Sunteți pe pagina 1din 36

Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor.

În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

Locuri de muncă
sănătoase pentru
toate vârstele
Promovarea unei vieți profesionale durabile

Ghid de campanie

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu
Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
În ce constă problema? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
De ce este important să promovăm o viaţă profesională durabilă? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
De ce desfășoară EU-OSHA această campanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Gestionarea SSM în contextul îmbătrânirii forţei de muncă . . . . . . . . . . 12


Importanţa prevenirii pentru toţi și pe întreaga durată a vieţii profesionale; adoptarea unei
abordări holistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conceptul de „capacitate de muncă” și promovarea sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Evaluarea riscurilor din perspectiva diversităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Adaptarea spaţiului de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Măsuri și politici de prevenire a incapacităţii de muncă, de readaptare și de reluare a lucrului . . . . . 18
Gestionarea resurselor umane și a SSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Promovarea sănătăţii la locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Învăţarea pe tot parcursul vieţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Care sunt beneficiile? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2016-2017:


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Despre această campanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Date-cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Instrumente practice și sprijin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Cine poate participa la campanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cum vă puteţi implica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Premiile pentru bune practici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Reţeaua noastră de parteneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Succesul campaniilor anterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Informaţii și resurse suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 3


Ghid de campanie

Introducere

O bună gestionare a sănătății și securității la


locul de muncă aduce beneficii lucrătorilor,
În ce constă problema?
întreprinderilor și societății în ansamblu. În
mediul presant și solicitant al locurilor de muncă Forța de muncă din Europa cunoaște un proces
moderne, importanța securității și sănătății în de îmbătrânire: se preconizează că până în
muncă (SSM) este ușor de scăpat din vedere și anul 2030, în numeroase țări, lucrătorii cu vârste
de catalogat drept „o povară administrativă”. între 55 și 64 de ani vor reprezenta cel puțin 30 %
Însă un mediu de lucru sigur și sănătos, după din totalul forței de muncă (2). Vârsta legală de
cum subliniază și Strategia Europa 2020 (1), joacă pensionare crește în multe state membre, ceea ce
un rol esențial în ameliorarea potențialului și face ca un număr mare de lucrători să se găsească
angajamentului forței de muncă, precum și a în situația de a munci timp mai îndelungat și de
competitivității întreprinderii. a fi expuși mai mult timp pericolelor de la locul
de muncă, precum și schimbărilor de pe piața
Prezenta broșură reprezintă principalul ghid muncii (cum ar fi flexibilizarea contractelor de
al campaniei pentru locuri de muncă sigure muncă sau a mediului de lucru). Pentru a preveni
și sănătoase 2016-2017, intitulată „Locuri înmulțirea problemelor de sănătate, trebuie
de muncă sănătoase pentru toate vârstele” depuse eforturi în direcţia asigurării unor
și organizată de Agenția Europeană pentru condiţii de muncă sigure și sănătoase pe tot
Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA). parcursul vieţii profesionale.
Scopul general al campaniei este să ajute
lucrătorii, cadrele de conducere și angajatorii să Politica Uniunii Europene asigură un cadru
identifice și să gestioneze problemele generate pentru abordarea acestei probleme. Strategia
de îmbătrânirea forței de muncă, fără a se axa Europa 2020 vede în schimbările demografice
exclusiv pe o categorie de vârstă, ci având în una dintre provocările majore cu care se
vedere lucrătorii de toate vârstele. De asemenea, confruntă Europa. Pentru gestionarea ei, a fost
campania evidențiază importanța unei abordări stabilită o țintă măsurabilă pentru ocuparea
care să țină seama de toate etapele vieții. forței de muncă în UE: până în 2020, 75 % din
Promovarea practicilor de lucru sănătoase în persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64
rândul lucrătorilor tineri și crearea unor condiții de ani trebuie să aibă un loc de muncă. De
de muncă adecvate conferă durabilitate vieții asemenea, obiectivul Cadrului strategic al
profesionale și asigură îmbătrânirea în condiții UE privind sănătatea și siguranța la locul de
bune de sănătate. muncă 2014-2020 este combaterea fenomenului
de îmbătrânire a populației active. Cadrul
strategic definește măsuri specifice de promovare
a identificării și a schimburilor de bune practici în
vederea îmbunătățirii condițiilor de securitate și
sănătate în muncă pentru toți lucrătorii.
Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Schimbările care au loc în prezent în Europa


generează diferite provocări pentru angajați,
angajatori și organizații:

• prelungirea vieții profesionale poate însemna o


expunere mai îndelungată la riscuri;
• o pondere mai mare a lucrătorilor mai vârstnici
este echivalentă cu un număr mai mare de
persoane care suferă de probleme cronice de
sănătate și au nevoi specifice;
• lucrătorii în vârstă pot fi mai vulnerabili în fața
anumitor pericole;
• prevenirea invalidității, readaptarea și reluarea
© EU-OSHA/Filip De Smet

activității profesionale au o importanță sporită;


• la nivelul societății, trebuie combătută
discriminarea pe criterii de vârstă (3).

Proiectul-pilot al Parlamentului European – „Munca în condiţii


mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă” 2013-2015
Campania „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” are la bază constatările acestui proiect
coordonat de EU-OSHA în numele Comisiei Europene și al Parlamentului European. Scopul proiectului a
fost să cerceteze politicile și strategiile existente și să îmbunătățească punerea lor în aplicare, să sprijine
schimburile de bune practici și să contribuie la elaborarea politicilor viitoare în contextul îmbătrânirii
forței de muncă.

Proiectul a demonstrat importanța unei abordări holistice, care ține seama de toate etapele vieții, adică
a unei mai bune strategii preventive pentru toţi, cu scopul de a asigura îmbătrânirea în condiţii bune
de sănătate și o viaţă profesională durabilă, precum și importanța evaluării riscurilor din perspectiva
diversităţii, cu adaptarea muncii la nevoile fiecărei persoane. De asemenea, a dovedit importanța
sprijinirii eforturilor întreprinderilor mici și mijlocii de îmbunătățire a gestionării SSM pentru lucrătorii în
curs de îmbătrânire.

(1) „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă”, Comisia Europeană, 2010.
Document disponibil la: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=ro
(2) Ilmarinen, J., „Promoting active ageing in the workplace” (Promovarea îmbătrânirii active la locul de muncă), EU-OSHA – Agenția Europeană pentru
Securitate și Sănătate în Muncă. Document disponibil la: https://osha.europa.eu/ro/publications/articles/promoting-active-ageing-in-the-workplace/view
(3) Mai multe informații privind problematica discriminării pe criterii de vârstă la locul de muncă se găsesc într-un raport ce urmează să fie publicat în 2017,
întocmit în comun de EU-OSHA, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Institutul European pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop).

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 5


Ghid de campanie
© ISTOCK/SelectStock

Munca este benefică


pentru sănătate
Există dovezi solide că munca aduce
beneficii sănătăţii fizice și psihice,
inducând și o stare de bine (4). Pentru
persoanele sănătoase de vârstă activă,
munca poate avea efecte terapeutice.
De exemplu, poate contracara
efectele dăunătoare ale șomajului
asupra sănătăţii (5). Nu este nevoie
decât de condiţii de muncă adecvate:
asigurarea unei vieţi profesionale de
calitate mai bună și a unei stări psihice
bune la serviciu. Locurile de muncă ar
trebui să fie sigure și primitoare.

6 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

De ce este important să promovăm o viaţă profesională durabilă?


Pentru că sănătatea lucrătorilor va avea mult și sănătos; respectându-și obligațiile legale și
de câștigat. Un sondaj de opinie paneuropean promovând securitatea și sănătatea lucrătorilor
efectuat de EU-OSHA în 2012 (6) a arătat că de toate vârstele, vor putea asista la diminuarea
marea majoritate a cetățenilor UE (87 %) sunt de fluctuațiilor personalului și la creșterea
acord că bunele practici în domeniul SSM pot productivității.
contribui la îmbunătăţirea sănătăţii și a vieţii
profesionale. În fine, cu ajutorul unei abordări din perspectiva
întregii vieți se poate gestiona problematica
Provocările generate de schimbările demografice diversității forței de muncă. Toți lucrătorii sunt
pot cauza probleme întreprinderilor și diferiți. Nu toți sunt expuși acelorași riscuri, iar
organizațiilor, cum ar fi deficitul general de unele categorii de lucrători se confruntă cu riscuri
forță de muncă, lipsa de personal calificat și sporite. Riscurile cresc în funcție de anumiți
îngrijorări legate de productivitate și absenteism. factori precum genul, condiția fizică, statutul
Angajatorilor din Europa le revine, de asemenea, social sau originea, precum și vârsta. Adaptând
obligația legală de a efectua evaluări ale riscurilor munca la nevoile persoanei în fiecare etapă a
și de a adapta munca în funcție de persoană (7), vieții profesionale, aceste riscuri pot fi eliminate,
iar discriminarea pe criterii de vârstă este explicit creându-se astfel un mediu de lucru sigur și
interzisă (8). Majoritatea angajatorilor doresc să sănătos pentru toți.
le ofere angajaților un loc de muncă adecvat

Locurile de muncă sănătoase și


productive rezolvă problemele generate
de îmbătrânirea forţei de muncă.

(4) WHO Healthy workplace framework and model: background and supporting literature and practices („Cadrul și modelul locurilor de muncă sănătoase:
referință, literatură de specialitate și practică în domeniu”), Organizația Mondială a Sănătății, 2010. Document disponibil la: http://www.who.int/
occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf
(5) Waddell, G. și Burton, A. K, Is work good for your health and well-being? („Munca este bună pentru sănătatea și starea ta de bine?”), Ministerul Muncii și
Pensiilor, TSO, Londra, 2006. Document disponibil la:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214326/hwwb-is-work-good-for-you.pdf
(6) Pan-European opinion poll on occupational safety and health („Sondaj de opinie paneuropean privind securitatea și sănătatea în muncă”), Agenția
Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 10 mai 2012. Disponibil la: https://osha.europa.eu/ro/tools-and-publications/publications/reports/Pan-
European-opinion-poll-occupational-safety-health/view
(7) Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății
lucrătorilor la locul de muncă, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 183, 29.6.1989, pp. 1-8.
(8) Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea
în muncă și ocuparea forței de muncă, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 303, 2.12.2000, pp. 16-22.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 7


Ghid de campanie

Studiu de caz:

Administraţia locală a orașului Naantali din Finlanda

Aproximativ un sfert dintre cei 1 200 de Realizări


funcționari publici din orașul Naantali au vârste Programul a avut drept rezultat scăderea
de peste 55 de ani. Administrația a înțeles că, numărului de concedii medicale în rândul
dată fiind structura de vârstă și lipsa lucrătorilor angajaților vârstnici și creșterea treptată a
tineri, s-ar putea confrunta cu un deficit de forță vârstei de pensionare. În plus, aproximativ 50 %
de muncă dacă nu oferă un sprijin mai structurat din angajații vârstnici au apelat la serviciul de
personalului. medicină a muncii.

Soluția adoptată a fost un program de Factori de succes


gestionare a vârstei menit să reducă numărul • Implicarea cadrelor de conducere în cursurile
concediilor medicale și să crească vârsta medie de formare
de pensionare. Programul include evaluări ale • Motivația și angajamentul asumat de personal
performanței în vederea identificării nevoilor • Sprijinul extern din partea serviciului de
lucrătorilor cu vârste de peste 55 de ani și medicină a muncii
a adaptării muncii în funcție de acestea. De • Diversitatea măsurilor aplicate
asemenea, mai cuprinde mecanisme de transfer
al cunoștințelor între lucrătorii mai tineri și cei Evaluarea performanței, formarea cadrelor de
mai în vârstă, precum și un serviciu extern de conducere și asigurarea de servicii de medicină a
medicină a muncii pentru aceștia din urmă. Nu muncii sunt măsuri transferabile și altor situații.
în ultimul rând, formarea cadrelor de conducere
constituie un aspect de bază al programului.

8 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

De ce desfășoară EU-OSHA această campanie?


Europa are nevoie de o mai bună conștientizare broșură oferă câteva exemple inițiale de reușite,
și înțelegere a importanței unei vieți profesionale înregistrate de organizații de diferite dimensiuni
durabile. Sondajele de opinie arată că numai care activează în diverse sectoare. Printre factorii
12 % din lucrătorii de pe teritoriul Europei știu că de succes identificați până în prezent se numără:
la locul lor de muncă există politici și programe
care îi ajută pe lucrătorii vârstnici să își continue • adoptarea unei abordări holistice, care ține
activitatea cel puțin până la vârsta pensionării (9). seama de toate etapele vieții;
Pe de altă parte, proiectul-pilot al Parlamentului • furnizarea de acces la servicii externe;
European intitulat „Munca în condiții mai bune de • oferirea de sprijin și instrumente pentru
securitate și sănătate la orice vârstă” a identificat întreprinderile mici și mijlocii;
politicile, strategiile, programele și acțiunile de • integrarea aspectelor referitoare la SSM în
asigurare a SSM din întreaga Uniune și a constatat politicile privind îmbătrânirea activă;
că există multe astfel de politici și programe. • instituirea unei mai bune coordonări între
departamentele de resurse umane și cele
Anul european al îmbătrânirii active și al responsabile de SSM;
solidarității între generații 2012, organizat de • sisteme eficace de readaptare și reluare a
Comisia Europeană, a fost primul pas pe calea activității profesionale.
sensibilizării populației și a încurajării factorilor
de decizie să creeze condiții mai bune pentru Lucrătorilor, campania își propune să le
îmbătrânirea activă. îmbunătățească sănătatea profesională, indiferent
că se află la începutul sau la sfârșitul carierei.
Prezenta campanie pentru locuri de muncă sigure Lucrătorii ar trebui să știe la cine să apeleze dacă
și sănătoase își propune să fructifice succesul se confruntă cu probleme la locul de muncă și
acestui An european. Propunându-și să crească să își creeze bune practici de muncă, pe care să
gradul de conștientizare a beneficiilor pe care le urmeze pe toată durata carierei pentru a-și
colaborarea diferitelor generații le poate aduce la menține sănătatea până la momentul pensionării.
locul de muncă, campania încurajează lucrătorii,
reprezentanții acestora, angajatorii și cadrele de
conducere să depună eforturi comune pentru a
sprijini munca productivă și favorabilă sănătăţii
la toate vârstele.
Locurile de muncă
Angajatorilor, campania își propune să le sănătoase promovează
furnizeze orientări. Factorii de succes ai politicilor
munca durabilă pe tot
și acțiunilor existente în domeniul SSM vor
fi identificați și făcuți cunoscuți în întreaga
parcursul vieţii profesionale.
Europă. Studiile de caz prezentate în această

(9) European opinion poll on occupational safety and health 2013 („Sondaj de opinie european privind securitatea și sănătatea în muncă 2013”), Agenția
Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 21 martie 2013. Disponibil la:
https://osha.europa.eu/ro/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work/european-opinion-poll-occupational-safety-
and-health-2013

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 9


Ghid de campanie

Anul european al îmbătrânirii active și al solidarităţii


între generaţii 2012
Cu ocazia celei de a zecea aniversări • proiectul și premiul Generations@school
a Planului de acțiune al ONU privind („Generații la școală”);
îmbătrânirea (10), anul 2012 a fost desemnat • premii europene, inclusiv pentru
Anul european al îmbătrânirii active și al întreprinzători sociali, jurnaliști și medii
solidarității între generații (AE2012). Această de lucru adaptate pentru toate vârstele;
inițiativă a avut ca scop creșterea gradului • seminare de formare și de sensibilizare;
de conștientizare a îmbătrânirii active și • publicații adresate părților interesate,
încurajarea factorilor de decizie și a părților printre care un sondaj special
interesate să creeze condiții mai bune în Eurobarometru.
acest sens.
Două realizări remarcabile au fost
În 2012 au avut loc sute de inițiative și definirea Indicelui îmbătrânirii active (11)
evenimente de promovare a îmbătrânirii (cadru pentru asigurarea consecvenței
active în muncă, a vieții independente și a angajamentelor și acțiunilor factorilor de
implicării în societate; de exemplu: decizie) și stabilirea „Principiilor directoare
pentru îmbătrânirea activă și solidaritatea
• conferințe organizate de Comisia între generații” (12), destinate statelor
Europeană; membre și promovate de Consiliul Uniunii
Europene. De asemenea, este în curs de
organizare o convenție privind schimbările
demografice, care dorește să aducă la
aceeași masă părțile interesate ce sprijină
îmbătrânirea activă.

Activitățile acestui an au reprezentat doar


un prim pas, iar campania „Locuri de muncă
sănătoase pentru toate vârstele” dorește să
valorifice avântul luat în contextul Anului
european 2012.

(10) http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
(11) http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
(12) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=1743&furtherNews=yes

10 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Studiu de caz:

„Învăţarea prin practică” și mentoratul în sectorul


asistenţei medicale din Germania

Societatea St. Gereon Seniorendienste furnizează Realizări


servicii de îngrijire persoanelor în vârstă. Inițiativa de formare aplicată de St. Gereon este
Deoarece consideră că formarea este esențială o investiție pentru viitor. Obiectivul acesteia este
pentru furnizarea de servicii constante și de ca întreg personalul să furnizeze în mod constant
calitate, aceasta aplică o strategie de „învățare servicii de îngrijire la standarde înalte. Din acest
prin practică”. Stagiarii societății îi însoțesc pe motiv, 60 % din angajații actuali ai societății
angajații mai în vârstă și mai experimentați în sunt stagiari. În plus, acordând o atenție mai
activitățile zilnice, mentoratul individual fiind mare compatibilității personale cu activitatea
combinat cu instruirea teoretică. Bunele practici profesională decât adecvării „pe hârtie” a
sunt înregistrate și folosite în procesul de formare candidaților, în 2012 și-au încheiat cu succes
și la împărtășirea cunoștințelor de specialitate la perioada de formare 43 din cei 45 de cursanți.
nivelul întregii organizații.
Factori de succes
De asemenea, la St. Gereon se aplică o metodă • Instruirea și cunoștințele oferite de angajații
inovatoare de selecție a stagiarilor: în locul mai în vârstă și mai experimentați a avut un
interviurilor tradiționale, societatea oferă efect motivant semnificativ și a îmbunătățit
stagii „de probă” cu durata de trei zile pentru rata de păstrare a angajaților în cadrul
elevi. Stagiile le oferă cursanților o perspectivă societății.
autentică și motivantă asupra domeniului, în • Valorificarea intereselor personale, a
același timp oferind și organizației o imagine cunoștințelor și competențelor fiecărui om a
asupra personalității candidatului și a adecvării avut un rol important în succesul activității de
sale pentru ocuparea postului. formare desfășurate la St. Gereon.

Societatea urmărește și crearea unui mediu


de lucru pozitiv prin diverse modalități de
promovare a sănătății în muncă. Printre acestea
se numără cursuri de prevenire axate deopotrivă
pe sănătatea fizică și pe cea psihică, programe
de lucru flexibile care contribuie la reconcilierea
vieții profesionale a angajaților cu cea personală,
precum și premii pentru angajații care dau
dovadă de inițiativă și promovează munca în
condiții sănătoase.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 11


Ghid de campanie

Gestionarea SSM în contextul îmbătrânirii forţei de


muncă
Importanţa prevenirii pentru toţi și pe Conceptul de „capacitate de muncă”
întreaga durată a vieţii profesionale; și promovarea sa
adoptarea unei abordări holistice Capacitatea de muncă reprezintă echilibrul dintre
activitatea profesională și resursele individuale,
Prevenirea producerii accidentelor de muncă, a ținând seama și de contextul exterior locului de
problemelor de sănătate și a bolilor profesionale muncă, inclusiv de cel familial și social. Obiectul,
trebuie să fie principalul obiectiv al oricărui plan volumul și organizarea muncii, precum și mediul
de gestionare a SSM. În contextul îmbătrânirii și comunitatea de la serviciu influențează
populației, prevenirea pe tot parcursul vieţii exigențele locului de muncă, în timp ce resursele
profesionale este esenţială, deoarece sănătatea individuale depind de sănătate și capacitățile
oamenilor este afectată, odată cu vârsta, printre funcționale, de competență, valori, atitudini
altele, și de condițiile în care au muncit la și motivație. Conducerea organizației poate
tinerețe. Tinerii lucrători de azi sunt lucrătorii influența atât exigențele slujbei, cât și resursele
seniori de mâine. individuale, prin motivare și prin promovarea
unei atitudini pozitive și a unor valori solide. Prin
De asemenea, este esențial ca gestionarea SSM urmare, conducerea joacă un rol semnificativ în
să fie abordată holistic, cu locul de muncă privit echilibrarea cerinţelor de la locul de muncă și a
în ansamblul său și cu luarea în considerare și resurselor individuale.
controlul tuturor factorilor care ar putea influența
securitatea și sănătatea în muncă. Printre aceștia Noțiunea de „capacitate de muncă” sugerează
se numără reconcilierea vieții profesionale cu cea o abordare holistică a gestionării SSM, care ia
personală, formarea și învățarea pe tot parcursul în considerare toate aspectele ce influențează
vieții, dezvoltarea carierei, motivația și atitudinea abilitatea de a munci. Promovarea bunei
liderilor. Un exemplu de abordare holistică capacități de muncă presupune o bună calitate a
în gestionarea SSM îl constituie conceptul de conducerii, implicarea lucrătorilor și cooperarea
„capacitate de muncă”, creat de Institutul de dintre angajator sau conducere, pe de o parte,
Medicină a Muncii din Finlanda (Finnish Institute of și lucrători și reprezentanții lor, pe de altă parte.
Occupational Health – FIOH). Capacitatea de muncă poate fi măsurată folosind
indicele capacității de muncă – indicator care,
împreună cu noțiunea pe care o măsoară, este
utilizat în mai multe state membre, printre
care Austria și Finlanda. Acest indice oferă o
idee asupra capacității de muncă percepute de
fiecare persoană și presupune completarea unui
chestionar și susținerea unui interviu; el poate
oferi și informații referitoare la probabilitatea
apariției unei eventuale invalidități în viitor sau a
pensionării anticipate.

Conducerea de bună calitate și


implicarea lucrătorilor sunt cheia
rezolvării problemelor generate de
îmbătrânirea forţei de muncă.

12 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Studiu de caz:

Gestionarea vârstei la întreprinderea Berner Ltd din


Finlanda

Din cei 380 de angajați ai întreprinderii Factori de succes


Berner Ltd, un producător din industria chimică, • cooperarea dintre conducere și lucrători
20 % au vârste de peste 55 de ani. Confruntată • baza legislativă și politică din Finlanda
cu această structură de vârstă, societatea a pus • sprijin extern din partea unui furnizor de
în aplicare un program de gestionare a vârstei servicii de medicină a muncii și a unui
dedicat „seniorilor”, cu scopul de a anticipa și a asigurator din domeniul pensiilor
planifica mai bine repartizarea personalului pe • promovarea egalității
ture. • planificarea individuală a carierei și evaluările
performanței
Programul prezintă patru direcții: formarea
cadrelor de conducere, îmbunătățirea mediului și Multe dintre aspectele acestei abordări sunt
a comunității de la locul de muncă, menținerea ușor de transferat la organizații de diferite
și stimularea capacității de muncă a fiecărei dimensiuni și din sectoare diverse, deși s-ar
persoane, precum și crearea unei rezerve de putea ca programele personalizate de menținere
personal. a condiției fizice să nu fie fezabile la nivelul
întreprinderilor mici și mijlocii.
Realizări
Pensionarea din motive de incapacitatea de
muncă a fost aproape eradicată, iar vârsta medie
de pensionare a crescut. În plus, programele
personalizate de menținere a condiției fizice sunt
utilizate de peste 90 % din angajații vizați, iar
rezultatele chestionarului indică un grad ridicat
de satisfacție a personalului. În urma succesului
acestui program, a fost lansat un altul similar
pentru „juniori”, destinat lucrătorilor cu vârste de
până la 36 de ani.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 13


Ghid de campanie

Evaluarea riscurilor din perspectiva diversităţii


Evaluarea riscurilor constituie piatra de temelie a de dezvoltarea lor fizică și intelectuală, precum și
abordării europene de prevenire a accidentelor de lipsa de maturitate și de experiență. În cazul
de muncă și a sănătății precare. Legislația privind lucrătorilor mai în vârstă, trebuie avuți în vedere
sănătatea și securitatea în muncă (13) impune în special cei care se găsesc în situații considerate
angajatorilor să efectueze evaluări ale riscurilor cu risc crescut, precum munca în schimburi și
și subliniază nevoia de „adaptare a muncii în ocupațiile care presupun un volum mare de
funcție de persoană”, precum și obligația ca muncă fizică, precum și munca în căldură și în
angajatorul „să dispună de o evaluare a riscurilor frig.
privind securitatea și sănătatea la locul de muncă,
inclusiv a celor referitoare la grupurile de lucrători Însă lucrătorii vârstnici nu sunt un grup omogen,
expuși unor riscuri speciale”, iar „grupurile de risc iar diferențele de capacitate funcțională și de
extrem de sensibile [să fie] protejate împotriva sănătate dintre indivizi se măresc odată cu
pericolelor care le afectează în mod deosebit”. înaintarea în vârstă. În procesul de evaluare
a riscurilor, nevoile pe care le presupune
În prezent, diversitatea și gestionarea diversității diversitatea trebuie luate în considerare prin
la locul de muncă sunt aspecte importante analizarea cerințelor de la locul de muncă în
pentru SSM. Evaluarea riscurilor în funcţie raport cu sănătatea și capacitățile individuale.
de vârstă ar trebui să ia în considerare toate Procedând astfel, accentul se mută de pe
diferențele dintre indivizi, inclusiv eventualele grupurile (și grupele de vârstă) specifice existente
diferențe de capacitate funcțională și de sănătate, la locul de muncă pe îmbunătățirea condițiilor
precum și infirmitățile și aspectele de gen. În pentru toți lucrătorii.
cazul lucrătorilor tineri, trebuie să se țină seama

Pentru lucrători, a
îmbătrâni în condiţii bune
de sănătate înseamnă a
trăi bine, a munci cu spor
și a îmbătrâni frumos.

© EU-OSHA/Michel Wielick

(13) Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății
lucrătorilor la locul de muncă, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 183, 29.6.1989, pp. 1-8.

14 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Studiu de caz:

„Lepădarea poverii” – cazul unei microîntreprinderi de


montat acoperișuri din Germania

Anton Plenkers are, la firma sa de lucrări de Realizări


acoperiș, patru angajați a căror vârstă medie este Domnul Plenkers, angajații săi și cercetătorii din
de 40 de ani. Munca grea în aer liber presupune cadrul proiectului au dezbătut măsuri prin care
riscuri crescute pentru sănătatea fizică, mai ales să „lepede povara” încărcăturilor grele de pe
afecțiuni musculo-scheletice. umerii angajaților. Soluția lor a fost să introducă
echipamente mobile de ridicare a greutăților,
Universitatea de Științe Aplicate a Rinului de Jos roabe pentru cărat saci și genunchiere. De
și Institutul Fraunhofer de Organizare a Muncii asemenea, au modificat și modul de organizare
au urmărit împreună întreprinderea domnului a activității: montatorii de acoperișuri au fost
Plenkers timp de șase luni, în cadrul unui proiect instruiți și în munca de birou. Acest demers le-a
menit să îmbunătățească rata de păstrare a oferit noi competențe și posibilitatea de a se
lucrătorilor în curs de îmbătrânire desfășurat în transfera pe posturi administrative mai ușoare în
urma măririi vârstei de pensionare în Germania. caz de necesitate, cu avantajul suplimentar de a-i
oferi sprijin domnului Plenkers.

Factori de succes
Elementul-cheie al succesului proiectului a fost
abordarea participativă. Cazul demonstrează că
o organizație foarte mică poate obține rezultate
semnificative și subliniază importanța sprijinului
extern. Această abordare ar putea fi folosită
în orice mediu de lucru similar, însă implicarea
lucrătorilor în munca de birou ar putea fi mai
greu de realizat în organizații mai mari.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 15


Ghid de campanie

Adaptarea spaţiului de lucru


© EU-OSHA/Jacec Cislo

Adaptarea muncii la capacităţile, competenţele • restricționarea ridicării de încărcături grele și a


și starea de sănătate a lucrătorilor, precum și la sarcinilor fizice solicitante;
alte aspecte care țin de diversitatea lucrătorilor, • instructaj în tehnici corecte de ridicare și
precum genul, vârsta, infirmităţile, statutul de transportare a încărcăturilor;
migrant etc., ar trebui să fie un proces dinamic • configurarea adecvată a spațiului de lucru,
și continuu bazat pe evaluarea riscurilor în toate pentru a minimiza riscul căderilor;
etapele vieții profesionale. Acest lucru presupune • condiții prielnice pentru refacerea forțelor; de
luarea în considerare a caracteristicilor tipice exemplu, pauze mai scurte și mai dese;
pentru diferitele categorii de vârstă, inclusiv a • regândirea sarcinilor;
posibilei modificări a capacității funcționale și a • rotația sarcinilor;
sănătății. • organizarea muncii în schimburi, utilizând, de
exemplu, un „sistem de rotație accelerată”.
Modificarea capacităților funcționale poate fi
combătută, de exemplu, prin: Configurarea adecvată a spaţiului de lucru și
buna organizare a muncii aduc beneficii tuturor
• utilizarea de echipamente și alte tehnologii grupelor de vârstă. La rândul lor, readaptarea și
ajutătoare pentru a reduce volumul de muncă politicile de reluare a lucrului după boală au o
fizică; importanță tot mai mare în contextul îmbătrânirii
• conceperea pe principii ergonomice a forței de muncă.
instrumentelor, echipamentelor și mobilierului;

16 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Studiu de caz:

Munca este mai sănătoasă la orice vârstă la Dartex, un


atelier de cusut din Polonia

Dartex este o întreprindere mică cu 14 angajate. Realizări


Lucrătoarele își petrec majoritatea zilei de lucru Numărul absențelor de la lucru s-a redus, iar
așezate, făcând mișcări repetitive și solicitante angajatele sunt mai entuziasmate de munca lor.
pentru ochi și fiind expuse permanent la zgomot În plus, iluminatul mai bun a făcut să le crească
și vibrații. precizia, ceea ce a determinat scăderea cu 70 %
a numărului de plângeri de la clienți și creșterea
Pornind de la problemele semnalate de angajate, profitabilității întreprinderii.
angajatorul a adoptat o inițiativă menită să
amelioreze mediul de lucru și să reducă numărul Factori de succes
absențelor cauzate de îmbolnăviri. Inițiativa Acest exemplu ilustrează excelent succesul pe
s-a concretizat în echipamente noi, într-o mai care îl poate obține o întreprindere mică datorită
bună organizare a muncii și în contractarea dedicării angajatorului și participării active a
unui consultant extern în vederea atenuării lucrătorilor. Și sprijinul extern a avut un rol
problemelor legate de iluminat, zgomot și esențial, iar măsurile adoptate pentru reducerea
vibrații. manipulării manuale, a încordării și a mișcărilor
repetitive, care constituie factori de risc obișnuiți
pentru afecțiunile musculo-scheletice, sunt
relevante în special pentru lucrătorii mai în vârstă.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 17


Ghid de campanie

Măsuri și politici de prevenire a


incapacităţii de muncă, de readaptare
și de reluare a lucrului
Problemele de sănătate sunt motivul cel mai
frecvent al retragerii din activitate înainte de
vârsta pensionării, iar motivele principale ale
pensionării pe caz de boală sunt afecțiunile
musculo-scheletice și problemele de sănătate
mintală (14). Cercetările arată că, în general,
concediile medicale de lungă durată măresc
considerabil riscul ca angajatul să nu-și mai reia

© EU-OSHA/Arpad Pinter
lucrul.

S-a demonstrat că munca are efecte benefice


asupra procesului de recuperare a persoanelor
care revin la lucru după un concediu medical.
Totuși, lipsa de activitate din timpul concediilor
medicale prelungite poate duce la probleme de
sănătate psihică, la izolare, la excluziune socială și Gestionarea resurselor umane și a
la părăsirea timpurie a pieței muncii, putând duce
la petrecerea bătrâneții în sărăcie. În contextul
SSM
îmbătrânirii forței de muncă, este mai important
ca oricând să ajutăm persoanele cu probleme de Cooperarea dintre diferitele părți interesate –
sănătate să lucreze în continuare. Sunt tot mai precum serviciile de medicină a muncii,
importante readaptarea profesională și politicile asiguratorii pentru cazuri de îmbolnăviri și
de facilitare a reluării activității după un concediu accidente, reprezentanții lucrătorilor și cadrele
medical cauzat de îmbolnăvire sau de accident. de conducere – este esențială pentru gestionarea
problemelor îmbătrânirii forței de muncă.
În numeroase țări europene s-au adoptat Prezintă o importanță deosebită cooperarea
inițiative de facilitare a reluării lucrului. În Regatul dintre cadrele de conducere ale departamentelor
Unit, în 2010, „certificatul de concediu medical” de SSM și de resurse umane. Politicile de
a fost înlocuit cu o „notă privind capacitatea personal, precum cele privind reconcilierea vieţii
de muncă”, cu scopul de a preveni absența profesionale cu cea personală, formarea și
îndelungată pe motiv de boală. În Danemarca învăţarea pe tot parcursul vieţii și dezvoltarea
a fost pus în aplicare un proiect de intervenție carierei se reflectă asupra securității și sănătății,
intitulat „Întoarcerea la lucru”, care vizează influențând îndeosebi mediul de lucru
persoanele aflate în concediu medical de lungă psihosocial. Din acest motiv, este esențial ca
durată. În Austria, guvernul a demarat programul politicile de personal să sprijine gestionarea SSM
„fit2work” („Apt de muncă”), obiectivul acestuia pentru toate grupele de vârstă, ținând seama de
fiind prevenirea incapacității de muncă și a caracteristicile, nevoile și motivațiile fiecăreia în
retragerii anticipate de pe piața muncii, precum parte.
și menținerea capacității de inserție profesională
a angajaților.

(14) Sickness, disability and work: Breaking the barriers — a synthesis of findings across OECD countries („Boala, invaliditatea și munca: Spargerea barierelor –
sinteză a constatărilor din țările OCDE”), OCDE, Paris, 2010. Document disponibil la: http://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass/reports_
studies/disability_synthesis_2010_en.pdf

18 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Studiu de caz:

Program de mentorat în sectorul comerţului cu amănuntul


din Austria

Societatea Sonnentor, care desfășoară activități • un echilibru mai bun între viața profesională și
de comerț cu amănuntul, are 220 de angajați în cea personală;
patru puncte de lucru de pe teritoriul Austriei. • o ergonomie superioară;
Vârsta medie a angajaților este de 42 de ani. • creșterea mobilității interne (repartizarea
rolurilor și a responsabilităților);
Pentru a minimiza pensionarea anticipată și a • un program intitulat „Mentorii generației
păstra competențele și experiența lucrătorilor în tinere”, pentru transferul de cunoștințe și de
cadrul societății, aceasta a inițiat noi activități și experiență;
acțiuni organizaționale. • un program pentru un stil de viață sănătos.

Realizări Factori de succes


În urma măsurilor adoptate, societatea a obținut În acest caz, factorii de succes au fost
următoarele realizări: comunicarea constantă între lucrători, conducere
și departamentul de resurse umane, schimbul
• un program de lucru flexibil; de experiență între lucrători și numirea unei
• muncă cu fracțiune de normă pentru persoane responsabile pentru lucrătorii mai în
pensionari; vârstă.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 19


Ghid de campanie
© SHUTTERSTOCK/Monkey Business Images

Promovarea sănătăţii la locul de muncă Învăţarea pe tot parcursul vieţii


Promovarea sănătății la locul de muncă reprezintă Un alt factor care contribuie la capacitatea de
efortul comun depus de angajatori, angajați și muncă este învățarea pe tot parcursul vieții.
societate în vederea îmbunătățirii sănătății și Aceasta se bazează pe principiul că lucrătorii de
confortului persoanelor care muncesc. Demersul toate vârstele trebuie să poată și să fie încurajați
acoperă o gamă largă de domenii, printre care să participe la instruire și formare. Unul dintre
dieta și nutriția, consumul de alcool, renunțarea obiectivele principale este prevenirea erodării
la fumat, exercițiile fizice, timpul de recuperare capacităților și a competențelor în rândul
și de somn. Locul de muncă are un rol esențial persoanelor de vârstă activă. Actualizarea și
în promovarea unui stil de viaţă sănătos și în dezvoltarea competențelor reprezintă factori
sprijinirea activităților care împiedică deteriorarea esențiali ai capacităţii de inserţie profesională a
capacității de funcționare a indivizilor. tuturor lucrătorilor.

Însă promovarea sănătății la locul de muncă,


activitate voluntară în majoritatea țărilor europene,
poate avea succes numai dacă se rezolvă
problemele mai generale legate de mediul de lucru
și de organizarea muncii. De aceea, în prezent, o
abordare mai holistică și mai integrată este dată
de noțiunea de „locuri de muncă ce promovează
sănătatea”, care include gestionarea riscurilor
și promovarea sănătății la locul de muncă, ia în
considerare factorii de risc individuali și atitudinea
în raport cu sănătatea, precum și factorii de risc
fizic și psihosocial ai muncii.

20 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Studiu de caz:

Formare în domeniul life coaching în cadrul serviciilor de


asistenţă socială din Belgia

Societatea Service d’aide aux familles Realizări


bruxelloises asbl oferă sprijin persoanelor și • Programul oferă angajatelor cu vârste de peste
familiilor care au nevoi sociale sau de sănătate 45 de ani competențe de comunicare ce le
speciale. Cele 50 de angajate îndeplinesc o gamă ajută să gestioneze mai bine situațiile dificile.
largă de sarcini, printre care curățenie, acordarea • Același program le oferă angajatelor
de îngrijiri medicale și sarcini administrative. recunoaștere oficială și o nouă calificare.

Ca lucrătoare în sectorul serviciilor de asistență Factori de succes


socială și medicală, angajatele pot să se confrunte Implicarea semnificativă a cadrelor superioare de
cu situații dificile și pot suferi de stres și epuizare. conducere în realizarea programului de formare,
O altă problemă semnalată de ele este lipsa motivația și perfecționarea competențelor
de perspective de carieră. Ca soluție la aceste angajatelor au fost factorii de succes ai
probleme, societatea a creat un program de programului.
formare în urma căruia angajatele să devină
consilieri în life coaching.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 21


Ghid de campanie

Care sunt beneficiile? datorită transferului de cunoștințe și creșterii


numărului de lucrători talentați și pricepuți.
• Scăderea ponderii concediilor medicale și a
S-a demonstrat că munca aduce beneficii atât absenteismului va reduce costurile generate
pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea psihică. de incapacitatea de muncă și va îmbunătăți
Prin urmare, aplicarea practicilor de gestionare productivitatea organizațiilor.
a SSM descrise mai sus ar putea să amelioreze • Se va reduce fluctuația personalului.
starea de sănătate a întregii populații active, de • Atmosfera de la locul de muncă va ajuta
la cei care abia pășesc pe piața muncii până la cei angajații de toate vârstele să își atingă
aflați în preajma pensionării. potențialul maxim.
• Se va îmbunătăți starea de spirit la locul de
În plus, aceste practici pot aduce beneficii muncă.
semnificative la nivelul organizației:
Gestionarea SSM în contextul îmbătrânirii
• Lucrătorii vor fi sănătoși, productivi și motivați, populației nu numai că va ameliora starea de
iar organizațiile vor rămâne competitive și sănătate și viața de zi cu zi a lucrătorilor, ci,
inovatoare. de asemenea, va îmbunătăți productivitatea
• Competențele valoroase și experiența și rentabilitatea și va eficientiza costurile
profesională vor rămâne în cadrul organizației organizației.
© SHUTTERSTOCK/bikeriderlondon

22 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Studiu de caz:

Confortul lucrătorilor vârstnici în sectorul serviciilor


poștale din Franţa

Solystic, o întreprindere care produce • angajamentul față de o abordare cuprinzătoare


echipamente poștale, are 450 de angajați ce și holistică;
îndeplinesc diferite roluri. Mai mult de jumătate • măsuri de îmbunătățire a procesului de
dintre aceștia au vârste de peste 45 de ani. În recrutare, a gestionării carierei, a condițiilor de
pas cu tendința înregistrată la nivel mondial, lucru și a dezvoltării competențelor;
întreprinderea se confruntă cu dificultăți la • un proces de evaluare în cadrul căruia să se
angajarea de personal nou, fiind nevoită să poată măsura toți acești factori.
păstreze angajații mai vârstnici. Însă instalatorii
de echipamente se confruntă cu tensiuni de Factori de succes
natură atât fizică (de exemplu, posturi nefirești), Măsurile aplicate în cadrul acestei abordări au
cât și psihică (cum ar fi un grad ridicat de stres). vizat toate aspectele procesului de îmbătrânire a
În plus, se resimte lipsa oportunităților de forței de muncă, adresându-se grupei de vârstă
dezvoltare profesională pentru angajați. corespunzătoare (de minimum 45 de ani) cu
scopul detectării și prevenirii problemelor, încă
Realizări de timpuriu. Acordul îi vizează în mod specific
Pentru a rezolva aceste probleme, s-a încheiat un pe lucrătorii mai în vârstă, dar aduce beneficii
acord la nivelul întregii societăți (în conformitate tuturor, iar procesul de evaluare se traduce
cu legislația), care prevede: printr-o monitorizare atentă a punerii în aplicare
a planului și prin disponibilitatea de a-i aduce
modificări dacă este cazul.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 23


Ghid de campanie

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase


2016-2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate
vârstele
Despre această campanie
Forța de muncă a Europei este în proces de European sub conducerea EU-OSHA, în acest scop
îmbătrânire și multe state membre măresc vârsta urmând să fie creat un instrument online special
legală de pensionare. Astfel, lucrătorii vor avea de vizualizare a datelor.
vieți active mai îndelungate, deci vor fi expuși
mai mult timp pericolelor de la locul de muncă. Premiile pentru bune practici vor reprezenta
un moment de deosebit interes în calendarul
Deși în toate statele membre există politici, campaniei, iar în fiecare an de desfășurare temele
programe și strategii de sprijinire a lucrătorilor acesteia vor fi abordate și în cadrul Săptămânii
vârstnici, este necesar ca acestea să devină mai europene pentru securitate și sănătate în muncă,
cunoscute (15). Această campanie își propune să în care se organizează conferințe, seminarii și
selecteze informaţiile și exemplele disponibile sesiuni de formare.
din statele membre și să le distribuie în toată
Europa. Obiectivele specifice ale Campaniei Campania se va încheia cu Reuniunea la nivel
pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2016- înalt pe tema locurilor de muncă sigure și
2017 sunt: sănătoase, la care EU-OSHA îi va invita pe toți
participanții care au contribuit la succesul
• promovarea muncii durabile și a îmbătrânirii campaniei. EU-OSHA va valorifica toate realizările
în condiţii bune de sănătate, cu sublinierea și lecțiile învățate din această campanie, astfel
importanței prevenirii pe tot parcursul vieţii încât rezultatele ei să constituie bune practici
profesionale; care să își păstreze relevanța în timp.
• furnizarea de informaţii și instrumente
practice de gestionare a SSM în contextul
îmbătrânirii forței de muncă, adresate
deopotrivă angajatorilor și angajaților;
• facilitarea schimburilor de informații și a
diseminării bunelor practici în domeniu.

În sprijinul campaniei se elaborează resurse


și instrumente practice, printre care un ghid
electronic privind gestionarea SSM în contextul
îmbătrânirii forței de muncă, precum și un modul
privind evaluarea riscurilor din perspectiva
vârstei și a diversității, care va fi disponibil prin
instrumentul online interactiv de evaluare a
riscurilor (OiRA) al agenției. În cadrul campaniei
vor fi promovate constatările proiectului-pilot
„Munca în condiții mai bune de securitate și
sănătate la orice vârstă”, derulat de Parlamentul

(15) Sondajul de opinie paneuropean privind securitatea și sănătatea în muncă 2013, desfășurat de EU-OSHA, a constatat că numai 12 % din lucrători știu
de existența acestor politici și programe.

24 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


© EU-OSHA/Garneata Adrian
Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Date-cheie
• Lansarea campaniei: aprilie 2016

• Săptămânile europene pentru


securitate și sănătate în muncă:
octombrie 2016 și octombrie 2017

• Ceremonia de decernare a premiilor


pentru bune practici: aprilie 2017

• Reuniunea la nivel înalt pe tema


locurilor de muncă sigure și sănătoase:
noiembrie 2017

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 25


© SHUTTERSTOCK/racorn
Ghid de campanie

Instrumente practice și sprijin


Gestionarea SSM în contextul îmbătrânirii forței • instrumentele de transfer al cunoștințelor,
de muncă este facilitată de utilizarea unor precum constituirea de echipe de vârstă mixtă
instrumente de gestionare a vârstei. Există o sau programele de mentorat și consiliere
serie de instrumente cu ajutorul cărora factorii (coaching) ajută organizațiile să nu piardă
care țin de vârstă pot să fie luați în considerare la experiența și specializarea valoroasă acumulată
nivelul organizației: de lucrătorii mai în vârstă;
• rotația posturilor și detașarea pot fi utilizate
• stabilirea profilului de vârstă/analiza structurii pentru a reduce cerințele și volumul de muncă,
de vârstă permite evaluarea vârstei angajaților, iar pentru lucrătorii mai în vârstă acest lucru
în prezent și în viitor, la nivel de organizație, echivalează cu șansa de a continua să lucreze,
de departament sau de echipă. Scopul acestui însă pe posturi care se potrivesc mai bine
demers este să contribuie la anticiparea capacităților lor;
tendințelor și la planificarea resurselor umane; • un ghid electronic pe tema locurilor de muncă
• evaluarea competențelor identifică decalajele sănătoase pentru toate vârstele: un instrument
dintre competențele și aptitudinile lucrătorilor practic destinat deopotrivă angajatorilor și
cu scopul gestionării performanței sau al angajaților.
dezvoltării profesionale și asigură o bază
pentru formarea personalizată. Pentru lucrătorii
mai în vârstă, aceasta poate să însemne
adaptarea la noile tehnologii, facilitarea
relocării interne pe un alt post sau oferirea altor Sunt disponibile numeroase
oportunități de carieră; instrumente ușor de
• indicele capacității de muncă, creat de
utilizat pentru gestionarea
Institutul de Medicină a Muncii din Finlanda,
măsoară capacitatea de muncă a fiecărui
îmbătrânirii forţei de
lucrător. Se calculează pe baza unui chestionar muncă, multe dintre ele
de autoevaluare și urmărește identificarea fiind adaptate pentru
acțiunilor necesare pentru prevenirea reducerii întreprinderile mici și
capacității de muncă; mijlocii.

26 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Studiu de caz:

Campania „Age Positive” din Regatul Unit

Campania „Age Positive” („O atitudine pozitivă de a oferi răspunsuri la întrebările angajatorilor,
față de vârstă”), desfășurată de Ministerul Muncii precum și soluții nebirocratice. Printre publicații
și Pensiilor din Regatul Unit (Department for Work se numără un ghid al angajatorului privind
and Pensions – DWP), este o inițiativă adresată forța de muncă multigenerațională din prezent
în special angajatorilor. Aceasta își propune să și o culegere de studii de caz care ilustrează
crească gradul de conștientizare a problemelor gestionarea eficace a forței de muncă în curs
de securitate și sănătate asociate înaintării în de îmbătrânire de către angajatori de diferite
vârstă; de asemenea, oferă orientare și sprijin dimensiuni și din diferite sectoare.
privind măsurile și acțiunile care pot fi adoptate
pentru ca lucrătorii vârstnici să își păstreze locul Campania a cunoscut și lansarea unui set de
de muncă. instrumente interactive destinate angajatorilor,
disponibil și în format PDF, care se axează pe
Campania DWP a presupus colectarea de studii păstrarea, recalificarea și recrutarea lucrătorilor
și informații de la angajatori privind măsurile mai în vârstă, precum și pe prevederile legale și
care pot fi aplicate la toate generațiile. Prin pe programele de lucru flexibile, printre altele.
intermediul campaniei, ministerul difuzează
aceste informații într-o varietate de formate. Campania „Age Positive” nu s-a încheiat și se
intenționează publicarea mai multor orientări
În 2013, în cadrul campaniei au fost publicate privind dificultățile cu care se confruntă
mai multe documente de orientare, cu scopul angajatorii din diferite sectoare ale economiei.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 27


Ghid de campanie

Cine poate participa la campanie?


Sunt binevenite și încurajate să participe la această
campanie organizațiile de orice mărime și din orice
domeniu de activitate, din sectoarele public și
privat, precum și persoanele fizice. De exemplu:

• angajatori de toate dimensiunile din sectoarele


public și privat;
• cadre de conducere, supraveghetori și lucrători;
• reprezentanți ai sindicatelor și ai
departamentelor de securitate și sănătate;
• profesioniști din domeniul SSM și al resurselor
umane;
• organizații patronale;
• organizații profesionale;
• furnizori de instruire și formare;
• servicii de prevenire a riscurilor și de asigurare în
domeniul SSM.
© EU-OSHA/Michel Wielick

28 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Cum vă puteţi implica Premiile pentru bune practici


Vă puteți implica în campanie într-o serie de Premiile pentru bune practici 2016-2017 sunt
moduri, de exemplu prin: menite să evidențieze cele mai bune exemple
de organizații care adoptă practici inovatoare
• difuzarea și publicarea materialelor de în materie de securitate și sănătate la locul de
campanie în vederea sensibilizării populației; muncă. Întreprinderile sunt recompensate pentru
• organizarea de activități și evenimente, de contribuțiile lor remarcabile și, în același timp,
exemplu cursuri de formare, conferințe și beneficiile adoptării de bune practici privind
concursuri; SSM sunt demonstrate tuturor. Sunt invitate să se
• utilizarea și promovarea instrumentelor înscrie în concurs toate organizațiile din statele
practice disponibile de gestionare a vârstei; membre ale UE, țările candidate și potențial
• participarea la Premiile pentru bune practici candidate și țările Asociației Europene a Liberului
din cadrul campaniei care recompensează Schimb (AELS).
organizațiile de diferite dimensiuni și din
diferite sectoare pentru contribuțiile lor Candidaturile depuse trebuie să demonstreze:
inovatoare în domeniul SSM;
• participarea la Săptămânile europene pentru • angajamentul conducerii și implicarea
securitate și sănătate în muncă din 2016 și 2017, lucrătorilor în promovarea unor locuri de
elementul central al activității SSM din Europa; muncă sănătoase pentru toate vârstele;
• înscrierea în campanie ca partener oficial, • luarea în considerare a diversității forței de
dacă sunteți o organizație paneuropeană sau muncă;
internațională; • realizarea unor intervenții de succes la locul de
• înscrierea ca partener național de campanie, muncă;
dacă vă desfășurați activitatea la nivel național; • îmbunătățiri demonstrabile în materie de
• înscrierea ca partener media al campaniei, securitate și sănătate;
dacă sunteți un organ de presă național sau • durabilitatea intervențiilor în timp;
european; • intervenții transferabile altor organizații, de
• urmărirea site-ului campaniei diferite dimensiuni și din sectoare variate.
(www.healthy-workplaces.eu/ro) și a
activităților EU-OSHA pe platformele sociale. Rețeaua de puncte focale a EU-OSHA
Ne găsiți pe Facebook, Twitter, LinkedIn și nu colectează formularele de înscriere la concurs
numai. și nominalizează câștigătorii naționali care vor
participa la etapa paneuropeană. Partenerii
Înscrierea ca partener oficial de campanie oficiali de campanie trimit formularul de
presupune anumite responsabilități, dar oferă și înscriere direct la EU-OSHA. Concursul „Premiile
o serie de beneficii, printre care participarea la pentru bune practici” începe odată cu lansarea
inițiativa de analiză comparativă derulată de către campaniei, iar câștigătorii sunt anunțați în cadrul
agenție. Puteți afla mai multe despre înscrierea ca unei ceremonii desfășurate în al doilea an de
partener de pe site-ul campaniei. campanie, care sărbătorește reușitele tuturor
participanților.

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 29


Ghid de campanie

Reţeaua noastră de parteneri


Parteneriatele fructuoase dintre EU-OSHA și SSM la locul de muncă. Renumite publicații
principalele părți interesate sunt esențiale pentru europene din domeniul SSM fac cunoscută
succesul campaniei. Agenția se bazează pe campania și contribuie la promovarea ei,
sprijinul mai multor rețele de parteneri, printre iar parteneriatul cu noi crește vizibilitatea
care: publicațiilor pe care le reprezintă acești
jurnaliști și redactori în rândul rețelelor și
• punctele focale naţionale: la nivel național, partenerilor EU-OSHA din interiorul și din afara
toate campaniile pentru locuri de muncă sigure Europei;
și sănătoase sunt coordonate de rețeaua de • Reţeaua întreprinderilor europene: această
puncte focale a agenției. Pentru a afla mai rețea coordonată de Comisia Europeană oferă
multe despre punctele focale sau pentru a lua sprijin și consiliere întreprinderilor mici și
legătura cu acestea, vizitați site-ul campaniei mijlocii din toată Europa, într-o varietate de
(www.healthy-workplaces.eu/ro), pe care veți probleme antreprenoriale și organizaționale.
găsi informații și date de contact; Rețeaua are un rol important în cadrul
• partenerii sociali europeni: aceștia reprezintă campaniei pentru locuri de muncă sigure și
interesele lucrătorilor și ale angajatorilor la sănătoase;
nivel european; • instituţiile Uniunii Europene și reţelele
• partenerii oficiali de campanie: peste 100 de acestora, îndeosebi președinția în exercițiu a
organizații paneuropene sau internaționale Consiliului Uniunii Europene;
sprijină activ campania pentru locuri de muncă • alte agenţii ale UE interesate de tematica
sigure și sănătoase în calitate de parteneri abordată de campanie: în special Centrul
oficiali. Pentru a afla mai multe despre modul European pentru Dezvoltarea Formării
în care puteți deveni partener oficial, vizitați Profesionale (Cedefop), Fundația Europeană
site-ul campaniei (www.healthy-workplaces. pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de
eu/ro); Muncă (Eurofound), Agenția pentru Drepturi
• partenerii media: grupul nostru de parteneri Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și
media este alcătuit din jurnaliști și redactori Institutul European pentru Egalitatea de Șanse
entuziaști din toată Europa, dedicați promovării între Femei și Bărbați (EIGE).

30 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele
© EU-OSHA/Michael Chia

EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 31


Ghid de campanie

Succesul campaniilor anterioare


Succesul campaniei de anul trecut istoria campaniilor EU-OSHA), dintr-o gamă largă
Campania 2014-2015, intitulată „Managementul de sectoare, au contribuit în mod semnificativ
stresului pentru locuri de muncă sănătoase”, la desfășurarea campaniei, de exemplu prin
a sensibilizat publicul cu privire la importanța organizarea de evenimente și participarea la
recunoașterii și gestionării, de către lucrători, conferințe. Partenerii oficiali de campanie,
cadre de conducere și angajatori, a stresului și precum Toyota, LEGO, Heineken, Siemens AG și
riscurilor psihosociale existente la locul de muncă. SEAT, au organizat diferite evenimente de analiză
În cadrul campaniei a fost lansat un ghid practic, comparativă menite să încurajeze schimbul de
disponibil gratuit în format electronic în 34 de bune practici în domeniul gestionării riscurilor
versiuni lingvistice, intitulat „Ghid electronic psihosociale.
pentru gestionarea stresului și a riscurilor
psihosociale”. Acest instrument a fost conceput În martie 2015, în contextul Premiilor pentru bune
ca un set de orientări destinate angajatorilor practici din cadrul campaniei pentru locuri de
și angajaților din întreprinderile mici care muncă sigure și sănătoase, au primit recunoaștere
abordează pentru prima dată problema riscurilor mai multe exemple remarcabile și inovatoare
psihosociale la locul de muncă. În plus, peste de gestionare a stresului. Siemens, o societate
100 de parteneri oficiali (o participare record în multinațională din domeniul tehnologiei, a fost
© EU-OSHA/Pierre Wachholder

32 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

declarată câștigătoare la noua categorie „Parteneri sezonieri ai viței-de-vie din Franța. Filmul
de campanie” datorită abordării sale holistice a laureat contribuie la creșterea gradului de
reducerii riscurilor psihosociale prin programul conștientizare cu privire la importanța condițiilor
polivalent „Viața în echilibru”. Printre câștigătorii de lucru adecvate și rulează cu regularitate la
de la nivel național s-au numărat și întreprinderi evenimentele din toată Europa ale campaniei.
mici, cu mai puțin de 100 de angajați, printre
care Hotel Colón (Spania), care a pus în aplicare o Alte câteva campanii anterioare
procedură de prevenire a riscurilor psihosociale cu Dintre campaniile anterioare, menționăm
implicarea conducerii și a lucrătorilor. campania „Împreună pentru prevenirea
riscurilor” din 2012-2013, care a atras atenția
Printre alte exemple ale succesului campaniei asupra importanței pe care o au implicarea
anterioare se numără webinarul găzduit de lucrătorilor și buna gestionare a prevenirii
CSR Europe în februarie 2015, intitulat „Stiluri riscurilor, campania din 2010-2011, care a
de viață sănătoase – Sănătatea mintală la evidențiat faptul că „Securitatea lucrărilor de
locul de muncă: sunteți în formă să răspundeți mentenanţă” este esențială pentru securitatea și
provocării?”. Evenimentul online a avut ca scop sănătatea la locul de muncă, precum și campania
reunirea întreprinzătorilor din industrie pentru din 2008-2009 privind „Evaluarea riscurilor”,
a găsi împreună modalități de îmbunătățire a menită să promoveze o abordare integrată și
sănătății și a confortului la locul de muncă. De sistematică în gestionarea evaluării riscurilor la
asemenea, PostEurope a finalizat un proiect nivelul organizațiilor.
de doi ani al cărui obiectiv a fost identificarea
unor soluții prin care angajații să poată gestiona
stresul provocat de schimbările, transformările și
evoluțiile din sectorul serviciilor poștale.

Premiul de film dedicat locurilor de muncă


sănătoase a fost decernat în noiembrie 2014
producției „Recolta” (Vendanges), regizat de
Paul Lacoste, pentru prezentarea culegătorilor
EU-OSHA/Arpad Pinter
© iSROCK/SelectStock

EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă | 33


Ghid de campanie
© EU-OSHA/Emmanuel Biard

Informaţii și resurse suplimentare


Pe site-ul campaniei sunt disponibile o gamă largă de materiale pentru campanie, dintre care unele pot fi
descărcate. Câteva exemple:

• o broșură cu informații despre campanie și un pliant referitor la premiile pentru bune practici;
• buletinul informativ al campaniei;
• prezentări PowerPoint, afișe și alte materiale de campanie;
• videoclipuri animate cu Napo și prietenii lui, care promovează o varietate de teme privind SSM;
• un ghid practic în format electronic privind gestionarea SSM în contextul îmbătrânirii forței de muncă;
• materiale elaborate în cadrul proiectului-pilot „Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la
orice vârstă” al Parlamentului European;
• linkuri către site-uri utile.

Toate informațiile sunt disponibile în 25 de limbi la adresa: www.healthy-workplaces.eu/ro

Puteți fi la curent cu activitățile și evenimentele noastre urmărindu-ne și pe platformele de socializare. Ne


găsiți pe Facebook, Twitter, LinkedIn și nu numai.

34 | EU-OSHA – Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute să găsiți răspunsuri la întrebările pe care vi le puneți despre
Uniunea Europeană.
Un număr unic gratuit (*):
00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice (unii operatori și unele cabine
telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Fotografiile utilizate în prezenta publicație ilustrează o serie de activități profesionale. Ele nu prezintă neapărat
exemple de bune practici sau de respectare a cerințelor legislative.
Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016


ISBN 978-92-9240-774-2
doi:10.2802/515406

© Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 2016


Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.
TE-01-15-397-RO-N
Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
(EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc mai
sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. Înființată
de Uniunea Europeană în  1994 și având sediul în Spania, la
Bilbao, agenția cercetează, elaborează și difuzează informații
viabile, echilibrate și imparțiale privind securitatea și sănătatea,
colaborând în rețea cu organizații din întreaga Europă în vederea
îmbunătățirii condițiilor de muncă.

De asemenea, EU-OSHA desfășoară campanii pentru locuri de


muncă sigure și sănătoase, cu o durată de doi ani, sprijinite
de instituțiile Uniunii Europene și de partenerii sociali europeni
și coordonate la nivel național de rețeaua de puncte focale a
agenției. Campania din 2016-2017, intitulată „Locuri de muncă
sănătoase pentru toate vârstele”, își propune să sprijine
angajatorii în rezolvarea problemelor generate de îmbătrânirea
forței de muncă și să îi sensibilizeze cu privire la importanța
muncii durabile pe tot parcursul vieții profesionale a angajaților.

Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANIA
E-mail: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu