Sunteți pe pagina 1din 10

Temᾰ

Îmbunătățiri funciare

Studenti:
Balea Stefan-Ionut
Crîngaru Gabriel-Reinaldo
Maşini pentru modelarea solului

Introducere

GENERALITĂŢI

Lucrările solului sunt intervenţii sau operaţii mecanice efectuate cu unelte sau
maşini pentru a-i modifica însuşirile, ce se aplică cu scopul de a asigura condiţii
favorabile creşterii şi dezvoltării plantelor de cultură (Sil Science of America,
1987, citat de Gh. Budoi şi A. Penescu, 1996).
Lucrările solului se constituie ca măsură agrotehnică cu efecte deosebit de
complexe asupra însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale acestuia. Plantele de
cultură, dar şi microorganismele utile trebuie să aibă la dispoziţie apă, substanţe
nutritive, aer şi temperaturi corespunzătoare pentru creştere şi dezvoltare.
Lucrările aplicate solului afectează în mare parte, prin acţiunea lor, însuşirile
acestuia şi relaţiile cu planta de cultură. Natura nu cunoaşte astfel de lucrări: ele
unt invenţii ale omului.

Obiectivul general al lucrărilor solului este crearea de condiţii de viaţă pentru


plantele de cultură. Aceste condiţii în care agricultura îşi desfăşoară activitatea sunt
extrem de variabile de la o zonă la alta (climă diferită, soluri diferite, buruieni
diferite etc) şi cerinţele plantelor de cultură (soiuri şi hibrizi nou creaţi) sunt
diferite. Astfel, obiectivele concrete ale lucrărilor solului sunt diferite:
a) reglarea însuşirilor fizice, chimice şi biologice (tasarea sau afânarea) ale
solului în conformitate cu cerinţele fiecărei plante de cultură:
b) îmbunătăţirea structurii solului pentru a permite rădăcinilor plantelor să
valorifice la maximum rezervele de apă ale solului şi elementele nutritive;
c) distrugerea buruienilor, a unor agenţi fitopatogeni sau dăunători cu scopul
realizării de condiţii optime dezvoltării plantelor de cultură;
d) încorporarea erbicidelor îngrăşămintelor şi amendamentelor, a resturilor
vegetale, realizarea unui pat germinativ optim pentru asigurarea densităţilor
prin garantarea germinaţiei şi răsăririi.

IMPORTANŢA LUCRĂRILOR SOLULUI

Lucrările solului reprezintă procese tehnologice cu caracter general în


agricultură, care se execută cu scopul de a crea condiţii favorabile pentru creşterea
şi dezvoltarea plantelor. Lucrările olului, ca de altfel toate lucrările din fluxul
tehnologic, au ca scop final mărirea producţiei şi implicit a profitului.
Prin afânarea solului, prin creşterea şi respectiv îmbogăţirea solului în apă, aer,
căldură, substanţe nutritive, este regenerată capacitatea de producţie a solului.
Lucrările solului sunt însă specifice fiecărui tip de sol, plantă şi climat, fiecare
lucrare corespunzând anumitor cerinţe.
Caracteristicile fiziologice ale unor specii, ca şi lo9cul lor în sistemul de
cultură, fac să fie deosebit de sensibile la defectele de pregătire a patului
germinativ, care induc pierderi considerabile de randament (scăderi de producţie).
Pentru multe specii, minusul de densitate este datorat imposibilităţii de a răsări în
condiţii bune de a-şi dezvolta în mod corespunzător sistemul radicular. Lucrările
aplicate solului sunt importante pentru că realizează următoarele activităţi:
1) afânează solul, realizând condiţii optime pentru introducerea seminţelor,
germinarea lor şi a dezvoltării sistemului radicular al plantelor;
2) încorporează în sol resturi organice după recoltarea culturilor, a
îngrăşămintelor minerale, organice, verzi şi a amendamentelor, a erbicidelor
utilizate etc.;
3) favorizează combaterea buruienilor. Seminţele de buruieni şi organele
vegetative de înmulţire sunt îngropate mai adânc. După germinarea
seminţelor, buruienile sunt distruse mecanic (prin prăşit, grăpat, cultivat sau
arat);
4) acţionează asupra combaterii bolilor şi a dăunătorilor, ca urmare a plasării
resturilor vegetale sub arătură, unde condiţiile din adâncime sunt
nefavorabile pentru unele boli sau dăunători. Sunt încorporate în profunzime
sursele de infecţie (resturi organice sau organe ale patogenilor), este
întrerupt ciclul de dezvoltare la insecte, sunt distruse cuiburile de rozătoare
etc.;
5) influenţează pozitiv activitatea microorganismelor aerobe din sol. Influenţa
este benefică şi asupra microorganismelor şi proceselor biochimice. În într-
un sol afânat şi bine aerat, activitatea microorganismelor este mult mai
intensă. Acestea folosesc oxigenul prin oxidarea substanţelor organice din
care îşi procură dioxidul de carbon (CO2) şi energia necesară proceselor
metabolice ale acestora (respiraţie, sinteză etc). Descompunerea organică se
desfăşoară cu intensitate normală numai în soluri lucrate şi soluri bine
aerate. Intensificarea proceselor chimice ce au loc în sol prezintă un rol
deosebit de important în creşterea conţinutului în elemente nutritive, în
elemente uşor accesibile plantelor (uşor asimilabile);
6) influenţează regimul hidric al solului cu implicaţii directe în acumularea şi
reţinerea apei în sol, iar în cazul excesului de umiditate, îmbunătăţeşte
drenajul intern (eliminarea excesului de apă prin infiltrare);
7) solul este mai afânat, ceea ce creează condiţii mai bune de aprovizionare a
rădăcinilor cu oxigen, iar rădăcinile pătrund mai uşor în sol;
8) influenţează pozitiv porozitatea solului şi apare un raport favorabil între
porozitatea capilară şi porozitatea necapilară în favoarea celei capilare;
9) influenţează stabilitatea hidrică a agregatelor de sol;
10) influenţează intensitatea şi eficacitatea celorlalte măsuri din
tehnologia de cultură (eficacitatea îngrăşămintelor, a apei de irigat, a
erbicidelor etc):
11) influenţează eficienţa economică a culturilor, determină profitul,
cunoscând următorul fapt: cele mai mari cheltuieli în tehnologia unei culturi
sunt acelea efectuate pentru executarea lucrărilor aplicate solului (carburanţi,
lubrifianţi, uzura agregatelor agricole şi a tractoarelor, retribuţia
mecanizatorului etc).

Lucrările principale care se execută la sol cu unelte şi maşini agricole sunt:


aratul, grăpatul, desfundatul, cultivaţia, tăvălugitul, modelarea solului, răriţitul,
trasarea de brazde sau coame, lucrarea solului cu freze etc.
După executarea acestor lucrări, în sol se petrec o serie de procese tehnologice:
afânarea, mărunţirea, întoarcerea, amestecarea, nivelarea, modelarea, tasarea etc.
Fiecare dintre lucrările olului realizează, fie toate aceste însuşiri, fie câte una dintre
acestea, în funcţie de necesităţile urmărite:

Afânarea – intensitatea şi frecvenţa acesteia depind de condiţiile de sol, climă


şi de plantele de cultură. Este necesară afânarea periodică a solului datorită tasării
(bătătoririi) lui, ca urmare a trecerilor repetate cu maşinile agricole şi tractoarele, a
precipitaţiilor şi a greutăţii proprii solului. Ca urmare a tasării toate însuşirile
fizice, chimice, biologice ale solului sunt deteriorate. Porozitatea de aeraţie este
scăzută, solul are un regim nefavorabil pentru apă, aer, căldură şi nutriţie,
rădăcinile pătrund greu în profunzime. Afânarea mobilizează fertilitatea potenţială
a solului, creşte porozitatea de aeraţie şi intensifică procesele microbiologice
aerobe, grăbeşte descompunerea humusului şi eliberarea de substanţe nutritive
accesibile plantelor.

Mărunţirea este procesul care are loc concomitent cu afânarea solului. Prin
mărunţire este reglat raportul dintre porozitatea capilară şi necapilară. Cercetările
au arătat că cele mai favorabile regimuri de aer, apă şi substanţe nutritive se
realizează când în sol spaţiul poros reprezintă 50% din volumul solului şi din
această porozitate totală cca 50-60% este reprezentată de porozitatea capilară şi 40-
50% de porozitatea necapilară. Dacă la suprafaţa solului se formează crustă, acesta
grăbeşte pierderea apei prin evaporare şi ca atare trebuie distrusă, printr-un proces
de mărunţire. Creşterea numărului de lucrări pe unitatea de suprafaţă are ca efect
prăfuirea solului, distrugerea structurii şi ca urmare formarea crustei.

Întoarcerea. Prin operaţia de întoarcere a unei porţiuni de sol numită brazdă


este adus la suprafaţă un strat de sol bogat în săruri minerale şi acizi necesari
dezvoltării plantelor, este îngropat în profunzime stratul superficial de la suprafaţă,
prăfos şi încărcat cu seminţe de buruieni, patogeni, insecte şi resturi vegetale.
Îngropat în profunzime, stratul de sol cu seminţe şi resturi vegetale este supus
proceselor de descompunere anaerobice cu rol în refacerea însuşirilor fizice ale
solului. Întoarcerea este favorabilă pe solurile sărăturoase, unde stratul de la
suprafaţă este foarte bogat în săruri şi este adus la suprafaţă un strat de sol cu un
conţinut mai redus în săruri. Prin întoarcere sunt încorporate în profunzime
îngrăşămintele verzi, îngrăşămintele organice şi chimice, amendamentele etc.

Amestecarea este procesul prin care se obţine un strat omogen ca fertilitate de


sol. Prin amestecare, îngrăşămintele, amendamentele, erbicidele sunt distruse
uniform pe o anumită adâncime (aleasă de obicei în funcţie de cerinţele plantelor
cultivate). Cu cât procesul de amestecare este mai bine realizat, cu atât efectul este
mai favorabil.
Tasarea este procesul prin care agregatele de sol se apropie, creşte porozitatea
capilară, se creează un pat germinativ corespunzător etc.

Formarea de coame şi şanţuri este procesul care se practică în legumicultură


în zonele mai umede şi reci şi se realizează cu scopul eliminării excesului de apă şi
de accelerare a încălzirii olului (apa se scurge de pe coame şi temperatura creşte
astfel pe coame) pentru realizarea la timp a semănatului.
Coamele şi brazdele tasate pe terenurile în pantă pe sensul curbelor de nivel,
participă la stoparea scurgerilor şi evitarea eroziunii solului.

CLASIFICAREA LUCRĂRILOR SOLULUI

Lucrările solului se clasifică după mai multe criterii:


1) după uneltele sau maşinile cu care se execută: lucrări cu plugul, cu grapa, cu
freza, cu combinatorul, cu cultivatorul etc.;
2) după frecvenţa executării lor în timp: lucrări ale solului anuale sau curente,
lucrări agro-ameliorative radicale (nivelare, desfundare, terasare, drenare
etc);
3) după scopul urmărit prin efectuarea lucrării solului: lucrări de bază (arat), de
pregătirea patului germinativ, întreţinere a culturilor, de întreţinere a
ogoarelor etc.;
4) după epoca de executare a lucrărilor solului: lucrări care se execută vara,
toamna, primăvara din patru în patru ani etc.;
5) după adâncimea la care se execută aceste lucrări: lucrări superficiale, lucrări
adânci, foarte adânci etc.;
Masini de turnat rigole

RIGO 1000

Masina de turnat rigole RIGO1000 are urmatoarele date tehnice:


 constructie robusta din tabla de 5 mm si cadru metalic din rectangulara de 50/50/2
 doua bucati UNP de 100 mm situate lateral masinii
 generator de current trifazic 7,5 kw cu motor Honda 13 cp
 deplasarea si compactarea betonului se face cu un motor electric trifazic de 5,5 kw
950 rpm
 dimensiunile rigolei pot varia de la 1000 mm (deschiderea sus) la 2000 mm si
orice adancime de la 100 mm pana la 1000 mm
 masina vine echipata cu o matrita pt turnarea patului de nisip pe sub rigola
betonata
 cadru metalic pt taierea rosturilor de dilatatie
 greutatea utilajului este de aproximativ 500 kg
Alimentarea masinii de turnat rigole se face direct din cifa cu beton avand o viteza
de deplasare de 80 mm la 4 sec .Poate fi operata de un singur om si ajutat de inca
doi pentru finisarea imperfectiunilor si realizarea rosturilor de dilatatie.
Masini sapat canale

Masina de sapat santuri TR 50/7 Laski

Masina de sapat santuri TR 50/7 realizeaza lucrari de sapare de santuri


inlinie dreapta avand un randament ridicat pentru lucrari de pozare cabluri
electrice sau instalatii de irigatii.
Latimea santului este de 10-12 cm, iar adancimea maxima este de 65-70 cm.
Aceasta masina realizeaza o curatare perfecta a santului fara a mai fi nevoie
de interventii ulterioare.
Pamantul rezultat din sapare este scos cu ajutorul unui mecanism tip sfredel
melcat care aseaza acest material in lateralul santului, fiind astfel usoara
reumplerea acestuia.
Masina poate sapa in soluri compacte cu pitere mici de pana la 50 mm. Viteza
de sapare este de aproximativ 60 ml pe ora, ceea ce ii confera un randament
ridicat. Design-ul compact si puterea motorului fac posibila o manipulare si
folosire usoare pe santier.
Date Tehnice
Lungime: 1560 mm.
Latime: 700 mm.
Inaltime: 800 mm.
Greutate: 135 kg.
Latime sant sapare: 100 mm (120 mm).
Adancime sant sapare: 150, 250, 340, 450, 500, 700 mm.
Motor: Kohler CH 270.
Putere: 5,2 kW (7 CP).
Capacitate rezervor combustibil: 4,1 litri.
Sistem pornire: la sfoara
Utilaj de săpat șanțuri GM 4 cu șenile
Randament și flexibilitate. Acest utilaj este un utilaj puternic cu 4 cilindri ce poate
fi folosit în mai multe domenii.

Utilajul poate fi echipat cu bandă rulantă scurtă acționată hidraulic pentru așezare
la 1 m stânga/dreapta a pământului excavat sau cu dispozitiv hidraulic cu melc
pentru reumplere a șanțului (pot fi realizate simultan aceste operațiuni). Are scaun
pentru operator montabil în doua poziții.Motorul puternic de 63 CP asigura
productivitate ridicata.

Transmisia pe ax cardanic între motor și unitatea de săpare. Aceste tipuri de utilaje


nu au pierderi de putere de 15-20% ca la sistemele hidraulice. Puterea lor este în
lanțul de săpare.Unitatea de săpare este incorporata în utilaj (nu e un accesoriu la
tractor)Aceste tipuri de utilaje sunt mai compacte și au o stabilitate și o durabilitate
mai mare. Puterea lor de acționare este foarte eficienta în orice condiții de sol.
Utilajul poate fi înclinat cu 15% în stânga sau dreapta împreuna cu dispozitivul de
săpare, având o stabilitate foarte buna în orice condiții de sol.

Șanțul rămâne curat și se poate lucra ușor lângă acesta, pământul fiind așezat doar
pe o parte a șanțului și la o distanță sigură. Scaunul operatorului poate fi mutat în
două poziții: standard și în laterală având vizibilitate foarte buna pe dispozitivul de
săpare. Șanțul nu trebuie curățat manual ulterior.
Melcul de reumplere a șanțului este o soluție eficienta și eleganta.

Operarea este sigura, eficienta si productivitate ridicata cu reducerea riscurilor de


defectare/ suprasolicitare.