Sunteți pe pagina 1din 6
Comisia Electoralt Centratil DECLARATIE* Subsemnatul(a), Plahotniue Viadimir, detinind functia de Pretedinte al Partidului Democrat din RM, candidat In funcfia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pentru circumscriptin nationali in conformitate cu art.49 alin, (1) lit. ¢) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ca: 1. inperioada 1 ianuarie 2017- 26 decembrie 2018 am realizat unmatoarele venturi Se ‘Suma venitului Nr) Cine a realizat venitul ‘Sursa venitul ul rt (numele/denumirea | prestavobicetul persoanei generator de fizice/juridice) venit 1, Veniful objinut ta Toeul de muned de baz L1__| Plahotniue Viadimir 1.2 Soqul/sofia sau concubinul/eoneubina 13 | Copiii minor 14 Persoanele aflae fa ftrejinere 2, Venitul obtinut din activititi didactice, tintiiee yi de ereatie 2.1] Subiectul declare - [ 2.2 | Soqul/sofia sau concubinul/eoneubina 23 | Copiii minori 2.4 | Persoanele aflate Tu ntrejinere ‘3. Venitul obginut din depuneri la insti ile financiare 3.1 | Subiectul declarrit Vietoriabank SA Dobands ‘354.22 Euro Mobiasbank Societe | Dobanda 1798.86 USD. Generale Mobiasbank Societe | Dobanda 21.83 MDL Generale 32 _ | Sojulsojia sau eoncubinaVeoncubina 33 | Copii minori 534] Persoonce alate Ta irginere 4. Venitul obfinut din netivitatea de reprezentant al statull in societii comerciale 41 | Subiectl dectrii 42 | Sojul/sofa su concubinaVconcubina 43. | Copii minor 44 | Persoanele alate Ta nirejinere S. Veniful obfinut din donati si mosteniri $1 | Subiectl dectarii 7 $2 Sojul/soja sau concubinuleoncubing 5.3_| Copii minori T 5.4 | Persoaneleallate Ta nreinere ~ I 6. Venitul obfinut din instrdinavea qisau detinerea valorilor mobillare sisau n cotelor-pir( in expitalul social al societilor comerciale 61 | Plahotniue Viadimir Prime Management SRL. | Retur al Capitalaler | 4192 488 MDL Social Beneticlidividende ] 4550 200 Euro 11.597 400 MDL 347 500 USD. 62 | Sojul/Sojia sau coneubinul/eoncubina 63 | Copiti minori | 6.4 | Persoanele aflae la intrejinere — 7. Venitul objinut din instrinarea bunurilor mobile sau imobile 7.1__| Plahotniue Vladimir ‘Bunuri mobile ‘Vinzare automobile | 999 900 MDL 7.2 | Sojulso,ia sau coneubinul/eoneubina 7.3__| Copiii minori 7._| Persoanele aflaie lantrejinere 8. Venitul obtinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizafil, prem, drepturi de proprietate intelectual ete.) 8.1 | Plahoiniue Vladimir Douanes Cliford Retur serv 46 463.68 CHF Chance Jjuridice Transkapital ‘Retur servicit 18 000 USD juridice 82__| Sojulsoyia sau coneubinulfeoncubina 83 | Copii mi Titularul**** Suprafat ‘Categoria * a parte dobindire 1 ne i localitate a * Categoril: (1) agricol: (2) forestier; (3) intravilan, (4) extravilan; (3) alte categorii de terenuri aflate in cireuitul civil ** Mod de dobindire: (I) proprietate: (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosin. * Valoarea bunului: 1) valoarea cadasirald, in cazul in care terenul a fast evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienta acestuia, *#**Numele subiectului declardrti, al membrului de familie sau al concubinului/eoncubinel acestuia, Nota. Subiectit declardrii care nu detin bunurile in proprietate vor indiea wrmétoarele informatti: localitatea, ia bunului; modul de dobindire tinularal bum VGremeaiee e ‘Actul care Titularul** dobin | dobindirii | fata | - | confirma | bunului** ” dire ** parte | provenient ‘a bunului T 2OIOBOT | 2348 | 100% | Contraetul [1500804 | Plahoinive mp. de vinzare- | MDL. Vladimir umparare o 2017 Tsa6 | 700% | Conmacial | 1016230 — | Plahotiue mp. de vinzare- | MDL Vladimir ‘eumparare W857 Plahotniue MDL Vladimir T oir 23.2 | 100% | Contractul mop. de vinzare- 3s |r 201 B30 | 100% | Coniractal [4416 Plahoinive mop. de vinzare- | MDL Viadimir ‘eumparare 7 [2 2018 3008 Contract de Prahotnius mp. locatiune Vladimir * Categorii: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) vil: (A) spajiu comercial sau de productie; (3) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiy cele nefinalizate. +** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzuftuct; (4) wz: (5) abitatie: (6) alte contracte translative de posesie si de folosinid. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadasiralé, tn cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certified provenienja acestuia. “#8 Numele subiectilut declararit, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestwia. Nota, Subiectit declardrii care mu detin bunurite in proprietate vor indica urmatoarele informayii: adresa, fara numar cadastral; categoria bunului; modul de dobindire: anul dobindirii; suprafata si titularul bum Locul Titularul™ modelul | fabricatie | inregistrarii/ dobindir | dobindire* bunulut * numir de ii conform inmatriculare documentului care i certified provenienta Mercedes, [2009 2010 T 7400 600 MDL.| Pahotniue 6001. a Viadini Mereedex | 2016 2017 T TO17 000 MDL | Plahotnive Bens, 6001. Viadii Mercedes, | 2018 2018 T 1212730 MDL | Plahotnive Gis 400 Vladimir Mercedes, | 2018 wie 7 T1210470 MDL. | Plahornive GLS 400 Vladimir * Mod de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie si de folosinfa. ** Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinulué/concubinei acestuia, ass, obiete de cl : ee € Col 20 de salariiim