Sunteți pe pagina 1din 54

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI


* CASA CORPULUI DIDACTIC *
Strada Ştefan cel Mare, nr. 37, Vaslui, Cod 730178
Telefon: 0235/317279
Fax : 0335/419048
e-mail: ccdvs@yahoo.com, ccd@ccdvaslui.ro
http://www.ccdvaslui.ro

Avizat,
Inspector Şcolar General,
Prof. GABRIELA PLĂCINTĂ
Director,
Casa Corpului Didactic Vaslui
Prof. CRISTINEL POPA

organizate pentru personalul didactic şi


didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar
Casa Corpului Didactic este unitate conexă a învăţământului preuniversitar,
cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu, subordonată metodologic Direcţiei Generale
Management Preuniversitar (DGMP) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Casele Corpului Didactic sunt centre de resurse şi asistenţă educaţională şi
managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se pot acredita ca
furnizori de formare continuă. Dezvoltarea profesională a personalului didactic
presupune actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare
corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi
metodic. (Legea Educaţiei Naţionale, art.244,alin.4 şi 5).

Funcţiile Casei Corpului Didactic:

organizator de programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic


auxiliar din învăţământul preuniversitar;
centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a
managerilor educaţionali;
centru de informare - documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar;
centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
editare şi difuzare de carte şi publicaţii;
consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
centru metodologic pentru bibliotecarii şi documentariştii din învăţământul preuniversitar;
marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor
oferite (oferta de programe de formare continuă), promovarea şi furnizarea acestora;
bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii
(curriculum, evaluare, management, etc), inspectori şcolari responsabili cu formarea
continuă, consultanţi şi experţi;
centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, şcoli de
vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua
învăţătorului, ziua copilului etc, înfiinţarea unui club al cadrelor didactice care să
prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii.
CERCURI PEDAGOGICE ANUL ŞCOLAR 2018-2019
I. CONSFĂTUIRI
I.1. CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE
septembrie – octombrie 2018 (Pe specialităţi, în structura cercurilor pedagogice)

II. CERCURI PEDAGOGICE


II.1. CADRE DIDACTICE

Z
ZO ON
NAAV VA ASSL LUUII ŞŞII N
NE EG GR RE EŞŞT TII
meessttrruull II:: 2200 nnooiieem
SSeem meessttrruull aall IIII--lleeaa:: 1166 aapprriilliiee 22001199
mbbrriiee 22001188 // SSeem

II.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cercul nr. 1 – responsabil ed. Ileana-Magdalena Buză
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 3, 12, 13, 18 din
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu municipiul Vaslui şi din localităţile Costeşti,
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Normal Lipovăţ, Roşieşti, Ştefan cel Mare.
Costeşti preşcolarii Roşieşti
Cercul nr. 2 – responsabil ed. Diana Miron
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 4, 5, 10, 17,
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu Moara Grecilor din municipiul Vaslui şi din
conform noului curriculum Program Prelungit prin activităţi specifice cu Program Normal localităţile Bălteni, Dragomireşti, Micleşti,
Nr. 5 Vaslui preşcolarii Chirceşti – Micleşti Rebricea, Vutcani.
Cercul nr. 3 – responsabil ed. Cecilia Brînză
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 6, 8, 14 din
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu municipiul Vaslui şi din localităţile Deleni,
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Normal Gârceni, Oşeşti, Soleşti, Zăpodeni.
Deleni preşcolarii Slobozia – Gârceni
Cercul nr. 4 – responsabil ed. Dorinela Turbatu-Balan
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 19, 21, Brodoc,
3
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu Rediu, Grădiniţa particulară „Castelul
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Normal Copiilor” Gura Bustei din municipiul Vaslui şi
Hîrsova – Deleşti preşcolarii Puşcaşi din localităţile Albeşti, Bogdana, Codăeşti,
Deleşti, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus,
Puşcaşi.
Cercul nr. 5 – responsabil ed. Raluca Popescu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 1, 9, 11, 22 din
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu municipiul Vaslui şi din localităţile Cozmeşti,
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Normal Ivăneşti, Laza, Poieneşti, Pungeşti,
Pungeşti preşcolarii Nr. 11 Vaslui
Cercul nr. 6 – responsabil ed. Tatiana Pârcălabu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţei nr. 15 din municipiul
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu Vaslui şi din localităţile Dăneşti, Fereşti,
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Normal Tanacu, Tăcuta, Văleni,
Dăneşti preşcolarii Tăcuta
Cercul nr. 7 – responsabil ed. Mirela Iacob
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor 1, 2, 3 din oraşul
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu Negreşti şi din localităţile Poiana, Cioatele,
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Normal Valea Mare, Parpaniţa, Căzăneşti, Glodeni,
Voineşti – preşcolarii Rafaila Băceşti, Dumeşti, Rafaila, Todireşti,
Vultureşti Vultureşti.

II.1.2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE

Cercul nr. 1 – responsabil înv. Emil-Cătălin Mîndru


SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială “Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială
formarea conceptului de „Mihai Eminescu” specificului disciplinei „Al. I. Cuza” Vaslui “Constantin Parfene” şi Şcoala Gimnazială
număr natural şi predarea Vaslui Matematică şi explorarea “Mihai Eminescu” din municipiul Vaslui şi de
sunetului şi a literei mediului la şcolile din localităţile: Laza, Poieneşti,
Puşcaşi, Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni,
Dragomireşti.

4
Cercul nr. 2 – responsabil înv. Cristina Verman
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială “Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială
formarea conceptului de „Teodor Rosetti” specificului disciplinei „Mihail Sadoveanu” “Vasile Alecsandri” şi Şcoala Gimnazială
număr natural şi predarea Soleşti Matematică şi explorarea Vaslui “Mihail Sadoveanu”din municipiul Vaslui şi de
sunetului şi a literei mediului la şcolile din localităţile: Muntenii de Jos,
Albeşti, Deleni, Lipovăţ, Bogdana, Costeşti,
Roşieşti, Vutcani, Muntenii de Sus, Văleni,
Tanacu, Fereşti, Soleşti.
Cercul nr. 3 – responsabil înv. Loredana Juverdeanu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială “Dimitrie Cantemir”, Şcoala
formarea conceptului de „Mihai Eminescu” specificului disciplinei „Mihai Eminescu” Gimnazială “Ştefan cel Mare”, Şcoala
număr natural şi predarea Oşeşti Matematică şi explorarea Oşeşti Gimnazială “Constantin Motaş” şi Şcoala
sunetului şi a literei mediului Gimnazială “Alexandra Nechita” din
municipiul Vaslui şi de la şcolile din
localităţile: Ştefan cel Mare, Bălteni, Zăpodeni,
Deleşti, Oşeşti, Cozmeşti, Micleşti, Codăeşti,
Dăneşti, Tăcuta.
Cercul nr. 4 – responsabil înv. Elena Dudău
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială “Mihai David” Negreşti şi Şcoala
formarea conceptului de Nr. 1 Draxeni – specificului disciplinei „Andone Gimnazială Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din
număr natural şi predarea Rebricea Matematică şi explorarea Cumpătescu” localităţile: Băceşti, Dumeşti, Rafaila,
sunetului şi a literei mediului Rafaila Todireşti, Vultureşti, Rebricea.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA I


Cercul nr. 5 – responsabil înv. Mariana Huiban
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială “Dimitrie
formarea conceptului de Nr. 1 Deleni specificului disciplinei „Al. I. Cuza” Vaslui Cantemir”, Şcoala Gimnazială “Vasile
număr natural şi predarea Matematică şi explorarea Alecsandri” şi Şcoala Gimnazială “Mihail
sunetului şi a literei mediului Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi de la
şcolile din localităţile: Ştefan cel Mare, Bălteni,

5
Zăpodeni, Deleşti, Oşeşti, Cozmeşti, Deleni,
Costeşti, Roşieşti, Vutcani.
Cercul nr. 6 – responsabil înv. Luminiţa Popa
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială “Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială “Mihai
formarea conceptului de Nr. 1 Puşcaşi specificului disciplinei „Elena Cuza” Eminescu” şi Şcoala Gimnazială “Alexandra
număr natural şi predarea Matematică şi explorarea Vaslui Nechita” din municipiul Vaslui şi de la şcolile
sunetului şi a literei mediului din localităţile: Albeşti, Lipovăţ, Muntenii de
Jos, Bogdana, Laza, Puşcaşi, Poieneşti,
Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni, Dragomireşti.
Cercul nr. 7 – responsabil înv. Nastica Olaru
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială “Constantin Parfene”, Şcoala Gimnazială
formarea conceptului de “Constantin specificului disciplinei „Theodor Rosetti” “Ştefan cel Mare” şi Şcoala Gimnazială
număr natural şi predarea Parfene” Vaslui Matematică şi explorarea Soleşti “Constantin Motaş” din municipiul Vaslui şi de
sunetului şi a literei mediului la şcolile din localităţile: Muntenii de Sus,
Tanacu, Văleni, Fereşti, Soleşti, Micleşti,
Codăeşti, Dăneşti, Tăcuta.
Cercul nr. 8 – responsabil înv. Laura Iordache
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la Şcoala Gimnazială
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială “Mihai David” Negreşti şi Şcoala Gimnazială
formarea conceptului de „Mareşal specificului disciplinei Nr. 1 Draxeni – Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din localităţile:
număr natural şi predarea Constantin Prezan” Matematică şi explorarea Rebricea Băceşti, Dumeşti, Rafaila, Todireşti,
sunetului şi a literei Dumeşti mediului Vultureşti, Rebricea.
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a II-a
Cercul nr. 9 – responsabil înv. Alina Pascu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Liceul „Ştefan cel Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială “Constantin Parfene”, Şcoala
acţiuneîn vederea pregătirii Mare” Codăeşti specificului disciplinei “Vasile Alecsandri” Gimnazială “Constantin Motaş” şi Şcoala
Evaluării Naţionale la clasele Matematică şi explorarea Vaslui Gimnazială “Vasile Alecsandri” din municipiul
a II-a şi a IV-a mediului Vaslui şi de la şcolile din localităţile: Muntenii
de Sus, Tanacu, Văleni, Fereşti, Soleşti,
Micleşti, Codăeşti, Dăneşti, Tăcuta, Zăpodeni,
Deleşti.

6
Cercul nr. 10 – responsabil înv. Mihaela Flueraş
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială “Mihai Eminescu”, Şcoala
acţiuneîn vederea pregătirii „Mihail specificului disciplinei Nr. 1 Gârceni Gimnazială “Al. I. Cuza” şi Şcoala Gimnazială
Evaluării Naţionale la clasele Sadoveanu” Vaslui Matematică şi explorarea “Mihail Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi
a II-a şi a IV-a mediului de la şcolile din localităţile: Laza, Puşcaşi,
Poieneşti, Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni,
Dragomireşti, Bălteni, Ştefan cel Mare.
Cercul nr. 11 – responsabil înv. Cerasela-Cătălina Moraru
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială „Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială
acţiuneîn vederea pregătirii „Dimitrie specificului disciplinei „Cezar Botez” „Dimitrie Cantemir”, Şcoala Gimnazială
Evaluării Naţionale la clasele Cantemir” Vaslui Matematică şi explorarea Fâstâci „Alexandra Nechita” şi Şcoala Gimnazială
a II-a şi a IV-a mediului „Ştefan cel Mare” din municipiul Vaslui şi de
la şcolile din localităţile: Muntenii de Jos,
Albeşti, Deleni, Lipovăţ, Bogdana, Costeşti,
Roşieşti, Vutcani, Oşeşti, Cozmeşti.
Cercul nr. 12 – responsabil înv. Cornelia-Cristina Bîrzu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială “Mihai David” Negreşti şi Şcoala
acţiuneîn vederea pregătirii „Mihai David” specificului disciplinei „Nicolae Ciubotaru” Gimnazială Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din
Evaluării Naţionale la clasele Negreşti Matematică şi explorarea Vultureşti localităţile: Băceşti, Dumeşti, Rafaila,
a II-a şi a IV-a mediului Todireşti, Vultureşti, Rebricea.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a III-a


Cercul nr. 13 – responsabil înv. Costică Mihai
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Familiarizarea elevilor din Şcoala Gimnazială Experimentul – metodă Şcoala Gimnazială Gimnazială „Constantin Parfene”, Şcoala
ciclul primar cu noţiunile de „Constantin didactică de exporare şi „Ştefan Gimnazială „Constantin Motaş” şi Şcoala
morfologie în cadrul Parfene” Vaslui înţelegere a realităţii Ciobotăraşu” Gimnazială „Alexandra Nechita” din
disciplinei Limba şi Lipovăţ municipiul Vaslui şi de la şcolile din
literatura română localităţile: Albeşti, Deleni, Lipovăţ, Bogdana,
Costeşti, Roşieşti, Vutcani, Deleşti, Oşeşti,
Cozmeşti.

7
Cercul nr. 14 – responsabil înv. Cristina Tăbăcaru
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Familiarizarea elevilor din Şcoala Gimnazială Experimentul – metodă Şcoala Gimnazială Gimnazială „Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială
ciclul primar cu noţiunile de „Mihai Eminescu” didactică de exporare şi „Elena Cuza” “Elena Cuza” şi Şcoala Gimnazială “Mihail
morfologie în cadrul Laza înţelegere a realităţii Vaslui Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi de la
disciplinei Limba şi şcolile din localităţile: Muntenii de Jos,
literatura română Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni, Puşcaşi,
Laza, Poieneşti, Dragomireşti, Ştefan cel Mare,
Bălteni, Zăpodeni.
Cercul nr. 15 – responsabil înv. Dan Oprea
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Familiarizarea elevilor din Şcoala Gimnazială Experimentul – metodă Şcoala Gimnazială Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Şcoala
ciclul primar cu noţiunile de „Mihai Eminescu” didactică de exporare şi “Nicolae Milescu Gimnazială “Ştefan cel Mare”, Şcoala
morfologie în cadrul Vaslui înţelegere a realităţii Spătaru” Fereşti Gimnazială „Mihai Eminescu” şi Şcoala
disciplinei Limba şi Gimnazială “Vasile Alecsandri”din municipiul
literatura română Vaslui şi de la şcolile din localităţile: Fereşti,
Soleşti, Micleşti, Codăeşti, Dăneşti, Tăcuta,
Pungeşti, Gârceni, Ivăneşti.
Cercul nr. 16 – responsabil înv. Monica Calciu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la Şcoala
Familiarizarea elevilor din Şcoala Gimnazială Experimentul – metodă Şcoala Gimnazială Gimnazială „Mihai David” Negreşti şi Şcoala
ciclul primar cu noţiunile de „Mihai David” didactică de exporare şi „Mihai David” Gimnazială Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din
morfologie în cadrul Negreşti înţelegere a realităţii Negreşti localităţile: Băceşti, Dumeşti, Rafaila,
disciplinei Limba şi Todireşti, Vultureşti, Rebricea.
literatura română

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a IV-a


Cercul nr. 17 – responsabil înv. Adriana Ştefăniţă
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Şcoala Primară Gimnazială „Al. I. Cuza”şi Şcoala Gimnazială
acţiuneîn vederea pregătirii „Mihai Eminescu” la cerinţele clasei a V-a Slobozia - Gârceni „Ştefan cel Mare” din municipiul Vaslui şi de
Evaluării Naţionale la clasele Laza la şcolile din localităţile. Laza, Puşcaşi,
a II-a şi a IV-a Poieneşti, Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni,
Dragomireşti.

8
Cercul nr. 18 – responsabil înv. Alina Diaconu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Şcoala Gimnazială Gimnazială „Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială
acţiuneîn vederea pregătirii „Veniamin la cerinţele clasei a V-a „Elena Cuza” „Mihai Eminescu” şi Şcoala Gimnazială
Evaluării Naţionale la clasele Costache” Roşieişti Vaslui „Constantin Motaş” din municipiul Vaslui şi
a II-a şi a IV-a de la şcolile din localităţile: Muntenii de Jos,
Albeşti, Deleni, Lipovăţ, Bogdana, Costeşti,
Roşieşti, Vutcani.
Cercul nr. 19 – responsabil înv. Angela Andone
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Şcoala Gimnazială Gimnazială „Dimitrie Cantemir”şi Şcoala
acţiuneîn vederea pregătirii „Mihai Eminescu” la cerinţele clasei a V-a „Cezar Botez” Gimnazială „Vasile Alecsandri” din municipiul
Evaluării Naţionale la clasele Zăpodeni Fâstâci Vaslui şi de la şcolile din localităţile: Ştefan cel
a II-a şi a IV-a Mare, Bălteni, Zăpodeni, Deleşti, Oşeşti,
Cozmeşti, Muntenii de Sus.
Cercul nr. 20 – responsabil înv. Silvia Obreja
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Liceul „Ştefan cel Gimnazială „Constantin Parfene”, Şcoala
acţiuneîn vederea pregătirii Nr. 1 Văleni la cerinţele clasei a V-a Mare” Codăeşti Gimnazială „Al. Nechita” şi Şcoala Gimnazială
Evaluării Naţionale la clasele „Mihail Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi
a II-a şi a IV-a de la şcolile din localităţile: Tanacu, Văleni,
Fereşti, Soleşti, Micleşti, Codăeşti, Dăneşti,
Tăcuta.
Cercul nr. 21 – responsabil înv. Oana-Mădălina Miler
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Şcoala Gimnazială Gimnazială “Mihai David” Negreşti şi Şcoala
acţiuneîn vederea pregătirii „Gheorghe Cioată” la cerinţele clasei a V-a „Nicolae Ciubotaru” Gimnazială Nr. 1 Parpaniţa şi de la şcolile din
Evaluării Naţionale la clasele Todireşti Vultureşti localităţile: Băceşti, Dumeşti, Rafaila,
a II-a şi a IV-a Todireşti, Vultureşti, Rebricea.

II.1.3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Pavel Toma
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
9
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Subiectele de bacalaureat - Liceul „Ştefan Valori culturale ieşene Liceul Teoretic liceele teoretice, tehnologice şi colegiile din
perspectivă diacronică Procopiu” Vaslui oglindite în literatura de “Emil Racoviţă” municipiul Vaslui, Negreşti şi Codăeşti.
liceu Vaslui
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Aniţa Avram-Rusu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Aplicarea noului curriculum Şcoala Gimnazială Interdisciplinaritate, Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Al. I. Cuza” şi „Elena Cuza”
şcolar la clasele V - VI „Ştefan multidisciplinaritate şi Nr.1 Gârceni din municipiul Vaslui şi din localităţile
Ciobotăraşu” transdisciplinaritate în Bogdana, Codăeşti (gimnaziu), Dăneşti,
Lipovăţ elaborarea curriculumului la Gârceni, Lipovăţ, Pungeşti, Tăcuta, Negreşti
decizia şcolii (gimnaziu).

Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Doina-Lauriana Cocuz


SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Aplicarea noului curriculum Şcoala Gimnazială Interdisciplinaritate, Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Mihai Eminescu”,
şcolar la clasele V - VI „Ştefan cel Mare” multidisciplinaritate şi „Mihai Eminescu” „Alexandra Nechita” şi „Vasile Alecsandri” din
com. Ştefan cel transdisciplinaritate în Laza municipiul Vaslui şi din localităţile Ivăneşti,
Mare elaborarea curriculumului la Laza, Micleşti, Muntenii de Jos, Muntenii de
decizia şcolii Sus, Poieneşti, Puşcaşi, Soleşti, Ştefan cel
Mare, Tanacu, Zăpodeni.
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Alina Baciu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Elemente de Şcoala Gimnazială Provocările schimbărilor din Şcoala Gimnazială Şcolile Gimaziale „Dimitrie Cantemir”,
interculturalitate şi „Teodor Juncu” programa de clasa a VI-a „Constantin Motaş” „Constantin Motaş” şi „Mihail Sadoveanu” din
inserarea lor în orele de Băceşti Vaslui municipiul Vaslui şi din localităţile Băceşti,
limba şi literatura română Costeşti, Deleni, Rebricea, Rafaila, Roşieşti,
Todireşti, Vutcani.
Cercul nr. 5 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Rodica Mihalache
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Importanţa temelor pentru Şcoala Gimnazială Îmbunătăţirea competenţelor Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Constantin Parfene” şi
acasă la limba şi literatura “Ştefan cel Mare” de lectură în învăţământul „Mareşal „Ştefan cel Mare” din municipiul Vaslui şi din
română Vaslui gimnazial Constantin Prezan” localităţile Albeşti, Bălteni, Cozmeşti, Deleşti,
Dumeşti Dragomireşti, Dumeşti, Fereşti, Oşeşti, Văleni,
Vultureşti.

10
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Cerc la nivel de judeţ (profesori, mediatori şcolari, responsabili cu înv. pentru rromi) – responsabil prof. Sorinel Trufia
SEMESTRUL I – 25.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 21.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii care predau limba rromani în
Istoria rromilor din comuna Şcoala Gimnazială Istoria rromilor din comuna Şcoala Gimnazială învăţământul gimnazial şi liceal din judeţ,
Băceşti Nr. 1 Băceşti Pungeşti Nr. 1 Pungeşti mediatorii şcolari, responsabilii cu
învăţământul pentru rromi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA LATINĂ


Cerc la nivel de judeţ (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Anca Anuşcă-Popa
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba latină din învăţământul
Importanţa studierii limbii Şcoala Gimnazială Ovidius – poetul iubirilor Liceul Teoretic gimnazial şi liceal din judeţ.
latine “Iorgu Radu” gingaşe „Emil Racoviţă”
Bârlad Vaslui

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Amalia-Giorgiana Cazacu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
FOS - Français sur objectifs Liceul cu Program FOS - Français sur objectifs Colegiul Economic celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
spécifiques Sportiv Vaslui spécifiques „Anghe Rugină” limba italiană) + limba rusă de la liceele şi
Vaslui colegiile din municipiul Vaslui, de la Negreşti
şi Codăeşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Alina-Emanuela Moraru
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
spécifiques „Mihai Eminescu” spécifiques „Ştefan cel Mare” limba italiană) + limba rusă de la Şcolile
Zăpodeni Vaslui Gimnaziale „Dimitrie Cantemir”, „Elena Cuza”,
„Ştefan cel Mare”, „Alexandra Nechita” şi
„Mihail Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi
din localităţile Băceşti, Codăeşti, Dăneşti,
Dumeşti, Gârceni, Micleşti, Muntenii de Jos,
Poieneşti, Pungeşti, Soleşti, Rebricea, Vutcani,
Vultureşti, Zăpodeni.

11
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Ecaterina-Camelia Badea
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
spécifiques „Constantin spécifiques „Veniamin limba italiană) + limba rusă de la Şcolile
Parfene” Vaslui Costachi” Roşieşti Gimnaziale „Al. I. Cuza”, „Constantin Parfene”,
„Mihai Eminescu”, „Constantin Motaş” şi
„Vasile Alecsandri” din municipiul Vaslui şi
din localităţile Brodoc, Gura Bustei, Albeşti,
Bălteni, Bogdana, Costeşti, Cozmeşti, Deleni,
Deleşti, Dragomireşti, Fereşti, Ivăneşti, Laza,
Lipovăţ, Muntenii de Sus, Oşeşti, Puşcaşi,
Rafaila, Roşieşti, Ştefan cel Mare, Tanacu,
Tăcuta, Todireşti, Văleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Virginia Pracsiu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
Teaching English for Specific Liceul Tehnologic Teaching English for Specific Colegiul Economic de la liceele şi colegiile din municipiul Vaslui,
Purposes „Nicolae Iorga” Purposes „Anghe Rugină” de la Negreşti şi Codăeşti.
Negreşti Vaslui
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Corina Velişcu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura engleză şi
Teaching English for Specific Şcoala Gimnazială Teaching English for Specific Şcoala Gimnazială limba germană de la Şcolile Gimnaziale
Purposes „Constantin Purposes „Ştefan cel Mare” „Dimitrie Cantemir”, „Constantin Parfene”,
Parfene” Vaslui Vaslui „Elena Cuza”, „Ştefan cel Mare” şi „Mihail
Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi din
localităţile Băceşti, Codăeşti, Dăneşti,
Dumeşti, Gârceni, Micleşti, Muntenii de Jos,
zona Negreşti, Poieneşti, Pungeşti, Soleşti,
Rebricea, Vutcani, Vultureşti, Zăpodeni.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Camelia Bojescu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura engleză şi
Teaching English for Specific Şcoala Gimnazială Teaching English for Specific Şcoala Gimnazială limba germană de la Şcolile Gimnaziale „Al. I.

12
Purposes „Vasile Alecsandri” Purposes „Alexandra Cuza”, „Mihai Eminescu”, „Constantin Motaş”,
Vaslui Nechita” Vaslui „Alexandra Nechita” şi „Vasile Alecsandri” din
municipiul Vaslui şi din localităţile Brodoc,
Gura Bustei, Albeşti, Bălteni, Bogdana,
Costeşti, Cozmeşti, Deleni, Deleşti,
Dragomireşti, Fereşti, Ivăneşti, Laza, Lipovăţ,
Muntenii de Sus, Oşeşti, Puşcaşi, Rafaila,
Roşieşti, Ştefan cel Mare, Tanacu, Tăcuta,
Todireşti, Văleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – MATEMATICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Manuela Furtună
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la liceele din
Testul iniţial la clasa a IX-a: Liceul Tehnologic Adaptarea demersului Liceul „Ştefan Vaslui, Negreşti şi Codăeşti.
modul de realizare, analiza “Nicolae Iorga” didactic la nevoile elevilor şi Procopiu” Vaslui
acestuia şi modul de Negreşti realizarea unei evaluări
remediere a lacunelor ritmice
elevilor
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Gianina Busuioc
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Testul iniţial la clasa a V-a: Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Elena Cuza”, „Mihai Eminescu”,
modul de realizare, analiza “Nicolae Milescu dispoziţia profesorului, la Nr.1 Tanacu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
acestuia şi modul de Spătarul” Fereşti clasele a V-a şi a VI-a? „Elisabeta Polihroniade” din municipiul Vaslui
remediere a lacunelor şi din localităţile Codăeşti, Tanacu, Văleni,
elevilor Fereşti, Soleşti, Micleşti, Tăcuta, Dăneşti,
Muntenii de Sus.

Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Mirela Obreja


SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Testul iniţial la clasa a V-a: Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Ştefan cel Mare” şi „Constantin
modul de realizare, analiza „Mihai Eminescu” dispoziţia profesorului, la Nr. 1 Poieneşti Motaş” din municipiul Vaslui şi din localităţile
acestuia şi modul de Laza clasele a V-a şi a VI-a? Gura Bustei, Ivăneşti, Dragomireşti, Puşcaşi,
remediere a lacunelor Poieneşti, Gârceni, Ştefan cel Mare, Zăpodeni,
elevilor Pungeşti.

13
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Liliana Lupaşcu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Testul iniţial la clasa a V-a: Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Dimitrie Cantemir”, „Constantin
modul de realizare, analiza „Constantin dispoziţia profesorului, la „Mihai Eminescu” Parfene”, „Mihail Sadoveanu” şi Centrul Şcolar
acestuia şi modul de Parfene” Vaslui clasele a V-a şi a VI-a? Oşeşti pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”
remediere a lacunelor din municipiul Vaslui, din oraşul şi zona
elevilor Negreşti, C.Ş.E.I. Negreşti şi din localităţile
Bălteni, Deleşti, Cozmeşti, Oşeşti, Băceşti,
Dumeşti, Vultureşti, Todireşti, Rafaila,
Rebricea.
Cercul nr. 5 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Dorina Baban
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Testul iniţial la clasa a V-a: Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Şcoala Gimnazială Gimnaziale” „Al. I. Cuza”, „Alexandra Nechita”
modul de realizare, analiza Nr.1 Deleni dispoziţia profesorului, la „Veniamin şi „Vasile Alecsandri”din municipiul Vaslui şi
acestuia şi modul de clasele a V-a şi a VI-a? Costachi” Roşieşti din localităţile Brodoc, Muntenii de Jos,
remediere a lacunelor Lipovăţ, Bogdana, Roşieşti, Deleni, Costeşti,
elevilor Albeşti, Vutcani.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – FIZICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. dr. Zîna-Violeta Mocanu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la liceele teoretice,
Dezvoltarea creativităţii Colegiul Economic Abordarea interdisciplinară Liceul Tehnologic tehnologice şi colegii din municipiul Vaslui,
elevilor prin activităţi „Anghel Rugină” integrată a disciplinelor din „Ion Mincu” Vaslui oraşul Negreşti şi de la Codăeşti.
interdisciplinare Vaslui aria curriculară Ştiinţe
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Elena Bădărău
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la şcolile gimnaziale din
Calitatea procesului Şcoala Gimnazială Abordarea interdisciplinară a Liceul Teoretic municipiul Vaslui, oraşul Negreşti şi din
instructiv-educativ la „Constantin noţiunilor de fizică, „Mihail localităţile din zonele Vaslui, Negreşti,
disciplina fizică din Parfene” Vaslui facilitarea transferului de Kogălniceanu” Codăeşti.
perspectiva elevului: cunoştinţe achiziţionate între Vaslui (gimnaziu)
instrumente de evaluare a diferite domenii de studiu şi
gradului de satisfacţie al corelarea acestora cu aspecte
elevilor întâlnite în cotidian
14
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – CHIMIE
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Doina-Elena Gosav
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la liceele şi colegiile din
Metode alternative de Liceul Tehnologic Lecţiile interactive utilizînd Liceul Teoretic municipiul Vaslui, din oraşul Negreşti şi de la
evaluare la disicplina chimie „Nicolae Iorga” softurile educaţionale şi AEL „Mihail Codăeşti.
Negreşti – avantaje şi dezavantaje Kogălniceanu”
Vaslui
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Pavelina Tăune
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la şcolile gimnaziale din
Metode moderne ce Şcoala Gimnazială Repere ale relaţiei profesor- Liceul „Ştefan cel municipiul Vaslui, din zonele Vaslui, Negreşti,
stimulează învăţarea prin Nr. 1 Puşcaşi elev Mare” Codăeşti Codăeşti.
cooperare la chimie (gimnaziu)

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – BIOLOGIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Daniela Diaconu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Liceul Teoretic „M.
Utilizarea de strategii Vizită didactică în Elemente de noutate Şcoala Gimnazială Kogălniceanu” Vaslui, Liceul „Şt. Procopiu”
didactice corespunzătoare judeţul Galaţi relevante pentru noile „Ştefan cel Mare” Vaslui, Liceul Tehnologic „I. Mincu” Vaslui,
învăţământului modern programe de biologie pentru Vaslui Liceul cu Program Sportiv Vaslui, şcolile din
bazat pe competenţe gimnaziu, modalităţi de Negreşti, Parpaniţa şi Codăeşti, Şcolile
abordare a programei de Gimnaziale „Al. I. Cuza”, „Constantin Parfene”,
biologie pentru clasa a VI-a „Ştefan cel Mare”, „Constantin Motaş” şi
„Mihail Sadoveanu” din municipiul Vaslui şi
din localităţile Băceşti, Brodoc, Gura Bustei,
Albeşti, Bălteni, Deleni, Deleşti, Dragomireşti,
Fereşti, Rafaila, Roşieşti, Tăcuta, Todireşti,
Văleni, Vutcani, Vultureşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Elena Maxim
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Liceul Teoretic
Utilizarea de strategii Vizită didactică în Elemente de noutate Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Vaslui, Colegiul Economic
didactice corespunzătoare judeţul Galaţi relevante pentru noile „Ştefan „Anghel Rugină” Vaslui, Liceul Tehnologic
învăţământului modern programe de biologie pentru Ciobotăraşu” „Nicolae Iorga” Negreşti, Şcolile Gimnaziale
„Dimitrie Cantemir”, „Elena Cuza”, „Mihai
15
bazat pe competenţe gimnaziu, modalităţi de Lipovăţ Eminescu”, „Alexandra Nechita” şi „Vasile
abordare a programei de Alecsandri” din municipiul Vaslui şi din
biologie pentru clasa a VI-a localităţile Bogdana, Costeşti, Cozmeşti,
Dăneşti, Dumeşti, Gârceni, Ivăneşti, Laza,
Lipovăţ, Micleşti, Munteni de Sus, Munteni de
Jos, Ştefan cel Mare, Oşeşti, Poieneşti,
Pungeşti, Puşcaşi, Rebricea, Soleşti, Tanacu,
Zăpodeni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – GEOGRAFIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Marius Baciu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la şcolile gimnaziale
Formarea, dezvoltarea şi Şcoala Gimnazială Transdisciplinaritatea, nouă Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”, “Constantin Parfene”,
evaluarea competenţelor „Dimitrie abordare pedagogică în “Elena Cuza” “Mihai Eminescu”, “Constantin Motaş”,
specifice la geografie, la Cantemir” Vaslui predarea geografiei. Vaslui “Alexandra Nechita”, “Vasile Alecsandri”,
clasa a VI-a, în concordanţă Aplicaţie practică în orizontul “Mihail Sadoveanu” din Vaslui, de la Colegiul
cu cerinţele noului local Economic “Anghel Rugină”, Liceul cu Program
curriculum. Sportiv, Liceul Tehnologic “Ion Mincu”, Liceul
Activităţi artistice dedicate Teoretic “Emil Racoviţă” din Vaslui, Liceul
Centenarului Marii Uniri “Ştefan cel Mare” Codăeşti şi din localităţile
Bălteni, Bogdana, Cozmeşti, Deleni, Deleşti,
Laza, Fereşti, Muntenii de Jos, Oşeşti,
Poieneşti, Pungeşti, Puşcaşi, Rebricea,
Roşieşti, Văleni, Vultureşti, Zăpodeni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Lucica Carp
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la şcolile gimnaziale
Formarea, dezvoltarea şi Şcoala Gimnazială Transdisciplinaritatea, nouă Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, “Elena Cuza”, “Ştefan cel Mare”
evaluarea competenţelor „Dimitrie abordare pedagogică în “Elena Cuza” din Vaslui, din suburbiile Gura Bustei,
specifice la geografie, la Cantemir” Vaslui predarea geografiei. Vaslui Brodoc, de la Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui,
clasa a VI-a, în concordanţă Aplicaţie practică în orizontul Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui,
cu cerinţele noului local Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti,
curriculum. Şcoala “Mihai David” Negreşti şi din localităţile
Activităţi artistice dedicate Albeşti, Băceşti, Dumeşti, Costeşti, Dăneşti,
Centenarului Marii Uniri Dragomireşti, Gârceni, Ivăneşti, Lipovăţ,
Micleşti, Muntenii de Sus, Parpaniţa-Valea
Mare, Soleşti, Ştefan cel Mare, Tăcuta,
Vutcani.
16
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ISTORIE
Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Ovidiu Lisievici
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la Colegiul Economic
Promovarea unui demers Liceul „Ştefan Forme de evaluare moderne Liceul Tehnologic „Anghel Rugină” Vaslui, Liceul Tehnologic „Ion
didactic interactiv centrat pe Procopiu” Vaslui la istorie-ştiinţe sociale „Ion Mincu” Vaslui Mincu” Vaslui, Liceul Teoretic „Mihail
activitatea diferenţiată la Kogălnicenu” Vaslui, Liceul „Ştefan Procopiu”
istorie–ştiinţe sociale Vaslui, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui,
Liceul cu Program Sportiv Vaslui, Liceul
Tehnologic Codăeşti şi Liceul Tehnologic
„Nicolae Iorga” Negreşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Livia Spiridon
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale „Al.
Promovarea unui demers Şcoala Gimnazială Forme de evaluare moderne Şcoala Gimnazială I. Cuza”, „Constantin Parfene”, „Ştefan cel
didactic interactiv centrat pe “Constantin la istorie-ştiinţe sociale “Alexandru Ioan Mare”, „Constantin Motaş”, „Mihail
activitatea diferenţiată la Parfene” Vaslui Cuza” Vaslui Sadoveanu” din municipiul Vaslui, Şcoala
istorie–ştiinţe sociale „Mihai David” Negreşti şi din localităţile
Băceşti, Costeşti, Deleşti, Dăneşti, Deleni,
Dumeşti, Fereşti, Oşeşti, Laza, Munteni de
Sus, Puşcaşi, Rebricea, Tanacu, Tăcuta,
Văleni, Vultureşti, Zăpodeni.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. dr. Vasile Sprâncenatu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale
Promovarea unui demers Şcoala Gimnazială Forme de evaluare moderne Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, „Elena Cuza”, „Mihai
didactic interactiv centrat pe “Constantin la istorie-ştiinţe sociale “Mihai Eminescu” Eminescu”, „Alexandra Nechita”, „Vasile
activitatea diferenţiată la Parfene” Vaslui Vaslui Alecsandri” din municipiul Vaslui şi din
istorie–ştiinţe sociale localităţile Albeşti, Bălteni, Bogdana, Codăeşti,
Cozmeşti, Dragomireşti, Gârceni, Lipovăţ,
Micleşti, Munteni de Jos, Ivăneşti, Pungeşti,
Poieneşti, Rafaila, Roşieşti, Soleşti, Ştefan cel
Mare, Todireşti, Vutcani.

17
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Diana Loghin
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de ştiinţe socio-umane de la
Promovarea unui demers Liceul cu Program Forme de evaluare moderne Liceul „Ştefan unităţile de învăţământ din zonele Vaslui,
didactic interactiv centrat pe Sportiv Vaslui la istorie-ştiinţe sociale Procopiu” Vaslui Negreşti, Codăeşti.
activitatea diferenţiată la
istorie–ştiinţe sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – RELIGIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Irina Matcaşu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de religie de la unităţile de
Unitatea de credinţă Şcoala Gimnazială Implicaţiile mass-media în Şcoala Gimnazială învăţământ din zonele Vaslui, Negreşti,
„Elena Cuza” educaţia moral-religioasă a Nr. 1 Văleni Codăeşti.
Vaslui elevilor

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE MUZICALĂ


MUZICĂ VOCALĂ
Cerc zonele Vaslui, Huşi şi Negreşti (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Constantin Fodor
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică de la unităţile de
Spectacolul de operă – mijloc Deplasare a Muzica în educaţia elevului Şcoala Gimnazială învăţământ din zonele Vaslui, Huşi şi
de educaţie estetică cadrelor didactice „Mihai Eminescu” Negreşti.
la Teatrul de Vaslui
Operă din Iaşi
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
Cerc zona Vaslui (profesori gimnaziu de la şcolile cu clase de artă) – responsabil prof. Romeo Tălmaciu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică instrumentală de la
Interferenţa muzicii Şcoala Gimnazială Iniţierea la instrumentele Şcoala Gimnazială unităţile de învăţământ din zona Vaslui.
instrumentale cu artele „Vasile Alecsandri” muzicale „Vasile Alecsandri”
vizuale Vaslui Vaslui

18
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE PLASTICĂ
Cerc zonele Vaslui, Huşi şi Negreşti (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Elena-Carla-Monalisa Prelipcean
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie plastică de la unităţile
Renaşterea în Italia Şcoala Gimnazială Rolul muzeului în spaţiul Muzeul Judeţean de învăţământ din zonele Vaslui, Huşi şi
„Mihai Eminescu” cultural „Ştefan cel Mare” Negreşti.
Vaslui Vaslui

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Florin Cucu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Atletism. Startul de sus şi Colegiul Economic Joc sportiv baschet. Acţiuni Liceul Tehnologic liceele teoretice, cu program sportiv, colegii şi
lansarea de la start – „Anghe Rugină” individuale, demarcajul, „Nicolae Iorga” licee tehnologice din municipiul Vaslui, oraşul
consolidare Vaslui pătrunderea şi recuperarea – Negreşti Negreşti şi Codăeşti.
perfecționare
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Mircea Scripcaru
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv baschet. Şcoala Gimnazială Săritura în lungime cu elan, Şcoala Gimnazială şcolile gimnaziale din municipiul Vaslui,
Aruncarea la coş din „Constantin Motaş” procedeul cu 1 ½ paşi – „Theodor Rosetti” oraşul Negreşti şi din localităţile afiliate
săritură – consolidare Vaslui consolidare Soleşti Centrului Metodic Vaslui.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – TEHNOLOGII


INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
Cercul nr. 1 – responsabil prof. Florica Ciurescu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de informatică/tehnologia
Particularităţile disciplinei Colegiul Economic Adaptarea stilului pedagogic Şcoala Gimnazială informaţiei şi a comunicaţiilor de la unităţile
INFORMATICĂ SI TIC clasa „Anghe Rugină” de învăţământ din zona Vaslui.
la particularităţile elevilor în „Mihai Eminescu”
VI-a, implementarea noului Vaslui
curriculum
vederea realizării progresului Vaslui
şcolar

19
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Cercul nr. 2 – responsabil prof. Mihaela Şteoboranu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice care predau educaţie
Adaptarea stilului pedagogic Şcoala Gimnazială Importanţa corelării Şcoala Gimnazială tehnologică la unităţile de învăţământ din
la particularităţile elevilor în „Constantin rezultatelor învăţării cu „Ion Agarici” zonele Vaslui şi Negreşti.
vederea realizării progresului Parfene” Vaslui criteriile de evaluare pentru Muntenii de Sus
şcolar creşterea calităţii în
învăţământ
TEHNOLOGII
Cercul nr. 3 – responsabil prof. Silvia Bârcă
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Mecanică,
Strategii de organizare a Liceul Tehnologic Parteneriatul şcoală - agent Liceul „Ştefan Agricultură, Mecanică agricolă,
demersurilor didactice din „Ion Mincu” Vaslui economic – modele de succes Procopiu” Vaslui Transporturi de la unităţile de învăţământ din
perspective noului pentru creşterea nivelului zonele Vaslui şi Negreşti.
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a
liceu şi învăţământ absolvenţilor
profesional
Cercul nr. 4 – responsabil prof. Ionel Cucoranu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Electric,
Strategii de organizare a Liceul Tehnologic Parteneriatul şcoală - agent Liceul „Ştefan Electronică, Electromecanică, Construcţii,
demersurilor didactice din „Ion Mincu” Vaslui economic – modele de succes Procopiu” Vaslui Industrie textilă, Industrie alimentară,
perspective noului pentru creşterea nivelului Protecţia mediului de la unităţile de
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a învăţământ din zonele Vaslui şi Negreşti.
liceu şi învăţământ absolvenţilor
profesional
Cercul nr. 5 – responsabil prof. Daniela-Tinca Pracsiu
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Turism şi
Strategii de organizare a Liceul Tehnologic Parteneriatul şcoală - agent Liceul „Ştefan alimentaţie (tehnician în turism, geografia
demersurilor didactice din „Ion Mincu” Vaslui economic – modele de succes Procopiu” Vaslui turismului), Economic-Administrativ-Poştă,
perspective noului pentru creşterea nivelului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc de la
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a unităţile de învăţământ din zonele Vaslui şi
liceu şi învăţământ absolvenţilor Negreşti.
profesional

20
 NOTĂ : Toate cercurile pedagogice îşi încep activitatea, în ziua programată, la orele 9.30.

Z
ZO ON NA AB BÂ ÂRRLLA AD D
SSeem
meessttrruull II:: 2211 nnooiieem meessttrruull aall IIII--lleeaa:: 1177 aapprriilliiee 22001199
mbbrriiee 22001188 // SSeem

II.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cercul nr. 1 – responsabil ed. Corina Zota
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 9, 15, 16 din
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu municipiul Bârlad şi din localităţile Fălciu,
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Prelungit Iveşti, Murgeni (Sărăţeni, Floreni, Raiu),
Nr. 16 Bârlad preşcolarii Nr. 9 Bârlad Perieni, Tutova, Zorleni.
Cercul nr. 2 – responsabil ed. Roxana-Iulia Marin
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 4, 5, 13, 20 din
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Normal Vlahuţă, Ghergheşti, Ibăneşti, Pogana,
Dodeşti preşcolarii Ghergheşti Pogoneşti, Puieşti, Şuletea, Viişoara, Dodeşti.
Cercul nr. 3 – responsabil ed. Geanina-Alina Bleoju
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 1, 3, 7, 8, 11, 12,
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu 17 şi grădiniţa de la Liceul Pedagogic din
conform noului curriculum Program Normal prin activităţi specifice cu Program Normal municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
Nr. 17 Bârlad preşcolarii Coroieşti Coroieşti, Găgeşti, Iana, Măluşteni, Vinderei.
Cercul nr. 4 – responsabil ed. Cati Slavu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 2, 6, 18, 19, 23
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu din municipiul Bârlad şi din localităţile Banca,
conform noului curriculum Program Prelungit prin activităţi specifice cu Program Normal Băcani, Bogdăniţa, Bogdăneşti, Ciocani,
Nr. 2 Bârlad preşcolarii Băcani Epureni, Fruntişeni, Griviţa, Pochidia, Popeni,
Voineşti.

21
II.1.2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE
Cercul nr. 1 – responsabil înv. Monica Vîrlan
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu”,
formarea conceptului de „Stroe S. specificului disciplinei „Stroe S. Belloescu” „Stroe S. Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
număr natural şi predarea Belloescu”, sat Matematică şi explorarea Bârlad municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
sunetului şi a literei Griviţa mediului Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi
Zorleni.
Cercul nr. 2 – responsabil înv. Georgeta Ilie
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Liceul Tehnologic, Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi
formarea conceptului de „Vasile Pârvan” specificului disciplinei sat Puieşti - Lăleşti Şcolii de Arte „N. N. Tonitza” din municipiul
număr natural şi predarea Bârlad Matematică şi explorarea Bârlad şi din localităţile Pochidia, Tutova,
sunetului şi a literei mediului Pogoneşti, Iveşti, Coroieşti, Ciocani, Perieni,
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 3 – responsabil înv. Loredana Ioniţă
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare ai Şcolilor
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
formarea conceptului de „Episcop Iacov specificului disciplinei Nr. 1, sat Găgeşti - Popa” şi „Ep. Iacov Antonovici” din municipiul
număr natural şi predarea Antonovici” Bârlad Matematică şi explorarea Peicani Bârlad, de la Liceul Tehnologic „Petru Rareş”
sunetului şi a literei mediului Bârlad (primar) şi din localităţile Băcani,
Ibăneşti, Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa,
Bogdăneşti, Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea,
Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA I


Cercul nr. 4 – responsabil înv. Adina Stratulat
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, „Stroe S.
formarea conceptului de „Manolache specificului disciplinei Nr. 1 Vinderei Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
număr natural şi predarea Costache Matematică şi explorarea municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
sunetului şi a literei Epureanu” Bârlad mediului Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,

22
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei,
Zorleni.
Cercul nr. 5 – responsabil înv. Mariana Cotoroiu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi Şcolii de Arte
formarea conceptului de Nr. 1 Perieni specificului disciplinei Nr. 1, sat Pochidia- „N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi din
număr natural şi predarea Matematică şi explorarea Sălceni localităţile Pochidia, Tutova, Pogoneşti, Iveşti,
sunetului şi a literei mediului Coroieşti, Ciocani, Perieni, Pogana, Iana,
Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.
Cercul nr. 6 – responsabil înv. Lucia Păun
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I ai Şcolilor Gimnaziale
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa” şi „Ep.
formarea conceptului de Nr. 1 Băcani specificului disciplinei „Episcop Iacov Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad , de la
număr natural şi predarea Matematică şi explorarea Antonovici” Bârlad Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad
sunetului şi a literei mediului (primar) şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a II-a


Cercul nr. 7 – responsabil înv. Gabriela Dorofte
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Liceul Tehnologic „Manolache Costache Epureanu”, „Stroe S.
acţiuneîn vederea pregătirii „Stroe S. specificului disciplinei “Dimitrie Cantemir” Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
Evaluării Naţionale la clasele Belloescu”, sat Matematică şi explorarea Fălciu municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
a II-a şi a IV-a Griviţa mediului Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei,
Zorleni.
Cercul nr. 8 – responsabil înv. Monica Jacotă
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Liceul Tehnologic „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi Şcolii de Arte
acţiuneîn vederea pregătirii „Iorgu Radu” specificului disciplinei Puieşti „N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi din
Evaluării Naţionale la clasele Bârlad Matematică şi explorarea localităţile Pochidia, Tutova, Pogoneşti, Iveşti,
a II-a şi a IV-a mediului Coroieşti, Ciocani, Perieni, Pogana, Iana,
Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.

23
Cercul nr. 9 – responsabil înv. Rodica Clisu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a ai Şcolilor Gimnaziale
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Liceul Tehnologic „Principesa Elena Bibescu”, „V. I. Popa” şi „Ep.
acţiuneîn vederea pregătirii Nr. 1, sat Ibăneşti - specificului disciplinei „Petru Rareş” Iacov Antonovici” din municipiul Bârlad, de la
Evaluării Naţionale la clasele Mânzaţi Matematică şi explorarea Bârlad Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad
a II-a şi a IV-a mediului (primar) şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a III-a


Cercul nr. 10 – responsabil înv. Maria Porumb
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor
Familiarizarea elevilor din Şcoala Gimnazială Experimentul – metodă Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu”,
ciclul primar cu noţiunile de „George didactică de exporare şi Nr. 1 Vinderei „Stroe S. Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
morfologie în cadrul Tutoveanu” Bârlad înţelegere a realităţii municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti,
disciplinei Limba şi Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa, Iveşti,
literatura română Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi Zorleni.
Cercul nr. 11 – responsabil înv. Daniela Anea
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor
Familiarizarea elevilor din Şcoala Gimnazială Experimentul – metodă Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi
ciclul primar cu noţiunile de „Vasile Pârvan” didactică de exporare şi Nr. 1, sat Pochidia Şcolii de Arte „N. N. Tonitza” din municipiul
morfologie în cadrul Bârlad înţelegere a realităţii - Sălceni Bârlad şi din localităţile Pochidia, Tutova,
disciplinei Limba şi Pogoneşti, Coroieşti, Ciocani, Măluşteni,
literatura română Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti,
Ghergheşti.
Cercul nr. 12 – responsabil înv. Carmen Mihaela Mihu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a ai Şcolilor
Familiarizarea elevilor din Şcoala Gimnazială Experimentul – metodă Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
ciclul primar cu noţiunile de „Episcop Iacov didactică de exporare şi Nr. 1 Băcani Popa” şi „Ep. Iacov Antonovici” din municipiul
morfologie în cadrul Antonovici” Bârlad înţelegere a realităţii Bârlad, de la Liceul Tehnologic „Petru Rareş”
disciplinei Limba şi Bârlad (primar) şi din localităţile Ibăneşti,
literatura română Alexandru Vlahuţă, Băcani, Bogdăniţa,
Bogdăneşti, Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea,
Găgeşti.

24
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a IV-a
Cercul nr. 13 – responsabil înv. Nela Ganea
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu”,
acţiuneîn vederea pregătirii „Manolache la cerinţele clasei a V-a „Stroe S. „Stroe S. Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
Evaluării Naţionale la clasele Costache Belloescu”, sat municipiul Bârlad, de la Liceul Tehnologic
a II-a şi a IV-a Epureanu” Bârlad Griviţa „Petru Rareş” Bârlad (primar) şi din localităţile
Blăgeşti, Epureni, Fălciu, Fruntişeni, Griviţa,
Măluşteni, Murgeni, Sărăţeni, Vinderei şi
Zorleni.
Cercul nr. 14 – responsabil înv. Alina-Mariana Roşca
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Liceul Tehnologic Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan” şi
acţiuneîn vederea pregătirii „Iorgu Radu” la cerinţele clasei a V-a Puieşti Şcolii de Arte „N. N. Tonitza” din municipiul
Evaluării Naţionale la clasele Bârlad Bârlad şi din localităţile Pochidia, Tutova,
a II-a şi a IV-a Pogoneşti, Iveşti, Coroieşti, Ciocani, Perieni,
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti.

Cercul nr. 15 – responsabil înv. Valeria Grigoraş


SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a ai Şcolilor
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
acţiuneîn vederea pregătirii Nr. 1 Ibăneşti la cerinţele clasei a V-a Nr. 1 Băcani Popa” şi „Ep. Iacov Antonovici” din municipiul
Evaluării Naţionale la clasele Bârlad şi din localităţile Băcani, Ibăneşti,
a II-a şi a IV-a Alexandru Vlahuţă, Bogdăniţa, Bogdăneşti,
Banca, Viişoara, Dodeşti, Şuletea, Găgeşti.

II.1.3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Mihaela Oportov
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Interculturalitatea – o nouă Colegiul Tehnic Cultivarea creativităţii la Colegiul Tehnic licee şi colegii din municipiul Bârlad, de la
provocare pentru educaţie „Alexandru Ioan elevi în orele de limba şi „Marcel Guguianu” liceeele tehnologice din Murgeni, Zorleni şi
Cuza” Bârlad literatura română Zorleni Puieşti.

25
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carolina Boroş
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Programa şcolară şi Şcoala Gimnazială Programa şcolară şi Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Stroe S. Belloescu” şi
manualele pentru clasa a „Episcop Iacov manualele pentru clasa a Nr.1 Băcani „Episcop Iacov Antonovici” din municipiul
V-a Antonovici” Bârlad VI-a Bârlad şi din localităţile Băcani, Bogdăniţa,
Ciocani, Coroieşti, Ghergheşti, Iveşti, Murgeni,
Perieni, Pogoneşti.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Elena Dumitriu-Broştic
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Elemente de noutate rele- Şcoala Gimnazială Importanţa opţionalelor Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”,
vante pentru noile programe Nr. 1 Gara Banca integrate la clasa VI-a „Mihai Botez” „V. I. Popa” şi „George Tutoveanu” din
de limba şi literatura română Giurcani municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
pentru gimnaziu, modalităţi Vlahuţă, Banca, Găgeşti, Ibăneşti, Puieşti,
de abordare a programei de Vinderei, Voineşti.
limba şi literatura română
pentru clasa a VI-a
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Maria Mihaela Popa
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Strategii didactice în Şcoala Gimnazială Programa şcoalară de Şcoala Gimnazială Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu” şi „Vasile
receptarea textelor literare Tomeşti – Pogana gimnaziu. Opţionalul integrat Nr.1 Bogdăneşti Pârvan” din municipiul Bârlad, Liceul
Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad şi din
localităţile Blăgeşti, Bogdăneşti, Dodeşti,
Măluşteni, Pochidia, Pogana,Tutova, Viişoara.
Cercul nr. 5 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Denisa Pleşu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Programa şcolară şi Liceul Tehnologic Programa şcolară şi Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială „Manolache Costache
manualele pentru clasa a „Dimitrie manualele pentru clasa a „Stroe S. Belloescu” Epureanu” şi Şcoala de Arte „N. N. Tonitza”
V-a Cantemir” Fălciu VI-a Griviţa din municipiul Bârlad şi din localităţile
(gimnaziu) Epureni, Fălciu, Fruntişeni (+ Grăjdeni),
Griviţa, Iana, Şuletea, Zorleni (+ Popeni).

26
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR
Cerc la nivel de judeţ (profesori, mediatori şcolari, responsabili cu înv. pentru rromi) – responsabil prof. Sorinel Trufia
SEMESTRUL I – 25.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 21.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii care predau limba rromani în
Istoria rromilor din comuna Şcoala Gimnazială Istoria rromilor din comuna Şcoala Gimnazială învăţământul gimnazial şi liceal din judeţ,
Băceşti Nr. 1 Băceşti Pungeşti Nr. 1 Pungeşti mediatorii şcolari, responsabilii cu
învăţământul pentru rromi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA LATINĂ


Cerc la nivel de judeţ (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Anca Anuşcă-Popa
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba latină din învăţământul
Importanţa studierii limbii Şcoala Gimnazială Ovidius – poetul iubirilor Liceul Teoretic gimnazial şi liceal din judeţ.
latine “Iorgu Radu” gingaşe „Emil Racoviţă”
Bârlad Vaslui

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Corina Macovei
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
FOS - Français sur objectifs Liceul Teoretic FOS - Français sur objectifs Colegiul Tehnic celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
spécifiques „Mihai Eminescu” spécifiques „Alexandru Ioan limba italiană) + limba rusă de la liceele şi
Bârlad Cuza” Bârlad colegiile din municipiul Bârlad, de la liceele
tehnologice din Murgeni, Puieşti, Zorleni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Andreea-Denisa Scîntee
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
spécifiques „Vasile Pârvan” spécifiques „Manolache limba italiană) + limba rusă de la Şcolile
Bârlad Costache Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, „V. I.
Epureanu” Bârlad Popa”, „Episcop Iacov Antonovici” şi „Stroe S.
Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Blăgeşti, Bogdăniţa, Epureni,
Bursuci, Fălciu, Rânzeşti, Iveşti, Pogoneşti,
Măluşteni, Perieni, Ciocani, Şuletea, Vinderei,
Docani, Obârşeni-Vinderei, Voineşti, Zorleni 1,
Zorleni 2, Popeni.

27
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carmelina Barbălată-Bularda
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
spécifiques „Stroe S. spécifiques „Iorgu Radu” limba italiană) + limba rusă de la Şcolile
Belloescu” Bârlad Bârlad Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan”,
„Manolache Costache Epureanu” şi „George
Tutoveanu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Al. Vlahuţă, Ibăneşti, Banca Sat,
Banca Gară, Bogdăneşti, Coroieşti, Mireni,
Griviţa, Fruntişeni, Iana, Recea, Murgeni,
Pogana, Tomeşti, Măscurei, Tutova, Bădeana,
Sălceni, Viişoara, Dodeşti, Ghergheşti,
Chetrosu.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Cristina Nistor
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
Teaching English for Specific Colegiul Tehnic Teaching English for Specific Liceul Teoretic de la liceele şi colegiile din municipiul Bârlad,
Purposes „Alexandru Ioan Purposes „Mihai Eminescu” de la liceele tehnologice din Murgeni, Puieşti,
Cuza” Bârlad Bârlad Zorleni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Carmen-Jana Ifrim
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
Teaching English for Specific Şcoala Gimnazială Teaching English for Specific Şcoala Gimnazială de la şcolile gimnaziale din municipiul Bârlad,
Purposes Nr. 3 Popeni Purposes „Manolache de la şcolile gimnaziale din rural din zonele
Costache Bârlad, Zorleni, Murgeni, Puieşti.
Epureanu” Epureni

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – MATEMATICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Valeriu Braşoveanu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la liceele din
Testul iniţial la clasa a IX-a: Liceul Tehnologic Adaptarea demersului Liceul Tehnologic Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
modul de realizare, analiza Puieşti didactic la nevoile elevilor şi „Ghenuţă Coman”

28
acestuia şi modul de realizarea unei evaluări Murgeni
remediere a lacunelor ritmice
elevilor
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Liliana Spânu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Testul iniţial la clasa a V-a: Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Liceul Tehnologic Gimnaziale „Vasile Pârvan”, „Stroe S.
modul de realizare, analiza „George dispoziţia profesorului, la „Ghenuţă Coman” Belloescu” şi „George Tutoveanu” din
acestuia şi modul de Tutoveanu” Bârlad clasele a V-a şi a VI-a? Murgeni (gimnaziu) municipiul Bârlad şi din localităţile Blăgeşti ,
remediere a lacunelor Fălciu, Murgeni, Griviţa, Epureni, Zorleni,
elevilor Şuletea, Vinderei.
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Cristina Chiriţescu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Testul iniţial la clasa a V-a: Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Principesa Elena
modul de realizare, analiza „Iorgu Radu” dispoziţia profesorului, la „Teodor Bibescu” şi „V. I. Popa” din municipiul Bârlad
acestuia şi modul de Bârlad clasele a V-a şi a VI-a? Medeleanu” Ciocani şi din localităţile Iveşti, Pogoneşti, Tutova,
remediere a lacunelor Pochidia, Măluşteni, Fruntişeni, Banca,
elevilor Viişoara, Dodeşti, Perieni, Ciocani.
Cercul nr. 4 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Aurica Deliu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la Şcolile
Testul iniţial la clasa a V-a: Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici”,
modul de realizare, analiza „Episcop Iacov dispoziţia profesorului, la „Manolache „Manolache Costache Epureanu” şi Şcoala de
acestuia şi modul de Antonovici” Bârlad clasele a V-a şi a VI-a? Costache Arte “N. N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi
remediere a lacunelor Epureanu” Bârlad din localităţile Iana, Pogana, Al. Vlahuţă,
elevilor Ibăneşti, Ghergheşti, Puieşti, Voineşti,
Bogdăniţa, Băcani, Bogdăneşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – FIZICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Ecaterina-Aurica Angheluţă
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la liceele din Bârlad,
Rolul fizicii în progresul Liceul Teoretic Modern şi eficient în fizică - Colegiul Tehnic Murgeni, Puieşti, Zorleni.
tehnico-ştiinţific şi în „Mihai Eminescu” Modalităţi complementare de „Alexandru Ioan
dezvoltarea societăţii Bârlad evaluare Cuza” Bârlad

29
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Rodica Lipşa
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la şcolile gimnaziale din
Metode de predare-învăţare Şcoala Gimnazială Abordări didactice, ca Şcoala Gimnazială municipiul Bârlad, de la şcolile gimnaziale din
bazate pe investigaţia „V. I. Popa” Dodeşti exemple de bună practică, în „Alexandru zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
ştiinţifică care permit formarea şi evaluarea Vlahuţă”, sat
dezvoltarea gândirii critice, a competenţelor specifice la Alexandru Vlahuţă
capacităţii de reflecţie şi disciplina fizică, clasa a VI-a,
cultivarea autonomiei în unitatea de învăţare
învăţare a elevilor „Fenomene magnetice şi
electrice“

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – CHIMIE


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Aura-Maricica Tilibaşa
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la liceele din Bârlad,
Experimentul de laborator - Colegiul Naţional Abordarea creativă a Liceul Teoretic Murgeni, Puieşti, Zorleni.
metodă interactivă de „Gheorghe Roşca conţinuturilor din programa „Mihai Eminescu”
stimulare a interesului Codreanu” Bârlad de chimie prin prisma Bârlad
elevilor pentru disciplina interdisciplinarităţii -
chimie în învăţământul workshop/masa rotundă,
liceal - atelier metodic de comunicarea exemplelor de
proiectare a unei activităţi bune practici
practice pe grupe de elevi în
laboratorul de chimie
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Gabriela Ionescu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la şcolile gimnaziale din
Metode de predare-învăţare Şcoala Gimnazială Abordări didactice, ca Şcoala Gimnazială municipiul Bârlad, de la şcolile gimnaziale din
bazate pe investigaţia „V. I. Popa” Dodeşti exemple de bună practică, în „Alexandru zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti.
ştiinţifică care permit formarea şi evaluarea Vlahuţă”, sat
dezvoltarea gândirii critice, a competenţelor specifice la Alexandru Vlahuţă
capacităţii de reflecţie şi disciplina fizică, clasa a VI-a,
cultivarea autonomiei în unitatea de învăţare
învăţare a elevilor „Fenomene magnetice şi
electrice“

30
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – BIOLOGIE
Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Ionela Robu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Liceul Teoretic „M.
Utilizarea de strategii Vizită didactică în Elemente de noutate Şcoala Gimnazială Eminescu” Bârlad, Liceul Tehnologic Puieşti,
didactice corespunzătoare judeţul Iaşi relevante pentru noile Nr. 1 Voineşti Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Vasile
învăţământului modern programe de biologie pentru Pârvan”, „Tudor Pamfile”, „Cpt. Grigore Ignat”,
bazat pe competenţe gimnaziu, modalităţi de „Stroe S. Belloescu”, „George Tutoveanu” şi
abordare a programei de Şcoala de Arte „N.N. Tonitza” din municipiul
biologie pentru clasa a VI-a Bârlad şi din localităţile Alexandru Vlahuţă,
Banca, Coroieşti, Dodeşti, Epureni, Fălciu,
Găgeşti, Ibăneşti, Iveşti, Murgeni, Şuletea,
Pogoneşti, Puieşti, Viişoara, Vinderei, Voineşti.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Cristina Gînju
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la Colegiul Naţional
Utilizarea de strategii Vizită didactică în Elemente de noutate Şcoala Gimnazială „Gh. R. Codreanu” Bârlad, Liceul Pedagogic
didactice corespunzătoare judeţul Iaşi relevante pentru noile Nr. 3 Popeni „Ioan Popescu” Bârlad, Colegiul Tehnic „Al. I.
învăţământului modern programe de biologie pentru Cuza” Bârlad, Liceul Tehnologic „Ghenuţă
bazat pe competenţe gimnaziu, modalităţi de Coman” Murgeni, Colegiul Tehnic „Marcel
abordare a programei de Guguianu” Zorleni, Liceul Tehnologic „Petru
biologie pentru clasa a VI-a Rareş” Bârlad, Şcolile Gimnaziale „Principesa
Elena Bibescu”, „V.I. Popa”, „Ep. Iacov
Antonovici”, şi „Manolache Costache
Epureanu” din municipiul Bârlad şi din
localităţile Băcani, Blăgeşti, Bogdăneşti,
Ciocani, Fruntişeni, Ghergheşti, Griviţa, Iana,
Măluşteni, Perieni, Pochidia, Pogana, Tutova,
Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – GEOGRAFIE


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Georgel Bradu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la Liceul Pedagogic
Formarea, dezvoltarea şi Colegiul Tehnic Transdisciplinaritatea, nouă Şcoala Gimnazială „Ioan Popescu”, Liceul Teoretic „Mihai
evaluarea competenţelor „Al. I. Cuza” Bârlad abordare pedagogică în „Episcop Iacov Eminescu”, Liceul Tehnologic „Petru Rareş”,
specifice la geografie, la predarea geografiei. Antonovici” Bârlad Şcolile Gimnaziale „Vasile Pârvan”, „Episcop
clasa a VI-a, în concordanţă Aplicaţie practică în orizontul Iacov Antonovici” şi „George Tutoveanu” din

31
cu cerinţele noului local municipiul Bârlad şi din localităţile Alexandru
curriculum Vlahuţă, Banca, Băcani, Bogdăniţa,
Bogdăneşti, Coroieşti, Fruntişeni, Găgeşti,
Griviţa, Ibăneşti, Iveşti, Măluşteni, Pogoneşti,
Puieşti, Vinderei.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Cristina Oprea
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la Colegiul Naţional
Formarea, dezvoltarea şi Colegiul Tehnic Transdisciplinaritatea, nouă Şcoala Gimnazială „Gh. Roşca Codreanu”, Şcoala de Arte „N. N.
evaluarea competenţelor „Al. I. Cuza” Bârlad abordare pedagogică în „Episcop Iacov Tonitza”, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Liceul
specifice la geografie, la predarea geografiei. Antonovici” Bârlad Tehnologic „Ghenuţă Coman” Murgeni,
clasa a VI-a, în concordanţă Aplicaţie practică în orizontul Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, de
cu cerinţele noului local la Şcolile Gimnaziale „Iorgu Radu”, „Principesa
curriculum Elena Bibescu”, „V. I. Popa”, „Manolache
Costache Epureanu” şi „Stroe S. Belloescu”
din municipiul Bârlad şi din localităţile
Blăgeşti, Ciocani, Dodeşti, Epureni, Fălciu,
Ghergheşti, Iana, Perieni, Pochidia, Pogana,
Şuletea, Tutova, Viişoara, Voineşti, Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ISTORIE


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Loredana Stegaru
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la liceul pedagogic, de
Promovarea unui demers Colegiul Tehnic Forme de evaluare moderne Liceul Tehnologic la liceele teoretice şi colegiile din municipiul
didactic interactiv centrat pe „Marcel Guguianu” la istorie-ştiinţe sociale „Petru Rareş” Bârlad, de la liceele tehnologice Murgeni,
activitatea diferenţiată la Zorleni Bârlad Puieşti, Zorleni.
istorie–ştiinţe sociale
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Fănică Ursu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale
Promovarea unui demers Şcoala Gimnazială Forme de evaluare moderne Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan”, „Tudor Panfile”, „V. I. Popa”,
didactic interactiv centrat pe „Vasile Pârvan” la istorie-ştiinţe sociale „Teodor „Episcop Iacov Antonovici”, „Stroe S.
activitatea diferenţiată la Bârlad Medeleanu” Ciocani Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
istorie–ştiinţe sociale localităţile Băcani, Blăgeşti, Ciocani, Coroieşti,
Ghergheşti, Iana, Iveşti, Murgeni, Perieni,
Pochidia, Pogana, Pogoneşti, Tutova, Vinderei,
Voineşti.
32
Cercul nr. 3 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Mariana Mamalaucă
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie de la şcolile gimnaziale
Promovarea unui demers Şcoala Gimnazială Forme de evaluare moderne Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”, „Principesa Elena Bibescu”,
didactic interactiv centrat pe „Manolache la istorie-ştiinţe sociale „Ion Artene” „Cpt. Grigore Ignat”, „Manolache Costache
activitatea diferenţiată la Costache Găgeşti Epureanu”, „George Tutoveanu” şi Şcoala de
istorie–ştiinţe sociale Epureanu” Bârlad Arte „N.N. Tonitza” din municipiul Bârlad şi
din localităţile Al. Vlahuţă, Banca, Bogdăneşti,
Dodeşti, Fălciu, Epureni, Fruntişeni, Găgeşti,
Griviţa, Ibăneşti, Măluşteni, Puieşti, Şuletea,
Viişoara, Zorleni.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ŞTIINŢE SOCIO-UMANE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Andrei Huiban
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de ştiinţe socio-umane de la
Promovarea unui demers Colegiul Naţional Forme de evaluare moderne Liceul Tehnologic unităţile de învăţământ din municipiul Bârlad,
didactic interactiv centrat pe „Gheorghe Roşca la istorie-ştiinţe sociale „Petru Rareş” din zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
activitatea diferenţiată la Codreanu” Bârlad Bârlad
istorie–ştiinţe sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – RELIGIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Adrian Matu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de religie de la unităţile de
Unitatea de credinţă Colegiul Naţional Implicaţiile mass-media în Şcoala Gimnazială învăţământ din municipiul Bârlad, din zonele
„Gheorghe Roşca educaţia moral-religioasă a „George Tutoveanu” Bârlad, Murgeni, Puieşti, Zorleni.
Codreanu” Bârlad elevilor Bârlad

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE MUZICALĂ


MUZICĂ VOCALĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Mihaela Oprea
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică de la unităţile de
Codul artistic al Cântecului Colegiul Naţional Interferenţe educaţionale – învăţământ din municipiul Bârlad, din zonele
Patriotic „Gheorghe Roşca metode şi procedee utilizate Bârlad, Murgeni, Puieşti.

33
Codreanu” Bârlad în activitatea de Educaţie
muzicală
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu de la şcolile cu clase de artă) – responsabil prof. Mariana Bogos
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică instrumentală de la
Influenţa jazz-ului în muzica Liceul Pedagogic Digitaţia – importanţa în Şcoala Gimnazială unităţile de învăţământ din zona Bârlad.
românească „Ioan Popescu” reliefarea expresiei de Arte „N. N.
Bârlad discursului muzical Tonitza” Bârlad
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE PLASTICĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Dorinel Filiche
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie plastică de la unităţile
Tehnici de artă murală Liceul Teoretic Peisajul rural în arta Şcoala Gimnazială de învăţământ din municipiul Bârlad, de la
„Mihai Eminescu” românească Nr. 1 Iana şcolile din zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti.
Bârlad

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Costel Reclaru
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv rugby tag. Liceul Pedagogic Joc sportiv volei. Sisteme de Colegiul Naţional Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, Liceul
Apărare activă şi semiactivă „Ioan Popescu” atac în jocul de volei – „Gh. R. Codreanu” Teoretic „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional
pe spaţii cu diverse Bârlad perfecţionare Bârlad „Gh. R. Codreanu”, Colegiul Tehnic „Al. I.
dimensiuni – consolidare Cuza”, Liceul Tehnologic „Petru Rareş” şi
Clubul Sportiv Şcolar din municipiul Bârlad
de la liceele tehnologice Murgeni, Puieşti,
Zorleni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Bogdan-Sorin Jora
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Deprinderi motrice utilitar- Şcoala Gimnazială Joc sportiv baschet. Acţiuni Şcoala Gimnazială şcolile gimnaziale din municipiul Bârlad şi de
aplicative – consolidare Nr. 1 Gara Banca tactice colective în jocul de „Episcop Iacov la şcolile gimnaziale din localităţile arondate
baschet – perfecţionare Antonovici” Bârlad Centrului Metodic Bârlad (zonele Bârlad,
Murgeni, Puieşti).

34
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – TEHNOLOGII
INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
Cercul nr. 1 – responsabil prof. Bogdan Mocanu
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de informatică/tehnologia
Particularităţile disciplinei Liceul Teoretic Adaptarea stilului pedagogic Şcoala Gimnazială informaţiei şi a comunicaţiilor de la unităţile
INFORMATICĂ SI TIC clasa „Mihai Eminescu” de învăţământ din zona Bârlad.
la particularităţile elevilor în „Emil Juvara”
VI-a, implementarea noului Bârlad
curriculum
vederea realizării progresului Sărăţeni - Murgeni
şcolar
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Cercul nr. 2 – responsabil prof. Camelia Toderaşc
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice care predau educaţie
Adaptarea stilului pedagogic Şcoala Gimnazială Importanţa corelării Şcoala Gimnazială tehnologică de la unităţile de învăţământ din
la particularităţile elevilor în „Vasile Pârvan” rezultatelor învăţării cu Unţeşti zonele Bârlad, Zorleni, Murgeni, Puieşti,
vederea realizării progresului Bârlad criteriile de evaluare pentru Fălciu.
şcolar creşterea calităţii în
învăţământ
TEHNOLOGII
Cercul nr. 3 – responsabil prof. Iuliana-Creola Stoica
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Mecanică,
Strategii de organizare a Colegiul Tehnic Parteneriatul şcoală - agent Colegiul Tehnic Mecanică/Transporturi, Mecanică agricolă
demersurilor didactice din „Alexandru Ioan economic – modele de succes „Marcel Guguianu” de la unităţile de învăţământ din zona Bârlad.
perspective noului Cuza” Bârlad pentru creşterea nivelului Zorleni
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a
liceu şi învăţământ absolvenţilor
profesional
Cercul nr. 4 – responsabil prof. Mihaela Ilie
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Construcţii,
Strategii de organizare a Colegiul Tehnic Parteneriatul şcoală - agent Liceul Tehnologic Electric, Electrotehnică, Electronică,
demersurilor didactice din „Alexandru Ioan economic – modele de succes Puieşti Industrie textilă de la unităţile de învăţământ
perspective noului Cuza” Bârlad pentru creşterea nivelului din zona Bârlad.
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a
liceu şi învăţământ absolvenţilor

35
profesional
Cercul nr. 5 – responsabil prof. Lili Căpraru
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Agricultură,
Strategii de organizare a Liceul Tehnologic Parteneriatul şcoală - agent Colegiul Tehnic Protecţia mediului, Turism şi alimentaţie
demersurilor didactice din „Petru Rareş” economic – modele de succes „Marcel Guguianu” publică, Industrie alimentară, Estetică şi
perspective noului Bârlad pentru creşterea nivelului Zorleni igiena corpului omenesc de la unităţile de
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a învăţământ din zona Bârlad.
liceu şi învăţământ absolvenţilor
profesional
Cercul nr. 6 – responsabil prof. Carmen Filiche
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 17.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniul Economic-
Strategii de organizare a Colegiul Tehnic Parteneriatul şcoală - agent Colegiul Tehnic Administrativ-Poştă de la unităţile de
demersurilor didactice din „Alexandru Ioan economic – modele de succes „Marcel Guguianu” învăţământ din zona Bârlad.
perspective noului Cuza” Bârlad pentru creşterea nivelului Zorleni
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a
liceu şi învăţământ absolvenţilor
profesional

 NOTĂ : Toate cercurile pedagogice îşi încep activitatea, în ziua programată, la orele 9.30.

ZZO ONNA AH HUUŞŞII


SSeem
meessttrruull II:: 2222 nnooiieem meessttrruull aall IIII--lleeaa:: 1188 aapprriilliiee 22001199
mbbrriiee 22001188 // SSeem

II.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cercul nr. 1 – responsabil ed. Gabriela Bobârnat
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 4, 7, 8, 10, 12,
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu 13 din municipiul Huşi şi din localităţile
conform noului curriculum Program Prelungit prin activităţi specifice cu Program Prelungit Boţeşti, Buneşti-Avereşti, Creţeşti, Lunca
Nr. 10 Huşi preşcolarii Nr. 13 Huşi Banului, Olteneşti, Stănileşti, Tătărăni,
Vetrişoaia.
Cercul nr. 2 – responsabil ed. Liliana Pascal
36
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Educatoarele grădiniţelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9
Modalităţi de bune practici Grădiniţa cu Mişcare, dezvoltare, sănătate Grădiniţa cu din municipiul Huşi şi din localităţile Arsura,
conform noului curriculum Program Prelungit prin activităţi specifice cu Program Normal Berezeni, Dimitrie Cantemir, Drânceni, Duda
Nr. 1 Huşi preşcolarii Pădureni Epureni, Hoceni, Pădureni.

II.1.2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE


Cercul nr. 1 – responsabil înv. Mihaela Malanca
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcolile
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” şi „Anastasie
formarea conceptului de „Mihail specificului disciplinei „Constantin Panu” din municipiul Huşi şi din localităţile
număr natural şi predarea Sadoveanu” Huşi Matematică şi explorarea Asiminei” Epureni Pădureni, Bălţaţi, Duda Epureni, Tătărăni,
sunetului şi a literei mediului Hurdugi, Hoceni, Valea Grecului.
Cercul nr. 2 – responsabil înv. Daniela Bejan
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor pregătitoare de la Şcoala
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială „Ion Creangă” din municipiul Huşi
formarea conceptului de Nr. 1 Lunca specificului disciplinei „Anastasie Fătu” şi din localităţile Buneşti-Avereşti, Berezeni,
număr natural şi predarea Banului Matematică şi explorarea Berezeni Drânceni, Lunca Banului, Stănileşti,
sunetului şi a literei mediului Vetrişoaia, Budu Cantemir, Lunca Banului-
Oţetoaia, Râşeşti, Ghermăneşti, Gugeşti,
Pogăneşti, Stănileşti

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA I


Cercul nr. 3 – responsabil înv. Tamara Chetran
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor I de la şcolile din
Abordări didactice privind Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială municipiul Huşi şi din localităţile din zona
formarea conceptului de „Mihail specificului disciplinei „Gh. Pricop” sat Huşi.
număr natural şi predarea Sadoveanu” Huşi Matematică şi explorarea Duda-Epureni
sunetului şi a literei mediului

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a II-a


Cercul nr. 4 – responsabil înv. Constanţa-Elena Busuioc
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI

37
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnazială „Anastasie Panu” din municipiul
acţiuneîn vederea pregătirii Nr. 1 Olteneşti specificului disciplinei Nr. 1 Buneşti- Huşi şi din localităţile Arsura, Olteneşti,
Evaluării Naţionale la clasele Matematică şi explorarea Avereşti Buneşti-Avereşti, Pâhneşti, Podu-Oprii,
a II-a şi a IV-a mediului Hurdugi, Urlaţi, Grumezoaia, Vineţeşti,
Boţeşti, Curteni- Târzii.
Cercul nr. 5 – responsabil înv. Maria Mihăilescu
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a II-a de la Şcolile
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Asigurarea respectării Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” şi „Ion
acţiuneîn vederea pregătirii „Ion Creangă” Huşi specificului disciplinei Nr. 1 Creţeştii de Creangă” din municipiul Huşi şi din localităţile
Evaluării Naţionale la clasele Matematică şi explorarea Sus Gugeşti, Pogăneşti, Stănileşti, Lunca Banului,
a II-a şi a IV-a mediului Oţetoaia, Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni,
Stănileşti, Târzii, Vetrişoaia, Berezeni,
Ghermăneşti, Pădureni, Valea-Grecului,
Epureni, Duda, Râşeşti.

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a III-a


Cercul nr. 6 – responsabil înv. Daniela Costandachi
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a III-a de la şcolile din
Familiarizarea elevilor din Şcoala Gimnazială Experimentul – metodă Şcoala Primară municipiul Huşi şi din localităţile din zona
ciclul primar cu noţiunile de Nr. 1 Stănileşti didactică de exporare şi Oţeleni Huşi.
morfologie în cadrul înţelegere a realităţii
disciplinei Limba şi
literatura română

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA a IV-a


Cercul nr. 7 – responsabil înv. Otilia-Raluca Cuceanu
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcoala
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Şcoala Gimnazială Gimnazială „Anastasie Panu” din municipiul
acţiuneîn vederea pregătirii „Ion Creangă” Huşi la cerinţele clasei a V-a Nr. 1 Pădureni Huşi şi din localităţile Arsura, Creţeşti,
Evaluării Naţionale la clasele Dimitrie Cantemir, Duda Epureni, Hoceni,
a II-a şi a IV-a Olteneşti, Pădureni, Târzii, Giurgeşti, Buneşti,
Hurdugi, Valea Grecului, Plopi, Avereşti,
Văleni-Pădureni, Rusca-Pădureni, Ivăneşti-
Pădureni, Bălţaţi.

38
Cercul nr. 8 – responsabil înv. Nela-Diana Radu
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Învăţătorii claselor a IV-a de la Şcolile
Modalităţi concrete de Şcoala Gimnazială Facilitarea adaptării elevilor Şcoala Gimnazială Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” şi „Ion
acţiuneîn vederea pregătirii „Ioan Dănilă” la cerinţele clasei a V-a Nr. 1 Lunca Creangă” din municipiul Huşi şi din localităţile
Evaluării Naţionale la clasele Ghermăneşti Banului Boţeşti, Berezeni, Drânceni, Lunca Banului,
a II-a şi a IV-a Stănileşti, Tătărăni, Vetrişoaia, Râşeşti,
Ghermăneşti.

II.1.3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Carmen Hodea
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Literatura şi celelalte arte Colegiul Naţional Instrumente ale tehnologiei Şcoala Gimnazială Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi, Liceul
“Cuza-Vodă” Huşi computerizate de bază în Nr.1 Creţeştii de Tehnologic Special „Sf. Ecaterna” Huşi,
stimularea creativităţii Sus Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”
Huşi, Şcolile Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”,
„Ion Creangă” şi „Mihai Eminescu” din Huşi şi
din localităţile Arsura, Boţeşti, Buneşti-
Avereşti, Creţeşti, Drânceni, Duda-Epureni,
Olteneşti, Tătărăni.
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Cristea Cerasela
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura română de la
Artele ca instrumente ale Colegiul Agricol Evaluarea elevilor de la Şcoala Gimnazială Colegiul Agricol „D. Cantemir” Huşi, Liceul
didacticii. Confluenţe „Dimitrie testele iniţiale la cele finale Nr.1 Stănileşti Tehnologic „Ioan Corivan” Huşi, Şcoala
necesare în studiul Cantemir” Huşi Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi şi din
literaturii, demersuri localităţile Berezeni, Dimitrie Cantemir,
transdisciplinare de predare- Hoceni, Lunca Banului, Pădureni, Stănileşti,
învăţare, noile exigenţe ale Vetrişoaia.
evaluării

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR


Cerc la nivel de judeţ (profesori, mediatori şcolari, responsabili cu înv. pentru rromi) – responsabil prof. Sorinel Trufia
SEMESTRUL I – 25.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 21.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii care predau limba rromani în
Istoria rromilor din comuna Şcoala Gimnazială Istoria rromilor din comuna Şcoala Gimnazială învăţământul gimnazial şi liceal din judeţ,
mediatorii şcolari, responsabilii cu
39
Băceşti Nr. 1 Băceşti Pungeşti Nr. 1 Pungeşti învăţământul pentru rromi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA LATINĂ


Cerc la nivel de judeţ (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Anca Anuşcă-Popa
SEMESTRUL I – 21.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba latină din învăţământul
Importanţa studierii limbii Şcoala Gimnazială Ovidius – poetul iubirilor Liceul Teoretic gimnazial şi liceal din judeţ.
latine “Iorgu Radu” gingaşe „Emil Racoviţă”
Bârlad Vaslui

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ


Cercul nr. 1 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Isabela-Nicoleta Naidin
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba şi literatura franceză şi
FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială FOS - Français sur objectifs Şcoala Gimnazială celelalte limbi romanice (limba spaniolă şi
spécifiques Lunca Banului spécifiques Tătărăni limba italiană) + limba rusă de la liceele şi
şcolile gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ


Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Mariela-Aurora Profir
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de limba engleză şi limba germană
Teaching English for Specific Şcoala Gimnazială Teaching English for Specific Şcoala Gimnazială de la liceele şi şcolile gimnaziale din
Purposes Nr. 1 Ghermăneşti Purposes Nr. 1 Stănileşti municipiul şi zona Huşi.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – MATEMATICĂ


Cercul nr. 1 (profesori liceu) – responsabil prof. Adeluţa Baltag
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la liceele din
Testul iniţial la clasa a IX-a: Colegiul Agricol Adaptarea demersului Şcoala Gimnazială municipiul Huşi.
modul de realizare, analiza „Dimitrie didactic la nevoile elevilor şi „Anastasie Panu”
acestuia şi modul de Cantemir” Huşi realizarea unei evaluări Huşi
remediere a lacunelor ritmice
elevilor

40
Cercul nr. 2 (profesori gimnaziu) – responsabil prof. Maria Mihăilă
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de matematică de la şcolile
Testul iniţial la clasa a V-a: Şcoala Gimnazială Cum utilizăm 25% la Şcoala Gimnazială gimnaziale din Huşi şi din comunele Arsura,
modul de realizare, analiza „Mihail dispoziţia profesorului, la „Anastasie Panu” Berezeni, Lunca Banului, Stănileşti, Pădureni,
acestuia şi modul de Sadoveanu” Huşi clasele a V-a şi a VI-a? Huşi Dimitrie Cantemir, Creţeşti, Olteneşti, Hoceni,
remediere a lacunelor Boţeşti, Tătărăni, Drânceni, Buneşti-Avereşti,
elevilor Duda – Epureni, Vetrişoaia.
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – FIZICĂ
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Tatiana Pleşu
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de fizică de la colegiile şi şcolile
Aspecte metodologice privind Şcoala Gimnazială Abordări metodologice Colegiul Naţional gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.
aplicarea programei la fizică Nr. 1 Stănileşti moderne pentru formarea şi „Cuza-Vodă” Huşi
– clasa a VI-a dezvoltarea gândirii critice la
fizică în viziunea noii
programe şcolare

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – CHIMIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Ştefan Asandei
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de chimie de la liceele şi şcolile
Rolul curricumului la decizia Școala Gimnazială Modalităţi de stimulare a Școala Gimnazială gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.
şcolii în studiul chimiei Buneşti creativităţii elevilor în studiul Nr. 1 Hoceni
chimiei

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – BIOLOGIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Ana Maria Sîrbu
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de biologie de la şcolile gimnaziale
Utilizarea de strategii Vizită didactică în Elemente de noutate Şcoala Gimnazială din municipiul şi zona Huşi, de la liceele şi
didactice corespunzătoare judeţul Galaţi relevante pentru noile „Mihail Sadoveanu” colegiile din municipiul Huşi.
învăţământului modern programe de biologie pentru Huşi
bazat pe competenţe gimnaziu, modalităţi de
abordare a programei de
biologie pentru clasa a VI-a

41
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – GEOGRAFIE
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Florin Mantea
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de geografie de la liceele şi şcolile
Formarea, dezvoltarea şi Şcoala Gimnazială Transdisciplinaritatea, nouă Colegiul Naţional gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.
evaluarea competenţelor „Mihail abordare pedagogică în „Cuza-Vodă” Huşi
specifice la geografie, la Sadoveanu” Huşi predarea geografiei.
clasa a VI-a, în concordanţă Aplicaţie practică în orizontul
cu cerinţele noului local
curriculum

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – ISTORIE ŞI ŞTIINŢE SOCIO-UMANE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Gabriela Matei
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de istorie, socio-umane şi cultură
Promovarea unui demers Şcoala Gimnazială Forme de evaluare moderne Colegiul Naţional civică de la colegiile, şcolile profesionale şi
didactic interactiv centrat pe „Anastasie Panu” la istorie-ştiinţe sociale „Cuza-Vodă” Huşi gimnaziale din municipiul şi zona Huşi.
activitatea diferenţiată la Huşi
istorie–ştiinţe sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – RELIGIE


Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Marian Coman
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de religie de la unităţile de
Unitatea de credinţă Şcoala Gimnazială Implicaţiile mass-media în Şcoala Gimnazială învăţământ din municipiul şi zona Huşi.
Nr. 1 Hurdugi educaţia moral-religioasă a Nr. 1 Tătărăni
elevilor

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE MUZICALĂ


Cerc zonele Vaslui, Huşi şi Negreşti (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Constantin Fodor
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de muzică de la unităţile de
Spectacolul de operă – mijloc Deplasare a Muzica în educaţia elevului Şcoala Gimnazială învăţământ din zonele Vaslui, Huşi şi
de educaţie estetică cadrelor didactice „Mihai Eminescu” Negreşti.
la Teatrul de Vaslui
Operă din Iaşi

42
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE PLASTICĂ
Cerc zonele Vaslui, Huşi şi Negreşti (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Elena-Carla-Monalisa Prelipcean
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie plastică de la unităţile
Renaşterea în Italia Şcoala Gimnazială Rolul muzeului în spaţiul Palatul Culturii – de învăţământ din zonele Vaslui, Huşi şi
„Mihai Eminescu” cultural Iaşi Negreşti.
Vaslui
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Cerc la nivel de zonă (profesori gimnaziu şi liceu) – responsabil prof. Costel Săcăleanu
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de educaţie fizică şi sport de la
Joc sportiv handbal. Pasarea Şcoala Gimnazială Joc sportiv fotbal. Colegiul Agricol Colegiul Naţional „Cuza-Vodă”, Colegiul
mingii din deplasare şi „Anastasie Panu” Conducerea mingii şi şutul „Dimitrie Cantemir” Agricol „D. Cantemir”, Liceul Tehnologic „Ioan
aruncarea la poartă din Huşi la poartă cu preluare – Huşi Corivan”, Liceul Tehnologic Special „Sf.
alergare – consolidare perfecţionare Ecaterina”, şcolile gimnaziale din municipiul
Huşi şi din localităţile Berezeni, Boţeşti,
Buneşti-Avereşti, Creţeşti, Dimitrie Cantemir,
Ghermăneşti, Hoceni, Lunca Banului,
Stănileşti, Tătărăni, Vetrişoaia.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL – TEHNOLOGII


INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
Cercul nr. 1 – responsabil prof. Rodica Daisa
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii de informatică/tehnologia
Particularităţile disciplinei Colegiul Agricol Adaptarea stilului pedagogic Şcoala Gimnazială informaţiei şi a comunicaţiilor de la unităţile
INFORMATICĂ SI TIC clasa „Dimitrie Cantemir” la particularităţile elevilor în „Anastasie Panu” de învăţământ din zona Huşi.
VI-a, implementarea noului Huşi
curriculum
vederea realizării progresului Huşi
şcolar
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Cercul nr. 2 – responsabil prof. Gabriela-Liliana Pricop
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice care predau educaţie
Adaptarea stilului pedagogic Şcoala Gimnazială Importanţa corelării Şcoala Gimnazială tehnologică de la unităţile de învăţământ din
la particularităţile elevilor în „Anastasie Panu” rezultatelor învăţării cu „Constantin zona Huşi.

43
vederea realizării progresului Huşi/Şcoala criteriile de evaluare pentru Rotaru” Târzii
şcolar Gimnazială „Ion creşterea calităţii în
Creangă” Huşi învăţământ
TEHNOLOGII
Cercul nr. 3 – responsabil prof. Teodor Botezatu
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Agricultură,
Strategii de organizare a Colegiul Agricol Parteneriatul şcoală - agent Colegiul Agricol Industrie alimentară, Protecţia mediului şi
demersurilor didactice din „Dimitrie Cantemir” economic – modele de succes „Dimitrie Cantemir” Servicii de la unităţile de învăţământ din zona
perspective noului Huşi pentru creşterea nivelului Huşi Huşi.
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a
liceu şi învăţământ absolvenţilor
profesional
Cercul nr. 4 – responsabil prof. Tincuţa Petrescu
SEMESTRUL I – 22.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice din domeniile Mecanică,
Strategii de organizare a Colegiul Agricol Parteneriatul şcoală - agent Şcoala Profesională Construcţii, Electric, Electromecanică şi
demersurilor didactice din „Dimitrie Cantemir” economic – modele de succes Specială „Sfânta Textile de la unităţile de învăţământ din zona
perspective noului Huşi pentru creşterea nivelului Ecaterina” Huşi Huşi.
curriculum – clasa a XI-a inserţiei socio-profesionale a
liceu şi învăţământ absolvenţilor
profesional

 NOTĂ : Toate cercurile pedagogice îşi încep activitatea, în ziua programată, la orele 9.30.

II.2. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „CONSTANTIN PUFAN” VASLUI


Cerc la nivel de unitate de învăţământ – responsabil prof. Dorina Leuştean
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Personalul didactic din unitate.
Cultivarea sentimentului Centrul Şcolar de Strategii inovatoare in Centrul Şcolar de
national, ca element al Educaţie Incluzivă activitatea cu elevii cu CES Educaţie Incluzivă
integrarii copiilor cu CES in „Constantin Pufan” „Constantin Pufan”
societate Vaslui Vaslui

44
ÎNVĂŢĂTORI, PROFESORI ŞI EDUCATORI DIN CENTRELE ŞCOLARE DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
Cerc la nivel de unităţi de învăţământ – responsabil prof. Mirela Manolache (coordonator din partea C.Ş.E.I. Negreşti
prof. Elvira Grigoraş)
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Personalul didactic de la Centrul Şcolar de
Caracteristici ale educaţiei Centrul Şcolar de Strategii moderne pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Elisabeta Polihroniade”
diferenţiate la elevii cu Educaţie Incluzivă recuperarea şi integrarea Educaţie Incluzivă Vaslui şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
cerinţe educative speciale Negreşti elevului cu C.E.S. “E. Polihroniade” Negreşti.
Vaslui
Activităţile se vor desfăşura pe secţiuni după cum urmează:
Secţiunea 1 – coordonator prof. Ioan Ştefăniţă
COMPONENŢA CERCULUI: învăţători şi profesori de psihopedagogie specială – DMS (clase care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe,
profunde sau asociate)
Secţiunea 2 – coordonator prof. Maria Ştefăniţă
COMPONENŢA CERCULUI: învăţători şi profesori de psihopedagogie specială – DMM (clase care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau
uşoare)
Secţiunea 3 – coordonator prof.-ed. Maricica Baboi
COMPONENŢA CERCULUI: profesori de terapie educaţională complexă şi integrată – DMS (clase care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe,
profunde sau asociate)
Secţiunea 4 – coordonator înv.-ed. Mărioara Moruz
COMPONENŢA CERCULUI: profesori de terapie educaţională complexă şi integrată – DMM (clase care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau
uşoare)

PROFESORI LOGOPEZI
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Irina Popa
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii logopezi, psihodiagnosticieni şi
Terapia tulburărilor Şcoala Gimnazială Strategii de dezvoltare a Centrul Şcolar de kinetoterapeuţi de la Centrul Şcolar de
limbajului scris-citit „Manolache auzului fonematic în Educaţie Incluzivă Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”
(dislexia, disgrafia, alexia, Costache contextul dizabilităţii mintale Negreşti Vaslui, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
agrafia) Epureanu” Bârlad Negreşti, Cabinetele logopedice interşcolare
din Vaslui, Bârlad, Şcoala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” Huşi şi Şcoala Gimnazială „Mihai
David” Negreşti.

45
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR DIN CENTRELE ŞCOLARE DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
Cerc la nivel judeţean – coordonator instructor de educaţie Liliana Spiridon
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Instructorii de educaţie şi pedagogii şcolari din
Valorificarea tradiţiilor şi Centrul Şcolar de Metode şi tehnici de animaţie Centrul Şcolar de învăţământul special.
obiceiurilor de iarnă, în Educaţie Incluzivă – criterii de selecţie a Educaţie Incluzivă
activităţile extra-şcolare “E. Polihroniade” jocurilor Negreşti
Vaslui

II.3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

II.3.1. BIBLIOTECARI
Cerc la nivel judeţean – responsabil bibliotecar Liviu Munteanu
SEMESTRUL I – 7.12.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 16-17.05.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Bibliotecarii şcolari (cu normă întreagă şi cu
Indicatori de performanţă ai Şcoala Gimnazială Biblioteca – spaţiu ideal de Întâlnire profesională jumătate de normă), de la toate unităţile de
bibliotecii şcolare „Mihail informare şi documentare între bibliotecarii învăţământ din judeţ.
Sadoveanu” Vaslui şcolari din judeţele
Vaslui, Ilfov şi
municipiul Bucureşti
– C.C.D. Bucureşti

II.3.2. LABORANŢI
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. dr. Leonaş Dumitraşcu
SEMESTRUL I – 29.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 11.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Laboranţii şcolari (cu normă întreagă şi cu
Să învăţăm şi altfel! Colegiul Tehnic Rolul laborantului în Liceul „Ştefan jumătate de normă), de la toate unităţile de
„Alexandru Ioan pregătirea elevilor pentru Procopiu” Vaslui învăţământ din judeţ.
Cuza” Bârlad olimpiade şi concursuri
şcolare

46
II.3.3. INFORMATICIENI, INGINERI SISTEM, OPERATORI DATE
Cerc la nivel judeţean – responsabil inf. Florin-Constantin Gherman
SEMESTRUL I – 23.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Informaticieni, laboranţi informatică, operatori
Utilizarea softurilor Colegiul Tehnic Examene naţionale 2019 Liceul Tehnologic date, ingineri de sistem, analişti programatori
educaţionale şi a „Alexandru Ioan „Nicolae Iorga” de la unităţile de învăţământ din judeţ.
platformelor de e-learning în Cuza” Bârlad Negreşti
procesul instructiv-educativ

II.4. ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE CU DIRECTORII

II.4.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Cerc la nivel judeţean – coordonator prof. învăţământ preprimar Anişoara Munteanu
SEMESTRUL I – 4.12.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 14.05.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii unităţilor de învăţământ de nivel
Nevoi şi acţiuni de consiliere Grădiniţa cu Comportamentul managerial Grădiniţa cu preşcolar cu personalitate juridică din judeţul
în grădiniţă Program Prelungit şi stilurile de conducere Program Prelungit Vaslui.
Nr. 17 Vaslui Nr. 10 Huşi

II.4.2. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL


Activităţile se vor desfăşura la nivelul centrelor metodice, după cum urmează :
Centrul nr. 1 Bârlad – coordonator prof. Cristian-Constantin Pleşu
SEMESTRUL I – 27.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 2.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Iorgu Radu”, „V.
Managementul timpului şi al Şcoala Gimnazială Impactul proiectelor Şcoala Gimnazială I. Popa”, „Manolache C. Epureanu”, „George
stesului „Virgil Caraivan” educaţionale asupra „George Tutoveanu” Tutoveanu” din municipiul Bârlad şi din
Şuletea dezvoltării organizaţiei Bârlad localităţile Alexandru Vlahuţă, Bogdăneşti,
şcolare Bogdăniţa, Pochidia, Pogoneşti, Vinderei,
Dodeşti, Epureni, Găgeşti, Măluşteni, Blăgeşti,
Şuletea, Viişoara, Zorleni, Popeni.
Centrul nr. 2 Bârlad – coordonator prof. Mariana Balan
SEMESTRUL I – 11.12.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 9.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Vasile Pârvan”,
Importanţa comunicării în Şcoala Gimnazială Rolul directorului de şcoală Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, „Principesa E.
managementul educaţional „Stroe S. în dezvoltarea resursei Nr. 1 Perieni Bibescu”, „Stroe S. Belloescu”, „N.N. Tonitza”
Belloescu” Bârlad umane din municipiul Bârlad şi din localităţile
Ghergheşti, Iana, Perieni, Pogana, Voineşti,
47
Coroieşti, Ciocani, Băcani, Ibăneşti, Banca,
Griviţa, Fruntişeni, Tutova, Iveşti.
Centrul nr. 1 Vaslui şi Negreşti – coordonator prof. Daniela-Crizantema Nane
SEMESTRUL I – 27.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.05.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Al. I. Cuza”,
Managementul activităţilor Şcoala Gimnazială Managementul evaluării Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene”, „Ştefan cel Mare”,
extracurriculare în “Constantin Motaş” cadrelor didactice din Nr. 1 Rădeni „Constantin Motaş”, „Vasile Alecsandri” din
organizaţiile şcolare - Vaslui perspectiva asigurării municipiul Vaslui, Şcoala Gimnazială „Mihai
dezvoltarea sentimentului de calităţii procesului David” Negreşti şi din localităţile Băceşti,
patriotism la elevi educaţional Dumeşti, Rafaila, Parpaniţa, Rebricea,
Todireşti, Vultureşti, Deleşti, Fereşti, Munteni
de Jos, Munteni de Sus, Oşeşti, Stefan cel
Mare, Tanacu, Tăcuta, Zăpodeni.
Centrul nr. 2 Vaslui – coordonator prof. Anda Ştefănică
SEMESTRUL I – 4.12.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 28.05.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii şcolilor gimnaziale „Dimitrie
Importanţa standardelor de Şcoala Gimnazială Strategii de consolidare a Şcoala Gimnazială Cantemir”, „Elena Cuza”, Mihai Eminescu”,
evaluare periodică în crearea “Mihai Eminescu” relaţiei şcolii cu familia şi Nr. 1 Poieneşti „Alexandra Nechita”, „Mihail Sadoveanu” din
unei culturi a calităţii în Laza comunitatea in contextul municipiul Vaslui şi din localităţile Albeşti,
activitatea managerială actual Bălteni, Bogdana, Costeşti, Dăneşti, Deleni,
Gârceni, Ivăneşti, Laza, Lipovăţ, Micleşti,
Poieneşti, Pungeşti, Puşcaşi, Roşieşti, Soleşti,
Văleni, Vutcani.
Centrul Huşi – coordonator prof. Mihaela Antici
SEMESTRUL I – 27.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 21.05.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii de şcoli gimnaziale din mediul urban
Relaţia competenţă- Şcoala Gimnazială Elaborarea strategiei Şcoala Gimnazială şi rural din zona Huşi.
performanţă în “Mihail antiviolenţă la nivelul Nr. 1 Pădureni
managementul educaţional Sadoveanu” Huşi unităţii şcolare

II.4.3. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL


Cerc la nivel judeţean – coordonator prof. Cătălin Ignat
SEMESTRUL I – 11.12.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 14.05.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Directorii de licee şi colegii din mediul urban şi
Ţinte ale managementului Liceul Teoretic Educaţia pentru dezvoltare Colegiul Naţional rural.
educaţional “Mihail durabilă: o provocare pentru „Cuza-Vodă” Huşi
Kogălniceanu” managementul educaţional
Vaslui

48
II.5. PROFESORI DIRIGINŢI
II.5.1. ZONA VASLUI
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Centrul nr. 1 – responsabil prof. Mihaela Niţică
SEMESTRUL I – 13.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 9.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Şcoala, familia, comunitatea Liceul Tehnologic Şcoala altfel – oportunităţi Liceul Teoretic profesorilor diriginţi de la Liceul Teoretic
– eficienţă fără violenţă „Ion Mincu” Vaslui şi provocări „Emil Racoviţă” „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Liceul Teoretic
Vaslui „Emil Racoviţă” Vaslui, Liceul cu Program
Sportiv Vaslui, Colegiul Economic „Anghel
Rugină” Vaslui, Liceul „Ştefan Procopiu”
Vaslui, Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui,
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti,
Liceul „Ştefan cel Mare” Codăeşti şi Liceul
Tehnologic Vladia.
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Centrul nr. 2 – responsabil prof. Rodica Mihalache
SEMESTRUL I – 13.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 9.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Şcoala, familia, comunitatea Şcoala Gimnazială Şcoala altfel – oportunităţi Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
– eficienţă fără violenţă „Ionel Miron” şi provocări „Alexandru Ioan „Alexandru Ioan Cuza”, „Dimitrie Cantemir”,
Ivăneşti Cuza” Vaslui – „Constantin Parfene” şi „Elena Cuza” din
structura Şcoala municipiul Vaslui şi din localităţile Albeşti,
Gimnazială Roşieşti, Costeşti, Deleni, Bogdana, Lipovăţ,
Brodoc Poieneşti, Muntenii de Jos, Laza, Puşcaşi,
Ivăneşti, Deleşti, Tanacu, Muntenii de Sus,
Bălteni, Văleni, Cozmeşti, Soleşti, Rădeni.
Centrul nr. 3 – responsabil prof. Carmen Pavel
SEMESTRUL I – 13.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 9.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Şcoala, familia, comunitatea Centrul Şcolar de Şcoala altfel – oportunităţi Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
– eficienţă fără violenţă Educaţie Incluzivă şi provocări „Nicolae Milescu „Ştefan cel Mare”, „Mihai Eminescu”,
„Elisabeta Spătaru” Fereşti „Constantin Motaş”, „Alexandra Nechita”,
Polihroniade” „Vasile Alecsandri”, „Mihail Sadoveanu”,
Vaslui C.Ş.E.I. „E. Polihroniade” şi C.Ş.E.I. „C. Pufan”
din municipiul Vaslui, Liceul „Ştefan cel Mare”
Codăeşti (gimnaziu) şi din localităţile Dăneşti,
Fereşti, Gârceni, Micleşti, Oşeşti, Pungeşti,
Ştefan cel Mare, Tăcuta, Vutcani, Zăpodeni.
49
Centrul nr. 4 – responsabil prof. Petru Rotilă
SEMESTRUL I – 13.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 9.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Şcoala, familia, comunitatea Şcoala Gimnazială Şcoala altfel – oportunităţi Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcoala „Mihai David”
– eficienţă fără violenţă „Teodor Juncu” şi provocări „Nicolae Ciubotaru” şi C.Ş.E.I. din oraşul Negreşti şi din
Băceşti Vultureşti localităţile Băceşti, Dumeşti, Rafaila, Rebricea,
Todireşti, Vultureşti, Parpaniţa.

II.5.2. ZONA BÂRLAD


ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Centrul nr. 1 – responsabil prof. Aurora Huluţă
SEMESTRUL I – 14.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 10.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Şcoala, familia, comunitatea Colegiul Tehnic Şcoala altfel – oportunităţi Colegiul Naţional profesorilor diriginţi de la Colegiul Naţional
– eficienţă fără violenţă „Marcel Guguianu” şi provocări „Gheorghe Roşca „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad, Liceul
Zorleni Codreanu” Bârlad Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Liceul
Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad, Colegiul
Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, Liceul
Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, Colegiul
Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, Liceul
Tehnologic Puieşti, Liceul Tehnologic „Ghenuţă
Coman” Murgeni, Liceul Tehnologic „Dimitrie
Cantemir” Fălciu.
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Centrul nr. 2 – responsabil prof. Alina Coman
SEMESTRUL I – 14.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 10.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Şcoala, familia, comunitatea Şcoala Gimnazială Şcoala altfel – oportunităţi Şcoala Gimnazială profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
– eficienţă fără violenţă „General Aviator şi provocări „Iorgu Radu” „Iorgu Radu”, „Vasile Pârvan”, „Principesa
Inginer Gheorghe Bârlad Elena Bibescu”, „George Tutoveanu” şi Şcoala
Negrescu” Gimnazială de Arte „N. N. Tonitza” din
Fruntişeni municipiul Bârlad şi din localităţile Sărăţeni,
Epureni, Măluşteni, Şuletea, Popeni, Zorleni
(gimnaziu), Vinderei, Fruntişeni, Dodeşti,
Griviţa, Blăgeşti, Murgeni (gimnaziu), Fălciu
(gimnaziu), Viişoara, Găgeşti, Gara Banca.

50
Centrul nr. 3 – responsabil prof. Niculina-Liliana Artenie
SEMESTRUL I – 14.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 10.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
profesorilor diriginţi de la Şcolile Gimnaziale
„V. I. Popa”, „Episcp Iacov Antonovici”,
Şcoala, familia, comunitatea Liceul Tehnologic Şcoala altfel – oportunităţi Şcoala Gimnazială
„Manolache Costache Epureanu” şi „Stroe S.
– eficienţă fără violenţă Puieşti (gimnaziu) şi provocări Nr. 1 Sălceni –
Belloescu” din municipiul Bârlad şi din
Pochidia
localităţile Ibăneşti, Iveşti, Perieni, Pochidia,
Pogana, Pogoneşti, Puieşti (gimnaziu), Tutova,
Voineşti, Iana, Alexandru Vlahuţă, Băcani,
Bogdăneşti, Bogdăniţa, Ciocani, Coroieşti (de
Tutova), Ghergheşti.

II.5.3. ZONA HUŞI


ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL
Centrul nr. 1 – responsabil prof. Elena Talaşman
SEMESTRUL I – 15.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 11.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii comisiilor metodice ale
Şcoala, familia, comunitatea Şcoala Gimnazială Şcoala altfel – oportunităţi Colegiul Naţional profesorilor diriginţi de la liceele şi şcolile
– eficienţă fără violenţă „Mihail şi provocări „Cuza-Vodă” Huşi gimnaziale afiliate Centrului Metodic Huşi.
Sadoveanu” Huşi

II.6. RESPONSABILI CENTRE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (C.D.I.)

Cerc la nivel judeţean – responsabil bibliotecar Liviu Munteanu


SEMESTRUL I – 14.12.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 30.05.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii Centrelor de Documentare şi
Dezvoltarea la elevi a Şcoala Gimnazială Importanţa cărţii şi a lecturii Şcoala Gimnazială Informare din instituţiile de învăţământ din
interesului pentru lectură Nr. 1 Băcani în viaţa copiilor şi a tinerilor Nr. 1 Ghergheşti zonele Bârlad, Vaslui, Negreşti şi Huşi.

II.7. RESPONSABILI CU FORMAREA CONTINUĂ

Cerc zona Vaslui şi Negreşti


SEMESTRUL I – 20.11.2018, ora 1300 SEMESTRUL II – 16.04.2019, ora 1300 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii cu dezvoltarea profesională şi
Organizarea activităţilor de Casa Corpului Dezvoltarea profesională Casa Corpului formarea continuă din instituţiile de
învăţământ din zonele Vaslui şi Negreşti.
51
formare continuă la nivelul Didactic Vaslui continuă – premisă pentru Didactic Vaslui
unităţilor şcolare reuşita în carieră
Cerc zona Bârlad
SEMESTRUL I – 21.11.2018, ora 1300 SEMESTRUL II – 17.04.2019, ora 1300 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii cu dezvoltarea profesională şi
Organizarea activităţilor de Colegiul Naţional Dezvoltarea profesională Colegiul Naţional formarea continuă din instituţiile de
formare continuă la nivelul „Gheorghe Roşca continuă – premisă pentru „Gheorghe Roşca învăţământ din zona Bârlad.
unităţilor şcolare Codreanu” Bârlad reuşita în carieră Codreanu” Bârlad
Cerc zona Huşi
SEMESTRUL I – 22.11.2018, ora 1300 SEMESTRUL II – 18.04.2019, ora 1300 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Responsabilii cu dezvoltarea profesională şi
Organizarea activităţilor de Colegiul Naţional Dezvoltarea profesională Colegiul Naţional formarea continuă din instituţiile de
formare continuă la nivelul „Cuza-Vodă” Huşi continuă – premisă pentru „Cuza-Vodă” Huşi, învăţământ din zona Huşi.
unităţilor şcolare reuşita în carieră

II.8. PALATUL COPIILOR ŞI CLUBURILE ELEVILOR

Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Mirela Nistoroschi


SEMESTRUL I – 24.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 6.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Cadrele didactice de la toate unităţile şcolare
Marea UNIRE nu se uită Palatul Copiilor Interdisciplinaritate şi Clubul Copiilor care desfăşoară activităţi extraşcolare (Palatul
niciodată! (spectacol Vaslui interculturalitate în „Spiru Haret” Copiilor Vaslui şi Clubul Copiilor „Spiru Haret”
muzical literar dedicat desfăşurarea activităţilor Bârlad – Filiala Bârlad cu Filiala Huşi).
Centenarului) nonformale Huşi

III. ACTIVITĂŢILE METODICE ALE CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ VASLUI
Cerc pedagogic al profesorilor consilieri şcolari din reţeaua de cabinete ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Vaslui
Cerc la nivel judeţean – responsabil prof. Ramona Sagadin-Butnaru
SEMESTRUL I – 20.11.2018 SEMESTRUL AL II-LEA – 18.04.2019 COMPONENŢA CERCULUI
TEMA ACTIVITATE TEMA ACTIVITATE Profesorii consilieri şcolari din reţeaua de
„De vorbă cu adolescenţa!” Liceul „Ştefan „Aspecte ale bullingului la Şcoala Gimnazială cabinete ale Centrului Judeţean de Resurse şi
– activitate demonstrativă, Procopiu” Vaslui elevi” – activitate “Mihail Sadoveanu” Asistenţă Educaţională Vaslui.
prof. consilier-şcolar Mirela demonstrativă, prof. Huşi
Suhan consilier-şcolar Ramona
„Anxietatea la copil. Sagadin-Butnaru

52
Strategii de intervenţie „Dezvoltarea emoţională la
educaţională” – referat de preşcolari” – referat de
specialitate, prof. consilier- specialitate, prof. consilier-
şcolar Daniela Luca şcolar Veronica Anton
Informare de specialitate – Informare de specialitate –
prof. consilier-şcolar Daniela prof. consilier-şcolar
Popa Gabriela Bughiuş

IV. ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURAL-ARTISTICE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

 5 Octombrie 2018 – „ZIUA EDUCAŢIEI – ZIUA PORŢILOR DESCHISE” (lansarea Ofertei de activităţi, expoziţie de fotografie, activităţi de
succes ale şcolii vasluiene);
 „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului” - simpozion regional, noiembrie 2018,
parteneri : Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” - (C.D.I. „Ion Murgeanu”) Zorleni;
 „Un secol de onoare şi demnitate românescă” – simpozion şi concurs judeţean, noiembrie 2018, parteneri: I.Ş.J. Vaslui, Biblioteca
Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, Palatul Copiilor Vaslui;
 „Magia sărbătorilor de iarnă” – simpozion, decembrie 2018, expoziţie de măşti şi felicitări;
 „Universalitatea lui Mihai Eminescu”, 15 ianuarie 2019, dezbatere şi program artistic;
 „Importanţa auxiliarelor didactice în procesul educativ” – dezbatere, februarie 2019;
 „Caracterul interactiv al bibliotecii virtuale” – workshop, februarie 2019;
 8 Martie: „De ziua ei!” – parteneri: Şcoala Gimnazială „Alexanda Nechita” Vaslui;
 „Şcoala părinţilor de 10” – părinţi de ieri şi de azi, martie 2019; parteneri : IŞJ, CJRAE;
 „Boli profesionale în învăţământ” – seminar, martie 2019;
 „Echilibrul între drepturile elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice” – dezbatere, aprilie 2019;
 „Pregătirea pentru viaţă în şcoala de azi” – workshop, mai 2019;
 Simpozion internaţional „Atitudine şi implicare în protejarea calităţii mediului”, ediţia a V-a, mai 2019;
 ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI – „Calitate şi performanţă în şcoala vasluiană” - dezbatere, iunie 2019;
 „Din creatia şcolilor” – lansări de cărți și reviste ale cadrelor didactice din școli;
 Expoziţii de carte şi de artă plastică – periodic;
 Salonul Creativităţii Didactice – lunar, CCD Vaslui şi filiale.

53
CUPRINS

Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice 2018 / 2019


I. Consfătuiri
1. Consfătuirile cadrelor didactice pag.3

II. Cercuri pedagogice


1. Cadre didactice
1.1 Învăţământ preşcolar - Centrul Vaslui şi Negreşti pag.3
- Centrul Bârlad pag.21
- Centrul Huşi pag.36
1.2 Învăţământ primar - Centrul Vaslui şi Negreşti pag.4
- Centrul Bârlad pag.22
- Centrul Huşi pag.37
1.3 Învăţământ gimnazial şi liceal - Centrul Vaslui şi Negreşti pag.9
- Centrul Bârlad pag.25
- Centrul Huşi pag.39
2. Învăţământ special pag.44
3. Personal didactic auxiliar
3.1 Bibliotecari pag.46
3.2 Laboranţi pag.46
3.3 Informaticieni, ingineri sistem, operatori date pag.47
4. Activităţi metodico-ştiinţifice cu directorii
4.1 Învăţământ preşcolar pag.47
4.2 Învăţământ gimnazial pag.47
4.3 Învăţământ liceal pag.48
5. Profesori diriginţi pag.49
6. Responsabili C.D.I. pag.51
7. Responsabili cu formarea continuă pag.51
8. Palatul Copiilor şi Cluburile Elevilor pag.52

III. Activităţile metodice ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui pag.52

IV. Activităţi metodico-ştiinţifice şi cultural-artistice pag.53

54