Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA 2

Având în vedere dorinţa de participare externă la lucrările de profil a S.C. VICTOR


CONSTRUCT S.R.L., raspundeti urmatoarelor cerinte:

2.a) Credeţi că ar fi utilă certificarea unui/mai multor sisteme de management in


cadrul organizaţiei? Dacă da, pentru ce standarde (calitate, mediu, sănătate şi securitate
ocupaţională, responsabilitate socială, integrate etc.)? Motivaţi deciziile.

Consider că este vitală certificarea mai multor sisteme de management, astfel


implementandu-se în cadrul companiei S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. un Sistem de
Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, bazat pe
standardele: SR EN ISO 9001/2015 & SR EN ISO 14001/2015 & OHSAS 18001.

Certificarea sistemului de management este cel mai facil instrument pentru a


economisi timp şi resurse, atât materiale cât şi umane, toate acestea ducând la creşterea
satisfacerii clienţilor şi colaboratorilor Dvs. prin îndeplinirea cerinţelor acestora.Îndeplinirea
condiţiilor de participare la licitaţii este un alt avantaj important al certificării.

Un sistem integrat de management este un sistem de management care integrează


toate sistemele și procesele într-un cadru complet și care permite unei organizații să lucreze
că o singură unitate cu obiective unificate. Integrarea a două sau a mai multor sisteme de
management înseamnă simplificarea documentației, creșterea coerenței politicii
organizației, creșterea controlului asupra proceselor din organizație, scăderea cheltuielilor
cu menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management existente luate separat.

Avantajele pe care le aduce un Sistem De Management Integrat companiei sunt


următoarele: reduce duplicarile, și prin urmare costurile asociate; reduce riscurile, și prin
urmare, crește profitul; aduce un echilibru necesar în definirea obietivelor; elimina acele
responsabilități și relații interne necorespunzătoare; crește puterea sistemului;
concentrează atenția pe obiectivele afacerii companiei; formalizează sistemele informale
ale companiei; armonizează și optimizează practicile interne, specifice companiei; crează
consistentă necesară managementului; Îmbunătățește comunicarea internă / externă;
facilitează instruirea personalului, formarea acestuia și dezvoltarea.

Adoptarea unui Sistem de Management Integrat are că scop satisfacerea


permanentă a cerințelor clienților și părților interesate față de produsele și serviciile oferite,
de reducere a impacturilor negative ale activităților sale asupra mediului și de reducere a
riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru proprii angajați, vizitatori,
subcontractanți prin desfășurarea activităților în condiții de siguranță.

Implementarea acestui Sistem de Management este o strategie organizațională


fundamentată pe ideea că performanță în atingerea unei calități superioare este realizată
doar prin implicarea cu perseverență a întregii organizații în procese de îmbunătățire
permanentă. Obiectivul este creșterea eficienței și eficacității în satisfacerea clienților.

2.b) Credeţi că S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. ar trebui să aleagă un organism de


certificare acreditat în România (de catre RENAR) sau de către un acreditator extern?
Motivaţi decizia.

Compania S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. poate să aleagă un organism de certificare


acreditat în România, deși are dorința de participare externă la lucrările de profil. Dat fiind
faptul că organismele de certificare din România sunt acreditate de către RENAR, se asigura
că aceste certificări sunt recunoscute internațional. RENAR beneficiază de semnarea a două
acorduri, și anume:

- la nivel european al EA-MLA (Multilateral Agreement);

- la nivel internaţional al IAF-MLA, respectiv ILAC-MRA (Multilateral Recognition


Arrangement).

Datorită statutului de semnatar al acestor acorduri, o acreditare obţinută de la un


organism de acreditare semnatar al unuia dintre acordurile menţionate, este recunoscută în
Europa şi in lume, pentru domeniile cuprinse în acordul respectiv. EA-MLA este un acord la
nivel european, prin care părţile semnatare îşi recunosc reciproc acreditările acordate şi
rapoartele / certificatele emise de către entitaţile acreditate de către acestea. Acest acord
se încheie pentru diferite domenii şi are ca principiu evaluarea reciprocă periodică. Există,
de asemenea, un MRA la nivel internaţional, între membrii IAF , respectiv ILAC. IAF-MLA
conferă încredere în organismele de acreditare şi în abilitatea lor de a determina
competenţa organismelor de certificare. Acreditările acordate de semnatarii IAF-MLA sunt
recunoscute la nivel mondial pe baza programelor echivalente de acreditare, reducând în
acest fel costurile şi adaugand valoare industriei şi consumatorilor. ILAC-MRA conferă
încredere în organismele de acreditare şi în abilitatea lor de a determina competenţa unui
laborator în efectuarea de încercari şi etalonări. Încrederea facilitează acceptarea
rezultatelor încercărilor şi etalonărilor între ţările unde rezultatele pot fi demonstrate că
provin de la laboratoare acreditate. Aceasta din urma ajută la reducerea unor bariere
tehnice din comerţ.

2.c) Nominalizaţi organismul capabil şi credibil pentru acreditarea laboratorului de


încercări aparţinând staţiei de betoane.

Organismul capabil și credibil pentru acreditarea laboratorului de încercări


aparținând stației de betonare este RENAR.

Asociatia este recunoscuta oficial ca organism national de acreditare unic, in temeiul


OG 23/ 2009 si in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 si functioneaza in
coordonarea si sub supravegherea Ministerului Economiei.
Supravegherea legalitatii activitatilor RENAR se face in conformitate cu
reglementarile aplicabile in vigoare.

Pentru a demonstra conformitatea cu criteriile stabilite in standardul armonizat de


referinta pentru organismele de acreditare, RENAR se supune evaluarii la nivel de omologi
organizata de European Accreditation, in calitatea sa de infrastructura europeana a
acreditarii, recunoscuta ca atare de Comisie in temeiul articolului 14 al Regulamentului
nr.765/2008, dupa consultarea statelor membre.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Regulamentul privind autorizarea


si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 766/1997 au instituit ca cerinta obligatorie autorizarea tuturor laboratoarelor de
incercari in constructii, in fapt, recunoasterea oficiala, publica a competentei tehnice a
laboratoarelor de incercari de a efectua incercari si masuratori pe produse si lucrari de
constructii, de catre o terta parte.

Acreditarea laboratoarelor, in conformitate cu prevederile internationale specifice,


este o cerinta voluntara, competentele si modul de realizare a acreditarii fiind stabilite de
catre un organism national, in cazul Romaniei - RENAR.

Pentru evaluarea obiectiva, independenta si impartiala a laboratoarelor de incercari,


Inspectoratul de Stat in Constructii, organismul de autorizare desemnat prin lege, a instituit
un sistem de proceduri documentate, prin care a stabilit exigentele impuse, armonizate inca
din 1995 cu standardele europene in domeniu, modul de efectuare a evaluarii, controlul
periodic al laboratoarelor supuse autorizarii.

Efortul investit in actiunea de autorizare a laboratoarelor de incercari in constructii a


avut un efect semnificativ asupra dezvoltarii asigurarii calitatii activitatii de incercari si in
special, asupra increderii in rezultatele incercarilor, din partea tuturor factorilor implicati in
industria constructiilor, romani sau straini.

2.d) Enumeraţi care ar fi avantajele posibile ale certificării unui/unor sisteme de


management pentru activităţile din cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Avantajele posibile ale certificării unui/unor sisteme de management pentru


activităţile din cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. pot fi urmatoarele:

- Reduce duplicarile, și prin urmare costurile asociate;


- Reduce riscurile, și prin urmare, crește profitul;
- Aduce un echilibru necesar în definirea obietivelor;
- Elimina acele responsabilități și relații interne necorespunzătoare;
- Crește puterea sistemului;
- Concentrează atenția pe obiectivele afacerii companiei;
- Formalizează sistemele informale ale companiei;
- Armonizează și optimizează practicile interne, specifice companiei;
- Crează consistentă necesară managementului;
- Îmbunătățește comunicarea internă / externă;
- Facilitează instruirea personalului, formarea acestuia și dezvoltarea.

Avantajele certificării sistemului de management al calităţii conform ISO 9001:


• creşterea credibilităţii şi a încrederii partenerilor de afaceri în serviciile şi produsele
oferite;
• îmbunătăţirea imaginii organizaţiei şi facilitarea accesului pe piaţa concurenţială printr-
o poziţionare avantajoasă;
• conducerea activităţii întregii organizaţii într-un mod planificat şi sistematic, conform
principiilor managementului calităţii;
• crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor interne;
• adaptarea activă şi sistematică la modificările condiţiilor pieţei;
• îmbunătăţirea performanţei produselor şi serviciilor livrate clienţilor;
• creşterea satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea cerinţelor acestora;
• avantaje economice generate de scăderea numărului de clienţi ce migrează către alte
companii şi scăderea nemulţumirilor clienţilor;
• transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei.
ISO 9001:2008 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor
organizaţiei şi, de aici, o structură mult mai logică, orientarea către client şi evaluarea
satisfacţiei acestuia, precum şi angajamentul top managementului pentru o îmbunătăţire
continuă a serviciilor şi produselor oferite beneficiarilor.
Avantajele implementării şi certificării sistemului de management al mediului conform
ISO 14001:
• Reducerea costurilor:
• reducerea costurilor de gestionare a deşeurilor;
• economii ale consumului de energie şi de materiale;
• stabilirea cadrului necesar pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor privind
mediul;
• reducerea riscului de îmbolnăvire;
Beneficii pe piaţă
• îmbunătăţirea imaginii publice în faţa organelor şi organizaţiilor de reglementare, a
clienţilor şi a societăţii;
• folosirea avantajelor pe pieţe noi;
• păstrarea pieţelor deja cîştigate.
Beneficii pentru clienţi
• creşterea încrederii clienţilor în probitatea furnizorului;
• preţuri competitive datorită minimizării cantităţii de deşeuri;
• utilizare mai bună a surselor financiare.
Beneficii pentru angajaţi
• îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă;
• îmbunătăţiri posibile ale sănătăţii şi creşterea calităţii vieţii;
• angajamentul privind o politică de îmbunătăţire a calităţii mediului va duce la creşterea
implicării angajaţilor.
Beneficii pentru mediu
• reducerea de consumuri, emisii, deşeuri, utilizării energiei şi impactului asupra
ecosistemelor;
• relaţii mai bune cu autorităţile din domeniul protecţiei mediului;
• creşterea abilităţii de a înţelege mai bine cerinţele legislative şi o abordare sistematică în
atingerea lor.
O organizaţie îşi poate mări eficienţa mecanismelor de protecţie a mediului prin
implementarea şi certificarea unui sistem de management al mediului în baza unor reguli
acceptate în plan internaţional, şi anume seria de standarde ISO 14000.
Standardul ISO 14001 cere organizaţiei să acorde o atenţie deosedită tuturor zonelor în care
activităţile sale au un impact asupra mediului.
Avantajele certificarii sistemului de management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale
pentru o organizatie:
• Realizarea securitatii si sanatatii in munca prin eliminarea si/sau reducerea cauzelor
potentiale de accidentare si imbolnavire profesionala;
• Asigurarea controlului organizatiei asupra pericolelor, accidentelor si riscurilor la
locul de munca al salariatilor;
• Indeplinirea unor posibile criterii de licitatie;
• Limitarea incidentelor si accidentelor de munca ce implica responsabilitatea juridica
a organizatiei;
• Imbunatatirea conditiilor de munca a salariatilor;
• Imbunatatirea performantelor individuale ale salariatilor;
• Organizarea eficienta a activitatilor la locul de munca;
• Cresterea constientizarii personalului cu privire la importanta sigurantei la locul de
munca si a propriei sanatati fizice si mentale;
• Cresterea motivarii personalului si a comunicarii printr-o participare activa în
procesul de îmbunatatire continua si de reducere a riscurilor la locurile de munca;
• Imbunatatirea relatiilor cu autoritatile de reglementare si partenerii de afaceri;
• Imbunatatirea imaginii comerciale, a marketingului si a competivitatii în cazul unui
sistem de management recunoscut prin certificare.

2.e) Accesând sistemul de navigare pe internet, alegeţi un organism de certificare


sisteme de management acreditat şi exersati completarea unei cereri pentru certificarea
sistemelor de management propuse. Utilizaţi formularul anexat (anexa 1) şi ataşaţi-l
proiectului. Motivaţi selectarea organismului de certificare (credibilitate, pret,
recunoastere etc.) şi validaţi organismul de acreditare al acestuia.

Ca organism de certificare pentru sistemul de management am ales SRAC. Grupul


SRAC este liderul pietei de certificare si evaluare a conformitatii din Romania de peste 20 de
ani si unul dintre organismele importante din Europa Centrala si de Est. Grupul SRAC are o
paleta larga de servicii acreditate ce cuprind numeroase certificari de sisteme de
management, certificari produse – avand ca final aplicarea marcajului CE, servicii de testari
si inspectii, instruiri, avand la dispozitie o echipa de aproximativ 300 de auditori si experti
din toate ramurile de activitate.

SRAC este prezent si pe piata internationala prin certificari in Austria, Belgia, Bosnia
Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Republica Moldova, Turcia si
UK.
SRAC CERT este organismul de certificare roman cu cea mai mare recunoastere a
marcii si certificatelor ca urmare a parteneriatului cu IQNet si a acreditarii RENAR - organism
semnatar EA-MLA (acord european de recunoastere a acertificarii).

SRAC are un portofoliu de clienti de inalta valoare si calitate care apeleaza constant
si cu incredere la serviciile noastre. Numarul clientilor cat si reputatia acestora, diferentiaza
SRAC ca LIDER PE PIATA certificarilor sistemelor de management din Romania.