Sunteți pe pagina 1din 6

MATEMATICĂ – clasa a III-a

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


Curriculum nucleu
Număr de ore: 4 ore/săptămână Total: 68 ore/semestru; 136 ore anual
PLANIFICARE ANUALĂ
Semestrul I

NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI


CRT SĂPT. CONȚINUTURI NR. ORE OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE
1. I, II, III Recapitularea 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, Numere naturale de la 0 la 1000;adunarea și scăderea în 10
cunoștințelor 4.1, 5.1, 5.2 concentrul 0- 1000; tabla înmulțirii;tabla împărțirii; figuri și 8 + 2 la
din clasa a II-a corpuri geometrice; măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, dispoziția
bani învățătorului
Parcul de aventură
Traseul isteţilor
EVALUARE INIȚIALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu?
2. III, IV, V Numere 1.Identificarea unor Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 000 10
naturale relaţii/regularităţi din ● Formare, citire, scriere, comparare, ordonare,rotunjire 8 + 2 la
de la 0 la mediul apropiat -1.1,1.2 ● Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X dispoziția
10 000 2.Utilizarea numerelor Formarea, scrierea, citirea numerelor naturale învățătorului
în calcule-2.1, 2.2,2.3 Compararea şi ordonarea numerelor naturale
5. Rezolvarea de Rotunjirea numerelor naturale
probleme în situaţii Formarea, scrierea, citirea numerelor cu cifre romane
familiare - 5.1 Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?

1
3. VI, VII, Adunarea şi 1.Identificarea unor Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12
VIII scăderea relaţii/ regularităţi din ● Adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării 10+2 la
numerelor mediul apropiat -1.1,1.2 ● Număr necunoscut: aflare prin diverse metode ( metoda dispoziția
naturale în 2. Utilizarea numerelor mersului invers, metoda balanței învățătorului
concentrul în calcule- 2.2, 2.4 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000
0 – 10 000 5. Rezolvarea de Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000, fără trecere
probleme în situaţii peste ordin
familiare - 5.1, 5.2, 5.3 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000, cu trecere
peste ordin
Legătura dintre adunare şi scădere
Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
4. IX, X, Înmulţirea 1.Identificarea unor Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10 000 15
XI, XII numerelor relaţii/ regularităţi din ● Înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii) 13+2 la
naturale în mediul apropiat -1.1,1.2 ● Înmulţirea unui număr cu 10, 100 dispoziția
concentrul 2. Utilizarea numerelor ● Înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră învățătorului
0-10 000 în calcule- 2.2,2.5 ● Proprietăţile înmulţirii
5. Rezolvarea de ● Înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu
probleme în situaţii depăşeşte 10 000
familiare - 5.1, 5.2, 5.3 Înmulţirea în concentrul 0-100. Tabla înmulţirii
Proprietăţile înmulţirii
Înmulţirea cu 10, 100
Înmulţirea unui număr de 2 cifre cu un număr de o cifră
Înmulţirea unui număr de 3 sau 4 cifre cu un număr de o cifră
Înmulţirea unui număr de 2 sau 3 cifre cu un număr de două cifre
Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
2
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
5. XII, XIII, Împărţirea 1.Identificarea unor Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100 13
XIV, XV numerelor relaţii/ regularităţi din ● Împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest 11+2 la
naturale mediul apropiat -1.1,1.2 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii) dispoziția
2. Utilizarea numerelor ● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde învățătorului
în calcule- 2.2,2.4 ● Probleme ; metoda reprezentării grafice
5. Rezolvarea de Tabla împărţirii
probleme în situaţii Proba înmulţirii, proba împărţirii
familiare - 5.1, 5.2, 5.3 Probleme
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
6. XVI, Recapitulare 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 5.1, 5.2 ● Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 000 8
XVII semestrială ● Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul
0 – 10 000, cu şi fără trecere peste ordin
● Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10 000
● Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
Matematica prin joc

Semestrul al II-lea

NR.
SĂPT. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI CONȚINUTURI NR. ORE OBS.
CRT

3
ÎNVĂȚARE SPECIFICE
1. I, II, III, Fracții 1.Identificarea unor Fracții subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 15
IV relaţii/regularităţi din mediul 10 13+2 la
apropiat - 1.1,1.2, ● Diviziuni ale unui întreg: doime, treime, .., zecime; reprezentări dispoziția
2.Utilizarea numerelor în prin desene învățătorului
calcule-2.1, 2.2 , 2.3, 2.4 ● Terminologie specifică: fracţie,numitor, numărător
5. Rezolvarea de probleme în ● Compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor
situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Noțiunea de fracție
Numirea, scrierea şi citirea fracțiilor
Fracții subunitare şi echiunitare
Compararea şi ordonarea fracțiilor
Adunarea şi scăderea fracțiilor
Probleme
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?

2. IV, V, VI, Elemente de 1.Identificarea unor Elemente de geometrie 19


VII, VIII, geometrie relaţii/regularităţi din mediul ● Localizarea unor obiecte – coordonate într-o reprezentare 17+2 la
IX apropiat - 1.1,1.2 grafică sub formă de rețea dispoziția
3. Explorarea caracteristicilor ● Figuri geometrice - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, învățătorului
geometrice ale unor obiecte
semidreaptă segment; unghi;poligoane (pătrat,
localizate în mediul apropiat
dreptunghi,triunghi);cerc
– 3.1,3.2
● Axa de simetrie
5. Rezolvarea de probleme în
● Perimetrul
situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
● Corpuri geometrice (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con -
recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă, segment
Unghiuri
Poligoane-Perimetrul unui poligon
Triunghiul
Dreptunghiul
Pătratul
4
Cercul
Axa de simetrie
Cubul, paralelipipedul
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
3. IX, X, Unități de 1.Identificarea unor relaţii/ Unități de măsură pentru lungime; pentru volumul lichidelor; pentru 10
XI măsură pentru: regularităţi din mediul masă 8 +2 la
lungime; volumul apropiat - 1.1,1.2 ● Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii; litrul, cu dispoziția
4. Utilizarea unor etaloane învățătorului
lichidelor; masă submultiplii, multiplii; kilogramul, cu submultiplii, multiplii
convenţionale pentru
● Instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie,
măsurări şi estimări – 4.1, 4.2
ruleta, cântarul, balanța
5. Rezolvarea de probleme în
situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3 ● Operaţii cu unităţile de măsură (fără transformări)
Unități de măsură pentru lungime; metrul, submultiplii metrului
Unități de măsură pentru lungime; metrul, multiplii metrului
Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor; litrul cu multiplii şi submultiplii
Unităţi de măsură pentru masa; kilogramul; submultiplii kilogramului
Unităţi de măsură pentru masa; kilogramul; multiplii kilogramului
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
4. XII, XIII, Unități de 1.Identificarea unor relaţii/ Unități de măsură pentru timp; unități de măsură monetare 10
XIV măsură regularităţi din mediul ● Ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul ;instrument de măsură: 8 +2 la
pentru timp; apropiat - 1.1,1.2 ceasul dispoziția
4. Utilizarea unor etaloane învățătorului
unități de măsură ● Leul şi banul, euro şi eurocentul
convenţionale pentru
monetare ● Schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară
măsurări şi estimări – 4.1, 4.2
Ora, citirea ceasului
5. Rezolvarea de probleme în
situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3 Ziua, săptămâna, anul
Unități de măsură monetare - leul şi banul, euro şi eurocentul
Recapitulare
Ce ştiu? Cât ştiu?

5
5. XIV, XV, Recapitulare finală 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ● Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 000 14
XVI, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, ● Operații cu numere naturale în concentrul 0 - 10 000 12 +2 la
XVII 5.3 ● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde dispoziția
● Probleme ; metoda reprezentării grafice învățătorului
● Fracții
● Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, bani
● Elemente de geometrie
Corabia vacanței
Carnavalul verii
EVALUARE FINALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu?
Matematica prin joc