Sunteți pe pagina 1din 4

Dosarul nr.

4 – 406/2019

HOTĂRÂRE

02 aprilie 2019 mun.


Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana

Instanţa compusă din:

preşedintele şedinţei, judecătorul Elena Costiuc,

grefier Cristina Bejenaru;

în lipsa: agentului constatator din cadrul Comisiei Electorale Centrale


Rodica Ciubotaru, persoana în privința căreia a fost întocmit procesul-verbal cu
privire la contravenție Ghilețchi Ana;

a examinat în procedură scrisă, cauza contravenţională pornită în privința lui


XXXXXXXXX, a.n. XXXXXXXXX, c/p XXXXXXXXX, domiciliat în mun. Chișinău, str.
Alba Iulia, 93, bloc 2, ap. 66, În baza art. 481 alin. (3) Cod contravențional, instanţa
de judecată, -

CONSTATĂ:

Potrivit procesului-verbal cu privire la contravenție seria CEC nr. 03-08/57 din


XXXXXXXXX, întocmit de către agentul constatator Rodica Ciubotaru,
vicepreședintele CEC, s-a stabilit că, la 16.07.2018, ora 17:00 cet. Ghilețchi Ana,
fiind persoana cu funcție de răspundere din cadrul Partidului Politic ”Partidul
Popular European din Moldova” pînă pe data de XXXXXXXXX, ora 17:00 nu a depus
la CEC raportul financiar pentru primul semestru al anului 2018, nici electronic, nici
pe suport de hîrtie.

Astfel, acțiunile cet. Ghilețchi Ana au fost calificate de către agentul


constatator în baza art. 481 alin. (3) Cod contravențional.

În conformitate cu prevederile art. 4642 alin. (1) Cod contravențional prezenta


cauza contravenţională în procedură scrisă se examinează de instanţa de judecată în
lipsa părţilor şi fără dezbateri orale.

Studiind materialele cauzei, instanța de judecată ajunge la concluzia de


a o recunoaște vinovată pe cet. Ghilețchi Ana de comiterea contravenției
imputate, din următoarele considerente.

În ședința de judecată instanța a constatat că, potrivit Hotărîrii cu privire la


rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru
al anului 2018, partidele politice sunt obligate de a prezenta pînă la data de 16 iulie
2018, rapoartele semestriale la Comisia Electrorală Centrală, conform art. 29 alin. (1)
al Legii 294 și pct. 65 al Regulamentului privind finanțarea activității partidelor
politice.

Drept urmare prin aceeași hotărîre s-a stabilit neprezentarea rapoartelor


conform art. 29 alin. (1) al Legii 294 și pct. 65 al Regulamentului privind finanțarea
activității partidelor politice de către Partidul Politic ”Partidul Popular European din
Moldova” cu inițiere procedurii contravenționale în condițiile stabilite de art. 481 alin.
(3) Cod contravențional.

Fiind expediat la data de 23.08.2018 și 23.09.2018, în adresa președintelui


Partidului Politic ”Partidul Popular European din Moldova” citație pentru a se
prezenta la sediul CEC pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție,
ultimul nu s-a prezentat.

Astfel prezentîndu-se la sediul CEC, cet. Ghilețchi Ana a comunicat că, a


depășit cu 7 zile termenul de prezentare a raportului financiar, or termenul de
prezentare a rapoartelor/ dărilor de seamă stabilite pentru toate organele de
raportori fiscali, statistică, termenul limită este de 25 a lunii următoare după
perioada de raportare, acest fapt a făcut-o să nu verifice termenul de prezentare a
raportului către CEC, plus la toate legea privind partidele politice stabilește
termenul de 15 iunie care nu este corect/real deoarece presupune prezentarea
raportului pentru semestru cînd semestru încă nu este terminat

Potrivit procesului-verbal cu privire la contravenție seria CEC nr. 03-08/57 din


XXXXXXXXX, întocmit de către agentul constatator Rodica Ciubotaru,
vicepreședintele CEC, s-a stabilit că, la XXXXXXXXX, ora 17:00 cet. Ghilețchi Ana,
fiind persoana cu funcție de răspundere din cadrul Partidului Politic ”Partidul
Popular European din Moldova” pînă pe data de XXXXXXXXX, ora 17:00 nu a depus
la CEC raportul financiar pentru primul semestru al anului 2018, nici electronic, nici
pe suport de hîrtie.

Astfel, acțiunile cet. Ghilețchi Ana au fost calificate de către agentul


constatator în baza art. 481 alin. (3) Cod contravențional.

În conformitate cu art. 481 alin. (3) Cod contravențional, ”Neprezentarea de


către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi
formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor
date incomplete în raport, se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”.
Instanța de judecată atestă la caz că în susținerea procesului-verbal cu privire
la contravenție seria CEC nr. 03-08/57 din XXXXXXXXX de către agentul constatator
au fost acumulate probe ce confirmă comiterea contravenției prevăzut la art. 481 alin.
(3) Cod contravențional de către Ghilețchi Ana.

Astfel, instanța de judecată a constatat că, persoana cu funcție de răspundere a


Partidului Politic ”Partidul Popular European din Moldova” este cet. Ghilețchi Ana.

Mai mult, instanța de judecată reiterează că, însăși Ghilețchi Ana a recunoscut
faptul depășirii termenului de prezentare a raportului fiscal pentru primul semestru
a anului 2018 cu 7 zile.

Instanța de judecată menționează că, inducerea personală în eroare, cu privire


la termenul de prezentare a rapoartelor financiare, nu poate constitui temei de a
scuti persoana de răspundere contravențională.

Luînd în considerație cele invocate mai sus, instanța de judecată ajunge la


concluzia că, în acțiunile lui Ghilețchi Ana sunt prezente elementele contravenție
prevăzut la art. 481 alin. (3) Cod contravențional, și anume: Neprezentarea de către
partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi
formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, fapt pentru care o va
recunoaște vinovată pe Ghilețchi Ana de comiterea contravenției imputate cu
aplicarea unei sancțiuni contravenționale în limitele prevăzute de lege.

Călăuzindu-se de prevederile art. 30, 462 Cod contravenţional al R. Moldova,


instanţa de judecată,-

HOTĂRĂŞTE:

Se recunoaște vinovată Ghilețchi Ana de comiterea contravenție prevăzut la art.


48 alin. (3) Cod contravențional și i se stabilește o sancțiune contravențională sub
1

formă de amendă în mărime de 180 (una sută optzeci) unități convenționale, ceea ce
constituie 9000 (nouă mii) lei.

Se explică contravenientului Ghilețchi Ana că, în conformitate cu art. 34 alin.


(3) Cod contravențional, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda
stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă
a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale. În acest caz se consideră că
sancţiunea amenzii este executată integral.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Chişinău


în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Preşedinte de şedinţă,
Judecător Elena
Costiuc