaţi şi cei puternici şi orice rob şi orice om liber s-au ascuns parte din oameni; Atotputernic.
în peşteri şi în stâncile munţilor; 16. şi numărul oştirilor de călăreţi era de douăzeci de mii de 15. („Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cine veghează şi îşi
16. şi ·spuneau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ori câte zece mii. Am auzit numărul lor. păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!“)
ascundeţi-ne de faţa Celui care şade pe tron şi de mânia 17. Şi astfel am văzut caii în viziune şi pe cei care şedeau pe 16. Şi i-a adunat la locul numit în evreieşte Armaghedon.
Mielului; ei: aveau platoşe de foc şi de hiacint şi de pucioasă; şi
17. pentru că a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate capetele cailor erau ca nişte capete de lei, şi din gurile
sta în picioare?“ lor ·ieşeau foc şi fum şi pucioasă.
18. Prin aceste trei plăgi au fost ucişi a treia parte din oameni,
de focul şi de fumul şi de pucioasa care ·ieşeau din gurile lor.
19. Pentru că puterea cailor ·era în gura lor şi în cozile lor,
deoarece cozile lor erau asemenea şerpilor, având capete, şi
cu ele vătămau.
20. Şi restul oamenilor, care nu au fost ucişi prin aceste plăgi,
nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine
demonilor şi idolilor de aur, şi de argint, şi de aramă, şi de
piatră, şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici
să umble.
21. Şi nu s-au pocăit de crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici
de curvia lor, nici de hoţiile lor.

7) 1. Şi, când a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în 7) 15. Şi al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă; şi au fost 7) 17. Şi al şaptelea şi-a vărsat potirul peste văzduh; şi a ieşit
cer cam o jumătate de oră. glasuri puternice în cer, spunând: „Împărăţia lumii a ajuns a un glas puternic din templul cerului, de la tron, spunând: „S-a
2. Şi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Domnului nostru şi a Hristosului Său şi El va împărăţi în vecii sfârşit!“
Dumnezeu şi li s-au dat şapte trâmbiţe. vecilor“. 18. Şi au fost fulgere şi glasuri şi tunete; şi a avut loc un
3. Şi un alt înger a venit şi a stat lângă altar, având o 16. Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, care stau înaintea lui cutremur mare, cum nu a mai fost de când sunt oamenii pe
tămâietoare de aur; şi i s-a dat tămâie multă, ca să o dea Dumnezeu pe tronurile lor, s-au prosternat şi s-au închinat lui pământ, un asemenea cutremur atât de mare.
rugăciunilor tuturor sfinţilor, pe altarul cel de aur care era Dumnezeu, 19. Şi cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi; şi cetăţile
înaintea tronului. 17. spunând: „Îţi mulţumim, Doamne, Dumnezeule naţiunilor au căzut şi Babilonul cel mare a fost amintit înaintea
4. Şi fumul tămâiei s-a suit cu rugăciunile sfinţilor, din mâna Atotputernic, care eşti şi care erai, că ai luat puterea Ta cea lui Dumnezeu, ca să-i dea paharul vinului furiei mâniei Sale.
îngerului, înaintea lui Dumnezeu. mare şi ai început să împărăţeşti. 20. Şi orice insulă a fugit şi munţii nu s-au mai găsit;
5. Şi îngerul a luat tămâietoarea şi a umplut-o din focul 18. Şi naţiunile s-au mâniat; şi a venit mânia Ta şi timpul să 21. şi grindină mare cât un talant cădea din cer peste oameni;
altarului; şi a aruncat pe pământ; şi s-au făcut glasuri şi tunete fie judecaţi cei morţi şi să dai răsplata robilor Tăi, profeţii, şi şi oamenii L-au hulit pe Dumnezeu din cauza plăgii grindinii,
şi fulgere şi un cutremur. sfinţilor şi celor care se tem de Numele Tău, celor mici şi celor pentru că plaga ei ·era foarte mare.
mari, şi să-i distrugi pe cei care distrug pământul!“
19. Şi s-a deschis templul lui Dumnezeu în cer şi s-a văzut
chivotul legământului Său în templul Său; şi au fost fulgere şi
glasuri şi tunete şi un cutremur şi grindină mare.