Sunteți pe pagina 1din 13

LITERATURĂ PENTRU COPII

(opţional)
clasa a-III-a, anul şcolar 2008 – 2009

ARGUMENT

Pentru ca apropierea de cărţi să devină o deprindere zilnică,


iar deprinderea de a citi o necesitate, este nevoie ca şcoala şi
familia să se implice activ în apropierea elevului de miracolul
cărţii.
Lectura expresivă şi metodele care-i fac pe elevi
descoperitori ai unui imens tezaur de informaţii, de experienţe
umane, de modele morale, de emoţii şi sentimente, vor impune,
în cele din urmă, literatura în atenţia lor.
Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli
achiziţionat prin imitare de la cei din jur şi se dezvoltă pe baza
unui complex de situaţii implicate de procesul comunicării.
Lecturile bunicilor, părinţilor sau ale învăţătorilor constituie cea
mai bună modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu
cărţile.
Când intră în contact cu texte sau mai ales cu vorbitori,
achiziţiile unor elemente noi se fac pe baza nativului existent,
producându-se o dezvoltare a acestuia.
Astfel, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se
realizează cu maximă eficienţă în orele de literatură română, în
general şi literatura pentru copii în mod deosebit, prin studierea
de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem
lingvistic.
Prin orele de literatură pentru copii se realizează mai multe
obiective, concretizate în:
*stimularea curiozităţii, imaginaţiei, perseverenţei, încrederii
în forţele proprii;
*formarea unei gândiri creative,, flexibile;
*încurajarea unei atitudini favorabile faţă de lectură;
*stimularea interesului pentru carte şi dezvoltarea gustului
pentru citit;
*formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri
fluente şi logice;
*formarea capacităţii de a surprinde, de a descoperi
conţinuturi şi forme ale realităţii exprimate într-o multitudine de
modalităţi.

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE AUDIERE ŞI RECEPTARE


A MESAJULUI ORAL

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


*să sesizeze conţinutul *ex. de identificare a
esenţial de idei, principalelor idei dintr-un
succesiunea secvenţelor; text;
*ex. de ordonare a
secvenţelor, a faptelor
dintr-un text literar;
*să sesizeze mesajul, *ex. de ordonare a
învăţătura ce se desprinde imaginilor în funcţie de
dintr-un text literar succesiunea logică a
adecvat; evenimentelor;
*ex. de identificare a
moralei, a învăţăturii ce se
desprinde din text;
2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI
SCRIS

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


*să citească clar, *ex. de citire a unor texte
coerent,expresiv un text literare cunoscute;
literar cunoscut, *ex. de citire la prima
necunoscut; vedere a unor texte literare
adecvate;

*să identifice câteva *ex. de identificare a


elemente specifice timpului, a locului de
naraţiunii(timpul, locul, desfăşurare a acţiunii, a
personajele,succesiunea personajelor, a
evenimentelor); principalelor momente
*să manifeste interes *vizite la muzee;
pentru lectura unor texte *întocmirea unor liste de
literare diverse; lecturi preferate,
recomandate;
*ex. de prezentare
individuală a unor texte
literare citite acasă;
*ex. de redare prin desene
a conţinutului textelor
citite;

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


*să construiască texte *alcătuirea unor povestiri,
orale pe baza unui suport dialoguri, punerea de
vizual dat, sau al unui plan întrebări;
simplu de idei dat, sau a *găsirea termenilor potriviţi
unui plan propriu; pentru succesiuni de
imagini;
*să utilizeze corect în *completarea unor
exprimare orală proprie propoziţii;
elementele de construcţie *rezolvarea şi construirea
a comunicării studiate; unor rebusuri pe teme
date;
*jocuri de rol, simulări,
interviuri pe teme date;
*să formuleze opinii proprii *ex. de formulare de
despre personaje şi răspunsuri şi întrebări;
subiectul operelor literare, *ex. de formulare a unor
justificând cu argumente; argumente pro şi contra în
susţinerea unei păreri;

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


*să manifeste interes *ex. de alcătuire a unor
privind exprimarea texte, compuneri pe teme
nuanţată, completă, date;
originală (în scris); *ex. de exprimare a unor
opinii proprii în legătură cu
un personaj;
*să formuleze întrebări şi * ex. de analiză a unei
răspunsuri legate de texte compuneri;
literare; *ex. de formulare a unor
întrebări şi găsirea unor
răspunsuri cât mai simple,
mai personalizate(oral,
apoi în scris);
*să manifeste creativitate *ex. de restructurare a
în comunicarea scrisă; părţilor unei compuneri;
*ex. de logică în
stabilizarea demersului
privind realizarea unei
creaţii;
PLANIFICAREA MATERIEI

NR. UNITATEA OB. CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE RESURS EVALUAR


CR DE REF. ÎNVĂŢARE E E
T. ÎNVĂŢARE
1. TOAMNA 1.1. *Rapsodii de *ex. de citire a cărţi cu observar
1.2. toamnă, de G. unor texte lecturile ea
2.1. Topârceanu; literare indicate, sistemati
2.2. *Sărăcuţul, de E. cunoscute; caietul că, proba
3.1. Gârleanu; *ex. de de orală,
10 ore 3.2. *Bunicul, de B. Şt. formulare a lucru, tema de
15 sept. 4.1. Delavrancea; unor întrebări şi convers lucru în
2008 4.2. *Bunica, de B. Şt. găsirea unor aţia, clasă
28 nov. 4.3. Delavrancea; răspunsuri cât exerciţiu
2008 *Limba noastră, mai simple, mai l,
de Alexe Mateevici; personalizate(or jocul de
*Pisoiul, de Lev al, apoi în rol,
Tolstoi; *completarea activitat
*Leul şi căţeluşa, unor propoziţii; e
de Lev Tolstoi *rezolvarea şi frontală,
construirea unor individu
rebusuri pe ală, pe
teme date; grupe;
*jocuri de rol, fişe de
simulări, portofoli
interviuri pe u,
teme portofoli
date;scris); ul; observar
*ex. de ea
identificare a sistemati
moralei, a că, proba
învăţăturii ce se orală,
desprinde din tema de
text; lucru în
*ex. de clasă
ordonare a
secvenţelor, a
faptelor dintr-un
text literar;
*ex. de
ordonare a
imaginilor în
funcţie de
succesiunea
logică a
evenimentelor

2. IARNA 1.1. *Fetiţa cu ex. de citire a cărţi cu observar


1.2. chibriturile, de H. unor texte lecturile ea
2.1. C. Andersen; literare indicate, sistemati
2.2. *Cea dintâi cunoscute; caietul că, proba
3.1. ninsoare, de Ed. *ex. de de orală,
3.2. de Amicis; formulare a lucru, tema de
4.1. * Un bulgăre de unor întrebări şi convers lucru în
4.2. zăpadă, de Ed. de găsirea unor aţia, clasă
7 ore 4.3 Amicis; răspunsuri cât exerciţiu
*Fricosul, de Emil mai simple, mai l,
Gârleanu personalizate(or jocul de
02 dec al, apoi în rol,
2008 *completarea activitat
30 ian. unor propoziţii; e
2009 *rezolvarea şi frontală,
construirea unor individu
rebusuri pe ală, pe
teme date; grupe;
*jocuri de rol, fişe de
simulări, portofoli
interviuri pe u,
teme portofoli
date;scris); ul;
*ex. de
identificare a
moralei, a
învăţăturii ce se
desprinde din
text;
*ex. de
ordonare a
secvenţelor, a
faptelor dintr-un
text literar;
*ex. de
ordonare a
imaginilor în
funcţie de
succesiunea
logică a
evenimentelor

3. PRIMĂVA 1.1. *Ţapul şi şarpele, ex. de cărţi cu observar


RA 1.2. de Petre Ispirescu; identificare a lecturile ea
2.1. *Concertul principalelor indicate, sistemati
2.2. primăverii, de G. idei dintr-un caietul că, proba
3.1. Coşbuc; text; de orală,
3.2. *La cireşe, de Ion *ex. de lucru, tema de
4.1. Creangă; ordonare a convers lucru în
4.2. *Legenda secvenţelor, a aţia, clasă
4.3 Crivăţului faptelor dintr-un exerciţiu
*Boierul şi Păcală text literar*ex. l,
10 ore de ordonare a jocul de
imaginilor în rol,
09 feb. funcţie de activitat
2009 succesiunea e
24 apr. logică a frontală,
2009 evenimentelor; individu
*ex. de ală, pe
identificare a grupe;
moralei, a fişe de
învăţăturii ce se portofoli
desprinde din u,
text; portofoli
*ex. de alcătuire ul;
a unor texte,
compuneri pe
teme date;
*ex. de
exprimare a
unor opinii
proprii în
legătură cu un
personaj
alcătuirea unor
povestiri,
dialoguri,
punerea de
întrebări;
*găsirea
termenilor
potriviţi pentru
succesiuni de
imagini;
completarea
unor propoziţii;
*rezolvarea şi
construirea unor
rebusuri pe
teme date;
*jocuri de rol,
simulări,
interviuri pe
teme date;
4. VARA 1.1. Mânzul; ex. de cărţi cu observar
1.2. Poveste cu tâlc; identificare a lecturile ea
2.1. Rândunica principalelor indicate, sistemati
2.2. gureşă; idei dintr-un caietul că, proba
3.1. Noapte de vară, text; de orală,
3.2. de George Coşbuc *ex. de lucru, tema de
4.1. ordonare a convers lucru în
4.2. secvenţelor, a aţia, clasă
4.3 faptelor dintr-un exerciţiu
text literar*ex. l,
7 ore de ordonare a jocul de
imaginilor în rol,
27 apr. funcţie de activitat
2009 succesiunea e
12 iun. logică a frontală,
2009 evenimentelor; individu observar
*ex. de ală, pe ea
identificare a grupe; sistemati
moralei, a fişe de că, proba
învăţăturii ce se portofoli orală,
desprinde din u, tema de
text; portofoli lucru în
*ex. de alcătuire ul; clasă
a unor texte,
compuneri pe
teme date;
*ex. de
exprimare a
unor opinii
proprii în
legătură cu un
personaj
alcătuirea unor
povestiri,
dialoguri,
punerea de
întrebări;
*găsirea
termenilor
potriviţi pentru
succesiuni de
imagini;
completarea
unor propoziţii;
*rezolvarea şi
construirea unor
rebusuri pe
teme date;
*jocuri de rol,
simulări,
interviuri pe
teme date