Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE

Uzarea cuplurilor cinematice confecționate din diferite materiale prezintă un deosebit


interes. Cercetarea experimentală a uzurii face parte din numărul de cercetări, care sunt
orientate la rezolvarea unor întrebări importante ale fizicii corpului solid și care contribuie la
evidențierea mecanismului de transport al căldurii și sarcinii electrice.
Pe lîngă interesul științific, cercetarea uzurii are și o importanță la aplicarea în tehnică,
tehnica de calcul, industria constructoare de mașini, industria constructoare de rachete, avioane,
nave maritime etc. Rezultatele experimentale obținute de diferiți autori se referă, ca regulă, la
anumiți paramtri ai metalelor, la un diapazon îngust de temperaturi, și se deosebesc atît în aspect
cantitaiv cît și calitativ.
Aceste cauze se lămuresc prin dificultățile experimentale, care apar la cercetarea uzurii.
În baza analizei literaturii de specialitate am constatat că elaborarea unor metode
efective de măsurare a uzurii probelor într-un diapazon larg de regimuri de exploatare, care ne
permite obținerea unor rezultate sigure, este o problemă actuală.
Analizînd metodele existente care apreciază caracteristica de uzură a materialelor,
putem menționa că în calitate de caracteristică a materialului cuplurilor cinematice cel mai des
se folosesc exponenții de uzură. La calculul uzurii, acești exponenți se includ în formulele
matematice utilizate în calculul preciziei, duratei de exploatare a mașinilor și mecanismelor,
aprecierii momentelor de reparații etc.
Luînd în vedere cercetările teoretice și experimentale ce au loc în rezultatul frecării și
uzării, în timpul de față nu există o dependență unică, după care ar fi posibil pe cale analitică să
determinăm mărimea exponenților în relațiile de determinare ale vitezei de uzură.
Exponenții m și n ai vitezei de uzură a materialelor întotdeauna se manifestă ca mărimi
aletorii. De menționat că procesul de uzură este influențat de foarte mulți factori, majoritatea
lor schimbîndu-se într-un diapazon foart larg.
În timpul de față încă nu sunt executate mașini universale de încercare la uzură, ânsă în
cadrul universității a fost elaborată o mașină de încercări la frecare, care permite cercetarea
vitezei de uzare a cuplurilor cinematice plane.
Scopul tezei de licență constă în cercetarea unor metode contemporane de apreciere a
uzurii, determinarea mecanismelor desfășurării procesului de uzare a cuplurilor cinematice pare
și analiza amplă a utilajului folosit pentru determinarea cantitativă a uzurii.
Pentru realizarea acestui scop urmează să atingem următoarele obiective:
• Se v-a da noțiunea de uzură și caracteristicile acesteia;
• Se v-a face o analiză a utilajului folosit în momentul actual pentru cercetarea procesului
de uzare a cuplurilor cinematice pare;
• Se vor prezenta metode de prelucrare a datelor experimentale;
• Se vor calcula valorile medii ale vitezei de uzură, a cplului cinematic cercetat;
• Se vor construi graficele uzurii cît și liniile de distribuire a vitezei de uzură în
dependență de viteza de deplasare relativă între probe;
• Se v-a calcula valoarea medie a exponenților din relațiile de determinare a vitezei de
uzură și coeficienții de uzură pentru fiecare componentă a cuplului cinematic.