Sunteți pe pagina 1din 3

„Cel ce nu se face lăcaș al Luminii Dumnezeiești, nu poate înțelege tainele Lui cele

ascunse. p ” p. 145
„Nu există o altă împărtășire din bunătățile cele negrăite ale lui Dumnezeu, decât dacă
cei ce cred vor tăgădui în smerenia inimii și credință neșovăielnică, din tot sufletul, toată
lumea și cele din lume, împreună cu voile lor.” 147
„Cuvântul deșert nu e numai cel nefolositor, ci și cel grăit de către noi înainte de
făptuirea și de cunoașterea lui din experiență.” p. 155
„Atunci când nu disprețuiesc slava de jos, și nu mă scârbesc de ea din suflet, ca de una
care mă desparte de slava de sus, nu va fi cuvântul meu deșert, nefolositor și gol? ” p. 155
„Să râvnim să ne curățim pe noi înșine prin pocăință și smerenie, și să ne unim toate
simțurile, ca o singură cu Dumnezeul cel bun, și atunci, toate acestea pe care nu suntem în
stare să le spunem și să le înfățișăm prin multe cuvinte le veți învăța toate de-odată, învățând
în contemplație, și auzind iarăși în descoperire.” p. 194
„Scriptura numește stăpân pe cel ce caută cinstea sa, pe cel ce-și împlinește voia
proprie.” p. 204
„Cu cât mai mulți vor fi încredințați purtării tale de grijă, cu atât mai mult să ajungi la
cunoștința faptului că ești cel mai de pe urmă, și rob al acestui popor.” p. 204
„Una este a te mulțumii cu un veșmânt umil și a nu dorii o haină strălucitoare, și alta
este a te îmbrăca în lumina lui Dumnezeu.” p. 210
„Dacă nu avem prilej să primim bătăi și pălmuire, trebuie să le nădăjduim pururea, și
să fim gata de ele în tot ceasul.” p. 221
„Cei ce sunt ținuți de iubirea de slavă, și de dorința de a plăcea oamenilor, nu pot să
consimtă și să-și mărturisească neputința și lipsa de experiență.” p. 228
„Deci, dacă vrei să-l lauzi pe Pavel, sau să-l cinstești pe el, imită-l, și fă-te și tu ca
acela prin credință, și atunci îl vei cinsti cu adevărat.” p. 240
„Pentru cei ce s-au arătat prieteni și proroci ai lui Dumnezeu una este și șederea înainte
pe scaune, și starea privilegiată, și slava și desfătarea și plăcerea: faptul de a-L vedea pe
Dumnezeu.” p. 241
„Așa cum nu e cu putință ca soarele care strălucește în noroi, să-și întineze cândva
razele, tot așa, nici omul plin de har, care poartă pe Dumnezeu, nu-și poate întina sufletul sau
gândul.” p. 258
„Dacă credinciosul ar voii să observe frumusețea din afară ( a femeii ), știe să admire
proporțional din făpturi pe Făcătorul ( Sol. 13.5 ), iar nu să se închine creaturii în locul
Creatorului.” p. 259
„Sunt unii grav bolnavi la suflet, care cer cele ce sporesc boala lor. Ei socotesc că
sănătatea înseamnă a face voile trupului, și a pune în practică toate voile și dorințele lui.” p.
261
„Dacă ai plâns de multe ori pentru vrăjmașii tăi cu lacrimi, cerând întoarcerea și
pocăința acelora, atunci te-ai făcut nepătimitor, ai dobândit inimă curată de patimi, și în ea și
prin ea l-ai văzut pe Dumnezeul cel nepătimitor.” p. 298
„Cine suferă de invidie, are înlăuntrul său pe diavolul.” p. 299
„Sfinții se recunosc după decența lor, și după mersul lor distins, dar semnul distinctiv,
propriu lor, cu toată exactitatea și adevărul e cuvântul care se naște din ei.” 301
„Să nu prefacem purtarea de grijă pentru trup în pofte!” p. 324
„Nu este cu putință ca să primim cele nestricăcioase, dacă nu ne-am scârbit de cele
stricăcioase ce de niște gunoaie.” p. 326
„Dacă mâncând din Trupul Domnului nu simțim în noi nimic mai mult decât hrana
simțită, nici nu primim în chip conștient altă viață, atunci ne împărtășim cu o simplă pâine, iar
nu cu Dumnezeu.” p. 330
„Fericiți cei ce nu se îndoiesc cu nimic de cele spuse, nici nu bănuiesc că sunt o
minciună, fiindcă aceștia, chiar dacă nu au nimic din acestea, vor râvni negreșit să le
dobândească.” p. 332
„Mori și vei fi viu! Nu vrei? Iată, ești deja mort.” p. 338
„Spune fremătând tuturor portarilor casei tale, adică simțurilor tale: Împăratul e aici!
Stați frumos la porți! Stați în liniște și cu frică multă! Nimeni venind să nu lovească în poată!
Nici un strigăt de aproape sau de departe să nu intre înlăuntru! Nimeni să nu pună piciorul
înlăuntru pe ascuns!” p. 343
„Dacă intră mânia sau irascibilitatea înlăuntrul casei tale, de îndată Cel blând și liniștit
se va retrage, iar dacă va intra ura sau dezgustul împotriva cuiva, de îndată cel ce se numește
iubire, se va retrage.” p. 344
„Când urci spre slujirea pastorală, să nu îndrăznești să fii fără de grijă, ci cu frică și
cutremur, ca azvârlit în mijlocul unei furtuni pline de fiare sălbatice.” p. 348
„Cel ce știe să negustorească bine timpul de față, atunci când vin asupra lui supărări,
întristări, necinstiri și batjocuri, ca unul care știe aceste lucruri, și cunoaște dinainte în chip
limpede folosul care vine de la ele, pune mâna pe acestea, și le ia pe umărul său, și umblă cu
bucurie.” p. 361
„Cel ce s-a recunoscut pe sine însuși străin de cele pământești, și știe că a intrat în
teatrul acesta gol, și gol va ieși din el, unul ca acesta Îl va recunoaște, și-L va iubi, și-L va
sluji din tot sufletul pe Cel ce l-a făcut pe el.” p. 374
„Așadar, să nu socotească cei ce se împărtășesc cu nevrednicie de dumnezeieștile
taine, că prin ele se unesc și se alipesc pur și simplu de Dumnezeu Cel Nevăzut, căci acest
lucru nu se va face nicidecum.” p. 381
„Cum poți să crezi că în timpul cinei, te-ai atins de focul cel neatins, sau presupui că
te-ai împărtășit din lumina cea veșnică, dacă rămâi nesimțitor față de unele ca acestea?” p.
382
„Ce trebuie spus oare în legătură cu unii care nu au în ei Duhul, în ce privește puterea
acestora de a lega sau dezlega? Cine este atât de nebun și luat de o îndrăznnire atât de mare,
încât să spună și să facă lucrările Duhului înainte de a primi Duhul?” p. 389