Sunteți pe pagina 1din 11

Annals of Oncology 23 (Supplement 7):vii110-vii119, 2012

doi:10.1093/annonc/mds230

Cancerul tiroidian:
Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament
şi urmărire†
F. Pacini1, M. G. Castagna1, L. Brilli1 şi G. Pentheroudakis2, din partea Grupului de
Lucru ESMO pentru Ghiduri Terapeutice*
1
Department of Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism and Biochemistry, Section of Endocrinology and Metabolism, University of Siena,
Sienna, Italia; 2Department of Medical Oncology, Medical School, University of Ioannina, Ioannina, Grecia

Incidenţă şi mortalitate În ultimele decenii s-a raportat creşterea incidenţei în


toate regiunile globului [2]. Acest fenomen este determinat
Cancerul tiroidian este cea mai frecventă afecţiune
în principal de creşterea tipului histologic micropapilar
malignă şi reprezintă < 1% din totalitatea tumorilor umane.
(< 2 cm), dar nu s-au observat creşteri semnificative ale
Incidenţa anuală a cancerului tiroidian variază considerabil
în funcţie de regiune geografică, vârstă şi sex. incidenţei categoriilor histologice mai puţin frecvente:
O recenzie recentă a raportat o indicenţă generală a cancerele folicular, medular şi anaplazic. Această creştere
tuturor tipurilor de cancer tiroidian în SUA de 7,7 la 100 poate fi atribuită unei detecţii mai bune a carcinoamelor
000 de locuitori/an şi de 4,1 la 100 000 de bărbaţi/an [1]. papilare de mici dimensiuni, datorate unui diagnostic mai
Incidenţa cancerului tiroidian papilar este de 5,7 la 100 precis (ecografie la nivelul regiunii cervicale şi examen
000 de locuitori/an, fiind de 8,8 la 100 000 de femei pe citologic prelevat prin puncţie cu ac fin). În centrele de
an şi 2,7 la 100 000 de bărbaţi/an [1]. În rândul populaţiei referinţă pentru diagnosticul şi tratamentul cancerului
de sex feminin, incidenţa cancerului tiroidian papilar este tiroidian, frecvent aproape 60%-80% din carcinoamele
maximă la rasa galbenă (10,96 la 100 000 de femei/an) şi tiroidiene detectate în prezent sunt carcinoame tiroidiene
este minimă la rasa neagră (4,9 la 100 000 de femei/an). micropapilare (dimensiune < 1 cm), cu un prognostic
La bărbaţi, incidenţa cancerului tiroidian papilar este mai excelent pe termen lung [3]. Totuşi, în SUA a fost raportată
mare la rasa albă (3,58 la 100 000 bărbaţi/an) şi mai redusă în ultimul timp o creştere a incidenţei tumorilor tiroidiene
la rasa neagră (1,56 la 100 000 bărbaţi/an) [1]. Incidenţa de orice dimensiuni. Între anii 1997 şi 2005, variaţia anuală
cancerului tiroidian folicular în SUA este de 0,82 la 100 procentuală (VAP) pentru tumorile primare < 1,0 cm a fost
000 de locuitori/an, fiind de 1,06 la 100 000 de femei/ de 9,9 la bărbaţi şi 8,6 la femei. De asemenea, s-a observat
an şi 0,59 la 100 000 de bărbaţi/an. Incidenţa cancerului o creştere importantă a acesteia în cazul tumorilor > 4 cm
folicular nu variază semnificativ în funcţie de rasă/origine
la bărbaţi (1988-2005: VAP 3,7) şi femei (1988-2005: VAP
etnică [1]. Incidenţele cancerului tiroidian medular (CTM)
5,7) [4]. Aceste date au sugerat că examinarea meticuloasă
şi a cancerului tiroidian anaplazic (CTA) sunt de 0,11 şi,
în scop diagnostic nu reprezintă singura explicaţie şi că
respectiv, 0,21 la 100 000 de locuitori/an, fără diferenţe
semnificative în funcţie de rasă/origine etnică şi de sex. trebuie luate în considerare şi influenţe din mediu.
Singurul factor de risc din mediu demonstrat pentru
carcinomul tiroidian este expunerea la radiaţiile ionizante,
*Adresă de corespondenţă: Grupul de Lucru ESMO pentru
întocmirea ghidurilor terapeutice, iar riscul, în special cel de carcinom papilar, este mai mare
Sediul Central ESMO, Via L. Taddei 4, la subiecţii care au fost expuşi la vârste mai tinere. S-a
CH-6962 Viganello-Lugano, Elveţia; observat creşterea incidenţei cancerului tiroidian la copii şi
E-mail: clinicalguidelines@esmo.org
adolescenţi în Ucraina, Belarus şi anumite regiuni din Rusia

Aprobat de Grupul de Lucru ESMO pentru întocmirea ghidurilor
terapeutice: februarie 2008, ultima actualizare iunie 2012. Această
încă de la 4 ani după accidentul de la Cernobîl. Incidenţa
publicaţie înlocuieşte versiunea publicată anterior–Ann Oncol 2010; cancerului tiroidian la copiii ucrainieni era foarte redusă
21 (Suppl 5): v214–v219. înainte de Chernobyl (0,5-1,0 la 1 000 000 de copii). După
© The Author 2012. Publicat de Oxford University Press din partea European Society for Medical Oncology.
Toate drepturile sunt rezervate. Pentru permisiuni, vă rugăm să trimiteţi email la: journals.permissions@oup.com.
doi:10.1093/annonc/mds230 2

explozia reactorului nuclear din Cernobîl din anul 1986, pentru diferenţierea carcinomului tiroidian papilar de alte
s-a constatat o creştere dramatică a incidenţei tumorilor leziuni tiroidiene cu origine papilară, însă niciunul dintre
tiroidiene benigne şi maligne (de peste 80 de ori) la copiii aceşti markeri nu a fost destul de specific pentru a putea
născuţi sau concepuţi în preajma evenimentului pe o arie fi folosit ca marker diagnostic al carcinomului tiroidian
largă din jurul reactorului [5]. papilar [7, 8]. Recent, s-a raportat că prezenţa oricărei
În pofida cresterii incidenţei, mortalitatea prin cancer mutaţii identificate prin testarea moleculară a nodulilor
tiroidian a avut o tendinţă descrescătoare în ultimele tiroidieni (mutaţii BRAF, RAS, RET/PTC şi PAX8/
trei decenii. Nu se ştie în ce măsură această scădere a PPARγ) a fost in indicator puternic al cancerului, deoarece
mortalităţii se datorează unui proces mai bun de stabilire aproximativ 97% dintre nodulii cu mutaţii au avut un aspect
a diagnosticului sau unei strategii mai bune de tratament al histologic malign [9, 10] (III, B). Testele funcţiei tiroidiene
neoplasmului tiroidian. Rata deceselor ajustată în funcţie şi măsurarea nivelului tiroglobulinei (Tg) au o contribuţie
de vârstă a fost de 0,5 la 100 000 bărbaţi şi femei pe an, redusă la stabilirea diagnosticului de cancer tiroidian.
crescând de la 0,1% sub vârsta de 20 de ani până la 20%- Totuşi, măsurarea nivelurilor serice de calcitonină (CT)
30% în al şaptelea şi al optulea deceniu de viaţă [2]. reprezintă o metodă fiabilă de stabilire a diagnosticului în
puţinele cazuri de CTM (5%-7% din totalitatea cancerelor
Diagnostic tiroidiene) şi are o sensibilitate mai mare decât CBAF.
Cancerul tiroidian se prezintă sub forma unui nodul Din acest motiv, măsurarea CT trebuie să facă parte din
tiroidian identificat prin palpare şi, mai frecvent, prin evaluarea diagnostică a nodulilor tiroidieni [7] (IV, B).
ecografie cervicală. Deşi nodulii tiroidieni sunt frecvenţi
(4%-50% in funcţie de procedura de diagnostic şi de vârsta Cancerul tiroidian diferenţiat
pacientului) [6], cancerul tiroidian este rar (aproximativ 5% Tratamentul chirurgical
din totalitatea nodulilor tiroidieni). Ecografia tiroidiană este Tratamentul iniţial al carcinomului tiroidian diferenţiat
o metodă utilizată pe scară largă în linia întâi a investigaţiilor (CTD) trebuie să fie precedat întotdeauna de examinarea
diagnostice, pentru identificarea şi caracterizarea bolii ecografică atentă a regiunii cervicale pentru a se stabili
tiroidiene nodulare (I, A). Caracteristicile ecografice care statusul lanţurilor ganglionare limfatice. Tratamentul
sugerează caracterul malign sunt hipoecogenitatea, prezenţa iniţial al CTD constă în tiroidectomie totală sau subtotală
microcalcificărilor, absenţa haloului periferic, margini dacă diagnosticul a fost stabilit înainte de intervenţia
neregulate, aspectul solid, fluxul sanguin intranodular şi chirurgicală. Pot fi acceptate şi intervenţii chirurgicale mai
forma (mai înalt decât lat, „taller than wide”). Fiecare dintre limitate în cazul CTD monofocal diagnosticat prin examen
aceste caracterisitici, evaluate individual, are o capacitate histologic la finalul operaţiei efectuate pentru afecţiuni
redusă de prognostic. Atunci când ecografia identifică mai tiroidiene benigne, dacă tumora este mică, intratiroidiană
multe caracteristici specifice unei afecţiuni maligne la şi are un tip histologic favorabil (papilar clasic sau varianta
nivelul unui nodul, specificitatea acestei investigaţii creşte, foliculară a cancerului papilar sau folicular minim-invaziv)
dar sensibilitatea sa devine inacceptabil de redusă [7, 8].
(I, A). Dacă examenul histologic final confirmă prezenţa
Examenul citologic prin biopsie-aspiraţie cu ac fin (CBAF)
unui cancer folicular cu invazie amplă, se recomandă
este o metodă importantă, utilizată împreună cu ecografia
tirodiectomia totală. Este controversat beneficiul disecţiei
pentru diagnosticarea nodulilor tiroidieni (III, A). CBAF
profilactice a compartimentului limfatic central în lipsa
este recomandată pentru toţi nodulii tiroidieni > 1 cm şi
dovezilor de afectare ganglionară. Nu s-a demonstrat
pentru cei < 1 cm dacă există suspiciunea clinică (istoric
că aceasta ameliorează rata recidivelor sau mortalitatea,
de iradiere la nivelul capului şi gâtului, istoric familial de
dar permite stadializarea exactă a bolii, care poate ghida
cancer tiroidian, caracteristici suspecte identificate prin
tratamentul ulterior şi protocolul de monitorizare [7, 8] (IV,
palpare, prezenţa adenopatiei cervicale) sau ecografică de
C). Totuşi, această intervenţie nu este indicată în cancerul
malignitate. În cazul guşii multinodulare, se recomandă
tiroidian folicular; pentru acest tip de cancer, se recomandă
efectuarea CBAF la toţi pacienţii cu semne ecografice de
microdisecţia compartimentală a ganglionilor limfatici dacă
suspiciune. CBAF este un instrument foarte sensibil de
se suspicionează preoperator şi/sau intraoperator prezenţa
diferenţiere a nodulilor benigni de cei maligni, dar există
metastazelor limfatice (IV, B). Dacă intervenţia chirurgicală
anumite limite: prelevarea necorespunzătoare şi neoplazia
este efectuată de experţi, complicaţiile chirurgicale de tipul
foliculară. În cazul unei prelevări necorespunzătoare,
paraliziei nervului laringeu sau hipoparatiroidismului sunt
se recomandă repetarea CBAF, iar în cazul neoplaziei
extrem de rare (< 1%-2%) [7].
foliculare, cu niveluri normale de hormon stimulator
tiroidian (TSH) şi aspect „rece” la scintigrafia tiroidiană, Stadializare şi evaluarea riscului
se poate lua în considerare intervenţia chirurgicală [7, 8]. Centre de referință au dezvoltat mai multe sisteme
În ultimii ani a fost studiată utilizarea mai multor markeri de stadializare. Fiecare dintre aceste sisteme oferă o
imunohistochimici diverşi din eşantioanele citologice stratificare bună a riscului pe baza datelor disponibile la
3 Pacini et al.

Tabelul 1. Stratificarea riscului conform ghidurilor ETA [7] şi ATA [8]

Stratificarea ATA a riscului


Risc redus Risc intermediar Risc înalt
Fără metastaze locale sau la d istanţă Invazia microscopică a tumorii în ţesuturile moi Invazie tumorală macroscopică
A fost rezecată întreaga tumoră macroscopică peritiroidiene evidenţiată în timpul Rezecţie tumorală incompletă
Fără invazia tumorală a ţesuturilor sau intervenţiei chirurgicale iniţiale Metastaze la distanţă
structurilor loco-regionale Metastaze în ganglionii limfatici cervicali sau Tiroglobulinemie disproporţionată faţă de
Fără aspect histologic agresiv sau invazie vasculară captarea 131I în afara patului tiroidian la aspectul scintigrafiei post-ablative
Dacă s-a administrat 131I, lipsa captării 131I în WBS post-terapeutică
afara patului tiroidian la WBS post-terapeutică sau Tumoră cu aspect histologic agresiv sau
invazie vasculară
Stratificarea ETA a riscului
Risc foarte redus Risc redus Risc înalt
Intervenţie chirurgicală completă Fără metastaze locale sau la distanţă Intervenţie chirurgicală mai limitată decât
Pacienţi cu microcarcinom unifocal (< 1 cm) Fără invazie tumorală în ţesuturile sau structurile tiroidectomia totală
fără extensie în exteriorul capsulei tiroidiene şi locoregionale Invazie tumorală a ţesuturilor sau structurilor
fără metastaze în ganglionii limfatici Fără un aspect histologic agresiv şi fără invazie locoregionale
vasculară Metastaze în ganglionii limfatici cervicali
Aspect histologic agresiv sau invazie vasculară

scurt timp după terapia iniţială. Cel mai popular dintre Tabelul 2. Indicaţiile terapiei de ablaţie a ţesuturilor restante [8]
sistemele de stadializare este sistemul TNM propus de
American Joint Committee on Cancer/International Union Ablaţia cu iod radioactiv este Ablaţia cu iod radioactiv nu este
against Cancer, care se bazează în principal pe extensia recomandată recomandată
tumorii şi vârsta pacientului [11]. Deşi toate sistemele de Toţi pacienţii cu
Metastaze la distanţă cunoscute Pacienţii cu cancer unifocal
stadializare pot anticipa riscul înalt sau redus de deces prin Metastaze demonstrate la nivelul < 1 cm, fără alţi factori de risc
cancer, acestea nu reuşesc să anticipeze și riscul de recidivă. ganglionilor limfatici înalta
Pentru a compensa această limitare, atât American Thyroid Extensie extratiroidiană tumorală Pacienţii cu cancer multifocal
Association (ATA), cât şi European Thyroid Association macroscopică, indiferent de când toate localizările au
dimensiunile tumorii < 1 cm, în lipsa altor factori de
(ETA) au publicat recent ghiduri practice [7, 8] în cadrul Dimensiuni ale tumorii primare risc înalta
cărora au alocat grade riscului de recidivă, clasificându-l în > 2 cm chiar şi în absenţa altor
trei categorii de risc crescut pe baza parametrilor tumorali factori de risc înalta
(pTNM şi varianta histologică) combinați cu alte trăsături a
Factori de risc înalt: subtipuri histologice (variantele cu celule
clinice, precum și cu rezultatul postablație al scintigrafiei înalte, columnare, insular şi solid, precum şi cancerul tiroidian cu
întregului corp (WBS, whole-body scan) şi cu nivelul seric diferenţiere slabă şi folicular, sau cu celule Hurthle), invazie vasculară
al tiroglobulinei (Tg) (Tabelul 1). intratiroidiană, boală multifocală macroscopică sau microscopică
Rapoarte recente au dezvoltat noţiunile de „Stratificare
continuă a riscului” sau „Stratificare tardivă a riscului în funcţie de rezultatele controlului efectuat la 8-12 luni
(STR)”, care definesc mai bine riscul pacientului pe baza după tratamentul iniţial, un număr semnificativ de pacienţi
rezultatelor obţinute după tratamentul iniţial [12, 13]. Acest care au fost incluşi iniţial în categoria cu risc înalt (în mod
concept are la bază integrarea continuă dintre stratificarea eronat) au fost reclasificaţi ca având un risc redus şi, foarte
iniţială a riscului (la momentul diagnosticului) şi datele interesant, aproapte toţi aceşti pacienţi şi-au menţinut
clinice, radiologice şi de laborator care devin disponibile pe remisiunea aparentă la finalul perioadei de urmărire [13].
parcursul urmăririi pacientului. Deşi metodele de stratificare Această STR permite modularea urmăririi ulterioare şi
a riscului propuse de ATA [8] şi ETA [7] reprezintă un excluderea unui număr semnificativ de pacienţi cu risc
punct bun de plecare pentru procesul decizional iniţial, intermediar/înalt din protocoalele de evaluare intensivă
acestea au o precizie mai mică de anticipare a evoluţiei inutilă (IV, C).
pe termen lung a pacienţilor cu CTD. Într-adevăr, ambele
Terapia de ablaţie cu iod radioactiv
sisteme au o valoare de predicţie pozitivă (VPP) foarte
redusă deoarece un număr mare de pacienţi (aproximativ Intervenţia chirurgicală este urmată de regulă de
60%) clasificaţi în categoria cu risc intermediar/înalt sunt administrarea 131I pentru ablaţia tuturor ţesuturilor
în remisiune completă la finalul perioadei de urmărire [13]. tiroidiene restante şi a unei posibile tumori microscopice
Acest fenomen este probabil cauzat de ignorarea efectelor reziduale. Această intervenţie reduce riscul recidivelor
pe care le are terapia iniţială. Atunci când sunt restratificaţi locoregionale şi facilitează monitorizarea pe termen lung
doi:10.1093/annonc/mds230 4

Tiroidectomie totală
Ablaţie cu 131I şi WBS post-terapie: fără semne de boală

3 luni: TSH, Tg, AcTg în timpul terapiei cu LT4, ecografie cervicală:


Tg < 1,0 ng/ml şi ecografie cervicală negativă

6-12 luni: rhTSH (0,9 mg X 2) + ecografie cervicală în timpul


terapiei cu LT4

Tg nedecelabilă Tg decelabilă Tg decelabilă


(< 1,0 ng/ml) (> 1 - ≤ 2 ng/ml) (> 2 ng/ml)
Fără alte modificări Fără alte modificări și/sau alte modificări

Reducerea dozei de LT4


Repetarea rhTSH cu
Evaluare anuală Tehnici imagistice pentru
evaluarea Tg la inter-
LT4 cu evaluarea TSH, FT3, localizarea bolii
vale anuale
FT4, Tg, ecografie cervicală

Nedecelabilă Creştere

Figura 1. Algoritmul de diagnostic bazat pe măsurarea tiroglobulinei bazale şi după stimularea cu rhTSH la momentul primului control
de după tratamentul iniţial (6-12 luni) la pacienţi cu carcinom tiroidian diferenţiat (CTD) [7, 8].

prin nivelurile serice ale Tg şi prin WBS diagnostic cu iod (OHT), dar a fost acceptată mai uşor de către pacienţi. În
radioactiv. În plus, activitatea mare a 131I permite obţinerea plus, în ultimii ani, a devenit tot mai evident că ablaţia
unei WBS post-terapeutice cu sensibilitate ridicată. Potrivit tiroidiană poate fi realizată cu succes cu 131I cu activitate
mai multor ghiduri [7, 8], recomandările de ablaţie ale redusă (1110-1850 mBq) [15, 16] (I, B).
tiroidei restante sunt formulate în funcţie de factorii de risc. Studii recente au demonstrat că terapia de ablaţie cu iod
Ablaţia cu iod radioactiv este indicată la pacienţii cu risc radioactiv asistată cu rhTSH se asociază cu rate similare
înalt (IV, B), dar nu este recomandată la pacienţii cu risc ale bolii persistente şi ale recidivelor evidente clinic
redus (IV, D). La pacienţii cu risc intermediar, ablaţia cu comparativ cu pregătirea tradiţională prin OHT, cel puţin
iod radioactiv a ţesuturilor restante poate fi indicată, dar în perioada de urmărire pe termen scurt [17, 18]. În plus,
decizia trebuie să fie individualizată (Tabelul 2) [7, 8]. pregătirea cu rhTSH sau prin OHT pare să se asocieze
Pentru o ablaţie tiroidiană eficientă este necesară o cu efecte similare ale terapiei adjuvante asupra bolii cu
stimulare adecvată cu TSH. Metoda de elecţie pentru volum mic şi cu captare înaltă de iod radioactiv (RAI-
pregătirea în vederea unei ablaţii cu iod radioactiv se avid, radioiodine-avid) identificate în afara lojii tiroidiene
bazează pe administrarea TSH uman recombinant (rhTSH) la momentul ablaţiei iniţiale cu iod radioactiv a bolii
în timp ce pacientul se află sub terapie cu levotiroxină (LT4) restante [15, 19]. Boala metastatică cu captare crescută de
(I, A). Pe baza mai multor studii [14-16], se consideră că iod radioactiv descoperită la momentul ablaţiei stimulate
această procedură reprezintă metoda de elecţie deoarece cu rhTSH a fost tratată cu succes la nivelul ganglionilor
a avut o eficacitate egală cu oprirea hormonului tiroidian limfatici locoregionali, în aproximativ 70% [15, 19] şi în
5 Pacini et al.

aproximativ 70% dintre metastazele pulmonare [19]. În a Tg serice, cu o sensibilitate funcţională mai mică de 0,1
conformitate cu aceste date, utilizarea rhTSH pentru ablaţia ng/ml. Cu ajutorul acestor teste, unii autori au raportat că
cu 131I efectuată post-tiroidectomie reprezintă o metodă un nivel bazal seric nedecelabil de Tg (< 0,1 ng/ml) poate
sigură şi eficace pentru managementul postoperator al furniza aceleaşi informaţii ca testul de stimulare a Tg serice,
pacienţilor cu cancer tiroidian. această stimulare devenind în acest context inutilă [20-22]
Urmărirea pe termen scurt (IV, B). Totuşi, valoarea înaltă de predicţie negativă (VPN)
a acestor teste are drept preţ o specificitate şi o VPP foarte
Obiectivul urmăririi constă în identificarea şi tratamentul
reduse, iar riscul este de expunere a unui număr mare de
precoce al bolii persistente sau al recividelor locoregionale
pacienţi, probabil liberi de boală, la teste multiple şi/sau la
sau la distanţă. Marea majoritate a recidivelor locale se
un tratament inutil. În practica clinică, dacă nivelul seric
dezvoltă şi sunt identificate în primii 5 ani de la diagnostic.
bazal al Tg este ≤ 0,1 ng/ml şi ecografia cervicală este
Totuşi, într-un număr mic de cazuri, recidivele locale sau
normală, pacienţii vor fi consideraţi liberi de boală (VPN =
la distanţă pot apărea tardiv, chiar şi la 20 de ani de la
100%) şi pot evita stimularea cu rhTSH. Dimpotrivă, dacă
tratamentul iniţial.
nivelul seric bazal al Tg este > 0,1 ng/ml, dar < 1,0 ng/
La 2-3 luni de la tratamentul iniţial, se recomandă
ml, nu se poate stabili prezenţa sau absenţa bolii. În aceste
evaluarea testelor funcţiei tiroidiene (FT3, FT4, TSH)
cazuri, testul de stimulare cu rhTSH poate aduce informaţii
pentru a se verifica dacă terapia de supresie cu LT4 este
suplimentare, deoarece poate identifica pacienţii ale căror
adecvată (Figura 1). Evaluarea de monitorizare de la 6-12
valori serice ale Tg cresc > 1,0 ng/ml. La aceşti pacienţi
luni trebuie să stabilească dacă pacientul este sau nu liber
poate fi utilă o monitorizare mai intensă [21].
de boală. Această evaluare trebuie să includă un examen
clinic, o ecografie cervicală, nivelurile serice ale Tg bazale Urmărirea pe termen lung
şi după stimularea cu rhTSH, însoţite sau nu de WBS în Monitorizarea ulterioară a pacienţilor care se consideră
scop diagnostic [7, 8] (I, A). La acest moment, majoritatea a fi liberi de boală la momentul primei evaluări va consta în
pacienţilor (aproximativ 80%) vor fi încadraţi în categoriile examinări clinice, determinări ale nivelurilor serice bazale
cu risc redus şi vor avea ecografii cervicale cu aspect normal, ale Tg în timpul terapiei cu LT4 şi ecografie cervicală,
precum şi niveluri serice nedecelabile (< 1,0 ng/ml) ale Tg efectuate anual. Nu sunt recomandate alte teste biochimice
după stimulare, în absenţa anticorpilor serici anti-Tg. WBS sau morfologice decât dacă apar noi suspiciuni în timpul
în scop diagnostic nu aduce date clinice suplimentare în acest evaluării. Nu există încă un consens referitor la necesitatea
context şi nu este obligatorie. Se poate considera că aceşti unui al doilea test de stimulare a Tg cu rhTSH la pacienţii
pacienţi sunt în remisiune completă, iar rata lor de recidive liberi de boală. Studii recente au raportat că această
ulterioare este foarte redusă (< 1,0% la 10 ani) [7, 8]. intervenţie are o utilitate clinică redusă la pacienţii fără
Recent, au devenit disponibile metode noi de măsurare dovezi biochimice (niveluri serice nedecelabile ale Tg) sau

Tabelul 3. Efectele terapeutice ale diferiților inhibitori de tirozinkinază (ITK) în studii clinice care au înrolat pacienţi cu CTM sau CTD

Medicament Tip histologic Nr. de pacienţi Fază RP (%) BS (%) BS > 6 luni (%) mSFP (săptămâni)
Motesanib CTM 91 II 2 81 48 48
CTD 93 II 14 67 35 40
Sunitinib CTM 23 II 35 57 28
CTM 6 II 83
CTM 15 II 33 27
CTD 31 II 14 68
Vandetanib CTM 30 II 20 73 53
CTM 19 II 16 64 53
CTM 331 III 45 42 83 30,5 luni
Sorafenib CTM 16 II 6 87 56 60
CTD 41 II 15 53 79
CTD 30 II 23
CTD 31 II 25 34
XL184 CTM 37 I 29 41
Axitinib CTM 11 I 18 27
CTD 45 II 31 42
Pazopanib CTD 37 II 49

CTM, cancer tiroidian medular; CTD, cancer tiroidian diferenţiat; RP, răspuns parţial; BS, boală stabilă; mSFP, supravieţuirea mediană
fără progresia bolii.
doi:10.1093/annonc/mds230 6

clinice (imagistice) ale prezenței bolii la momentul primului lipsei de eficacitate (IV, D) şi trebuie să fie înlocuită de
lor test rhTSH-Tg. În acest grup, al doilea test a confirmat înrolarea pacienţilor în studii clinice experimentale cu
remisiunea completă la aproape toţi pacienţii [20, 23-25] terapii ţintite. S-a încercat reinducerea diferenţierii în CTD
(IV, B). După terapia iniţială, aproximativ 20% dintre cu captare insuficientă a 131I, cu ajutorul unor medicamente
pacienţi pot avea niveluri serice decelabile ale Tg, bazale de tipul retinoizilor şi tiazolidindionelor, dar rezultatele
sau obţinute după stimulare. Dacă Tg serică este decelabilă obţinute până în prezent au fost slabe [29].
în condiţii bazale, riscul ca pacientul să prezinte boală În cazul CTD, moleculele care blochează activitatea
vizibilă este foarte mare, fiind necesare astfel investigaţii kinazică implicată în diverse etape ale căii MAP-kinazei
imagistice. Dacă nivelurile serice ale Tg sunt decelabile reprezintă candidaţi logici pentru pacienţii cu CTD
dar reduse după stimularea cu rhTSH, probabilitatea de refractar la terapia convenţională. Inhibitorii tirozin-
negativare a nivelurilor serice ale Tg în timpul perioadei kinazici (ITK) care au fost testaţi în cancerul tiroidian
de urmărire (de la decelabile la nedecelabile) este de diferenţiat în cadrul studiilor clinice includ motesanib
aproximativ 50% [26], iar urmărirea poate consta numai difosfat, axitinib, sorafenib, sunitinib şi pazopanib
în observaţie. Dimpotrivă, dacă se constată o tendinţă de (Tabelul 3). Niciunul dintre aceşti agenţi nu este specific
creştere în timp a Tg serice, aceasta este caracteristică pentru o singură proteină oncogenică, dar toţi ţintesc
pentru posibilitatea prezenței bolii, care trebuie evaluată mai mulţi receptori TK şi receptori ai factorilor de
prin tehnici imagistice în vederea localizării corecte şi creştere proangiogenică (de exemplu factorul de creştere
pentru administrarea tratamentului adecvat, inclusiv a a endoteliului vascular, VEGF). Rezultatele studiilor
dozelor terapeutice de 131I [7, 8]. În această categorie clinice de fază II-III desfăşurate până în prezent sunt
se regăsesc 5%-10% dintre pacienţii cu CTD care s-au promiţătoare, ratele răspunsului parţial fiind cuprinse între
prezentat cu metastaze locale sau la distanţă la momentul 14% şi 49%, iar ale bolii stabile între 34% şi 68% [30] (II,
diagnosticului şi încă 5%-10% care dezvoltă recidive B). ITK sunt în general bine toleraţi; cele mai frecvente
ale bolii în timpul perioadei de urmărire. În evaluarea evenimente adverse sunt reprezentate de fatigabilitate,
pacienţilor cu metastaze, tomografia cu emisie de pozitroni scădere ponderală, diaree şi greaţă, hipertensiune, mucozită
cu 18fluoro-deoxi-glucoză (FDG-PET) trebuie să fie luată şi reacţii cutanate de tipul sindromului mână-picior. O altă
în considerare în scop diagnostic şi pentru stabilirea reacție adversă indusă frecvent de unele ITK este creşterea
prognosticului [27]. În general, sensibilitatea 18FDG-PET nivelurilor serice de hormon stimulator tiroidian (TSH),
nu este mai mare decât a tehnicilor tradiţionale, de tipul probabil din cauza influenţelor asupra metabolismului
examinărilor CT sau RMN şi, din acest motiv, principala hormonului tiroidian, care necesită adesea ajustarea
indicaţie a 18FDG-PET este la pacienţii cu boală metastatică terapiei cu L-tiroxină. Deşi rezultatele preliminare ale
care nu mai captează iod radioactiv. Pacienţii cu rezultate acestor studii clinice sunt promiţătoare şi demonstrează că
negative la 131I-WBS şi rezultate pozitive la 18FDG-PET terapia ţintită ar putea deveni în viitor tratamentul de linia
alcătuiesc un grup cu tumori cu un fenotip mai agresiv întâi la pacienţii cu cancer tiroidian metastatic refractar,
şi mai puţin diferenţiat, asociat cu un prognostic mai aceşti agenţi nu fac parte în prezent din terapiile standard
nefavorabil decât cel al pacienţilor cu rezultate pozitive la şi trebuie să fie administraţi numai în contextul studiilor
131
I-WBS şi rezultate negative la 18FDG-PET [27] (IV, C). clinice.
Tratamentul bolii metastatice Terapia cu levotiroxină
Tratamentul bolii locoregionale are la bază asocierea Terapia hormonală tiroidiană supresivă reprezintă o
dintre intervenţia chirurgicală şi terapia cu iod radioactiv parte importantă a tratamentului din cancerul tiroidian.
(IV, B). Radioterapia externă poate fi indicată dacă nu Terapia cu hormoni tiroidieni este iniţiată imediat după
este posibilă excizia chirurgicală completă sau în cazul intervenţia chirurgicală, cu un dublu scop: substituţia
în care nu există o captare semnificativă de iod radioactiv secreţiei tiroidiene şi inhibarea semnalului de creştere
la nivelul tumorii [7, 8]. Metastazele la distanţă au şanse pe care l-ar putea transmite TSH către celulele tumorale
mai mari de vindecare dacă captează iod radioactiv şi (terapie de supresie a TSH). Medicamentul de elecţie este
dacă au dimensiuni reduse şi localizare pulmonară (fără levotiroxina (LT4), iar doza supresoare variază în funcţie
să fie vizibile pe radiografie). Macronodulii pulmonari pot de vârstă şi indicele de masă corporală [7, 8]. Tratamentul
beneficia de terapia cu iod radioactiv, dar rata vindecărilor de supresie a TSH cu LT4 este benefic la pacienţii cu cancer
definitive este foarte redusă [28] (IV, B). Metastazele tiroidian cu risc înalt, la care poate reduce progresia către
osoase au prognosticul cel mai nefavorabil, chiar dacă sunt boala metastatică şi, prin aceasta, mortalitatea asociată
tratate agresiv cu iod radioactiv şi radioterapie externă cancerului (IV, B). Nu au fost demonstrate beneficii
[7] (IV, B). Metastazele cerebrale sunt relativ rare şi au importante la pacienţii cu risc redus [31] (IV, D). Acesta
de regulă un prognostic nefast. Rezecţia chirurgicală este un argument pentru stabilirea ca ţintă a unor niveluri
şi radioterapia externă reprezintă singurele variante ale TSH situate în partea inferioară a intervalului valorilor
terapeutice. Chimioterapia nu mai este indicată din cauza normale la pacienţii cu CTD cu risc redus, în conformitate
7 Pacini et al.

cu recomandările ATA [8] şi ale ETA [7]. În prezenţa bolii fi adecvată o intervenţie chirurgicală cervicală mai puţin
persistente sau metastatice, se recomandă menţinerea unui agresivă pentru conservarea vorbirii, deglutiţiei şi funcţiei
nivel seric nedecelabil de TSH (< 0,1 mUI/l) pe parcursul paratiroidene, dar cu menţinerea controlului locoregional
perioadei de urmărire. La pacienţii liberi de boală, indiferent al bolii (V, C).
de clasa de risc iniţială, terapia cu LT4 poate fi transformată După tiroidectomia totală, se va administra tratament
din tratament de supresie, în tratament de substituţie. de substituţie cu tiroxină pentru menţinerea concentraţiilor
serice ale TSH în limitele normale (IV, B). Determinarea
Cancerul tiroidian medular markerilor serici reprezentaţi de CT (şi de CEA în cazuri
CTM îşi are originea în celulele tiroidiene parafoliculare specifice) şi a timpului de dublare a nivelurilor CT şi CEA
C care sintetizează calcitonină şi reprezintă între 5% şi este extrem de importantă pentru urmărirea din perioada
8% din totalitatea afecţiunilor maligne tiroidiene, fiind postoperatorie a pacienţilor cu CTM, deoarece aceşti
diagnosticate aproximativ 1000 de cazuri noi în SUA în markeri reflectă prezenţa bolii persistente sau recidivate
fiecare an [32]. Cu puţine excepţii, celulele C transformate (IV, B).
malign produc şi secretă cantităţi mari de peptide, inclusiv După intervenţia chirurgicală, nivelurile serice de CT
de CEA şi calcitonină (CT); de aceea, creşterea nivelului se normalizează (devin nedecelabile) în 60%-90% dintre
seric de CT este un marker al prezenţei CTM sau CTM cazuri la pacienţii fără afectare ganglionară, și la numai
metastatic după intervenţia chirurgicală. Până la 75% dintre 20% dintre pacienţii cu metastaze la nivelul ganglionilor
cazurile de CTM sunt sporadice, în timp ce forma ereditară limfatici.
de CTM are o transmitere autozomal-dominantă. CTM La acest moment, un nivel seric bazal nedecelabil al
familial (CTMF) face parte din sindroamele de neoplazii CT reprezintă un factor puternic de predicţie a remisiunii
endocrine multiple (MEN, multiple endocrine neuplasia) complete. Remisiunea completă poate fi confirmată ulterior
de tipul 2A sau 2B, sau CTMF. Factorii importanţi de dacă calcitonina serică rămâne nedecelabilă şi după un test
prognostic nefavorabil includ timpul redus de dublare a de provocare (cu pentagastrină sau calciu) [33]. În această
CT, vârsta avansată la momentul diagnosticului, extensia situaţie, nu se recomandă alte teste în scop diagnostic.
tumorii primare, afectarea ganglionară şi metastazele la Dozarea CT serice se va repeta o dată la 6 luni în primii
distanţă [32]. 2-3 ani şi apoi o dată pe an (IV, B). Pacienţii cu remisiuni
Tratamentul iniţial şi urmărirea carcinomului tiroidian biochimice după tratamentul iniţial au un risc de recidivă
medular de numai 3% în timpul urmăririi pe termen lung [32].
Înaintea intervenţiei chirurgicale, toţi pacienţii cu Dimpotrivă, dacă nivelul seric bazal de CT este decelabil
suspiciune de CTM trebuie să fie supuşi unor investigaţii de sau devine decelabil după stimulare, pacientul nu este
stadializare. Scopul evaluării preoperatorii este să definească vindecat, deşi investigaţiile imagistice nu vor demonstra
extensia bolii şi să identifice comorbidităţile reprezentate prezenţa bolii până când valorile serice bazale ale CT nu
de hiperparatiroidism şi/sau feocromocitom în cazul se apropie de > 150 pg/ml [32]. La pacienţii cu concentraţii
formelor ereditare. Evaluarea biochimică preoperatorie serice ale CT < 150 pg/ml, localizarea bolii trebuie să se
trebuie să includă nivelul seric bazal al CT, CEA, calciului limiteze la o examinare atentă prin ecografie cervicală,
şi metanefrinele şi normetanefrinele plasmatice, sau nivelul deoarece aceste niveluri de CT se asociază de regulă cu
metanefrinelor şi normetanefrinelor în urina colectată în boala locoregională şi numai foarte rar cu metastaze
24 de ore (IV, A). Investigaţiile imagistice preoperatorii la distanţă [32] (IV, B). Pe lângă ecografia cervicală,
trebuie să includă ecografia cervicală pentru toţi pacienţii, pacienţii cu CTM trataţi chirurgical şi cu niveluri serice
în timp ce efectuarea preoperatorie a unor investigaţii decelabile de CT < 150 pg/ml pot fi luaţi în considerare
precum tomografia computerizată toracică şi cervicală, CT pentru investigaţii imagistice suplimentare (CT cervicală
hepatică multidetector în trei faze cu contrast sau RMN cu şi toracică, CT hepatică cu contrast trifazic sau RMN cu
substanţă de contrast este recomandată în cazul pacienţilor substanţă de contrast, ecografie hepatică, scintigrafie
cu metastaze ganglionare demonstrate sau cu niveluri osoasă, RMN la nivelul coloanei vertebrale şi pelvisului,
serice de calcitonină > 400 pg/ml [32] (IV, B). 18
FDG-PET şi 18-F-dihidroxifenilalanină PET] care pot
Pentru pacienţii cu CTM fără semne de metastaze servi drept examinări iniţiale pentru comparaţii ulterioare,
ganglionare la examenul clinic şi ecografia cervicală, chiar dacă rezultatele acestor examinări sunt de regulă
tratamentul constă în tirodiectomie totală, indiferent negative. Alternativ, investigaţiile imagistice suplimentare
dacă CTM este sporadic sau ereditar, asociată cu disecţie pot fi amânate până după creşterea nivelurilor serice ale CT
profilactică bilaterală a ganglionilor limfatici centrali [32] (IV, B). Evaluarea pacienţilor cu valori bazale ale CT
(nivelul VI; IV, B). Cel mai bine este ca disecţia cervicală > 150 pg/ml este asemănătoare cu cea a pacienţilor cu valori
laterală (nivelurile IIA, III, IV, V) să fie rezervată pentru bazale ale CT < 150 pg/ml. Totuşi, este obligatorie căutarea
pacienţii cu examinări imagistice preoperatorii pozitive metastazelor la distanţă şi se realizează investigaţiile
[32] (IV, B). În prezenţa metastazelor la distanţă, poate imagistice deja menţionate. La pacienţii cu valori serice
doi:10.1093/annonc/mds230 8

Tiroidectomie totală şi disecţie profilactică a ganglionilor


limfactici centrali (nivelul VI)

1-3 luni: calcitonina (CT) bazală (şi CT după stimularea cu


pentagastrină, dacă este disponibilă)

CT crescută,
CT nedecelabilă CT ≥ 150 pg/ml
dar < 150 pg/ml

Ecografie cervicală
Urmărire pe termen lung:
Investigaţii imagistice suplimentare Investigaţii imagistice
CT şi ecografie cervicală o
pot fi luate în considerare dacă pentru localizarea bolii
dată la 6 luni
nivelul seric al CT creşte în timp

Risc de recidivă de 3%
pe parcursul urmăririi pe
termen lung Fără semne de boală Cu semne de boală

Repetarea stadializării Terapie/ urmărire


o dată pe an

Figura 2. Algoritmul de diagnostic bazat pe nivelurile calcitoninei obţinute la 1-3 luni după intervenţia chirurgicală iniţială la pacienţi
cu carcinom tiroidian medular [32]

bazale ale CT decelabile şi fără semne de boală, este exemplu în ficat, plămâni şi sistemul osos. Supravieţuirea
recomandată monitorizarea pe termen lung. Momentul după identificarea metastazelor la distanţă este de 51%
optim pentru evaluările de monitorizare trebuie să fie după 1 an, 26% după 5 ani şi 10% după 10 ani [32]. S-a
stabilit în funcţie de timpul de dublare a CT și a CEA, care observat o supravieţuire îndelungată la un număr mic de
se corelează puternic cu progresia bolii şi reprezintă factori pacienţi cu boală metastatică, chiar şi în lipsa oricărui
importanţi de predicţie a supravieţuirii în cadrul analizelor
tratament sistemic, în special dacă metastazele au fost
multivariate [34] (Figura 2).
identificate precoce [32].
Recidivele locale şi regionale
În boala avansată, mono- sau polichimioterapia
Intervenţia chirurgicală este tratamentul principal al nu au furnizat un beneficiu clinic semnificativ (rată de
recidivelor locale şi regionale, dacă este posibilă (IV, B). răspuns < 20%). Radioterapia este utilizată frecvent în
Se va efectua o evaluare preoperatorie completă pentru
prezenţa invaziei locale. Pentru metastazele hepatice,
identificarea metastazelor la distanţă şi pentru localizarea
cu precizie a recidivei. Amploarea intervenţiei chirurgicale chemoembolizarea poate fi eficace în reducerea masei
va depinde de tipul intervenţiilor chirurgicale efectuate tumorale.
deja şi de caracterul recidivei: dacă intervenţia chirurgicală Și în CTM au fost testați agenţi noi (de exemplu
anterioară a fost completă, boala recidivată va fi rezecată ITK) care ţintesc căi de semnalizare esenţiale pentru
atunci când este posibil; dacă intervenţia chirurgicală supravieţuirea, proliferarea şi metastazarea celulei
iniţială a fost incompletă, protocolul chirurgical primar va tumorale (Tabelul 3). Dovezi preliminare sugerează că
fi rezecţia. aceştia pot furniza beneficii clinice importante. Cei mai
Metastazele la distanţă promiţători ITK testaţi pentru CTM în studii clinice sunt
Metastazele la distanţă sunt principala cauză de deces motesanib difosfat, vandetanib, sorafenib şi sunitinib, care
la pacienţii cu CTM. În jumătate din cazuri, acestea sunt au oferit răspunsuri parţiale în 2%-35% dintre cazuri şi
prezente chiar de la stabilirea diagnosticului. De regulă, rate de stabilizare a bolii între 27% şi 87%, cu preţul unei
metastazele sunt multiple la nivelul organelor afectate, de toxicităţi tolerabile şi care a putut fi controlată, similară cu
9 Pacini et al.

Tabelul 4. Rezumatul recomandărilor

Subiect (Cancer
Recomandări
tiroidian)
Diagnostic • Se recomandă utilizarea ecografiei tiroidiene asociată cu examenul citologic prin biopsie-aspiraţie cu ac fin (CBAF)
ca tehnică diagnostică de linia întâi pentru identificarea şi caracterizarea bolii tiroidiene nodulare (I, A)
• În cazul unei prelevări necorespunzătoare, se recomandă repetarea CBAF, iar în cazul neoplaziei foliculare, cu
niveluri normale de hormon stimulator tiroidian (TSH) şi aspect „rece” la scintigrafia tiroidiană, se poate lua în
considerare intervenţia chirurgicală (IV, B)
• Măsurarea nivelurilor serice de calcitonină (CT) reprezintă o metodă fiabilă de stabilire a diagnosticului de cancer
tiroidian medular şi trebuie să facă parte din evaluarea diagnostică a nodulilor tiroidieni (IV, B).
Cancer • Tratamentul iniţial al CTD constă în tiroidectomie totală sau subtotală dacă diagnosticul a fost stabilit înainte
tiroidian de intervenţia chirurgicală. Pot fi acceptate şi intervenţii chirurgicale mai limitate în cazul CTD monofocal
diferenţiat diagnosticat prin examen histologic la finalul operaţiei efectuate pentru afecţiuni tiroidiene benigne, dacă tumora
este mică, intratiroidiană şi are un tip histologic favorabil (papilar clasic sau varianta foliculară a cancerului papilar
sau folicular minim-invaziv) (I, A).
• Se recomandă utilizarea unuia dintre sistemele de stadializare (AJCC; ATA, ETA) care oferă o stratificare bună a
riscului pe baza datelor disponibile la scurt timp după terapia iniţială (II, B).
• Intervenţia chirurgicală este urmată de regulă de administrarea 131I pentru ablaţia tuturor ţesuturilor tiroidiene
restante şi a unei posibile tumori microscopice reziduale. Ablaţia cu iod radioactiv este indicată la pacienţii cu risc
înalt (IV, B), dar nu este recomandată la pacienţii cu risc redus (IV, D). La pacienţii cu risc intermediar decizia
trebuie să fie individualizată.
• După tratamentul chirurgical, se recomandă iniţierea terapiei cu hormoni tiroidieni pentru substituţia secreţiei hormonale
(terapie de substituţie) şi pentru inhibarea TSH, care poate fi un stimul de creştere al celulelor tumorale (terapie de
supresie). Tratamentul de supresie a TSH cu LT4 oferă beneficii pacienţilor cu cancer tiroidian cu risc înalt (IV, B).
• La 2-3 luni de la tratamentul iniţial, se recomandă evaluarea testelor funcţiei tiroidiene (FT3, FT4, TSH) pentru a
se verifica caracterul adecvat al terapiei supresoare cu LT4, urmată la 6-12 luni de o etapă de screening care constă
într-un examen clinic, o ecografie cervicală, determinarea nivelurilor serice ale Tg bazale şi după stimularea cu
rhTSH, însoţite sau nu de WBS în scop diagnostic (I, A)
• Monitorizarea ulterioară a pacienţilor care au fost considerați a fi liberi de boală la momentul primei evaluări de
urmărire va consta în examinări clinice, determinări ale nivelurilor serice bazale ale Tg în timpul terapiei cu LT4 şi
ecografie cervicală, efectuate anual.
• Tratamentul bolii locoregionale recidivate are la bază asocierea dintre intervenţia chirurgicală şi terapia cu iod
radioactiv, suplimentate cu radioterapie externă dacă nu este posibilă excizia chirurgicală completă sau dacă tumora
nu captează semnificativ iodul radioactiv (IV, B).
• Metastazele la distanţă au şanse mai mari de vindecare în cazul în care captează iod radioactiv şi dacă au
dimensiuni reduse şi localizare pulmonară; în caz contrar, sunt posibile numai tratamentul paliativ şi prelungirea
supravieţuirii. Chimioterapia nu este indicată şi trebuie să fie încurajată participarea la studii clinice (IV, B).
Cancer • Înaintea intervenţiei chirurgicale, toţi pacienţii cu suspiciune de CTM trebuie să fie supuşi unor investigaţii de
tiroidian stadializare, care trebuie să includă nivelul seric bazal al CT, CEA, calciului şi metanefrinele şi normetanefrinele
medular plasmatice, sau nivelul metanefrinelor şi normetanefrinelor în urina colectată în 24 de ore (IV, A).
• Pentru pacienţii cu CTM fără semne de metastaze ganglionare la examenul clinic şi ecografia cervicală, tratamentul
constă în tiroidectomie totală indiferent dacă CTM este sporadic sau ereditar, asociată cu disecţie profilactică
bilaterală a ganglionilor limfatici centrali (IV, B). Cel mai bine este ca disecţia cervicală laterală să fie rezervată
pentru pacienţii cu examinări imagistice preoperatorii pozitive (IV, B).
• După tiroidectomia totală, se va administra tratament de substituţie cu tiroxină pentru menţinerea concentraţiilor
serice ale TSH între limitele normale (IV, B). Determinarea markerilor serici reprezentaţi de CT (şi de CEA în
cazuri specifice) şi a timpului de dublare a CT şi CEA este extrem de importantă pentru urmărirea din perioada
postoperatorie a pacienţilor cu CTM (IV, B).
• Dacă nivelurile serice de CT rămân nedecelabile post-operatoriu după un test de provocare (cu pentagastrină sau
calciu), nu se recomandă alte teste în scop diagnostic, iar CT serică se va repeta o dată la 6 luni în primii 2-3 ani şi
apoi o dată pe an (IV, B)
• La pacienţii cu concentraţii serice ale CT < 150 pg/ml, localizarea bolii trebuie să se limiteze la o examinare
atentă prin ecografie cervicală (IV, B). Pacienţii cu valori bazale ale CT > 150 pg/ml trebuie să fie evaluaţi pentru
identificarea metastazelor la distanţă.
• Intervenţia chirurgicală este tratamentul principal al recidivelor locale şi regionale, dacă este posibilă (IV, B).
• În boala avansată, mono- sau polichimioterapia nu au furnizat un beneficiu clinic important (rată de răspuns
< 20%), iar radioterapia poate fi utilizată în scop paliativ.
• Vandetanib a fost aprobat de către FDA şi EMA pentru tratamentul pacienţilor cu CTM avansat local/metastatic şi
poate fi luat în considerare pentru pacienţii cu boală incurabilă.

cea observată la pacienţii cu CTD [30]. Carcinomul tiroidian slab diferenţiat


Recent, vandetanib a fost aprobat de către FDA şi
Carcinomul tiroidian slab diferenţiat (CTSD) a fost
EMA pentru tratamentul pacienţilor cu CTM avansat local/ introdus ca o entitate separată în Clasificarea Tumorilor
metastatic după ce eficacitatea terapeutică a acestuia a fost a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din anul 2004
demonstrată într-un studiu de fază III care a inclus pacienţi [36]. Prevalenţa CTSD este cuprinsă între 1% şi 6%,
cu CTM avansat [35]. cu predominanţă la sexul feminin şi cu vârsta medie la
doi:10.1093/annonc/mds230 10

momentul prezentării de 50 de ani. CTSD include tipuri pulmonare, dar şi osoase, hepatice şi cerebrale. Din cauza
histologice tumorale agresive, cum sunt subtipurile comportamentului agresiv al CTA, cel mai recent manual
trabecular, insular şi solid. CTSD are un prognostic de stadializare a cancerului elaborat de American Joint
intermediar între cel al CTD şi al carcinomului tiroidian Committee a clasificat toate CTA în categoria tumorilor T4
nediferenţiat. Evoluţia clinică a CTSD este de obicei şi stadiu IV, indiferent de dimensiunile lor şi de extensia
agresivă şi este marcată de rate mai mari de recidivă, de tumorală totală [11]. Supravieţuirea generală medie este de
metastazare la distanţă şi de invazie extratiroidiană locală, multe ori < 6 luni, indiferent de strategia terapeutică.
supravieţuirea la 5 ani fiind cuprinsă între 60% şi 85% [37]. Tratament
Tratamentul iniţial este reprezentat de tiroidectomia totală.
Tratamentul CTA nu a fost standardizat şi, din
Trebuie să fie luată în considerare disecţia ganglionilor
păcate, nu există încă un tratament eficace: intervenţia
limfatici (compartimentul central şi/sau disecţie cervicală
chirurgicală, chimioterapia, radioterapia utilizată singură
laterală), deoarece metastazele ganglionare regionale sunt
sau în combinaţie, nu ameliorează supravieţuirea.
prezente la momentul stabilirii diagnosticului la peste 50%
Intervenţia chirurgicală este recomandată pentru controlul
dintre pacienţii cu CTSD [38] (V, C). Terapia de supresie a
local al leziunilor rezecabile. Agentul citotoxic utilizat
TSH cu LT4 trebuie să fie iniţiată imediat după intervenţia
cel mai frecvent împotriva carcinoamelor anaplazice
chirurgicală. Majoritatea studiilor au demonstrat că CTSD
este doxorubicina în monoterapie sau în combinaţie cu
răspunde slab la iodul radioactiv şi că examinările FDG-
cisplatina. Rezultatele au fost dezamăgitoare. Adăugarea
PET au adesea rezultate pozitive. Pacienţii cu boală
bleomicinei sau a altor agenţi nu a crescut eficacitatea
nerezecabilă sau cu boală locoregională persistentă după
acestei combinaţii. Recent, paclitaxel a fost utilizat într-un
intervenţia chirurgicală pot fi trataţi prin radioterapie
studiu clinic şi a determinat unele îmbunătățiri ale ratelor
externă (V, C). Administrarea chimioterapiei, cu agent
de răspuns, dar nu şi ale supravieţuirii. Sunt necesare
unic sau în regimuri combinate, de exemplu cu cisplatină
strategii terapeutice inovatoare; de aceea, sunt în curs de
şi doxorubicină, poate oferi doar răspunsuri pasagere şi
studiere strategii noi, cum sunt terapia ţintită (de exemplu
incomplete (V, C). Dacă este posibil, pacienţii cu CTSD
cu axitinib şi sorafenib), agenţii de perturbare a funcţiei
trebuie să fie incluşi în studii clinice de evaluare a unor
vasculare (de exemplu combrestatin-A4 fosfat, anticorpi
terapii noi (Tabelul 4).
monoclonali împotriva VEGF, de exemplu bevacizumab,
Cancerul tiroidian anaplazic cetuximab), terapia de supresie genică tumorală şi agenţi
de sistare a ciclului celular [40]. Până în prezent, niciunul
Cancerul tiroidian anaplazic (CTA) este cea mai agresivă dintre aceşti agenţi nu a avut rezultate bune în tratamentul
tumoră tiroidiană şi unul dintre cele mai agresive cancere CTA; de aceea, sunt necesare cercetări noi pentru a
umane. Carcinomul tiroidian anaplazic afectează mai contracara agresivitatea acestei tumori [30].
frecvent femeile, dar raportul dintre sexul feminin:masculin
este de aproximativ 2-3:1, mai mic decât cel calculat pentru Conflict de interese
tipurile histologice papilar sau folicular. Această tumoră îşi
Toţi autorii au raportat lipsa unor conflicte potenţiale
are originea în celulele foliculare ale glandei tiroide, dar
de interese.
nu păstrează niciuna dintre caracteristicile biologice ale
celulelor originale, de exemplu captarea iodului sau sinteza Bibliografie
Tg. Incidenţa maximă se înregistrează între al şaselea şi
1. Aschebrook-Kilfoy B, Ward MH, Sabra MM et al. Thyroid cancer
al şaptelea deceniu de viaţă (vârsta medie la momentul incidence patterns in the United States by histologic type, 1992–2006.
diagnosticului este de 55-65 de ani), iar prevalenţa, din Thyroid 2011; 21: 125–134.
fericire, este foarte redusă (< 2% dintre toate tumorile 2. Howlader N, Noone AM, Krapcho M (eds) et al. SEER Cancer
Statistics Review, 1975–2008. Bethesda, MD: National Cancer
tiroidiene). CTA poate apărea de novo, dar în majoritatea
Institute 2011 http://seer.cancer.gov/csr/1975_2008/ based on
cazurilor se dezvoltă dintr-o tumoră tiroidiană pre- November 2010 SEER data submission, posted to the SEER web site.
existentă bine diferenţiată, după producerea unor mutaţii 3. Leenhardt L, Bernier MO, Boin-Pineau MH et al. Advances in
suplimentare, în special mutaţia p53 [39]. diagnostic practices affect thyroid cancer incidence in France. Eur J
Endocrinol 2004; 150: 133–139.
Diagnostic 4. Chen AY, Jemal A, Ward EM. Increasing incidence of differentiated
Diagnosticul se stabileşte de obicei cu uşurinţă, pe baza thyroid cancer in the United States, 1988–2005. Cancer 2009; 115:
3801–3807.
aspectelor clinice tipice: masă de mari dimensiuni, dură, 5. Tronko MD, Bogdanova TI, Komissarenko IV et al. Thyroid
care invadează regiunea cervicală şi determină simptome carcinoma in children and adolescents in Ukraine after the
compresive (dispnee, tuse, paralizia corzilor vocale, Chernobyl nuclear accident: statistical data and clinicomorphologic
disfagie şi răguşeală). Aproximativ 30% dintre pacienţi characteristics. Cancer 1999; 86: 149–156.
6. Dean DS, Gharib H. Epidemiology of Thyroid Nodules. Best Pract
prezintă paralizia corzilor vocale, iar metastazele cervicale Res Clin Endocrinol Metab 2008; 22: 901–911.
sunt palpabile la 40% dintre pacienţi. Aproape 50% 7. Pacini F, Schlumberger M, Dralle H et al. European Thyroid Cancer
dintre pacienţi prezintă metastaze la distanţă, în special Taskforce. European consensus for the management of patients with
11 Pacini et al.

differentiated thyroid carcinoma of the follicular epithelium. Eur J of differentiated thyroid cancer assessed by a sensitive measurement
Endocrinol 2006; 154: 787–803. of basal serum thyroglobulin. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96:
8. American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on 1703–1709.
Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Cooper 23. Kloos RT, Mazzaferri EL. A single recombinant human thyrotropin-
DS, Doherty GM, Haugen BR et al. Revised American Thyroid stimulated serum thyroglobulin measurement predicts differentiated
Association management guidelines for patients with thyroid nodules thyroid carcinoma metastases three to five years later. J Clin
and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2009; 19: 1167–1214. Endocrinol Metab 2005; 90: 5047–5057.
9. Nikiforov YE, Steward DL, Robinson-Smith TM et al. Molecular 24. Castagna MG, Brilli L, Pilli T et al. Limited value of repeat
testing for mutations in improving the fine-needle aspiration diagnosis recombinant human thyrotropin (rhTSH)-stimulated thyroglobulin
of thyroid nodules. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 2092–2098. testing in differentiated thyroid carcinoma patients with previous
10. Cantara S, Capezzone M, Marchisotta S et al. Impact of proto- negative rhTSH-stimulated thyroglobulin and undetectable basal
oncogene mutation detection in cytological specimens from thyroid serum thyroglobulin levels. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 76–81.
nodules improves the diagnostic accuracy of cytology. J Clin 25. Crocetti U, Durante C, Attard M et al. Predictive value of recombinant
Endocrinol Metab 2010; 95: 1365–1369. human TSH stimulation and neck ultrasonography in differentiated
11. 2009 AJCC Cancer Staging Manual, 7th edition. New York: Springer- thyroid cancer patients. Thyroid 2008; 18: 1049–1053.
Verlag. 26. Kloos RT. Thyroid cancer recurrence in patients clinically free of
12. Tuttle RM, Tala H, Shah J et al. Estimating risk of recurrence in disease with undetectable or very low serum thyroglobulin values. J
differentiated thyroid cancer after total thyroidectomy and radioactive Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 5241–5248.
iodine remnant ablation: using response to therapy variables to 27. Robbins RJ, Wan Q, Grewal RK et al. Real-time prognosis for
modify the initial risk estimates predicted by the DRS American metastatic thyroid carcinoma based on 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-
Thyroid Association staging system. Thyroid 2010; 20: 1341–1349. glucose-positron emission tomography scanning. J Clin Endocrinol
13. Castagna MG, Maino F, Cipri C et al. Delayed risk stratification, to Metab 2006; 91: 498–505.
include the response to initial treatment (surgery and radioiodine 28. Durante C, Haddy N, Baudin E et al. Long-term outcome of 444
ablation), has better outcome predictivity in differentiated thyroid patients with distant metastases from papillary and follicular
cancer patients. Eur J Endocrinol 2011; 165: 441–446. thyroid carcinoma: benefits and limits of radioiodine therapy. J Clin
14. Pacini F, Ladenson PW, Schlumberger M et al. Radioiodine Endocrinol Metab 2006; 91: 2892–2899.
ablation of thyroid remnants after preparation with recombinant
29. Kapiteijn E, Schneider TC, Morreau H et al. New treatment modalities
human thyrotropin in differentiated thyroid carcinoma: results of an
in advanced thyroid cancer. Ann Oncol 2012; 23: 10–18.
international, randomized, controlled study. J Clin Endocrinol 2006;
30. Brilli L, Pacini F. Targeted therapy in refractory thyroid cancer:
91: 926–932.
current achievements and limitations. Future Oncol 2011; 7: 657–668.
15. Pilli T, Brianzoni E, Capoccetti F et al. A comparison of 1850 (50
31. Hovens GC, Stokkel MP, Kievit J et al. Associations of serum
mCi) and 3700 MBq (100 mCi) 131-iodine administered doses for
thyrotropin concentrations with recurrence and death in differentiated
recombinant thyrotropinstimulated postoperative thyroid remnant
thyroid cancer. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2610–2615.
ablation in differentiated thyroid cancer. J Clin Endocrinol Metab
32. American Thyroid Association Guidelines Task Force. Kloos RT, Eng
2007; 92: 3542–3546.
C, Evans DB et al. Medullary thyroid cancer: management guidelines
16. Chianelli M, Todino V, Graziano FM et al. Low-activity (2.0 GBq;
of the American Thyroid Association. Thyroid 2009; 19: 565–612.
54 mCi) radioiodine post-surgical remnant ablation in thyroid cancer:
comparison between hormone withdrawal and use of rhTSH in low- 33. Machens A, Schneyer U, Holzhausen HJ et al. Prospects of remission
risk patients. Eur J Endocrinol 2009; 160: 431–436. in medullary thyroid carcinoma according to basal calcitonin level. J
17. Elisei R, Schlumberger M, Driedger A et al. Follow-up of low-risk Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 2029–2034.
differentiated thyroid cancer patients who underwent radioiodine 34. Laure Giraudet A, Al Ghulzan A, Aupérin A et al. Progression
ablation of postsurgical thyroid remnants after either recombinant of medullary thyroid carcinoma: assessment with calcitonin and
human thyrotropin or thyroid hormone withdrawal. J Clin Endocrinol carcinoembryonic antigen doubling times. Eur J Endocrinol 2008;
Metab 2009; 94: 4171–4179. 158: 239–246.
18. Tuttle RM, Brokhin M, Omry G et al. Recombinant human TSH- 35. Wells SA, Robinson BG, Gagel RF et al. Vandetanib in patients
assisted radioactive iodine remnant ablation achieves short-term with locally advanced or metastatic medullary thyroid cancer: a
clinical recurrence rates similar to those of traditional thyroid randomized, double-blind phase III trial. J Clin Oncol 2012; 30:
hormone withdrawal. J Nucl Med 2008; 49: 764–770. 134–141.
19. Tuttle RM, Lopez N, Leboeuf R et al. Radioactive iodine administered 36. DeLellis RA, Lloyd R, Heitz PU (eds). WHO Classification of
for thyroid remnant ablation following recombinant human thyroid Tumors, Pathology and Genetics Tumors of Endocrine Organs.
stimulating hormone preparation also has an important adjuvant Lyonn, France: IARC Press 2004; 73–76.
therapy function. Thyroid 2010; 20: 257–263. 37. Volante M, Landolfi S, Chiusa L et al. Poorly differentiated
20. Brassard M, Borget I, Edet-Sanson A et al. THYRDIAG Working carcinomas of the thyroid with trabecular, insular, and solid patterns:
Group. Long-term follow-up of patients with papillary and follicular a clinicopathologic study of 183 patients. Cancer 2004; 100: 950–957.
thyroid cancer: a prospective study on 715 patients. J Clin Endocrinol 38. Wreesmann VB, Ghossein RA, Patel SG et al. Genome-wide appraisal
Metab 2011; 96: 1352–1359. of thyroid cancer progression. Am J Pathol 2002; 161: 1549–1556.
21. Castagna MG, Tala Jury HP, Cipri C et al. The use of ultrasensitive 39. Neff RL, Farrar WB, Kloos RT et al. Anaplastic thyroid cancer.
thyroglobulin assays reduces but does not abolish the need for TSH Endocrinol Metab Clin North Am 2008; 37: 525–538.
stimulation in patients with differentiated thyroid carcinoma. J 40. Smallridge RC, Marlow LA, Copland JA. Anaplastic thyroid cancer:
Endocrinol Invest 2011; 34: 219–223. molecular pathogenesis and emerging therapies. Endocr Relat Cancer
22. Malandrino P, Latina A, Marescalco S et al. Risk-adapted management 2009;16: 17–44.

S-ar putea să vă placă și