Sunteți pe pagina 1din 89

DanSe

rac
u

Cabal
a

esot
eri
sm
Serie coordonată de Risvan Vlad Rusu
De același autor la Editura Mistica:
Cristaloterapia
Autocontrolul pas cu pas

Dan Seracu (1946–1999) a absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii din


București și, de-a lungul anilor, s-a afirmat ca bioenergetician, chimist,
pedagog și specialist în terapii alternative. În anul 1992 Universitatea din
București i-a conferit titlul de doctor în chimie. A fost membru al unor
organizaţii precum Societatea de Știinţe din New York, Societatea de Chimie
Analitică din România, Societatea Americană de Chimie etc. A fost, de
asemenea, vicepreședinte onorific al Asociaţiei Naţionale pentru Terapii
Complementare din România. Printre volumele pe care le-a publicat de-a
lungul carierei sale se numără Arta divinaţiei, Enciclopedia fenomenelor paranormale
și știinţelor oculte, Pendulul magic, Astrologia Yi-Jing-ului.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
SERACU, DAN
Cabala / Dan Seracu. – București: Nemira Publishing House, 2015
ISBN print 978-606-579-852-6
ISBN pdf 978-606-758-280-2

141.331.5

Dan Seracu
CABALA

© Nemira, 2015

Coperta: Cristian Florescu


Lector: Emma LUPU
Tehnoredactor: Irina POPESCU

Orice reproducere, totală sau parţială, a acestei lucrări,


fără acordul scris al editorului, este strict interzisă și se
pedepsește conform Legii dreptului de autor.
C O PAC U L S E P H I RO T I C
AL CABALEI

C O PAC U L V I E Ţ I I
(O T Z - C H I I M )

Termenul Cabala provine din ebraicul Qabbalah („tradiţie“)


și este folosit astăzi pentru a defini ezoterica evreiască, iar
într-un sens mai restrâns direcţia mistico-ezoterică a
Antichităţii târzii. Sensul ezoteric începe să-l poarte terme-
nul doar după Evul Mediu și, mai ales după școala lui Isac cel
Orb (Provenţa, sec. XII), unde acesta definește domeniul mis-
ticii teozofice.
În afara Cabalei mistice , există o Cabala practică rezumabilă la
un summum de cunoștinţe magice cu aplicaţii în cele mai di-
verse domenii ale naturii, precum și o Cabala speculativă unde
textele sacre sunt interpretate în mod alegoric, prin folosirea
unor tehnici de permutare a literelor, cu intenţia de a pătrunde
în cele mai adânci mistere ale Creaţiei (Maaseh Bereshit –
„Istoria Genezei“) și ale formării Universului (Maaseh

Copacul sephirotic al Cabalei 7


Merkabah – „Istoria Carului Ceresc“; Sepher Yetzirah – „Cartea
formării; Sepher-ha-Zohar – „Cartea splendorii“). Ultimele
două sunt considerate cărţi de căpătâi ale studiului cabalistic.
Cabala sau Copacul sephirotic al Cabalei este reprezentată
sub forma unui desen simbolic extrem de simplu, format din
zece „Sfere sfinte“ (Sephira – la singular, respectiv Sephiroţi – la
plural), legate între ele prin 22 de „Căi“. În afara acestora, mai
apare a 11-a Sephira – Daath (Sephira ascunsă, a Cunoașterii).
Desenul este grupat în trei triunghiuri – Supernal, al Spiritului
ceresc (Sephiroţii 1, 2, 3); cel al Spiritului personal (Sephiroţii
4, 5, 6) și cel al personalităţii (Sephiroţii 7, 8, 9).
Prin simbolistica sa dusă la extrem, precum și prin nenu-
mărate asocieri, studiul Cabalei ne permite să înţelegem mai
bine cu ajutorul unor forme vii, materiale (și/sau materializa-
bile), simbolurile, miturile, chiar visele. Pentru un erudit,
Cabala reprezintă o quintesenţă a Macrocosmosului (Divinităţii)
și Microcosmosului (persoana umană), a întregii Creaţii.
Cabala este un instrument deosebit de util celor ocupaţi
cu tehnicile terapeutice complementare – psihoterapeuţii,
taumaturgi etc. – dar poate fi folosită și de medicii implicaţi
în tratarea directă a corpului uman (sau animal). Prin inter-
mediul metodelor și practicilor cabalistice putem învăţa și
înţelege interrelaţia dintre diferitele energii, ajungând ast-
fel în situaţia de a putea ajuta în diferitele dezechilibre cau-
zatoare de boli.
Indiferent dacă vom considera Cabala „mistică“ ori „ma-
gică“, ea poate fi folosită pentru elevarea spirituală directă.
Prin întreaga sa muncă, cabalistul se cuplează pe realizarea
armoniei, întrebarea sa cea mai importantă fiind: „cum pot
exprima această armonie a Copacului în viaţa de toate zilele?“
Unii consideră Cabala ca o „biserică vie a spiritului“ – dar ea

8 C A BA L A
devine vie doar după ce spiritul devine viu, în urma studiului
și folosirii Copacului.
În afara împărţirii în triunghiuri, Copacul Sephirotic al
Cabalei se divide în patru „lumi“: Atziluth , cuprinzând primele
două Sephira (Kether și Chokmah) este Lumea arhetipală,
Lumea emanaţilor divine, este Lumea din care provin toate.
Cea de-a doua, Briáh – cuprinde doar cea de-a treia Sephira
(Binah) – este Lumea Creaţiei, Lumea acceptatoare. Dacă
prima Lume o considerăm cu caracter Yang, aceasta din urmă
va avea caracter Yin. Interacţiunea celor două Lumi duce la
apariţia celei de-a treia – Yetziráh , cuprinzând toate celelalte
Sfere, cu excepţia celei de a 10-a (Malkuth). Este Lumea for-
mării, în ea găsindu-se toate mișcările care duc la lumea fizică
accesibilă nouă. Ea cuprinde domeniile arhetipurilor primor-
diale (Chesed și Geburah), Eu-l spiritual (Tiphareth) și mijloa-
cele transformării în actual (Netzach, Hod și Yessod).
Culminarea interacţiunii acestor trei Lumi are loc în cea de-a
patra, Assiáh , care cuprinde transformarea lor în lumea
aceasta fizică, pe care o cunoaștem și la care avem acces direct.
Unii cabaliști reprezintă deseori fiecare Lume prin câte un
Copac, complicând și mai mult semnificaţiile și așa destul de
vaste, cu atât mai mult cu cât se consideră că fiecare Sephira
conţine în ea întreaga Cabala, deci toate cele 11 Sfere. Această
împărţire în cele patru Lumi o regăsim și în alte sisteme.
Astfel, prima Lume (Atziluth) se poate asocia Elementului pri-
mordial creator – Foc, cea de-a doua Elementului acceptator –
Apa, cea de-a treia Elementului formator – Aerul, iar cea de a
patra Elementului material – Pământul. Uneori se consideră
și un al cincilea Element – Eterul, quintesenţa (echilibrul) pri-
melor patru. Privind Creaţia prin optica acestor patru
Elemente-Principii (filosofice) Alchimice, pentru ca lumea
fizică să poată exista și să fie populată cu diferitele fiinţe

Copacul sephirotic al Cabalei 9


(printre care și omul), trebuia ţinută în viaţă Scânteia primor-
dială, dar trebuia voalată parţial pentru a nu fi prea străluci-
toare și să nu „orbească“ fiinţele create. Prima Lume, cea a
Spiritului pur, este asociată Focului. Cea de-a doua a fost cre-
ată pentru a menţine echilibrul (Apa). După instaurarea aces-
tui echilibru s-a putut continua Creaţia, fiind nevoie de Suflul
creator pentru a da formă Lumii (Aerul), după care a putut
apărea lumea materială, cea a Pământului. Aceste patru Lumi
au asociate câte o culoare de bază, câte o scală cromatică, nu-
mite Scala Regelui, a Reginei, a Împăratului, respectiv a
Împărătesei, culori respectate în reprezentarea cromatică a
Copacului. Astfel, Triunghiul Supernal, format din Kether,
Chokmah și Binah sunt bazate pe cromatica albului (și a com-
plementarei acesteia – negrul). Este interesant de remarcat
cele trei Sfere din mijloc (ale „sufletului“), având cromatica
culorilor elementare. Următoarele trei Sfere au cromatica re-
zultată din combinaţiile culorilor Sephiroţilor de mai sus (por-
tocaliu, verde, bordo), iar ultima, Malkuth, prin tradiţie este
reprezentată în patru culori: brun-ruginiu, galben-lămâie,
verde-oliv și negru, culori corespunzătoare celor patru
Elemente. Fiind însă mai utilă colorarea în funcţie de
Elemente pe diferitele zone ale Copacului, de multe ori cro-
matica este modificată. Tocmai de aceea, de multe ori,
Malkuth apare colorat în verde sau maro, dar apare și în tonuri
azurii (culoarea oceanelor care acoperă Terra).
Suprapunând imaginea Copacului Sephirotic al Cabalei
peste corpul unui om așezat în poziţia Lotus, se observă că
Sephiroţii se suprapun centrilor energetici principali (chakre-
lor): Centrul coroanei – Kether; Centrul celui de-al treilea ochi –
Chokmah și Binah; Centrul gâtlejului – Daath; Centrul
ini mii – Chesed, Geburah și Tiphareth; Plexul solar – Netzach și
Hod; Centrul (sub)ombilical – Yessod; Centrul pubian – Malkuth.

10 C A BA L A
Dacă însă se ţine cont de cele zece Sfere (Daath fiind situat
peste „Prăpastie“), cele șapte niveluri pe care sunt ele situate
se pot asocia cu cele șapte niveluri de dezvoltare ale omului.
În acest sens, majoritatea noastră, a pământenilor, ne găsim
situaţi pe Sferele 7–10. Cei care au reușit să ridice Vălul
Cunoașterii, al Adevărului, sunt situaţi pe Sferele 4–6, fiind
„Iniţiaţii“. Cei care au trecut de „Prăpastie“, care au avut acces
și la partea ascunsă a Cunoașterii (Daath) sunt „Marii Iniţiaţi“,
găsindu-se pe Sferele 1–3.
Fiecare Sferă prezintă o serie de asocieri cum sunt Semnele
planetare și zodiacale, Metale, Pietre (semi)preţioase, literă
din Alfabetul sfânt (ebraic), Trigramă etc. La rândul lor și
Căile au o serie de asocieri, principalele fiind trecute în con-
tinuare. Dintre toate aceste asocieri, cele cu Arcanele Taro-
tului reprezintă una din cele mai importante; Arcanele
majore fiind asociate Căilor, cele minore cifrice Sferelor, iar
cele minore figurative Elementelor și prin aceasta Sferelor
7–10. În conformitate cu cabaliștii implicaţi și în studiul
Tarotului, setul de Arcane Toth sunt cele mai apropiate
Copacului, dar poate fi folosit oricare alt set „clasic“ (cel de
Marsilia, cel egiptean etc.), cu condiţia ca să respecte sim-
bolistica și cromatica Tarotului.
Nu putem încheia această succintă prezentare a Copacului
Sephirotic al Cabalei fără a aminti relaţia dintre această ima-
gine și rugăciunea. Astfel, există o „formulare“ cabalistică a
Rugăciunii Domnești („Tatăl nostru“), urmând calea marcată
prin „Fulgerul Divin“, calea pe care se consideră că coboară
Lumina din Luminile nemanifeste (Ain – Negativitatea; Ain
Soph – Nelimitarea și Ain Soph Aur – Lumina nelimitată) până
în lumea materială reprezentată prin Malkuth: „Tatăl nostru
care ești în Cer (1), sfinţească-se numele Tău (2), vie împărăţia
Ta (3), facă-se voia Ta (Daath), precum în Cer, așa și pe Pământ

Copacul sephirotic al Cabalei 11


(4). Pâinea noastră cea spre fiinţă (5) dă-ne-o nouă astăzi (6)
și ne iartă greșelile noastre (7), precum și noi iertăm greșiţilor
noștri (8). Și nu ne duce pe noi în ispită (9) ci ne izbăvește de
cel rău (10). Că a Ta este împărăţia (9), puterea (Daath) și slava
(1), în veci, Amin (Ain-urile).“
În fine, dar nu în ultimul rând, amintim existenţa unui
dans ritual pe Copacul Vieţii, a unei terapii cabalistice, ul-
tima incluzându-se între terapiile complementare, a unor
tehnici meditative axate pe Cabala etc.
Literatura cabalistică este extrem de vastă. La începutul
acestor cuvinte am amintit de cele două lucrări considerate
„de bază“ în orice studiu cabalistic (Sepher Yetzirah și
Sepher-ha-Zohar), care au cunoscut o serie întreagă de tran-
scrieri, traduceri și copieri (cu diferenţe mai mici sau mai
mari între ele). Dintre cabaliștii moderni pot fi amintiţi
Wynn Westcott și MacGregor Mathers, Eliphas Levi, Papus,
Israel Regardie, Dion Fortune, Aleister Crowley, rabinul Isaac
Kook și Gerschom Scholem, Franz Bardon, lista putând con-
tinua la nesfârșit.
În anexa prezentată sunt de asemenea reproduse o copie a
Sistemului Sephirotic, atribuită lui Athanasius Kircher (după
„Oedipus Aegyptiacus“ – Oedip egipteanul, Roma, 1562), pre-
cum și o reproducere a alfabetului ebraic, împreună cu asoci-
erile cu literele latine și valoarea gematrică a caracterelor.

SIMBOLISTICA DIN INTERIORUL SEPHIROȚILOR

Sephiroţii, Sferele sfinte, sunt reprezentate în cele ce ur-


mează sub forma unor cercuri, având marcate Căile de legă-
tură cu Sferele alăturate.

12 C A BA L A
În cercul din mijloc se află trecut numărul Sephirei, iar în cel
următor , denumirea ebraică, transcripţia latină și asocierile
numerologice ale fiecărei litere ebraice. Pe lateralele acestui
cerc se află Trigrama asociată din YÍ jĪng (Cartea Schimbărilor)
Sephirei respective, respectiv asocierea zodiacală/planetară,
Elementul primordial și Metalul corespunzător Sferei.
În cercul exterior , sus se găsește textul Yetziratic legat de acea
Sferă, caracterizarea ei, alte denumiri date Sephirei, Nume
Divine asociate, Arhanghelul (prinţul), ordinul angelic, în-
gerii păzitori, Chakra Mundana, reprezentarea Magică, ex-
perienţa spirituală, virtuţile și viciile asociate, precum și
corespondenţa în microcosm. În partea inferioară a acestui
cerc se găsesc manifestările în corpul uman, simboluri, aso-
cieri cu Arcanele minore ale Tarotului, precum și cromatica
Sferei în cele patru Lumi.

SIMBOLISTICA DIN IMAGINILE CĂILOR

Primul rând conţine denumirea și atributul (principal) al


ei. Urmează, în cel de -al doilea rând, litera ebraică, transcripţia
latină și valoarea numerologică asociată primeia. Cel de-al
treilea rând conţine asocierea zodiacală/planetară, Elementul
primordial și Metalul corespunzător Căii. Al patrulea rând are
trecute Pietrele (semi)preţioase asociate Căii. Al cincilea rând
are culoarea asociată, iar al șaselea rând asocierile din corpul
uman, precum și atributul corespunzător.
În cea de-a doua parte a Căii sunt prezentate asocierile
legate de Arcanele majore ale Tarotului. În primul rând sunt
trecute numărul, denumirea în limba română și cea în
limba franceză a Arcanei respective. Al doilea rând conţine li-
tera ebraică asociată, transcripţia latină și valoarea ei

Copacul sephirotic al Cabalei 13


numerologică. Al treilea rând conţine Principiul Alchimic,
Metalul Alchimic și Operaţia Alchimică asociate Arcanei. Al
patrulea rând are asocierile zodiacale/planetare, metalice și cu
Elementele primordiale. În al cincilea rând se află reprodus sim-
bolul Magic asociat Arcanei. Ultimele două spaţii conţin tex-
tul referitor la Arcană după „Cheia religioasă și cabalistică a
Tarotului“, respectiv cel atribuit lui Hermes Trismegistul
(după E. Levi).
L E G E N DA S I M B O LU R I L O R FO L O S I T E

a. Elemente primordiale

Foc N Aer M Apă P Pământ O

b. Principii Alchimice

Sal □ Sulfur △ Mercur C

c. Metale (Alchimice)

A Au ☪ Ag x Sn y Pb D Cu E Fe C Hg

d. Simboluri zodiacale

a Berbec g Balanţă b Taur h Scorpion


c Gemeni i Săgetător d Rac j Capricorn
e Leu k Vărsător f Fecioară l Pești

Legenda simbolurilor folosite 15


e. Simboluri planetare

A Soare y Saturn ☪ Luna U Uranus


C Mercur ♆ Neptun D Venus n Pluto
E Marte N Terra x Jupiter

f. Litere ebraice

Literă Nume Literă Valoare


ebraică corespondentă numerologică
‫א‬ 1 Aleph A 1
‫בּ‬ 2 Baith B 2
‫ב‬ 2 Vaith V –
‫ג‬ 3 Gimmel G 3
‫ד‬ 4 Daleth D 4
‫ה‬ 5 Hay H 5
‫ו‬ 6 Wav W 6
‫ז‬ 7 Zayin Z 7
‫ח‬ 8 Cheth Ch 8
‫ט‬ 9 Teth T 9
‫י‬ 10 Yood Y 10
‫כּ‬ 11 Caph C 20
‫כ‬ 11 Chaph Ch –
‫ל‬ 12 Lamed L 30
‫מ‬ 13 Mem M 40
‫נ‬ 14 Noon N 50
‫ס‬ 15 Samech S 60
‫ע‬ 16 Ayin – 70
‫פּ‬ 17 Pay P 80
‫פ‬ 17 Phay Ph –
‫ץ‬ 18 Tzadé Tz 90

16 C A BA L A
Literă Nume Literă Valoare
ebraică corespondentă numerologică
‫ק‬ 19 Koof K 100
‫ר‬ 20 Raish R 200
‫שׁ‬ 21 Sheen Sh 300
‫שּׁ‬ 21 Seen S –
‫תּ‬ 22 Tav T 400
‫ת‬ 22 Thav Th –

f. „Culorile“ Arcanelor minore ale Tarotului:


t bastoane u cupe s spade
r dinari (pentacle, monede, cercuri)
KETHER
COROANA
AI
N
AI
N
SO
AI PH
N
SO
Text Jetziratic: PH
Inteligenţa admirabilă (ascunsă) AU
Caracterizare: Descoperirea secretelor Unicului R
și a unirii; cunoașterea conţinuturilor interne, întări-
rea energiei spirituale, revelarea inspiraţiei Divine.
Participarea conștientă la creaţie.
Denumiri: Existenţa existenţei; Taina tainelor; Cel mai vechi dintre
cei mai vechi; Cel din toate timpurile; Punctul primordial; Expresia vas-
tităţii; Capul Alb; Macroprosporous; Amin; Lux Occulta; Lux interna; Hé.
Nume divin:Eheieh
Arhanghel (prinţ): Metatron Manifestare în corpul uman:
Ordin angelic: Fericitele crea- ☯ Energia vitală
turi vii; Serafimii; Chaioth Reprezentare magică: Un
ha Quadesh
n rege bătrân, cu barbă, vă-
zut din profil
Îngeri păzitori: Veluiah; Piatră: Metal:
Yeliel; Sitael; Elemiah; Maha- – 1 Pu
Experienţă spirituală: Uni-
rea cu Divinitatea
siah;Lelahel;Achaiah; Cahetel
Chakra Mundana: Primum
‫ר‬ ‫ת‬ ‫כ‬ Virtuţi asociate: Finaliza-
Resh Tau Kaph rea Marii Opere
mobile; Rashith ha Galgalim 200 400 20 Vicii asociate: –
Corespondenţă în microcosm: Craniul, Scânteia Divină; Lotusul cu o mie
de petale; Yechidah
Simboluri: Punctul; Coroana, Svastica
Tarot: cei patru Ași 1 t – Rădăcina elementului Δ
1 u – Rădăcina elementului
_
1 s – Rădăcina elementului Δ _
1 r – Rădăcina elementului
Ca

11

Cromatica în Atziluth: Strălucire


le

a
le
a

Briah: Strălucire albă, pură


Ca
12

Yetzirah: Strălucire albă, pură


Assiah: Alb, pătat cu auriu

Calea 13

Kether 19
CHOKMAH
ÎNȚELEPCIUNEA
Text Jetziratic:
Inteligenţa care luminează
Caracterizare: Descoperirea secretelor forţei
11
a

scopului și iniţiativei; sporirea înţelepciunii; cu-


le
Ca

noașterea aspectului Planului Unic în această lume.


Denumiri: Puterea Yetzirach-ului; Ab; Abba (Tatăl supernal);
Tetragrammaton; Yod din Tetragrammaton.
Nume divin:Yehovah; Iah
Arhanghel (prinţ): Ratziel
Ordin angelic: Auphanim, Roţile
Îngeri păzitori: Haziel, Aladiah, — Experienţă spirituală: vizuali-
Lauviah, Hahaiah, Yezalel, Yang (Tatăl zarea faţă în faţă a Divinităţii
primordial)
Mebahel, Hariel, Hekamiah Virtuţi asociate: devoţiune

Chakra Mundana: Mazloth Piatră: Vicii asociate: –
Calea 14

Metal:
(Zodiacul) Topaz 2 Np Corespondenţă în micro-
Manifestare în corpul uman: ‫מ ה‬ ‫ח כ‬ cosm: Partea stângă a feţei
Emisfera cerebrală stângă Simboluri: Lingam, Phallus,
Hé Mem Kaph Cheth
Reprezentare magică: Un Yod din Tetragrammaton,
5 40 20 8
personaj masculin, bărbos Roba interioară a strălucirii,
Piatra care stă, Turnul, Linia,
Bastonul ridicat al puterii
Tarot: cele patru Arcane 2 t – E în a;; ; Dominarea
minore cu valoarea 2: 2 u – D în d;; ; Iubirea
2 s – ☪ în g;; ; Pacea restaurantă
2 r – x în j;; ; Schimbarea armonioasă
Cromatica în Atziluth: Bleu pur
Ca
le

Briah: Gri
a
15

Yetzirah: Gri perlat, irizant


Assiah: Alb, pătat cu roșu,
albastru și galben
Calea 16

Chokmah 21
B I NA H
ÎNȚELEGEREA
Text Jetziratic:
Inteligenţa care sanctifică
Fundamentul Înţelepciunii;

Ca
Creatorul credinţei

le
a
12
Caracterizare: Descoperirea secretelor liniștii; dezvolta-
rea înţelegerii, recunoașterea ei, a faptului că toţi formează
cu toţii Unul.
Denumiri: Arma (Mama întunecată, sterilă), Aima (Mama lumi-
noasă, fertilă); Khorsia (Tronul), Marah (Oceanul).
Nume divin:Yehovah; Elohim; Ieve
Arhanghel (prinţ): Tzaphkiel –– Manifestare în corpul uman:
Ordin angelic: Aralim, Tronu- Yin (Mama Emisfera cerebrală dreaptă
ancenstrală)
rile, Tăriile Reprezentare magică: O fe-
y
Îngeri păzitori: Lauviah, Piatră: meie matură, o matroană

Calea 14
Onix, Metal:
Caliel, Pahaliah, Yellahiel, Perla 3 Pb Experienţă spirituală:
Melhael, Haheuiah neagră Viziunea tristeţii
Chakra Mundana: Shabba- ‫ב י נ ה‬ Virtuţi asociate: Liniștea
thai (Saturn) Hé Noon Yod Beth Vicii asociate: Avariţia
5 50 10 2
Corespondenţă în microcosm: Partea dreaptă a feţei
Simboluri: Yoni, Kteis, Vesica Piscis, Cupa sau Caliciul, Roba externă a tăinuirii
Tarot: cele patru Arcane 3 t – ☪ în a;; ; Puterea stabilizată
minore cu valoarea 3: 3 u – C în d;; ; Abundenţă
3 s – y în g;; ; Supărare
3 r – E în j;; ; Activităţi materiale
Cromatica în Atziluth: stacojiu
17
a
le

Briah: negru
Ca

Yetzirah: maro închis


Assiah: roz pătat cu verde

Calea 18

Binah 23
DA AT H
CUNOAȘTERE
Text Jetziratic: –
Caracterizare: Descoperirea secretelor
părţii umbrite a cunoașterii și existenţei; reve-
larea profunzimilor interioare; cunoașterea podului
de curcubeu (trecerea peste prăpastie)

Denumiri: – —
— Manifestare în corpul uman:

Qián(Cer, Tatăl) gâtlej, tiroidă
Nume divin:–
N Reprezentare magică:–
Arhanghel (prinţ): – Piatră: Metal:
Experienţă spirituală: –
Chihlim- U
Ordin angelic: – bar Virtuţi asociate: –
Îngeri păzitori: – ‫ת‬ ‫א‬ ‫ד‬
Thav Alef Daleth Vicii asociate: –
Chakra Mundana: – 400 1 4

Corespondenţă în microcosm: –
Simboluri: –
Tarot: –
Cromatica în Atziluth: –
Briah: –
Yetzirah: –
Assiah: –

Daath 25
CHESED
COMPASIUNEA, TEMPLUL IUBIRII
Calea 16

Text Jetziratic:
Inteligenţă coezivă, receptivă
Caracterizare: Descoperirea secretelor Iubirii
și folosirea forţelor Jupiteriene; trezirea Iubirii și a
Păcii; întărirea puterilor avuţiei
Denumiri: Gedulah, Iubire, Majestate
Nume divin:El
Arhanghel (prinţ): Tzadkiel
Ordin angelic: Chasmalim, cei strălucitori; Dominaţiile

Îngeri păzitori: Nith-Haiah; Haa- -— Experienţă spirituală: Viziunea


—-
iah; Yeratel; Seheiah; Reiyel; Iubirii
Dui (Lac, Mezina)
Omael; Lecabel; Yasariah Virtuţi asociate: Supunere
x
Chakra Mundana: Tzedek Vicii asociate: Bigotism; ipo-
Calea 19

Piatră: Metal:
(Jupiter) Ametist 4 Sn crizie; poftă exagerată de
Manifestare în corpul uman: mâncare; tiranie
Suprarenala stângă ‫ח ס ד‬ Corespondenţă în micro-
Reprezentare magică: Un rege Daleth Samech Cheth cosm: Braţul stâng
puternic, încoronat, pe tron 4 60 8 Simboluri: Solidul; Tetraedrul;
Piramida; Crucea cu braţe egale;
Orbita; Bastonul; Cârja
Tarot: cele patru Arcane 4 t – D în a;; ; Lucrarea perfectată
minore cu valoarea 4: 4 u – ☪ în d;; ; Plăcerea
4 s – x în g;; ; Liniștea de după conflict
4 r – A în j;; ; Puterea pământeană
Cromatica în Atziluth: violet-închis
Ca
le

Briah: Albastru
a
20

Yetzirah: Violet-închis
Assiah: Azuriu-închis,
punctat cu galben
Calea 21

Chesed 27
GEBURAH
PUTEREA, TEMPLUL PUTERII
Calea 18

Text Jetziratic:
Inteligenţă puternică
Caracterizare: Descoperirea secretelor puterii;
folosirea energiilor marţiene; schimbarea conști-
entă; renașterea forţelor interne și externe
Denumiri: Din; Justiţie; Pachad; Teamă
Nume divin:Elohim Ghibbor
Arhanghel (prinţ): Khamael; Samael
Ordin angelic: Serafimii, Șerpii de foc; Puterile
Îngeri păzitori: Yehuiah; Lehaiah;
Khavaquiah; Menadel; Aniel; --—-- Experienţă spirituală: Viziu-
Haamiah; Rehael; Yeiazel nea puterii
Zhèn (Tunet, Fratele cel mare)
Chakra Mundana: Madim Virtuţi asociate: Energie, curaj
E
(Marte) Metal: Vicii asociate: Cruzime,

Calea 19
Piatră:
Manifestare în corpul Rubin 5 Fe distrugere
uman: Suprarenala dreaptă Corespondenţă în micro-
‫ו ר ה‬ ‫ג ב‬
Reprezentare magică: Un Hé Resh Wau Beth Ghimel cosm: Braţul drept
războinic puternic în carul 5 200 6 2 3 Simboluri: Pentagonul, Tran-
său de luptă dafirul tudorian cu cinci petale,
Spada, Suliţa, Biciul, Lanţul
Tarot: cei patru Arcane 5 t – y în e;; ; Conflict, efort
minore cu valoarea 5: 5 u – E în h;; ; Pierderea plăcerii, decepţie
5 s – D în k;; ; Apărare
5 r – D în b;; ; Problemă pământeană
Cromatica în Atziluth: orange
22

Briah: stacojiu-închis
a
le

Yetzirah: stacojiu-deschis
Ca

Assiah: roșu, pătat cu alb

Calea 23

Geburah 29
TIPHARETH
FRUMUSEȚE, ÎNȚELEPCIUNE;
MUNTELE SPIRITULUI
Calea 13

7 Ca
lea1 Text Jetziratic: lea
15
Ca Inteligenţă care meditează
Caracterizare: Descoperirea secretelor frumu-
seţii, armoniei și energiei Solare; conștiinţă centrali-
zată și întărirea energiei spirituale, materializarea în viaţă
Denumiri: Zoar Anpin, Conţinutul minor; Melekh, Regele;

Ca
22

Adam, Fiul; Omul

lea
lea

Nume divin:Tetragrammaton; Aloah Va Daath; Eloha


Ca

20
Arhanghel (prinţ): Raphael (Michael)*
Ordin angelic: Malachim, Regii, Virtuţile
Îngeri păzitori: Hahahel, Mikhael, -— Experienţă spirituală: Viziu-
—-
Veuliah, Yelaiah, Sealiah, nea armoniei lucrurilor,
Li (Soare, Sora mijlocie)
Ariel, Asaliah, Mihael misterul Crucii
A
Chakra Mundana: Piatră: Metal: Virtuţi asociate: Devoţiune
Shemesh (Soarele) Diamant 6 Au pentru Marea Operă
M a n i fe s t a re î n c o r p u l
‫א ר ת‬ ‫ ת פ‬Vicii asociate: Mândria
uman: Inimă, timus Tau Resh Aleph Pé Tau Corespondenţă în micro-
Reprezentare magică: Un rege 400 200 1 80 400 cosm: Torace
maiestuos și un copil; un zeu
sacrificat
Simboluri: Crucea Cavalerului, Simbolul rosicrucian, Piramida trunchiată, Cubul
Tarot: cele patru Arcane 6 t – x în e;; ; Victorie
minore cu valoarea 6: 6 u – A în h;; ; Bucurie
6 s – C în k;; ; Știinţe, succes prematur
6 r – ☪ în b;; ; Succes material
Ca

Cromatica în Atziluth: trandafiriu


24
le

a
a

le

Briah: galben
26

Ca

Yetzirah: roz-somon
Assiah: galben-ambră

Calea 25

* După Papus, Kabbala (Tradiţia secretă a Occidentului). traducere și îngrijire a ediţiei Radu
Duma. Editura Herald, București, 1995.

Tiphareth 31
N E T Z AC H
VICTORIE, GRĂDINA FRUMUSEȚII
Calea 22

Text Jetziratic:
Inteligenţă ocultă
Caracterizare: Descoperirea secretelor ener-
giilor venusiene și a dragostei; altruism; dezvolta-
rea capacităţilor artistice
Denumiri: Fermitate
24

Nume divin:Yehovah Tzabaoth, Tetragrammaton Sabaoth;


lea

Adonai Sabaoth
Ca

Arhanghel (prinţ): Haniel


Ordin angelic: Elohim, Zei; Principatele; Trimișii lui Dumnezeu
Îngeri păzitori: Vehuel, Daniel, --—-- Experienţă spirituală: Viziunea
Hahasiah, Imamiah, Nanael, frumuseţii triumfătoare
Gen (Muntele, Mezina)
Nithael, Mebahiah, Poyel Virtuţi asociate: Altruism
D N
Chakra Mundana: Nagah Vicii asociate: Poftă; pier-
Calea 27

Piatră: Metal:
(Venus) Safir bleu 7 Cu derea castităţii
Manifestare în corpul uman: Corespondenţă în micro-
Rinichi stâng, simţuri ‫נ ץ ח‬ cosm: Șale, șolduri, picioare
Reprezentare magică: O Cheth Tzadè Nood Simboluri: Lampă și cingă-
splendidă femeie, nudă 8 90 50 toare, Trandafir

Tarot: cele patru Arcane 7 t – E în e;; ; Valoare, vitejie


minore cu valoarea 7: 7 u – D în h;; ; Succes iluzoriu
Ca

7 s – ☪ în k;; ; Inutilitate, efort instabil


lea

7 r – y în b;; ; Eroare, succes neterminat


28

Cromatica în Atziluth: ambră


Briah: verde-smaragd
Yetzirah: verde-gălbui, palid
Ca Assiah: oliv, stropit cu auriu
lea
29

Netzach 33
HOD
FAST, GLORIE, CASA VRĂJILOR
Calea 23

Text Jetziratic:
Inteligenţă absolută / perfectă
Caracterizare: Descoperirea secretelor siste-
melor informaţionale și a energiilor mercuriene;
dezvoltarea capacităţilor verbalizării / comunicării clare

Ca
Denumiri: –

lea
Nume divin:Elohim Tzabaoth; Elohim Sabaoth

26
Arhanghel (prinţ): Mihail (Raphael)*
Ordin angelic: Beni Elohim (Fiii lui Dumnezeu), Arhanghelii

Îngeri păzitori: Memamiah; Ye- Experienţă spirituală: Viziu-


-—
—-
yael; Harael; Mitzrael; Um- nea splendorii
Sun (Vânt, Sora cea mare)
bael; Iah-Hel;Anavel; Mehiel Virtuţi asociate: Simţul ade-
C M
Chakra Mundana: Kobab Piatră: Metal: vărului

Calea 27
(Mercur) Crizolita 8 Hg Vicii asociate: Falsitate,
Manifestare în corpul uman: lipsa onestităţii
Rinichi drept, gânduri ‫ה ו ד‬ Corespondenţă în micro-
Reprezentare magică: Un per- Dalteh Wav Hé cosm: Șale și picioare
sonaj hermafrodit 4 6 5 Simboluri: Nume, Versete, Șorţ

Tarot: cele patru Arcane 8 t – C în i;; ; Iuţeală


minore cu valoarea 8: 8 u – y în l;; ; Lene; succes abandonat
30

8 s – x în c;; ; Amestecare; forţă diminuată


lea

8 r – A în f;; ; Prudenţă
Ca

Cromatica în Atziluth: violet-purpuriu


Briah: orange
Yetzirah: roșu
Assiah: negru-gălbui, stropit 1
a3
cu alb le
Ca

* După Papus, op. cit.

Hod 35
YESSOD
BAZA; FUNDAMENTUL,
VALEA SECRETĂ
Calea 25

Text Jetziratic:
Inteligenţă pură

Ca
Caracterizare: Descoperirea nivelurilor as-
30

le
a

a
trale și a energiilor selenare; (re)cunoașterea mo-
le

28
Ca

dului de acţiune a energiilor universale; realizarea


conexiunii la Planul Divin
Denumiri: –
Nume divin:Shaddal Elhai
Arhanghel (prinţ): Gabriel
Ordin angelic: Heruvimii; Mântuitorii Focului astral
Îngeri păzitori: Damabiah, --—-- Experienţă spirituală: Viziu-
Manakel, Ayael, Habuiah, nea modului de funcţio-
Kǎn (Luna, Fratele mijlociu)
Rahael, Yabamiah, Haiiael, nare a Universului
☪ P
Mumiah Piatră: Metal: Virtuţi asociate: Indepen-
Chakra Mundana: Levanahi Smaragd 9 Ag denţa
(Luna) Vicii asociate: Trândăvia
Manifestare în corpul uman: ‫י ס ו ד‬ Corespondenţă în microcosm:
Organe sexuale, inconștient Daleth Wav Samech Yod Organe de reproducere
4 6 60 10
Reprezentare magică: un bărbat Simboluri: Parfumuri, Santal
foarte puternic, superb, nud
Tarot: cele patru Arcane minore cu valoarea 9:
9 t – ☪ în i;; ; Forţă
9 u – x în l;; ; Fericire (materială)
9 s – E în c;; ; Brutalitate, disperare
9 r – D în f;; ; Câștig material
Cromatica în Atziluth: indigo
Briah: violet
Yetzirah: purpuriu foarte închis
Assiah: citrin, pătat cu azuriu

Calea 32

Yessod 37
M A L K UT H
REGATUL; CÂMPIA MINUNILOR
Calea 32

Text Jetziratic:
Inteligenţă strălucitoare

Ca
Caracterizare: Descoperirea nivelelor Uni-
31

le
a

a
versului fizic; capacitatea diferenţierii; vindecarea
le

29
Ca

fizică; diminuarea și dominarea inactivităţii


Denumiri: Poarta; Poarta Morţii; Poarta umbrei Morţii; Poarta
Lacrimilor; Poarta Justiţiei; Poarta rugăciunii; Poarta grădinii
Edenului; Mama inferioară; Virgin; Kallah, mireasa
Nume divin:Adonai Malekh, sau Adonai ha Aretz
Arhanghel (prinţ): Sandalphon; Methatron
Ordin angelic: Ashim, sufletele --- --- Reprezentare magică: O tânără
Focului; Sufletele glorificate încoronată, șezând pe tron
Kūn (Pământ, Mama)
Îngeri păzitori: – Experienţă spirituală:
N O
Chakra Mundana: Cholem Piatră: Metal: Viziunea Sfântului Înger
h a Ye s o d o t h ( S f e r a Cuarţ 10 Al Păzitor
Elementelor) Virtuţi asociate:
Manifestare în corpul uman: ‫ מ ל כ ו ת‬Discernere
Corpul cu simţurile sale, Tau Wav Kaph Lamed Mem Vicii asociate: Avariţie;
400 6 20 30 40
în totalitate Inerţie
Corespondenţă în microcosm: Picioare; anus
Simboluri: Altarul Crucii duble; Crucea cu braţe egale; Cercul magic; Triunghiul artei
Tarot: cele patru Arcane 10 t – y în i;; ; Opresiune
minore cu valoarea 10 10 u – E în l;; ; Succes realizat
10 s – A în c;; ; Ruină
10 r – C în f;; ; Bogăţie
Cromatica în Atziluth: galben
Briah: citrin, oliv, roșcat și negru
Yetzirah: idem, pătat cu auriu
Assiah: negru, striat cu
galben

Malkuth 39
CALEA 11
Kether
(Sephira 1)

„Calea strălucitoare
în faţa Creatorului“
‫א‬ Aleph (1)
– M –


Ochiul și urechea stângă

Tarot
0/XXII Vagabondul (Le Mat)
Novicele
‫שׂ‬ Sheen (300)
– – –
n Pu –

Unde muritorii neînfrânţi


coboară prin mulţimi.
Senzitivul, carnea, viaţa,
tranzitare, focul, originalul

Chokmah
(Sephira 2)

Calea 11 41
CALEA 12
Kether
(Sephira 1)

„Calea transparentă, viziuni“


‫ב‬ Beth (2)
C O Hg
Crizolită, Opal, Hematit, Topaz,
Carneol, Agat, Turcoază, Smarald
Policrom
Ochiul și urechea dreaptă;
sistemul nervos
Simţuri

Tarot
I Magicianul (Le Bateleur)
‫א‬ Aleph (1)
□ y Coagulatio
C Hg M
Crizolita

Totul anunţă o cauză activă


și inteligentă.
Fiinţa, spiritul, omul, Dumnezeu,
spiritul înţelegător, unitatea-mamă
a numerelor, substanţa primară.

Binah
(Sephira 3)

Calea 12 43
CALEA 13
Kether
(Sephira 1)

„Calea legalizatoare, descope-


rirea adevărului spiritual“
‫ג‬ Ghimel (3)
☪ – Ag
Smarald, Opal, Acvamarin,
Selenită
Alb
Stomac, coloana vertebrală
Subconștient

Tarot
II Papesa (La Papesse)
‫ב‬ Beth (2)
□ ☪ Solutio
☪ Ag –
Smarald

Numărul servește drept dovadă


a unităţii vii.
Casa lui Dumnezeu și a omului,
Sanctuarul, Legea, Gnoza, Cabala,
biserica ocultă, binomul, femeia, mama

Tiphareth
(Sephira 6)

Calea 13 45
C A L E A 14
Chokmah
(Sephira 2)

„Calea iluminării,
baza sanctităţii“
‫ד‬ Daleth (4)
D – Cu
Safir bleu, Agat, Perla albă,
Crizolita, Coral, Smarald, Turcoază
Verde
Nas; gură; gât
Simţuri

Tarot
III Împărăteasa (L'Empératrice)
‫ג‬ Gimmel (3)
□ D Preparatio
D Cu –
Safir bleu

Nimic nu îl poate limita


pe cel care conţine Totul.
Verbul, ternarul, plenitudinea,
fecunditatea, Natura,
Geneza în cele trei Lumi

Binah
(Sephira 3)

Calea 14 47
CALEA 15
Chokmah
(Sephira 2)

„Calea creatoare,
substanţa Creaţiei“
‫ה‬ Hé (5)
k – U
Ametist
Azuriu
Artere; gambe

Tarot
XVII Steaua (L'Etoile)
‫פ‬ Pé (80)
C D Preparatio
k U –
Ametist

Seara și trandafirul său se supun


lui Dumnezeu.
Cerul sufletului, efuziuni
sentimentale / ale gândirii, influenţa
ideii asupra formelor, nemurire

Tiphareth
(Sephira 6)

Calea 15 49
C A L E A 16
Chokmah
(Sephira 2)

„Calea infinitului
bucuria Paradisului“
‫ו‬ Wav (6)
b – Cu
Smarald
Verde
Epifiza (membrana posterioară);
gât

Tarot
V Papa (Le Pape)
‫ה‬ Hé (5)
□ E Calcinatio
b Cu –
Smarald

El fiind singurul Învăţător,


este Singurul care trebuie adorat.
Indicaţie, demonstraţie, învăţământ,
Lege, simbolism, filosofie, religie

Chesed
(Sephira 4)

Calea 16 51
C A L E A 17
Binah
(Sephira 3)

„Calea dispoziţiei,
baza credinţei“
‫ז‬ Zayin (7)
c – Hg
Perla, Selenita, Alexandrita
Policromie
Vene, umeri, braţe

Tarot
VI Îndrăgostiţii (L'Amoureux)
‫ו‬ Wav (6)
□ A Sublimatio
c Hg –
Perla, Selenita, Alexandrita

El relevă inimilor pure dogma Sa.


Încătușare, ocol, cotitură, încurcătură
(confuzii, dezordine), Lingam-ul, unirea,
îmbrăţișarea, lupta antagonismelor,
combinaţie și echilibru

Tiphareth
(Sephira 6)

Calea 17 53
CALEA 18
Binah
(Sephira 3)

„Calea efectelor,
înţelegerea cauzalităţii“
‫ח‬ Cheth (8)
d – Ag
Rubin
Alb
Epifiza (membrana anterioară);
piept

Tarot
VII Carul (Le Chariot)
‫ז‬ Zayin (7)
□ C Separatio
d Ag –
Rubin

Dar este nevoie de o singură Cheie


la operele de credinţă.
Arma, spada, sabia de foc
a Heruvimului, septenarul sacru,
triumful, regalitatea, sacerdoţiul

Geburah
(Sephira 5)

Calea 18 55
C A L E A 19
Chesed
(Sephira 4)

„Calea forţei creative,


înţelegerea binecuvântării“
‫ט‬ Teth (9)
e – Au
Peridot, Sardonix
Galben
Splină, limfă, inimă

Tarot
XI Forţa (La Force)
‫ק‬ Koof (100)
△ D Preparatio
e Au –
Peridot (Olivină), Sardonix

Foarte milos,
dar puternic pentru a pedepsi.
Mâna (în gestul de a apuca ceva)

Geburah
(Sephira 5)

Calea 19 57
CALEA 20
Chesed
(Sephira 4)

„Calea înţelegerii;
cunoașterea existenţei“
‫י‬ Yod (10)
f – Hg
Safir
Gri
Plămân stâng, abdomen

Tarot
VIIII Sihastrul (L'Hermite)
‫ט‬ Teth (9)
△ y Coagulatio
f Hg –
Safir

Și niciodată Veșnicul nu-i va schimba


fundamentul.
Binele, oroarea de rău, moralitatea,
înţelepciunea

Tiphareth
(Sephira 6)

Calea 20 59
CALEA 21
Chesed
(Sephira 4)

„Calea împăciuirii,
subordonarea la influenţa Divină“
‫כ‬ Kaph (20)
x – Sn
Ametist, Turcoază, Safir (bleu)
Hiacint, Hematită
Bleu
Intestinul gros descendent, ficat
Compasiunea
Tarot
X Roata (La Roue
de la Fortune)
‫י‬ Yod (10)
△ A Sublimatio
x Sn –
Ametist

În zilele noastre, în Ceruri,


El reglează fiecare fază.
Principiu, manifestare, proslăvire,
onoare virilă, phallus, fecunditate virilă

Netzach
(Sephira 7)

Calea 21 61
CALEA 22
Geburah
(Sephira 5)

„Calea fidelităţii,
dezvoltarea virtuţii spirituale“
‫ל‬ Lamed (30)
g – Cu
Opal, Turmalină
Bleu-verzui
Plămân drept

Tarot
VIII Justiţia (La Justice)
‫ח‬ Cheth (8)
△ ☪ Solutio
g Cu –
Opal, Turmalină

Iată de ce noi nu avem


decât o singură Lege și un singur Altar.
Balanţă, atracţia și repulsia, spaima,
făgăduiala și primejdia

Tiphareth
(Sephira 6)

Calea 22 63
CALEA 23
Geburah
(Sephira 5)

„Calea permanenţei,
dezvoltarea consistenţei“
‫מ‬ Mem (40)
I P Np
Topaz
Bleumarin
Intestin gros ascendent, picioare
Înţelepciune

Tarot
XII Spânzuratul (Le Pendu)
‫ל‬ Lamed (30)
△ C Separatio
I Np P
Topaz

El promite poporului Său un rege


în viitor.
Binele, oroarea de rău, normalitatea,
înţelepciunea, ideea pură

Hod
(Sephira 8)

Calea 23 65
C A L E A 24
Tiphareth
(Sephira 6)

„Calea imaginaţiei;
înnoire și schimbare“
‫נ‬ Noon (50)
h – Pu
Topaz, Citrină
Roșu, negru
Stomac, sex

Tarot
XIII – Arcana fără nume –
‫מ‬ Mem (40)
△ E Calcinatio
h Pu –
Topaz, Citrină

Moartea singură sfârșește,


viaţa este fără sfârșit.
Cerul lui Jupiter și Marte,
dominaţia, forţa, renașterea,
Creaţia și distrugerea

Netzach
(Sephira 7)

Calea 24 67
CALEA 25
Tiphareth
(Sephira 6)

„Calea încercărilor,
procesul Alchimic“
‫ס‬ Samech (60)
i – Sn
Turcoază, Zircon
Bleu regal
Coloana, coapse

Tarot
XIIII Temperanţa (La Tempérance)
‫נ‬ Noon (50)
△ x Reductio;
Albedo*
i Sn –
Turcoază, Zircon

Îngerul bun este cel care calmează


și temperează.
Cerul Soarelui, temperaturi, sezoane,
schimbările (etapele) vieţii,
permanent noi și mereu aceleași

Yessod
(Sephira 9)

Calea 25 69
CALEA 26
Tiphareth
(Sephira 6

„Calea înnoirii,
forţa vitală activă“
‫ע‬ Ayin (70)
j – Pb
Granata
Negru
Ficat, vezica biliară, pancreas,
schelet

Tarot
XV Diavolul (Le Diable)
‫ס‬ Samech (60)
C y Coagulatio
j Pb –
Onix, Perla neagră

Cel rău este spiritul de orgolii și mânie.


Cerul lui Mercur, Știinţa Ocultă,
Magia, comerţul, elocvenţa,
misterul și forţa naturală

Hod
(Sephira 8)

Calea 26 71
CALEA 27
Netzach
(Sephira 7)

„Calea emoţiilor,
natura existenţei“
‫פ‬ Pé (80)
E – Fe
Rubin, Diamant, Jaspis, Topaz
Roșu
Intestin subţire,
sistem muscular
Putere
Tarot
XVI Turnul (La Maison
de Dieu)
‫ע‬ Ayin (70)
C E Calcinatio
E Fe –
Rubin

Dumnezeu comandă fulgerul


și guvernează focul.
Cerul Lunii, alterări, subversiuni,
schimbări, slăbiciuni

Hod
(Sephira 8)

Calea 27 73
CALEA 28
Netzach
(Sephira 7)

„Calea mirabilă;
cunoașterea profunzimilor“
‫צ‬ Tzadé (90)
a – Fe
Diamant
Roșu
Organe sexuale (partea stângă),
cap

Tarot
IIII Împăratul (L'Empereur)
‫ד‬ Daleth (4)
□ E Calcinatio
a Fe –
Diamant

Singur înaintea oricărui principiu,


El este prezent pretutindeni.
Poarta, guvernarea Orientului,
iniţierea, puterea, Tetragramma,
Cuaternarul, Piatra cubică (baza ei)

Yessod
(Sephira 9)

Calea 28 75
C A L E A 29
Netzach
(Sephira 7)

„Calea realităţii corporale,


formarea corpului (fizic)“
‫ק‬ Koof (400)
l – Mn
Acvamarin, Hematit
Bleumarin
Scheletul și mușchii
din partea stângă, picioare

Tarot
XVIII Luna (La Lune)
‫צ‬ Tzadé (90)
C ☪ Solutio
l Mn –
Acvamarin, Hematit

El așază deasupra turnurilor sale


Luna ca paznic.
Elementele, lumea vizibilă,
lumina reflectată, formele materiale,
simbolismul

Malkuth
(Sephira 10)

Calea 29 77
CALEA 30
Hod
(Sephira 8)

„Calea colectoare,
arte cerești și astrologice“
‫ר‬ Resh (200)
A – Au
Diamant, Rubin, Crizolită,
Hiacint, Opal
Galben
Organe sexuale (partea dreaptă), inimă
Înţelepciune
Tarot
XVIIII Soarele (Le Soleil)
‫ק‬ Koof (100)
C A Sublimatio
Rubeo*
A Au –
Diamant

Soarele este izvorul în care se reîntorc


toate.
Amestecurile, capul, vârful,
principiul Cerului

Yessod
(Sephira 9)

* Începutul la Opera Rubra, partea a treia din Opera Magna.

Calea 30 79
C A L E A 31
Hod
(Sephira 8)

„Calea infinitului,
reglarea Creaţiei“
‫ש‬ Sheen (300)
N N U
Chihlimbar, Ametist
Azuriu
Scheletul și mușchii de pe partea
dreaptă; magnetismul uman
Cunoaștere
Tarot
XX Judecata (La Jugement)
‫ר‬ Resh (200)
C y Reductio
N U N
Chihlimbar

Sufletul Său face să încolţească


praful mormintelor.
Vegetativul, virtutea generatoare
a Pământului, viaţa veșnică, radiaţia

Malkuth
(Sephira 10)

Calea 31 81
CALEA 32
Yessod
(Sephira 9)

„Calea ordonării; coordonarea


energiilor vitale“
‫ת‬ Thav (400)
y O Pb
Onix, Perla neagră, Calcedonie,
Topaz, Hematit
Negru
Vezica urinară, pielea, scheletul
Înţelegerea
Tarot
XXI Lumea (Le Monde)
‫ת‬ Thav (400)
C C Separatio
y Pb O
Onix, Perla neagră

Coroana Sa a acoperit masa de aur


din Templu, iar peste Heruvimi face
să plutească Slava Sa.
Microcosmosul, rezumatul, totul în tot

Malkuth
(Sephira 10)

Calea 32 83
1

12 11
3 13 14 2

PRĂPASTIA
17 15 16
18
5 4
19

22 20

23 6
21
VĂLUL
24 ADEVĂRULUI
26
8 7
27

25
9
30 28

31 29
32

10
D AN S ERACU

AUTOCONTROLUL PAS CU PAS

„Înaintea ta, Divinitatea a pus o cărare, diferită de la om la om,


cărare la sfârșitul căreia este examenul cel mare dinaintea saltului
spre lumile superioare. Parcurgând această cărare, avem două
ţeluri: a acumula Cunoaștere și a face Bine. Primul deziderat nu
poate fi îndeplinit într-o viaţă, astfel încât avem posibilitatea de a
ne reîntoarce într-o alta, ca într-o clasă de școală. Modul în care
absolvim aceste clase depinde numai și numai de noi, iar de aceas-
ta depinde numărul de reîntoarceri în alte vieţi ulterioare. În ceea
ce privește a face bine, aici căile sunt nenumărate, iar fiecare din-
tre noi avem bine definită calea din faţa noastră. Problema este
de a afla care este calea pe care ne-a pus-o El în faţă.“
Dan Seracu
D AN S ERACU

CRISTALOTERAPIA

„Prezenta lucrare își asumă rolul de a pune la dispoziţia cititorului


principalele cunoștinţe legate de cristale și pietre (semi)preţioase,
de a-l ajuta să trăiască cu și ală- turi de ele, de a-i deschide capa-
cităţile de a recepţiona ceea ce ne transmit, ce ne învaţă ele, de a
le folosi spre binele propriu și al întregii umanităţi.“
Dan Seracu

S-ar putea să vă placă și