Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUj

LICEUL TEORETIC “ONISIFOR GHIBU"


400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahuţă 12-14, tel. 0264-580615 / , fax. 0264-580615 / 585965
e-mail : ghibu_cj@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul şcolar 2018-2019
Semestrul I

PROFESOR:
CATEDRA : Om si Societate
DISCIPLINA: Geografie

PARTICIPAREA LA CONFERINŢE ȘI SIMPOZIOANE JUD./NAŢ.

Cadrul didactic Data Activitatea Locul desfăşurării Tema


participant

PARTICIPAREA LA CURSURI DE PERFECŢIONARE

Cadrul Data Unitatea Locul Denumirea cursului


didactic acreditată/Furnizor desfăşurării
participant
Pop Vasile Facultatea de Facultatea de Colocviu pentru
08.02.2019
Viorel Geografie Geografie admiterea la gradul I

ELEVI PARTICIPANŢI LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE


Numele, prenumele, Concursul/ Locul Profesor
Data Premiul
clasa olimpiada desfăşurării coordonator

Concursul
Colegiul
National Terra
30.01.2 National Pop Vasile
Morar Daria Magazin-
019 „George Viorel
Olimpiada
Barițiu”
celor mici

1
IMPLICAREA ÎN PROIECTE EDUCATIVE, ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE ETC.

Cadrul didactic Data Activitatea Locul Tema


participant desfăşurării
Pop Vasile Viorel 10.11.2018 Plantează în România Sânicoara Creează-ți mediul

Opţionale elaborate:
...................................................

Parteneriate educative şi colaborări încheiate:


...................................................

1 . Proiectarea activităţii.
1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum si adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei:
S-a întocmit conform programei, respectând reglementările privind conţinutul şi forma
documentelor şcolare. Proiectarea curriculară conţine situaţii de învăţare care vizează dezvoltarea
la elevi a unor abilităţi utile.
Documentele şcolare au fost întocmite la timp, transmise în format electronic responsabilului de
catedră, prezentate conducerii şcolii si avizate.
Particularitatile demografice, etnice, sociale, economice, culturale ale comunitatii în care
funcţionează şcoala au fost reflectate in proiectarea curriculară.
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii:
1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare:
Am utilizat TIC în realizarea documentelor, materialelor didactice.
1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele
educabililor, precum și cu planul managerial al unităţii:
Proiectare de activităţi extracurriculare: concursuri, vizite ce se încadrează în direcţiile strategice
educative ale şcolii.
2 . Organizarea şi realizarea activităţilor didactice .
2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specifice:
În realizarea activităţilor de învăţare au fost utilizate metode activ-participative, ca resurse
materiale au fost folosite manualele, fise de lucru, auxiliarele curriculare autorizate, proiecte
realizate de elevi şi baza logistică existentă în şcoală.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea
optimizării activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC:
Utilizare TIC in vederea optimizării activităţilor didactice.
2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate:
Furnizare feed-back educabililor. Testele şi tezele administrate elevilor au fost corectate în termen
util, iar rezultatele obţinute au fost aduse la cunoştinţă elevilor, analizate cu aceştia, trecute în
catalog şi carnete.
2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de
voluntariat:
Organizare si derulare de activităti extracurriculare.
2
2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării
competenţei de ,,a învăţa să înveţi”:
Am integrat în procesul didactic activităţi de autoinvăţare, am urmărit dezvoltarea la elevi a
capacităţilor de a culege si de a structura informaţiile, am diversificat modul de transmitere a
informaţiilor.
3. Evaluarea rezultatelor învăţării:
3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor
activităţilor de evaluare:
Asigurarea transparenţei criteriilor şi procedurilor de evaluare. Realizarea baremului si
comunicarea acestuia elevilor. S-a pus accent pe dezvoltarea la elevi a capacităţii de autoevaluare
prin introducerea unor secvenţe de autoevaluare.
3.2. Aplicarea testelor predictive, interpret area şi comunicarea rezultatelor:
S-a realizat evaluare iniţială, curentă, periodică şi finală, rezultatele fiind interpretate si
comunicate.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare unică:
Ca forme de evaluare s-au folosit: evaluarea orală, evaluarea scrisă -teste cu itemi variaţi, fişe de
evaluare, referate, proiecte. Utilizarea unor modele de teste folosite la nivel national.
3.4. Promovarea autoevaluării si interevaluării:
Am urmărit dezvoltarea la elevi a capacităţii de autoevaluare si interevaluare.
3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali:
3.6.Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării
rezultatelor învăţării:
Coordonare pentru elaborarea portofoliului educational.

4. Managementul clasei de elevi.


4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi:
Pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei au fost stabilite reguli de
conduită, s-a realizat un cadru adecvat.
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale:
Am monitorizat comportamentul elevilor atât în timpul orelor de curs, cât şi pe perioada pauzelor.
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor:
Am folosit modalităţi de tratare diferenţiată a elevilor în funcţie de potenţialul individual.
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică:
Am urmărit crearea unui climat motivaţional, valorizând exemplele de bună practică.
5. Managementul carierei şi al dezvoltări personale.
5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la
programele de formare continuă / perfecţionare:
Valorificare competenţe dobândite la programele de formare continuă.
5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei /responsabil:
Participare activităti metodice în cadrul cercului pedagogic, comisiei, participare la consiliile
profesorale. Am făcut parte din comisiile de evaluare la Olimpiada de Geografie si Concursul
National de Geografie Terra (faza locală).
5.3. Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal:
Realizare şi actualizare portofoliu profesional şi dosar personal.
5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unit ăţii (cu
elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile
elevilor):
Colaborare bună cu elevi, echipa managerială, personalul şcolii şi beneficiarii din comunitate.
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare.
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale:

3
6.2. Promovarea ofertei educaţionale:
Conribuţie la promovarea ofertei educaţionale a şcolii.
6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la
olimpiade, competiţii, concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare:
Am promovat imaginii unităţii de învăţământ prin rezultatele obţinute de elevi la faza locală a
Concursului National de GeografieTerra
Am făcut parte din comisia de evaluare la Olimpiada de Geografie şi Concursul Naţional de
Geografie Terra ( faza locală).
6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate:
Am realizat la nivelul clasei activ. de prevenire si combatere a violenţei si a comportamentelor
nesănătoase.
6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a m uncii şi de PSI şi ISU pentru
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare:
Am respectat normele si procedurile de sănătate si securitate a muncii şi de PSI şi ISU.
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei:
M-am implicat în crearea crearea unei culturi a calităţii la nivelul instituţiei.

7 . Conduita profesională.
7 . 1 . Manifestarea atitudinii morale şi civice(limbaj, ţinută, respect, comportament):
Am manifestat atitudine morală si civică faţă de colegi şi educabili.
7 . 2 . Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale:
Am respectat şi promovat normele deontologice profesionale.

Întocmit,
Profesor Pop Vasile Viorel