Sunteți pe pagina 1din 5

CONCURS ȘI SIMPOZION REGIONAL ”PAȘTELE LA ROMÂNI”

Concursul se desfăşoară pe două secțiuni:


SECȚIUNEA I - destinată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar -
referate, proiecte educaționale, proiecte educative, proiecte tematice, proiecte de
activitate integrată, proiecte excursii, vizite, târguri, voluntariat, planificări, parteneriate
cu comunitatea locală, exemple de bune practici, fișe de lucru, creatii proprii, etc
Materialele/lucrările din cadrul secțiuni I se vor redacta în WORD, CU DIACRITICE și vor
fi trimise pe adresa de e-mail cornescu_alina @yahoo.com. Acestea vor fi incluse pe
cartea/CD-ul simpozionului cu ISSN, iar cadrele didactice vor primi diplome.

SECȚIUNEA a II-a - destinată preșcolarilor/elevilor


1. desene
2. felicitări
3. picturi
4. abilităti practice
5. icoane
Fiecare cadru didactic poate participa în cadrul concursului cu maxim 5 lucrări.
Lucrările din cadrul secțiunii a II-a vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, din orice
material. Lucrările selectate la nivelul fiecărei şcoli vor fi semnate pe verso, nedepăşindu-se
numărul stabilit, cu nume, prenume, şcoala/grădinița, clasa/grupa, profesor îndrumător.
Tematica celor două secțiuni este sărbătoarea de Paște.

Elemente privind organizarea și desfășurarea concursului și simpozionului:


1. Data şi locul desfăşurării: 19 aprilie 2019, Grădiniţa P.P. ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu
2. Înscrierea participanţilor: 11 aprilie – 18 aprilie 2019
3. Organizarea expoziţiei: 18 aprilie 2019
4. Condiţii referitoare la realizarea lucrărilor:
PENTRU SECŢIUNEA I: CADRE DIDACTICE
 Lucrările pot avea unul sau mai mulţi autori şi vor fi trimise în format electronic pe
adresa de e-mail cornescu_alina@yahoo.com.
 Lucrarea se va tehnoredacta cu caractere româneşti (litere cu diacritice) în Word, Times
New Roman,12, format A4, titlul Bold, 14, la două rânduri se vor specifica numele şi
prenumele autorului (autorilor), unitatea şcolară.
PENTRU SECŢIUNEA a II-a: PREŞCOLARI; ELEVI
 Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, din orice material.
 Pot fi trimise maxim 5 lucrări/cadru didactic îndrumător.
5. Evaluare simpozion şi concurs
Toate lucrările vor figura pe CD-ul simpozionului cu ISBN, iar fiecare participant
va primi CD, diploma de participare şi diplomele pentru copii.
LUCRĂRILE COPIILOR PARTICIPANŢI LA CONCURS, FIȘELE DE ÎNSCRIERE (anexele 1 și 2), un
plic A4 auto adresat și autotimbrat (minim 2 lei/persoană), sponsorizarea în valoare de 10 lei și
DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE din Anexa 3 VOR FI TRIMISE ÎN PLIC prin poștă
pe adresa: CORNESCU ALINA OANA, STR. OLARI NR. 3, LOC. TG-JIU, JUD. GORJ, CP 210258.
Fiecare cadru didactic poate participa și la concurs și la simpozion, sponsorizând din
fonduri proprii cu 10 lei Asociația de părinți ,,Viitorul copiilor, prioritatea noastră!”, care
se va expedia în plicul cu materialele participante, precum și semnând DECLARAȚIA PE
PROPRIE RĂSPUNDERE din Anexa 3 a prezentului regulament, care va fi trimisă în plicul
cu materialele participante la concurs și simpozion. (Condiție obligatorie)
ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION REGIONAL

„PAȘTELE LA ROMÂNI!”

 Secţiunea I

Numele şi prenumele:
...........................................................................................................................................................................

Titlul
lucrării:.............................................................................................................................................................................................

Şcoala de
provenienţă:...........................................................................................................................................................................

Adresa de corespondenţă :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.................................

Localitate:........................................................................................................

Judeţ:.................................................................................................................

Telefon:............................................................................................................

E-mail:..............................................................................................................
ANEXA 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS REGIONAL
„PAȘTELE LA ROMÂNI”

Unitatea şcolară:
...................................................................................................................................................................

Nume cadru didactic participant:


................................................................................................................................

Clasa/Grupa:................................................................................................................................................................

Nr. de copii
participanţi:....................................................................................................................................................

NR.CRT. NUME ȘI PRENUME SECȚIUNEA


1.
2.
3.
4.
5.

Adresa cadrului didactic participant (unde se vor trimite diplomele):


...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

E-mail:
.......................................................................................................................................................................................

Telefon:
.....................................................................................................................................................................................
Etichete

Numele şi prenumele elevului: Numele şi prenumele elevului:

Clasa: Clasa:

Titlul lucrării: Titlul lucrării:

Cadru didactic îndrumător: Cadru didactic îndrumător:

Şcoala : Şcoala :

Loc. Jud. Loc. Jud.

Tel e-mail Tel e-mail


ANEXA 3

DECLARAŢIE

Subsemnata/ul,
_________________________________________________________________________________, CNP
________________________________, fiica/ul lui ___________________ şi a ____________________, născut/ă
la data _______________________________, în localitatea ________________________,
judeţul____________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________________________, str.
______________________________________________ nr. ______, bl. ______, et. ___, ap. ____, judeţul
______________________________, legitimată cu C.I./B.I. seria __________ nr. _________________,
declar, prin prezenta, pe propria răspundere, sub sancțiunea art. 326 din Codul penal cu
privire la falsul în declaraţii, că nu voi solicita bani preșcolarilor/elevilor și părinților
acestora în vederea participării la Concursul și Simpozionul Regional „PAȘTELE LA
ROMANI”

Data, Semnătura,
__________________