Sunteți pe pagina 1din 89

indata ce am intrat in Curtea Bt~ericii, sd ne pdtrundem jiin!4 noastr« de jiorti p1iicllP ~i binejtiditori ai ,ctlgettiri/or reltgioase §i ai sfinfeniei Dumnezeie5ti.

Trecand pragul bisen'cii: Toam grija cea lumeascd sa 0 lepiidam. Sit cugetiim series, cd am intra! in ces, fn Casa lui Dumnezeu, unde toate ciUe sun: ~i se fac dupa sjanta rdnduialii: Grdiesc slaoa lui Dumnezeu (Ps. 28,9).

Nimenea sa nu intre tropaind in Casa lui DumnezeuJ sit nu iorbeascd ~i cu atat mai mult sa nit radd, :~a nu faoti jeturtte semne sau neoranduieli} Care tulbu1'a pace« Btsericii ~i rupe firu; rugiiciunilor credincio~ilO1; care se roaga sau ascultil. Acei

cefac aceste neoranduieli cad sub blestem greu, sub afurisenie (Vezi can. 9 Sf Apostoli ~ can. 70 Sin, VI ec. ou ttllaul !~i subfnsemruirlle lor).

Plute - zice Dsmnezeiasca SCrlptU1·iJ - PtiWBlteli piciorui cllnd intrt in Casa lui Dumneseu. Apropie-te mui bine sa asculti (slujhele DumnezrJiO§fi) decdt sa aduci jertfa nebunuor (tropiiiaJa,. voroilrie, rasuri umflate) hombari de trufie d~a1JoleasCii, semne nepermise Sf, jelurlte neoranduieJi), Gaci ei nu itiu cit foe rau cu acestea. Nu te grdbi a-Ji deschide gura fa *i sit nu-ti rosteascii iflima cuvinte prtpite (cerer! # rugiiciuni jatii de duh cre~~inesc) (Jo.an, 4, 23-24; Mi, 15,8;6, 7; Is; 29; 13; Iez. 3,31)/ inaituea lt~i Dumn:ezeu, Giici Dttmnezeu este in cer §i- tu pe piiman~ de aoeea sa nu spui tJorbe muit~ (Jipsite dB dtentie §i d/uh). Nu lii4a gura sa te bage in pacett ... ell sa nu Se manie. fl1lJnneZBU (lin pricin'a eUivitrmlo1' €ale ~i sl! nimit;easea fucrul m{iinilor Uite (Ere/.o5J 1-2,6).'

AUTORUL

CUM SA NE PUR[AM

A ....,

IN SF. BISERICA

BUD€ilNU DaNIeL

©f)opyright # diJuzare:

Edltu1'8 AGAPI5·Bueure,ti SIt. Metl,iutlii tiro 7/ Sect{)r2

Djicitd PO$tat 11; Cod 022654

Tel. 02Jc2410673

ISBH 973 ': 79~r '" ~o ,"'~ ISBN ?13 .; 8440 - "1,5 ~ 7·

lJste ftiu~ clj lumina f)Um1Zezeie~tilot invalaturi ale Dom, nului nosin; Iisu« Htistos, s-ariispandit # conserca: in l me.yi prin primirea serviciuiui drvin, Wsujletit prin credinfa Vt¢, ,nddej~ t1; neclt'ltti/ii. ~i dr.agostea irJjliiciirata, alimen(ate de, vrednicia pf'eo/eascii. Striilucirea s/tijbelor Dumnezeiefti, intraripeazii # inattii tai.nro. gaudurite oarnettitor, .pe care apoi le inliinfuie~t(? # edijl"eii in adttnarea tlrept-a,eliirrciosilor cre.vtitli_ Fiecare binecret/tnflios c'J!~~if/. Z1't tirnpuJ acestor sl~jbe {)U~neafie~·t; simte in i~#iha sa 0 qUCUrie cereusdi. 8ilfletul ere#inesc inarwat de dragosfiia sjantit, safe in zbOtJ cu 0 mare repezicitme. tr(!pt((le ceru-

,ri/~r, jJ(mtru it ajmrge scoto griihit ;~i a se uni~u Ztditorul saUl meat, ~ ~~eseof1 nioi omul ~u-# 1!0at~ exptica tn.'sine, ca,uza, tra.ns. formanf, care,~fe producemjimta sq. 1!iOri mlst(ci!Qat4e ptiicup # binqitciitOri, strabat,org(lnis17i'ul cre.§tintilui evtavios, care asculta,Cl( atenttefi drogoste -slujbefe Dumnezeie$ti# Ii invioreazli

stifletul citliilor spre r;erurile @nalte ate cugetarilor sfinte, '

, Mircitrile finttpilor titurgitiStitori # stujitoPi ai AlttlrtJ,l:lt~ Ctt' tactul O1'imdZJi~ pttit:/irea obiectetor sfinte 4upii cl/-verJita randutara in Bi.se'Hc4 hti DunmezBU, stare(t ctlviineioasii. si lintstelZ exe1fljJ,larli a tuturor .:credincio#ior tastujQftle s}inti!, predis/mne Ae liecar~Cr1!f/l'ncios creftitz, sit se pro~ter.hB au adiincif evlavje ft aragoste sujletel18cji/ fnai1jtea atof1luternicului D.umneze;t.

. S/ifj./J..eie DU~llnez(Jie1ti SI,u)( 0 mani/e$tafe P~Qlicii a G1'eaintel inthrnepr4n aO:/e Ii cerepwnti sflnte. Ases'{e se viGii aie eulta,

; t'tlf;ttiv,in, tarJ].sefi,f(ftn. $f Bi~erici, formltazii glorificarea Dztm. 'lJezeirii #inii~iatefi spirilului 'udunarii 'ctedtnafositor. Ete se nufftesc sllljbegenera~fiin~Cti se lac.pentru fntreaga cre$tinitiate, , Slujbele particulare sunt aceleit cane se lac pentru !oJosul ~i

6

Protos. Nicodim MiintliJ;a

trebuinteie unor« din oameni, de pi/~jj: A~heasmaj Sf: Mas!u,' Acatist~ Paradise, Molit/ele Sf Mareim Vaszle, fa. ~finftreafim· tfJ;f'tuor, caseor, etc, Dupii aceasta ulmeaz(t rugitciunile care se fac de credincio$i, unut s-au r;z~i "!ulfi: £1.1 ca~ele = ~j,~ine.a~; seara, peste zi, de pildii: Rttgactuntle dttntnetf.1, rugac~llmle serti,. rugaciunile meselor, cele ~r;apte Laude, Acatiste, Paraclise, Psaimi si alte rugiiciuni partteulare pentru JellJ,ritele lor trebuinfe.

, 1n culiul slujbelor religioase ale ortodoxiei avem patfu forme: inve.smantarea, simhotizarea, actul ~i grainl. Fieedre din aceste patr~t forme f~i are fnsmnniitatea ei Pfin care ne griite_~ : t::in~c sa no lepildiim de omul eel vecki (Piicdtos) ~i sa ne fmbl'~Ca~l $1], omitl eel nou, in Iisus Rrlstos. In toate slujbele Dumnezele~Utt'ebxtie intmchipate neapiirat urmiuoarele calititfi: dull bisericescz semnij'uatie clat'a, lege fit'eascii, frumusefe liturgicii; adevii1' dogmatic stdbilil:ate si unitete. Scopul Guvantlliui divin este intreit: ador~~a lui Dttl~nezeulsjinf-irea oamenilor.Ji creaturilo1', §i aj,,!torut't{ispftndirii credintei tn Dumneze1i. . .. ~

Credirtciosii crestini isi manifestii eviama lor prm urma: toarete semne ~xteridare: iescoperirea capului; iar partetl jemei@.scltprin acoperirea capului, zndreptarea ell fefele ciit~e 1'~sari~ asculta'r8a in liniste, cu sfintenie; a.slujbelor DumneZef,e~t1, face· rea semnului Sf 'Crud drept pe fetele lor) piistrat'ea bU1l!i.cuvi-

in te, jJlecarpa' capete/or, fnchinticiuni, prosternarea C}i je!:~e ta pamlint, elf. dupa randuielife Biserice~ti. Aceste manifestan trebuie ,~a se faca ell toata aten/ia ~i sfintenia CU1ienita, asa cum se cade a sta in Casa lui Dumnezeu, Trebuie a ne inviipii mai dina·

. inte pentm fl: ~~ti, cand trebuie a sta drepli 1n sf BiSericit cand trebuie.a 112 pleca capetele tn.sem« de umiltntii, cand sa inge· nunchem ,~i c.and sa ne prosterniim. cu/aJ(lla j){i1:nan! .,

Toti crestinii sunt rJatori a vent in Casa l1.ti Dumnezeu spa· [att bine, plePtiinati, Ctwatifi, cu haine curate, fie chiar # clirpite 1). C~i sarari care n·tlU fnciiftliminte suni datori a veni la Sfanta

I .

1) 2 imp. 16, 2

Cum sa ne purtilm hI- Sf Biserlcii

7

Bisericd chiar ~ descutli, Dumnezeu nu cauti fa haine; ci la inima cre~tfnilo1' care se roaga in Cesa Sa. "Bericiti cei cu inima curaJii, ca aceia oo« uedea pe Dumnezeu" 1).

indalit ee am intra; in Curtea _Biseooi, sa ne patrundem fiinfanoastra de florU placu/i ~i bineflcatori ai cugetiirilor religioas» ~i ai sflnfeniei Dumnezeiest: Trecdnd pragul bisericii:

IlToatii grija cea tumeasca sit 0 lepiiditm". Sii CtJgetiim series, ca am intrat in cer, in Casa lUi Dumnezeu, tmde toate cate sun; # se fac dupa if'anta randuialii: "Graiesc slaoa lui Dumnezeu II 21.

Nimene« sa nu intre tropiiind fn Casa lui DumnezetI, sa nu vorbeas~ ~i ell atat mai mult sa nu radl4 sit nu iaca felurite semne sau neoranduieli, care tulburii pacea Bisericu ~i rupe firul rug(lc/iunilor credi1lcio$ilor, cafe se roaga sau asc;uit(i, Ace.i (;(!fac aceste neoranduteti cad suhblestem. greu, Slfb afun~senie jl,

"Fiute - zice IlumneZtNflsca Scripturii - piize#e,p piciorul cand intri in. Casa lui Dumnezeu. Apropie·te maio bine sa asculti (sluJbele Dumnezeie~tiJ decaf sit" adl~ct jerl/a llebuntlor (tropaialtl, vot'bitrie, rlisu1'i umjlate, bambari de tnifw diavoleasca, semne nepetmise ~i feluNte neorfmduieliJ, caci ei nu ~ti1t ca ifJo rau cu acestea. Nu te griibi a-fi deschide gura fa ~i sa nu·tz: rosteascd ~nin1a cuuinte pripite (cerer! fi pugauiuni jIJ,.ii de duh crestinesc) 4), tn~int(1a lui Dumnezeu, citci Dumn'Bzeu este m cer ~i tu pe pamant, de aceea sa nu spui vorbe malte (lipsite de atontie fi duh]. Nu [lisa gura sa te bage in pa((at... ca sa nu Se manie Dumnez.eu I din pricina cuvintelor tale.~i sit nimieeasci/ iucrulmi(illilor tale" 5),

Biserica e locos iflint, Casa lui DumneZlJuJ baie pentru curlltiretl sujJeteJor de. negreala pacatelor, lacul- destlna; unde pu,tem sa griiim ff sa 1J;fJ rugiim lui Dumnezeu; mat mult si mai bine deedt tn orieare alt lac. Sli nu uitlim. cit ceea ce ni·i' fng-iiduit a &riU ~i/ace in casel« noasire partieulare,nu ne este fngitdnit a

I) lilt. 5, 8; comp, Ps. 15,16·2; 24,25·4; 50, 5HO, t~; fifs. 2, 10; Evrl 12,21; 1 Cor. 13, 12; 1 loan. 3,2'3.2) Ps. 28,9. n Vezi can. 9 S,f. ApostoU·~i dLtl. 7,0 Sin. VI ee. cu rat· cuJ ~i sublnsemll. lor, 4) loan. 4, 23·24; Mt.lS, S; 6, 7; Is. 29, 13; lez. 3, 31. 5) Heel. 5, )·2,6.·

8 R1(otos. Nicodim MiJndiFit:

grili ~ a face ~i aiciJ in Casa lui Dumneze~ un~e sfinfilii ~itur. . ghisitorl # slujUori stivar~esc. s.nnteJe sluJbe. ~t DUmn~Z!tasc~ Lit1trghfie, cu marlle tor insemnittiiti ~i sfi~/enit de care ~1; lngeht

din cerori 5e cutrflm1j:pti cfind stau ~ le privesc. . ~ ~ . Fatii de BisericaJui Dumnezeu ~i slujbele ei sfinte sa ara·

tilm d~~goste inJliictirata. ,,'Ravna Cas.ei Tale m-a m~ncat ~e mine j, 1). Sa flU /iisam a ne fmhiUa de du/cetUe veuculut a(J~stu1a , fnseliitor. Sa 'jJiiriisim calf1a pi(Jrzdrii, toctlfurile #- auiburil~ pit· cdtel~r, Sli punem mai mult pre! pe ,cele ve$uice, deeat ~e cele

oremelnice caci viata notistrii tr(fee repede, ea. visul celt" ae se de~teaPta :Jimin~(lta: Ferici(i sunt toti cr~tinii, = urmea~? sfiJ~ turtle Sf. Biset:ici $i ltmlJlli in citi(e. Domnulu~. Dumne~erlr, ; Vat si amar de acei« care uf!tblii in' diile cffl'ciumetor, outburtl9r. de 'plicate ~i blestetniif#, caei iata~ judeciitorul sUi ldngit.~i J)··v

"Binefuvantatea DomnuJtI~ peste toli q~ ce VO~ umblo d~p;a dteptaqJ acesta (al ortodoxiei) # pes~ tot IBrusali"!ul (Cre~tm~' . m'Ul) lui Dufltnezeu, sa fW ppcea. ~j . tJulutarfla Lm. Dar~l ~~m· nu:lui nostru Iieus Hrlstos, drq,gostea lui Dumnezeu Tatat ~1 111'),-

" plifta~rea Sflntului ~uh sa fie cu tioi cu toWfr~tilor. Am"inJJ n ..

10

Prot os. Nicodim Mandilli

. Ie-am auzit -zicand: "A Celui ce sade pc tron ~i a Mielului sa fie binecuvantarea, cmstea, slava si sHlpanirea in vecii vecilor" 0.

Attarut san Sfal\ta Sfintelor, preinrhtpuie cerul cerurtlor, unde troneaza Dumnezeu pe Tron de Heruvuni ~i Seraftmi V

proslavtt de Seraflmi ~J. _

Biserica material it imparpta: in trei, preihchipuie pe Dumnezeu: "Tatitl, Frol ~i Sffultul Duh, Treimea cea de 0 fiin~a ~i nedesparpta~ preinchipuie teats Iumea sau intreg unlversul, in care Dumnezeu este pretutmdenea ~i peste toate. A~ijderea st: Ql1UlL Sufletul si trupul lui 4).

., Yoiti a va: lncredinta (:a B.iserJca este cer? Ia socotill,vi! ce este 'a~olo asa de minunat 'are face ca cerul sa fie, cet? Ne raspundeti c~ surt cind ~1 anume: ,

1) Pirea de fa~a a lui Durnnezeu: T'atitl, Fiul ~i Duhul Sfillit.

2) Firea nestrtcactosulu; ~i ProsH'iv£tului Irup omenesc a lui Htjst:05 Dumnezeu-Omul.

3) Prcasfanta ~ascatoate de Dumnezeusi purnrea fectoara Marfa eu Trupul ei proslavtt, glonflcat,

"4) tngerii:. trei trieJnice tr~pte .ingere~ti ~i alTi multi mgeti U1inuna~ eli trupunle lop' sprrliualelm~tacate In l~mjna.~i

mare straludre 5j.'," . .

5) TO!i Sfintii: 1. Apostoli; 2. Proorocii; ~. Ierarhil, Preotii;

4. Mueeoicti; 5. Cuvio~ii; 6. Dreptii ~i 7. top eel Gurati!i de pacate, care prin adevarata pocain~a s-au mantutt, Toate aces-

tea dnd se afla in afserica lut -Hrlstc!s,· _

. a) ',Aici iu ~ijlocul Biserieli Lui eelet luptatoare de pe pac mruft umbla Dumnezetf dln ceruri. "pet ee are porunciJeMele~

~ ',. .' -, '- ......

si le pazefte pe {I/e, aceta este care Mit iube~·t(J. $,i cr;l CB Ma

tUbefwpl! Mine, vafi 111./Jit de TaNH Meu ~i-l voi iubi~i Eu # Mii1{ui art/ta lui.: De bfii iube~t(l cineua va piizi (}uviiri.·

I) Ap"oc. 5. 11-14. 2) lez. 1; Apoe, 4;5. 3) IS. 6, 1·7; Apoc. 4, 2, 6·S. +) Ve~i ~i .Poarta Ralului" de aut. 5) lez.t, 14 j DanJO, 6, Mr. 2$, ~; k 24, 4.

Cum sa ne purtam in Sf. Bisericii

tul Meu si TataJ Meu lJ va iubi. Noi: Tatiil Eu si Duhu~ Yom

',} 1

veni fa damut ~i vomface locas" L). ,\ Voi - adevereste.Apos-

tolul - suntefi Bisertca lui Dumnezeu Cehti Vi:u precum a zis Dumnezeu: ,,)J(a vai siila~lui in ei ~i voi umbla fn mijtocut lor. Bu vat fi Dumnezeul lor It ei vot'li poporut Meu" zl. ,,~a zice eel ce nne 111 dreapta Sa- sapte stele, Care umbla prin mijlocul eelor sapte sfe~nice (Biserici) de Aur .1), Aceasfa oadevereste si Sf. Ghermano In talcuirea Bvangheltel, zicand: .Biserica este aceea ill care Dumnezeul eel cerese loculeste ~i umbla".

b) Aid In Biserlca se savar~e~te zilnic (afaTa de anumltele zile ale sitptamanilor Postului Mare ~j Vlnerea cea Mare) Sfan-_ ta Llturghie cu conlucrarea durnnezeiasca a prefacerii ~i tran. sformadi Pilinii ~i Vinului proaduse, in Preasfsntul, nestricatul, proslavitul $i gloriftcatul Trqp ~j Sllhge at Domnului nostru Iisus Hristos Dumnezeu-Omul, Domnul Dumnezeu Buharistic,

c) Odinioara in Biserica Vlimernei din Constaatinopol, s-a aratat Sfantului Andrei eel nebun pentru Hrii;tos.~i ucenicului sau, fertdrulut Epifartie, ealn eer, tmbracata foarte luminat, oa soatele 01) Preasfatita NascatGare de Dumnezeu ~i pururea. Fectoara Maria, MaiGa Dumnezeului nostru Iisns Hristos DUlUnezeu-Omul, aju~and poporului crestinesc - Pastort ~i pastOdp - eu f1.1gaciunile Ei. k?a s-a, mal. aratat ~i 111 alte Siserid ~l.

d) Aid 1n Biseriea s-an ararat Ingerii unora din credinciosii ptacup lui Durnnezeu, d.p.: Arhanghelul Gavrlll s-a aratat Preotului Zaharia pe cand tam~iia in Bisertca, stand de-a dreapta Alt~fllluj tamruerii, vestinduf nasterea ftulul sau loan ~i misiu-: nea sa 6). Sfintli [TIgeri au cercetat ~i pe a1ti tnul~. dtePti ~i· s-au ariitat lor~ d.p.: Agar 7)~ !vraam 8); Lot, 91~ lacob 10), Moise lU,

I) lQl!:!1 i~ 21, '23,10, ?O. 1)"2 Cor. '6, 16-[$; comp.le§. lY,·~·,6 i 29,45-46, [cv. 26, 12;. fer. }1,31:~4 ; 52, 37·42i' I~. 11., 20j 36, 2S; 37, 26; Z;lh. 8, S; 13,9; 1 ~or. 3, 16,17; ~, 19·20. 3) Apoc. 2, 1; I, 13. if pan 121 $; Mt.I 3, 4'3; Apoc.12, 1. 5} Vezi V. Sf.] oct, pp, 1·2; 15 aug. Gcasloavefe la Obednit~"Explii:arBlt SfinteJ El urghli" '(!U insel'udtatea ei de aotor. 6) Le. J, 11-20. 7) Ric. 16, H2; 21, 17-19.sYFae. 18,2; ~.c;.I.; 22, 11, iz. 9) ~aC'. 19, 1.

JO) Fac, 32, 1·2. lIhe~. 3, 2. . .

11

14 '

Protos. Nicodin» Miindita

15

Cum, sit ue pttrtam in Sf Biserlcif

Aeeastaadeverindu-o si Dumnezeiescul Ghermano, a zis

,

hodtrat eit Biserica este e'er pamantesc, A~ijderea adevereste

aceasta ~1 toatil multimea ortodocstlor, zicand: .Cer mult Iuminos este Biserica", ~i iara~i: Jo Bisertca Slavei Tale stand, In cer ruse pare a sta". Dumnezeicscul Hrisostom mergand Inainte, spune ca: .Biserlca este mea mat malta ~j rnai cinstita ~i dedit eeru1, pentru ca; /j Cerul ~i 1Jamantul vor trece - pre. cum a zis Damnul .. iar cuwntele Mete nu uor trece" I), Blserica, avand cuvintele Domnului, flU va teece ct va ramane 1n veae. Stihiile Ie-a pus in mijloe, prin care arata ca Biserica ' este mal cinstita decat oerul ~i pamantul 21.

zicand: "Corabia a primit dobitoace necuvantatoare ~i tot necuvantatoarea sees: a prlmit si Btserica, oamenl fara sOCQ·

, ,

teals si nu numai cit I-a nrantult, dar i-a,~i prefacut, Corabia, a: primit corb .~i tot corb a trimis; 'pnmeste ~i Biserica corb dar trimite porumbel, prlmeste lup ~i-l seoate oate, Caci tie va intra aid om r~pitor ~i lacom, auzind Dumnezeiesule cuvinte ale invataturiilsi schhnb~ naravul si in loc de lup se face oaie;

, " .,

ca lupul rapeste ~i pe cele strame, iar oaia ~j lana sa 0 lasa" I),

Din cele aratate luati aminte. voi crestlnilor, cei ce v-ati

J " ~ 1 ,

fa£ut oi din lupi, :inaurttru Bisericii, nu curnva sa va iace~i

iar~i lupt, dnd ie~iti din Biserica, Voi care v-ati facut porum- . bei, sa nu va faceti iara~i corbi, Cei ,care_,v-ati facut m Blserica curati din necurafi) prtn marturtsire ~i ImpMta~jre, din man dri, smeriti, din satbatic1, domestici, din rapitori, milostivl ~i

, simplu a ~ice,' din dii, buni. Pltziti-va, luat± aminte de voi rn~i· va, ca nu cumva ie~l d din Btserica, sa N'a ~ntoarce,p. ,iara~i la rautatile voastre cele tlintiU, precurn potcu\scaIdat la norolul : eel di~tai si cmuele la varsatura lui 2}. Paziti-v[ ca lumina ochiului~ curate~ia ce an dipatat-o tiltreaga ai~i 111 Bisenca, zicand ean1are~ miresei: :,Noi ne-am dezbraGat de haina pacatului cu invatatUra Bjsericii lui Hristos; eu martunslrea ~i cu Impar-

tasjr~a Dumnezetestiler Taine si cum vom putea iara~i a ne

, . - r l' , I

mar jmbdka'intr-lnsa? Noi am spulQt ~i am curatit plcloarele

si lucrurilcnoastre cele viclene ~i mi~c~rHe, prln Dumnezeiestile cal1tari S1 sflntele psahnodii ce - secanta ln BiseriC'dn 8i

, ., , , . I

C un putem sa Ie' mal 1ntinam iaru?f? .Dezbracatu-m-am de

haina mea, cum ma. vol Imbraca ell ea? Spalatu-ini-au'l picinarele mele: cum, le voi iiltin_a?'1 ~l.

~ .

BISERICA ESTE CORABIE

Precum corabia lui Noe a sdipat de.la innecul in noianul apelot potopulnt universal, pe el ~i famrlta sa, a~a~i blsertca scapa dill nolanulpacatelor pe eel cetrstrn, stam, ~i :r~m~nem. intr-insa conducandu-ne gaadurile, votbirHe, faptele, credinciosia ~i vietulrea dupa sfaturile ei. Cei ce raman afar~ din biserlca se fuedi ~i se plerd, ca 9i lumea ramasa Mara din corabia lui Nee'. Aceasta 0 adevereste si stantul loan Gnra de

, ,

Aur, licftnd: Jnchipuireacelof' ce avean sa se implineasca, au

fast cele facute. De pilda~ ,

Chip al Bisericii lui Hristos, a fost corabia lui Noel' porumbelu], a1 Sfftntului Duh; ramnra de maslin, a milo~tiVirii lui Dumneieu. Acelea erau 1nchlpuiri, lar acestea, adeviir. Caci, precu,n eorabia.tn nOiartu'l roarii a s.capat pe eet c¢. au fnst inauntru, asa lji bisorlca rriantuie~te pe tott tel ratddti care intra, stau ,~i ra01an }ntr-insacu trtap ~i suflet, Biserica lui Dumnezeu are 0 foarte mare deoseblre de ~o(abia. lui N oe. Ace~ta 0 adevereste foarte Himurit tot Sf.' loan Ghta de AUf,

1) ML 24; 35, 2) Om, 77la Mt, .

1) Cuv, fa qItremur, la bogat .,i L:lZiir·~i fa Sf. S:M. rom, 3) 2 Petru,2, 20-22,3) Coot.

Clint. S, 3, .

Cum sa ne purflim in Sf Biserica

.1

1'1";'

, .

s-a vandut dinauntru, cl dinafara de Biserid, fUnd,ca a para'sit Biserica IJ.

Astfel, precum in Biserica Yechiului ~i Noului Testament era lege hotarata de conducatorti ~i stapanitorii poporului ~), ca orieare ar fi facut 0 greseala mare, vrednica de moarte ~i apuea de intra in Biseri"Ca san in curtea ~i hotarul ei, scapa de moarte. Nirneni nu putea sao} ia de.acolo ca sa-l pedepseascit Vinova~il acela, care ins~nll apucau sa Intre in Biserica sau 111 curtea ~i hotarul ei, se prtndeau ~i se omorau ~I. ~a ~i eei ce sunt in Biserica en trup ~i Suflet, scapa din primejdii ~i pierzare; tar cet care stan afar a din Biserica, se pierd.

BISERICA E SPITAL OBSTESC .

,

, ,

Precum ill spital se vindeca bolnavii trupeste de felurite boll: asa si in Bisertca bolnavil Ia suflet se vindeca de felu-

) ., ,

rite boll sufletesti ~i tmpesti, Casa, Biserica aceasta - zice Sf. roan Hrisostdrn - este spital duhovnlcese, ea sa vindecam aici ranile ce le vom Iua de afara. Biserica este spitalul Sufletelor ... ,~se cade deci, pre cum atunci cfu1d ne ducem III spital, dupa ce luam doetorlile cele potrivite pentru rani, sa iesim" . asa si ill Blserica, dupa ce ne alimentam ell imbelsugare cu Cuvantul lui Dumnezeu, ell eele Sfinte ~i cu Dumnezerestlle Talne, dupa sfatul Duhovnicilor, iscusiti, iesim afara la Iucrul incrediutat san la lupta cea buna 4). Privitor 1~ aceasta Manhlitorul nostru Iisus Hristos Dumnezeu-Ornul, numeste Biserlcaspital sau elSa ob~teasdl! cas a de oaspeti, han, In pilda omylui eazut Intre taIhari, despuiat ~j ranit ~). Omul din pllda'aceasta este: Adam ~i E)"'a~i orlcare dintre pacato~L Ierusalimul

I) Cuv, cil tiutropieafland u-se a aradc Blserieil, l-a pri IlS ~i. omorat Z}Je~. 21, 13 Num. 3S.. 9-2'9; 2 lege 19, 1-10; Is. Nayj 20.1) Num, 35, 9-29. oj) lilt. 10; 1 Tim. 6, 11-20; 21'fm.2, 1-7; 4, 2.·8\ Apoc. 11,3·11. SJ Lc.IO, 30-37.

Protos. Nicodim Mandifii

BfSER,CA EsfE Ct\;SA ,COMUN~'ttJTUI\6R

CRESTINILOR DE PE pAMANT '.

~20

Protos. NiG'odt-'m Miindifii

ell incredintare este locuinta aceasta cad si lucrurile noastre

-, ,

cele de mult pret aid se afHij aici sunt toate naaejdile noastre" II.

a) Adunarea sau strangerea a mai multi oameni de aceeasi credinta - parte barbateasca: ~i femeiasca - din toate varstele si ramnrlle sccietatii omenesti. Aceasta 0 adevereste si Dumnezeiasca Scriptnra a vechtulul ~i NO\1]ui Testament, 'zicand:

"Tn (Israele) la Horeb, In ziua adunarii (ftilor lui Israel) ai cerut de la Dornnul Dumnezeul tau ... 2). "Toata adunarea Israelltilor statea de fal~L." 3). "Tu est! Petru (tare ea platra In credinta) ~i pe aceasta piatra (adtca pe Mine ~i credintain Mine zice Dornnul Hristos) voi zidi Biserica Mea ~i portile iadului nu 0 vor binu pe ea',4)." Voi sunteli Biserica lui Dumnezeu fi Duhullui Dumnezeu locuieste tn uoi" 51. "Vai sunteti Trupul lui Hristos; iar ftecare in parte sunteti rnembre -ale aceluiasi Trup. Dumnezeu a pus in Biserica: Intai pe Apostol], 301 doilea pe Proomci, al treilea pe Dascali, dupaaceea pe puteri, apoi -darurile tamadu Irll or, ajutortnrele, ispravnicille, felurile Hmbilor ... 6). ~Iatii Cortullui Dumnczeu eu oamenii: Dumnezeu oa locui ell ditl1!jii. Oi cor fl poporul Lui; iflr Bl vaft en ei, nafi.Dumne-

_ zeul lor" 71. "V-ali apropiat de munrele Sionului ~i de cetatea Dumnezeului Celui Vill, de Ierusallmul eel Ceresc si de zed de rnii de Ingeri; de adunarea ~i Biserica sHivita a celor Intal nascuri, care sunt scrls; ill eer la Dumnezeu judecatorul tuturor ~i de duhurile drepttlor, care au ajuns la desavitr~ire; v-a~ apropiat de Iisus Mijlocitorul Noului Testament ~i de Sangele de stropit, care gt'aie~te mai mult decat "a lui Abel" BJ.

b) Biserica material ii, 1n care ~otul gr~iie~te marima lui Dumnezeu ~) in fare intra ~j se roaga lui Dumnezeu: cei bunt .... i cei rai, cei drep~i ~i eei nedrepti l.ul. In Biserica materiala - Cortul ~i 'femplul ~Wl.n~ s,~au rugat to~i credincip~ii Israeliti "' In Bise-

Ilom. 32 la Me. 2) 2 Lege 18, 16' 3) 31nrp._8, 14.4) 1\1t. 16.18:; comp. 1 Petru 2, 4·9j I Cur. J, 11; 10, 4j Ef. 2,'£O-~2; Apoe. n, 14. 5) 1 Cor. 5, 1&17; 6', 19-20; 2 Cor. 6, 16·18. 6) I Cor. 12,27'30; Ef.lt, 1 [-16. 1)APoc. 21,3: 7,15. R) Evr. 12,'22-24: I; compo Lc 15, LQ; Ef. 2, 19·22; 3} 9-11,19,21. 9) les, 25,,8,22; Ps. 28,·9. tOl Le. 18,70.14 .. III Jc~- i5, 8, 22; 40; Lev. 26,7·13; Ps. 13'1,7-9; 137, 1-3.

Oum. sa ne purtiitn in .v. Bisericd

21

rica matenala a fast adusa Pre~ffrnta Fecioara Maria, prunes de trei anl, unde a stat 12 ani I), In Biserica matertala s-a ara. tat Sf. Arhanghel Gavriil, Preotului Zaharia, 111 vremea tama· I' ieril de-a dreapta altarului trunruerii, vestindu-i nasterea fiului san loan ~i misiunea lui zf. In Ternplu sau Biseric~ materia-

Hi a fost adus Pruncul Iisus a 40-a zi de la nastere, Aici batranul Simien l-a luat m brate, rostind: .Acum slobozeste pe robul Tau, Stapane ... " ~i batrana prooroctta Ana, vaduva de 84

de ani, a proorocit pentru Pruncul Mesia ~l. In Biserica materiala venea In fiecare an Iosif si Prcasfata Fecioara Maria sa se !nchine Domnului, apoi adm~ ~i pe Usus cand era de 12 ani.

In Biserica materiala venea adeseori in viata Sa publica Iisus

!}i lnvata poporul .11. '

Dupa. pilda. Mantuitorului ~i Sfiorii Apostoli se adunau In Biseriea materiala, lsudand, ~i binecnvantand pe Dumnezeu, "Apostolii rnchtnandu-sc Lui (lisu.s Hristos cand S-a 'inal~t la ceruri) s-au inters la Ierusalim co bucurte mate. Si erau 1n toata vre-

!

mea in Bisenca (matertala) Hiudand ~i binecuvantand pe Dum-

nezeu, Amin" 5}.

l'SfintH Apostoli asteptau cu un cuget in Bfserica ~i In case, lngaduino In fr~ngerea pftinii" ~).

"Sfinpi Apostol! se suiau in Biserica pentru rugaciune'' 7). Sfinti! Apostoli era~ scosi .eu sila din Biserica .lui Durnrtezeu ~).

Sfintii Apostoli, suitt in Biserica Domnului stateau la rugadune lntr-un gand in pridvorul lut Solomon m.

Ingerul Domnulul scotand pe Sfinti! Apostol! din temnita, i-a trimisin Biseriea pentru a grili (predica) poporului Cuvantul lui Dumnezeu 10),

8fintH Apostol! tbaHt ziua rru incerau a predica Cuvantul lui Dunmezeu in Biserlca ~i prin case H). Sf. Ap. Pavel mar-

lJ V.sl21 NOV. 2) be. 1, .8-]2.3) Le. 2,25· S; 4) Ioan 7,14 .. 18; 8; 9; !O;.: ,IS. 20- ;) L~. 24,52-53. Ii) F. Ap. 2,45·41.7) r. Ap. 1, 1-8. 8) F. Ap. 4, H.9) F. Afi. 5, 12·l3. 10) t, Ap, 5, 20-25. II) F, All. 5\ 42

. \'

22

Protos. Nicodim. Mit11dilii

'turiseste ca dupa.converttrea ~i bolezarea sa, se suia ttl Ierusalim~j Sf ruga In biserica, unde t s-a ararat Mantuitorul trimitffndu-l hi nearnuri I).

fl' .

Prima Biseridl materiala ctestina a fost in Ierusaliuu casa,

, foi~orul til care Soan adunat Domnul nostru lisu~ Hristos gumnezeu-Omul C11' ApostoUi Sai Ia CiI1a cea de Taina, unde in zina dncizecimti Sfi;l1H Aposto1i stateauadunati la rugaciune, cand Duhul Sfant S-a pogorat tn chjp de limbi de foe asupra lor, 21. Prtvitor Ia Bise,rLca spjritl1aia ~i materiaia Sf. lstder Pelusiotul zice asa: ,,t\ltceva este Biserica (adunarea cre))tinilot -

. '

P%;tori ~i pastori~i) ~t alta este casa'in care se aduna credin~io~ii-

Prima se alcatui~~te din Sllflet~ cutatei iar cealalta din pietre

!

~i ziduri. Sf, Chiril al lertISa~im\llu' adevereste:

-"eand zie m Bisetioa, eu acest cuvant rm lflteiegem Ingradlrea zidurilor ci ftlatam mai mult Re cei oe iubesc ~ll setnchine. lui Dumnezeu Inauntru ell adica muljimea celor de prea bun neam". "Biseric'fl- zic~ Sf. Ghermano -,est~adunatea po,porulul, rrupul lui Hrtstos'' tfalc. Sf, Liturgltii). Cu pog,)ramapt' 1I1Sa, Biserica se numeste $.1 Ldca~ullui Dunmczeu ill care se adurr~ Crestini', Astiel, feric, Allgnstin, zice: "Biserica-e Iocul ill care, este adlluareal' ~). ~i dumnezeieseul Ghermane: ;,Bise-

. rica esre Gasa 1ui Durnnezeu, Tamplul Sftlnt ~i Casa. de ruga. eiut;lB". 'lPatriarhul Jamb - t"iJtllie~te Sf. loan Hrisostom -'- ennosclnd ca. scara parra la cer vazuta de el t) era chip at Btserteil, a .zts: "Ace,asta este Casu lui Dumne7.fl,j aceasta este Bisefica", ~Aceasta 0 .rtlarturis~te ~i ~f. Apostol Pavel scritud ucenicul~li sau Tbnotel Episcopul':&fes\llui: .!!d~a ,sa ~tii Cijm trebute a-' perrece U;1 Casa lui Du.nmezeu ~ate esteBisefica lui

. , Dl,ltnnefoelJ Celui Vi~" 5J, ' . ' '

1) F: An. 22, 1,17-18, 21; 24, 1l·12f1t,.2P)Mt t6, 26-2' ; lear, ii, 23-}2; F. Ap, 2.

)) Mirarea 57 la LcviticOll,4) r;ic, 28, 12·2;UJ 1·1~nl. 3, IS. . '

Cum sa ne ,purtlirn in Sf BiseriC'ii ,

, ,

BISElUC:t\. E 0 GRADIN"- MlNUNA1A, UN EllEN, UN RAI

Oamenllsimt 0 mare bUGurie'cfmd'intra:lntr-o gtadina frumOil-sa ell poml rodtrori, felurite flon, unele mai frumoase sf mal folositoare dec!t ~It~le. Cre~tinii luminati, cunoscator! ~i Tezaurului Biseridi, intrand ill Sf. Bi$erica simt.o 1mbelsugata bucurie, alergand cu vftzul, eu auzu], eu rmntea ... , dupa fr~moasele florl ~ roade evangheltcestt, apostol~ti ~i proorocesti, La aceasta tlad ei muk, mal ales dhld ill Sfanta Blserlca nu-l vreun ~atpe-diayo sa-i In~ele,vreo Eva sa-i doboare, ci Dumnezeu Care lndreptea~a, luntineaza sfinteste rnantuieste si ferjce~te. liCe livada (gradina ffllnloas~) - zjce sf. loan Gu~a d~ Aut' - este ca Biseriea? Care ,Rai este asa ca adunarea voastra? A.i~i nu ~~te Eva. care Unpiedi~al ~j aiser~ca carf"ridiea ~i tndrep' teaZ1i;, aIel, nU este ~runza copacHot .ei coaul SHintului Duh"l). Si .

! ,- ",,'

iad(~i: "livtlzile au, diferite felurirde £loti: unele spre multu' nnreaochllor, altele spre a n'%sului, iar allele pentJ7u'Vtndecarea oamenilor; ~~ ftecare, (lin acestea e potri:Vita pentru om, A~a ~i Bfserica are citirea Dlll'l;ln~z-eie~tilor 8criptufl evanghelicestt, apostolesri *i prodroue~ti ~i celelalte Sfinte dlrtl" ;ll:

. ' '

-

BISERIf;A ESTE LIMAJ"iUL SUFLE};,ELOR

,CllEDINCIOAS~ "

C:orabierji c~nd se primejduiesc pe mare, alearga eu mare osarqie' ~i pofta .la lirnan ~i ~ajung~:n d se folosesc foarte nuilt. ~a ~i Cre~tii1ii, -, P~sto',t:i ~~ pastod~i "..,y~~ij1Uuise ~deset)ri prt1nejduL~i pe .mare~t agestei:vi~ti iuvalui(a de .viforUl ispite- ' let, ~learRa cu mare esardte ~i pofta la'l,imanul eel lln.al

24

Prates: Nicodim Miinditii

Bisericii, unde se salveaza, se folosesc si se fertcesc multi. Biserica e un minunat liman intelegator, intarit, primitor, 'nemvifo~at si lini~ti~l anume a~a fel pregatit~ ca tott prlmejduitu ill n01an~1 patimilor ~i pacatelor lumii zadtnd in eel rau I), a furtu.nelor pacatelor, ~i a valurilor gtijilor lumestt, sa afIe lntr-lnsa: salvare, hnlste, alinare.si slguranta Aceasta 0 adevereste st Sf. loan 6ura de AUl~ iicand: .Nu ~titi cit Dumnezeu a int:lrit Biseridle prin cetap, ea un liman tn noianul marii, ca sa sciiparu aid din furtuna grililor lumesti ~i sa aflsm Ilniste mare? Fiindea aici nu are sa sc teama cineva d-e vijelia valurilor, nict de navalirea talharilor, niei de prinderea oamenilor rai, wei de sila vanturtlor, nici de pandirtle fiarelor; pentru ca este liman izbavit de toate acesrea, este Iirnan duhovnieesc at sufletelor' !l.

David cu credinciosti Israelitl care slujeau umbrei celor viitoare '', doreau cu info care sa rneargs, sa intre, sa se'tnchlne ~i sa fie in Blserica Vechiului Iestan ent, zjcand: -"Cine rna va duce in cetatea (Btserlca) ingradiri1? .. Cat sunt de tubite laca~uri!e Tale, Doarnne a1 putertlorl Doreste sl se sfarseste Suf'letul meu dupa curtile Domnului ... Ale~-~ 'a fi lepadat In Casa Domnului, rnai vartos dedit a locui in locasurile pa.tato~Hor ... Una am cerut de la Domnul, aceasta vol cauta: ca sa locuiesc in Casa Domnului si sa cercetez Btserlca tea SHlnUi a Lui.. 4). Bvreii rubeau mult Biserica (Templul si sinagoga) lor, inauntru diteia aduceau multe dobitoace necuvantatoare ca jeftfa. Ei indrageau foarts mult vechiul locas at lui Dumnezeu In care se aflau nuniat icuanele Heruvimit~r de a r de deasupra Chivotulnt Sfant, cele de pe catapeteasma si de pe pereti 'ii dest toate acelea .erau umbra celor vlitoare. 'Crestinii - Pa~t~ri ~i ' paste:rfti - eare se aduna, stau ~i participa 'la Sfintele $ujb'e ~i Dumnezeiasca Liturghie In Sf. 'Btsertca, ill al careia Altar se

1) 1 loan 5, 19. 2) Cuv, la Botezul hIanluitorului. ~) re~. 25, 40; 26, 3tJ; Knill. 4, 8; En. 8,5; 10,1: ('lotos. 2. J7. 4) rs lQ7, 10; 8.3,1-11; 26, 7. 5) Ies, 25, 8, 22; 26, 1,31; 1 tmp. 6, 23-35; 2 Paral, 3, 10·14.

Cum sil ne purtam in Sf BiseriCil

25

jertfe~te In8u~i FiuI lui Dumnezeu ell Taina, Care locuieste si umbla pe Scaunul Slavei Heruvimilor I) ell 0 mare rapiditate (ca fulgerul ~i gundul) Intr·1~ele, 2 trebuie a Iubist indragi Btserica Cre~tina eu atat mal ruulr.cu dH Iertfa Fiului lui Dumnezeu e nemasginn de superloara jertfelor antrnalice,

TOATE LOCURILE DE INClIlNARE DIN IERUSALIM

,

P~LESTINA, ATHOS SI DIN ALTE PARTI

, A ,

ALE LUMD, LE A'VEM IN BISERICA

Mulfi dintre crestini socotesc 0 mare isprava ~i Iauda a se duce la Ierusalrm, ca sa se indune eu evlavie si umillnta la sflntele loeuri, adieu; la primitorul de viata mor~ant al Domnului, la Golgota, la Betleem sl la celelalte locuri si Inchinaclunt. Mulp dintre vol trestlnl! S8 due la loeuri depsrtate ~i se osterresc pe maresi pe uscat spre a se Inchi:na Sfintelor moaste, precum: ale Sfantului Spirtdon, Sfintei Teodora - la Cbe~chira (Corfu); ale Cuvioasei Paraschiva-IaskSfanrului Ioancel Non - Suceava; Sfantulul Dumttru Basar~bov-Bucuresli' Sfan-'

, ,

tulul Grigore Decapohtul-Bistrtta (Oltenia); Sflntilor Nifon, Setghte, Yah, Tatiana, Pilofteia-Arges ... Sf ale altor Sfintt din alte locurt st Hiri. Aooasta inGhinaCi~ne,' evlavle SI eMitorie este buna ~i Hiudata; dar oare nu trebuie sa aveti' - dadl nu mai muha - maoar aceasta evlavle si cand va duceti la Biserica lui Hristos, in care, U tnchiputre se ana ~pro~p~ toate inchi- ' naclunile care sunt la Ierusalim ?i ill alte paTp? Nu se cuvenea, zic, sa aratati aceia~i umilin~a, buna tilnduiaHt ~i frica ~i cand statl la tnfrtcesata ~ Dumnezelasca Liturghle, la care se .ana de fa~a; nu cutare 16e sfanr, sau iaoastele cutaru! sau cutarut Sfal1t, ei Insust Dumnezeiescul Ipostas sl Facatorul d€: viata'si

I • , t

-~-...,.---

I) lez, 1, 13~ l4; 4, 28. Zj Apuc, I, 13·20; 2l 1.

Protos. Nicod:itn Mandi/ii

prea nestrtcatul Trup ~i Sange al Domnului nostru Iisus HrlstO$~' Sfantul Sfintilor? Voiti sa va lI1credinfa!i, fratllor ~i flilor in Domrtul, di. ill Biserica se. afiatu lnchipuire toate Sfintele In~hinaciuni ale Ierusalimului? Ascultati: "Wedefi Sf. Prosco: midie? Aceasta inchtpute. pesters sau-.staulul.Bet1~eI~ului uncle s-a pasent Pruncul Hristos Dumnezeu, ,Vedefi Sf. Dlsc pc Sf. Proscomidie? Aceasta lfiseamna ieslea In care S-a nascut Hrrslos. Vedeti steaua tea de pe Disc? Aceash, Inchipuie slea}Ia pe, care au vazut-o. magii' Ia rasarit, cafe venind, a stat deasupra unde era Pruncul, precum ade-Ver.e~.e sf. Ev. MatreLVedt1i Sf. Podr? acesta in~eamila paharul Gel ce a primltirtwntru tzvo- '

. raioru1 de viata Sauge al Domnnlui, eel ce l;i. curs din Dumnezeiasea Sa eoasta: Vedeti ,QinsHtul Bun~ e ~j Sf. Co'pie ? :i\cestea Inchipuiescutreltele eele ce au slujit: Dvretele spre adaparea .

. bhzelor: useate de set~ ale Mallblitorului cgl'rasti~it; iat SU: lira, spre a iIDpunge lnduinnezelta Coasta a Dlllc,elul Stapan. Vedefi Sf.. MaSa? 'A:e~asta arata Masa ceaDumne,zeiasca pe ' tare.a preqatDomnul Tainele :Oumnezeie~tI in ~Qi~or 111 seara '

. Jon celei~api. Asiider~amai af,a:t~ 5i'l~dilo'ru! de viata MOf-

, 1 ! I, ,', J j

,maht 1n care s.-apus Trup.uI, D6n:mullii. fFe'otul'~i Diaeonul ni

'sf; aratif aid ca un :alt Iesif si Nicodim. Veaeti asternutill de

~ , • j. ' rq; l",

pt;! Sf. Masaf El rndtipui~ giulgiul eli. care s-a Inf~~~rat Trupul

eeL, mdump~zejt al lui' risu:s ~i Sa 'lllgc{)pat. A~iidere~ac.()per& '

_ l:uantul cellu.niinas dedeasupra, ne ar.at~ bainele' Domnuhn, flJlk ea lumina, usps 'tab'or $i lurnilia mCitre :selmufac~ E(.' n • ca ~i cu 0 hail1a, :Ve,ijetj st. Aer? Acest3; Jnseal:}llla pia,tra <;~ eva

deasifpra pe Morm~tul.Dqmnului. - " ." ," -,

'. ,Pentru toate aee~lea ,1' Sf: Gn~1)1aiIo arata hQta'i:at oe es f. B£ser~cai Zic,~ij:"Eiser fea InCilJp llie~7t~stignirea, t/l.gropare~ ~; tn"i~reilfui Ht1stds ... .De aceea cata dbst€E ~i evlavi~~averi cand vedeti sftnrele incfijnaciuni ale ferns-ruimuitli1)f gf. MQas-

, , . " , ",j . 1 I

te,' in€a pe·atata este CO df(i!ptate sa aye? ~i diud vedeti aceste

Dumnezetesti si sHute InchinaCiuni cese af1a 1n BiserJca lui

, ,'\ . .

. .

qU111,) sa ne pU11ti1:m in Sf Bisericii

Hristos, mat cu se~i ca aid nu facet\ Hid '0 chelnnala, ntci .suferjntel 'niei atatea~i ata;teaoSleneli ,~i primejdli pe uS5at 1i pe mal:6, ci aj~llge mll,11~i s~ ;0* ~ v~ d~l~,~ la "Bis,etic,~~i s'l[ sl:a~i cu frica ;n ell evlavie, ~], iqd'ata pnmttL plata, ev1av~e~).ca . si elm]' v-ati fl dus ell 'mditnare la acele sflnte Iocuri. Sf. Grigo· ~e de Ni'~;s~, lmr,oscfi~oare ~ sa, ~rata priniejdiile ~~'de multe Qrinefolosul celor ce merg la Ierusalim pentru tnchinare la. sftntele locurt, peletin~jul ill vrernea aceea cre~tea repede ~i Sf. Origore vazu, ca el nu numal dt nu ajuta realmente SCOPllrile reljgioa&ej dar era chiar fo~rte daunator pentru insa~i moralitatea nfultora din aceta care luau parte Ia el, ln vremea aceea 's@statornidse 'parer~a, c;a pemru desavar~irea yietH ... este de neapatata trebuinta vizita.rea sfintelor loc,\!ri. Dar Htlstes ntctodata n-a dat as~fel fie p.orum:a. Aeeasta e Q ranauialaom~neasca:arbitrata, care lilU ~re ni,d o c~mfirJ~ar.e bj~,

. blica ~n. favoarea ei ~i '$U[ In legatllra ell multo pri(11ejdii. :S~rbatit ~i fetimile' si.nH nevoiti sa dllatol'eas'GaimpreYila, S'a ttaias'ea1mpreuna;sa-gazduW:sC£i la atel~~i hoteJJ.)rj :;itra.lll~esj pe. la hallurt nein<;apato~te". sit auM ·~wlte. q.lvi~lt8 urate ~i sa fie . martor] La mnlte scene necuviJtJ.c~Gase. ~i pentru ce s.¥.,op

'toate acestea? E de fa~~ lliistmi tr~lpe~te In Palestinai E ,;evar· sat care Drihul Sffint inma$llfJl d~ose,bit~ asupra loeultorilor .

1~rusaliini.11ui? ' .'

Nu, I:laca Dumuezeu at fj elf deosebire ;Olai aproape de lo~uitorii din IerQsalimr ~tlinGi ei. at trebui s~ 'str~luceasea prin eyla'Ti~1 .De f~t rnsa ,a£Qlo.pretlomina faptele cele inai urate ~i papatcle cel@ mat"gr'cle, care all~rs~ t)luenirGa: videsugul, p,reacllrvJa, ftlrtul, ,sJujirea de.~doH~ Qtri(v~eaj .zaYist!.a;,~

, uCiderjle, .. ~i foa,te acegtea 'inca. tR a~~ ma:sur~,.,ca Get:itenn sunt asemenei fiarelor saIbatit6 msetate'l.e· sange. naca ln.susi sf. Grigore 'avi¢rFa Ierusalimui, apoi a facut' ace~ta fit)' in cal ttate de. pele~ir! ci In calitate de prteten al Bis.ericii locale .. Pe hinga aceasta rikI el prin viz·ita sa nu '~i~a spoilt ere-

.....

28

Protos. Nicoditn Milnditd

dmta: el 11"& scos tie acolo nirnic, dedit convmgerea, ca mai muit~ evlavie se poate gaSi acasa, dedit la locurile sfinte, deoarece schimbarea Iocului nu ne duce mai aproape de Dumnezeu, E1 se poate apropra de nor, numai unde noi il dluHim. eel ce are cugeterele ill Inima sa, p~ate sa stea ch~al' si pe Golgota sau pe Eleon, ori in Biserica Invierli, tot atat de departe este de Hristos, ca ~i daca ar fl necredincios, Crestlnul credindos care Iocuieste In orrceloc, nu are nici Q trebllin~a

, ,

sa-~i lase tara pentru Palestina, did poate sa prtmeasca dan~rile Harului potrivit cu credinta sa ~i fara nici nn fel de peleri-

. hazi 1" 1)

X'J.a) sau agla ae... .

'CR£STINIl- pASTORI SI PASTORITI -

, , ,1

TREBUIE A MERGE lA SFANTA BlSERlCA

Rugaciunile pe cafe le faeem in Sf. Biseri~, in duh ~i adevar", sunt mal puternice Iii mai primite decat cele de aeasa, flema en mintea l'a.spandlt~ la g,rijile lumest], Rugadunile cele din Biserie~, dtmpreuna eli ale Preotilor, dascalilor yi (!f'C~tlnilor, tnsonte de a:Hita unire, dragoste sfania ~i Intelegcrc, au mai multi vioichine si putere de a strabate cerurfle, I,Dar - zics Sf. loan Hrisostom'~ care este taspunsul eel rece a1 celor

" multi!, "Pot zice cele ~l cele, sa rna mg ~i 1n casa". Omule ce te amage~ti pe tine insuli? A te ruga tn casa poti, Insa a te ruga asa recum in Biserica, aceasta este ell nepu,tinta. Acolo unde este atata multime de Parinti,acoiQ unde este strigarea t~lturor, dimpreuna se trimit~ rugadunea sus la DumJfeze~, Nu e~ti auztt de'Stapanul cand te rogi asa deeseblt, ca atunct caqrl te rogi eu fratii t~li; pentru cit ait:;i eceva mai mult: unfreaj congli'i&uirea ~i Iegatura dragostei ~i rugaGiunile Pre 0 ttlor: ea ~i pentru aeeasta stau aid in Biserica Pteotii, deoarece ruga-

t) "agorul DO,lllliUllli" o.C. vol. X, p. n, pp, '292·194. l) loan 4, 23·24.

Cum sa ne purtam f;n Sf Bisericd

29

ciunile multimii fiind slahe, sa se apuce de ale Preotilor sl sa se suie dimpreuna cu acelea la ceruri" 11.

Aeeasta cunoscand-o psalmistnl lmparat ~i Prooroo David, in Biserld oblsnuia a se ruga ~i a lauda pe Dumnezeu. Pentru aceea si zicea: "In adunart '[e voi binecuvanta, Doamne..." "In mijloCl'11 aduriarti Te vol Iauda 2!. Dar nu numai el se mga In Biserict, ci lndemna ~i pe ceilalti a Sf'! ruga In Biserici; ztcand, . 'IIn adunarl hinccuvantati pe Dnmnezeu. .. Incrunati-va, Dornnului in curtea cea sfanta a Lui 3). Aceasta talcuindu-o MareIe Vasile, zlcea: "Nu e vole a se fuga cineva lui Dumnezeu afara de aceasta curte; ci venind aiel inauntrul el, ea nu aflandu-se cineva afara de: aceasta (din Btserica) sa se traga de cele de afar a ~ a~a s& se pagubeasca de a fi In curtea Domnului".

Cre~tinii care se roaga dlmineata in Biserica, cand nu pot In Bisetidi sl in casele lor, l~ijnlesnesc toate lucurile zilei. La areasta ne sf~lluie~te Sf. loan Hrisostpm, ztcand. "Cand rugaciunea merge inatnte ~i pFegate~t€ c.a1ea acestei vietl, atunci fiecare ru lruesnire'~ u~urinlacaBitore~te pe calea bunei cinstiri.."? ),Intare~te .turnul asnpra dtavolului cad aceasta este Biserica" 5~: De aid porneasdf mainile spre lucru Intfti s~ zaboveasea La rugaciune ~i apoi sa Sf duca 1a lueru. Astfel va fi' ill ele puterea trupuld], asa vor ft rnult rodltoare, a~a vor fi afara mate cele rele" 6). Apoi Ia lucrurile desarte ~i denimic, pretutindeneasnntetl faxa vreo pricinuire, Aid aveti mare inlesnlrel Cand tnsa este verba a lua aminte la cele ale lui Dumnezeu, atat vi se par mai necinstite decat to ate , Ind.t SQcotiti cit nici eel maiputi n timp nu-l pnteti daru; aces t-o ra, Astfel facand, cum veti mat rasufla acest' aer!f! San.cum Yeti

mai privi soaxeIe? 7\ "

Sufletul ~j trupul omeness sunt doi tovar~i foarte strans. uniti. Ni sunt £reati ~i pu~i de Dumnezeu In aceasta lume ca sa negutatoreasca ell talantul tneredtntat, pentru a-si lua fie-

1) CUY. d{'~llr~ cele flBin!elese, 2) Ps, 25, 12; 21, 23. 3) Ps, 7, 28; 2~, 2. 4) Cuv. pentru rugadune. 5)1 Cor. 3. 16:'17; 6, 1~.2{l. 6) Om. ISla F, Ap, 7) Om. 11 la loan,

32

Protos. Nicoll1m Mandif/t

CARE-I DATORIA CRESTINULUI

1

FATA DE ZILELE SFINTE?

,

in pagmtle ce urmeaza vom vorbi tlespre pregsttrea, mergerea, ~i starea crestlnilor in Sf. Biserica dupa buna-cuvunta si evlavie cresuneascs. Uri care drept-credincios crestln este

,. ,

dater ca in Iiecare Dummica 5i satbilt-oare sa meal'ga La Sran-

ta Biserica. Acolo sa stea en smerenie, ltnistit, ~i saasculte ell

'. luare-armnle slujoa Durnnezeiasea, care seface de sfinti~i Jiturghlsitori ~i slujitori, Astfel, fiecare crestin este datal' a~ti: caud trebuie s.~ vina lit Sf. Bise.ricil, cum trebue sa vina ~l mai cusesma curn trebute sa stea 1n Casa lui Dumnezeu, pastrsnd respectul ~i buna r~nduiahl) dernna de sfin~enia Humnezetescnlui Loca~-

GANO TREBUIE SA MERGEM , LA SFAN-TA 8ISERICA?

Piecare din nol crestinii suntern datori amerge loa stanta Biseri:G~ in toate Duminidle ~i sarbatorile de l?e;;te an. cli:nd auzim glasuJ toacei ,~j al clopo~eIor, prin care sfinUlil Hturghi-

. sitort cheams pe to~ cre~tinii a lua parte GU folos la Dumnezeie~ti:]~ sll1jb~_Plivit0r la ~eJ'b,area DuminkHor de poo~e. an, ~ Dumnezeu ne norqnce.~te aJa: "AiiZ{"fj aminte de ziua a tapte-a ell sti o ljln!e§ti pe ea. ~'ase zi{~ lucf&azii vi/ii-Ii lucrul tliU;' tat'in siua a ~ap'}ea sa nu filci ;rid un ludtu, nici tll} nirtt flut tail}nid jiia(t ta; niei sluga ta,1ii6i vUa ta, nici $tritinul care este tn cas« ta ... ft "Ac.easta este zi~ta pe care

a bineCU1Jantat-o Domnui fi a s/inJi1-o ... "I).

I) 1~. 2{), g·llr-f'lLc 2, 2·3; le~. 3, 13-14;· Lev. 19; 3-30; 23, 1-3; ,.26, ~: 2 Lege 5,12,

34

Protos. Nicodim Miindifd

Cu,m sa ne purtiim in Sf Biseriea 35

Sfintii Parint! ai Sinodului al VI Ecumenic, pun st~b afourisenie pc aeeia care 88 due la Sf Biserica f?~r~~ rar, ,adldt lipsesc

trei saptamanl de Ia slujbele Dumnezele~t.l: .. . .:

Din cele aratate de Sf. PariI* apostolici ~1 patnstict, rel~se

destul de clar, ca Hecare dill noi cresttnii suntem datona merge la Sf. Biserica 111 Hecate zi, pentru a asculta Dhumne~e: lestile slujbe care se fao intr-insa. Daca nn putem ~ ne m~epJlru a~easta datorie crestinesca, din diferit~ ~uze .bl~ee~v~tate, , . Jna~car sa~ serbamcrestineste Dum1l11Clle ~I sarbatorl1e de apOl 4 " • d h . ti

peste all, en cercetarea Sf. BiSel'i~i ~i .pe~.ecen~ II ovn1Ce~)~;

,}mparafia Cerurilor se silc~te $t szl'ttOfttn 0 rapesr: pe ea .

PREGATlREA PENTRU ,MERGEREA

.J" ...

LA SF ANTA BlSERlCA

Multi crestini adeseori tntreaba cum sa se pregatesca ~entru a merge Ia Sf. BiseridL Mergerea la Sf. Biseric~ ~~re. ~1 e~ anumite pregatiri. Cand vrem ~a mer~em la. Sf. .B~.sef1C,a, ma~ intfri rrcbutesa ne aducem amtute, ca Sf. Bl~er:ca. e C~s: 1m D~lez~u) e locul sfant unde ~rebuie sa ne_1fit~lm~ ~lsa ~e inratisal),11naintea lui Dllmnezeu,sa ne rugam LUl, sa vorbim cu El pnn diferite cereri, rugactum .~i c{tnti1r.i de lauda. C; am face care, orrcare dintre nol supusu RegelUl nostru, daca am fi ehemati inatntea lui? No-am pregati an~m~,pent~~ ~.ne prezenta d.t se po ate mat bine tnamtea Regelu~. Ma! mta~ ne-an~ face socoteala la chipu! cum sa ne prezentam c~t m~l eur,~* si bine, Ne-am spala, ne-am pieptana parul capului, am m~raca hatne cele rnal curate, am observa ca hamele ~1 mcal~amLB:e~ sa nu fie pline de praf, pete ori noroi. P?rnind ~dc ~c~sa ~1 mer and p e drum ne-am face planul, ce ~l cum sa. V?I blm cu

g l~' D ~. )\mOP in curtea

Regele pentru a-j fi bine p acurl. upa ce am a b~

1) Can. 80 Sirrod. 6 Ecurn. 2) ML 11, 12; Le. 1(5, 16,

Apologetul 'Iertulian zice asa: "Daca tu zlua nu poti sa lei parte la adunari, atunci ai noaptea". De asemenea fericitui Augustin indemna pe crestmi a merge ztlnic la Bisertca pentru a asculta Sf. Slujbe, zlcand: l,Sculati-va dtmineata, verutt mal mainte de to ate Ia veghere, la ora a treia, a sasea, a noua, Nimeni sa nu se retraga de la serviciul Divin, Numai cei retinuti de boala, de serviciul public san de vreo oarecare pridna binecuvantata, pot fi iertati".

in timpul persecutiilor, adunarile nu se mat puteau tine In Biserici. Aumct orele de rugadunl se Hiceau in catacombe, prin corfbti lansate In largul marii, sau prin alte locuri secrete. Din eauza aceasta, credinctosii neputand Ina parte ell totii la acele adunari rellgioase, facute in locuri secrete, s-a dar blagoslovenie de superioni Btscrtdi, ca fiecare erestln, care nu poate lua parte Ia sf. slujbe, sa'se roage aca,sa 141 ei, eu toata Incredintarea ca vor f auzi~i de Dumnezeu, pentru ea: ss Uhde sun: dot sau trei adunati fn numele Meu - zice Domnul- acolo sunt Ji Eu tn my/oeul/or"IJ. Astfel eel ce nu puteau sa ia parte la slujbele Biseriei], is,i citeau acass cele sapte laude. Aceasta 0 explica.frumos ~i educativ Sf. loan Hrisostom: "Noaptea nu este faeuta pentru aceea ca hoi In decursul ei sa dormim nurnai ~i sa ne lenevim, Aceasta ne-o marturisese meseriasii, negutatorit, nawgatorti 9' a. Biserica se desteapta la mlezul noptii. Pentru aceea ridtca-te si tu, priveste multimea stelelor ~i stralncirea Iunii, ~i intocmtrea tea minunata a IUUliL Piaaciqi

. genunchii, suspma, roaga-te ... -.

Casa ta in care se afla barbati, femei, copii, sa fie 0 Biserica. De ai fii, desteapta-i ~i pe d.~n~ii, ~i astfel casa ta sa fie

. ,1n tot chipul ~i naaptell, 0 BisetiC'tl. Copill flind tineri (mlci) ~i neputand suporta vegherea, atunci pune-i sa rostescs rugactunea aceasta sau aceea, 9i apoi Iasa-t ca ia:ra?i sa se predea , repausului" .

11 lilt. 18,20.

36

-Protos. Nibodim tA1iil1:ditd

palatului regal, 'am lepada alte griji, ne-am pregatl simfirile,

- ~i De-am aduna gandurHe anume pentru acest lucru .. Mannainte de a trece pragul palatului ne-arn ~terge pidoarele, ~i apoi amIntra inauntru, unde am p~i eu luare-aminte.st ell sfiala

cuviineioasa. ' ,

Pregattrea mergerii la Sf. Blserica, Palatul Dumnezeiesc, trebuie sa fie cu atat mat mare, ell ca.t Dumneseu e mai mare dedit Regele, ·Sambata seara, S9,n in ajunul sarbalorli, cand auzim glasul toacei si a1 clopoielor, care stmholtaeaza glasul Arliang,helului ~ vocea 11Ji Dumnezeu, care ne cheama la Sine pentru rugaciuhe, trebuie a lnGeta lucrul. Mergem hi. casele noastre, apoi la Sf. Btsenca, 1a slujba vecernlet. Cand suntem 1mpiedlcati, de oarecare imprejnrari, .sa mergem la Sf.

1 .. I

Blserica, cittm ~c3;Sa Ceasu! al _E{·lea,Ve¥ernia ~i :eaveceI]lita,

dupa Ceaslov, In lipsa de Ceaslov.isi cite~.te ftecate tugaciunile de drmineata~ de seara ~i' cele pentru dt ferite treljuijj:te) din Cartea de Rugaduni pe c6"'<l:re trebuie sa 0 avem flecare .

. . Seara_, fiecare crestin, e btne a-si face ,baie. Me imp3:cinn cu

to!i ai easel, ~ecucei ce ne-au' jignit. . . .

Man~atea pentru zilele sfinte, e bine s}'{ se fara de Samba:ta seara sau din ~junul sar_batorii. Seara lllancinI cat se po~ie mar cumpatat,

Cre~tioJi aj1ost0lici; ~i dURa dan~ii top bunii cre~tim" s-an pazi t ~i se: pazese Ica de cea mat cum pli ta ptime;((ie" a merge: 1a jocuri, balun, -serate, petre~~d pagancffti ~i alts.blestematii. S fereau de a vGrbi de~ert~ctunt ~1 felurtte vorbe putrede §i blestematii .. Aceste serf 'Slime, b_inecradinciO~ii cr~tini le petree in rugaciuni ~i In dtntati duho¥nice~ti) 10 citirea 4r~ilot sfinte ~i In meditarea Dumfiezeiesttlor J.uvatat-1Jri, I)upa:cina , eredineio~iii*i m~j fae t'rel?tlfile ee le au ~ pol, ~i apoi l~i ct· . tesc rugaciunile spre' somn ~i t?igr_g la odihn~ ..

iN DIMINE.(\ 'fA ~UMINICn SAU * SARBATORlI .

In Duminici ~i 1n sarbato:ri1 credinciosii sa seo.ala dis-dedhninea:ta, se prirnenesc ~i se 'hnbr:adl cu hatne eurate; Ap-oi aprlnsandu-sr candela ~i lurnanarea, tamaiaza ill GaSa cll t~-

. male sau smirna sfin~W( de Predml llisericii st I~I citese rugadunf diruJnefii en toa~a evlavll. Dup~ rugaciunea dillline~; cre'dinCio~iilngrijesc de vrtele ~i pasarlle ce le au. Apoi de mai an' vreme, cttesc dlte 0 carte folositoare de suflet, zic rugaciuni, fac'1n~hinaciuni SaIl ,se indeletnicesc ell alte fapte duhovfiicest], Cand socotesc ca se apropie vrernea, banlt crestioj,1 avftntlll-.~i cut~~ia sufletcasca 0$1indita In fe~ele s,i ,f1llbracamlntea lor, 'pleaca la Sfanla Biserie.a. Pe drum merg cuviin-

. ciO$, tftte doi-trei, - povesttnd cu evlavie dill Dunmezetesttle ScHpfuri~ din ¥ietile, 5iinv~itatu He SfintHor Parinti, milrturisit r.i, CUVio~i ~i ~uie~nid, O~i vorbind fu taiga en 'Dmunezeu prin sf. rugaciuni. Cfuld ajung Ia Sf. Biserfdt,Thi cudtta tncal-

I ~ I I l .' ...

~~nHnte-a picioatelo! de 'prru sau de norontl uH~ej. Astfe11 CU-

rap Ia suf1e~~ trup ~i lfubracamint_e; e~lavjo~ii cre~tini intra in Sfftnta Biserica, p:ttrunzandu-se de fiorii evlaviei sfhste,

. , .

cre~dniit' cu snfletul1 trupul ~i lnlma cu~~ta (nu imbmba1i de marrCri on mahmuri de ospet~ ~j'betij.)i Hind In buna pace - eu tn!1, pleara la sf. ,BiSBric10nai d ' di~nineatal ~l.1 a~a fel ca.' . , sa fjc ell tQfiiadum\~i aCu)o $d va veniePreotuI. Numai .astfel et~nd) flecare dintr-1h~ji, pot lua parte Ia binecllvftntarea care se Cia de Preet lot ificeperea'slujijei: Miezouopticii, titre. niel sl :t Dumnezeiestn Fturghii.

38 -

Protos. Nicodim Mitlltlitii

Sa ne socotim blne, daca suntem chemati Ia 0 nunta ospat sau conferinta, cand rnergem acolor Destgur, mai din vreme

..... . . ,

inatnte de a se aseza invitatii 13. masa, sau de a se incepe con-

ferJnt!!, etc. Aceasta 0 Iacem pentru a nu deranja pe meseni, sl 'a nu ji g'ni pe eel ee fac. os p arul; san pen tm a nu tul bura lintstea ascultatorilor de 1a conferinta, etc.

Acum sa ne mal facern ~i alta socoteala: cftnd se scoala oamenii de la masa ospatului, sau dnd pleaca lurnea de la conferinta? Desigur ca nurnai dupa sfarsitul meset sau a discursului. Nimeni fara de 'nid 0 pnclna i~temeiata nu se scoala de la mass, nici on lese de la confertnta.; mai-nairite de sfsrsit, spre a DU jigni pe eel ee d:l opatul, ori a deran]a pe mesent sau pe ascnltatorf. Tot asa trebuie sa faeem si noi crestlnli ill D~lmi.nici sau s:trbatori ~! In orice timp, c~d mergem Ia Sf.

Biserica, pentru a Ina parte la Durnnezeiesttle Slujbe. •

Mare deosehire estc intre ospanrl pamantesc care se face in casele eamenllor, ~i inrre Ospaptl Dumnezeiesc care Sf! face in Casa lui Dumnezeu. De asemenea mare este deosebirea tntre adunsrtle omenesti de la nunn, ospete, etc, ~i adunarea duhovnlceasea si tainica, Care se face tn Casa lui Dumnezeu DeoSB. birea aceasta este tot atlit de mare, ca ~i deosebtrea dintre om ~i Dumnezeu, Care l-a zidi~;ll fine ~i poarts griFt de el,

La ospatul acesta, care se face m Casa lui Dumnezeu In Ioc de l~~nc~i ~i baut~ri matertalnlce, ni ~e aduce ~i pun~ hialnte prune ingereasca, Dumnezeiasdt, pentru a manca si a fi vii. In casele oamenilor, la.ospete, se illa]ta dl.ntari lume..')ti, curve~ti, rasete cu hohote, vorbe pntrede st porcoase, de ~are se bucura dia'volii~i due sufletele la plerzare. In Sf. Bi~el'ica se malta Gatre Dumnezeu rnga~iuni. laude, cantari duhovnic~sti ~i cereri pentru Iertarea pacatelor; pace, ururea €u Dum:hez~u ~i pentru alte felurrte trebuinte. Pe deasupra acestora ni se aduc ~i se da: in dar - celor rregatip - spre mancare, lI1susi Preasfzntul Trup ~i Sange al Domnulut nostru Iisus Hrist~s

,Cum sa nepurtiim in Sf Biser'icii 39

In Sf. lmparta~anie. Acestea toate allmenteaza ~i imputernicesc sufletele crestinilor, l~,lnviaia., sfintesc, Iumineaza si Ie ajuti a z~ura, lnaltandu-se SlJS, la eel ce Ie-a creat si locui~&te

. In lurntna cea neaproplata. ' .,

Aici, III Casa lui Dumnezeu, ni se Infati~eaza mainte 0 priveliste Dumnezetasca, pe care urmsnd-o en atentie, putem strabate ~i vedea eu ochii suftetesn, intreaga taina a rascumpararii nearnului ornenese. in slujba Dumnezeiestii Liturghll, Inso~a de cele sapte laude, ni se Infati$eaza inchipuirea Intregli vieti a Mantuitorului nostrn Iisus Hristos: Nasterea Lui din 'fataI mai Inainte de top vecii ~i nasterea Sa cu Trup ornenesc din Preasfsnta pururea Pecioara Maria sub vremi: Botezul ~i tspltlrea Lui; activitatea Sa,mesianidl; iesirea lil propovaduire prin toate tinnturile, ceta~ile, orasele ~i satele Palestinei: succesul Sau prin puterea cuvantulut ~i a minunilor savarslte de Dumnezeirea Sa prin care a biruit p.acatul, pe vrajmasii Sai: carturari, farisei, saduchei, irodiani etc, ·~i pe diavoli.Cina de taina; predarea In rnainile vrajma~ilor S~H; patimile cele de bunavcie; Crudfica ea; moartea, inmormantarea; 'coborarea la iad, pe care zdrobindu-I, -l-a [efuit scotand dintr-insul pc top dreptil Veehiului Testament.jnvierearinal. tarea la cer; starea de-a dreapta, Tatflui; trimiterea Duhului Sfant peste Apo,stolii Sui; a doua venire eu rasplata faptelor omenesti ~ slava Imparatiei Lui 10 vecii vecilor,

Aceste cunostinte foarte trebuincioase 8i folositoare man-

•• 't -'.

tuirii sufletului nostru, sa le cercetam 1n cartea aceasta s1 ill

alte cartl~ sa ni Ie intipanm drept tablouri yii si gtaitoa~e in fiin~a noastra, nentru a ne putea foloslpe vecte, ~i noi ~i pe aproapele nostru Astfel bine pregant, vino la Sf. Biserica inainte de inceperea slujbei ~i Rleu_ca dupa savir~irea slujbei ~i a Duntnezeiestii Liturghti, Niciodata (afara de mare nevoie) sa nu calci aceasta randuiala, ca nu eumva prin venlrea dupa inceperea slujbei ~i prin Iestrea inainte de terminarea et, sa

tulburi pe teilal1i ~fe~tini ~isa jjgtle~ti pe SHlpanul Casei, adica pe Dl'unfleze~.' Cel ce vin dupa incenerea slujbei si pleaca inaint~ de saV"aqirea et (fjlr~ vreo cauza bineauvantata) se llpses,c de-e parte mai mare ori mai mica (3f. Anafora) din bioecuvfu1- tathl si.hrana Dl~)nnezeiasc~r de hL Alfitful ~i MasaDOrfinuluL Venirea tat.ziu ~i Iesirea diu Sf. Bisel'ica lnainte de timpul hotal'all este un p~c:ai mai~l\, careatrsge ,dup:li. sine un greu

, blestem, Canoau] 9 apostelic hoHtt:aste ea toti cte~fi'fiii care Yin tarzll1 ItI. Sf. Bis~ridt~i nu zabo~sc pfu~~ la sfttt~lt1JI slu]bei, sa se -afuriseasca) ca uoii,ce fac hearinduiala: I'll Bisel-ica lUi Durnnezeu,

41

nilor; pentru a nesocoti ~i huh sfinlenia lor. Pe unii Ii faeem sa coase, pc altil sa croiascs, Iar pe altii sa viinda ~i sa cumpere. Pe unii s--a date (~ahtece hnnesti, curves ti) ~i sa joace; iar pe aI~ii sa rrtdOC ~i sa faea haz, Pe unele femei le faeem s:1 lucreze, iar pe f,l.lteIe sa targui~sca, Dar mai ales Re barbatt sl pe femet 11 facern, Sa doarma mult Dumlntca, pentru ca sa nu mearga fa Biserfca. Le dam dureri la eap ~i la trup.ra sa aiM: pric:i na a zice ca nu pot merge la Bisenca Iarna le cta:m caldur.a in timpul somnulu], iar v:ah le dam S011111 dulce ~i Ie 1ugreunam capul ca sa nu se PQata destepta pentru a Hlerge la Biseriea, ~i a~p. ei Impline'Sc voile noastre .. Iar pc acei crestinl care se tntorc la cunoasrerea lui Dumnezeu 1i parastm si Iugtnd de laei, fie dueern.la cei care fac voile noastre, ta' acel care iubesc mat de apr<lape viata aceasta ~i baiili pentru care lucr~~a in Dufninici ~i In 8arb~Uori. Cre~.unii care ctnsresc pe sfin!i ~i sfinpi se roag-a pentru dan~ii lui Dumnezeu, acestora

ll se iatta pacateJe~i fug de noi ~ de lucrnrile noastre. No], va-zand ca ne pacT.iles.cj plmgem cu amar pentru pierderea lor; ~i, val, mult se.mai mahneste lRcepato:tul nostru (Scaraoschi) pentru a.ce~tia, care paraSind calea pierzatii;. apuea ~i merg pe calea vtetii tlupa porunca 111i Dumnezeu. Atullci face sub or mate stapanul nostru, :(hema-nd pe tOfi dracit ~i foarte mult ne ocara~te ~i ne Gealltru, pentru ca n-am foal vrednicl a-I aduce de partea noastra pe to~i acel Cte~tini '~i.mo'nahi pe care-t avcam noi mul.irrainte. Atul cil1oiaprinziindu-ne mat mult de marne ~i zavistie, iar1~i alergam asupra lor, si atatu n Incurcsm ~i Ii tulburdm, incal (hauGindu"se) iar~ se ifitotc lastitpftflUl nostru (Scaraoscht); farland toate voile n()ast1"e. Atunei mai-marele, nostru se bUC;llT~ Ioarte mul t, ~i 'invrednicindu-ne de, mai mare cinste, lie trtmttepe fiecaredin rtol la felutite sJujbe, pentru a impinge pe erestlnl pecalea,pierzarii ~i a-l 'ttage la p:Icate c',.

~&..... lad ,Jl1

~l m la -_.. J.

1) Vczj vilqa Sf, A ntome.

Malte, ascunse ~i .n'ie~t~.~t.J:gite mai sunt cursele pe care di1r· volllle pun iii cale Bisericii, pentru a impiddtca pe crestinl a o cerceta ~i a lua parte la DllmrteZeie~tile rugaohmi, slujbe ~i ' 'inva~~lturi, care dan viatil ~j aduc ferinre vremelnlca ~i ves-

nidi o·estJt1Hoi".

1 .

N'U PUTEM VENII1A, BISE1UCA, PENTRU (;1\ NU AVEM .HAINE DUNE,' LA MODA SI NE RAnE LUMEA '

,

44

Protos. Nicodim Miindifii

din stelele cerului (crestintt Bisericil) sl Ie arunca jos 1n tina, pulberea ~i prapastule pamarrtului. Crestinli care umbla ell smerenle In caile Bisericii ~i ale vietit, se vor iL1aI~a. Prln smerenie Dumnezeu a scos pe Avraam dinrautate;t neamulul Sall idolatru, si din malnfle tmparattlor care vreau sa-l distruga, ~i l-a facut pwntele popqrulu! Sa~l ales I). Din groapa ~i din ternni~ii a rldioat ~i inaI~at Dumnezeu pe smeritul flu a lui Iacob, Iosif eel pizmnit.si obtditll_ Din apele Nllului a seas Dumnezeu pe Moise! pe care l-a infiat fetei lui Faraon, ~i apoi l-alnal!at, facandu-l conducator al popdrului Sau Israel" Pe umilul David l-a chemat de la oile tatalui sau ~i I-a facut renumit ImparatProoroc al San 4). Pe Elisei l-a luat de la plug facandn-l Prooroc 10 loeul lul me Tesviteanul", Pe Aposto1i i-a luat de la pescuit, vama, etc., pe multi sfinti sl cuviosi din prapastia paeatelor, d. p. Maria Magdalena) Matel vamesul, talharul de pe cruce, pngonltornl Saul ~. a. f>i. Aceasta este scara.lui Dumnezeu: "Cei smetifi se 1/or ft~iJltaJJ i). Diavohrl int~H 11lhalFi pe om ~i apoi 11 rastoarna ~j j1 nmtleste. Dumnezeu dimpotriva, mai Inmi srnereste $i apol rididt ~i ina1~.

Acestea cunQscadu-te ftecare din noi, sil inteleg~m ca in~n~ tarea noastra maintea lui Dumnezeu fill sUI in lmpopotonarea: trupurilor cu haine de lux, dupa rnoda zilei; ci 1n inima curata si umtllre lrralntea lui Dumnezeu. Au doara sfantuI'

, -

loan Botezatorul a devenit eel mai mare lntre cei nsscut! din

femei, prin imbracare cu haine luxoase dupa moda ziJef? NUj ci prin smerente, imbradiminte simpl~ rugaciunil post $i dragoste fierbinte catre Dumnezeu si aproapele 8). .

..e ," ~

. Imbracarea cr¢~tinf1or, care vin la Sfarita Blseriea, CU" hai-

ne Iuxoase duna moda veacului acestuia in~eHHur, au.combatut-o rand pe rand Sf. Parinti apostohu ~i patctsttct

1) Fa!!, 12-25.2) Far. 37; 39·4G. 3) Vezl ill cele cinci c~r!llI.le lui Moiw,l 1 Imp. 16.

S) 3 Imp. l~, 19·21. 6) Mt. 9, 13: 1 tim.l, 15~ Me. 2,17; ie. 19~ 1fr; 5, 32; I;, 2-32. 7) Le. 18, 10-14. R) Mt. 3, 1-12; 11,7-19; Me. 1,4-8; Le. 3, {1·18.

Cum sa· ne p~rtam in ,Sf Bistfricli

45

Sfantul Ap. Petru, combararrd lu~nll ~i moda pacatoasa a IUmll zice: "A:~ijderea~i femeile.. a carora podoaBa nu cea din afari, a impletil'ii parulul ~i a infa~uraturii auru1ui san imbracaminte! hatnelor; ci omul eel ascuns al inlmii I11tru nestlesciunea Duhului celui bland ~i lin, care esse tnamtea lui Dumnezeu de mult pret, Cil ~a odinloara ~i sfintele feruei care nitdajduiau In.Dutnnezeu, se 1mpodobeau pe sine plecanduse batbatllor' lor. Precum ~i Sarra asculta pe Avraam, domn pe aceIa numindu-l, carma v-atl facut frice, facftnd bine ~i netemandu-va de nid 0 fridt" 0_

Ngi Apostolit - zice sf. Ap. Pavel - vrem ca barbatii sa se mage tn tot locul, rtdicznd mainl.cuvioase, fam de mallie ~i fara de, j'ndoita socoteaia. A~ijderea femeile in podoaba rinstita, en sfiala ~i ell Intreaga Intelepctune ·se euvine a se impodobi pe Sine. Nu cu impletituri, san cu aur, sau eu margaritarc.? sau cu tmbracanunte de mult pret; ci cu fapte bune (adica eLi vie~;uire cresttneasra ~mpodobita ell virtutt bune ce se cuvine femeilor care se fagadufesc cinstirii lui Dumnezen)".

Sf. loan Gura de Aur tai(:uind acest loc a1 Sf. Scripturt, rnustra aspru pe crestinele care venean 1mpodobite la Sf. Bise. r'jc~: .Hainele femeilor cresttne, sa Ii.e bine potrivite pe trup din toate par~le, en randuiala: iar 1lU eu mestesugnri (la mcda) spre a trage curioztratea, Aceea este podoabs anevarata: iar aceasta este podoaba falsa Ce spul femeie? Tu te apropii sa

. te mgi lui Dumnezeu ffif1l~urata en aurifru, eu nnpletituri ~i citrlion}1 in par? Nu cnmva ai venit poate sa joci? Nu cumva poate S'a iei parte la vreo nunta? Nu cumva sa iei parte 1a vreo pompa? Acalo i~i au lccul allrariiie, Jmpletituriie ~i dirliontii1 acelo Iuxul; Jar aiei (in Sf. Blserica), nu este-..nevoie de nimic din a'Cestea. Ai venit sa te rogi lui Dumnezeu pentru pacate, sa-1 rogt, pentru acelea cu care L-ai maniat, sa-l cert Lui iertare, sa-L faci a fi milostiv tie? Apoi atunci pentrn ce te tmpopotooezi pe tine? Momitariile acestea nn snnt ale unel femei

1) 1 Petru 3. 16.

Protos. Nicodim Mtfrul,ttii

sa foar;te, .ghete str&mte. Fe toate acestea el le inlelege prin expresia; "Cu mtreag~ in1elepciune S~ se lrnpodobeasdi pe sine" ~i "ell sfialif', c~d. toate rete. de, mai sus snnt izvor{ite din ne$fiaHI ~i slutenie 11·Sfint'ul. Ambroste Ep~scopuIM.edj'olanu, , lui, Infieri\nd ell fiet ro~u 'diavoleasca patjrnll a, trufiei femeie~ti, zice: .Fernera Impodobita: este casa t~turor diavolllor din iad". Din cele "tdtate reiese destul de dar) Ca, cr~tUljlor care vin 1£1: Sf. Bisericij nu l~ trebntesc haine de lu~ la moda; ci inima' ctltatn, a:prihs~ de focul dtagostei Duqlfiezeie~ti. AsifeI~ cei ce i~iIlioti.veaza Iipsa veniril la SfMta Biserlcacu lipsa hainelor de lux, ori cu lip 'a hainelor dupa moda lumii de\tal'tel raman ln p~catele lo;r:.

, I

NU ~U'F~M SA VENIM LA:SFANTA 81SE~CA,

J<'~NDCA. OCUPA'fII~E ~EI~PIEDICA "

, L

t)$1 Ioim'Glir,ttde Allt, om: vllI-a laep, 1 t,Tilll. 28-1qi Veti,~l,tlk}Fer.1iJfilact"oiC. Tom UT, Pltll·156·162 ~I cap:.~nupep (wmele S~tane.!" dirt "P1lrasili ta1ea pierzarii"·delutor.

48

Protas. Nicodim Miinditii

lriaHtuirea neamulut 1'omanesc ~i martrea ~arii, a iertat pica-

. tul acesta, 1\stfel, osta~ii care au lucrat pe front ziua ~i noaptea.inzllele de lueru ~i sarbatori: ca ~i lumea dinauntru taTi!j au ramas cuacest rau.obrcet ~i dupA tazboi. Obiceml, naravul, pacatul acesta, care atunci sc facea de nevoie st se lerta; fa- - candu-se~ia~um in timp tlecpace cu vola, este sl ramaoe pacat greu pe sufletul eclor ee-l fac, Gei caresl arum In timp de p.a:ce lucreaza in zj1ele sflnte, savar~ind acest pacat greu) sunt: calcatori de lege, batjscartton at zilelor sfinte, defaimatori at lui Dumnezeu, antjcre~tini, ofuneni faradelege care orbecaiesc ill tntunencul rrecunostintei de Dumnezeu.

Idolul agonisirti 'd~ ~vutie pterltoare, silestc pe acesrt €re~tim slabi de I1'l&er, ea 111 Durninic! ~i sarbatori~ dina toaca, ~i dopotul chem~' p~ loti ktrugaciun~ei s2t-~i injuge boll, 8~-~i lnhame call, unit pentru a se dumb oras, tatguri; spre ~ vinde ~i cum]1:~f,a, al!ii pentru a·~i c:ira agoni~.ita dirt ~ariha. Unit l~i adue amtnte de, vreo- socoteala la banc~, ~i seducacolo; aIJii se dnccu vttele la pascut, Unit se ducsa·~i vada semitna:tutHe, porumbul din rarit;ll, pomii din "roo gra;din1t~ ori ffinelurile; dllii s~qi masoarepamanturile ~i sii-~i lndrepte haturile .. UnH se due la srana sii-~i vada oile, sa le tunaa,. orl sa-~i la brrulza, aIpi gandind ca nu e bine ca ei, oameni in roam f!-Jeal sa stea acasa degeaba, pleara pe Ia cele pusttetore carciumi (ucig~e desufletele) ~i beau alcool Ul.p-aJ:t1i!ullll, en paharul, en stiela pana sta vantul ~i se fae top dei. Aceste chefuh blestemate, denature$:a: in [ocuri, nelil;ii(lerij c~tturiJ batiL var~ari de sange, ncider], jutieca?l ~emni~a! mormJn[ ~i tad. Unii seduc sa -p .. rind:l neste, aIfii' la vfii1~t()ar€. s. a. IU. d. Acesn crestini sla-

y J ~ ~ ~. ~ "

b'llilOgi la minte, tin mal mult la paQtt:fe~i trup) care dupa

un ttrnp scurt va i~tf:a in putref,ac~ie I1jUllgalld un hoit plin de putoare §iminca;tea vtefmilor, a.edh la sufletele lor, dupo;

care vor fi r&spl~tit-i pe vect IJ, ' c

r

,

1) Apoc. 21, l~; 2'0, 12; Is. 40, 10; 62, 1 L; RoUl. "'2, 6; 14. 12.

Pratos. Nicodirn. Miindtfa

mania aceea, AtijJlci Diaconul a inceput a se tulhura eli gandul, ~ nu se lmpacase cu Preotul prin lertare, Atunci el s-a, dus sa caute unpannte duhovnicesc, caruta sa·j descopere rnustrarea,cQn~tiin!ei sale, si Str.itbatea locnrile pustii dlutand doctor la rana mlmn sale. ~i afl~nd pa un starer imbunaUt\lt, aceluia i-a marturisi; pacsml rnaniei. sj al vraibei pe care l-a avut cu

J '

Preoral, ~i cerea tertare; Iar staretul I-a grait lui: "Tot eel ce

cere ell cr~ilin~a'-prime~te, 9j celui ce bate t se desdlide, ~i bine fad, Irate, grijim:lll-te pentru dczlegarea acelui mare parat, sa-p ajute lie Domnul, ihs:l nu este al men luerul aeesta, 0, flule

. casa te 'fmp:at ell eel mort pe.tine. Dreptaceea, intoarce-te la , COfislan.tinopol ele unde ai ventt, ~i noaptea ~llnd vei merge'. lit Biserica. Sf. Sofia; sa s~ai Janga frurnpasele U~] cele mati ~i pe tel care 'u vei vedea l;n:.ti int"ai venind, :\celuia sa te lnch!.ni; ~i de noi sa>i Sr)'ll~ ~i sa-i (lai lUi aceasta scosoare YfichiSa si-tl va fi de la dansiI1 Indreptare pentru p~katul.taiJ"- J?ta,cq·

, C ,

.nul, 1m11linind aceas.U popunca aduuavnicului sau"s'a dus ln

~eX~te ~i noaptea a rners l~ ll~H~ Bisericli Sf. Sofia. Acolo el sta asteptfi.na venirea omulut necnnoscut. Dt!od~ta el vede. pE un 'b~rb-at Ia u~a apropclindu.se. Acela era-ferieitul Nichltn, de , C, are neesecuvanto1. Acestnia Diaconrnlnchinandu-Sth i-a dat

. . ..

scrisoarea $tare1ului,,'~i i-a spus lu~ s,J'mahnirea sa: Barb~tul

, aeela aSi}ultfuld cele spnse d·e_Dfactmul, ~i scrisoarca data de .staret dtind-o se uda pe sine en, lacrimi sl ,zicea: ~,Cine sunt' ,

'~" ' '¥" r

en nU1Hnicui ea ~a indtaznesc la lucrul eel ceJovaqe~tepute-

rea mea? tn~a &)?re ,rugaduJJ,ile· celul ce tG-a trimis pc tine 'na(1{lJduindu'ma, Re, cat·lmi va ajL1t~ Dumnezeuj 1~ luc,ruiG6' ,tnise porunreste rna voi rievoi". ' ,- .

Ac-e,st~a zieaTlQ.," a 'statfuaintea u~ii, ~i 1nhlnile spre cer tiru- '

, (';dll(L) a JIlceput.a se ruga 'iheet, apQPp1e(]andu-~i genun¢llh ~j lipind (apulIa pamant, iara~i facea rugaciunoJ ~i dup,a pu~in sculandu.,sB, a zis: nDes,chide noua, Doamne, u~ile' milestivirii Talej,. Atunci Ina:ata usi cea diniuQtflJ 8in,gu1'~ de Sine s-a

, ,

51

deschis, HI luand pe Diacon; au intrat1n Hnda, ~.i ial1a~i la l,l~jJe Hiseiicii aprQPUndu-6~, azis-Dlaconuluf: "At,d sif stai nemlseat", El a facnt tnchtnactune pe pragul u~ii, ~i s-a deschls usa ~i a intrat'1n~untru. Pe cand sta el in mijlecul Bis,ericH, rugandu-se, s-a coborat 0 lumina d.e la bolta Bisericil spre caplll barbatulul acestnla ~i a luminat toalli Biserica, Apoi a rners Ia Sf. jertfelnic, ~i aid u~ile ~ingure i s-an deschis, unde plec3.ndu-~i capul ~~ 1Q tain~ rugandu-se, a ie~jt la Oiaqon ~i iara~i tmlte'u~ile In vederea ochflor, singure s.au inchis. Aceasta vazfind-o Diaconul 50-a spaimantat ~i uu iildf'aznea sa se apropte de barbatu1 acela pentru dl mare fricii l-a euprtns pe el. Llea ~i fa~a lui 0 vetlea ca 0 fat,ilde inger, derugaciune'prosJavitiL ,~i 'a gatldit in mtntea lui Diaconul, nucnmva este.Inger acesta pe pre-l vede, iar'nu 0(11. Dar acea5t~ nu s-a ta,ritlit de barbatut a,cesta, pentru ca: a zis c~tte Diacon: ,_IIBe eete tnlburt ell g:i'indl'll pentru mine, omuler Sa ma erezi ca ~i eu sum-om de tataru( de sange ~i de carne;·,n~CQt ,~ crescut in aceasta cerate far darul.lni Dumnezeu ~i in cei,neputincio~i)ucreaza ~te yo~ ie~te_ Acum sa mergem in calea care he este nQu{lnfiinta{", EI a msrs la Biserica Preasfintei Nas,catoare. de, Durnriezen, lmpl'enna cu Qiaco'nuL Acolo' i'ara:;;i ell rug~Giune a, deschls u~ile Bi~erjcii ~i intr4~(1 in Biserica ~,i fugadu-se, tls,ile iar singur~

f ,

s-au Inchts. Diaconul vaza{lQ, n:ceasta,1 nimlc al~ev:anu zlcea,

ded'tt:"Doatrme miluie~te"" eM mare spaimiL.

Anoi au mers Ia Biserira Vlahernei, ~i biit:batul acela iara~i tugaudu-se cu lacrimt a f:'ff.eut, la Iel' ~i aaeverea ,iliaconul; c~ ,atftt de grabnic mergean P€ l~ .Biserici, usen~ehea, c;u zburareft pitsarii. Aeolo iata~i ell sfftntl1rugaeiune s-an de$chi.sIU¥He Biseticii, ~i punand pe DiacQl1'lh U~i) i,a·j]otuncH cu difia,dit,sul sa priveasca :rnal11iitu~ far el a intrat in hiSetiCll ~i, ~leC'{luQu-9i genuuchii ,SE ruga ell luniHrtfa. Diaconul stand st privindj a. vaiut Iuinln~'i:rra:untrul BIsericll, pe toat~strah.lcim~-o. ~t un Diacon luinip:os din Sf: Altar ie$iOd, cadc.a priu tOl\ta Bisedca,

54

Prot os. Nicodirn Mlindi!ii

cum Ie da lor Duhul a grilL Aeest Duh Sfant a trecut la toti pinecredincio~fi tfe~tini din toate vremurile pana azi.

De asemenea.crestinu trebuie a sti $i serba eu curatie, pace, sfillt;enie, tugaciunij part'cipa!rea 1a, Dumnezeiestile slujbe, Iaude, canHlri duhovntcestl, predtct.adunart religlQase dupa amiaza ~i cu felurite facer! de bine celor saraci, necajitj, etc. praznleile Imparate~ti ~j sarbatorile Sflnttlor;

Cei ce nu serbeaza Duminleile ~i sa.rbatorile de peste an, nu vot ajunge departaAvorca ~i toate cele lumesti' ne para· sese indatil ce am Inchis ochii pc ved $i ne-a acoperit pa~antul. Dincolo d0 rnormsn merg cu not numai faptele bune, Cei ce p~catuie8( astfel prin nesscotirca '$i hulirea zilelor sfinte, trebute sfatuIti a paritsl arest p:aeat greu 'Cei ce nu voiesc s"i tina se~na pentl·~ a srinti zilele Dornnului, ~a precum se cu-

"

'vine, ba mea mat graies9 ~i lndaratnicii, duna cateva sfaturi

sa ne ferim de ei, stiind ca astfel de crestinl sunt stricati st pacatUiesc, fiind de' sine os~ditJ;' , .'

REGtTLAMENT PENTllU SARBATORILE

CE TREBJJIE' sA LE TINA CRES~INII ORTODOCSI

, ....." .,

IN CURGEREA ANULUl ,.' .

Ar.t. 1. Sarhatotile fe~igjoa&e in Romania ce se recunosc ~i se sta:bilesc sunt urmatoarele:

1. Toate Duminjcile·d~ p<;ste an) ttl. care-se cuprinde ~i i:>u~ minica Pastilor, a car¢ia serbare Be continua trei ztle Dumi-

n'ic~ Lunl.si Mat:ti, t , . ,

, ' ,

Cele 12 Prazni~e '1111arat€~tt, ~i' annme '

a) Na~terea N~catoarei de Duhmezeu, la 8 septeiubcle;

.. b) lnaltarea Sflntet Crud, la 18- septembrje;

c) Intrarea 1ft Biserica la 21 noiernhrie; ,

d) Nasterea Mantuitorului, la 25, 26 ~i la 27 decembrie;

Cum sa ne j)u:rlftm ~. 4t Biserica

e) Botezul Domnului la 6- lanuarie,

f) lnt"ampinarea Domnulul, la 2 februarle; 'g) Buna Vestire, la 25 martie,

h) S.chimbarea' la faf~{, la 6 august t) Adormlrea Maicii Dornnului, Ia 1'5 august'

j) Intrarea Domnuluf in Ierusalim san Durninica dinaintea P~tiIor (Floriile;.

k) Inaltarea Domnulut, ]Oi la40 de zile dupa Pastl;

I) Pogorarea Duhului Sfant ~i Sfanta Treirne, Dumlnics' ~i luni la 50 de. zile dupa P~ti.

3. Urmatoarele zile ale Siiufilor, pe care eu deosebtre i-a respectat . crestlnstatea errtru virtutils lot cele mari:

a) Sf. Ierarh Vasile eel Mare, ta 1 januarie, cilnd se serbeazit ~~ Anul Nou, lmpr~W1a. cu taierea-imptejhr a DOIDQului.

b) Sf. loan Botezatorul, la 7· iannarie. .

C1 Sfin1ii Trel Ierarht, Vasile eel Mare, Grigdr« Teologulsi

loan Hrtsostom, 1'1 30 ianuarie;

d) Sf. Marele Mucenlc Gheorghe la 23 aprilte;

e) Sf. tllparati Constantin ?i Elena, Ia 21 mai;

t) Na"$terea Sf, loan Bote4a~orul, fa 24 lunle;

g) Sf. Apo~toU Petru ~i Pavel, la 29 iunie;

h) Sf. Broome Hie, la 20 Iulle;

i) TillerBa Capului Sf. Joan~otezat(),rulJ 1a 29 august; k) Cuvioasa Parasdriva, la 14 octombrte;

1) Sf. Marele Mu~enic Dimitrle, 1'3 26 octombrie

Ill) Sf, NbangheU Mihail ~i Gavrifl, at 8· nolembrte,

n) sf. Ierarh Nicolaie, 10. 6 decenibrfe; .

,*,.Afara de act;!S-tea, sunt s~batofi locale, precum. zj1ele hra-

murilor sau ariive~sarii Si&ei'icl1or fiecai'ei lOl;:alitali, aniversahle Sfinril~r We caror .8fil1te.Mo'a~te 'se afIif depuse pe alocurea;aces.te tile se s€:vheaza numai in lo£ali1~ile respective'

~oate aceste ztle Sfinie, enumerate panfi acum.se seFbeaza prin repaus de alte' lucran, ~i petrecand inIndeletnictrl duhovnlcesti, precum: mergerea la Biserica spre rugaclurte ~i

58

Protos. Nicodim Miimdirii

ntlor acestora, ~i poarte grijit de ele ell toiag de fler, "Egipte· nil cei ce erau tspravnid, nu-i lasau sa ri1sufle, Ca-i sileau pe ei Ispravnicii slujbelor, pentru ca sa nu alba vreme sloboda nici macar sa·~i aduca aminte de sarbatoare, Ceea ce a facu: atunCi Faraon, aniea dravolul eel trupese, evreilor, face acum diavolul, adid1 faraonul eel spiritual, crestinilor, Cand este sarbatoare sau Dumintca, sau a vreunui sfant, ~i vrem ea de la slu])}[ ~j grija lumeasca eea intunecoasa, sa ne tragem putin ca la o pustie lntru Iinistea mintii, sa nu lucram, sa jertfim jertfa cea tlra de sange, sa marrm pe Dumnezeu, atunci tiranul sufletelor noastre se pare a ne vorbi inauntru, In inima noastra: llCe sarbatoare, zice? Ce. Ltturghler Sa mearga fieeare lit lucrullui. Ce-p pasa tie de Biseriea (zice me~teruluiaceluia),

. isprave~te"ti treaba ea sa di~tigi patnea easel tale, ~i hrana cea de toata ziua. Mergi (Zice negustorulnt aceluta) la targ, sa vezl ce se face cu negutatoria tao Al~arga (zice lroierulut aeeluta) la poarta domnitorului ca sa chivernisesti pricina tao Ma mil' de tine,ce sarbatoare cauti acolo, care sa. fie atat de mare' ne-

,

vole? Ce astept! de la a asculta Liturghla? Se eade sa te scoli de dimineata. Ce ai tu cu slujbele Blsericlf Tu nu esti calugar. l,Sa mearga flecare din voi Ia lucrullui". A¥a sfatue~te diavolul, 8,i erestintt asculta sfatul lui, ~i oare ee face mai mult? Precum a facut Faraon mai grea slujba evreilor ~i lndoita osteneala cand au voit ea sa serbeze, asemenea s,i diavolul aduce indoite ~i intreite pricini in zilele de sarbatoare, incat mill se nevoiesc i:ndoit ~t Intreit, mal virtos cand este sarbuteart.:, dedit In celelalte ztle de lucru.

Ingreuneze-se lucrurile oamenflor acestora, 8,i sa poarte grijil de ele". Mai viltJos, precum ispravnicii lui Faraon sileau spre Iucru pe 'evrei, Intr-acest chip unii din slugtle diavolului vin ~i te desteapta pe 1a miezul nOPfii, te scoala din asternut, pe nemancate, ell multa graba tnlgandu-te aici ~i acolo pentru ca sa nu-ti aduci arninte nlei macar ca este sarbatoar~! pentru ca sa nu

Cum. sit ne purtii1n fn ~l Btsericii

59

,

ai nieldecum voie sloboda ca sa vii la Biserica. Acestea vede . diavolul si Sf bueura si ridica ssmn de bimlnta spre atiita ne-

.~! I - I

dnste a lui Dumnezeu si spre atata pierzare a oamenilor ~i ell

atat mai mult lice; "Veriifi sa nlmlcirn sarhatorile lui Dumnezeu de pe pamant".

Crestinel ce zici? Asa, te multumestt ca sa se bueure diavoLuI ~i sa se necinsteasca Dumneseu? Eu ~.tiu ce vrei S;l-Q1i raspunzi. Vrei sa zici ca, nu pszesc de multe ori sarbatoarea de nevole, N evoia hranei eea de toate ztlele rna sileste a Iucra

,

ra:rasesc Liturghia ~i cuvantul lui Dumnezeu, cad de nevoie este sa rna 'int1ilnesG cu cutare boier; pe care nu-l gasesc alta data. Este trebuinta as azi sa ma nevoiesc pentru ea sa lspra vesc curare pricina, pe Care nu se poate sa 0 Ispravesc maine . 0, ratacitule, ~j toate acestea le socotestt a fl de nevoie, dar nu gande~ti ~i 1a luerul de nevote pentru mantUirel ta? Socotesti a fi de nevoie sa faci acest lncru.sau celalalt, dar nu socotesti a f lucrul mal mult de nevoie pentru mantutrea tar Socotestt a . fi de nevoie sa fact acest lucru, sau celalalt, dar nu socotesi a fl lueru mai mult de nevoie st trebuincios sa paze~ti 0 porunca a lui Durrrnezeu, a caret cslcaro este un pacar de moarte? Iuda eand a vazut mirnl ee s-a vatsat de desfr~l1ata pe ptcioarele lui Iisus, a zis: ca putea sa se yanda en pret de trei sute de dlnari. Dar dnd evreii au vrur sa piarda pe Usus, ce vOlTi (le-a zis Iuda) sa-mi"dap nne steu 11 voi da pe EI VQUal); Iar cand t-au zts ei sa-i dea treized de argillp, s-a prins bucuros, ~i nu a mai zis al doilea cuvant, Ca ~i cand ar fi putut Ina ~i mai putin. Care va sa zica, stia sa prep.liasca mirul..Se putea sa. se yanda mind acesta eu trei sute de dinari"; iar pe Hrtstos, pe Cel ce este comoara uepretuita a cerului ~i a pamantului, nu L-a 'pretuit ell nimic. Ce veti vrea sa-mi dati ~i eu 11 dau pe El VDUa?j, Asemenea socotin!a at ~i tu, ticalosule. Pentru lucrul foarte trebuincio'S ~i pretuit, socotestt pe un putin c~tig al rau, din

1) Mt. 26, j 4.

Protos. Ntcodim Miinditti

'negustd'ria ta ~i din slujba unui mare boter sau dOIHJl, Porunca lui Dinnnezeu, pe care 0 ca1€i spre paguba mantuirit tale) 0' socotesrt -de nhnie:a? Tj se pafe ca pierzi vremea aceea, pe care 0 stai la Sf, 'Biserica spre aasculta Sf. Litrirghie ~! cuvan" , tul.Iul Diirnnezeu] Nu 0 pierzi ci 0 dobande~ti, zice Marele Va$He I), Cad 0 daruiesti lui Dumnezeu, Care iri da raspHttire ell adaogire dolraazii tale. Fa-ri ttl. datoriata ca un cre~tin, pazeste sarb310area pe care 0 pazese ~i agarernt ~i evreii, ~! de vel avea vreo nrid.na' de n¢l'oie1 las-e In seama proniei lui Dumnezeu st 0 va chivernisi eu sfa:rsit blnecuvantat". Partea cane

, ,

\ se lmpmmata lu(bl1mne~eu nu piere, d de la El se va rasplitp cu

R<:litogit;e, Ca: orLdlte pricini, at: fi Hlcdtoate de nelucrare, pc acesrea le va tfi1i1iteDoromtl ~i peste. acestea virtu"te la trnp si nevofn!ii de sufl,et, ~i lesnire negustoriei ~i buna chiverm· . seala va da ih toata via tal celor ce aleg cele duhovmcestt. So- , coteste sl aceasta c:l Dumnezeu, cand eran evreii in jiustle, sase 'zl~e 'ale saptiUnafrli ploua manav dar In a.sapteaet nu ploqa. Cad vrea ca la a ~a,ptea zi, care e~-a sar~iltoare, sa nu allia pd-

. cina €:vteli sa iasa afara din c;pUb~Ie lot, ct ~a stea aoolo inauntru sas.e o (fihlleaS€a, binecuvfUWind ntumti ~i muIWh\ind lui D,npmezen, ca. ,sa ue InVa~am si noi" c~ 111 arele sase zUe ale' r s~ptamanti, care. ni s-au dat spre. lucrare, Durnnezen trimite ca mana, dobanda ~i puna sporire osterieltlor noastre, Dar in . a ~aR ea zi, atlic~ Dummica, care este sarbiltoare, fine man&;'Lui,

. ~i dad! Doi lucrsm, prune osteo,eli'le acelea ce facem nu trlnn-

. te btnecuvantarea Lui eea Dllmnezeiasca" d trimete Dumnezetcscul lui blestem, ~i osteneHle noastre slmt z~darnice, nefolo$itQar~i~i blestemate. Dobanzi1e noa~tre ajlmg de.se prclac in fum,~i fn nulbel'e,-Pritlnilenoastre §e:'iSI)rIlYMC Ctl fifu .. Ur.zea.Iasa piHanj'enii +e"S, a§a¥orbJ~te, c~tre da:n~ti Isaia ~» arzeala,

, lor nu'va £i spreimbraeaminte, nid 1)U e- ~a.1mbraca tim Iucruril~ lor. Cj luer'urile 10 VO! ·fide nelegiuire, Cad p.ofte~te

I} CUY. 3, la cere ~ase zile.2) Ps. 144, 20. 3) Is. 59.

~ ,

Cum $iii ne purtiim in Sf Bisenca

Intr-acea zi sa nu ne depatiam .de 'Ia Sianta Blserica, ci acolo ~a fim cit Ii.ni¥te, ell dtntari ~i en laude, precur zice Apostolul. Incat, daca nu vei lucra dobandesti, dardevei lucra nu rrumat ca nu' dobandestt, tt pie.rZi ~j ~<;eea ce ~i se pare ca ai do- . bfrndjt, Ded dar~ase, z:ile sunt. iruru care se cade a luc;ra ~i nu

ill ziua D uminl eli"', .

Eu am vorbit p.ana acum cu cei ce nu tin sarbatorile, Acum vOi, tice putlne cuvinte ~i catre aseta ce te tin, dar nu precum se cuvine, ~i cu aceasta 'Vol sfar~i cuvarrtul. Ou ce chip sa sftntim noi ~atoril~, ne-a aratat Dumnezeu prin acele putine . cuvinte ale Proorocului. !rNu luc:rati si cunoa~ .. ·tefi cti Eu sunt DU1flne~~u"l), Nu Iucran, adieu loceta1i de la flecare lucru ~i ~rlja lum~as({a, ~i ~urt()~~teti'ctEu sunt Dumnezeu, adi~a mintea voastra sa. fie eu totul I'naltata catre, Mine cu toata evlavia,

, '

Sarb~toare va sa ziea, zi hi1tIlZita lui Ji)unlnezeu, ~i p'reOlID In

Biserid s am eu smereqte ~iEU evJavie,.cacieste Casa lui Dnwnezeu, ~a tot acea smerenie ~i evlavie ~e carle sa avem, pe cilta ut):il,)Lfuld afura pe uli~a, p~ ata:ia, ~i Inaunttu, III eas~ ~ezand In ziua sarba~orn! cad este ziua lui Dumnezeu. Un pac,s'! ee-l facem 'in 'Sf. Btsertca, este futtlsag- de eele sfinte, cad acesta ests loculltli I;)u,mnezeu. ~i iatJI{rt~ag de eele s.fii1te este orice pac~, pe' care' 1J facem tn zi de Sal' atoaie, "c_acj aceasta este vremealut Dumnezeu Tot ata.ta-i de pacat a'fura sau a des£Fa.na cineva In Sf Blsertcs, cat e sa fure " sa l!esfraneze in zi ije

sarbatoare; Caci si aceeasi aceasta sunt h.arazite Iut Dumne-

I • ., I •

zeu, ~i acenst'l priCina se cade s~ fie cercetata cu de-ammun-

till de Duhovl1id: Cad pacatul ce=se fa,ce in 'zi de sar.batpare1 ~ste- fuu\t In~i greu decat pac~t111 e€ se fac¢Jll, ce.lelalw zUe de . lucnn ~"eeLee 0 sprirdi lle daq.sa f ~ica pe sarpatoa;r!;), CU. moar~ te va muri, pieti-va .sufletuJ ~ceruiaainJ1opot:nl Lui2)~ Sarhato are va s~ iieal ti Slantil:, pi Gare se cade mtt-aces! chip s~f 6, sfinlim, cBot ~J- noi sa" ne fllcem sfint~ alergiilld la Sf. Bjserica1

, 61

62

ascultand sflntele slujbe, mal Yartos Sf. Liturghie, pe care parasind-o, faoem pilcat de moarte. Citind Sf. Scriptura san Vtetile Sflntilor, cheltuind cealalta raI1L1~i~a a vremii in rugaciuni, marturislndu-ne ~i 1mpar~indu-ne en Preacuratele 'Iaine, precum faceau crestinii cei vechi, care au Iuat aminte la lnvatatura Apes-

,. ,

tolilor, la lmpart~ite ~i fa rugadune, SarpatoareJ in scurte cuvinte, va sa zica aratarea faptelor eelor bune", evlavia sufletului, cumpanirea vietuirii. Aratarea faptelor eelor bune, adjca la sarbatoare sa aratam faptele noastre cele bune, dar nu hainele cele frumoase. Jnsa noi atuncea ne nevoim sa praznuim s::lrbatoarea, cand se arata htrbarii tmpodobiti ca ~i femelle, femelle c{}. niste idoli Jmpodobiteea asemanarea Bisericii, zice Proorocul": care va sa zica inHimpina sarhatoarea ~i vin la Sf. Biserica mai mult pentru ca sa aiba ele iQ.chinaciune, decat sa se Inehine. AS,a se sfin~e~te sarbatoarea? Cu evlavia sufletulul, nu ell desfatare, nu en bette, nici eu benchetuiri. Eu rna intristez a vedea ~i ma rusinez a spunc In ee fel tin crestinii sarbatortle in vremurile acestea, Sase zile petrece mesterul Inchis in atelierul lui, ell Infranare, cu. tntelepcnme, (11 mintea Intreaga, tar Dumintca, In era~ma, l~i lese diu minti, meat Durnlnica este sarbl1toarea cra~melor, Dat inca Ia satba':tori ee se mai facer Ge va zice Sf. Nicolae, Sf. Dirnitrie v:azind pe crestini praznuindu-i mal mult cu dintece lumesn, -dedit eu ciotari bisericesti? Mai mu1t ell jertfe elinestl dedit eu Jertfa cea fara de sange, mai mult eu multa lacomia bucatelor, de cat eu crestineasoa evlavie.-asa Sf ctnstesre sarbatoarea Sfin~ilorP Gumpanirea vietuini sa avem, aceasta va 'sa zica et, adica tn toate €elelalte -zile SI:!, eade sa vietuim en frica lui Dumnozeu, ea nlste bum crestinr, dar la sarbatoare, mal ales se cade prin cumpatare sa ne facem crestinl sfinti. Dar noi sarbatoarea avem prilej ·sa osandim mai mult snfletul nostru, indit Dumnezeu poate sa zid ceea ce a zis odinioara prin gura lui Isaia: "Lunile cele

1) zice J. Hrisos. Cart. l la I Cor. ·11.

Cum sa ne pU1'titm in ~: Bisericii

63

noua ale uoastre si slimbetele Ie urii~te s.ujletul Me'u" 0. Nu zic alta Birnie pentru aceasta, numal v~ rog, acum cand veti lest de la Sf. Bisericf, de veti intalni pe vreun frate 11 vostrucrestin, care n-a au zit cuva~tuI acesta, pentru ca diavolul, fara~nul eel spiritual, poate c~ I-a tlnut departs In 31t11 slujbs, sa-i spuneti cele ce ati awit, ca Dumnezetasca porunca este, sa sflnfim sarbatorfle, Sa le sfintirn eu aratarea faptelor celor bune, eu evlavia sufletnlui, cu cumpatarea vietuirii ~l,

DARURILE CREDINCIOSILOR

,

ADUSE LUI DUMNEZEU

Piecare drept-credinctos crestin este dator a aduce la Sf.

Bisenca, darun lui Durnnezeu dupa: puterea lui. Sf. Sertptura ne atata €a lnsust Dumnezeu a poruncit credrnciosflor a-l aduce daruri la Biserlca Lui. .Domnul a grait.lui ,Moise; n VOfbe~te flUor lui [statl: Sa-'Mi atiuca un dar, sa-l primili pentruMine<de fa orice om caret ua do, ou tragere de inimaN3J, Dad cercetam Dumnezeiasca Scriptura a Vechluhn Testament aflam ca to~i btnecredtnctosn legit vechl, au adus daruri de buna voie lui Dumnezeu ~i au fost pr1mip ~i bine pH1ctlti Lui. Abel, Noe, Melhisedec, Avraam, Isaac, Iacob, Samuel, David, ' Solomon, Ilie, Macabeii ~i alti Prooroci ~i. aparatori ai credin~ei ~i ai popoiulul ales, au adus daruri lui Dumnezeu, Care i-a sj primit ea alesi st iubiti a} Lui.

r t t - 'J ~

Sfanta Biserica Ortodoxa a mostenit din veacurile apostolice, ohlceful crestlnesc, ca, credinciosti sa aduca la Bise-rica unele daruri; untdelemri, hmianari, tjiInaie, p~ne, vin ~i altele" Acest obi,ei cresttnesc e foarte bun. Biserica are ttebuin!a de

I) Is. 1, 14.2) Ilie Miniat, Didahii 0.(;,26'5-2:70, 3) II:'~. l5, 1-2; 35, 5·9, 21-29; Levit H (J 2 lege 16, 17; te, 12,33; Mt. 15, 5; f. A_p. 4, 34:35; Vezi ~! Can. 3, 4, apost, en t~lc. si

subinsemm .

P1·otOS. Ntcodim Milndftli

lumanari pentru aprins in sfesnice, untdelemn pentru candele, tamaie"~i ~mirna pentru dde1nita ~i catnie, paine ~i vin

. pentru sf. Imparta~anje.' ,

Pac 0 mare ,gr~eaHl erestinii-care aduc ~i introduc In' S( Biseridi drept jertfa: came (de cele nrai multe ori de rniel Ia sf., " . p~ti) Sa1\ pe~te ~i produs:ele ce apartm carnii, pre cum lapte, QUa ~i iere ~i prepardtele derivate din acestea, branza, casca. 'val, pareuri ~i peste, . , .

1n prtvinta aceasta, C'mwml '99 al Sin. VI 'ec. hotar~te urmatoarele: "Am aflat ca 1n tara arrnenilor, unii clerici primesc la altnr carij.~ fiarta pe care mlrenn 0 dau Preotilor dup~ obiceiul Iudeilor. Drept aceea pazind neintinarea Bisericii, hota-

. ram cit nu estelngaduit nid lln9i Preot sa pl'imeaSCa; la rural' . carne de la credihcio~i, ci ~a se multumeasc~ cu cele ce i, se

, da inafara de' BisericaJ dupa cum vreacel ce-aduce datufi..lar

dac.acineva nu va face ~a. sa se aturlseasca".

. In vecbh.il Testament s-a porunsit s~ se .adllca lui Dumnet;~u la 'feropll:l, aninlale (d regula oi ~i bei)ce erau ;unghiate ~iaduse ardere de tot p6:alta.r. Aceste jeffe Qrefig~rau jettHt Piului lui DUlllilezeu, care hi plinirea vremii trebuia sa~in;.l ~i ~'a se jertfeasca pealtarnl Crucii de pe GO~.8ota, pen;tru'iertarea pacilft4Ui strruno~ sc ~,i a tuturor pacatelor lumil, Dar tea mat llUportanr.'J. ~j mai si~b.olica jertfa a vechiuluiTest~~ ment a fost IIMielul PascllIl'?li, care a p,refigurat ,in [nodul eel,

, mal stra,}uuit pe: "Mielul lui TJumn(jzeu (IisuS HrL ios) eel ce rldtr;:ii'jJiicatuJ lumii"?:), a~a cum a fQst numlt ~i ref01llilndat , lumiht.e cafre 5tProoroc loan; ji1a[ntemer~~nor4I ~i Bo.tez~- ~ . fOfUl DomnuluL Dar din 1l1oinentul tin care ;,Pa$tife nostru. • ,HPistos, s-a j~rtj1t petkttu~oif!;H, Elpoa:r~tt ~~m.{l~le ,Jer'tj'ei .

t;tiscurllpiifiitoareil chi,ar. ~i dupa. moartea Sa'!}- ~i ramani;! pentru totdeauna.In stat de jertfii pe altarele Bisetic:i Sale, dar. ,jacestti jertfii are loc nu_p1inJertfirea actuald'a. Mieluiai, .

f) [e,t 12, 1·4; Corn~. 1 Petru I, 19 2} lo~n 1,29.3) 1 Cor. ),7.4) Apoe. 5,'6·14.

Cum sit ne purttim tn Sf. Biserlcil

65

ci p~'in transformarea pa.in# in Miel'lJI je:rtfif' I}. In coneluzie,' odata ell jertfirea sangeroasa a "Mielului itti Dumneseu" a incetat pentru totdeauna orice jertH'£ 5~geroasa.in Biserica cea nona, intemeiata de Usus Htistos, in care se practtca jertftrea nesangeroasa a lui Hristos Euharistic. De aeeea prezenta

> ,

sangelu] ~i a carntl, ca rezultat al sacrtficiului nu are ce cauta

in Blserica Noului Testament, in care sa aduce jertfa p,ainii ~i a vinulut, transformate 1n Trupul ~i Sangele Domnului. Sange- 1 ~i carnea sunr stmbol al mqrrill prin ele Implorandu-se milostivlrea lui Dumnezeu sa ne trim ita pe FiuI Sau, Ilsus Hrlstos, MieltJI eel nevlnovat, care prin [ertfirea Sa, sa ne izbaveasca de conseeinta paratulul, adica de moart ,a eea vesnics, Dupa ce Ftul lui Durnnezeu ne-a daruit mantutrea prin [ertfa Sa sangeroasaJ prezenta acelor simboale ale mottii in B1serica

A '. )-

Invierf ~i a vietii, sunt 0 ofensi ~i 0 sfidare a jertfei celei man-

tuitoare, prin aceasta J10i aratand eft nn adueem cinstirea cu- , venita ~i In depltna Gl.J.llo~tin1al Celui ce de bunavoie s-a jertfit pentru noi. Precum toate cele ale legii vecht 'lU fost desfilntate, precum taierea-imprejur ~i respectarea s1mbeteiJ ~a ~i jertfele sangeroase ~i toate prescriptiunile care constituiau "umbra eelo1' otitoare:": Din aceasta cauza in Biserlca Noulut Testament s-au 'mdepartat to ate aces tea, . nclusiv sangele ~i carnea ~i produsele ce provin din acestea, precum: Iaptele,

bd,nza ~i ouale. '

Dar poate mul\ilti VOl' vern eu urmatoarea ohlectiune, zicand:

"Oare carnea fripta de miel cese prepa.ra de Sf. Pasti, ottine

, .

ro~iI ~i pasea (ee se 0bi~nuie~te In Moldova), sunt oprite de a

se introduce in Biserjeca? Aeestea fiindnelipsit~ de la praZI1U-. ire a Pa~tehHJ mtelul tilchipHind pe Mrelul Hrlstos ql1 [ertfi], .

ar ouale to?li illchipind ouale din cosul Martel Magdalena, care; dllpa tradttte, s-an lnro~it atunci cand s-a prezentat la

curtea imparatulni Tiberiu? .

I) N. Gabilsi!e, expo Sf. Lil cap. 52, 15. ~J EH. 10, I.

68

Protos. Nicodim Miltulitii

CINE 'fREBUIE A ADUCE DARURI LA SFANTA BISERICA?

Darurile ~j toate elite trebuiesc Bisericli lui Dumnezeu, sunt datori a Ie aduce credinciosii fii ai Bisericii. Crestihilor nu Ii

- . .., t

se impune ell sila a aduce' daruri la Sf. Biseriea; ci de bunavoiel ell t01ta dragostea, fiinddi pe datatorul de btmavoie 11 iubeste Dumnezeu J), ,jSit nu te f:nfiifd~.ezi - ziee Sf, S:criptllr~ - CJt miHnile goale inainlea Domnului, oi fieca1ie din ooi s(f dea ce va putea) dupa binecltV(lntarea p,e care 1"0 ua da Dam-

nul Dumnezete": .

Credinciosii Vechiulni Testament adueeau daruri mult mat costisitoare de cat cres inil de azi. U~ii credinciosi ai Vedlin-

, .

, lui Testament aduceau vite ~i prodnse In 0 sarbatnare a 10rll)

care costau (llai mutt de dH jertfa pe care a aduce IDtt-O Duminiea ort sarbatoare 3-4000 de suflete ale unei parohli de azl, ImparatuJ Solomon, la sfintlrea Templului din Ierusallm, a jertfit 22.00Q de hoi, ~i 120,000 de oi ~i alte daruri de man-' care'). Crestinii care-aduc darurl bune cu toata dragostea,'l11 Duminiu '~i sarhat0ri~ sunt binecuvsntatt de Dumnezeu,

CREOINClosn SUNT DATORI A ADUCE

~ h ~

tELE MAl BUNE DARURI LA SFANTA BIS.ERlCA

Neamurile pamantuluf, care au fosfbihccredinCioase·~j inbltoare de DUl11nezcu, au adus daruri ~i jertfe lui Dumezeu, din ceea.ce au avut rnai bun ~i mai scump, a~a d.p.: Ayraam a adns jertfa pc untcul san fiu legitim, Solomon a adus 36.009 de vite (boi ~ioi) la sf1n~irea Templului; eel trei J)1agi ai ras·ari-

, 1) 2. COr. 9, 6'7.112, Lege 16, 16·tI, JO. 3) Fie. 4, 4;'R, 20; Lev. 1, 11; zlmp.24, 22.

4J 3 Imp. 8, 62·66. '

Cum sa ne pu~tam in Sf Biserica.

69

tu lui au adus daruri bunesi scumpe la Nastcrea Mfintuiwrului: aur, tamaie ~i sntirna_

Dtimnezeiasca Sctiptura ne aratit, ca It1su~i Dumnezeu a poruncitta, la Altarele Sale Sea sc adudi' [ertfe din tot ceea ce au oamenll nrai bun: ),Sa inc ini Domnulu« Dumnezeufl.li tdu, pe ori ce zntlU-uitscut de parte ba'rbilt(J,flsca, din cireadd $i din turma tao Sa-l m{jlidpCi ttl ~"i!tt1nilia ta inaintea Ddmnului Dumnezeului tau, tn locul pe care it oa alege El" 1), Sff avern deosebita grij'a ca darurile pe care noi Ie aducem matntea Altarului D.()m~ul11i, sa fie de cea mai buna cali tate.

Astfel) lnrnanarea ce 0. aducem,.sa fie de ceara curata, untdelemnul curat, prescurlle din grlll1 curat, vinul cnrat din strugurl, tara de nici 0 amestecatura De asemenea orlee jertfli saN obiect hisericesc aducem la Casa Iv1 Dumnezeu, sa fie din tot ceea ce.avem not mai bun. Pacaluiesc greu aceia care aduc lumallari marl, dar rele, din ceara falsificata ~i uritdelemn din calitatea cca mai proatiHl, pe care Ie cumpara de la strairn, ~i de la negustorii antlcresuhl care se inchina castigului nednstlt.

, ; J

E mul~ mai bine a, aduce 0 lumanare mai mica ~i mal sub~irj-

ca din ceara curata, de cat lumjllari rele, dar grease ~i mul e.

[ertfa crestinulul de.va f cutata, ea va fi bine primita 1a OHmnezeu; lar jertfa care hu este1:urata sau cea de proasta calitate, nll este primite, Aceasta .0 vedem Iirnpede din Sf. Scrjptura, care ne pune pilda vie p cei doi fli ai lui Adam: Cain ~l Abe] GU cele doua feluri de jertfe aduse de ei llliDumne~eu,

DUIJa izgonlrea din rai, Adam ~i Eva l~i faceau pocainta lor ltldouj Ielurf 1) Se Inchioau Ziditotu]ui; cu fe~ele indreptate catt'e rasadt) spre raiul din care fusesera scosi. 2) i\duceau jertfe 1ui Dumnnezeu din agontseala muncii lor, din roadele pamintuluj ~j din turmele oilor, Ace~t fel de pocainta cu inohinare ~ aducert de jertfe, aulnvatat ei §i pe flil ~l fiicele lor, DURa iesirea din rat, Acfam Itnpreunandu-se cu Eva, tn pam.al1-

! ,

72

Protos. Nicodim Mdndifd

Duiunezeu, (urati la haine, trup '~i snflet, luana ~i ducandcu .noi jertfa din tot ceea C~ avera mai bun, spre a TIU fi respinsi de Dumnezeu sl G:lzuti In blestemul aralat mai sus. Deci fie-

'], " , .

care din 1101 sa aducem din patga roadelor noastre, din tot ce avern mai bun, ea s~ fie btne-primite de DUlm{ezeu ~i. sa dobflndim binecuvatuarea st ImparaTia hui Ccreascd pe ye~riicle,

.Darurile omului fata de Dumnezeu sunt sernne vazute ale dragostei sale! ca J!aspl~ns la iubireasi rmlostivtrea SHtpanulul Sall I~. EI trebuie sa adm;a tot ce are IDai bun, din roadele pamltlltulutsl fructele pomilor, pentru fa jel'tfas~ fie bine primita, ca a lui Abell). Darurile pe oare omul Ie cia slujitarilor bisericii, Domnul le prime~te., caci ej sunt slugi ale Lui, ~i prin mana credrndesllor-El Ie d3: pninea G€3 de toate ztlele, caei cine.slu. je~te Evangheliei din aceasta slujbi t,rebuiesa trruasca ~l.p~rurile de lUlnauari,- tatIt~i€/ prescurt ,~i viq. sunt darun blseri-

- cesti '~i ele servesc ea simbol ca iubim pe Dumnezeu, 51-i aducern ale, Sale dintru ale Sale 4). Omul sepoate aduce ;i 'pe sine' lnsu~i jertf[ lui Dumnezeu, prin mgaQuiIi.~a~l intrarea sa In slujba Sa ca py,eot, mtsionar; cillugar" etc, san chtar ca simplu eredjnelos, prin iubirea lui Durnnezeu pma la moart'e 5).

Cel ce aduce d,rarutile trebuie sJ fie imp~¢at ~ top sernenii lui 6,), Prcscurile bi:seri<;ii trepuie sa se a(iuca numal din flo:area - fainU, din gr~u eurat, Vlnul sa fie din ,sr'ruguri buni ~i ~inll.t 'curai'; pentru ca jertfa sa fie binepriltliill ca.a lnl 'AbePl_ Ceea ce raruwe de la Prosconttdte, se da credillciosjlOI: CrJ- anafora spre nrarturta.dragosjei ~f a sfinfirii viypi lor, in lac d~' linpiirtasanie_ Prescurilellcproscomidite, le 1I11part clericit 'lotte ei

'"

rnano3ndu~le in altar 'CU nimlc :altcevaJ spre cinstirea lui DUn1~

nezeu In. numele caruia au fost daruite ~f de la care e1 Ie-au primH sl, Darutile care nn se due Ia altar" cl numat in bisertra

I} Lev: 2~, 23, lj ]1ac_ 4, 1.6-; -le~. 23, L5-19; ;.}4, 26; Deat: 1\S, 16; 2o, 5,12. 3) Mt 10, 10; -lOOT, 9. l4. q) M!. 26, 25"2~; Lc, 22, 16;'20. i) Num. '6, 1,27; 1 imp. l, 2S; Ml. 19, 2L; 1 Cor 7, 7!51, ~) Mt 5,23-24. 7) rev. 2, BU. 8) Lev, la, 8-9; limp. 21. 6·7jMt. 12, 3-4. ,

74

Protos. Nicodim'Manditfi.

lupta' impotriva vointei lui Durnnezeu, caci Scriptura zice ea toti acesna sunt uriti In fata lui Dumnezeu. Prin urmare tott

t ~ - 1 l'

eel ce primesc daruri de la astfel de oameni ~j hranesc pe va-

duve si pe orfani, vor fi supusi j:udeditij lui Dumnezeu C11 ~1 Ad·ani~s proorocul, despre care se vorbeste Ia 3 imp. 13". "Data imprejurarile va silesc sa prinuti ca dar bani de la un pacatos, cheltulti-l pc lemne ~i carbunl, ca: vaduva sau orfanul, primind ceva din cele impartite de VOi, nu se cuvine sa-~i sumperehrana sau bautura ci acesti bam at nelegiuitilor sa fie hrana l1U-

",f I

mai pe.ntru foe ~i nu rnancare pentru oamentt evlavlosi" I], '

"Calugarul san Preotul de va primi daruri de la furi sau de la talhari sau de la rapiton sau de va manca sau va hea eu dan~i~ sa se lepede de la.Preotte ~i sa se desparta de biserica. lar de nu se lasa de aceasta, acela sa fie judecat ca ~i dftn~ii" ZJ.

.Iar marele l\tanasie graie~te:, De vet ~ti pe Preot adevarat cil curveste san face alt pacat, s~ nu-ti into I'd da ulde la Dansul, nid s[-I osandesti ea e paditos, dlci acele prescuri nu le aduci lui, ci lui Dumnezeu. Bine, c[ este nedestoinic ~i pacatos, dar prescurile-ti, adidi 'liturghta ta, se suie 1ft ceruri printr'lnsul, dar el va luaplata. pacatului III ziua jude~a1ii" 3} .•

"Partl-l~ preseurll din care s-a scos Sf&ntul Agne~, sa nu se manance In alt, loc, dec,iit numai Jr1 Btserlca pana ce se VOl' consuma toate. Parti1e din celelalte prescurl din care TIU s-a proscornidrt, se ,pot'mancra'cu evlavle 9i inafa.ra de aitar,msa separate. 9i singure, iar 11U ell lapte, branza, 0uil sau peste":"

. MERGAND CA'fRE SFANTA BISERICA..

Mergand pe calea BiseriCU;fie(:ar~ din no] crestinli suntem datori a ne ruga In tailla lui Dumnezeu ~i a cugeta la Dumnezelestile Illvataturi din SJintele Scripturi ~i Traditie, san din

, ,

I) Const, Aposl. IV, 6, to. 2)p' B. G, gI. 142. !S) In!lrcpt Leg. Tllrgov. gl. 56. 4t Sf. t'ii~o1ae Can, 5.

75

Istorta Sfanta a Bisericil Ortodoxe. Primii cresuni ~i calugarti vremunlor veehi, cand mergeau la Sf. Btserics, pe, drum, cugetau la cate ceva din Sf. Scriptura, palla ce ajungeau acolo IJ. Orl ce pas 11 facem catre Casa lui Dumnezeu, sa lasam a s.~ra.bate cat se poatc mai adanc In fiinta noastra: pacea, lumina si sfintenla Dumnezeiasca. Ort ee pas pe acest drum sa simtim ca~l facam pe teritnrlul lmparattei lui Dumnezeu

iN CURTEA BISERICn

Ajungi.'ind, tndata ce Intrarn In Curtea Bisericii Dom.nului, ne adncem arninte de sfintenla ei. Cugetahd Ia slava lui Dum- ~ nezeu care umbreste st straluceste nevazut aeest lee sfan~ ca

si alta data norul si stalpnl Domnului, ta~:lra hli Israelin dUato- > ~ia. de la ~gipt Ia Muntele Sinai, ~i acolo Cortul Sfant ~i Curtea lui sa lasam'a patrundes! In fiint,a noastraaceasta.slava binefa~aloare S1 manto.itoar~. Astfel Utrlbriti ~i luminaji de Dam] lui Dumn~zeu, sa ne·illal~am privirile sufletesti, sus la Ziditorul nostru, ~i apri;n~i d dragostea Lui Sfanta sa zlcern in taina:

In ce chip dore$te c;erbul de izvQa1'ole; apeloi, a:fa doreste sufletul.meu spre Tine, /JumnezEuieN,!. .Pericit este pe care l-ai ales si [-ai prlmit, Doamne, locui711afn Cur/ile Tate. Umptea"'ne-~om de bu.niltii/ile Casei 'fale, Sjllntti este Biserica Ta rttinunatiifntru drePtate"5)~ "Ridicif!i jertfe $iintrap Vi; Cl;'r/ile: Ll1,/, fnchinati-vli Domnu/ui' fp. Curtea ce(l Slanta a Lui ... "41. "Venifi sa nU fntlzintim ~i sa G~demJi -sa pltm~em (pacatele noastre) maintea DomnuJui, in Curtea Celut ce ne-a.focutpe nor'!. It Ca.! sun! de iubif{!,l9cth,fiurile Tale, Doem-. ne at puteritorl Dore~te ~i se ifil:rfe$~esufl(Jtul meu spre

. Curtile Domrudui", J} Cli 1nai buna este 0 zi in Cur.ftile Tale, de edt miL. "'6).

1) Vezi "Vcchi1e rllndu.leli ale-viC(,li monahale", o.c. pg. 121. 2) 1'8.41, 1-5.3) Rs. 64, ]-5. 4) Ps:, 9" 7·&. 5) Ps. 94,4.6) Ps. 83, 1·10.

Dupa' ee astfelr patrUI'l~i de. fiQrll sfin!efllei ~i ai cugetfu-ilor sflnte, am mers prin Cu:i'tea Qotnnrilui1 ne pregatjm ell evlavie ~i luare-aminte a intra tIl €asa tui. Caud am ajuns la usa Sf. Rise.riel, scutut'am halnele de p-,;af, apa ad zapatlat fie cura~im' 11'u::a1tllmin tea, ne trezim biue sufletul, l'ep'aiiall1 orice griFt lumeasca, ~1 arlunandune to ate gandutile pentru a sUt tnatn-

tea lui D~mJ1eZeUl pastm, spre pragul Biseticii Oo.tnl1uluiJ zicfu;l,d:

JntradJoi in Casa ra, inc/fin,{lrtnit-voi spre Sf. Biserir:a. Tat lnttu1riaa Ta. Doamne, pOf}iJ,fUi?~te-mii intru,dreptatqa Tfl,

, pe1!tru vriijm~ii mei, i1't4~eptfJa;ii fnaintfta Ta cate« m~a ;l).

78

Protos. Nicodim. Mtirtdi,tit

In anumite timpuri facandu-~i semnul Sfintei Cruel pe fetele lormchinaciuru, rnetanii, ingenuncheri prosternan cu fata la pamant, plecarea capetelor ~i altele.

IN CE POZITIE STAU CRESTINll LA RUGACIUNE

~ v ,

SI CE INSEMNATATE AU FELURlTELE

, ~

CIUPURI DE INClIINARE?

Fiecare tnclnnare eu chipul ei deosebit l~i areinsemnata· tea el pUna de 0 tainica Intelepciune. Sa Iuam cate una din

ele in parte $i sa le cercetam 'pentru a ne folosi. ,

a) Plecarea ctJpului. Prin plecarea capulul, Hoi ar:ltarn umlIiresi supunere sub mana cea tare a lui Dumnezeu. Prin acest 'fel de Inchinare Hoi ne rug~m Ziditorului nostru, pentru a ne apropia de El, a fi~j a ramane pentru totdeauna sub acoperll· mantul ~j umbrirea Darului San Dumnezeiesc.

b) Starea dreapta~ Chipul acestelfhchinari in pozitie dreapfa la rugaciune, afosr ~i este lntotdeausa, ca simbol ~l dernnlH1tii qmenesti ~i al veseliei duJlOvniCe~ti.lh Vethiului Testament aflam diAna, mama Proorocuhri Samuiel", Iov", $i alti drepti, s-au rugat stand In PQzitle dreapta inalntea lui Dumrie-

. zen. tn zllele DUlnini~iI()r, care amintesc de ziua invierii DOJllnuluf precum ~i silele de la fnvierea Domnului pana la Pogo-

_ rfurea Duhului Sfant. este randuit din vremurile apostoltce, ~i patrlstice a . fa cre~tiflii la rugactune in pozide dreapiaJ at«t mSf. Biserica cat ~i in casele lor. .Pentru aceea>;": zice Justin Mattirul - se face plecarea genunchilor ill cele ~. zile (ale' sap- . Hi.{Ilinii) cad este snnbolul cadent noastre In p~t.catei iar in zlua Duminld! nu se pleaca gcnlmchii, caci .este. simbo~~llnvie· . rei". De asemenea apologetul Iertullan, araia di: ;.in ziua puminidi nu este ingaduit a posH san a ne ruga in genunchi. De

t) Ilrnp. 1+ 26. l) 1m, -30, 20.

Cum sit ne purtiim fn Sf BiJ'e1:ica

79

, aceiast scutire ,ne bucuram din ziua Pasnior ~i pani! la Pogorarea Duhului Siant. Constitu!ille Apostoltce arata cain ztlele Dumlnidlor se faGeau rug~ciunile stand, in amintirea Aceluia Care a lnviat it treia zi din mormant.

SfiI1~ii Pilrinti ai sinodului 1 ecumenic, observand cit: .Sunt unil care pleadt genunchli Duminica ~i In ztlele ctndzecimit, pentru a se pazi toate asemenea in toata parohta, s-a soeotit . de Sfantul Sinod, ca (in acele zite) sa se dea rugaciU]1ile lui Dumnezeu, stand" n.

Tot astfel hotara~tf:1 ~i Sf. Vasile eel Mare, zicand: .Jntr-una a Sambete; (Duminica) stand dreptt plinirn rugacmnile, dar rnotivul nu-l stim to!!, nu numai ca 111 aceasta zt am lnviat cu Hristos ... ti ~i pentru dt ztua Duminieii se vede a fi oarecum asemanarea ~j inchtpuirea ttmpulut viitor, in care tott se VOl' afla lnViap .. ),~i toata cincizectmea stand drepti ne rugam". Despre pozltia dreapta la rugac1une- mai vorbesc: Sf. loan Hrisostoffi, Sf. Eplfante, Cuv. Casian, sin. '6 ecumenic etc.

~) fngf/.nuncherea, Prin plecarea genunchilor, adunarea crestinilor arata Intnstare pentru pacatele sa:varsite si smerenie inatntea Preasfantului Dumuezeu Care ne-a zi~[jt ne tine si n poarta de grija. Mantuito rul", Sf.!Arhid. ~tefan 3), 1 Sf. AP()St~Ji t), Sf. Ap. Jacob'l, ~i a1ti urmasi vrednici ai Mantqltorului nostrn Ilsus Hristos, ne-au li\&,lft pilde vii pentru aeest fel de tnchi-

nare Iu! Dumnezeu. .

d) Metar#i. Prln facerea metaniilor; cte~tinii arata: cainta

~i sfa-rfunare de illima pentru paeatele lor. J

e) Asternerea u lata fa pamitnt. Aces! fel de tnclnnare se face din_d multumim lui. Dumnezcu pentru binefacerile Lui 6'), .

I) c:u:- 20. Sill. I ~c~m. 2: Lc: 22, ~9-42. 3) F. Ap. ~; 60. ~):i Ap. 9/ 40; 20, 36. 5J .Apostolu!

I:co~ - ZIC~ Ist~~~tu: liu,:;cblU - f:ute!c Oumnului, lllsilrgnat de eeila~!i apll);toli ell gUl'crn~nillntulllisenCJl". lflttlkSmguf ui Blserlcil; ~i atat de mull sriUi:YJ ingenuJlchi rugiiJldu-se pentru pll._catele po porului ~. inciit i se Jnvll.rto~asetii genullchti ca pieJl:a de camili" (Euschlu ep. Gesariei ISl Sis. o.c Carl II. Cap. 23.6 Fac. 11,3; Compo FaG. 14, 26; 1 Imp. 1,28; Fac. 17, 13.

81

Sepmul Sf. Cruel se fi;lce ell m1iila dreapta, Impreunam primele degete rnai.mari Ie fl)ainij: drepte: degetdl mare, aratatorul st mijlouiul; iar celelaItedoua; degete mat niici (inelaru! 9i eel ,mic), le' s~rangem", lipindij,-le' de podul palmei" Cll mana' dreapta astfel forplatff, dncem cere trei degete la cap ,si at4ngand fruntea, zicem:, "In nurnele TafaIu'rJ• Cobor~~'poi de:getele de la frunte in jos, att igem panteeele cu cele tret degete ale drep- , tel f iicem:-,,~i al Fiulu]". Dlipa aceasta ridlcam dreapta.lri. sus ~i atingaud en cele tr "i d~gete ale ei umarul drept, zicem: 'ISi al , 5fantului Duh", dupa care 0 dncem ~i la umarul sHing- ~i tare a~jdetea il,at.in em cu cele tret 'degete, dURa care zicem: An1in".

Din eele ar,ai'Jte reiese,Ga 1nsetnnare~ eu semnul Sf. Crueie o IUGrar.el' fmlrt~ ~oar de facu!.,' Pentru ~ceasta c~i it0 hatjocoresc semnulSf' Crud, prin mi~()a-n netegulate ~i f~a de nici un rost, ell lenevire.on cu nebagate de seanla, adiqa prinm~mlnaiell, cad sub gren blestem Dnmnezelesc, l,Blestemat este toLcelce face ell nebagare d€l,seama san culenevire lucn~rile DO,mnull1t1l.

82

Protos. Niaoiii1tl MtIndtf/i

/J Dre«pta Ta; Doamne, s-a preamarit fntru tltrie) JJilima Ta cea

, dreaptii Doamne, a sftU'amat pe vriijm~i, ~i cu mulpmea slavei Tale; at zdrobi: pe cei potrivnici" 0.

. M.ana dreapHt mat simholtzeaza pe Domrml nostru Iisus Hrtstos, puterea TatalQ.L .Jisus Nuz(lrineanul... barbat PrODroc, puternk in lucru 01' in cuvant, tnctlntea lui Dumnezeu # a tot poporul?", " Teate imi sunt date Mie dela Tattil Meu, # nimenea nu ounoaste pe Fiul fora numai Tata£' ntei pe TaMI nu-L . unoaste nimenea, forti numai Fiul ~i caruia va voi Piul. StU descopere .. , Eu ~i Tatiil \:ina suntem. Datu-Mi-s-a toata puterea in cer ~i pe pamclnt"~). "Luafi Duh S/imt, carora. veji ierta pitcq,tele se tor 'ierta tor ~i carora le veti lirM] cor jt (inute ... ') 4). fJ1iSUS Hristos este Chipul fut Dumnezeu celui nevilzut, mat intf# nascu; dewitt toqtii zidii4'ea. HI este mat inainte' de Laale ~i toate intru Dansid sunt a'$ezate ... '·'5),

Celli! ce biruieste uoi da lui sa saaa Ctl. Mine pe Scaunul

J;. I I '\ ) v

Meu, precum ~i Btl am bi'JTuit fi am sezut eu Tatal Meu p,e Scaunu; Lui'lii),

b) Prill cele trei degete ale mfiinij drepte, ell care facern semnul Sf. Cruet, noi marturtsnn credtnta noastra In cele trei fete Dumnezeiesti: Tatal, Pml ~i Duhul Sfant7J;

, c) Dele doua degete aduuate ~i lipite de podul palmelslmbolizeaza cele doua fin ale Domnului nostru Ilsus Hristos: firea Dumnezelasca si ftrea omeneasca Acestea ne mai inchipuiesc pe Adam ~i' Eva, stramosl! nostri; iar podul p~Jme~; Paradisul1n care et au fost asezati d Dnmnezeu spre a ft fenciti, si p:1mantul blestemat lnc~re. el au fost asezati (dupa .scoaterea lor din Rai) spre a-l muneL

d) Ridicatea: lll'aLoii drepte Ia cap inseamna Inalriniea ceru~. lui mipul cernln! sau cerul cerurilor.

Ie') Punerea degetelor In £runt'e, cu rosttrea cuvtntelor: ,,111 numele Tatalui" , 1l1seamna illarttlrisirea dreptei noastre ere-

Illes. 15,6: Ps, 117, 26, 21 Le. 24, 19. 3) Mt, U, 27; roan J{l, 30; Mt 28, ta oil loan 10,21-23. S) Cols. 1, 15-17.6) Ape. 3. 21. 7) Mart. Ort partea I. -

Cum sa ne purtiim in Sf Biserica

83

dinte In Dumnezeu Tatal, Parintele Inmintlor, de Hl care ne vine tot darul desavarsit 0. Aiel not.martnrtslm tainic primul arttcol ttl SimboJului Crcdin~l'!i:"cred intr-Unul Dumnezeu Tat al , Atotfiitorul, fadttorul cerului ~t al pam9.ntuluij v azutelor tuturor si nevfzutelor' ~}. ACeastil miscare san o parte a semnului Sfiotei Crud, ne amtnteste iniotdeauna, ca precum de la cap1l1 sanaro cu 0 mipte cultivata ~i Iumtnata, izvorasc gandurt, cuvinte, scrien, lurrari-hune sisfinte; tot asa cu mult mai mult, pana La nemargintre, in ceruri ~i pe pamant, toate luerfrile bnne si darurile binefacatoare, izvorasc de la TataI Cerese, Parillteie LlllrunilQr. Prin miscarea ~i cuvintele acestea noi ne rugam lui Dumnezeu, ca sa ne huntneze mintea, cuge~Le ~i lucrartle noastre, = ori ce v?m face ~a fi~ bin~pla.c.u~, spre Slava Lui, spre ~i~ele f)?~tesc ~I spre mantt~;rea ~~ ferici-

• rea noastra vremelmca. Aceasta miscare ne mal reanunteste datona de a ne pastra mtntea curata, ca, lucrand dupa lllvaraturile Dumnezeiesti, sa faeem numai fapte bune, pe care v;lzandu-le oamenii, sa preamareasCH pe Tatal nostru eel Ceresc, "A.~a Sa lumlneze Lumina voastra inalntea oamenilor, ca vazand ei faptelc voastre cele hune, sapreamareasca pe Tatal vostru

Care este In cerurp'3J:. .

f) ?ogbrarea rnainU drepte, de la frunte in [os ~i punerea celor 3 degete la pantece ru ruvlntele: ,,~i at Fiului" simholtzeaZ:l puterea Mantuitorulut Nasterea Luidin Tatal maf-nainte de toti vecli, intruparea ell corp omenese in pantecele fecioresc al pururea Fecioarei Maria ~i nasterea sub vremi, activltatea M~ianica, pattma de bunavole, crucificarea, moartea, pr~darea iadului, scoaterea dreptilor ~i invierea Sa. Prill aceasta miseare a partii semnulni SfiriteiCruei, not marturtsim art. 2, 3, 4 ~i 5 din simbolul credlntei: "Cred ... ~i Intru Unul Domnul Iisus Hristos, FiuI lui Dumnezeu, Unul-nascut, Care din Tatal

1) [af. I, 17. !) Vezi explic.acestnl art. Miirr. Qtt.' partes I lntreb. 6·31. Sifnbelul Credintei din cuvlntele si intelesul Sfintei Seripturi de Gh. Joandrea edit. Br;Iljov a. 1913, pg, 2-3];~, a, 3) Mt 5, J6i I 'Petru 2,12; loan 15, S; ICor. 14, '25.

Sa nasout mal-nainte de totf veoii, Luntinll din Lumina Dum.

, .

nezeu adevarat din Dumnezeu adeyarat. nascu; flU faeot; Cel

de 0 fiifi~a ell TataJ prin dare toate s-au filcut. Care pentru Doi· oamenii 4f pentru a noastri mantuite; S,;a pogorat din eeruri

~i s-a intrupat de la DuhuL Sfam? ~i difi Maria Fecioara S-a facut (}m~ ~i S-a Jiastign.it pentru not in zilele lui Pnnjiu Pilat! a, p~ti· mit ~i S-a tngropat ~La lnviat a treia zi dupa ScripturL.~1,Pfint& cele inChipuie pamftntul. Prin {lcea~ta miseare ar~it~fil' ca noi pamatftenii suatem gata a iubi pe Dumnezeu din toata inima~ Hindea El ne-a adus din neflirtta" ne tine ?1 pmtFta pururea

g lja de not ",

g) Ridlcarea m~illii drepte de La panteee" sulrea 'ei ~i atingerea umarului di~pt cu rele trej deget{j ale ei, Inehlpui~lSla· vita ma1lare a Domnulut nostru Iisus Hristos la terwi ?i stare Lui dea dreQpta TataIui l, Aeeas~ 0 martQ1'isim 'noi cFctsUnii

, ' ,

inart, 6' at simbn}ulnieredil1tf(i ,;~i Sa su~t In cerurl ~ ~ade

de-a dreapta'Tatruul'~. Cuvintele: ,;~i al Sf{llitulutDuh", ce le pro.fl_UIHWU Jndata ce atingem en degetele in umarul d~ept, ne 1'&t, ' _uminfeste fagadulnla;~data ue'Mantujtorul Apo.Stolilor pentru 1:tHniterea Sf:' Duh asnpra ~g,r, ~i lmp'l!fl:i~ea ei« zecea zl'dupa

1naltatea Sa, la ceruri. Aeeasta ne-o adeveres'c Damnesetesnle

t, " ,if

Scripturi ale,NQlllu~,T~stament: "En vol "fuga pe Tatal ~i altmiinr

gaietQr va da"Voua,'Ca sa: tamfrna cu oi In veci, Duhul'acieva. " ,tultli... Iar l\Hiogaiffiorul IYu1ill1 Siant pe Carel va tFinf'ite Tatal in u ntlmele Meu, acel'<\, ~ 'VOi va va invata tq~te. sivaVoa acluc~ .. ammte VDUa teste cele ream gnllt vo,ua ... Iar dna 'Va veni , MangaietOrul, pe CaFe Eli v,oi trimite vomi 'de l~:Tat.at Dutm}

, adevliruluL, Care: de la TaHil ptltcede. AteYJ. va mirturisi penttu .' .Mine': .. "Acela va va pOv1ltlJi ra tot.'tt~evarhL "oi vep iu(l, pu, '

, - tere venind 'Duhul Siant peste yoL. - In zi\.l[ cQl_ctz,edmU -a '

~ ,_.. 1£ . -

ctncizecea dupa Invierea Dornnulut - esan toti ApostoHr

adunatt in aeelas lac; 'Atunei' deodat~ a venit din eel' un sunet

" .

ca vajrutll1 unut vant Plltetnic r a Ulllf!lut casa unde stateau

ei. Niste limbi ca de fot au fest vazntB 1rllpartindu~se deasupta IOF ~i 's~au ~ezat c~te' una pe flecare din ei. $'i tot! s-au urnplut deDuhul Sfll~t ~i aUlneeput sa y,orbeasca, In, alte Hmbi dupa cum le da lor Duhul a graY 0, Ac~~st~ 0 marturislm ~i nbi zit- , nie, prin cuvintele arts 8, al ~iQ1boltllui ctedinteil zicand~ ~iCred ... ~i intru Duhul Sfant Bomnul de viata F1{dlt()!ul,eace din laJal purcede, Gel ce )mpreuna ell Tata! ~i eu Ftul este inchi·

nat ~i sHi:vit; care a gr~~t prin Prooroci''. .

_ h) Ducerea h1atnii deja umarul drent, Ia urnarul stang; ~i cuvant~t1: ~,Amin)) arata: 1. Incheterea semnului Sflntet Cruci ~i at II-lea incheierea tutnrot sQeotelilor omenesn, adic~: a doua venire a Domnulu] nostru Usus Hristos, judecata Univers~uaf tl'SpIata, f~ptdor ~i asezarea defiijitiv,i a snfletelor in locurfte pe care ~i le-au agcnisitdln viuta aceasta vremelhie~Z), Ace.a~ta 0 martnrtsesc Du~ez~ie~ti)e"SqiPturi, Sf. lra;dipe ~i 0 m~r-. ,. tur;isim ~i noi zrlnte prin ~uvinJele: art 7 al silnb9lului ctedin'tei~Zi(an"<!= ,,~i iar~i v~sa v~na ci~ matiTe sl ~ud~Ge y4li ~i mQ.rfii) a G-aruia Impari\tie ph va avea sfar~if'. Prin atingeJ'~a l:lIllifru· IUi'drept §i stang, ell cuvlntele: ,,~i at Sfatlnuu( nuh, A:min' , oQ,i lt1chinam lUi Dumnezeu taate ·puterite noastre Itrup~~ti ~~ suflete~ti\ rugftt;ldu-L a fie da ppter~'~i dr~goste. ~prinS{tl1en-

trn 'a-I sIuji spre buna plzcere ' , Lui. " ' ,,'.' ,

, i) ,PogorateamMnii de'la umah11 slang ill jos ~atreRaIjJaHti' , 1achipuie umiHnfa mare pe care noi 0 aratam inatntea'hu DUJl1- , p~ze:q,peot,ru iubtre Lui €e~~ll1'are~j., ~Coborarea p1aip:ii dupa' facerea Sftn,.tei Cruci, mai In(lhipui~ cad!7rea sufIerelot, ]nc~, " cate-de pacate; nepar~site §l p,eispil~Lte, de Ia Utfr'c9~ata Jude~ cat~[ In iaduJ Intup.as;~s; vlepn~lene:adoilhiL urtd'e S6, vor

Olund'in ved il. " . ,

8ri

Protos. Nicodim Martdtta

Semnul-Sflntei Cruci 11e reaminteste de jertfa vie a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, de pe Crucea 1nfipta pe Golgota.

I Acest semn Dumnezeiesc ne aaunteste despre ceea ce a fal>ut Dumnezeu pentru mantuirea noastra ~i despre eeea ce trehuie sa facem not pentru dragostea Lui.

. .

CRESTINII TREBUIE A STA IN SFANTA BISERICA,

, . A'. A

PRECUM STAU INGERII SI SFINTII IN CERURI

~ ,

Btserica este un minunat eel pamantesc. Asadir,precum Ingerii ~j Sfinfii slujesc ~i stall matneea lui Du~ezeu ell mare evlavie si buna-cuvtinta in ceruri: asa se cade a sta sl crestinii

j ~ I J 1 I

- Pastori ~i pastoriti - 'in Bfserica. Cu fridl ~i eu cutremur stan

Ingerf ~i Sfintii In ceruri, asa se cade, sa stea ~i crestlnii in Biserica, Nu se gandese Ingerii ~i Sfintji 1;1 nici un lucru prunantesc ~i lumesc in ceruri, asa si crestinii nu se cade a se ingriji de nici un lucru pamsntesc ~i Iumesc eand stan in Biserica. Pace adanca au Ingerii ~i Sflntii In ceruri, acest fel de pace a Sufletulul ~i a trupulut, a slmturtlcr ~i a mintii se cade a avea ~i crestinii eand stau 1n Biserica. Dragoste ~i Unire au Ingcrii ~i Sfintii unul eatre altul aflandu-se In cerurl, acest fel de dtagoste ~i nnire se cade a avea ~ crestlnii 'in Biserfca, Nu vorbe c intre ei Ingerii ~i Sfinpi 111 ceruri, nici nu nId, nici nu prlvesc tneoace ~i Incolo; ci ell mare luare aminte ~i evlavi_e Gaulil numai la singur Dumnezeu Gel ce este de fala Inatntea lor ; In acest fel ~i crestinti dod sunt .$n Bisertci, nu se euvine a vorbl intre el, nici. a rade, nlci a canta 'lntr~o parte ~j In alta; ci numal si numai sa priveasca lna:intea lQf si sa asculte Dumnezeies-

. ' "

tile Cuvinte' cu Iuare-arninte si eli evlavie socotlnd dl stau ina-

lntea Imparatului Ceresc, D~mnezeu ..

Cum sii ne purtiirn fn c'if 'Bisericii

87

CRESTIN1LOR LI SE CADE MAl MULTA EVLAVlE

t... .

IN TIMPUL DUMNEZEIESTll LITURGIIII.

,

Totdsauna, deci 111 once tirnp dnd se ana crestinii in Biserica, ori Jll timpul Vecerntei, ori at Utreniei al prlveghertlor se

., J

cade a sta en multa frtca ~i ell evlavie, fadi vreo neoranduiala ~i tulburare, dar mai ales In ttmpul Dumnezeiesnt si lnfrlcosatei Liturghii. lntrebati pentru ee? Pentru ea in acest tnfrtcosat timp ~e savar~e~te ~i se jertfeste cu taina Insusi Fiul lui Durnnezsu. In aeel timp al oficierii Dumnezeiestii Liturzhll Pfti·

, 5-'LU.,

nea ~i Vinul, proaduse, se prefac si se schtmba in lnsus: Trupul lui Hristos Dumuezeu tpostauc, ~i tn Sangele. Domnului nostru Iisus Hristos, prin Darulsi lucrarea Atntputernicului, Preasfantului ~i Savaqitorului Duh. Atune; toate cetele lngerilor, Heruvimii cei.cu ochi multi, Serafimii cei eli cate ~{lse aripi ~i toate cetele Sftntilor ale: stnlmosilpr patriarhilor Proorocilor

1 " 1 7

Apostolilor, Ierarhilor, Mucenicilor, Cuviostlor si Dreptilor,

stan en multa fridL Deci ~i tuturor crestinilor - Pastori si pastoriti - 11 se porunceste in ace] inal~ator timp sa lnchiputasca pe Heruvirni ~i toate cetele Ingerik)r ~i ale SfintHor, Asemenea lor, sa stea ell frica ~i cu-ditremuf lepadand din min tea lor tqata grij'a cea lurneasca Pentru aceasta, uneori canta: "Care pe Heruvimi ell taina sa·i tnchtputm si facatoarei de viata Tre-

; ,

iml, lntren sfftnta din tare adncern. Toata - grija cea lnmeasca

acum Sa 0 IepaMim ... " Alteori: "Sa tacit tot trupul omenesc ~i sa. stea ell frica ~i ell cutremur Eft niraic pamantesc Sa nu cugete In sine, d irnpar.atulllnparaplor ~i Dornnul domnilor vine sa se [unghie 9i sa se dea spre mmcare credtnciostlor ... ", Si alta dat:l caudzicc Preotul: "Sus sa avem luimile", adi~a sa avem inimlle ~i gD:ndurile neastre la cele de 'sus stceresu 81 ores tinii raspund ca asa Ie au, zicand: I'Avem ca.t~·e Don~rillJ~' s,c.i.

Asadar, unde sunteti voi crestlnn, care aflandu-va in Bise-· rica, nn socottu ca sunteti in cer; ci socoutt ca va aflati In

90

Protos. Nicoditn Mantlila

eel Sfant'se - pegoara de sus Ja'Dumnezetasca Lrturghre, ca sa $fin!easca cinstitele Darurt ~i tu, rUt1n~elegatorule, faei neoraPduieli ~i tulburare? Tatal eel fara de tnceput blnevoleste de sus peste Tainele Dumriezelesttl Liturghli ~i tu casti ~i dorrnitezi ~i stat ell atata nepasare] Dumnezeu: TaHil, Fiul ~i Duhul Scant, Treimea cea de 0 Fiinta ~i nedespartua vine la sa~ar~irea mfncosateler Taine ee se fac In Bisertca ~i tu nu, te entremurl, lllCi te infricosez], nu te patrunzi de florti sfinteniet ~i tndumnezeirtt, ci stai far~ ftidl? Stai In cer ~i gandestt la eele pruninte~ti? Cu Irigertt si ell Arhangh~1ii slavoslovesti, ~i_ soptesti eu ceilalti pentru cele vremelnice? Gfaie~ti eu Dumnezeu in tlmpul rugactumt ~j tu zici unele eu gura '~l altele cugetl co

, mintea? Cu trupul eljti in Blsericg; Iar cu min tea In targ ~i la cele de afata? Cu trupul te vezi ca, e~ti In Biseric~ lui Dumnezen ~i cu ochii ~i ell g{i.n(lul Iscodesu frumusetlle fe"meilor? ~i nu te cutremuri, cand ocarasn Blserica lui Hristos? Iti pare C'.1

;, "

este casa de curvasarie Biserica si mai necinstita decat targu17 I).

,

O! Vai de nefrlca ta de Dumnezeul O! Vai de nerusinarea tal

Si de care osaflda si rnunca nu esu vrednic?!

, • ., - 1

'IN SFAN-TA BISERlCA TREBUIE sA AVEM PACE CU TOTI

I

, ,

Crestinilor, eu totii auziti pe Arhlereu sau pe Preot, zicand In Biserica nu .simplu: "Pace vona";ci IJPace tuturor" adica sa , fie pace 1a toti ~i tu cum fa{,:i~ dimpotriva? Tu, crestine, cela$i cela, VaG c~ n-at pace ell toti fram tat? Cu unul ai pace lar, cu celalalt fazboi! Nu o/tii ca aceasta put:in~ pa-ce pu-ti foloseste uimic; Vezi - zice Sf. loan Hrisostom - ca Proiestosul Hiseri-

", ,

di nu zice simplu: "Pace voua" ei, ~,Pate tuturor". Dar ce folos

daca avem pace cu unii, jar cu a1W nlzboi ~i .lupta?! Auz!

o In &Iog, Tort- 8:

91

Cum. sa ne purtitm in ~ Biserica

Preotul cand zice aeeasta, "Pace tuturor", asculta ~i pe Diacon: cand cere sa ne dea Jnger de paee", pentruoer Piindca dupa Hrisostom, este de fata ~i drac rad(tor de tulburare ~i de aceea se roaga Diaconul §i cere Sa ne dea Jnger <ie pace" 1 pentru ca sa ne Impacarn. .Deci data avem Ingerl, sa luam aminte ~a ~i cum ar fl inatntea noastra niste pedagogi (invatlUori); pentru ~a sta de fala~i dracul. De aceea ne rugam ~i zicem cerand pe Ingerul pacu". Deci, tu cum fad tulburare, cu aceasta alungi pe ingerul p~kii ~i chemi pe dracuI eel fijd(tor de' tulburare! ~uzi cum et nu zie numai odata "pace tutu cor", ci de doua ~i de trei ~i de mal multe ori duna cum ztce Sf. loan Ifrlsostom:

"Gand intra Arbiereul in Biserica, lndata glasuie~te: .Pace hituror", cand vorbeste .Pace tuturor", caudbinecuvintea.za "Pace tuturor" ~i cand se lnchina porunceste .Pace tutumrs. Cand s~var~e~teJ~rtfa; ,lace tuturof", ~i pnntre acesta pretutindenea iara~j: "Dar voua ~i pace".

Oare de ce se zlce acest cuv,aI1t ,~pace tuturor" atat de des in Biserica? Hindea pacea ~ste mama tuturor bun~Itaplor, pace a este prieina buourtei, pacea este calea care duce pe om la dragoste. Nici un lucru nu este de' 0 cinste ell pacea, precum zice acest graltor de aur; .Pretutindenea ~i totdeauna paeea cerem, Hindea nimic J1tl- este de potrivaei. .. ea aceasta este maica tututor bunataploF, aceasta este pricina bucuriei. Pentru aceasta si Hristos ~ poruncit Apostoltlor: "Cand Intran in case, indata; , ~a ziceti aceasta (ca pe un semn oarecare aJ bunaHItilor); gtaInd, "Pace casei acesteia" II, ca neaflandu-se aceasta, celelalte sun t de prisos ~i netrebnlce. ~i iara~i zicea ucenicllon "Pace las Vella, pacea Mea dau voua" 2), fiindCa aceasta In rge main- , tea dragosteL .. Deei cum 'Sa nu fie necuvitnctos, cand dupace de atatea ori auzim Sa avem pace, neins luptam unul eu altul? ~i luand ~i ditnd pace, en eel <:e da: pacea (adica cu Preotul lttur. ghtsnor) ne luptam? Zici (preotului) "si duhului tau" si cand iesi

t l_)

1) Mt. HI, 12. 2) loan 14~ 27.

, I

,

RUGAGIUNI~E'FA.(;UTE CU SMERENIE SI EVLAVIE

, . IM8tJ~XTATESC PE CRE~TINl '

. .

94

Proios. Nic~rJim Milruiitd

STAREA FARA EVLA:VIE SI iN NEORA.NDUIALA'

~,

PERICLlT,EAZA. MAN1'UIREA CRESTINILOR

,

Crestinii usuratici care stan fara ev(avie~i fat neordndu-

, ' ,

ieli in Btserica, nu numai ca nu se folosesc, dar se ~i pagubesc,

se vat~bna gruaznic, Oarecum va cauta Dumnezeu Ia eel ce 'Vine si stit fara rllnduiaHl si nelinistit in Bi£erica? Cum sa asculte

) l'

Dumnezeu rugadunea celui C6 se roaga in Biserlca cu mahdrie'

§i fariseieste, l1ial~ftndu-se pe sine ~i osandlnd pe tilpi, dnd in realitate acelea sunl ° uraciuae inaintea lui Dumnezeu I). Cum se vor ierta nacatele acelu! barbat san acelei femei, care vin in BisericaltnbFacati'1n haine luxoase de mult pret; care poarHi eu sine mirosuri, rnlresrne, aromate ~i Run unsori, dresun (pudr:LJ ~i tnfrumusetart pe f~~~a? Cum pot sa prtmeasca umiIinta in inlma cei ee stan in strane piclor peste picior, Gand sezftnd necuvlinctos, eand sdirpinandu·se, c~d Intil,lzandu-$i

. plctoarele ca nisie sla!?aoogil'Cum pat sa verse Iacrlmi eej ce . .nu cauta cu ochl] in [os ~i nu iau aminte la oele ce se zic sau sa prtvessca la Sfintele'Icoane ru evlavie; ci cauel cu oehii.incoace 81 'mcolo, privint] cu iscodire podoabele $i fetele barb;1; trior si ale femeilor? Cu adevarat, eu rna tern, ma tem, rna tern ca at~i .crestini nu numal Ga nu eapatanici un folos din rugaciunile ce se fac ell defilimare ~J fad frica de Dumnezeu, ci lne~ si mal rnulta vatatnarc sl paeat primesc In suflem! lordin ~(:eas.ta: La ei se impllne,~'t.e blesternul prooroceso pentru Iuda . Iscarloteanul: "Ruga-ci1lIlea lui sa se fad jn p~ca:t I, ,lISa ne punem nOlla lege: - zlce Sf. loan Hrisostom - ~i sa zicem cif: s-a dat porunca folositoare pentru toata Iumea ~i ca toti trebuie $a ne'1mparta~im de acest folos. Pentru aseasta ~j glasutile cele rara: dindufaUi sa le Imtsnm.si obiceiul mainilor sa·l indreptam, Infatisandu·le ca si eumar Ii legate inaiptea lui Dumnezeu, si

, , ,

11 Lc. 18, 11·12; 16, 15, 2)ps. lOll, 6.

Ctlm sil ne purtiim in Sf Biserit:a

sa nu le Intindem eu necuvhneioase miscari ... 'Sa zicem unul

>

catre unul Cal Dumnezeu nu voieste sa vorbim si ell E1 siintre

, "

noi.. Hindea atunci nu slavoslovim, ci ocara I se socoteste acest

lucru. ~i daca cineva ar calca aceasta porunca, sa·i astupam gura ea unnia ce vrajm~e~te pe ascuns msntuirea noastra st sa-l izgontm departe, scotandul afara din cur tea Biseridi'v',

In felu! acesta Biserica lui Hrlstos desi este un spital obstesc, 1nsa pentru acet crestlnl se face pndna dft ranire, dldere ?i prjmejdulre. Aceia, prin: neevlavia, neoranduieltle ~i necuvlinta lor in Btserica, nu numai ca nu-st vindeca bubele ~i paoatele lor, dar mal primesc ~i alte rani ~i aduna ~i alte paeate, ~i asa ies din Bisertca nevindecati si prlmejduitk ;,Casa aceasta -

, , 1

zice Sf. lean lIrisostom - este spitll;l dnhovnrcesc, Am venit aiei

ca sa vindecam ranile ceo Ie-am c1patat afara, nu ea sa tngra~ madtm ~i altele si asa s.a ne ducem nevindecati. Daca duhul nostru se rnaga far:i Iuare-arninte, nu numai pacatole celemai dinainte nu Ie eurdtim, ei adaugatn altele ~i mai Hoi' ~~ A~a· dar, cu toate ca Biserica este cer ~i Rai, cum am mai zis, insa pe acei crestini deflimatori 8i netemarori de Dumnezeu, mal ' nimic nu-l foloscste acest eet ~i Rai, nu de' a sine, sa nu fie; d din neevlavia si t1eor~fluiala lor. A9a cum diavolul aflandu-se in cer, nimic nu ·-a folosft din ace as ta, nici stramosul Adam nu s-a folosit din Rai, nesooottnd porunca Creatoruiui sau, caCI amandoi au eazut din el penttu rautatea lor, asa si crestinii care cu neevlavia, necu~iinla ~i neora,nduielil~ elI car~ se arata III Blsertca - spitalul obstesc, oer-st Rai - nu se folosesc; ci se pagubesc, se ranesc ~i se pnmejdulesc: De ace,! rmpQva· rare, r:'inire ~ primejduire paziti-v~ itlbi¥ fmti cre~tini. Luari anunte, pentru dragostea lui Dumnezeu, ~ista1i 'in Btserica Domnului cu fl'iCa ~i GU evlavie, Aeeasta 0 nornn(:e~te ins,u~i DumnezeiY, zidtod: "Evlatio~i faceti pe fiii lut lsraer~). Deci nu fara evlavie st cu defatmare, ca; defilimatorii yOI' lua de la Domnul mare urgie ~i pierzare,

1) Cuv, 1, II!. D:t.fa. 2) Om. 2 la Ioa,n. ~) Lev. 15,31.

95

SFIN11TII LITURGlIISITORI, '. , .

MONAHH ~I EtiESI~RHII1 sA STEA i~ SFANTUL

, 1\~TAR CA INAINl'EA LUI DUMNEZEU

98

Protos. Nicodfm Manditii

Sffntli Apostol; sfintii Parinli ~i drept ~a este I). Aceasta 0 aclc:vc,restesi Sf. Ierarh Ciprian, zicand: "Cine nu are Blserica de M~m~, ~t~ poate avea peDumnezeu £te T~ta. E un Singur Dumnezeu, un Singur Hristos, nn Singnr Duh sm.nt, 0 singur.a Mama Fecinara, pe care mleIml place 5-0 numesc BiSeridfL2J•

Acestea ~tiindu-le toticrestinit - Pastori ~i pasvori'P -. cate rnergetl InBisertca lui Hristcs, p3:Ziti-va bine sa nu fiti 11npartiti si desp arttuintre voi avand VF~J'in,l1sii, pomeniri de diu,

~, ~ ~ , '" .. , ~

clevetiri, deHHmari si dihorrti: ci sa aveti dragoste sl unire tot-

deanna, tori cu un cuget, intr-un duh ~i trup, 0 nadetde ~vand

a chemarn voastre - dupa cum ne invata ~i Apostolul, Insu~i nnntele Bisericii ln care va adnnati sa va indemae la aceasta dragoste ~ unire duhovniceascu, f1indcU Biserka se numeste unire si adunare. Precum aceasta va adl'lill ~i va uneste pe toti 5,:te~ti~ii trupeste la un loc ~i va hraneste en acelasr cuvant de obste a 111vatatnrii Demnului, cu Sfanta prune: a Trupulul D6J1l~ ,nului' Htisto~ ~i un Pahar de OD$t€ a Sangelui lui Hristos; tot asa cere ea de la vOi, it fl unit! irrrrun duh, intr-un cuget si scop, - P~nt(u aeeasta si fericitul Pavel vrand sa Indemne pe to~i cre~tinii spre drago'~te ~i unire, obisnuis a numi des nurnele Bisericfl. Astfel uneorisc(,ia; "Biseticilor Ga}atiei"fJ) pe care tfi.lcuin-

, du-le graitorul de aut de cea dinMJZicea; ,,0 nume~te Biserica lui Dumnezeu araJand- cW ea trehnie sa fie unWk_ di numele Biserica nu este nume de desparpte~ci de unite ~i eongHls'Uir~1J. La a aoua zieea: ",P-entrtl a~eastjl. a pus numele Biseneii, ru~i· nallrl:uj cu"ac~asta pe Corlnteni ~i atlQnandU-1, ~luniJldu-i la un loc. Deoarece cei de$partlTi in tnulte parti nu pot a e nta,i rtutm eu acest nume dlOi. nWl1ele Biseridi este ;numele ,congHi· slutii si unirii".

De.~i a:r~ra din Btserica lui· Hri-Stos' dihoniile afar.a. Vi'aJmasiile afara ura pomenirile d~' diu si olevetirile, iar in'!iuntrul

,~I , -, , t _

I) Ml [ti, 78; llf'i-. 4) 4-5; lo.in LS, ); ColQ s, I, 24;2S; 1 Cor. 3. 9. n: lJf. 5,23-32. ~) sf Ciptian Serla. 43, 5~ Clem. Alex. Pci±agogl.lI I, 6; 42,1 ,l} GaL I, Jl.

99

BisertcU.lui Durnnezeu sa. fie: pace, dragoste, unire, Pentrn aceea iubitilor crestlni, una din dOna e de trebutn!a sa face~i: ofi sa'Hisati 'ura.si ~rajma~ia cea dare fnl~i $i amnct s~(intEafj in Bisericd, Sau avaun uI'a~i dihonfi sa ~tip- dt nu mal SIDlteti vrednici sa intrati in Sf .. Biser-iea. Deoarece: Biserioa # 'QriijmiiyiB, ' Bisericti si ~t'ii., Biseriaa ~:i diho:nii, Bisericii ~i sleuetir« snnt dona iuc;uri potrivrrice care nu e en putinta sa se uneasca niei odata asa (urn nu se poate uni lumina ell lntunericul..

Apoi ia~a~'i va rog pe voi Preotii, ciU ~i ye ~op~rul ~r~!tin~- , lor, sa nu va grabi~i sa ie~* mai repede din Blserica. F1t-i I~g~: dutton la .slujirea, ~J aseultarea slujbelor si a cuvantului lui Dumnezeu care invioreaz.a sufletele.,".

, -

'""'

MUL 11 NU AU ;RABDARE

~ A _

A STA IN SF~NTA BISERICA

Cauzele snnt multe, Afat'~ de: unele sufermte 'truRe~ti, cauzele iesirtf din J3is-~rh;a sunt: ilUyup_narea 6redin~ei ~i necre, \ Uinta. A.cestea 11 fac pe cre~tjn n~rodnic Gre~tine~te, duhovnice'ste.· prima canza a acestei neroq.nicii cr~~tine~ti este diavo-. lui cafe zavist~ind msrrtuirea crestintlor Ii sile~t~di~aunttu iRHnii ior a Ies] din BLSe:rica macar cu un eeas sau Jumatate de . ceas mai inai~te. Uneori Ii sile~te pecr~tini a se mahni car- _ tind, ea Preotul e Zflpavnic, tfltirzieton Altg,pti Sf l(ldeamn~, unii pe aItH sl\ me:a:rga la B1sefiea uni:le sunt infqrnia~ ca ter: rriina Slu.jb:a mal. lnail1te dedit celelalte. Acestea ,e luereaza diavoluI de teama ca nucumvacrestinit ascultfuld Cuvantullut , Durnnezeu sii'si.l sadeasdi In inima ~i InriaacinaJldu-l bfne, sa faca.rod: creilinciQ~i€) f~pte bune, luminare, ~i_ folos sufIete~c. Cauza a doua a ies,irii unora din Biseri~ inai.ln~i.rtte este C:l; poftele ~i pla~rile suffetulut acelora sunt v~tamat~ de grij~l~ cele pamante~ti ~i de reaua vietulre. De aceea nu iubesc, mCI

102

Protos. Nicodim Miin'di!ii

o MARE DEOSEBIRE ARE BISERICA D~ LUMEA DE AFARA

Crestinii - Pastort si pastotltl - din Dumnezeiestile cuvinte auzite in Biserica, dobft.ndesc.anumite cunestinte duhovnicesti, ell care pot Iupta ~i birui pe eel trei mari vra~m~i ai l~r: ~nlpul, lumea '~i diavolul. Pnin aceasta S1italucita. biruinta, ca~tIga b~-

gatiiie ceresti, Im?ara~ia, c~r~ril?: ~i ~e Dumnez~.~; "fmp~r.a~ btl cerunior se stle~te ~z szhtort1. 0 rapesc pe ea ')lPe ~zru 'itor fl voi face statp in Biserica Dumnezeului Meu S1 numete cetiifii Dumnezeultti Meu) a/ NOt/lui Iefusalim, ce Sf! pogoara din cer de la Dumnezeu! Meu ~i Num:ele M_eu eel Nou ... Get ce biruiefte ua mosten: toate. Eu uo» fi lux Dumnezeu ~i el va}'i,Miefiu #foicii.:. "1). ~ .

Pentru a ne foi'tifica eu puteri de sus in lupta cea buna ~1 biruinta stralucita, s~ sUiruim,.a sta in Biserica, ca alblnele pe flori ~a ne ostenim in a. oitl, asculta, sene, semana in sufletul aproapelui Cuvantul lui Dumnezeu p~ntr~ a-~ c~lltiv~ ~i. folos~ vremelnic si vesntc, De ce sa. ne grabirn a ies: din Btserica lui Dumnezeu 'si sine ducem la targuri ~i pravaUi?Aici ascultam .. cuvinte Dql~nezei~ti, cantari duhovnicestt, melodii ingere~ti si ceresti care fac trnma vesela ~i umilita. Acolo insa ce altce~a vom' ~uzi dedit ruimai: osfuJdiri, grairi de tau~ clevetlrl, euvinte rusino~e,.jocuri, chiuituti,,~antari curve~ti, dracueli, injudituri, ~ascariduni, basme ~. cuvinte desartei Mci lnvalaQ1 lucruri ceresti, care le vomdobandt dupa 1poarte, lar acolo ce vom afla fa~a nllmai lucrurile Iumli acesteta, care sunt strtcacioase si trecatoare st maine poithfi,in:e aeem ·sa le HisaW. Aici in Bise~ica lui Dum~ezeu vedem atatea frumuseti luminate, atatea inHitisari malestuoase, atat.1. buna'rmocmire ~i asemanare' Inger~~sca ~i cereasca a.arluereilor ~i Preottlor, a diota-

~) Mt. 11, 12; Lc. 16, 1G.'Z) Apoc. 3. 12:21, 7; eomp, 1 COr, ~) 16; 16, 19'20; '2 C~r. 6, 1418,

103

retilor si clericilor si a tuturnr fratt lor nostri crestini, de care

, ~'l ~,. f

se veseleste .minrea, se bucura sufletul, se umlleste lmma, se

nasc lacrimile poesmtet, se pricinuieste frateasca dragoste: iar Dumnezeu eel In Ti'eime preamant, Se slave~te ~i propovaduteste, Acoio In hrmea mare Insa, dinafara Biserici], 'in targur], la pravaIii ~i' carctumi, ce alta vom veqea, fara numai neoranduieli, netrebntctl, Inganatofi, benvt, Iuptaton unii eu a1lii, batau~i, jocuri idolatrizatoare, in~elatorii, sarlatanii, [ocuri de carti '~t alte multe uracioase neorandulell? Din acelea se pierde evlavia, plere frlca lui Dumnezeu, se races,te dragostea cea catre Dumnezeu ~i <;atre aproapele, sc aprinde pofta trupului, se 1ntlrat~ mania, se tulbura lnima ~i toate patlmile se desteapta, tabat'ase pe om: ~j-l rszboresc ruInpht. In scurt, aid In Biserica lui Dumnezeu aflandu-ne, soeotim ca suntem in cer, pentm ca vedem intr-lnsa ca un soare preastraludt ~ 'in chip de aUT, frumosul ~i trupescul chip al Stapannlui nostru Iisus Hristos. In aceasta vedem ca o'luna argintie, presfrunfoasa ~i preaim, podohita-Icoana a Stapanei noastre de Dumnezeu Nasditoare st pururea Fecioara Maria, in ea vedem ca niste luceieri, stele stralucitoare ca lumina, Sflntele Icoane ale tuturor Sflntilor; uncle Inchipuite pe scandur], altele pe ziduri, ~l altele pe SHntele Vase. In ea vedem inca atatea Sfinte V~mintel atatea vas de aur ~j de ar,gint,atatea cinstite odoare scumpe ~i pre a alesel

Acestea cunoscandu,-le pentru ce sa ne grubim a ie~i din acest cer? De ce sa ne lipsim atit de repede de acest fel de frumu~i de aceste priviri vrednice de cinste ~i ceresti? Pentru ce Sa cinstfrn mai mult pamantul dedit cerul, t.1rgul deci\t Biserica, mtunertcu) decat lumina si cele pamantestj decat cele cere~ti? Unde sauin ce alt loc vom putea g.asi a~tfel de priYe~ listi facatoare de bl.j.curie). acest fel de 'indulcire, acest fel de fru, nlusele? A~a socotind iltteleNe~te, sa alungam gandurile ispi- ~ titoare ce ne trag pe calea pierzarii, zicand: 1iMergi inapoia mea satano ~i raule gfuld, nu vrem sa te aseultam ~i sa iesim inainte de sflr~it afara din Biserica lui Hristos, cad de vom ie~j ina-

, inte'de gtppst, ~~vom judeca de Stap!l.nu1_Hrtstos ca rnbil eel

. altinga~i de Ia s*~pamd lor. T01tta vremea zilei 0 cheltuim la , . cele trup~ti ~i de~arte ~i deei, pentru ce sa ,tIU cheltutm vreo , doult-trei ceasun Ia cele duflovQ.ieesti ~i ve, nice. La aceasta fie iudeamna ~i' SffultI1lloan dura de .A.m; Zidtnd: 'rAi Intrat in Riserica, emnlet Te-ai tnvredntdt; de llllpr:BU11a vorbirea, ou Hristos? Paua ce nu se fa(;esfar~itul, sa nu i ~i) dida~a vei ie~i mat

iuainte Q:;e sUtqit, vei a~ ra.spt1ns. en un fugar, Toata zma, 0 cheltuie~ti la cele' trupe~ti~i doua ~eillluri nu ~~i' a te 1ndeIetnici la cele .duhovnice~ti?" I).

, BISErUbA VfEINfIA:ZA SUFLET~J: M01\.RtE iN PACATE, JAR BISEIUCA IN .C~RE PREDOMlNA: • , . NEORANDIJIELILE MOIt!IFICA: ~l s~tETEtE -yll

Cum ~;it ne purtarn fn ~ Biser/cit

105

obtsnuita tntre dansii, au intrat 111 Sf. Biserlca ea s.3: savar-

. ,

~easea stanta slujba, iar fericitul Pavel lua seama la He care

din cei ce intrau in J3iseti~a, ca sa vadacu ce fel de suflet intra Ia slujba, ea avea ·~i acest dar dat lui: de Dumnezeu, ca sa' vada pe fiecare cum este la suflet, precum vedem noi obrajlt unii altura, Sj a vazut intrand toti en fata luminata si ell obraz

, }' I

vesel ~i pe fngeru1 ne~aruia bucurandu-se de dapsul. Pe unul

La vazut riegru ~i intunecat 1a tot trupul ~i dracii !inandu-l de amandoua partUe ~i ttagandu-l spre ei, it punea dlpastrul in cap ~i pe Sf'antullui Inger departs mergand dupa dansul, posomorat ~i trist, Iar Pavel lacrtmand \li batarrdu-~i pieptul eu manal s:tiHea tnatntea 6iseticj~, plangand (mute pe eel ce i s-a aratrtt lui asa, Iar c"ei ce au vazut Iucrul ee) de mtrare al bar- ' batulut ~i schimbarea lui cea grabnica, care f-a pornit spre lacrlml ~i plans, 11 intrebau, rtlgandu-se, sa le spuna pentru ce p1fi~ge) socotirld nu cumva dezoadajduindu-se .de tot, face aceastao II rugau Inca sa intje, st Ia sjuba cu dan~ii. Iar Pavel scuturandu-se de dan~ii ~i lepl1dandu-se deaceasta, statea afara ta:. cand ~i tangumd rnult pe eel ce i se arata lu! asa. lar dupa pu-

, ,I

tin lspravmdu-se slujba si to~i ie~ind afara, ial'll~i Ina amlnte

Pavel la ftec ate , stiind cum au intrat ~i vrand sa cunoasca cum lese. Deci vede pe baldlnul acela care avea mal-tnarme tot trupulnegru.si intunecat, ca iese din Brsertca luminat la fat~ alb Ia trup, ~i pe draci departe rnult, mergand dupa dallsul si pe luger aproap'e de el, urmandu-l ~i hucurandu-se foarte mu1't. Iar Pavel sartnd de bucurle, stnga, btnecuvantand pe Dumnezeu ~i zicand:, "O!ncspusa tubire de oameni a lui Dumnezeu! O! lndufRfile Lui cele Dumnez~4e~ti ~i bunatatea Lui cea peste rriasura/'. Apoi aleJ'gru1d· 9i suind u-s pe, 0 piatra ·tnat tat zicea, "Velliti ~ vedeti lucrurile lui Dumnezeu I), cat sunt de infrico-

J J ).0' •

~ate 2), ~i de toata spmmantarea vrednice! Vel)ip sa vedeti pe

eel ce voieste ea toti oamenti sa se mantuiasca si la cunos-

j i "

1) 1'5. 45, 8. 2) Ps. 65, 2,

l08

Protos. Nicodim Miinditif

teze care-t lornl ~i oamenii 'lui Durnnezeu, unde asezandu-se, sa poata lucra pentru dobandlrea ferlcirii ~ Irnparatiei lui Dumnezeu. Astfel a ajims la 0 Sf. Biserica, pe dnd Preotul slujea: tar cl'@~Hnii se rugau ~i can tau , S--a strecurat asa cum a pntut printre multtrneajndnnatortlor ~i oprmdu-se tntr-un foe, a lovit de cateva ori cu toiagul de pamant. La sunetul clopoteilor, mcllinatoriiau pad'isit rugaciunea ~i cantarea ~j si-au indreptat capetele, privirile ~ gandullor spre el. in oti care Btserica intra ~i lovea toiagul de pamant si suna elopoteii, el observa ell durere, df totl cre~tinii l~i aruncau mrtosi privirile spre dansul, dand. uitarii rugacmnile, cantarea sl PG Dumnezeu, inalntea Caruia se inchinau numai de Iorma, Batranul1ntelept, a vtlzut in ace~ticre$ttni de forma, impltnindu-se cuvantul Dornnului Iisus Hnsros, care zice: "FittarnicUorf Bine a Po orun cit pentru voi Isaia, zicand: ,tPoporul acesia se apropte de Mine cu gura ~i en buzele Mii cinsteste, iar inima lor aepa1·te std

de fa Mine,~, 'II). '

Tot umblsnd ~i cercentnd el asa; mai pe urma, a.aiuns la o Mallastire (Novalese) pestemunut Alpi.' Ac(>10 Tn Bise,rlca a

. aflat adunat.soborul Manastirii: dlugari ~i ftati,lropreuna eu staretul lor iscusit, care ziJqic'ii allmenta ~i-i hranea ell 'cuvantul lui Dumnezeu Staretulslujea In Altar) Calugarii ~i frapi, unii eiteau sl cantau la strani:' iar retlalti ascultau si se rugau

j r ~ I

lui Dnmnezeu in duh ~i In adevar. Privind el asa intr-o parte

~j Intr-alta, la Seborul manastireSc tun) sta adanctt 'in rugaciune, a lovit cu toiagul de pal11an~1 .odad:, de doua ori, de.noua ori, sunand din ce In ee mai tare clopntell.; In zadar a tot surrat el dopo~eiil,caCi calugalii ~i tt'~pt fund bine edificatl de: sta.re~ tul lor, nu se nnscan nicidecum. Ei staieau'adanGitiliI tu.gaC1uneoa niste statui, Hira S{t se Uite lnapoi, fira Sa se mi~tc. Cu privirile-l0drepta:te catre Sf. Altar, ci se rugan lnaintc cu totil, fara a face nid unul vreo m1~tare de atentie Ia sunarca clopo-

I) Mt 15.1-9; lez, 33:, 31: Me. 7~6'7i CQJs, 2, 22:Apc. 3, H18,

Cum sa 1t(J purtiim ig sf. Bisericd

ro»

teilor ce-i asurzeau ' cu sunerul Jar. Cast cum nu s-ar fi mtam-

, ,

plat nimic, ei n-au luat nici 0 cun[)~tinra despre strairml Intrat in mijlocul10r. Vazand acest sohor astfel cdificat, adandt In rugatiU11e, p;a:stnltor cu sftntenie a randnlelilor Bisel'ice~ti ~i a padi, hatranul ostean s,a sitnlit foarte fericit ~i s-a hQtarfit a se aseza acolo. Din cele vazute, el a constatat ell convingere, ca in luculuude omul se roaga astfel Int Dumnezeu, acolo eu adevarat se revarsa din helsug Darul Lui. Imediat dupa oflcterea slujbe], batr:'nul s-a prezentat staretului, aratandu-i dorinta de a rwnal1e la M~nastirea lui pe toata vlata, pentru a sluj] ell trup ~1 suflet lui Dumnezeu, Staretul l-a primit bucuros. Peste mtva timp de a&cultarei vazandu-j osardia lui l-a H[cut frate, apot calngar. EI a dus 0 viata buna, fhnd Pilda vie lntregului sober, Dupa cativa'itni de dOugarie exetnl'laraj s-a savar~it eu pace. "eu eel inrlaratniti te vei indaratnlci, eu cet cuviosi cuvi os vei fl si eu cei alesi ales vei deveni",

\ ',. )

Blserira vic, viazii ~i pe morti din pr1ipastia pacatelor grele,

iarin Biserica ucisa de neoranduieli, mor ~i sufJetele vii.

DIAVOLII LUCREAZ! FELURlTE NEORA:rjDUlELI SI NETREBNICII IN FArA INCHINATORILOR

1 ,

SLABI, PENTRU A-I TRAGI Lf\lAD

Intr-o noapte diavolul batatld In u~a chiliei lui Macarle, l-a zis: ,ScoaHt-te ava Maearte, sa mergem m'seber la cantarej~. Iar el fiind Iumlnat de Duhul lui Dumnezeu, a socotit vitle~ugul vraj.ma~lllui ~i i-a ,ra.c;puns: nO! mindnosule ~i utator at binelui, c,¥ Vnparta~fl'e ~i ce prietesug ai tu cu soborul sfjn~Hor?" Dia, volul zice: ,,Au nu st~ of Macarie, ea fad de no! nlol 0 dtntare

, ,

Bisericeascl, nici 0 adunare monahiceasca nu se savar~e?te;

deci, vino ~i vei vedea lucrurile noastre". Raspuns-a batranul:

I,Certe~t<: pe tine Domnul, necurat diavol". ~i Intoreandu-se

spt~ nt~tiun~~ a ,enlt de la Dumnezep 1ill-i arate, ,d~ es:e ~de'varat pretum se htUdi di~volul. ~i fiind vremea ~antarii de"

\ ~iez~l noptil, s-~ qusln sobor'~i se rqga In sine catre Dwn~e~ tap; ca sjtA descop~re §i sa-i arate adevit(~l ¢elot ~~ait~ ~eAl~vnl: si ialit a vaWl prln wataBj'serjGa, O1~te copu mtct ea-de arap, negrt, unl1l1and qe r aha i!J(;oac{}~i 'incole, c~ ~i <;~ bu rau Apoiera obicei ac,(~lo~ ca §ezffnd, ftalii, unul qtea ~0'll p's~roii iar cetlalil ,aScllitau; si statl:iUlJ:ang~ fjecare (fatel arapii eel ~ci' ~j ritd'~au; ~i; d~ca' se ~ting~au d~ ochii ~uiva CUruIl~- , dau[ degetele, Uldata adorinea; s-au de punea degetul culva la buze, acelair\dat4 ~a..~ca, . tar mamtea altera lunbla~u In a~e: manari femeifl.~ti;lnaiotea al1;p~a, se Hie auc~ 'hlcl'eaza ~eva.~ ~1, ' o~i ce Iuerurl se vedeau fa,c~'nd, dhivolU t;acfe~u in:aid:tea 1°1', lJ1-

ChlPl.lind aceea' cc gandeau l,1lon~ji in mima .l~: I~r Ia a}ti~,. d~ca"locepeau s~ faql ce~ de a~f.!st:a,: efa~goplp lr:datit~,o . . recare putere, ~l arlltlcjl~. t?l capuI in Jos, mc~t l1U 1ndr~':Zne~u

. 'nki lj. sta mal mutt inruntea 1l110raClt aceia, nici a llle!ge 'runtu" r~a; -ar pe a1t:iffaii mal nepo.tincio~4:ca.te la rugaCjl:lRe,mt luau ~intet diavolii stand pe grunttlZ §ipe spa:tei ii batjocor~all. :

Vazand, sceasta cuvioSul MaGarie, a su~pinat din srell, ~i U,tw- , gaud ~ 'tiS d'(tr~tDtiful,ezeu: ,,¥0Zi, DoamneJ ~nu tacea;-~(t?~_',

. la-Te', Dum~lez~u~e·, ca a~e' risi~eas-c .vraj~a~ii Tal ~i S;} fqg& . din fata 'Ia; ca sufJete!e nQastre~s;au iln1plut de batjocufo{i"; I:a~ .

. u\Jpa ~tPt.~t (sfar~H)ljach~mat a~a Mu<;[r;1e pe fiecate, frat~ r~ . . ' sine' s'a-l In.trebe;' c~.gftndea, lacautarea Bise+ice~sdi. ,ttmCl i-a Ularturisit fiecare.-Mndl~iUelui, ~i s-a aratat ac~ tui I ca . . g{\hdul fieca,ruia eraacela,'Ca,r~111nchip~li{tu diavolli in~intG~

lui) l1atio~or.iri~u-ll}., .,' .. ' J ';.

. CEI:CJ: HniES'C BOG:ATIA Sl N1J PASTREAzA BUN! R4NDUI.",tA, PACEA;' TXOEREA Sf -ASCULTAREA .'iN SFAN1'~BISERICA, PACATUIESC GREU ,!

U2

rod. Astfel este b,Ogalia, dfci nu numai ca nu face rod nlclod-ata, dar inca ~i Impiedica pe_ ce1 ce vor avea un asemenea rod.' Splnii sunt hrana camilelor, hrana foculul, ~i nu sunt bunl la nimlc aha.

Tot asa este si bogatia de ntmic nu e buna, decat a 1nfter-

, ,. 1 ~

banta doara cuptorul patimilQ1'; de a aprinde zma In amlaza

mare su'fletul ca si un cuptor, de a hra:nj patlmile cele dobttocesti, ca de IJiltBi: razbunatea, mania! urgia ~i altele de aeest fe-I. Intecrnai as,a €l;ste ~i camila, care dupa cum am zis se bra~ neste cu spirit. S(tspune de ditre cei ce se Indeletnicesc cu astfel de lucruri, lia Did unul drntre animale nueste atat de tare Ia m~nje1 aHlt de indatatnIc ~i iazhUD~tor ca ~i earmla Tot as~ este 81 bOhatia dd iii ea hrctlnest.e'llatirni1e eele dobltoeeat!

) b j" j. '

ale spiritlilui, ~n timp ce pe cede lO'gice Ie illTeapa ~i Ie ranerte~' .

ca ~i spinii. Aspr~estc ucea5ta bnruiana, (spinul) $i l'~s{lre fara

''il, fi senlanat1i de cineva,'Datsa vedem eurn ~i In ce Ioc rasarc, Ca sa 0 tille-m si sa 0 smnlgem din radllcina. Ea totc!e.auna;casare In loellril~ cele ra.poase, in 16 cur He ptetroase, In im:utile' cele uscate, unde nu e;ste umezehia deloc, Ei bfne, tpt asa este ~1 boga~ia san mai bine zis, pofta de boga!i~~ ~i ea este, o buruiana ~~pra ~i s~lbatica, ¥i ea _rasate automat ca $,i spinn. Cfuld cineva este aspru¥l salbatic la ini:iha, ,caud ini~a II este uscata si ffita pic de umezeaEl, adica este nemilostiV,a!llnci burutan'aaceasta rasare ill el ca ~i spinii. Dar cil!tlvatorii de pfOnfult c~:nd voiesc a scoate ,s}Jinil, nu 0 fae aCeaSta eu, flerul, d en focnl,

, caci nlJl1;la,i' prln foc pot sa ,scoata toata l'a.utatea dlO Itamant,

I Nu este de ajuns nuin~de,a tM!l snipii din fata pmnantului sl radad.oa lot <3':1' ramanll til pQinanti' precnrn rru e.de ajuns 0\1- inai de a' seoate' radadna, Gu<;i chh'lt~i atun i tot mai ranl~e in pamarit i::eva din raU1l}t,ealorr dupa cum ~ 0 boalh moIipsi-, toare mal las;a ceva.unne in trupul nmului, - ci este neapatata, trebuintade a le da (oc din tuatc par1l1e, caci aluud ptin ferbinte,al~ se va evapora~i usca toata umezeala, ce intftmpHitOf'

I '

114

Protos. Nicodirl'l Mandi!iJ

vuri necuvnneloase ~i stricate, Apoi lufindu-si locul in Sf. Biserica trnediat iivinlIl minto toate grijile casnlce, care-I trag

. ) 0

" din toate parttle, pe cand rnandrta ce-i stapall~te' spirttul se

revws.,a peste toti, ca ~i un puhoi' Crede, sarrnanul, ca daca a intrat in Casa lui Dumnezeu, apoi a faclJt-o mal mult de hntftf; mat rnult co. 0 gratie adusa nouastpoporului, ~i poate chlar .. lui Dumneseuf Deei, un astfel de DIll Ingarnfat cum oare va fi en putinta de a se vindeca vre.odata?

,In adevar, spune-mt te rag; daca cineva soar duce lao doctor, ~j n-ar cauta ca el sa capetegratia doctorului; ci Inchipuindu-sl .cit el este care face hatarul doctomhn, ~i lasand la 0 parte 5C.opul ducerl sale, soar oeupa de harne, oare ie~ind de acolo .va capata el vreun folos? En nu cred. Dar dadi vJ!e!it; eu ,va voi spune si canza acestui rau~ oamerul i\ceia, i~i tnchipuie ca veniad ill sf. Biserica au venit la noli, ei TIU Dflga seama ~i nu 'infeleg ca intra alct Inaintea lui Dumnezeusi cil E1 este Gare Ie vorbeste candctteml Sf ridica ~i zice: '"Ac stea zice Dornnul" tar Via- . conul sdin:df astupa gura tuturnr Prill, exprimaree: "Sa luam amrnte". Apoi n-o face aseasta 10 cinsrea.dtetulut (1 in cinstea Aceillfa,ce' vorbeste prin acela tururor, 'Daca eei tn~ndri ~i infumurati ar cunoaste dt Dumnezeu este ee1 ce vorbe~t€ prin Profet, toata,rnQ.hd;ifi at lepada-o deIa et. Da.cade pildille vorbesc capeteniile ceNltil ~i IHCa TIll li se Ingildute de a nu fi eu' bagare de seama1 apoi ell ata:t mai mulr nu este _Rettnis cand vorbeste Dumneseu. Noi iubitilol',snntem: servttort 'at lui Dum-

, 1 t I

nezeu, rru vorbi~ ale neastre, ci ale.lui Durunezeu, pe Iiecare

zi se aude citindu-se epistola trin)isa din cer, Snune-ntiJ tJ.%rog;

, Dac[ M veilic~Iiev~ aCUID de fant fliud yoi tOti, dadf at il1tru, ~iG, alci, illcins ell im:jng:at6are au'rita ~i ddi€and In mana sa o hlli'tiflr arspune scutursndo ilj.tr-mn.l" ca esta trimisa din partea imparatului, ~i di< is-a ,pmuncit de a 0 purta prin toaHl ce-

. tatea, ~i apune.m cun0~ti:nt~ipe toti d~PQFUnCa imparateasca, oare llU ell t.otii v-ati rntoarc~ catre a~el,trimis fll imparatulut1

, ,

Gum,slt 'he pltl'ti1:m in ~l Bisericii

115

Oare nu up fi en Bagare de seama la ceea CB cite~te tIl acea scrisoarez Oare n-atl lua seama, f3:ra £,t' y,a porunceasea Diaconu] ~i n-ati face Nic~re? Eq ered ca da, ~ci chiar am auzit de rnnlte ori ctttndu-se aiel epistole rmparate~ti. Apoi daca ap fi eu b~gare descama c-and ar venidneva din partea'imparatu lui, oare carrd vine Profetul ea trimls de Dumnezeu.s! ne vorbeste despre cele din ceruri, siLn:u se gaseasea nimeni a ft en b]tgate'de searna Ia cele ce spunei' Sau po ate c-a nu cred,e~i) ca ce}e vorbite sunt din partea hli Dumnezcu? Aeeste epistole, iubitilor, sunt trimise de Durnrtezcu .

Deei, sa intfrun in Sf. Biseridi eu .ter respeetul ell venit, ~j sa ascuitam ell rriea ~i cusftala cele ce se vorbesc aid. "Dar daea.Intru, 'lid, In sr~uta Bfseric~ ~i n-and p~ cineva vorhind?" Aceasta a stricat~i a p'ierdnt totul. Ce nevoie este de vorbitor? Dedit cIT ~i nevoia acessta ne vine tot din cauza trandavirii noastre. 8i dec;i este nevoie de QmHi~, sau predi(it 'in Biser:idl.

. , ,

pe cat. ttmp totul din sf. Scriptqra e~te l~nurit, totuJ este drept,

si mate cele ttebuitoate nona suntaratate aeolo. Dar fiindea ~lmt~ti auditorl ai tiezmieraarii,. de sceea cerert omilie, cereli predid fnimoase~nndlntatoare, Spune-iul te.t'(')g: a vorbit Pavel cu {ala?· A tntrebuinfat el vuiet rnult Yn cuvintele 'sale? ~i en toate acestea, Pavel a lntors lurnea tntreagl'f'din calea r~(taciriil 'Cn ~e fel de fala a vorbu Petru" eI care era in totul necarturar?"Dara, 'zici tu, nu stlu cele ce sunt-tn' Scriptufi". ~t pentru, ee AU Ie stU? Nu cumva.surus sense evreieste? Nu cnmva

c c r' - I

l~tine~te.? Nu cumva ~n Ii mbi stralI).e? Oare 'n u sunt sCfiselu ltmba greadi?"Dara, .zi~i tu, sunt 10tllnecate ~i nu destul de. Hi-. mlJrite tele din. Sf, ScripUJE:l", ~i ce nll~s:te lanmrit? O~re nu suntacclo, i;:;totii? A~adat,pe ~le Irunurite le#1i~ ca sa ai n.evoie a ill i intreba ~i despre eele nehlmurite? In SCfipturi Sl!ut.mil de· istorii, ded Spune-mi una din elettnsa nu-mfveispune, Prill ur01are t:oate aces tea nu sun1 de cat preteXte ~j vorbe goale. "Dat, Z.id, 'In fjecare zi Sf aud In Sf, Bis:eridt ·aceJea~i ~i tot ace-

respettuf cuvenit, Ca astfel sa ne indemnanlla st1yar~irea tap" telor Jmne, ~i sifduceUl viata aceasta cu vrednitte, ca~i tiu1TJ,ai ,a~a nev 111 iuvredtucj de I?ynilt:arile cele f~ga.duite cel9t ce-L ' Iubesc pe OOnsuI) 'p in darulst fflantropla. Domnuhu Iiostrll Iisus Hristos, Car4ialmpteuna. (::U Tatro. ~i cu J)' hul Sfant; se , carle slava, sHtpanirea ~i dnstea; acum ~i pururea~i 10 vecii

vecilor, Anun 0, ~,' I

, '

leasi? Dar ce? -OareIa teatru nn auzi tot accleasi? Oare 'in 'hip6drom fill tot aceleas; le vezi? Oare lucrurHetoate nu sunt aceleasi, cele deled .ca ~1 cele de maIne? Oare soarele care pasare puru r ea llll,' este tot aceI~i? Oare nu tntrpjmln~am tot

, acelea$i mandt:rf perrtru luana J1()astr~? l,\1?i vrea sa af111 de la

~ tlhe: fi111dca spui dl auzt Tn ~f. Biserica tot aceleasl, apOi spu-. ne-mi, te rug) al cafJ.tl Profet este nasajut ce ~e ~ite~te, -al carui . Apostol, s-ail dill care anume epistoHt? Nu poti raspunde, diq' , tie ~i se pare c~ auziseva strain. Ded, cand i1:, place ate lenevi, tiel ca a.ceIea~i sa spun in sI Biserica, Iar can4 este ~treb:at, tu ,te gande~ti ea ~i cum n-ai fj allzit nici Q4at3L Daca sunt ace- , least, ar trefnn sa Ie ~tii ~i 'totu~i tu ,riu ~tii rrimic,

Asemenea pretexte suntde pla:m ~f de je1it ~i eu adevarat eft Sl,lut V'r€dnice, de jelitl ca(;i du:pa .cnm zice ,PrporocuL. /,{n zadar tuoratvr:ut ae argit~t" mai ,:top'e$ti! atgirtllll I). Tocm,aA pentru aceasta 'tr~puje a fi €u' bagape de se,ama) _pentru ca SUll1: tot aCt;:lea~i, de vreme ce nu ne .priciTll1ie~te nk:i ,0 oboseal~; ~i fiindca nn SpJ.Jlle:1U nimicstrai~, nimic ·~~c~i1l1bfU" Dar cee Dad cele din Scripturi sunt acelea~i; tar cele ce not. vorhtm nusunt acele.a~i;' et spunem totdeauna lucrun str~ine; eel ptitjn suntem Cll ~agare deseam~ m~fcar la acestea1'_,Catu~i de put! 1, 1J,~1ltrU Cf d di va zicem: de: ce nu"t,ineti p'~inte maC} r acestea? Voi'i11da.ta rasp1Jndeti:"Odata am auzit v.otlJindu-se ' df aceasta, ~i cum putem sa tinem mJnte?" far da~a' v3:iice.m:

, la acelea de ee nu dJ1Ji :,tten~~?Y9j raspU1lcle-fi: l,FcQ.tru til YOfbesti aceleas" siprin urmare -coate pretextele '\-'Oastrec IULS\lnf .

1 r ~} , ' 'I • T • ~ ,

izvoriite deca:t,din lene. ,

Dar: cu asemenea pretexte.1\ll vom.putea"sa ~apamp.' tt'u"" vecie, d va veni titnpul cand vom p1aoge ~j VOI1l Sllspina iJ't ;zaaar; 'c~eace .sa I1u fie! Fje,: ded, ca not S~ ne dUm- atei, sa dam at~ntie eelgr ce '~atl spus in Sfanta,rserjCa; sa Ie ascultsm en toata evlavia ~i

1) lor. 6; 29,

tRESTINll CARE" FAC NEOltANDUIELI

- , ~ - ...,. ..... -

IN SFANTA BISERIGA PACATUlESC

, MAl GREll DE cAr CEI CE, L~PSESC

J18

. Proto s. NicoiHm Miindifit

jn Sf Bi-serica TIU e de ajuns a sta numai ell trupul, ci ~j eu sufletul, eu gandul ~i en adanci evlavie. Fiecare crestin e dator

a pastra tacerea sia Ina aminte cu Erica ~j ell cutremur, la cittriles] cantal'ile celor sapte laudesi a Dujnnezelestilor Liturghii. V.ai eresttnilor Hlra de minte, care gratesc vorbe desarte, • putrede, ~i did In Sf. Blsertca a Dornnului tulburand Sf. 81ujba prin felurlte neorftnduieli. Mare pacat fac cei ee nu yin la Sf. Blserica, dar mal mare pata! fac aceta care cand vin, in loc de a se mchinasi a aseulta Dumnezelestlle slujbe, fac felurite neoranduieli, tulhurand Ilnlstea celorlalti inchmatort. Ftecare din nol suntem datori, ca In tot locul stapanirii lui Dumnezeu

, sa ne mcliinanl, sa-L Iaudam ~j sa-L biuecnvantam pe Zidito- 1'01 nostru \1. Dumnezeu vazand ell ornul este ple cat spre cele , rele din tineretea lui ~), a ales 8i a sfintit anurnite locurl In care sa: ne adu~am eu totn pentru a ne inchlna Lui. Aceste .

locun sunt Bisericile cu curtile Domnulut". .

"Auzit-a,m rugiir:iunea ta - a zis Domnul lui Solomon - 6f am ales $i am ~n!it Biserica aceasta ca sa.fie numele M~u intr-tnsa tn oeac. Odtii Mei ~i inima Mea vorfi fntt:-fnsa in toate zilele, Bu oo« ausi rugiiciunite ce se uor face intrinsa/". Multe losuri din lurnea asta le-a lasat Durnnezeu sio-

. bode penrru sE~turi sl lucran gospodaresu, pentru negustorii, ' pentru a se veseli ~i desfata omenirea in lirnitele bunei-cuviinte erestinestt. Btsericile, Insa, le-a sfintit ~i le-a destinat sa fie Casa Sal tmde noi oamenil sa ne adunam lnaintea Lui $i sa cerem: iertare paearelor; ajutor In toate bunele treburi.erestinestt ~i gosPQtlare~ti, Izbavire de vrajm~ji vazuticare ne aduc felurlte tulburari ~i primejdii, sa·I dam: laud~ pentru \1Og(lthl Darurilor sate revarsan; asupra noastra en lmbelsugare, sa ne imparti't:?im eli Cuvsntul Lui ~i ell Preasfaritul Trup ~i Sange al Domnul nosrru Usus Hristos, sa ne untm si sa ramanem ell El totdeauna, acurn ~i In Impara~ia Sa Cere~ca. Astfel, dato-

I) Ps, 102-103, 2) Fac. B,~l. 3) Ies .. 25-31. 4) 3 Imp. 9, 1·3; '2 Paral. 7.

Cum sa ne purtdm t:n. Sf Bk;erica

119

ria noastra cresttneasca, este a pastra pacea in Sf. Blsericl si a le senti de felurltele cuvinte Iumesti, putrede, care cu dure~e observam ca se fae. ijnii le fa~ din nebagare de seama; iar altii din mandrte ~i yrajm~ie. Aceasta Iormeaza un greu pacat care aduce urgic Dumnezetasca ~i moarte Indoita asupra crestlrulor cafe Ie fac ~i le tolereaza a se face. Astfel, ori cand Intram in Casa DOffi1lUIUi, sa paraslln aceste rele apucaturt, care nu sunt potrivite eu sllntenta ei. Vorbele desarte vutetul rasul

,~ ,""

alergarea Hid de rost ~i In faBi dintr-un 19c in altul at Biseri-

eli, mancarea, bautnra, Ymbolditurile, povestlrlle viclene, vn'ijmase sialte neoranduielt, sa le smulgem din Casa lui Dumnezeu, st ca pe niste buruteni netrebnice si uci(Jatoare de tru-

~, , .t)

puti srsuflete, sa le scoatem afara. Sa pastram eu sftnterue in

Sf. Bisenca nurnai ceea ce ediflcf, viaza, Impllternice~tej sfin-

teste si indumnezeleste adunarea €restinilor '.

, . Sfa~tul Apostol Pa~ellnfrunta aspru pe Cl'~~tir1ii din Corint pentru neorandntelile ce se f[cea~ in Biserica for. "A1,~ daarti nu tl;ve{i case in care sa mancat'i si sa befit VO! deftiitna# Biserial lui -Dumnezeur Bu nu va laud pentru acestea!" I). Cu aceste cuvinte, Sf. Ap. Pavel, fie ihfmllta ~i pe noi care Iacem ~i tole-tam a Sf! face fclurite neorandutel! tn Casa lui Dumnezeu. O~ cre~tinilor eu nsrav r;lu! Ce iuddfzneaHi este aceasta? Ce 'insemneaza vuletul acesta al vorbirilor desarte rasurile urn-

" ,

flate, ~i ale semnelor satantcesti in Casa lui Durnnezeu? Dad

voi simtili-atata placere 111 vorbarrc, In ras siin gesturtle lume~ti, n-aveti casele, prispele, ogf3zile,umbra capacitor, ulitile ~i taspantiile? Daca voi v-ati deprins a tot In~ira vrute ~i nevrute, a iscodi vest; noi ~j vcchi.a spune palavre ~i a face glume, ras ~i sehimonoseli, n-avet; uli~ele, r-aspa.ntiile, porttlc si targurile? Venili aiel cu relele vonstre deprinderi?!! Tulburati BiseriCa lui Dumnezeu? Cei ce fac aceste netrebnicii aid l~ Casa lui Dumnezeu, inseiluieaza ca au Ull caracter groselan,

,

I) 1 Cor. 11, 22.

Protos. Nicodim. J..fii1idifii

neCiopJ:it. A'Ce~tia arata ca sunt nemultumttt cu lumea larga in care fac feluritele netrebnici] si blestcmatir, ~i VGr .sa apuce .~i Sflntele Locudpeutru a le defaiffia €U obiceiurile lor r~le! Cte~timi care nu.,cio:stesc Sf. Biserioi ~i curtile Dornnului dupa ran~ duiala ·sr;lnta, Sf pogoara mai jos~l decat paganii. Aceta eln- , steau eu sl'inl13nie pana la fanatism, idolii din capistile lor; iar (loi care .tie numim cte~tini, dtspremim Blserica lui Dumnezeuil Noi soeonm peDurnnezeu mai preios, decat socoteau paganii fapturile, Iemnele ~i pietrele cioRlite, adica pe idolii lor?!

, Oare nu ne gandim dt Dumnezeu se va mania asupra noas-

tt:l? .Nu ne ternem cit mania lui Dumnezeu-se va de:z'lan~. asupra ornenirii care dispretuie,~te Locasurtl Stfinte? Mai bine era o;tluenilor sa nu se mai Il naseut, dedit sa cada Tn mana Dum- r , neseului' celut vill1). Dumnezeu nu ne cere lucruri peste put erile noastre.Ju,guJ Dotnnului e: Uf01~ $ipolfI.tncile Lui nu SH:)1t gre/#7JZ). Ci'e~~inilor le ~i\derau a yorbIile~ertaduniia ¥ipti

la urechea~ltora, a face rssuri mflate, a privicurautate, '3. face fellTr~te sthlllw st-s mne videofi, tti OTi ttl IO<i ~r f~ -, Cre~tirui care ltlGtdiznesc. ~h'aF si'ln Casa lui Dut1)ljezeu a-face }we s tea, pac$-Ojesr greu ~i cad in Qed6a~sa f6arte grea, 'Acensta este-o pagfu.)a1:ate. renliu ,ce run venit aief? Ga s~ vedem trh se s-~ 11nhr,a-' cat vectna noastru) .ce a luat) ce a cutnparat In &~lfsul saptruninil, cuce s-a hranrt, ti €e petteeeri amai facht?, Dare nn ne ajunge lioua {Oatil s~j}trullina pentru ptlrt~~ea~ 4e grij~ a trupului ,~j; a lumii? Mai'rapi ~i dln.putmul (imp desti11a,tpetl.tl'u rugacJtne si.hranire~ S,ufletlilni? Oarqnu ne ajung tpate locul'ile; dflUIPl~i,le7 taspanti_ile1 unde .s~_fac a.¢I;te;1p"'tale,~'{~nim.I' prin felurite neQrauauieU '~i aici m Casa.Iul Duiml zeu? .c • -;Cre~tinji care S-1lU obi-9,;nti~t, raul a nllse lnchtn~ nic! tn Sfil1t,a, Blserica i~l duh ~i in adevar) cum ~- vo ~lchina astfei, in alt loel Cum Rot ei a crnstl pe'Dumnezeu al~ndevij., ~n'd.

. aid iti Casa Sal 11 hulesc efin neorandulellle lor? eel ce nu

122

Protos. Nicodsm Mitnditti

hid pe mgerii care au pacatuit, ~i din Ingen Iuminati au devenit draci 'intunecati. Pentru pacat Dunmezeu a seos afara din Ral pe Admli ~i Eva, pe Cain l-a pedepsit sa urnble toata viata gemand ~i trenmrand, pe ornenirea din timpul lui Noe a inecat-o ell apa potopulul universal, pe Sodomeni ~~ Gornoreni i-a ars eu foe ~i pucioasa tmpreuna GU cetaule lor. Dumnezeu nesu, fertnd lumea care p~kalnia fata paras ire, tntotdeauna, a pedepsit-o, uueori en p1iHi, alteori cu urgie mare, pana la prapad II. Dumnezeu, care a pedel1sit de-a lungul veacurilor pe o.menirea ce a pitelltuit fara parasire, nu va pedepsi oare omenlrea de azi care nil se sfie~te a batjocori C!J pacatele neoranduielllor ~i sfldarilor lor Casa Sa ~i Slujbele Sale Dumllezeie~ti? Nu He ajung atatea locuri largt, largi: casele, ulitele, raspantiile snselelor, cararile, tarinile, padnrile, pentru vorbe putrede, rasuri, viclenii, schime (gesturi, strambaturt) satanice, ~esatuti de curse diavolesti vraJ'masii si alte neoranduieli care tulbura pacea lumii? '

, , J f

Get A.m venit si aici in casa lui Dumnezeu eu aceste lucrari ~i

"slujbe satanicesti, ea sa ne rupem unii alrora legatura cu Dumnezeu? Am venit si aiel In Btserica lui Durnnezeu, sa tulburam pacea sfintenia ~i activitatea ei eli pacatele ;}eoranfiuielilor nonstre pe care le sav3'i'$im ~i in alte locuri? Pana aici, a ajuns obraznicia orneneasca? Pana atci a reusit oastea dxaceasca sil trnbranccasca pe cei ce paarta numele Domnului Hnstos asupra lor? Trezeste-tel De~teapdt·teJ Reculege-te suflet crestines care zac! i1l1ntuneric,~i-n umbra mOf1li ~i te va lumina Hristos! Dli la 0 parte pamra rntunecoasa a obiceturilor rele eu Gate te-a Imbrobot!it t~bara duhunlor rele 11. Diu duta~i1e pe care le pri vim dantufhd In mljlocul ct'~tina.ta~ii de azt, de cele sense in ziare, noi ~ed:em ateveafata lui Durrmezeu rncnmtan-du-seasup-ra noastra cu mame mare. Not prin gandurile noas-

I) Eva.Fac: ,3, 4-j, 15·16; Cain. Fac.4; 5-16; Lucril.torii Turnului Babel: Fac. 1t,1-11.; Glnerti lut Lot; ~·at. 19. 14-lSiSJugHe lui Fnrnon: Fa!:. E~. 9, 18·24, 12~ Ismc\l(enLNum. 14, 1.2 I; 2 Lege 9, H2; jud, 2, 1·4~ 1 ln~p. 2, 12-36, l) sf. Nifon a vazllt 365 tabere tlr~e~n tri~tise ea s.i£ lupte pe cr(J~t(ni ell feluritc patate·petrtru ai tfage la.lad V. Sf. 23 nrarue,

Cum sit ne purtdm in Sf Biseriad

tre rele Incununam eu spini frumea Domnul Hristos, prin vorbele putrede scuipwiD Dumnezeiasca lui fata, prin durerile provocate aproapelur ii batem cure -jn maim ~i pictoare, prin pacate de moarte.impungern coasta si-l, cruciftcam a doua Qara. ;.:Cei ce au fost odata Iumtnati, prin Sf. Botez, Spovedanie ~i Impartasirea cu Dumnezeiescul Trup ~j Sal1g~ al Domnului ~i au gustat darulcel ceresc, ~t soan facnt parta,?i Duhului Sfant,

~i au gustat cuvantul eel bun al lui Dumnezeu ~i puterile vea- , . cului v Iltor, Si au cazut ca iarasi, Sa se futoa-rca spre pocainm

" , }

a doua oara rastignmd Iorust pe FiuI lui Dumnezeu ~i batjo-

corindu-l, ... Pamantul adapat en ploaie timpurie ~i tarzie care rodeste iarba, legume ~i poame folositoare ace lora de care se Iuereaza, primeste blagoslovenla lui Dumnezeu. Dar dad pitmantul cultivat ~i muncit aduce spini st oHiracini, este lepadat ~i aproape de. blestem ~i sfarseste prin a Pi ars en foe I) •• - Pamantul acesta ales pentru cultivat este poporul crestfnesc, Acum sit ne socotim fiecare din noi ce fel de pamant suntem? Blagoslovit ori blestemat? Multi din noi care staruiesc in pitcate, care scoatem din noi spini ~i maracini, adtca paeate peste pacate ell obr£znicie, snntem un pama.nt aproape de Iepadat, de blestemat, de ardere. Cei ee vin thiar si aid sa tulbure

- .

Gasa lui Dumnezeu ~i slujbele Dumnezetesti, eu feluritele lor

neoranduieli singu[i se pot vedea ca, "sul,1t un pamant prorlucator de mal'acini} spini ~i felurite halaIii vstarnaroare, sunt un pamant aproape de. blestem ~i de ardere 1n gheena, de osanda in focul vesnic", Ce sunt tulburarile, rastllrnarile,lnvrajbirile, nesiguraiuele, grevele uciderlle ~i atatea urgii grele? 19--

cepu ul durerilor ~i a1 pedepseJor vesnice. -

Ei btne. Arum in acests vrernurl virrege; cand vedem fata· lui Dilmnezen iricruntata de msrue asupranoastra, unde ~a ne ascundern pentru a-I ~ere Iertare? Unde sa fugirn pentru a seapa de pedeapsa Lui? In blserlct. Dumnezeu a poruncit sa

J) Evr. 6, 4-8; 10, 29-3L

126

. Protos. Nicodirn Mafzdita

i se va raspunde: .Pentru ca au parasit pe Domnul Dumnezeul lor, Care ft sees pe parintli lot din tara Egiptului, pentru eft s-au alipit de alti dumnezei, s-an tnchinat matntea lor ~i le-an slujit; de aeeea a'facut Domnul sa vina peste ei toateaceste rele" I).

Ceea ee a f~cut Dumnezeu ell Templul Sfant din lerusalim, . , pentru pacatele IsraeJj~i1()r, a faeut si en multe Biserici crestine pentru fariidelegile crestlnilor, A1?a d. p.: Bisericile crestlne din orient in frunte cu tmparateasca Catedrala din Constanti-

, nopol, Sf. Sofia, care s-a prefacut de turd In moschee mahomedana Z}; Bisericile din Rusia, unele arse, altele daramate, al~ tele transforrnate In felurite localuri de blesternatti ornenesti de bolsevtci. Bisericile ~i MaI,lastirile marl, marete ~i artistic

, lucrate'din Spania, care se dlstrug ca ~i in Rusia de comunisti.

J5a departam neoranduieltle Satanei dio Casa lui Dumnezeu 5i din mijlocul nostru! Sa sfintim ziua Domnului, sa pas,

I trat~ sfintenia, Sfintelor Blsericl, sa ne padlsim de pacafe ~i sa facem voia lui Dumnezeu, pentru a.scapa de pieirea in care a dLzut atata surnedenie de lums cu nume crestmesc, Toata viata noastra lui Hristos Dumnezeu sa 0 dam, pentru a atrage aici' asupra-ne btnecnvantarea Immnezeiasca; tar dupa' treceres d.iTl viata aceasta Sa dobsndim impar~1Va Cereasca ell Darul lui Dumnezeu, Amin.

CEI CE RAn iN SFANTA BISEIUCA, PACATUmsC GREU, .

SI iSI PERIGLITEAZA MANTUIREA LOR

, ,

Ctestini] slaht care rad in Sf. BiSerica, ill timpul Dumnezeie~tHo; slulbe, cand ar trebui sa se roage ell infH(car~re, for- . meazs partea cea maislaba a Biset'ieU. Ace~ti cresuni In lot de a Iucra pentru mantutrea 10r, ei lucreaza penttu a didea In o5anda ve~nidL

I) 3 Lmp.9, 6-9i2 faml. 7, 19-22. ~) Vezl p~ aIrs. in "Izv()rul r.aulMil(l~" de antcr,

. ;

Ct'tm sa ne pUTliiJn in Sf, Bisericd

127

Vail cetatea aceea credincloasa a Sionului, a ajuns 0 curva! Era plina de judecata, dreptatea locuia In ea ~i acum e plina de ucigasi: Arginml tau s-a prefacut in zgura, si vtnul tau eel ales a fost arnestecat eu apa, Mat-rnarf taj sunt razvratiti ~i partasi ell hOfi.i~ tofi iubesc mita ~i alearga dupa plata. Orfanului nn-i fae dreptate, pricina vaduvei n-ajunge pana la ei. De aceea iata ce lice Domnul Dumnezen, Atotputernicul: .Ahl Voi cere socoteala potrlvnidlor Mei ~i Ma voi razbuna pe vrajma sii Mel, Imi voi mtinde mana 1mpotriva ta, 111 vol . pi zgura, cum 0 tope~te lesla, toate particelele de plumb le voi departa din tine. Voi face iaras pe [udecatorn rai eft odinioara, ~i pe, sfetnicii tai ca la lnceput, Dupa aceea, vei fi numita cetatea neprihanita, ceratea credincioass". Sicnul va fi rnantnit prin judecata qi cei ce se vor lntoarce La Dumnezeu (prin facerea voii Lui) prin EI VOl' fi mantuip. prin dreptate, Dar pieirea va atinge pe tott eei razvdlti~i ~i pacitto~i ~i eel ce parasesc pe Domnul vor pieri" 1).

'"Fafa de. curva s-a facut fata. ta, filrit de rusine al fost catre to~i"~). "Tu - zice Sf. loan Hrisostom - stai ~az~nd, e-a ~i femeile care prcvoaca rasul pe scen~. Aceasta a rasturnat totul pe dos, aceasta a nimicitWtuI! Cele ale noastre au devenit -de ras, nimic nu este statornic din parte-ne, nirntc series, ci purtare de om Iumet ~i glume]; Nu graresc acestea numai catre barhatii eel din lume; ci stiu eu la cine fac aluzie, caci Biserlca este plina de ocara,

Daca curare de pilda a spuso glum a, de·ndata se provoaca ras printre eel ce sta in Biserica, ~i ce este mai de mirare, ca chtar in tirp.pnl rugaciunii cei 1Iiul¥ nu contenesc dea rade. Pretutindeni jOftIJi{ diayoI 1, pe eo~i i~a Inreleticit la un 101:, ~i pe top, II stapane~te. Hristos se necinsteste, este alungat' ~i mGi uur'o parte nu este Bfserica. Nu auzi ee spune Pavel, zidind: »~i 'fi'ltisciiriciunea, it vorba nebuneasca, fi glumireal care

1) Is, 1, Z1·18. l) IeI'. 33.

Cutn sa ne purtam in sf. Bisericii

Yorba aeeasta a mea este ~i pentru femei, care 1n fata barbatHor nu lndraznesc a face aceasta sichiar de 0 fae, nu Into~deanna. Cun,? Acoperi caput ~i razi, 0; femeie, stand In Biserdt? Ai illtrat Mci spre :loti mal'turisi pacateU\ spre a cadea maintea lui Durtmezeu, spre a te ruga Lui pentru cele ce ai paramit, ~i 0 faci aeeasta razand? Dar cum vei putea sa imbHinze~ti pe Dumnezeu, faciind a~a? Dar - zid tu - ce ran este rasltl?" Nu este fall rdsu1fu sine; ci raul este cand e fara masunl st Uta timp. Rasul staI11 noi, ca atunci cand dupa trecerea unul timp indelunga; vedem pe ni~te prieteni, sa facem aceasta, dina: vedem pe ·unii uimiti ~i inspaimantali, sa-i lllcutaja.m pe dansli cu surasul, nu doar ce sa radem cu hnhotesi intr-una. Riis~l sta 111 sufletul nostru ca astfel sufletul sa se'inaltc· tar nu sa

. , ,

se moleseze: Fllndcf ~i pofta sta In trupul nostru, si nu numai-

dedit este trebVinta a face uz de dans~ fiinlica sri In. - not, san a 'face HZ fara cumpatare, ci 0 stilp-ani)U ~i nu zicern ell deoarece sta in not ()a abuzam de, ea .

. Cu lflcrimi sluje~te lui Dumnezen, ca 'sa po~i a-ti spilla paoatele, ~tim blne ca multi poate ne vor lua ill deradere spunand ~e lacrtm! De aceea focmai este timpullacrimilor.Stiu ca SUIlt muln de aceia carerad sarcastic, rand zitem: ,,~il n;ffil. cam $i sa hem, cact maine avem Sa murinr' s1 Desertactunea

,n J "

deljietUkiunilof, toate sunt de~erta-Ciune" I), Nu eu spun, d chiaf

acela care a avu]. esperienta lucrurilor, zice aceasta, " zkh fumi-am case, saditu-mi-am vi~~ facutu-mtam gradini ~i lrvezt, 91 am sadtt Inq-mselc tot felul de porni roditnt!" ~i ce se face, 1n dupa toate acestea? .Desertaciunea de§.erflciunilof, toate sunt desertacnme" 2), Sa pl!ngem dec), iubitilor, sa plangem, zlc, pentru ca sa radem eu adev~i'at, pentru ell ln. adevar sa In acea Z-i hucuria sin cera. Cu bueriria de ajci insa, este amestecata Intotdeaund st lntri3tareal~i nicl od:ua nu se gase~te curata ~i Iipsita de ea, pe carrd bucurla aceea este

1) l COf, 15, 32; Bed, 1, 2 .: !) t;cd. 2, 4-5.

129

J

1:

curata, fata vicle~ug, ne@.viQd mtr-lnsa nimic amestecat. Acea bucuti€ s~ 0 simtjm, pe aceea sa 0 cautaaL De altfel nu este

\ .

. ell pntifl~a de a di~tiga 0 a~tfel de buourie, dedit ca Hici sa tiil

, prefurfull pe:'cele'pHlcute; d pe cele folositoare, cautand a Ie su. fj;!ri to~te eu 'multumire, cad rrumai a~a Yom putea S~ dODandi~n Impadlpa' Cerurtloe Careta fie ca sa ne lllvrednic£m cu rotH Yntru Hristos Iisus Domnul nostril, Cruia ¥mr>reuna t'u, Tat~l ~i Ctl, Duhul Sfant se cuvtne slava in vJ!cli vecHor., Anun H,

132

Protos. Nicodim Mlindltif

Sfintele Icoane ell metanf ~i zabava, cautand sa den ~i pomelnice Ia SfantuL Altar, prin aceasta tulburand pe ascultatori si distdigandu-le atentla de la rugaciune, iar pe Preo~j Intrerupandu-i de la rugsciuuile ce trebuie sa Ie zica in tamain tot timpul Sf. Liturghii,

Este (oarte gl·at; can'" vedetn cum III unele Biserici, cu ocazia hramurilor sau a unor zile de pomenire, la presiuneaenoriasiler, se a~caza mese unde se mananca ~i bea ea In once c~aobi~nuitj pe considerentul cd llpseste spattu pentru asa ceva ~i ea prin aceasta nu se face nici un pacat, diei ~i agapele In vechime s€ ttneau in Biserici, unand dl s-a renuntat Iaaceastil practica. In aceasta privinta Sinodul VI ecumenic prin can. 74, porunceste: "Nu so cuvine a se face a~a zisele agape in cele domnesti sau ill bisericl, ~i a manes in casa lui Dumnezeu ~i . a asterne culcusurl. Iar cei ce lndraznesc sa faca aceasta san

, , '

s~U;ncete:ze, san sa se afuriseasca". .

Este "Ie 'nefnchijJ'llit oum.. sejJoate aecepta i'n unele Biserici a se aduce cocosi (de regttH! albi) in noaptea Sftntei lnvieri:, carela ttmpulcuvenit ei dlnta, spre hazul ~i inveselirea multor credinciosi, rnotrvandu-se ca prin aceasta se face amintire de cocosul care a cantat, amlntindn-l lqi Petru d:ell1treita Iepadare de- Dornnul nostru Usus Ilrrstos, asa cum i-a prevestit EJ, Ignorandu-se hOHirarea Iuata de Sinodul VI ec, tare prin canonul ss, hotara~t~ urmafoarele: "Nimeni sa nu bage In biserica (pridvor, etc.) vreun fel de animal, afara de Irnprejurarea ca cineva at flin caJatori:e ~i ar fj lovit devreo primeidte neasteptata si negasind adapost Ia vreo casa, soar adaposti la Biserica, in caz de vreo mare griIJ.din~" daca.anufialul n-ar fi adapostit ar rnuri si astfel omul n-ar mai putea urma calatorfa, ajungand in prirnejdie de moarte. Am }:uva1at eft samoo.ta pentru om s-a tacut I) deoarece not pretulm 'atat 'de mult mantuirea ~i

1) Me. 2,27.

fol.(jSU~ o~ll!lui. ",Iar dad'( cineva af face ~ceasta, fura'de sila prtmejdter, dupa ~uID am zis, bagfrnd animal ill Btserica, daca va fi cl~riC sa se cateriseasca, jar rnlreanu] sa se afuriseasca".

Afost cazul ciind s-a, vlizut cum PiC10;i care luctau Ia renovarea plcturtt intr-o Biserica ce a fost sfintitaJ til U mpul lucrului au tnlesnlt sa le intre c~U~le de rasa, pe care il ave au. eu ei, fara sa se gapdeasca sau sa aina 111Ustrarc, al prin aceasta savar~esc un sacrllegm, profanand Sfinta Blserica, e cuprinde u.imirea ~i uedumerlrea, cand vedem pe unii pictori care detin un atestat bisericeso pentru a practica TIQhiJa lor inzestrare ~j meserte pentru infrunlU~efarea Sfintelor Biserici, multe din ele ,dupa ce au fost sfintlte, flind nevoie de renovarea picturti, cUI1I In timpulIurruhu pe sehele, ~i fumea.za linistiti

~i fara jena, pgara lor pea de togte zllele, ' ,

Ct./, oeazia unqr mari haPffluri ~i pomeniri a unor Sfinti a caror Moaste sunt depuse in mario catedrala, eu care ocazi~

, se aduna zeci de mti de oament, vedem cum aceste Biserid ma~i, devin dormitoare pentru multimea amesrecata; de barbati, femei ~t copit, motivfu;tdu-se Itpsa de spatiu pentrn adaP0St. Acest! oameru trelfuie sa sue ca aceste scuze nu-l scutesc de pacat, fiindC"d hiserica I~i -are deStinaJia ei smnta ~i nu poate face abatere de Ia a~~asta nid Ghiarln situap.i deexceptte. ~~1 mult se admite de mare nevoie numat in prldvorul Bis~riell a~a cum prevad unele hotadri eanonfce ale Sfintilor Parinti: ~lCel ce se ,ad!lpost€$ie de nevoie. pe ua tinIp_" ln' pridvorul biseridt, nu se osnndeste. Daca sta Reo10 un tlmp indelungat, acela sa fie alungar ell terUiri, iar Bisertca sa-5i prtmeasci;

cinstea sa de casu a lui Dumn~eu"l). '

, De-aseme.lze,a se face 0 mare grerealli de ewe acele persoane care aduna hatisle~i oblecte mai usoare de Imbracilminte~ pentru a le pune jos! in fata Sf. Altar, pentru a trece ,

133

136

Protos. Nicodim Mit,tditii

Preotul Liturghisitor. Bste cutremurator cand'lnHUflim cazurt ca, femei ee fac serviciulla lumanari sau cnratenle, indraznesc sa tntre In Sf. Altar, 1ndHcand can, 44 al Sin. din Iaodtceta-care hotaraste: "Nu S8 euvlne ca femefle sa intre In Altar".

Persoanel« care aiutii pe Preot ill Sf. Altar se numesc paraclisieri san tpgrijitorL Ei se apropie in atrlbupuni de citetii de odtnioara dar nu se compara. Treapta de citet este prima treapta a clerului, urmata ~PQi de eea de cantare!. AsHlzl treptele de cite; ~1 Ipodiaconl nu mal an un statnt permanent, ele fiind' . acordate candidatilor la Diaconie sflu Preotie, inatnte de hlrotonie. Aceasta consacrare a lor se face de catre Arhlereu, ~i este mat rnult 0 binecuvantare, ce se nnmeste hirotesie. Refttit-OJ: la aceasta, Arhim, Nicodim Sachelarie, zice in careta sa, 1?Pravila Btserlceasea" cap. 9;.807, urmatoarele: 7lHirotesia este punerea matnilor arhlereului pentru a.sfinti clteti, cantareti ~i Ipodiacoru. Ierurgia lurotesiel se.faee 111 mijlocnl Bisertcil, fiindea ~i slujba lor este in afara de altar. Dupa arhteratlcon, pentru citeti ~i calltareJi sunt aceleasi rugaciuni, iar pentru ipodiaconi sunt deoseblte, Citetul §i dl.nH[rellli pot. fi rurote:siti

. de Ia t1lr&ta de 18 ani; ipodiaconii d~ la '20 de Mi, Citetul ~i dintaretu] are ca VeSJ1lMt la ~hliba urr fel de felonmlc sau stihar special, lara orar, Ipodiaconul are stihar ~i oral' pe care 11 poarta numai inctns crucis. Slujbu'lui rru este in altar, ci numal 'fn .~fata;.,aItarului de a a.iut~ pe' diatom Ia i111br:lliar~, spajarea ~j

servrrea arhlereului ~i a pastra ordmea In brserlca la slujbe, Citetul ~i cRntarerul se pot casatori sau recasatori farali:rote,: sle, Ipudiaccmul se poate casatori numai inainte de hirotesle,

. tnterzicandn-i-se ca .. 'ii1itoria san recasatoria dupa Hirqtes~e. Se pot hfrotesi odata mai mul~i cHeli ~j ipodiaconi, Sraretul ~ funcnune poa.te hirotesi citep 9i Ipodiaconi numai petru rnanastirea sa, ell 1nvoirea Eplscopului 11. Din cele amlntite mai

lJ SIn. \'lJ ec, tan J4; Sf. Nidlif'or 5; Iq, 2S, 1-5; NlIlI:t· 3, 9·13j 8, 18; IS, 1; 1 Co]', 12, 6.30.

Cum sa 118 pUrfam itt Sf Bis(!rica

137

sus vedem ca citepJl ~i cantaretulan obllgatiuni strfcte ~i limitate, nu au vole sa se bage In atnbnuunlle lpediaconului si

•• 1::.,.1 , .• J •

~CI sa poarte vesminte ale treptel lui, si anume orar, ~j nici ipo-

dlaconul sa TIU poarte orarul ca diaconii. Aceste lucruri sunt reglementate plio canonul 27 a] Sin. VI ee. care 'zice: "Nimeni dtntre cei ce se nurnara in cler sa nu se Imbrace in haina necorespunzatoare tagmet sale, nici cand petrece In cerate nicl

. ,

ill calemergand, ci ~a iutrebulnteze ilnbraca,nintea, ce este des-

nnata pentru cei ce se llUmai'a deja ill cler; iar daca vreunul at face asa eeva, sa se afunseasca pe 0 saptamana". Iar can. 22 a1 Sin," din Laodiceia, porunceste: "Nu se cuvlne slujltorului (ipodlaconuluf) a purta orar (pe umar ca diaconhj 9i niei sa paraseaca paza usllor sftnte", Am facut amintire de aceste reglementarl canontce, pentru a ne da seama, ca atunci cand unii copli, tlnert Sail mai va,rstnici, se 111ve~manteaza in stihal', unii purtand ~i orar lneins crucis ea ipodlaconll, pentru a servi In Sf. Altar, ~i a crea mai mutt fast cand ies cu Iumanarea la vohedul mic ~i voliodul mare, conform celor fl,ratate mai sus sunt vinovati de Imbracarea de vesminte ce nu Ie apartln si de amestecarea ill atrihutiuni ee nu au vote sa Ie exercite. '

in bri,vinta cantilrii bise'riC(fsti. daca se savarseste bine san nu, san cum ar trebui, vom ad~ce In mijloc C~l~n. 75 al Sin. VI ec. care zice urtuatoarele: "Cei ce ViII in biserici spre a can.ta, voim sa' nu se fuloseased nicl de lYtl'ig~te excesive, sillnd ~i fiI'ea,spre racnlre, nici sa rosteasca ceva dintre eele ce nu se potrtvesc ~i nu sunt proprii bisel'icH; ci en multa luare-arnlntesi umilitl~a sa seaduoa cantari de lauda Dumnezeulul celul ce vede cele -aSCl1l1S€. Curi cuvantu1 stant a tnvatat

pe fiii lui Israel. sa ne·c\u:erllici'i D. ",

Comentand acest eanon, eelebrul canonist Dr. Nicodlm 1Ylilas, zice urmatQarele: ;,Ca,nonu] prezent prescrie trei lucrnri fu

1) Lev. 15, 31.

140

Protos. Nicodim Mitndipi

eel care au datoria de a asculta ~j primi lnva~atuta predata, in aceasta situatie st pozitie de ascultstor, Preotul absenteaza

"T ~ - 1 ~

de la chemarea ~i datoria-sa. Clnar dae}i :IT avea mai putin

talent oratoric, el beneficiaza de impute.rni<rirea Duhului Sfant! care i s-a transmis prin Taina Hirotonlei, s~Tstinut ~i de cOll9ti- iota calitatii ce 0 are, de Pastor sufletesc ~i de Parjnte duhov-. nicesc. Referitor l~ faptul, daca mrreanul are voie sa vorbeas(:a 1n public 9i mai ell searna in bise'l'ica\ Sfintii Parfntt hotarase urrn{f,toarele: "TiM se cuvine lalcului sa tina cuv,a~taTe sa.u sii'1nvete: 'in public, cl sa urrneze asezamantulut predanlsit de DonmuJ st sa deschidd urechea latet ce au luat daru1 cuvantului I:llvitatoresc si de la acestia sa lovete eele Dumnezeiesti. Cad In Bisericac~a uaica, D~mmezeu a (acut dfferite madulare.dupa cuvantul Apostolului I), p;~ ,car~ Grigore Teologul tal· maeindu-l; arata lamunt randlliala In privmta llGestorat zicand: )~easta randuiaIa S'fi 0 einstim, fr21tilor, ~i pe-aceasta Sa 0 pazim. Unlll sa fie ureche, altul Hmba1' altul m§l1:1, altul aJtcevR_ Acesta sa tm'ete, lar acesta sa se 'invete" , si putin dupa aceeai 'Si Gel ce se-1nva'ta (sa fie) Intri.i .supunere, ~i tel 'celmparta-

,~~ f.; . I·.' '., t:

'Beste (sa fa~{t aceasta) 'intru bucurie, ~i eel ce sluJe~te (sa sla

ie~sca) (,:U Qsardie. Sa nu fim to~i Umha) aeeasta ~ste prea mrpurit; oiei t">ti Apostbli, niei to:ti PrOO1:Q0, nici to~i f11macitorr', ~i dupa aceea: "De ce te facl pe tiIte R~tor, oaie fund; de ee te f..'lci cap, picior filmL; de ce te ?pucf a conduce ostt, fiind ' pus, tntre osta~i?" ~i tn alt lac: 'Jnt~lepcilmea p,orunce~te: Nu . fii grabnic in cuvinte; nu to Jntinde imf)'[eunii m eel bogal, sarae ftrnd, nlti TIU cauta saW mai lntelepl dedit cet tnte- lep.li'~. larde se va gasi cineva ca va calea acest canon, ·sa':se

, afurlseasca patruzeci de zlle" - ' , , . •. .

, Intru- cat pr@ble-m.:i aceasta..« pred:ic~rii laiculuiin public, este foarte seri0a:sa,. V!1m prezenta mai j'Qs," in III tregiro G! comen tariul acestui canon faCl,lt tot de Dr. Nitod.iffi .Mjla.~: .Puterea

I) leOf. 12,27,

Gum' sa ne purtdm. tn ~f. 13is&icil

de a inva~a! des pre care se trateaza In canonul prezent, e~1e puterea «de a Instrui popnrul Dumnului si de a interpreta dogmcleDumnezetesti, care s-a das: prm darul Duhului Sfant nurnai ArhiereiIor si ace lora care sunt autortzatt la acessta de Arhierei» 1), A~a(L~~ aiel este, vorba in sensul strict af euvan!ului despre ptopovadulrea publica de conttntn dogmatic. Intemetetorul Blserldil a dat Apostolllor oj dreptul de a rost! astfel deouvantari ~i de a lnV31a popornl in adevsrurtlc credintei ,~j moralei, iar acestia au transmls acest drept succesor:tlor 1M3), A~adat, dupa dreptul diyin, nimeni altul, afara de :Episcopi si de Preotll autorisati de catre dansii, nu. are vote

I _ i j ~

sa tina in public predici de connnut dogmatic. Se poate aftr-

ma di pe tJrnpul a.cestui sinod, oarecare laici si-an insusit aeeasta «putere de a mvi;a» ~i tineau In pubU~ predici de eonttnut dogmatic, la adunarHe poporulun Partntii'smodului trulan s-an sesizat deaceasta tmprejiirare ~l referirtdu.se lao locurile .respective din Sf. Scriptu.di ~i 1.n special la trumacirea ~ui Grigote Teplogul mcuta la cuvintele Sf, 1\.~, Pavel din epistbl~'lui adresata Corintenilor, in,ferzit Ialcilor d~ a predica in publie adevarurile dogmatite, deoarec:e prtn aceasra so desfiin~eazfi «~ezamantul predanisit de Demnub iar eel ce pac~tuiC~U! contra acestui canon, se Qpre~te de la Sfanta imp&irt~allle pe: tlrnp de patfuzecl de zile.

Cu'Vintele din acest calloh:. fil publtc, arat~ lamnrit ca OPN- .li~tea, des pre care vorbeste canonul, se refera fa prQP(}vaduirea publica ~i.ih. special Ia predlea bisericeasca despre ches- ' tiun~Ie de crC'din!~t Facand deci abstracpede la aceasta, I1n Ii se.interflce laicilof, <~hici nu Ii s.e. poate iflterzice>>'>qupa. cum spune Zonara in romentarul la.aeest canon, sa'nu inve_re'de5- pre chestiunile de credin~a ~i sa nu risnunda la mtreb1rile cc

Ii se p:yfi, referito:r:la agste chestlunl 'J. Si ca btsenca nu nu-

,. ,

~ai ca. fiU a tnterzis acest lucru, ci cillHtr-ull anumit sens il "

II Sillt At. !I, 4S4, ,45>, llMtZS, 19. 31 [om, HI, 15: !Tim. 3,2.4) ;"lint. At. II, 454'.

t

~1 pOfU)lces,te, .se vede In lndrumarile· co ~~; nse ~ Ttebnic, referitoare )a, eei ce se casator~~c san la nasu de la botez, care sunt invtmttori :ai credinl£i ~i a.i me>.talcil' in limitele detenninate. Bisertca a p-rimit totdcauna ~ ~ul?lmire ~i ieru:hia h~sericeasca ntci odata nu a constderat drept yiola,re a d~eptur~lot sale, cand ufiIi dinire laic~ !nva~ati ~i e~lavi~~ise i~dele~niceau ell expunerea doctrtnei biserice~ti 1111imite anurrute, rand

et In calitatede invatat{)~i in scoli, de Gapide famille, de cend~catod ki diferitelo~ soci~tatj, 'se stfaduies~) ca .: cei pe care n coordoneaza, sa~~i Insu~ea~ca doctrtna ~r~~tiri~ ~i sa tf.aias'dt

in conf()rmitate ell ceas1it' (iocttina. ," . ,',

eu acest canon trula 1 nu stit in c6nt;radie~e ohieeiul stra.- .

veehi eXiste'nt 8i ~taZi dupatal'o laicH0t' evl.ayio~l *i nevo .. . taV .B~seridi.~ Ii se permitea °sa rosfua$ca cu:vantiiri iii 'biseriea

, ell prilejul lmnormantarilor,sau tn cimit!re "lainmOfln:._autare~ , celor defuncti;' deQarece CMOIlUI acesta ~e mdrei1pta rmpotrtva «puterii .de a Invata>::> UZUI~pata,in Fhip arhttrar Ide Calt'e laid si futpotriva invataril rnbtserit;~'.ih genere, a~~da:r impo-

. tnva drcptulvi faidlor d~. J?uteapropovadui m pu~liG iIi hise- .'. riC«f deopottiya cd petsmtuele p('eOt€~ti. PeUnga aceasta, Eplseopul4'este sihgurnlln,v~tator eu dep1ina pHte.re,. care In llrYna .

tmterii sale.arbiere~ti; au~o,.izeaza pe'fesp~ctivii sayoata ptopovadui'1n biseridi ~~i .1n geller~,sa lma cuvanta.ri. El are ~uterea abseluta den ]J,etli1ite 'sau de a in~erzice ~utUror fara deosebire, 's~· poara tine cuvarititri J'a serytctlle divine, fieln Di.se. rica fie afarl1 de btsenca, ~iJsa supuna' renzudi. ~~le prealabl~£;, . once cuvi\otare, tate se tine 'in, pubUc' tn futa m1porului. In

'urma'~cestui drt'!ptcal sa:u.1EpiscOIHll at' .d~eL}tul, c:ana nu este. oazul de ':vinlare·a <;<pute:riide a Inv~ta>~ care se:cuvine.,exdu_.' ..;siV ierarhie', 'sap~rmlta ~j unui}aicevlavinsc;a sa !illil cuV~irF , . tare-Is 'inmormantafea san pomeFlirea celof dei . DCV, dadf gaseste eft respecuva cuvantater pe care >trebuie oS~ 0 suptm a, In . 'prealahil cenzuril salesplrttuale, nu wntine ceva ce~r viola

sfintenia Bisericii ¥ .resp,ectivul ceJ:e.tl}tmial bisericesc., F~ra Q astfe!' de fjermisirtne ,ep~~eop'-ala, care trebuie sa se dea pen-' tru, fieoare caz spechll,~uci un laic nu.are dreptul ~i IlU poate rostt cuvintari nicj 'in biserica" nfci Ih locurlle sfintite (d~ pil-' . dft 1n ·cjmitire) 111 general", . , . .

,

in revista re1ig.ioasa .. Duiitinica Ortodoxa' nr. 7-$ din anul 1935, Inlrg, 3, gasim ,un anicol intitulat .Pomul de Cr~ciun" a carui text este urrnatorul: .Cu ani IIi urma am ararat si 1,(}i in aceasta foaie ea Pomul de Craciun nu este niei de

, ' I '_ ,

Qrtgine cre~tina ~i eu atat mal pupn potrivit ell datinile BiseriCii Qrtodoxe, '

DeSiguf ca este )Yagan ea ~WUea alte obieeluri. Nid steaua nu esre tara col()~lt ·strain., l'otu~i. ,1~i are ten1e~ }11 sfanta carte si este obicei vecbi In Ortoddxfe. .

, Ill.revista.l?cronica Romanului" pe 4egeU1bri~ a. C., Pr, Cerneacrede c~Pqmul de Cracfun at. fi de origihe galo-toIllana cum s-a cr.ezutpana aCUlTI, Bste ,po$ibil. In tot cazul otiginea pagalla it acestui obicei~ fill p'nate fi pusa; 1'.1 IndOiaHl Foarte posibil ca: lalllCeput .era steau~HnJl1are dnste, De at fiei ~t· 11111hletul cu. steau . Dar ell: vremea bradul, a tnlocuit in cas~ steaua. Un pomi~pr mal .mic S~\U mar maricellI cumperi.gata - ClI pU!ioe p~r~le. 0 stea - or-icitt de mi.cil - este mai greu de facut ~i de~i mal scumpa-. ~i poate Cit. ne.gustorii ., ~tun~i

ea ~jat)tilzl - 'specutau m.ult acest obicei. .

Afitra de aceasta - in IUijlooul i~ .flU ":'.vera~ata '!lradului 't,e inraure~!eJ()arte pl~l,f,. Afara zaJ)a~Lai ill ca~~ 'Verae. A~est~?- :.,. . si atil.1~a ,alteJ~ y~r,[i {ost prfcini sa hiruie bfadul~ AJ~:tU'p~d . )a ace.'lsta,~¥le,gUw:rile· ll@astre ell germanU" Infe1ege.m d~ ce a iruit pradu[ ., .. , .. . , '. .~

Este: timpul sa" fie1Jllocult ]Jar Sa stim ea nu-l vom inlocUi us~r, NOi sun::teulwd· foarte, foarte mult in aamirati« orie~tui· fa})t sau'obicel stdUn. Ni se pare d obiceiurile noastre nu sunt fnunoase, qu sunt bune, Suntem fuCa neformati. Pirea

, ,

144

ProWS. Nicodi1nMltfl.dilil

noastra romarteascacu toate cele ce 0 formeaza ~i 0 carac terizeaza, nu a ie'Sit mca bme la rveala din tot lnvelisul strain, care s-a asezat l}~ ea In cursul anilor, ~i ce frumos ar fi ea ~:l: rnele sa se 'Yndeletniceasca en copiii lor Ia face rea de stele rmci sl mati! Sau n-ar fi ell putinta ca, incetul ell iucetul, negustorii romsni sa se sileasca sa Introduca steaua, f:1dmd modele frumoase, cu preturl modeste? Da, Dar este Iucru foarte greu sa te Iepezi de coaja strruna, care -s-a asezas pe ochii nostrt, A

Aceasill l1rraurire sttruna se vede pftna ~i in cele matadanel , sf rnai tari t:r~dinte ale noastre. Nici Biserica, nici statul, nici cetateanul singur - luat aparte - nu este scapat de aceste

,

lnrauriri".

, Citind acest text publica; acum aproape 60 de ani, spre sur-

prinderea noastrs, afHbn exprimata ideea cit Pornul ~~ eraeiun l~i are ohftqia din paganism. Autosul artlcolulut reco~ . ruanda romsnilor sa-inloeutasca bradul cu steaua, pentru ca i ea are semnificatle biblica, preinchipuiud steaua care a vesrtt Nasterea Domnelui. Dupa ce fare csteva recomandari in acest sens autorul lsi exprima regretnl ca noi suntem Ioarte lnf'lu-

~ 1 ......

entail, aproape palla la admirane, de tot ceea ce este strain.

In l~cheiere el se pronunta ex "Nici Biserica, nici statui, nict cetateanul., I'lU este scapat de acestei'lfauriri~l. Privind ell atentie realitatea pe care 0 tratm, dupa atafi:a zeci de ani, vedem cit. cele rostite atunci, sunt foarte actuale ~i prezente, Dadi pe vremea aceea oamenii l~i puneau Intrebarea, cam ce origine are Por~ul de Craciun, ~i s-au pronuntat c~ ar,eA ongine p~ana, asti1zi~ vedem ed1 bradul a patruns pe furl~ §f 1~ uncle Sfl~fe Bisericf In ; Casu lui Dumnezeu, unde totul grateste manre, unde nid un obiect nu este ltpsn de semmflcatie sfanta., de sirnboltsrn, Bste si flresc S" ne intrebam, ce duta bradul irnpodobn, In Sf. Bisefica? Oa e l~i [ustiflca el prezenra in acest

loc preasfsnt? De buna seama d'i nu. .

. Unii crestini ce vin. mai rat fa stanta Biserica, ~i atuncl ohlsnniesc s~ plece acasa dupa ie~irea.~i atingerca eu Sf. Daruri,

.,

Cum sa· ne purtdm fn Sf Bisericll

145

censlderand ca lucrul acesta este esentlal, Pe tot parcursul sederii lor In Sf. Biserica, ei sunt chinuiti de oboseala sl de tOaIne, prin aceste dona tspfte diavolul cautand sj-i scoata~ara: ~J sa-l1nstraineze de Dumnezeu. 'lntr-o sttuane mat lericita ei stau pana dupi'( rugaciunca Dornneasca, TaHll nostru, ~i apoi pleaca acasa multumiti ~i convin~i ca au participat suflclenr la Sf. Liturghie. Dar trehuie sa stie ca toti care vln tarziu .~i pleaca mai inatnte .de terminarea Sf. Llturghi], sunt asemau~ti de Sf. Parinti ell Iuda vanz~torul, care a plecat marinalnte de termiriarea Cinei, ca 5a-L vfulda pe Domnul nostru lisus Hristos. Acestt er~tini carl sub afurisenia Sfintilor Parinti Apostollci, care prin canonul 9 ,hotar-Jsc urruatoarele: "l'oti credinciosii, care iiltr:l ~i ascuiHt Scripturlle, dar nu raman la fugaciune si la sfanta Impart:1~ire, trebuie sa se afunseasca, ca unii care fac dezordine In Bisertca". Prin asculrarea Scriptunlor, se Intelege ascnltarea citirii textului diu eplstolele sf. Ap. Pavel, ~i 'i din Sf. Evanghelii, iar ramanerea la rugaciune si la sfanta impartastre, insemna ramanerea pa:na' Ia it11parta~.irea binecuvantarn de incheiere.a Sf. Liturghii, dupa careputeau pleca acasa, Illlparta~irea de care face amintire textul cannnului, nu se reo fera strict la Sf. tmparta~anie cu Trupul ~i Sftngele. Dqrnnului, ci la Irnpartasirea de rugadune ~i de Inva!atura, pentru ea tmIjarta~irea en Sf. Talne nu se putea oferi ohligatorlu, fiind un act de responsabilttate personala. Dtlvadu.ln privtnta aeeasta ' sunt cuvtntele SfantuJ Apostol Pavel care zice: "Or-ieine va manca pft.t;nea aceasta sau va bea pa/:rar'Ul Domttului. 6fJ nevre(/nicie, ua Ji uinouat de Tt:ujJul ~vt de: ilngele Domnului. Sa se cerceieze mnul pe sine .$i asa s4 miiriitnce din i paine ~i sa bea din pahq,r. Gdd oeice trtiinimca # bea au neorednicie, osan6ia f~i man4ncd $i bea, nesoc,otind 1'rupu,t Dormiutui1J~). Daca Impart~~irea ar fi fost poruncita prin textul acestui canon, atunci euvintele de mat sus. nu ar mai ft

1) teo!". II, 27·28.

.tn' g~nu.p:IiI ~ la' §oAsea ~ cale de cateva.srue de metri) pan~ l,~ Bls~nc;t;J ~l ~'vO~' tt}cO}tml ,d~ trei ori rot ~ g~nunclti, pl~ tlnd ~l.pomeJIUcul cuventt, De-asemenea '~unt ~t alte bis~ct despr@ care se credeca ii1ergftnd acolo s,i. pHltind pometUice ~ tugdt;"illnj, se ~ez0Iv}l problema oasatoriei dupa plac a des conerH furturtlor a 'razbunadi in 40 de zlle asupra, dusma~~t ,~i ~~e cjjtin~e. Este po sibil 'en ceterile noa tre drepte s~ , fte ttflplUllte la aeeste ~f, Bis rici, dar ~stelle4.reapt~ idee a ce se n~te in mintea rnultor {fe~tini, di ar exista biserici ell har ~ai ~ult". S(l~ ~ ,t~ar ro~i)futini'. Toate bisericile sunt ~gatfl; in sftntente 5,1 har, rar ceea ce face 'sa apara uriele diferente este Gfedinla ,eucare noi le pa~im pr'a~l. Deci se cade sa ~~ frm ,ne,dl'eRli~ forland ,pe, ·~l,lmnezeu s'~ 'n~1mplineasaa oric~ fel de- cerere, fie ckiar vatamatoaI'~ satl: 'cOIlsideraiid ca unele Biserici au lUf;lt~nlllt dar dedtt llltele~ Cand 'eXista creainta;.si , dp'agoste, ,Dtunneze;u lu creaz~ c;Pj ar $,1 prin oameni patat6s't;, pr.epU?l se pove~tfi.~te i.fuiVietile Sfinplor~ c--l,O femeie tlesfr~n~la ~. _InVl~t?co~~l~I1 u~ei marne care a r1.J~at-9, ell disperru'e , .e~, se f?~ge p~ntr~ lucr'ul ,:acesta':, ¥az!ndta nu poate 'sc:ipa dm mauule marnel, ea $" ruga£ GU frica ~i cutremur; mlnunea ' S-,1 ptr~c~ t ,~ apoi 1m Rrell~a au pJenat la ill anastire;' pentrtl ' a

,faj:e po cainta. ' -.

" ,

"

J itt

Mufti dintre ",wi tJrivina tJicturite ce Impodbbesc peretti

. I .~... -

Risericilor noastre Ortodoxe. fie mat vechi sau mal noi, poate . I

si.:m pus rhtrebarea urmstnare; .. De ce lngerii ~i Sfin~ii suut, _ reprezelltati in vesmtnte largt, de .rcgul~ hunmoase, tar diavo-

Hi ~i padftosii, despllht~i de" vesmlrrte ~i Int'unecati?" Raspunsui • estf' urmatnwl: Din cele mai vechi timpun. s-a crezut si s-a chnstdetht ('~ vesniantul st tnvesmantarea, JJe lal'lg-a rnlul ce-l are de a prntfl:ja 'pe (10m de tnrernperii, este ~i preinchipuire 11 Darulnl sl hif)f'ClWanUirii lui Dumnczeu, rcvarsat aSupra Ottrnenilor. DovRrl~ este ~; faptul ca, Aua111 ~i E,va. ciupa ce sf-au sHlsiat 1)1'1 n paon hama nevinoviltiei, care-t ierea de ·.,rit¥i116a f(JliGinn.j,i~!lll Dumezeu Hind silitsa-i jzgoneasca diu Rai pentru ,1\ nu cum-lin sii-si tntinda mlina# !Sa ia toqde 'din po- 111ullJiqtii, Sfl manim(J6 si sit tfli/asca in vaci' ~J,mai mainte de aceasta ..1e-a/licut haine de fJieie si t-e fmhriiea·t"J. Adaru rare a fdSt rnzestrat ell atata tntelepcmoe, 1htat a pus 11111ne tuturor victuttoatelor, 'fir Ij fest in stare sa-~j confectio;neze .. Imbradt,nintej Iilnd silit de-nevote; dar Dumnezeu fa~and-lJ:

i h;VI)e ~i lh:lhrac:arldlIol Ol ele, I-a: lnvniat <;u~n trebute sa. se poarte de acnm maiute. tmhracamlotea (cuviincioasa) a fost

~i raQl~ne un dar al lui Dumnezeu, dupa caderea in pam!,ofe- . fit oruului pentru't1.--~j a€Operi rusinea g:olidunii, l?e care pacathLa descoperjt-o ~ mat tnult dedit atat1 avand ~i semnifieaJlc sfant.Dupa ce Cortul Sf~nt a fosr terminal, Moise a Ilrimit po-

. Itmca tie la Dmnne.zeu sa fn.ca ;.tiin miitase violf~ lacQ;ie {it

I. 'fJ~~inle ... 1Jesminte de slllfbti, pentru stuj~J in lnca.,~ul sflint ... $.i VB$mr'n.l J,finte jJentru AlfPon" 4). D umnezeu aleg~n d pe Aaron ~i pe filL sal; Nadab; Abiuct, Bleazarsi Itamar ea Preoti pentru.a sluji la altal'U"1 sfantS)~ a binevoit sa li se fad[ vc~mint~

. scumpe 'dURa sfatul Satl. avand por.un'ta, sa se imbraclJ (land 1)01. infra In Gortnl :adunarii sau Gana .M 1Jor al!,ropta de fertfelni.c, fu ~lantll., ca sit st1J;teasciJ; p(J;nlru a nu-:~i atr-age

11 RlC. 2} 15,._'~l i'a.:. ~, 17, :1) rae. 3, 21. 4) I~. ,;)9:.l. ;j 11:5. 2S,1.

. ,

(]{j.nl sane jmrttlt1'l fn ~f. Biser/eii

pamt asupra tor $1. stl moara" II. Ae-ea-sta tmi.rt:l aemna de sfmtenta loc~~uJui, ~i de slava lui Dumnezeu, al fJlrei chip trehtua S'a fte, se cerea respcctata sub amenmtarea pedeapsei.cij moartea, Dad astdzi io Biscrica Nouhu Testament, flu mal exis-ta pedeapsa L'U moartea corporala, pentru caz.uti de ahatere pianeaza: pericolul pedpsei ell moane-sgirituala. Sl dad!: slnjitoJ'ii Sfamului Altar nu indraznesc ntciodata sit savfu.sea~cit vreo $lujbu lnsericeasca, Para 11 fi rrnhraca~ in ve~miI~fe.le cerespunzatoare, cuu. pntem creoe ell credlneiosilor care vin in S~anL'l Bisedcit peutru a participa la Sf. Lttll1'ghie, nu 11 se cere a fi imbnlcati iutr-o ~inuta putriv'ita lesului s.Cant ~j scopu 'lui pentru care an venit aicj? Design}' cit nlspunderea este pe masura trcptei'pe care (fOCUPftJU ill Biserioa. De aceea este greu de expri~nat tn cuvtnte, eat de mare esl'e gr~eala acelor femei, care indraznesc sa calce ;111 acest Loca~ Sfant;, descoperite 91 cfezgolite In mare parte) eontrar yoli lu] Dumnezellj fiicl:nd nilburare.si senH(nand sminteala in tahr!nl eelor slahi III credinta) ~i risipjti CU mintea. Dar cu mutt mal zguduitor este faptul, cftr14 asemenca persoanese apropie astfel de .sf.1tilparta~anie, unele chiar ~i In pel'ioada de: l1acuta~ie c.ftnd nil an vole opt zlle, nici pragul bisericii s,a-1 calee! Raspunsul la toateaceste abated

'. • J' '

este realltatea pe . care 0 1rlim, manifest:tta In lip$a de pace) de li-

ni~te ~j despmeres sufletea~ca c~ se reslmte atat de prdfnnd!

AsVei de Biserici in Care s-au 'stt(t(;urat sumedenu de neorandulelt, care moruflca pc Inchinatori in loc d.e a-i via se

. . . , ~

despoaie ~le Sfintenia lotj le paJt~~este Darul lui Dumnezeu 8i se, de.<;tfneaza pr~p:~dlllni. E ~tiut ca_'~{)piii 1n f.J.milie1 cand nu asenItil ~is~ razvrat.esc .aSltpta parin~lorl_ ~ceia rre;'mai s~ferin-' du-l, 1i~Illnga din rasa ~i-i (lezmested~t. qand topiii fae numai nehunH ~i)lu inv,ata, llfofesorh Ii lash. 'f;cpeteori si.i elimi- - na din ~coaHL Cand ucenlclt nu asculta de maistrul Ior .51 nu 'invala me~erie" li da al'ara. Cane ostasii calct randuielile ~i

lJ Je~. 28,4-3.

152

PI·OtoS. Nicodim Man/lira

acei tftlhad, venind en- pocainta in msnasnre ~i viemmd cu rnulta

psrere de diu, 'i. •

BISERICA MANfUIT!

DE NAv ALIREA ERETfCILOR

Odata, origenistll adunandu-se din diferite locuri, avandin capullor pe unul Leonte, voind sa navaJ.easca. fara vesta asupra lavrer celet mari ca sa risipea$Ca turma cea &ept-credinctoasa a Cnvtosului Sava ~i toata lavra 8-0 darame pana la temelie. Pregattnd ej multime de cazrnale ~i diferite unelte de fier cum ~i arme multe, mergeau in calea lor en mare manta

Fiind ea la al doilea ceas din zi, a cazut peste dansH pe cale

o ceata mare ~i neffilr<\ indtt toata ziua ostenmdu-se, n-an aflat Iavra Au rahlcU prin 'locuri neumblate, unde l-a apucat.noap- . tea. Abia a dona zi s-al! aftat Hinga manastirea Sfantului Mar- .' ehian, PricepanCl ca nimtc nu pot folosl, s-au Ifl1pr1i$tiat cu ru-.

sine fiecare in ale sale l). •

,ERETICII OPRITI A DISTRUGE 0 BISERJCA

Sfftntul Teodor pastorind turrna lui Hrtstos, se sarguia mult sa pjarda eresurile ee se inmulteau. Ereticii umplandu-se de manle ~i mare ju~ltne, s~au sculat in rautatea lot' ~i adunandn-se s-an sfatuft, ca bine inarmap silnavaleasca asnpra bfsericu El au sscotit ca, sa - intre In biseridlla ziua prazniculni, in vremea dintarii soborniGe-~ti, s~ ucidil pc pifstotf.~i sa'l tisipeasca eile. Dar nau facut nilnic: caei' s-au impljnit cuvinteJe Sfintei Scripturi: ,.Cugerat-au sfaturi desarte 111 inimiIe lor· care Illl vor pniea sa stea ... " ~j, Astfel, de cate ori por-

II y, Sf, 9 dec. ~l "s. 2tll 12.

Cum §i111B pZl-rtiim in /if. Biserica.

153

nea.~, spre biSericii eu rautatea lor cea sfatuital purerea lui, Dumne~eLL 11 ~op!,e~~ Un.eorl Ie amorteau maittile, jar alteori 0 vaBaie de fOG resea ill mtampmarta lor, ~j.j alunga 1) V, Sf, 9 iulie).

,Vede~i c'UJ~ a ~lparatDumne.zeu biserlci!e.Lui'iJl care predonuna bun-a randuiala bisericeasca:? Tot] sf to ate care doresc a dalnut malta vreme hiserlca lor, sa sco~td din ea arice neoranduiell, sa 'pazeasCa futr-1us,} eu toat~r Iuarea aminte: buns-cu. viin~a si buna-randuiaIa. Numai astfel va sta, va (Hiinui si nu va cadea., Bisericile acelcn despre care am auzlt ca au 'fost: unele avartate sau daramute de cutremura altele arse de foe altele jefulte de talhan, altele spurcate depagani ... de s-ar Ii pa:it_ln de buna-cu viln ttl ~i buna-l'an.duiali\, n-ar fi ajuns 111 pra}Jadul acela ... A~~llhlr ~i btsertctle acelea ce VOl' pazi in ele buna-randuiata }Jusa de Dumnezeu prin Sflntll Sai vor sta. Nimcn~ ~i nj mie nu le va putea strica ll; 1:nsa cele ce nn pazesc b~ll~ randuiula. pusa In ele, l1ll vor putea stu. VOl' dfdea in pra~ pad, m mare mmicire j! asa CUJl] a etlzut: Templul Iu] Solomon .distrus de haldet, Templu] Irodlan distru,S de roman! biseri~ ~ile Egiptu~ut .. BiZaIl!ului~ Sf. Sofia din Const~l.l1ti110pol) transformate In geamu turoesti ~i alte multe biserrct din dlferlte vremurlsl locurl.

,

To~i cei din casa patriarhllor, Avraam,...!saac, Iarob si din trlburile israelite, care IHlU primit randuiala Cil'culhcideril s-au starpit din popornl lui D11lltnezeu 1), Casele Bgiprulu], care n-au prlrnit ~i n-an avut randuiala stroptrh intrurtl lor cu saltoele rnielului pas-cal J~ pragurl ~i amandor usoru ~t) all t6st l:Vite de- Domnul, omorandu-le pc toti i'nt~j·naScUtiil de I:{ 0111 paml la dobltoc§. TO,~i ierusahmleni1i b:arba'~ ~l fen;ei, biftrani; tlneri si copn, caren~au primit pe fruntea lor Sernnul lui Dumnezeu (t) de Ia omul11nhraeat cuhama lunga, pl'eoteasca, si eu c-lIima1'a la br:illt trimis de Dt~11111eZeUi au fost onlceIatjti' incepand de

/ ~. I) V. Sf!) iulie, ~I p~~ 131, .I2.18; 3 Imp. J,'4; 9. 4---5: .1) 1\. &~, .)U,~2: 3 ~lrJl. 9: 6"-9: -t lmp, £5; DlUl9. l6; ~ft. '1,1·21. t) "at. 17 1"'IC5, -l 1+1<:" SlIce. J I I-J '~3' "9' p. ~7· 51

J' , ~. 8" - J ~,.0.1~ I ~ I ~. r :» '.

156 Protos. Nicodirn lrft1tuli/il

duielt sftrue in Biserica Donrnului, ziceau adescori Ct~ aprin~ dere: Ravna Casei Tale rn-a mancat pc rnlne' 1\ Iar aceta care-t clevet'~sc, harruiesc' si lmpiedica a-~i' face, si Im!)lini ~i Indatorirea aceasta, sunt niste aduuatur! ale Satanel·1_

SFINTENIA SI UARUL DIVIN PARASESC BISE1UCILE

. : IMBACSITE DE NEORANDUIEIJ

Oarecare crestini mergand la praznicul hrarnului Blsericii Sfantului Dimitrle din Tesalonic, au vazut la () raspantle IJlt~llnindu-se un Arhiereu ~i lin ostas. Ullpa ce s-an salutatcrestineste, ilttebandn-se unul pe altuleineeste ~j unde merge, Arhier~ul Ahlle a raspun» pHingand:"pcmnt pacatele ~i fa.tadela" , gile lumit rl1HL porunctt Dumnezeu ea s~ ics ~i~ Larisa: p~ care 0 p~zeaill. Dnmnezeu vreasf 0 dea Ul mai~11e A~aJ ~n~lor sl ma due unde-mi va porund". Ostasul - SfantU]m Dirnitrie . - pHlngind, a zts ~i el:i,~i ~u asemene~ an~ 'p~ti mit; Arhlereule a lui Dumnezcu, Ahile, De multe on amajutat Tesalomoenilor l-am iZ15avit din rohlt, din felnrite primejdii aauca-

~ ., • ~ 0

toarede moarte $i dill tflt felul de neputtnte, A un UHH1, p~n-,

tru rnultele pacate ~i Htl'ade1cgi ale lor, s-a depa:tat D~ne. zeu de la dlinsii S1 rni-a poruncit mie s ·1 Ias pe ei, ca sa-t dna In maini1e < garenilor. Pcntru aceasta am ascultat porunca Lui si 1n~ta am iestt de acolo sl ma due unde-mi va porunci".

. Din acea aratare. crestinii au cunoscut ca Sfantul Arhiereu Ahlle ale csrut Sfinte M~)a~te pazeau cetatea Larlsa ~i S,fantlll Dumirru, ale carui SHore Moaste p:lzeau Tesalonicll~lc pataseste, L-a 0 llUla dupa aceasta Tesftlollicul st LHris~l au fast 11<1-

. .' 'f

tute ~i rohite :d~ turci il.

I} rs, 69,,9; Iomd, 17: j lmp. 19, W; 1'1;, 3,~; i;lC~, 14-16 21 2 lim, 3. S-9. t3:

Apnc4. 9;3. 9. 311"rol. ~i V. sf. 2h oct.

CII111. sa ne purtlim in :~[ Biserlcs.

157

DARUL PREASFANTULUI HUH SI INGERUL PAZITOR,

. 'v· ~ _ ' ....._

PARASESC 6ISERICA SFANTA SOFIA

DIN CONS1'ANTINOPOL

in noaptea de I 1 mar catre ora 12 noaptsa spre marea In· tristarc a grecilor, s-a aratar 'UJ1 scmn Dumnezeiesc deasupra biserlcii Sffinta Sofia. In clipeala ochiuhri s-a cuprins tQ,.'lUI cetatea de razele unei lurnini asa de marl; ttl care pard se adunasera toate fulgerele care lurninasera fa crearca universului, Scmnul acela a Ingrozit foarte mult pc greet Ei netntelegand cauza apartttei acelei lummi, socuteau ca, turcli VOl' ft dat foe Constantinopolulut. Dill aeeas-tf neprlcepere a lor s-a ficut 0 ,gt:d'Zava larma ~lstrigari fHsperate, In€at toti alergau ln toate

partile, ca ~mf!~i!i de drsperare, chemand In ajutor ptl concetatenii Ipr. TOfi din toate partile alergau dlsperatl si cautau sa se Informeze de strigiUele disperate ale.ostasllor de prin [urul hi ertcii ~i ale poalelor muntelul, Aj(lllg~nd Ia biserica Sf. Sofia, prlvesc ell rnlrare Ia vapaia care Iesea de pe ferestrele cele de deasupra turlel Sf. Bisenci, Acea vapaie quprinzind in:lltimea acopersmantuhu intregii bisertct, a lqmmat fira intferupere nrai n uli timp, Htr~ USB schlmba.in alt.chip san culoare. Mai pel!' urma unindu-se toata vapaia aceea lummoasa, s-~.facut III caleva lipe din ro.~eata ei 0 lurnif'lll mai mare $i mai straIueitoare. ' Acca lumina de deaSUpl'fl acoperamiIntului hlseticti rididindu~ se la rn~ntlme, s-a atins de cer care d schlzandu-se, a primit-o, .Ineat nimdni n-a mai putut s-o vada_ In chlpul acesta ~~a rrdiql ~t ~1 disparut acea Illinune sau acel semn Dumnezef sc,

Patrlarhul ca manor ()clilarfll aeelel aratad~ vazfmti pe 1111· , par~tul bizantin Constantin Paleologul al Xll-lea, neihduplecat a se.refugla dip Sfanta cetate, li zise: .Destul decunoscut it' este tle, 0 imparate, despre prezicerile care le avem dirratatea timpuri, ca are sa fie surparea acestei cetatl si a cetatenilor

Protos. Niaodxm. MiJ.llriijii

v " ~

BlSRRICA VIE TRANSFORMA SI INALTA

Sl1FtETELE LA CER ~ ,

Oriunde Yom urnbla nol, Ispitlrorul ne urmareste ~1 unelteste cum sa ne tnrplcdtce pentru a nu ne irnplini indatortrile noastretrestinestl, duhovntcesti, sfinte ~i btneplacute lui Dumnezeu. Oar cu mai multa furie ne urmsresc vtclenil draci, In Sfallta Biserid,' pentru ca nu cumva prin adevarata credtn ~io~ie,. atentie, buna~cuviin~a ~i buna-randuiaHl, sa ue ridicam de pe paman,t Ia eel' si sa stIDlltn Iocurile sliiyite, din care ei au cazut, Ilrmarind povesnrea de rnai [os, vorn afla ce minuni Dumnezeiestl se intalllpla in Sfanta Biserica, in timpul Sfintei Liturghii, ~i astfel ne vom da seama de ee se )upta diavolul sa fad. tulburare: prin oamenll rauvQitori, ssu prin cre~tinji 1ndaratnici sau ignoranti.

Un llnparat credirrcios ohtsnuia sa asculte zllnic Sf. Liturghie. Intr-o 'li fund retinut de 0 mare nevole, s-a 'invrednicit a vent lil Bi&edta numat c1.1 auhul, ca oarecand dreptul Simeon 11, Atune! lui i $·~m descopetit niste Dumnezeiestl arutari. in remea vohoduluimare a v{'izut un s.taIp hunlnat ~i straluciror, foarte inalt, de 1:1 Sf. Masil pan~ sus la lllulpmea cerului, Langa Sfftnra Masa vazu un Prune rninuhat, rnai luminat si mai stralucitor dedit t a~a stralucirea soarelui de pe cerul senin

, .

. (lin arniaza zilelor, Pe Preotul Ilmrghlsrtor I-a viizut schimbat

ca fara cristalului. La dintarea chinorricului, c~nd Preotul s.e vpregJttea sa se Illlpru.·ta~eas'diJ Primcul DtW1l1e ,eiest a sarutat pe P1'60t ~i Preotul pe Prune. in acel timp Dumnezeiescul Prune: ' manea pc Preot ~i PJeotul rrunanea tot t:ntreg ;ii sa nato s, lmparatul1nspaimantat, Ii zise Preotulul: "Ce &tai ,~i nu te Inrparta~e~ti cu Preasfantul Trup ~i Sange al lul Ilristos Durnnezcu?" Preotul i-a raspuns: 'IA~tept putin, ca mal lfitai sa ma ia Acest

,.

Cum s(1 ne purtan: in ~:t Bisetica

161

Dumnezeiesc Prune casa rna prefaca jn Slnesi precum vezi

. , ' ,

apoi atunci sa rna impartasesc ~i eu cu Preasfantul Sau Trup ~i Sange. Vrei sa ~tii cine este Pruncul acesta? Acesta este Imparatul tururor lmparattlor care au lmpara~it ~i tmparatesc pe p~(Infbltl Stapanul tuturor puterllor cere~d~ a1 tuturor z(dirilor ~i aI intregulul univers".

AAcesteaA auztndu-le imparatul, s-a aruncat ell fata la pamant, rugandu-se Cli lacrirni fierblnti Imparatulut Ceresc sa-l ierte ~i sa-I binecuvinteze. Pruncul prlvlndu-l ell fata vesela, 11 binecuvinteaza cu dreapta Sa, zicand: .Bincuvantat sa fii de TaHt1, de Mine sl de Duhul stant". Astfel blnecuvantandu-l SHf- T panul, s-a sculat tmparatul ~j L-a vazut pe Dumnezeiescul Prune inaltandu-se la ceruri cu Preotul ~i eu tot! binecredinclosil crestini - Pastori s,i pastori~ - pe care-i pomenise in ziuaace~a, infafi~andu-i Inaintea prea mllostivulul Parinte Ceresco

Aceste 'binefaceri Dumnezeiesti cunoscandu-le si noi sa luptam din rasputeri a vietui in bl~na credincloste, ~ uwinge neoranduieHle, vorbanile, rasurile, IJllpra~tierile ell rnlntea la grijHe veacnlulacestuta ~i la desertacluntle lumest! pe CMe Ie face satana prin slugile lui, cliiar st in Sf. Biserica, .. stiind di:

"Fara lupta nu-l CllI1Ui1~", ~i ca, "Dd nu se va Iupta ctneva dupa lege, au se incununesza" I). Astfel, luptandbine, pana la sacrlficlu, fie vom invrednici ~j n01 a vedea pe DUI1111eZeU ~l. Avraam luptsnd contra Intunericulul din vremea sal s-a Iuvrednlcit a vedea, a gazd'ui ~i a vorbi eu Insus! Dumnezeu, In persoana a treiingeri". Iacob-Israel, dupa 0 lupta cra:l1cena, vede ostirea lui Duiiinezeu, precum adevefeste el insus], zlcalld: "Aceasta-i tabara lui Dumnezeu ... Am vazut pe Dumnezeutn fata sl maJ]: .tuit a fest sufletul meul" .1). Moise, dup.a Iupre bTl'eIe ~ suferiPlc., vorbeste cu Dunmezeu la rugul 'ihfHf~ftratJ deasupra mnntelui Sinaj ~i In aite pi1rtp). Moise ell Aaron,-Nadab, Abiud ~i 70 de

1) I Tim. 4, (l-II; '2 Tim. 2,5;4, 18.l) Mt. 5,8;~omp. Ps, 14~ 16,5;25,3-12; 50,11-13; 1 loan 3, 2·3; tv!". rz, 14.~} Far. 18,4) Fac. )2,1-"3,24'30. 5) le~. H; ri-10;25-31; .13-%

NullJ. J7·19,"'$. a. .

164

Protos. Nicodim Mll11ditii'

dul la ele, sa cugete Ia cle, sa le Intipareasca mai hine In rninte, sa ~ Ie sadeasea adanclll Sufletul lor ". Sa-~i lumineze cat pot mai mult mintea en cuvantu1.1ui- Dumnezeu, asa fel ca sa nu S'e afle Jn mintea lor: desertaciunl, cugete urate ~i ln~legeri rete, ca sa nu ia dracul loc sa-i spurce eu ganduri viclene. Apoi acele onvinte Durnnezeiesti, pe care le-an auzit in Biserlca, sa

.. Ie spuna ~j In cellalti pe ~al'e-i vor Inta,lni, zicandu-le: "Frate! lata aceasta 51 aceea am auzit astazi In Biserica. Aceasra Isto-: rie 51 acea viaHi a cutarui Sfant amauzit ast~zi in Blserica lui

" T· 'to •

Dumnezeut Dorestia sti ~i a te Iolosii Asculta.. ~i asa Ii spui

tot ce ai auzit. Preeum cei ce ies din gradina san din vreun magazi:h In care se vand mtruri ~i parfumuri ~i 11.n cu ei Ilorl mlresttoare, nu numai ci Ie miros, ci si altii care merg aproape de ei) a~a ~i voi cresttnif, cantt ie~iti din Sffil1ta Biserlcn, sunteti datori a da si la ceilaltt Irati ai vostri acele cuvinte

• ~ • I '

folosltoare de Suflet: ce ati auztt si v-ati invatat si en acestca

I " I· -

sa-j nnba1sfunati *i pe dflO~H. '

Vanatorii sau prinzatorii de pas'ari, vrand a trage ~i prinde multlporurnbei, ImtiHintcSc putini din et, Ii ung cu parfumuri, mirosuri placute ~i Ie dau drurnul sa zboare pnn padurf, Porumbeii salbatid snutind mirosul placut de pe porurnbii unsi eu parfumuri, se apropie de ei; se adunain jurul lor ~i asa vanatorii il prind en us,utintit A~a fac f?i pastorit Bisericii; Arniereil, Preotii ~t l'lva~atorii erestmtlor, Ei ung p~ crestinii veniti

·111 Biserica eu mireasrna Dumnczeiestilor lnv:ataturi: ae eredln- .

. ~. ,,,

ciosiei, a faptelor bune, a sftntentei, a lumtnarti ... ~j apoi le dan drumul din Biserica. Crestinii astfel rniresmati, ieslnd afara, 1nva~ pe ceilalti. cresttni cc n-an fost 111 Biseric~ cele ce aIJ

, inva~at et, Astfel ti rndeamna ~i pe ei a se duce 1.3. Biserira ca sa primeascs acelasi folos. Cu ade\?arat e mare nl~ine ca :£lobitoacele celc necuvantatoare ~i zburatoarele sa $e fadi 1l1'icina a prinde ~i imbHlnzi vieta!iJe cele ascmenea lor lar oamcnli

Cum .'iii. ne pm'tam il,. ~if. Btserict/

165

cuvflnta~ori si cfe~tinii Impodobt]! tnDnnIllfZeiasca Intelepdune, sa nu sc faca pricina a aduna Ia Biserica pe fratii lor crestini, cei de o fire *i credinta en ci? JlNu vedeti porumbeii - zice Sf. loan Ilrisostcm - cei un§i ell mlrurt; cum iesind, vaneaza pc al~ii? Aceast1 sil Iacem si no! Cad ee indreptare vom avea, cand dobitoacele cele necuvanratoare sa poa.ta vana pe cele asemenea lor; tar Hoi cei cinstiti ell cuvant ~i ell atita tntelepclune, nu ne tngrijlrn de acest fel de vsnare" I),

Pasarile cand ana undevs: Faiml, firimituri de lUancar£, dupa ce manfrnca ele, se dUG ~i cheama ~i pe altele acolo sa se hraneasca Asijdepe!l fac ~i furnicile cand afla dulceturi, carne,

, peste pri'ijit proaspat. 0 pilda buna dau ere$tinilor si aricii In pnvinta aceasta, Ariciui, can~ se CDC strugurii, se duce in vie, tie sl1ie pe vi~a; manandl struguri pana se saturs, apel scutura vita cu strugun pana se umple pamantnl en broboane. AI,oi se da jos, se tavale~te prin broboarrele cazute pana se Incarcil blne, se duce cu.ele la culcusul san ~i i~j hraJle~te puii. A~a trebuie sa [ad! t@ti pa:l'in~ti crestlni. On de cate ori vin In Sf. Bi.serica, sa asculte ell luare-armnte, en evlavie, slujbele ~i CuvantvfIui Dumneze I pana se satnr:!, apol sa-I duca ~i s~l-~i hraneasca pe to? casnidt lor: .Cirvtntele Mele sum duh si vh\la... Cl1V~ntulll~i Dumnezeu sa locuiasca bogat in voi.." ~). .Poruncile (cuvintele acestea Dumnezeiestr), pe Care p le spun en astazil a le ai ininima ta ~i tn sufletul tat1~ Sa le inti-

. pate~ti .Ill Oii t1U, ~i Sa 'vorbe~ti cmd ~ezi ia casa ta, clod mergt pe cale, caud te cnlci ~i dud te SQo1L Sa le legi ca semn la mana si sa le ai ca pe 0 tahJita pe fruntea ta, Sa le scni pe usorti easel tale ~i pe portile tal~» 3).

- 1) Euy. la }\ post. "Qe flamflnl.e~te: I'failIla~ullall htUlle1ile·I.I) loan 6,. 05, CQJQ~. 3, J Q.

Jl 2 Lege,6, 6,9.

, ,

Protos.' Nit;odfm Mii'llditii

'\

'tRES1:lNU ADEVARA;TI ~l TAC~D TR:l\:G

\ ~ PE' AJ. TIl· LA BISF;lJ1CA' .

[, " I

168

Protos. Nicodim Mlindi!a

t~~ire, sec~de a pleca de fa Sf. Masa ~i alesi din Biserica ca niste lei scotand foe, atat tncat sa va vada Im bracati nu eu ' hainele-si podoabele imparate~ti, ei eu Insll~i Imparatul Slavei 81 draC!j sa fuga' de vol ca de foe; iar Ingerif sa se apropie. Ca niste lei, foe scotand din gura lor,a~a sa ne departam de la Masa cea Sfai1ta, facanelu-He infrico~~~i diavolului ~i pe caput nostru (Hristos) cunoscandu-L ~i drugostea cea aratata catre HOL. Acesr Sange, cand ne tmparta~im en vrednicie, Izgoneste pe draci si-l face sa stea departe, cheama 11lSa catre noi pc Ingert ~i pe Stapanul1ngedlor. Cit ori unde ar vedea Sangele eel Stapane~c, fug dracil, iar jl1ger~ aleargu dimpret~na ... C~i ce se jmparta~sc din acest Singe stau impreuna cu Ingeri: ~i Arhangij:elJi ~i ell toate puterile cele de sus ullbtacati ell lmbracfirninte imparateasdi si to ate avsndu-le duhovmcesu DiU n-am zts ceva 'inca si 'mat nununat, ca chiar ru Insus! Imparatul sunt 1mbrarati cei ee CU vrednicie se Itnpart~esc", J).

Pentru aceea din aceasta evlavie a yoastra cc utmeaza? Vazandu-va aceta care pentru pacatul ce au 'facnt nu s-au invrednicit sa se hnparta~easca. sa S~ olXlrasca pe sine calndu-se.si zicKnd: "or fericj~ 81.Ult acet frati cre~1irLi ai nostrl, care s-an 1nuednicit a se lmpITrta9i eu Duml1cZH~e~tile~i fac~toarele de' viata taint file Domnulut 5i aprimi pe Imparatul-Slavei stacel Dal: sl Sftutenie 111 Inunile lor, pentl'll.cil s-au pazJt curat] ~i u-au 'cbut fu vreun p~cat care opreste pc 0111 de la Dunutezeiasca Imparta~ire! O! Tidno~h ~i de trel ori tidUo~ji de nol, tare

, pentru pacatele ce am lucrat, ne-am opril de la Dumnezelestile Taine ~i ne-arn lipsit de acest ceresc ~i nepretuit Dart O! Vai de jalntca noastra ticalosfe! O! Nesuferit~ paguba ce. am patimitL .. Acestea VOl' zice ei pocaindu-se, tar acestei pocail1V~ , a lor, voi sunt£li pntint1Jtori ~i prin urmare ve~i lira plant ~j p,enu'u aecasta de La Dumnezeu A~a Htdlnd, cu timpul Ii veli atrage ~i pe ei la DumnezciasGaImparta~ire ell buna prega- .

tire ~i' folos, . ,

I} Om, 43 la luan,

I

Gum sa ne jJUYldmi in. ~y Biserica

169

· CASEIE CRE~TINIL9R ADEVARATI SE FAC ~I .BISERICI PRIN RUGACIUNI, CITIREA

~I ASCULTA;REA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU

.

I ~i 'acesra este un adevar invederat. Crestlnii adevarat! pastr.afori ai Darului lui. Dumnezeu intf-insii' se ostenesc ~~

. , , .

toata buna.ch1bzuiaHf ~i osardle ea sa fie ~i sa nlmana Biserici

ale lui Durnnezeu ~j Locasuri ale Duhuhu Sfantl). Acestta dUI};1 ce ies din bisedca, in drurnul Ier spre easa vorbesc ceea ce au auzit in hlserica, cuvantul lut Durnnezeu mantuttor de suflete. Dupa ce: intra ln casele lor, primul lucru este tnchinarea adusa lui DqlUnezeu':inaintea Sfintelo/lcoane. Apol stand Illdata povastcsc femen, copiilM 01 slujitonlor, cele ce ~uauzit'~j invtt. rat In sf Bisertca, El, povestesc ell nmJta lnsufle~lre predica, Cazania Dnrninicii sau Viata SfanttIlui zilei, pe care au aseultatoo ~i memorizat-o. Acestea Ie povesiesc mal ell seama tn vremea rnesei, unde stau si mananca cu buua-cuvilntaca 51 In

, , ,

btserict, privi nd eu ochii sufletesti Ia Hristos Dornnul, Care

S tIT nevazu t in: cap ul meset. In ami 11 tirea aceasta, Sfin ti i Apostolt 5i urmasii lor dind ~~deail la niasa de pranz, Hba~ un loc

-libel'p.8 care 'paneau 0 perna ~i pe e:a 0 p~rtjciCa de paine ... cafe se practidi p{tna In prezent prih SIintete Manastiri de ob~te21. Patnlll~i de florul siant al e daviei, creelincwsii stau Ia mesele 10:1' cu toata burra-cuviinta ca :;;i in Blserica, in mare Iiniste, gritlnd din vreme In vremecuvtnte de prearnanre lui Dumnezei], uaeor] cantand Domnului cu adfinca evlavie, Astfel

;1 . . , •

printre marreare ~i bautlll'a cant~ 81 dlte 0 c1ntare sf1tma rnul-

tumind Celui ee-l hrRne~te '(;;u dar~rile Sal.e cele bogate, ktand sauJucrand In casa, ei Sf? feresca,vorhicuvinte putreCle) ru~i: noase, ell cantecJ:! lumesn, curvesti nu-aduc Hiutal'l fluieraJ!i

• 'I , ,. ~

~i jocuri lIt casele lor; cl graJesc, povesteso acea dtntare si stail.

,

1) J Cor. 3, 16: 6, 11).20; 2 COl'. 6, 14-18. tl V(;'zi r:indu!alll f'anaghiei la ObednWlin Ce:tsleavel~ marl ~l mid.

"

. 171

172

Protos. Nicodim. Manditii

A~a urrnaud crestinii, l~i pot pazi pacea ~i sfintenia dohandita ill Bisertca ~i in casele, CU11i}c, gradlnile, tartnile lor ~i in Iumea mare. Eiecare crestin, fie agricultor, mesertas, ostas, SCI'vitor, dregatorjudecator, negustor sau de alta indeletnldre, boga~ia duhovnteeasca dobfindita 1n Blserica, ~i-o poate pastra, ba €hiar si inmulti, de va fi devotat lui Dumnezeu, Aceasta o adeverestesi Sf. lo~n Hrtsostorn, zica.nd: "Nu e trebuinta de loc, nicr de vreme, ci in tot IOt:ul ~i in toata vremea e ell putinl41 a te 11l'ga ell IlU ntea, ea macar 'in Hirg de mergt, mscar 111 cale, macar cu prieteni de sez! impreuna, e cu putin~a a destepta Sufletul ~i Ufdilld a striga, ca asa ~i Moise a strigat ~i Dumnezeu 1-a ascultat I). Macar mester de vel Ii si tn casa de lucru de sezi ~i Iucrezi, P0~i canta; n~~cal' soldat de e~ti, In judecatorie staruind, po!i a face aceasta":"

Mai mult insa ~i mal Indenscbl, veti putea pazi tntreaga cura~enia ~i evlavia ce llti luat. din Brsertca, daca veft alerga ~i va veti duce des' la Blserict, improspat1ind cu JWi l'ovatat1U'~ silinta voastra la cele bune. luminfulclu-va mlntea ell lumina DUIMtezeiestii cunostlnte si·1nc.'1[ziud vointa si inima voasti'~l '

• , 1 I , '1 •

ell dragostea lucI;itrii 'poruncilor lui'Dumnezen. Precum haina

cand se spala dcsnu 8C murdareste, ~i pre cum rasadul rand se _ ucla des" nu se usuca ci .se pastreaza Iraged ~i rodeste; asa ~i crestinul ell cat se duce mal des la Biserica lui Hrtstos $i se spala ~i se adapa din izvorul Dumnezelestilor invataturi, se foloseste mult. AstfeIr se paze~\e curat ~j ruct nu se lntineaza., nic! llU se ustlca rodu] faptelOr Iul bnne ~i evlavia: ci mfli mult se lnmultestc din zi ln zi si face roduri nemuritoare 51 vrednice de visti~rialmparali~i 'Ceruri10.r, se face vrednic ~i de 'terfctrea Dumnesetescului David) ce zice: .Fericit ~a.rball1l care va C11gyta in Iegea Domnului ziua si: noaptea, AcC.sbt va fi ca un pom l'usadit Hlngil Izvoarele ape16t; care va tin rodul Say in vremea sa, ~i frunza lui 1111 va cadea ~i toate oriczte va "face, VOl' 'spori" 61•

11 les, 14, 15,2) Tgle. la Ps, 41. 51 PS. I, 1-3.

CUPRINS

Prec'UviintaJ'e ,i.. .. ·................"........., .. 5 Biserica are'anzimite forme ale ceruttii

i « f ~t t A. ,

~t ~Ofld~ ca e sun 11l cer1J.tl . , . . . . . _ . , , . . , , 9

Biserlca este corabie ,. _ . . . . . . , . 14

Biserica est« stauJut oilor lui 111 istos . . . . . ~ . . . . . . . . . , .16

Bisertca este spital obsiesc .,. ......., ,",... 17

Biserica este. Moica tuturor cl'(Jstinilar Ortodocsi [8

, I

Biserica este casa conuma tutu. 'or cre\~tinflor _

depepamant , .. " .. 19

Biseriea este 0 griidinli mini.lrla~iit un Ede~ un Raib . .. 23 Biserica este lim.anu! sufieielor :;redit]cioCZYB ..........• '23 Teate [oeUl'Ue (/e i'tlchinare din ferusali1n, Palestina, -Atnos

~i ri1n alte prlf# ale lumii, le aoem In 8isericii ... ' ... ~ .... 25 Cre$tinii - P(istm1 ~~"'i ptfstori~i - irebui« a me1'ge

la ,~fil11ta Bisericii " . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . \ . .'. . 28

Care-i datorta cre.ytimllui/atil (re.Zileie Sfinte? 32

Gand treauie sa mergem la Sltmta Biserir;il? 3Q

~l'egiitirea pentru mergeJ'ea la ,~fftrita Bisericii . ~ , . . . , . , J5 In dimin@ala Duminicii sa« a Sarl1titorU ., I I •••••.••• 37 Gilna trebuie sit ulna it sa plece cre~~tiJZii

de la Slftnta Risericii? . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . ..... , .. 37 , Di:a1)Qlii si o.b.ic.eiU1'lle rete ifllpiei/ir;a pe creftini a cerceta

Sjfmta Biserial in Dumintci ~'ii Si'ir;ilt01'i . ',' _ 40

Nu putem vefli fa Bis.erica, i,en1nl eli nu aVOm

Iuune bune, la mollii sf ne riide lumea , »., 42

Nu putem sit vetzitn fa. Sfiinta Bisericii, jiil'i(ica

t"r <\ • d' ~ . .

()cupa. tuese unpte sea ...,......,.,.,..,........... 47

Cre§tinii eu mara sf4nta f-i noaptea se dueeau

fi $e rugatl in Sjlmta Biset'ica ,........ 49

175

,,,·;53

Multi nil au 1'abda~ea ta In Sflmta Bisel'icli , , . ' ... .:' , .99 '

in Sfltnt{1 /JiS#l'icii sii ml mai cttepsca zmul 1,' "

pe a cat'tet (illUI,pe alta .. ,' .. , , , .: ' ,,: : , ..... : > .. : • , • : • , , • 101

.0 mare aeoseliit'e are Bis.erieiJ,rle: luni(!G 4e 'a/flt:ii "~ .' ". . . 102

" Biserica vie 'vlivirtzii sufletel~:'~m·oa11e·t11 pttcate~ .

iar bse,ri~d in care predomillli r~eo'i·anduielile mortifiea si sl{/letele vii ..,..... ..... ,.............. 104

, Dia·uolli IU:Cl'eaztl felmite 1letreb11licii si l1e(J1'fl11dllie~i

in ja/a itrcf~i1/litol'{lo1: slabt, pel1tru a4 !'a~e la tad .. ',' . , . 109

. OBi CJ~ iubesc: b~giifia ~'i lUt pfistrB!to, buua \ . " ,

1'illllluirtiti, fJqt:eCl, tccere« ~f aSGl{,~tcJred . ".,

in Jj: i3iserica, pacatltiesc, greu .'" . . . , . , . '" .. , , , . j • , , ,I. 11J

-, C1'e~till# carsfac lle()rttn.dltieli m, Sfont~msericfh ' , " •. , piic(itiliesc 1nai greu. de det cei C-B '1jJ$esc ..... , , ...... , ~ .117

'. G'ei ee fad til Sf{intu 8isericii jJaciituiest; grell, ",

$£ f~i pe;'iclitea:tii mtlt~t1titWJ lor " : ',:' ,~ 12(i

Neoranci:u1eJile sun; cefe cqre stnca , '" ,

~ip.tt~tiesc Bi~el'icil~ ,.".,.,.~:., ... .' .. ,.'; .,'.' . ' , . , .; .LJ~ . . D'lI 112n8.ZBll a jJazit Biseric.a Sfl11l~IU1, re()doS'IIB '.".',: ,)50 Alta 13is..et:icJ ~lialvatii ae'prapiitl, . i •. , '.' c<' •••• "~, ,' •••• f 51

. " .si$eHc411lfNduilil de 'Ilt/v1iiin}{!BretJicilm" .. , ;: 152

Efeficii opriti "J distl'uge 0 Eiser~£;a , .' I, •• ,J 52

" 'Sfi1ifelli,a ~~ da~1l1 lJ'ivi1t P(ll'ifs{JsC,BiSel'idle fmbacsite

dft neorandliie/i " . ' '.,' .. ,' . , ".,' , .156

"'1Jal'ul Pt:'e1J,~[tmttllui Duh$ibflJ(JfU;l J](lzitol~ _PaJ'ifs'fsc

biS~trrqli Sjtml(J S(Jfia din aonst6J1~tifUijJot., " , " ... ',: ',' '.' .. 157 , Blserica 'vie tral~sfoTimi;i$i: fn9tfit st,4jl;e/eie l~. cBJ' ..... ;' J60 .

.. Sellil1tll,a4evar~tuhti c~'efbi11 ',' .; 1 • . •• , .~ !.' .+ •••• ' .' , ~ : 162, .

C1Y~511hlii uf[evtl!radsi lltcaudtrag 'Pe «/f.it fa JJis&I'Pcti "I ~ •• 1g(i. . ,

'£fJle'eiJt'(J~til)'iI01;' adevurll}i sefilPl~ Jj1seri~1 ' ,.," " ,

ptin rugti(Ji1~'Jli. Citirlla $i ils(.";~tta1'(~q' " ," .

cmimluhli htl DWn1ieZ8'l-t. ,.' '.' ,. • , ." , .. ' •. J .169

C'f;ljJTi'l1s "' ' •.. ,- .. ,;' ~ .• ' •... :: , .... 173

"