Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA LA FISA POSTULUI - PERSONAL DE CONDUCERE

Legat de actvitatea de securitate si sanatate in munca:


Conform Legii 319/2006 Cap III , administratorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in
toate aspectele legate de munca:
In acest sens va lua toate masurile pentru:
 Asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor
 Prevenirea riscurilor profesionale
 Informarea si instruirea lucratorilor
 Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca
 Acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor in caz de pericol grav si iminent
 Sa informeze cit mai curind posibil lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre
riscurile implicate de acest pericol
 Sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si sa paraseasca imediat
locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura in caz de pericol grav si iminent
 Sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care exista un pericol grav si iminent
 Sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca
 Sa decida asupra masurilor de protectie ce trebuie luate si dupa caz asupra echipamentului de protectie care
trebuie utilizat
 A tine evidenta accidentelor de munca
 Sa intocmeasca planul de prevenire si protectie
 A obtine autorizatia de functionare din punct de vedere al SSM
 Sa stabileasca pentru lucratori prin fisa postului , atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM
 Sa elaboreze instructiuni propii in spiritul Legii 316/2006
 A asigura si controla cunoasrerea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si protectie
 A asigura instruirea la angajare, la locul de munca si periodica a tuturor angajatilor pe linie de SSM

Legat de activitatea de prevenire si stingere a incendiilor:


Potrivit legii 307/2006 administratorul sau conducatorul initatii are urmatoarele obligatii principale:
 Sa stabileasca prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de oragnizare pentru apararea impotriva
incendiilor in unitatea sa si sa le aduca la cunostiinta salariatiilor
 Sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de
pararea impotriva incendiilor cu natura si niovelul riscurilor
 Sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu prevazute in lege sis a sigure
conditiile care au stat la baza eliberarii acestora
 Sa permita in conditiile legii executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor
 Sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor in caz de urgenta
 Sa intocmeasca si sa actualizeze permanent si sa transmita la inspectorat lista cu substante periculoase
clasificate potrivit legii utilizate in activitate sub orice forma
 Sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatiilor
la locurile de munca
 Sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva
incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri
 Sa asigure utilizarea, verificarea , intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu
personal atestat
 Sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor , certificate conforma
legii
 Sa informeze de indata ,prin orice mijloc , inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace
propii a oricarui incendiu , iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de
interventie

LUAT LA CUNOSTINA

Data_____________ Semnatura___________________________