Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA:
Propunător:
Data:
Clasa: a VIII-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Propoziţiile subordonate subiectivă şi predicativă
Tipul lecţiei: de consolidare şi clarificare a unor dificultăţi privind cele două subordonate
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de exprimare
orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogat;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
3.4 sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare);
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O.1 - să recunoască subordonatele predicative şi subiective;
O.2 - să utilizeze corect elementele introductive;
O.3 -să facă expansiunea unui subiect sau nume predicativ în subiectivă şi, respectiv, în
predicativă;
O.4 – să construiască fraze ce conţin aceste subordonate, respectând diferite cerinţe;
O.5 –să identifice topica şi punctuaţia propozițiilor subiective şi predicative.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia, învăţarea prin descoperire, analiza sintactică a frazei, munca în
echipă (în grupe), metoda cubului, metoda R.A.I;
b) Mjiloace de învăţământ: culegere de exerciţii, caietele elevilor, tabla, fişe de lucru;
c) Forme de evaluare: observarea sistematică, evaluarea orală, evaluarea scrisă;
d) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

1
RESURSE:
a) Umane – colectivul de elevi ( 19 elevi )
b) Temporale – 50 de minute
c) Spaţiale: cabinetul de limba română
d) Bibliografice:
 Programă şcolară Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a ;
 Limba română – manual pentru clasa a VIII-a, autori: Alexandru Crișan,Sofia
Dobra,Florentina Sâmihăian, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009;
 Limba și literatura română. Exerciții. Fraza, Adriana Hoaghea, Ed. Juventus Press, Pitești,
2014

2
Nr Etapel Ob. Unităţi de conţinut Activitat Strategii didactice
.cr e Op. Activitatea ea Forme Metod Resur Eval
t. lecției profesorului elevului de e se uare
organiz
a-re
1. MOM. O1 Verific prezenţa elevilor, instrumentele de lucru ale elevilor şi Elevii Frontal Conversaţi Caietele Eval.
ORGANI corectez tema pentru acasă atât cantitativ, cât şi calitativ; se fac urmăresc Individual a elevilor orală
ZATORIC aprecieri asupra modului în care elevii au făcut tema; temei şi Explicaţia Obser
(5 MIN.) corectează varea
eventualele sistema
greşeli. tică

2 EVOCA- Prin metoda R.A.I., se vor verifica cunoştinţele teoretice ale elevilor Elevii oferă Activitate R.A.I. Minge Aprecie
REA O1 despre subordonatele SB şi PR; răspunsurile frontală Conversaţi re
(10 MIN.) Elevii vor fi anunţaţi că în această oră îşi vor consolida subordonatele Elevii ascultă Activitate a verbală
subiective şi predicative, putând, la sfârşitul activităţii, să tragă unele şi notează frontală
concluzii legate de dificultăţile ce le presupun aceste subordonate, titlul lecţiei în Activitate Exercițiul
rolul în frază, termenii regenţi, elementele de relaţie, topică, caiete. frontală
O3 punctuaţia.
Se scrie titlul pe tablă.
Profesorul scrie pe tablă o frază în care vor fi prezente cele două
subordonate.
Se ştie că problema este dacă va ajunge la timp.
3 REALI- O2 În desfăşurarea activităţii se va folosi metoda cubului. Astfel, elevii Rezolvă în Activitate Aprecie
ZAREA O4 vor fi împărţiţi în 6 echipe, reprezentând cele 6 feţe ale cubului. grup sarcinile pe echipe Fişe de Cubul re
SENSU- O5 Fiecare echipă va primi câte o fişă de lucru pe care vor avea de primite lucru verbală
LUI O3 rezolvat câteva sarcini de tipul: descrie, compară, asociază, Obser
(20 DE O2 analizează, aplică şi argumentează. (vezi fişele de lucru). varea
MIN.) O3 Elevii vor rezolva sarcinile de lucru, apoi le vor prezenta în faţa sistema
3
clasei, problemele mai dificile fiind dezbătute frontal; tică

4. REFLEC O5 Se va da elevilor un test cu diferiți itemi. Elevii rezolvă Activitate Testul de Evalua
ŢIA Feed-back-ul are loc pe tot parcursul demersului didactic prin testul individ. Conversaţi evaluare re
(10 MIN.) aprecieri verbale. Activitate a formativă scrisă
După terminarea testului vor avea loc discuţii privind rezolvarea frontală Evalua
acestuia. re orală

5. EXTEN- O4 În urma discuţiilor referitoare la ceea ce au avut de lucrat elevii, Elevii aderă la Caietul
SIA aceştia, sub îndrumarea profesorului, vor formula câteva concluzii activitatea elevilor Obser
(5 MIN.) privind unele dificultăţi legate de cele două subordonate, şi anume: propusă. varea
 SB şi PR se recunosc mai uşor după termenii regenţi; Elevii îşi Conversaţi sistema
 Verbele a ajunge, a rămâne, a părea etc., când sunt impersonale, notează tema Activitate a tică
cer subordonate subiective; pe caiete. frontală
O3  Substantivele (pronumele, numeralele), în cazul N din faţa Activitate Explicaţia
verbului „a trebui“, nu sunt subiecte ale acestui verb, ci ale frontală Conversaţi
subiectivelor care urmează după el. a Evalua
 Când subiectul unui verb copulativ este o subiectivă, iar numele rea
predicativ al acestuia este o predicativă, propoziţia principală este Explicaţia orală
insuficientă şi se reduce la verbul copulativ;
 Când o subiectivă este reluată în regentă printr-un pronume
demonstrativ, se desparte de aceasta prin virgulă.
Elevii vor primi ca temă pentru acasă să realizeze o compunere
gramaticală de 10-15 rânduri, în care să folosească cât mai multe
subordonate subiective şi predicative.

4
1. DESCRIE

1. Ce rol au în frază SB şi PR, făcând contragerea subordonatelor din frazele de


mai jos:

a) Iese la tablă cine ridică mâna.

b) După terminarea studiilor, Mihai va ieşi ce şi-a dorit.

2. Ce rol au pronumele relative „cine” şi „ce” în frazele date?

3. Ce termeni regenţi are subordonata SB?

2. COMPARĂ

Compară verbele „a rămâne“ şi „a părea“ din frazele de mai jos şi


formulează concluzii referitoare la valoarea lor morfologică (predicativă-
copulativă, personal-impersonal), precum şi la subordonatele pe care le cer.

1. Mihai a rămas cum îl ştim.

2. Ne rămâne să rezolvăm exerciţiile acasă.

3. Rămâne în clasă cine este elev de serviciu.

4. Nu toţi elevii par să fie interesaţi de discuţie.

5. Se pare că nu vom avea multă zăpadă în această iarnă.

5
3. ASOCIAZĂ
1. Asociază cuvintele subliniate în propoziţiile din prima coloană cu câte o
variantă din cea de-a doua coloană.
a) Maria a rămas la bunici. 1) Subiect exprimat prin verb la
b) Iarna înseamnă bucuria copiilor. modul supin
c) Ne rămâne de rezolvat problema 2) Verb copulativ personal.
acasă. 3) Nume predicativ exprimat prin
d) Îmi place a arunca cu bulgări de substantiv în N.
zăpadă. 4) Verb predicativ impersonal;
e) Mihai pare interesat de discuţie. 5) Verb predicativ personal.
6) Subiect exprimat prin verb la
modul infinitiv

2. Asociază subordonatele din frazele din prima coloană cu părţile de


propoziţie corespunzătoare din a doua coloană, precizându-le felul.

1) Nu se ştie când vom pleca. a) alergatul ;


2) Învăţând, oricine poate ajunge b) a şti;
ceea ce vrea. c) profesor;
3) Imi ajunge cât am alergat de colo d) data (plecării)
până colo. e) elevul
4) Cine se pregăteşte zilnic va obţine f) pregătirea
rezultatele dorite.
5) A învăţa zi de zi înseamnă să ştii.

4. ANALIZEAZĂ
1. Analizează sintactic şi morfologic subiectul şi predicatul următoarei
propoziţii.
Dorinţa lui este de a vizita cât mai multe ţări.
2. Analizează frazele de mai jos, precizând felul predicatului fiecărei
propoziţii şi felul subordonatelor.

a) E impresionant cum s-a sfârşit discuţia.

b) Întrebarea este dacă vom lua note mari la test.

c) Cine seamănă vânt culege furtună.

d) A ajuns cum nu şi-a închipuit.

e) Probabil că va sosi la timp.

f) Se vede că nu eşti de pe la noi.


6
5. APLICĂ
1. Fă expansiunea cuvintelor subliniate în enunţurile următoare în
subordonatele corespunzătoare, precizându-le felul.

a) Ne rămâne de discutat această problemă.

b) Cu toate acestea, bunica a rămas frumoasă.

c) Viaţa este un dar minunat.

d) S-a cerut refacerea problemei.

e) Ea părea de nerecunoscut.

2. Construiţi două fraze în care conjuncţia subordonatoare „dacă” să


introducă o SB şi o PR.

3. Construiţi două fraze în care verbul „a face” să fie termenul regent al


unei PR şi al unei SB.

6. ARGUMENTEAZĂ

1. Argumentează de ce SB şi PR nu se despart prin virgulă de regentă.


2. Argumentează punctuaţia SB din fraza următoare:

Cine se pregăteşte zilnic, acela va reuşi.

3. Argumentează al cărui verb este subiectul omul în fraza de mai jos şi


de ce:

Omul trebuie să muncească.

4. Argumentează de ce propoziţia principală din fraza următoare este


insuficientă:

Dacă părinţii te ceartă nu înseamnă că nu te iubesc.

7
SCHEMA TABLEI

Subordonatele predicativă şi subiectivă


- dificultăţi -

1. Se identifică mai uşor ţinând cont de termenii regenţi.


2. Verbele „a ajunge“, „a rămâne“, „a părea“ etc., când sunt
impersonale, cer subordonate subiective.
3. Substantivele (pronumele, numeralele) în cazul nominativ din faţa
verbului „a trebui“, nu sunt subiecte ale acestui verb, ci ale
subiectivelor care urmează dupa el.
4. Când subiectul unui verb copulativ este o subiectivă, iar numele
predicativ al acestuia este o predicativă, propozitia principală este
insuficientă şi se reduce la verbul copulativ.
5. Când subiectiva este reluată în regentă printr-un pronume
demonstrativ, se desparte de acesta prin virgulă.

8
TEST

1. Subliniază subiectele din următoarele propoziţii, precizează felul lor şi prin ce se exprimă: 20p.
a. În depărtare se vedea o luminiţă albastră, se tot apropia.
b. Ceilalţi ne priveau cu uimire .
c. Este nemaipomenit a-i ajuta pe cei nevoiaşi.
d. Cine nu greşeşte ?

2. Subliniază predicatele, precizează felul lor: 15p.


a. Era cu neputinţă să intrăm în sala aceea.
b. Maria, trezeşte-te!

3. Analizează fraza: 30 p
Ploaia cădea fără încetare, cerul era cum nu-l mai văzusem şi mi se părea că norii se rupseseră
şi cădeau pe pământ.

4. Realizează contragerea propoziţiei subordonate din fraza următoare: 8p.


Ideea lui era să facem o echipă puternică.

5. Realizează expansiunea cuvântului subliniat: 8p.

Tânărul are multă energie.

6. Alcătuieşte o frază în care o subiectivă să fie introdusă de conjuncţia subordonatoare ,,că ,,. 9p.

10p. din oficiu