Sunteți pe pagina 1din 7

SFÂNTUL ARHANGHEL SALATIIL

Sfântul Arhanghel Salatiil face parte dintre cei 7 mari Sfinţi Arhangheli cunoscuţi pe
Pământ.
Sfântul Arhanghel Salatiil este conducătorul unei mari Oştiri Cereaşti şi Îngereşti,
specializată în opraţiuni cosmice, planetare şi intervenţii rapide.
El se deplasează acolo unde este necesar foarte prompt, făcând voia Divinităţii şi
îndeplinind nenumărate misiuni foarte eficient.
Specializările Îngerilor din minunata sa Oştire Cerească, sunt deosebite şi cuprind
mai multe domenii: militar, social, medical, general şi special. Sub comanda
Sfântului Arhanghel Salatiil această Oştire Sfântă se desfăşoară o activitate deosebită
atât cosmică cât şi planetară.
Ne rugăm Sfântului şi minunatului Arhanghel Salatiil să vină şi în ajutorul nostru al
românilor şi să fie apărătorul şi ocrotitorul nostru.

ACATISTUL LUCRATIVITĂŢII CEREŞTI


A SF. ARHANGHEL SALATIIL

În numele Sfintei Treimi!


Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni eşti şi
toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
(de 3 ori).

1
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre,
Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă,
dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că
a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Troparul Sfântului Arhanghel Salatiil (glas IV):
Binecuvântare cerească ai primit Sfinte Arhanghel Salatiil, pentru a conduce o
mare Oştire Cerească şi Îngerească, aflată în slujba Bunului Dumnezeu, iar noi
creştinii de pe Pământ vă cinstim şi vă onorăm!
Condac 1
Această mare Oştire Cerească şi Îngerească este specializată în operaţiuni
cosmice, planetare, intervenţii rapide şi se deplasează acolo unde este necesar foarte
prompt, făcând voia Divinităţii, iar noi zicem: Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil cu
toată Oştirea ta cea Sfântă!
Icos 1
Specializările Îngerilor din această minunată Oştire Cerească sunt în domeniul
militar, social, medical, general şi special şi sub comanda Sfântului Arhanghel Salatiil
desfăşoară o activitate deosebit de eficientă, iar noi creştinii zicem cu toţii aşa:
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, minunat Voievod Ceresc!
Bucură-te, că ai sub comanda ta o Sfântă Oştire Cerească;
Bucură-te, că această Oştire este specializată în acţiuni cosmice şi planetare;
Bucură-te, că intervenţiile sunt prompte şi rapide;
Bucură-te, că pe Dumnezeu Îl slujiţi;
Bucură-te, că aveţi specializări în domeniu militar şi civil;
Bucură-te, că interveniţi în domeniul medical şi social;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 2
Sfânta Oştire a Sfântului Arhanghel Salatiil este condusă de un Comandament,
care cuprinde 11 Personalităţi Îngereşti şi are în componenţă peste 2 miliarde de
Îngeri, perfect organizaţi în cete şi grupe de lucru, iar noi cu cinste cântăm: Aleluia!
Icos 2
Modalităţile de lucru ale Îngerilor din Sfânta Oştire sunt foarte diferite şi foarte
eficiente, fiecare ştiind perfect care este locul, rolul şi atribuţiile sale, iar noi
admirând perfecta lor organizare zicem aşa:
Bucură-te, că Sfânta ta Oştire este perfect organizată;
Bucură-te, că ai un minunat Comandament în subordine;
Bucură-te, că în Comandament ai 11 Personalităţi Îngereşti;
Bucură-te, că sunt miliarde de Îngeri sub comanda ta;
2
Bucură-te, că fiecare cunoaşte exact atribuţiile sale;
Bucură-te, că Îngerii specializaţi sunt organizaţi în cete;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 3
Sfântul Arhanghel Salatiil este veşnic tânăr, de o mare frumuseţe cerească, având
printre cele mai frumoase Oştiri Îngereşti, iar noi cu credinţă şi cu evlavie le cântăm:
Aliluia!
Icos 3
Mare prieten al românilor, cunoscând şi limba română la perfecţie, Sfântul
Arhanghel Salatiil este şi un bun prieten al tuturor creştinilor care au evlavie la Bunul
Dumnezeu şi la Puterile Cereşti, iar noi cu respect şi cu iubire zicem:
Bucură-te, că ai una dintre cele mai frumoase Oştiri Cereşti;
Bucură-te, că eşti un Arhanghel veşnic tânăr;
Bucură-te, că eşti de o mare frumuseţe cerească;
Bucură-te, că eşti un mare prieten al românilor;
Bucură-te, că eşti prietenul celor ce cred în Dumnezeu;
Bucură-te, că îi ajuţi pe toţi cei ce cred şi respectă Puterile Cereşti;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 4
Ajutorul pe care îl poate acorda Sfântul Arhanghel Salatiil pământenilor este
posibil datorită multelor specializări pe care le deţine şi faptului că este un mare
Arhistrateg Ceresc, iar noi creştinii zicem cu respect: Aleluia!
Icos 4
Sfântul Arhanghel Salatiil poate face de asemenea nenumărate vindecări, având
12 raze de vindecare şi poate face protecţia creştinilor având 16 raze de luptă şi
apărare, iar noi care ne rugăm cu credinţă zicem:
Bucură-te, că ai multe specializări cereşti;
Bucură-te, că eşti un mare Arhistrateg Ceresc;
Bucură-te, că poţi face nenumărate vindecări;
Bucură-te, că-i poţi apăra pe creştini;
Bucură-te, că poţi lupta cu duhurile rele;
Bucură-te, că pe oameni îi ajuţi cu multă bunăvoinţă;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 5
Printre bolile pe care le poate vindeca Sfântul Arhanghel Salatiil şi Îngerii din
Oştirea lui, se află şi boli mai uşoare, dar şi grele cum ar fi diabetul, leucemiile, sida
şi lepra, iar noi pământenii ne rugăm lui spre a fi vindecaţi cu toţii, cântând: Aleluia!
Icos 5
De asemenea, vindecările le mai poate face Sfântul Arhanghel Salatiil şi cu
ajutorul razelor sfinte de vindecare, aplicate de aproape sau de la distanţă asupra celor
care cer ajutorul cu credinţă şi Îl cinstesc pe Dumnezeu şi pe Personalităţile Cereşti,
iar noi ne rugăm cu smerenie şi zicem:
Bucură-te, că vindeci şi boli mai uşoare;
Bucură-te, că vindeci şi boli foarte grele;
Bucură-te, că poţi vindeca cu razele de vindecare;
Bucură-te, că aplici metode de intervenţie de la distanţă şi de aproape;
3
Bucură-te, că-i ajutaţi pe toţi cei care se roagă cu credinţă;
Bucură-te, că ajuţi pe aceia care Îl cinstesc pe Dumnezeu;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 6
Până în prezent Sfântul Arhanghel Salatiil a făcut puţine intervenţii pe Pământ,
dar în prezent el este foarte activ şi îi iubeşte şi îi apără pe acei creştini care lucrează
direct pentru întărirea creştinismului şi instaurarea păcii pe Pământ, iar noi cu drag îi
cântăm: Aleluia!
Icos 6
În marea sa înţelepciune Sfântul Arhanghel a arătat că trebuie să se reunească
toţi creştinii într-o singură credinţă, să dispară dezbinările şi că a fi creştin înseamnă a
lupta contra tuturor relelor de pe Pământ, concret prin implicare activă şi nu aşteptând
totul de la alţii, iar noi luând aminte la toate acestea zicem:
Bucură-te, că acţionezi pentru instaurarea păcii pe Pământ;
Bucură-te, că lupţi pentru reunificarea credinţei creştine;
Bucură-te, că lupţi pentru întărirea credinţei;
Bucură-te, că ne dai sfaturi înţelepte;
Bucură-te, că a fi creştin înseamnă a lupta cu răul;
Bucură-te, că apreciezi creştinii care se implică activ;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 7
Marele şi minunatul Arhanghel Ceresc al lui Dumnezeu Salatiil a binecuvântat
România şi poporul român în mod cu totul special şi a arătat că toată lumea trebuie să
evolueze spiritual, unii de voie, alţii de nevoie, prin înfrânare şi lepădare de rele, iar
noi credincioşii cântăm: Aleluia!
Icos 7
Instituirea Ţării Sfinte Ortodoxe România, care este unul din marile obiective
actuale ale Divinităţii, este foarte puternic sprijinit din văzut şi din nevăzut de marile
Oştiri Cereşti, fiecare dintre ele trebuind să îndeplinească anumite obiective foarte
clar stabilite, iar noi zicem aşa:
Bucură-te, că ai binecuvântat România în mod special;
Bucură-te, că ai binecuvântat poporul român;
Bucură-te, că toată lumea trebuie să evolueze spiritual;
Bucură-te, că această evoluţie se face prin înfrânare şi lepădare de păcate;
Bucură-te, că obiectivul central al Divinităţii este Ţara Sfântă Ortodoxă
România;
Bucură-te, că pentru aceasta România are un puternic sprijin al Oştirilor Cereşti;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 8
Între vechiul Israel de altădată şi Ţara Sfântă Ortodoxă România este o mare
diferenţă de valoare a civilizaţiei, de valoare a evoluţiei, de structură a populaţiei şi
de aceea antichitatea nu se potriveşte cu ce este acum, iar noi luând aminte la acestea
cântăm: Aleluia!

Icos 8

4
Pentru îndeplinirea marelui obiectiv sfânt, s-au transmis nenumărate informaţii
în România, s-au transmis metode de luptă împotriva răului, s-au dat mesaje cereşti
de informare şi de îndrumare a celor binecuvântaţi care lucrează de pe Pământ şi
toate acestea s-au făcut şi cu contribuţia Sfântului Arhanghel Salatiil şi a Oştirii sale
Sfinte, iar noi care îi preţuim zicem aşa:
Bucură-te, că Ţara Sf. Ortodoxă România devine realitate;
Bucură-te, că este o mare diferenţă actuala situaţie faţă de vechiul Israel;
Bucură-te, că acum se aplică metode cereşti adecvate;
Bucură-te, că pentru aceasta s-au transmis informaţiile necesare;
Bucură-te, că oamenii au fost îndrumaţi cu sfaturile potrivite;
Bucură-te, că Sfânta Oştire sub comanda ta şi-a adus o mare contribuţie la aceste
acţiuni;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 9
Una dintre atribuţiile Sfântului Arhanghel Salatiil a fost aceea de a aduce pentru
pământeni un mesaj al Marelui Avertisment, prin care se cerea ca toţi oamenii să se
mărturisească, să se reîntoarcă la Dumnezeu şi la ascultare de Lege, deoarece peste
lume va trece un ,,val greu" şi cei care vor fi nepregătiţi vor pătimi, iar noi
încredinţându-ne de acest adevăr cântăm: Aleluia!
Icos 9
O avertizare specială care a fost dată de Sfântul Arhanghel Salatiil din partea
Sfântului Duh, a fost cu privire la faptul că Marele Înger sever Haemus, va coborâ pe
Pământ, din porunca lui Dumnezeu şi va curăţa lumea de fărădelegi şi de cei care în
urma nenumăratelor avertismente nu vor întra în ascultare de Lege, iar noi care
suntem credincioşi cu smerenie zicem:
Bucură-te, că ai adus şi avertismente din partea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că Personalităţile Cereşti fac numai voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, că Sfântul Înger Haemus este lucrător ceresc;
Bucură-te, că lumea va fi curăţată de nelegiuiri;
Bucură-te, că oamenii trebuie să intre cu toţii în ascultare de Lege;
Bucură-te, că toţi creştinii au datoria să se mărturisească şi să se cureţe sufleteşte
şi trupeşte;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 10
Preafericitul Arhanghel Salatiil are de asemenea dreptul de a interveni pentru
scoaterea sufletelor din iad, la rugăciunile credincioşilor, având pentru aceasta grupări
speciale de Îngeri, iar noi ne rugăm pentru salvarea lor, cântând: Aleluia!
Icos 10
Aceste acţiuni de scoatere din iad se derulează în colaborare cu pământenii
evlavioşi, care se roagă pentru acele suflete care nu au putut trece cu bine prin Vămile
Cereşti, astfel încât cât mai multe suflete omeneşti să beneficieze de clemenţă şi să li
se ierte din erorile vieţii lor, iar noi rugându-ne pentru rudele şi prietenii noştri
zicem:
Bucură-te, că poţi interveni pentru scoaterea sufletelor din iad;
Bucură-te, că rugăciunile credincioşilor nu rămân fără răspuns;
Bucură-te, că ai grupe speciale de intervenţie în iad;
5
Bucură-te, că aceste acţiuni se fac în colaborare cu oamenii;
Bucură-te, că îi ajuţi pe cei din Vămile Cereşti;
Bucură-te, că ceri clemenţă pentru cei adormiţi întru Domnul;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 11
În Oştirea Sfântului Arhanghel Salatiil există foarte multe specializări şi domenii
ale ştiinţei în care se lucrează şi în care şi pământenii pot fi ajutaţi, dacă cer acest
ajutor cu credinţă, cântând: Aleluia!
Icos 11
În Sfânta Oştire există grupări specializate în botanică, în construcţii, în ştiinţa
energiilor, în ştiinţele medicale, farmaceutice, ştiinţe strategice şi de apărare şi multe
altele, iar noi care dorim să fim ajutaţi în aceste domenii zicem aşa:
Bucură-te, că în Sfânta ta Oştire sunt multe specializări ştiinţifice;
Bucură-te, că deţineţi înalte ştiinţe cereşti;
Bucură-te, că Sfinţii Îngeri au specializări în botanică şi construcţii;
Bucură-te, că se lucrează în domeniul energiilor înalte;
Bucură-te, că se lucrează şi în domeniul farmaceutic şi medical;
Bucură-te, că deţineţi ştiinţe militare şi strategice;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 12
Între atribuţiile deosebite pe care le are Sfânta Oştire este şi activitatea de luptă
energetică, de aproape sau de la mare distanţă. Minunaţii Îngeri specializaţi în aceste
acţiuni realizează construcţii energetice de contracarare a efectelor negative de orice
fel care vin spre Împărăţia Cerurilor, iar noi aflând aceasta cu respect creştinesc
cântăm: Aleluia!
Icos 12
Aceste ,,bariere" energetice şi aceste construcţii de protecţie sunt foarte necesare
deoarece gândurile multora dintre pământeni nu sunt bune şi curate şi îi deranjează pe
cei din Ceruri şi Personalităţile din Împărăţia Cerurilor şi mulţi dintre oameni ar
pătimi foarte grav. Astfel se face o oprire a gândurilor rele, o anihilare a
negativismului şi o curăţire a spaţiului de aceste emisii, iar noi cu cinste şi cu respect
zicem:
Bucură-te, că executaţi activităţi de luptă energetică;
Bucură-te, că misiunile le îndepliniţi de la distanţă sau de aproape;
Bucură-te, că ai Sfinţi Îngeri specializaţi în acţiuni de contracarare a răului;
Bucură-te, că se fac bariere şi construcţii energetice speciale de protecţie
împotriva emisiilor negative;
Bucură-te, că energiile negative îndreptate spre Împărăţia Cerurilor sunt
anihilate;
Bucură-te, că toate gândurile rele ale oamenilor sun oprite;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu toată Oştirea ta cea Sfântă!
Condac 13
O, de trei ori Sfinte Arhanghel Salatiil, care eşti conducătorul Sfintei Oştiri
Cereşti de intervenţie operativă cosmică şi terestră, te rugăm să fii apărătorul,
ajutătorul şi protectorul nostru ceresc, să ne ajuţi pe noi şi familiile noastre şi să aperi
şi România, că noi te cinstim şi te respectăm cereşte şi creştineşte cântând: Aleluia!
6
(Condac 13 se zice de 3 ori, apoi icos 1, condac 1, şi rugăciunea.)
Rugăciunea către Sfântul Arhanghel Salatiil şi Sfânta sa Oştire:
Preasfinte Arhanghele Salatiil, împreună cu întreaga ta Oştire Cerească
binecuvântată, te rugăm să vii în ajutorul nostru, în toate zilele noastre pământene şi
să ne ajuţi, să ne vindeci şi să ne ocroteşti cu puterea ta cea mare care ţi-a fost dată de
la Bunul Dumnezeu. încă ne mai rugăm pentru copiii noştri, pentru părinţii şi rudele
noastre pentru toţi fraţii noştri creştini şi toţi cei care Îi slujesc Lui Dumnezeu pe
Pământ.
Te mai rugăm să îndepărtezi tot răul din România, să alungi duşmani văzuţi şi
nevăzuţi, din interior şi din exterior şi să opreşti pe toţi cei care vor să facă rău acestei
ţări, întorcându-i pe toţi de la rău la bine, astfel încât să se instaureze pe deplin Ţara
Sfântă Ortodoxă România pe aceste plaiuri mioritice. Amin!
Bunul Dumnezeu să fie lăudat şi mărit!

Sfântul Arhanghel Salatiil este prăznuit alături de ceilalţi Sfinţi Arhangheli la


data de 8 noiembrie.

Scris cu ajutorul Duhului Sfânt, a Sfântului Arhanghel Uriil, a Sfântului


Arhanghel Salatiil şi a Sfinţilor Îngeri Inspiratori din Oştirea Sa.
Încheiat azi 8. 02. 2005. Doza de sfinţire 1:5000.