Sunteți pe pagina 1din 21

D

EM
LE NS
O
C TR
ŢI A
E TI
V
|
INTRODUCERE
„Toţi oamenii vor să aibă sănătate, dar adesea fac totul contra ei.”
(Proverb latin)

Modificările importante în domeniul protecţiei muncii lucrătorilor, care vizează


implementarea în organizaţii a prevederilor unei legislaţii moderne, armonizate
cu reglementările europene, determină noi solicitări la nivelul personalului de
specialitate pe care angajatorul are obligaţia să-l desemneze pentru a se ocupa de
activităţile de protecţie şi de cele de prevenire a riscurilor profesionale. Lucrătorul
desemnat de angajator, în fapt inspectorul de protecţie a muncii, reprezintă
persoana cheie în organizarea şi derularea acestor activităţi.
Cursul de Inspector protecţia muncii propus de
Eurocor se adresează tuturor persoanelor interesate
să se iniţieze sau să îşi actualizeze cunoştinţele în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru
cursant, utilitatea informaţiilor prezentate în cuprin-
sul cursului este de necontestat, indiferent de poziţia
deţinută de acesta în cadrul organizaţiei, chiar dacă
ocupă un post de conducere sau unul de execuţie,
în cadrul serviciului de prevenire şi protecţie ori în
cadrul altui compartiment.
În cazul microîntreprinderilor şi al organizaţiilor mici,
în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite,
rolul de inspector de protecţie a muncii şi-l poate
asuma chiar angajatorul, dacă acesta are capacitatea şi
cunoştinţele necesare în domeniu. Dacă în organizaţie nu se pot organiza activităţile
de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent, angajatorul
trebuie să recurgă la servicii externe abilitate, care vor furniza personal tehnic –
inspectori de protecţie a muncii – pentru asigurarea serviciilor de specialitate în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Cursul este structurat în 16 module, care acoperă domeniile de competenţă ale
inspectorului de protecţie a muncii, din sfera securităţii şi sănătăţii în muncă.
Temele abordate reprezintă probleme de actualitate, cu care se confruntă orice
organizaţie în asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos. Veţi constata că,
de-a lungul întregului curs, practica din domeniu va fi foarte prezentă, informaţiile
fiind oferite într-o manieră extrem de accesibilă, sub formă de exemple, exerciţii
şi, respectiv, analiza unor situaţii întâlnite în realitate. De asemenea, vă vom
furniza pe suport electronic o serie de informaţii de ordin legislativ, pentru a putea
fi consultate de-a lungul cursului.
În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un program
faţă-n faţă, la sfârşitul căruia puteţi obţine un certificat oficial recunoscut
de Ministerul Muncii.
Inspector protecţia muncii 1
Lecţie demonstrativă

Modul de organizare a cursului


INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII
Materialul lecţiilor se compune din 16 module şi a fost astfel conceput încât să permită
asimilarea optimă a informaţiilor prezentate. De asemenea, vă punem la dispoziţie un
CD gratuit cu principalele prevederi legislative din domeniu. La începutul fiecărui
modul sunt enunţate o serie de obiective, care surprind principalele cunoştinţe şi
deprinderi pe care trebuie să le dobândiţi la sfârşitul studiului. Un element important
pentru reuşita învăţării este cel al îmbinării elementelor de teorie cu cele cu caracter
practic. Astfel, pe lângă definiţii, noţiuni noi şi informaţii importante, veţi găsi în
interiorul modulelor numeroase exemple, exerciţii şi teme de reflecţie, iar pentru
verificare, la sfârşitul modulelor veţi găsi şi o secţiune de răspunsuri la exerciţii.
Fiecare modul conţine o recapitulare, dar şi o temă pentru acasă, ce constituie o
modalitate eficientă de verificare a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate.
Aceasta va fi expediată pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul
personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile
sale pe marginea acestora. Pentru înţelegerea termenilor noi prezentaţi în material,
vă poate fi de ajutor secţiunea de dicţionar de specialitate, iar pentru completarea şi
aprofundarea cunoştinţelor vă sunt recomandate câteva titluri aparţinând literaturii
de specialitate. Uneori, veţi găsi şi anexe, care completează informaţiile prezentate în
cadrul modulelor. Dincolo de toate aceste aspecte care ţin de conţinutul propriu-zis al
lecţiilor, grafica specială sporeşte atractivitatea cursului, prin prezenţa numeroaselor
desene şi imagini.
Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fie cât mai uşor şi eficient, pe mar-
ginea lecţiilor au fost introduse următoarele semne şi simboluri:
desemnează noţiunile şi aspectele importante prezentate în cadrul cursului

în felul acesta vor fi semnalizate exemplele care vă pot clarifica aspectele


teoretice prezentate

semnalează exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare

desemnează momentele de reflecţie propuse, prin care se valorifică


experienţa anterioară sau cărora trebuie să le acordaţi o atenţie deosebită

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă famil-


iarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine
cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră
câteva fragmente din modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice,
exerciţii, un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul
de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din
conţinutul unui caiet de studiu.

2 Inspector protecţia muncii


Lecţie demonstrativă

Programa cursului
INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII
MODUL 1 Securitatea şi sănătatea în muncă
Cadrul legislativ general şi perspective europene
Autorizarea funcţionării din punctul de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă

MODUL 2 Obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor privind securitatea şi


sănătatea în muncă
Responsabilităţile angajatorilor privind asigurarea securităţii şi
sănătăţii în muncă
Obligaţiile lucrătorilor privind respectarea securităţii şi sănătăţii
în muncă

MODUL 3 Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie


Servicii de prevenire şi protecţie
Personalul cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă

MODUL 4 Prevenirea riscurilor profesionale


Noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea acestora
Noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea acestora
Planul de prevenire şi protecţie

MODUL 5 Evaluarea riscurilor profesionale


Expunerea lucrătorilor la riscuri profesionale
Criterii generale pentru evaluarea riscurilor

MODUL 6 Primul ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor


Acţiuni în caz de urgenţă: planuri de urgenţă şi de evacuare
Măsuri pentru acordarea primului ajutor

MODUL 7 Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor privind


securitatea şi sănătatea în muncă
Instrumente privind informarea, consultarea şi participarea
lucrătorilor
Organizarea şi funcţionarea comitetelor de securitate şi sănătate
în muncă

MODUL 8 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în


muncă
Fazele instruirii lucrătorilor
Elaborarea documentaţiilor necesare desfăşurării activităţii de
prevenire şi protecţie

Inspector protecţia muncii 3


Lecţie demonstrativă

MODUL 9 Comunicarea şi cercetarea evenimentelor


Comunicarea şi cercetarea accidentelor de muncă şi a incidentelor
periculoase
Semnalarea, cercetarea şi declararea bolilor profesionale

MODUL 10 Evidenţe şi raportări în domeniul securităţii şi sănătăţii în


muncă
Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase
Registrele unice de evidenţă

MODUL 11 Semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă


Obligaţiile angajatorilor privind semnalizarea de securitate şi/sau
de sănătate la locul de muncă
Cerinţe minime privind semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă

MODUL 12 Grupuri sensibile la riscuri şi echipamentul individual de


protecţie
Protecţia grupurilor sensibile la riscuri specifice
Acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie
Acordarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-
sanitare

MODUL 13 Prevenirea riscurilor determinate de expunerea lucrătorilor


la agenţi chimici, biologici, cancerigeni şi/sau la azbest
Evitarea/reducerea expunerii lucrătorilor la agenţi chimici, bio-
logici şi/sau cancerigeni
Evitarea/reducerea expunerii lucrătorilor la azbest

MODUL 14 Prevenirea riscurilor determinate de manipularea manuală a


maselor (greutăţilor) şi lucrul în condiţii de mediu ce pot afecta
sănătatea lucrătorilor
Manipularea manuală a maselor (greutăţilor)
Lucrul în condiţii de temperaturi extreme, de zgomot, de vibraţii
şi/sau în câmpuri electromagnetice

MODUL 15 Prevenirea riscurilor determinate de lucrul pe şantiere tempo-


rare şi mobile sau la echipamente cu ecran de vizualizare
Lucrul pe şantiere temporare şi mobile
Lucrul la echipamente cu ecran de vizualizare

MODUL 16 Ergonomia şi noile riscuri profesionale


Aspecte generale privind ergonomia la locul de muncă
Noi riscuri profesionale

4 Inspector protecţia muncii


Lecţie demonstrativă

Ca să vă faceţi o idee asupra a ceea ce vă poate învăţa acest curs,


vă redăm în cele ce urmează obiectivele generale ale acestuia.
Competenţele pe care le veţi dobândi la finalul cursului sunt numer-
oase, permiţându-vă să lucraţi cu succes în acest domeniu.

Obiectivele cursului
INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII
Beneficiile pe care le puteţi obţine prin parcurgerea acestui curs vor viza însuşirea
sau, după caz, perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate, precum şi deprinderea
unor abilităţi profesionale în domeniul prevenirii riscurilor profesionale, al
organizării şi realizării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă.
Astfel, cursul vă furnizează un volum suficient de informaţii pentru ca, după
parcurgerea acestuia, să fiţi în măsură să:
identificaţi prevederile legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă aplicabile
activităţilor desfăşurate la locurile de muncă;
urmăriţi organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de securitate
şi sănătate în muncă, potrivit reglementărilor legale;
elaboraţi instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
întocmiţi planul de prevenire şi protecţie;
organizaţi şi să amenajaţi serviciul de prevenire şi protecţie şi punctele de
prim ajutor;
urmăriţi realizarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă;
pregătiţi şi să realizaţi instruirea lucrătorilor;
alegeţi echipamentul individual de protecţie şi îmbrăcămintea de lucru;
evaluaţi riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
să propuneţi măsuri de prevenire care să asigure îmbunătăţirea nivelului
securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor;
controlaţi modul de respectare/aplicare a prevederilor legale;
acţionaţi în caz de pericol grav şi iminent;
coordonaţi activităţile de intervenţie şi evacuare în cadrul unităţii;
efectuaţi formalităţile în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din
punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
În atingerea fiecărui obiectiv dintre cele menţionate mai sus sunt respectate
cerinţele didactice de structurare a temelor relevante, în aşa fel încât formarea
deprinderilor corespunzătoare să se facă treptat şi în modul cel mai accesibil cu
putinţă.
Inspector protecţia muncii 5
Lecţie demonstrativă

Introducerea fiecărui modul surprinde esenţa temei abordate, iar


obiectivele reflectă principalele deprinderi pe care le veţi dobândi
prin parcurgerea respectivului modul.

INTRODUCERE
Resursele unei societăţi nu constau doar din darurile naturii, resursele naturale,
cum ar fi pământul, pădurile, mineralele, ci cuprind şi activitatea umană, munca,
atât cea intelectuală, cât şi cea fizică, precum şi toate tipurile de instrumente făcute
de mâna omului pentru a înlesni producţia, capitalul, cum ar fi maşinile, aparatele,
uneltele, instalaţiile utilizate în procesul de producere de bunuri şi servicii.

Din multitudinea de elemente care intervin în procesul de muncă, aportul factorului


uman în obţinerea unor beneficii este esenţial. În activitatea pe care o desfăşoară,
lucrătorul interacţionează cu echipamentele de muncă,
nu de puţine ori în cadrul unui mediu de muncă cu totul
dăunător sănătăţii sale. Lucrătorul, echipamentele de
muncă, mediul de muncă şi sarcina de muncă formează
un sistem complex, cunoscut în literatura de specialitate
drept sistemul de muncă.

Preocuparea societăţii pentru protecţia vieţii şi a


sănătăţii lucrătorilor a crescut odată cu dezvoltarea
economică şi a fost reflectată de-a lungul timpului în
opere ale unor artişti precum Goya, care critică subtil în
pictura sa „Zidarul rănit” lipsa de protecţie a lucrătorilor
din acele timpuri. Astfel, căderea zidarului de pe schelă
reprezintă forma „arhaică” a ceea ce astăzi numim ac-
cident de muncă! Chiar şi în acele timpuri, în baza unui
edict al regelui Carol al III-lea al Spaniei, daunele şi
prejudiciile determinate de căderea muncitorilor de pe
schele se imputau şefilor de lucrări!
Zidarul rănit, F. de Goya
(1786-1787)

Protecţia sănătăţii lucrătorilor şi asigurarea unor condiţii de muncă


în deplină securitate ar trebui să reprezinte elemente esenţiale şi
preocupări prioritare în atenţia tuturor celor care au responsabilitatea
organizării şi conducerii proceselor de muncă. Analizaţi dacă la locul
dumneavoastră de muncă reprezintă o prioritate pentru conducătorii
acesteia.
6 Inspector protecţia muncii
Lecţie demonstrativă

Cadrul legislativ general şi perspective europene


Fiecare dintre noi, în calitate de lucrător ori de conducător al unor locuri de muncă (şef
de echipă, şef de secţie, şef serviciu), ca angajator ori manager de proiect, desfăşoară
o activitate remunerată care, în general, ocupă o mare parte din timpul zilei. Orele
de muncă însumate îşi lasă amprenta asupra organismului uman, care are nevoie de
repaus şi recuperare. Totuşi, unii aleg să muncească şi în concediu, ori nu au de ales:
fie sunt dependenţi de muncă, fie că au propria afacere pe care nu o pot neglija, fie
există o puternică motivaţie financiară care „compensează” timpul liber.
V-aţi întrebat vreodată ce urmări lasă munca asupra noastră, ce efect au
condiţiile de lucru asupra sănătăţii şi cât de în siguranţă suntem în timpul
desfăşurării activităţii de la serviciu?
În cursul acestui modul veţi afla despre preocupările de actualitate ale specialiştilor
şi cercetărilor în domeniul asigurării unui mediu de muncă sigur şi sănătos, pre-
cum şi aspecte relevante cu privire la prevederile legale armonizate cu legislaţia
Uniunii Europene, respectiv, cu directivele europene în domeniul securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor.

Astfel, prin parcurgerea acestui modul veţi cunoaşte răspunsul la o serie


de întrebări relaţionate cu procesul muncii, dintr-o perspectivă nouă,
aceea a protecţiei sănătăţii în timpul lucrului şi a asigurării securităţii
în muncă pentru fiecare lucrător. Dintre acestea se menţionează:
Ce reprezintă securitatea şi sănătatea în muncă?
De ce trebuie asigurate securitatea şi sănătatea lucrătorilor?
Care sunt principalele reglementări legale ce trebuie respectate?
Care sunt tendinţele europene în acest domeniu?
Care sunt repercusiunile lipsei măsurilor de protecţie a
lucrătorilor?
Ce înseamnă autorizarea funcţionării din punctul de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă?

Diversitatea de probleme create de condiţiile de muncă şi de mediul în


care se desfăşoară activitatea într-o firmă determină necesitatea implicării
întregului personal în aspectele de prevenire. În acest sens, inspectorul
de protecţie a muncii are un rol cheie în conştientizarea lucrătorilor cu
privire la protecţia vieţii, a sănătăţii şi a securităţii în muncă, precum şi
în antrenarea acestora în acţiunile de prevenire a riscurilor profesionale.
Pentru aceasta, inspectorul de protecţie a muncii trebuie să aibă capacitatea
necesară şi să dispună de mijloace adecvate.

Inspector protecţia muncii 7


Lecţie demonstrativă

Metoda de studiu Eurocor este facilă, accesibilă oricui. Pentru


a vă ghida mai bine în explorarea materialului, am marcat cu
o grafică specială definiţiile, noţiunile noi şi informaţiile im-
portante şi am folosit cuvinte-cheie pe marginea textului, care
semnalează aspectele discutate.

Prezentarea riscurilor generale şi a riscurilor specifice


(Modul 4)

În contextul securităţii şi sănătăţii în


muncă, se defineşte ca risc în muncă
posibilitatea ca un lucrător să sufere
prejudicii ce decurg din munca depusă.
Riscurile profesionale reprezintă acele
situaţii de muncă ce pot afecta echilibrul
fizic, mintal şi social al lucrătorilor.
În fapt, riscul este dat de manifestarea
factorilor de risc în cursul procesului
de muncă, de concretizarea palpabilă a
conceptelor teoretice de factori de risc.

Dacă factorii de risc au fost clasificaţi în funcţie de componentele sistemului de


muncă în care se manifestă, riscurile sunt clasificate în funcţie de gravitatea lor
şi în funcţie de factorii care le generează.
Pentru a clasifica un risc, în funcţie de gravitatea lui, se evaluează probabilitatea
ca acesta să se producă, în strânsă legătură cu amplitudinea prejudiciului pe care
poate să îl provoace.

Riscul este o combinaţie între probabilitatea şi gravitatea unei posibile


leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
Transpusă într-o formulă matematică, această relaţie are următoarea formă:
R = P x G, unde:
R – riscul
P – probabilitatea de manifestare a riscului
G – gravitatea riscului (consecinţa maximă posibilă, amplitudinea maximă)

categorii Vom avea astfel următoarele categorii de risc (un exemplu de clasificare din multele
de risc posibile): risc neglijabil, risc acceptabil, risc moderat, risc mare, risc inacceptabil.

Orice lucrător poate suferi accidente de muncă sau boli profesionale


la locul său de muncă, întrucât activităţile pe care le realizează, ma-
terialele cu care lucrează şi/sau echipamentele de muncă prezente pot
reprezenta surse potenţiale de riscuri!
8 Inspector protecţia muncii
Lecţie demonstrativă

Instrumente privind informarea, consultarea şi partici-


parea lucrătorilor (Modul 7)

Sistemul informaţional
Orice sistem de management, deci şi sistemul de management al securităţii şi
sănătăţii în muncă, conţine patru subsisteme, cunoscute şi sub denumirea de
componente manageriale:
1) subsistemul metodologic;
2) subsistemul decizional;
3) subsistemul informaţional;
4) subsistemul organizatoric.

Informaţia este materia primă necesară atât pentru luarea


deciziilor, cât şi pentru stabilirea acţiunilor solicitate de
aplicarea lor.

Este evident că managementul unei întreprinderi nu poate fi ex-


ercitat în lipsa informaţiilor provenite din interiorul acesteia sau
din mediul ambiant. Aceste informaţii se manifestă în cadrul unui
sistem informaţional.

Sistemul informaţional este un ansamblu de date, informaţii, fluxuri şi


circuite informaţionale, proceduri informaţionale şi mijloace de tratare a
informaţiilor ce permit realizarea obiectivelor organizaţiei.

componente După cum rezultă chiar din definiţia prezentată, componentele unui sistem
informaţional se referă la:
date;
informaţii;
fluxuri informaţionale;
circuite informaţionale;
proceduri informaţionale;
mijloace de tratare a informaţiilor.

Categorii de informaţii
Pentru a evita confuziile, trebuie făcută distincţie între date şi informaţii.
Data este reprezentarea prin cifre sau litere a unui fenomen, proces, activitate,
acţiune etc.
Informaţia este o dată ce a fost supusă unui proces de prelucrare şi în acest fel
oferă destinatarului un plus de cunoaştere utilă în executarea sarcinilor şi realizarea
obiectivelor sale.

Inspector protecţia muncii 9


Lecţie demonstrativă

Numeroasele exemple, inspirate chiar din realitatea cotidiană, vă


asigură înţelegerea aspectelor teoretice prezentate.

Importanţa securităţii şi sănătăţii în muncă (Modul 1)

Accidentul colectiv de muncă de la Mihăileşti


Locul producerii: Drumul European E85, pe raza localităţii Mihăileşti
Data şi ora: 24 mai 2004, ora 04:00
Evenimentul: Explozia unui camion cu 20 de tone de azotat de amoniu,
substanţă uşor inflamabilă, folosită ca îngrăşământ chimic
Consecinţe: 18 decedaţi, 20 răniţi din
care 13 în stare gravă, distrugeri ma-
teriale, pagube de peste 2,5 miliarde
lei, daune totale acordate celor peste
40 de persoane afectate de accident,
care au cerut despăgubiri civile, în
valoare de 3,24 milioane de lei şi
430.000 euro.
Scurtă descriere:
Şoferul unui camion aparţinând
firmei SC Mihtrans Com SRL din
Dolj pierde controlul vehiculului şi
intră în şanţul de la marginea caros-
abilului. Camionul transporta azotat
de amoniu de la Combinatul Chimic
Doljchim către SC Agricola Besarsen
din Piatra Neamţ. Autovehiculul
era achiziţionat în leasing de SC
Mihtrans Com SRL, însă era utilizat
şi de firma SC Ney Transport SRL,
fără a exista un contract între cele două unităţi. La ora 5:30 sosesc două
echipaje de pompieri din Buzău, şeful postului de Poliţie şi doi ziarişti ai
postului de televiziune Antena 1. În jurul orei 5:50, camionul explodează,
resturi umane şi ale camionului fiind împrăştiate pe o rază de peste un ki-
lometru. Şoseaua este distrusă pe o lungime de peste 40 de metri, în urma
exploziei formându-se un crater cu adâncimea de aproximativ 8 metri.
Administratorul S.C. Ney Transport S.R.L, patronul S.C. Mihtrans S.R.L.
şi directorul Combinatului Doljchim au fost acuzaţi de ucidere din culpă,
vătămare corporală şi distrugere din culpă şi nerespectarea Legii securităţii
şi sănătăţii în muncă.
10 Inspector protecţia muncii
Lecţie demonstrativă

Categorii de riscuri (Modul 6)


În noaptea de 3 decembrie 1984, în jurul orei 1, în Bhopal, capitala statu-
lui Madhya Pradesh, din zona centrală a Indiei, explozia unui tanc de
depozitare produce o scurgere de gaze la uzina de pesticide aparţinând
multinaţionalei Union Carbide Corporation (UCC). Dus de vânt, un nor
de gaze toxice se răspândeşte peste oraş, provocând sufocarea şi orbirea
locuitorilor. Cei mai puţin rezistenţi, copiii şi bătrânii, au decedat în scurt
timp. Cei mai rezistenţi, în lipsa unui antidot eficient, s-au zbătut între viaţă
şi moarte timp de câteva ore. Nepregătiţi pentru un astfel de eveniment,
medicii nu cunoşteau măsurile de prim ajutor cu care să intervină în mod
eficient.
Spre dimineaţă, sute de locuitori au fost găsiţi morţi în propriile case şi zeci
de mii de oameni au fost afectaţi de intoxicaţii severe. Gazul responsabil
pentru intoxicarea populaţiei era izocianatul de metil, un compus chimic
utilizat ca intermediar de reacţie în producerea insecticidelor şi ierbicidelor.
Union Carbide a anunţat că şi-au pierdut viaţa un număr de 3800 persoane,
40 au rămas cu afecţiuni majore permanente şi 2800 cu afecţiuni parţiale.
Totuşi, serviciul medical „Bhopal Medical Appeal” a apreciat că aproxi-
mativ 500.000 de persoane au fost expuse atacului chimic, din care 20.000
au decedat ca urmare a expunerii, 120.000 de persoane continuă să sufere
urmările accidentului (cancere, dificultăţi respiratorii, copii născuţi cu
malformaţii, orbiri etc.), iar 50.000 şi-au pierdut capacitatea de a munci.
Concluzia principală a echipei independente de cercetători, care a analizat
cauzele accidentului, a fost că atât autorităţile, cât şi compania sunt în
egală măsură responsabile de accidentul produs în noaptea de 3 decembrie
1984 la Bhopal. Ştirea despre accident a făcut rapid înconjurul lumii, iar
suferită de aceasta, a fost atât de puternică, încât în scurt timp firma a dispărut,
fiind preluată de o altă corporaţie multinaţională.
În mod evident, închiderea uzinei din Bhopal a
adăugat urmărilor accidentului un mare număr
de şomeri, împreună cu toate consecinţele so-
ciale aferente acestei măsuri.
În această tragedie şi-au pierdut viaţa mii de
oameni, a fost afectată sănătatea altor zeci de
mii de persoane, a produs un impact economic
semnificativ şi a avut implicaţii sociale imense
în plan local. Impactul emoţional s-a extins la
nivel mondial astfel încât, în scurt timp, sub
presiunea lucrătorilor, toate corporaţiile din domeniu au fost nevoite să
îmbunătăţească măsurile de securitate tehnologică, iar autorităţile locale
să prevadă măsuri de intervenţie eficace în caz de urgenţă şi planuri de
evacuare.

Inspector protecţia muncii 11


Lecţie demonstrativă

Exerciţiile sunt foarte utile pentru valorificarea cunoştinţelor teor-


etice prezentate şi, pentru a verifica soluţiile dumneavoastră, aveţi
la dispoziţie secţiunea de răspunsuri la exerciţii. De asemenea, veţi
găsi şi numeroase teme de reflecţie, care vă invită să meditaţi asu-
pra unor aspecte importante din curs.

Cadrul legislativ şi perspective europene (Modul 1)


Deşi aplicarea normelor legale este obligatorie, mulţi angajatori nu sunt conştienţi
de importanţa implementării reglementărilor din domeniul muncii şi nici nu se
simt motivaţi pentru respectarea acestora.

Exerciţiul 4
La S.C. Metalica Mun S.R.L., cu profil de activitate prelucrări mecanice, sunt
primiţi 2 studenţi şi 5 elevi pentru efectuarea stagiului de practică. În unitate îşi
desfăşoară activitatea şi 2 ucenici în baza unor contracte de ucenicie. Stabiliţi
dacă prevederile instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă din
întreprindere trebuie respectate de cei 2 studenţi şi 5 elevi. Consideraţi că uce-
nicii au vreo obligaţie în ceea ce priveşte respectarea acestor instrucţiuni?

Lucrătorii trebuie să îşi desfăşoare activitatea potrivit pregătirii şi instruirii lor


şi în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât
să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria
persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale
în timpul procesului de muncă.

Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă trebuie să vizeze toţi


lucrătorii dintr-o organizaţie. Identificaţi în unitatea dumneavoastră
dacă aceste măsuri sunt aplicate pentru tot colectivul de lucru ori
vizează doar anumiţi lucrători sau locuri de muncă.

Exerciţiul 5
În afară de angajaţii care au contract individual de muncă, într-o organizaţie
îşi pot desfăşura activitatea şi alţi participanţi la procesul de muncă. Precizaţi
care din următoarele categorii de personal au calitatea de lucrător:
persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angaja-
torului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale
în vederea angajării;
persoanele care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi
în regim de voluntariat;
şomerii pe durata participării la o formă de pregătire profesională.

12 Inspector protecţia muncii


Lecţie demonstrativă

Angajatorul (Modul 1)
Totuşi, adesea angajatorii nu sunt conştienţi de importanţa
organizării activităţilor de protecţie şi prevenire, consid-
erând problemele de producţie prioritare şi aducându-şi
aminte de „protecţia muncii” numai atunci când se întâmplă
un accident de muncă.
În acţiunea de conştientizare cu privire la aspectele de secu-
ritate şi sănătate în muncă, trebuie să intervină inspectorul
de protecţie a muncii care, utilizând diverse instrumente
(aspecte de legislaţie, prezentarea de bune practici în do-
meniu, materiale de informare etc.), să-l determine pe an-
gajator să dea prioritatea cuvenită realizării stării de bine la locurile de muncă.

Exerciţiul 4
Adrian este student în primul an la Univer-
sitatea Politehnică şi împreună cu doi buni
prieteni a fondat o firmă al cărei obiect de
activitate constă în asamblarea şi repararea
de echipamente IT.
Tinerii şi-au propus să înceapă activitatea
cu un număr de maximum cinci lucrători
cu program normal de lucru, în acest
număr incluzându-se şi pe ei, cu Adrian în
funcţia de director general. Pe parcursul demersurilor întreprinse pentru
înfiinţarea firmei, tinerii au luat cunoştinţă şi de prevederile legale privind
responsabilitatea angajatorului de a asigura organizarea activităţilor de
prevenire şi protecţie. Informaţia îi descumpăneşte pentru un moment
pe cei doi colegi ai lui Adrian, care nu prevăzuseră în planurile lor
cheltuielile necesare asigurării serviciilor unui specialist în probleme de
securitate şi sănătate în muncă. Spre surprinderea lor, Adrian le spune
că a fost avizat de mai mult timp asupra acestui aspect, astfel încât a
rezolvat şi această problemă şi că el va fi specialistul care îşi asumă re-
sponsabilitatea organizării activităţilor de prevenire şi protecţie. Şi, pentru
a risipi orice umbră de îndoială, le arată materialele primite de la firma de
formare profesională, unde face un curs de pregătire în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă. Cursul are o durată de 80 de ore şi tânărul mai are
puţin până la finalizarea lui. Cu toate acestea, cei doi colegi promit că se
vor informa dacă în condiţiile firmei lor acest demers este suficient.
Stabiliţi dacă cele 80 de ore de curs pe care Adrian le urmează sunt suficiente
pentru îndeplinirea cerinţelor minime de pregătire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, pentru ca el să-şi poată asuma atribuţiile de securitate
şi sănătate în muncă.

Inspector protecţia muncii 13


Lecţie demonstrativă

Imaginile, schemele, tabelele şi desenele hazlii vă ajută să


înţelegeţi mai uşor informaţiile prezentate.

Manifestarea factorilor de risc în sistemul de muncă (Modul 4)


comporta-men- În toate manifestările sale, comportamentul de muncă este influenţat de:
tul de muncă  capacitatea de muncă – are un caracter dinamic, variind de la un individ la
altul sau chiar la acelaşi individ în momente diferite;
 însuşirile şi capacităţile individuale – temperamentul, aptitudinile, car-
acterul, atitudinea faţă de muncă, vârsta şi experienţa profesională şi starea
de sănătate;

 variabilele individuale de moment – oboseală, boli, emoţii, interese de

Inspectoratul teritorial de muncă a sancţionat doi conducători de firme


pentru demolarea, fără îndeplinirea normelor de prevenire a riscurilor în
muncă, a unei vechi fabrici de ulei. Aceasta avea câteva magazii construite
din uralit.
Demolarea s-a realizat cu un
excavator care a dărâmat edif-
iciul fără a ţine cont de existenţa
uralitului, provocând ruperea
plăcilor şi împrăştierea în aer a
fibrelor şi, în consecinţă, expu-
nerea lucrătorilor.

14 Inspector protecţia muncii


Lecţie demonstrativă

Obligaţiile lucrătorilor privind apărarea împotriva incendiilor


(Modul 6)

Stingătoarele adecvate fiecărei clase de incendiu sunt:

A B C D
Cu apă
Cu pulberi ABC Cu pulberi ABC Cu pulberi ABC
Cu pulberi BC Cu pulberi BC
Cu pulberi speciale
pentru metale
Cu spumă şi produse Cu spumă şi produse
pe bază de apă pe bază de apă
Cu CO2 Cu CO2
(cu pâlnie conectată (cu pâlnie încorporată
la furtun) în stingător)

Modul de utilizare a stingătoarelor este redat în tabelul de mai jos:

GREŞIT INSTRUCŢIUNI CORECT

Incendiul trebuie atacat


în direcţia vântului.

Incendiul se stinge începând


din faţa focarului.

Incendiile de materiale care se topesc sau


care curg se sting atacând de sus şi spre
spatele focarului.
Se vor utiliza stingătoare în număr suficient,
în acelaşi timp, şi nu unul după altul.

După stingerea incendiului se va


controla ca acesta să nu se reaprindă.

Stingătoarele utilizate nu vor fi reamplasate


la locul lor.
Stingătoarele utilizate vor fi reîncărcate.

Inspector protecţia muncii 15


Lecţie demonstrativă

Pentru a vă sistematiza mai bine cunoştinţele acumulate


de-a lungul modulelor, aveţi la dispoziţie o secţiune de
recapitulare.

RECAPITULAREA MODULULUI 5

5.1. Evaluarea riscurilor reprezintă un proces de determinare a riscurilor pentru


securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cauzate de pericolele existente la locul
de muncă.

5.2. Prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprind obli-


gativitatea realizării de către angajator a evaluării riscurilor profesionale.

5.3. Procesul de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor începe cu reducerea


şi, acolo unde este posibil, eliminarea în totalitate a riscurilor profesionale,
fiind urmat de implementarea măsurilor de protecţie colectivă şi, în final,
de implementarea măsurilor de protecţie individuală.

5.4. Prin identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor profesionale, angajatorul


sau inspectorul de protecţie a muncii trebuie:
– să decidă măsurile de protecţie necesare;
– să verifice dacă măsurile aplicate sunt adecvate;
– să asigure ordinea de prioritate a măsurilor necesare;
– să demonstreze că s-a efectuat o analiză a securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor;
– să urmărească dacă s-au înregistrat progrese în ce priveşte nivelul de
protecţie a lucrătorilor.

5.5. Există foarte multe metode de evaluare a riscurilor. Metoda de evaluare


a riscurilor se selectează în funcţie de pericolele, riscurile şi vătămările
posibile la locurile de muncă.

5.6. Evaluarea riscurilor cuprinde: identificarea pericolelor şi a lucrătorilor expuşi


riscurilor cauzate de aceste pericole, estimarea riscurilor implicate, aprecierea
cu privire la posibilitatea eliminării acestora, deciderea asupra măsurilor supli-
mentare necesare în scopul prevenirii sau reducerii riscurilor.

16 Inspector protecţia muncii


Lecţie demonstrativă

Ca să vă evaluaţi soluţiile propuse pentru exerciţiile


din cadrul fiecărui modul, găsiţi sugestii de rezolvare în
secţiunea răspunsuri la exerciţii.

Exerciţiul 8 (Modul 3)
Într-o firmă cu 16 lucrători, cu activitate de preparare lacuri şi vopsele, pa-
tronul desemnează în funcţia de inspector de protecţie a muncii un lucrător,
absolvent al unei şcoli profesionale. Dacă angajatorul îl trimite la un curs
de formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o
durată de cel puţin 80 de ore, efectuat de un furnizor de formare profesională
autorizat în domeniu, consideraţi că sunt îndeplinite condiţiile pentru ca
lucrătorul desemnat să ocupe funcţia de inspector de protecţie a muncii?

Exerciţiul 8
Potrivit legii, una dintre cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă corespunzătoare cel puţin nivelului mediu se referă la obliga-
tivitatea ca persoana desemnată pentru a ocupa funcţia de inspector de protecţie
a muncii să posede studii în învăţământul postliceal în profil tehnic. Prin urmare,
absolventul de şcoală profesională nu poate fi desemnat inspector de protecţie a
muncii, chiar dacă urmează cursul de 80 de ore de pregătire în domeniu.

Exerciţiul 6 (Modul 3)
În cursul dimineţii, Alexandra M., îngrijitoare la Grădina Zoologică, a
fost atacată pe neaşteptate de tigrul Yuri, în timp ce îi curăţa cuşca. Deşi a
suferit plăgi pe spate şi la mâna dreaptă, Alexandra este convinsă că Yuri,
pe care l-a crescut şi îngrijit de la naştere, nu a dorit să-i facă rău, ci mai
curând a încercat să se joace şi apoi a reacţionat surprins de spaima femeii.
De fapt, animalul s-a retras după primul atac, astfel încât colegii victimei
au putut să o scoată din cuşcă şi să o ducă urgent la spital unde va sta cel
puţin o săptămână.
Analizaţi exemplul de mai sus şi stabiliţi dacă întâmplarea poate fi considerată

Exerciţiul 6
Din moment ce victima era angajata Grădinii Zoologice, deci exista un raport legal
de muncă, iar accidentul s-a produs în timpul şi din cauza exercitării atribuţiilor
de muncă, în mod evident el are caracter de accident de muncă, chiar dacă este
ceva mai neobişnuit. Victima a fost accidentată, pe de o parte, din cauza neatenţiei
sale, a vigilenţei scăzute în faţa riscului prezentat de un animal periculos, deci
este un risc propriu, executantului. Pe de altă parte, ea a fost atacată de un animal
care constituie „obiectul” muncii sale, deci un factor de risc propriu mijloacelor
de producţie. Dar, în acelaşi timp, animalele pe care le îngrijeşte fac parte şi din
mediul său de muncă. Deci, iată cum acelaşi risc poate fi încadrat şi la factori de
risc proprii mediului de muncă.

Inspector protecţia muncii 17


Lecţie demonstrativă

Terminologia specifică domeniului vă este detaliată în


dicţionarul de specialitate.

DICŢIONAR DE SPECIALITATE

cauză a incendiului – suma factorilor care concură la iniţierea incendiului,


care constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul
care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins,
precum şi împrejurările determinante care au dus la
izbucnirea acestuia

incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control


în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti
şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie
organizată în scopul întreruperii procesului de ardere

mijloace tehnice – sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate, dispozi-


de apărare împotriva tive, accesorii, materiale, produse, substanţe şi autospeciale
incendiilor destinate prevenirii, limitării şi stingerii incendiilor

organizare – ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice necesare


stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, mijlo-
a intervenţiei în caz acelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru
de incendiu evacuarea şi salvarea persoanelor şi animalelor, protecţia
bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi pentru stingerea in-
cendiilor

plan de analiză şi – documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintr-o uni-


tate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele
acoperire a riscurilor necesare pentru managementul riscurilor respective

prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi


propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pen-
tru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a
securităţii echipelor de intervenţie

raport de intervenţie – documentul operativ de informare şi analiza statistică


în care se înscriu datele esenţiale constatate la locul
intervenţiei privind amploarea şi intensitatea incen-
diului, cauza probabilă a acestuia, efectele produse,
desfăşurarea intervenţiei, forţele participante şi timpii
operativi realizaţi
18 Inspector protecţia muncii
Lecţie demonstrativă

Fiecare modul se încheie cu o temă pentru acasă,


prin intermediul căreia puteţi să verificaţi nivelul de
cunoştinţe asimilate.

TEMA PENTRU ACAS| 4

1. Între exemplele de mai jos se află câteva măsuri caracteristice prevenirii în


mediul de transmitere.
1) Montarea unui paravan între sursa de risc şi lucrător.
2) Utilizarea echipamentului individual de protecţie.
3) Utilizarea unor sisteme de alarmă la apariţia pericolului.
4) Îndepărtarea sursei de pericol de postul de lucru.
5) Dispozitive de decuplare automată în caz de pericol.
Stabiliţi care din variantele de mai jos reflectă răspunsul corect:
a) (1,2,3) b) (1,3,4) c) (1,2,5) d) (3,4,5)

2. Identificaţi şi enumeraţi riscurile profesionale


la care este expus un tractorist în îndeplinirea
sarcinilor de muncă în domeniul agricol.

3. Identificaţi în imaginea laterală riscurile


profe-sionale la care este expus lucrătorul
respectiv.
4. Enumeraţi 5 măsuri de ordin tehnic, organi-
zatoric, igienico-sanitar sau de altă natură care
ar putea fi incluse într-un plan de prevenire
şi protecţie. Pentru aceasta utilizaţi tabelul
următor:

Loc de muncă/ Tipul


Descrierea măsurii
post de lucru măsurii

Inspector protecţia muncii 19


Lecţie demonstrativă

Temele se rezolvă pe formularele speciale din interiorul caiet-


elor de curs, pe care le puteţi trimite spre corectare profesorului
personal. Veţi primi astfel un feedback asupra cunoştinţelor pe
care le-aţi dobândit de-a lungul studiului.

Cu acest exemplu de formular de temă se încheie lecţia demonstrativă a cur-


sului Inspector protecţia muncii. Sperăm că am reuşit prin toate fragmentele
selectate să vă convingem de structura facilă a cursului nostru, dar şi de utili-
tatea tuturor informaţiilor prezentate. Parcurgând acest curs, veţi reuşi să vă
pregătiţi temeinic pentru o ocupaţie foarte căutată pe piaţa muncii.
Noi vă dorim mult succes şi vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului
nostru înscriindu-vă la cursul Inspector protecţia muncii!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

20 Inspector protecţia muncii

S-ar putea să vă placă și