Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea SPIRU HARET

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE


Programul de studii MANAGEMENT-ID
Disciplina MANAGEMENT
Titul lucrării Metode si tehnici moderne de management
Pascu Catalin, anul 1, grupa 3
Numele cadrului didactic coordonator (tutorelui) Conf.univ.dr. Mihai Andronie

Metode si tehnici de management modern

Metodele si tehnicile de management reprezinta modalitatile concrete folosite


pentru solutionarea problemelor care decurg din functiile conducerii prin care se pun in
miscare activitatile componente ale functiilor intreprinderii.
Managementul poate fi impartit in mai multe categorii, si anume:
1. Managementul resurselor umane;
2. Managementul strategic;
3. Managementul prin obiective;
4. Managementul prin proiecte;
5. Managementul pe produs;
6. Managementul participativ şi managementul prin bugete;
7. Managementul prin excepţii;
8. Metode şi tehnici specifice de management.

1. Managementul resurselor umane

Prin managementul resurselor umane se inţelege ansamblul activităţilor legate de


selecţionarea şi incadrarea personalului, precum şi formarea, perfecţionarea personalului,
iar in final, evaluarea şi promovarea angajaţilor.
Resursele umane in procesul de management joacă un rol primordial. Acest fapt
este datorită la aspectele următoare:
a) Forţa de muncă este singura forţă de muncă activă creatoare de valori.
b) Resursele umane sunt creatoare a valorilor nu numai sub aspect economic,
ei şi sub aspect spiritual, ştiinţific.
c) Eficacitatea şi eficienţa utilizării resurselor materiale, informaţionale şi financiare
depind in mare măsură de resursele umane.
Importanţa resurselor umane nu trebuie, insă, să ne facă să subestimăm
importanţa altor resurse. Este important de creat o sinergie a tuturor factorilor ce ar
permite optimizarea rezultatelor firmei.

2. Managementul strategic

Cuvantul “strategie” derivă de la cuvintul grec “strategos” care se referă la


abilitatea comandanţilor de a desfăşura forţele armate in timp de război. Cu timpul
această noţiune a dobindit şi alte sensuri, existind o multitudine de interpretări.
Astfel, prin strategie putem de desemna ansamblul obiectivelor majore ale firmei
pe termen lung, principalele modalităţi de realizare impreună cu resursele alocate, in
vederea obţinerii avantajului competitiv potrivit misiunii firmei.
Realizarea unui management strategic eficient reprezintă unul din cele mai
importante aspecte ale managementului in general. Prin managementul strategic
managerii-top creează un continuu potenţial de profitabilitate, ce ar permite firmei o
adecvare a organizaţiei la mediul extern ce e in continuă schimbare.
Vom aborda in continuare, unele din cele mai importante trăsături definitorii ale
managementului strategic.
1) Noţiunea de strategie include realizarea unor scopuri specificate sub forma de misiune
şi obiective. Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi de acţiune al strategiei,
calitatea lor fiind determinată de performanţele viitoare ale organizaţiei.
2) Strategia are in vizor perioade din viaţa firmei de 3-5 ani. Fapt ce determină un grad de
incertitudine şi risc destul de mare.
3) Sfera de cuprindere a strategiei este firma in ansamblul său sau unele părţi componente
majore ale acesteia. Astfel, strategia are o viziune complexă, de ansamblu asupra firmei.
4) Conţinutul strategiei se referă la cele mai importante elemente, focusindu-se asupra
evoluţiilor firmei, aşa ca mutaţiile tehnologice, comerciale, financiare etc.
5) Strategia se bazează pe corelaţia firmei cu mediul, astfel incit să fie valorificate la
maximum oportunităţile şi minimilizate pericolile.
6) Prin strategie se are in vedere formarea unui comportament competitiv pentru firmă pe
termen lung. Astfel se va modela o asemenea cultură organizaţională ce va fi exprimată
prin atitudini, ataşamente, aspiraţii etc., ce ar contribui la realizarea obiectivelor
strategice.
7) Strategia reflectă interesele stakeholderilor - proprietarilor, salariaţilor, managerilor,
clienţilor sau furnizorilor. Cu cit această reflectare este mai deplină, cu atit şansele de
succes al firmei sunt mai mari.
8) Strategia este carecterizată de principiul echifinalităţii. Potrivit acestuia există mai
multe modalităţi sau combinaţii de resurse şi acţiuni, prin care se poate asigura atingerea
unui anumit obiectiv. In consecinţă nu trebuie absolutizată o singură combinaţie, ci in
corespundere cu schimbări se pot folosi una din mai multele combinaţii, prin care s-ar
realiza avantajul competitiv.
9) Strategia este un rezultat al negocierii a stakeholderilor. Scopul urmărit este
diminuarea conflictelor latente prin facilitarea armonizării intereselor părţilor implicate,
favorizind crearea unor relaţii propice performanţelor pe termen lung.
10)Strategia are un caracter formalizat, existind sub forma unui plan pe termen lung.
11)Strategia este caracterizată de scopul său - obţinerea unui avantaj competitiv şi se
poate manifesta prin cost, calitate, fiabilitate ş.a.
Strategia se formalizează prin decizii strategice, care, la rindul său, are
următoarele caracteristici:
- se referă la activităţile organizaţiei.
- implică armonizarea activităţii organizaţiei cu mediul.
- sincronizează activităţile organizaţiei cu potenţialul resurselor.
- afectează deciziile operaţionale, deoarece ele deriva din ea.
- sunt influenţate nu numai de factori exogeni, dar şi de valorile şi de aşteptările
personalului.
Cunoaşterea acestor caracteristici este deosebit de important pentru formularea şi
aplicarea strategiei.

3. Managementul prin obiective

Sistemul managerial este caracterizat de elemente cu natură organizatorică,


informaţională şi decizională, fapt ce are un impact considerabil asupra competenţelor şi
responsabilităţilor unui mare număr de manageri.
Unul din sistemele manageriale ce cunoaşte un grad ridicat de răspindire in ultima
perioadă este Managementul prin Obiective (Management by Objectives) ce poate fi
definit ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasă a obiectivelor pină
la nivelul executanţilor, care participă nemijlocit la stabilirea lor şi pe corelarea strinsă a
recompenselor şi respectiv, a sancţiunilor in strinsă corespondenţă cu nivelul realizării
obiectivelor prestabilite.

4. Managementul prin proiecte

MBP poate fi definit ca un sistem de management cu o durată de acţiune limitată


la ciţiva ani conceput in vederea soluţionării unor probleme complexe, dar definite cu
precizie, cu un puternic caracter motivaţional, care implică aportul unei largi game de
diverşi specialişti, din subdiviziuni organizatorice diferite, integraţi temporar intr-o reţea
organizatorică autonomă.
MBP creează un cadru propice pentru formarea unor manageri dinamici,
competenţi, capabili de a soluţiona cele mai dificile probleme.
Pentru ca acest sistem de management să aibă succes un rol deosebit de important
il are managerul proiectului. El trebuie să posede dexterităţi atăt manageriale cit şi de
specialist.

5. Managementul pe produs

Conceperea sistemului de management pe produs (Management by Product


<MBP>) este de asemenea, un rezultat al revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi a dependenţei
crescinde a performanţei firmelor de capacitatea de a proiecta, asimila, fabrica şi
comercializa produse cu anumite caracteristici in perioade de timp cit mai scurte.
Prin urmare, putem defini ca MBP un sistem de management caracterizat prin
atribuirea principalelor sarcini, competenţe şi responsabilităţi de conducere privind
fabricarea şi comercializarea unui produs sau unei grupe de produse cu caracteristici
asemănătoare, crearea unui cadru conducere care ar avea ca obiectiv in exclusivitate
adoptarea deciziilor şi activarea unor acţiuni pentru menţinerea şi creşterea
competitivităţii produselor.

6. Managementul participativ şi managementul prin bugete

Managementul participativ constă in exercitarea principalelor procese de


management prin implicarea unui grup de proprietari şi (sau) manageri, executanţi,
utilizind o gamă variată de modalităţi.
Managementul participativ este nu atit un sistem de management, cit o mutaţie in
conceptul de conducere iminent performanţei.
Prin noţiunea de management prin bugete este determinat un sistem de
management ce asigură controlul şi evaluarea activităţilor firmei cu ajutorul bugetelor.
Bugetul este un concept ce dimensionează in expresie financiară, obiectivele,
cheltuielile, veniturile şi rezultatele precum, şi evaluarea rezultatelor cu nivelul planificat.

7. Managementul prin excepţii


Managementul prin Excepţii (Management By Exceptions <MBE>) are la bază o
concepţie sistemică a divizării problemelor şi a deciziilor in cadrul procesului de
management. Dacă să dăm o definiţie pentru MBE, atunci putem susţine că acesta este un
sistem de management bazat pe vehicularea ascendentă selectivă a informaţiilor care
reflectă abateri de la limitele de toleranţa stabilite şi pe concentrarea celor mai buni
manageri şi specialişti in zonele decizionale şi operaţionale cheie pentru competivitatea
firmei.
Scopul instituirii MBE este simplificarea procesului da management, degrevind
conducătorii de tratarea informaţiilor ce nu reclamă decizii din partea lor, permiţindu-le
concentrarea asupra problemelor de perspectivă, de strategie etc.

8. Metode şi tehnici specifice de management

Metodele şi tehnicile speciale de management se deosebesc de sistemele de


management, prin faptul că ele rezolvă probleme specifice şi nu se implică in
soluţionarea unor probleme generale.
Aceste metode si tehnici sunt:
 Analiza SWOT;
 Sedinta;
 Delegarea;
 Brainstorming;
 Metoda Delbecq;
 Metoda Delphi.