Sunteți pe pagina 1din 2

Codul Etic al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.

reprezinta un ghid pentru angajatii societatii si cuprinde ansamblul valorilor si principiilor de


conduita, responsabilitatile si obligatiile ce definesc calitatea activitatii profesionale, cu rolul de a
servi drept linie de conduita obligatorie si de crestere a raspunderii si implicarii salariatilor
S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., astfel meat acestia sa desfasoare o activitate competenta si
responsabila, Tn conformitate cu etica profesionala.

Principiile care guverneaza conduita etica a salariatului S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. sunt
urmatoarele:

• profesionalismul
• prioritatea interesului
• impartialitatea si nediscriminarea
• integritatea morala
• libertatea gandirii
• colegialitatea
• transparenta
• confidentialitatea Colectiv
• fidelitatea
• respectul fata de traditie

Salariatul "TRANSGAZ" SA are obligatia ca, prin actele si faptele lui, sa respecte
Constitutia, legile tarii, reglementarile interne ale "TRANSGAZ" SA si sa actioneze pentru
punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care îi revin, cu
respectarea eticii profesionale.

Conducerea "TRANSGAZ" SA va actiona pentru dezvoltarea competentelor profesionale


ale salariatilor sai, Tn vederea cresterii calitatii serviciilor prestate de societate. Salariatilor Ie
sunt solicitate dedicarea fata de profesie, eficienta si eficacitate m activitatile desfasurate, precum
si respect fata de societate, conducerea acesteia si ceilalti angajati.

In TRANSGAZ SA exista obligatia asigurarh egalitatii de sanse si tratament cu privire la


dezvoltarea personala a tuturor salariatilor. In acest scop este interzisa discriminarea prin
utilizarea unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, etnie, orientare politica
sau religioasa etc., m legatura cu relatiile sociale si profesionale.

Salariatilor "TRANSGAZ" SA nu le este interzis sa simpatizeze sau sa faca parte din


formatiuni politice legal constituite, În conditiile m care preocuparile lor politice nu afecteaza
performanta profesionala si nu se face propaganda la locul de munca. Afilierea unui salariat al
"TRANSGAZ" SA la un partid politic este o optiune strict personala si nu angajeaza cu nimic
societatea sau structurile acesteia.
"TRANSGAZ" SA nu îgradeste în niciun mod activitatile politice ale salariatilor, ca
persoane particulare, în afara programului de lucru si doar în nume propriu.

Salariatii "TRANSGAZ" SA nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii,


favomri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de serviciu sau de natura politica, care le pot
influenta impartialitatea în exercitarea functiilor/meseriilor detinute ori pot constitui o
recompensa în raport cu aceste functii/meserii.

In procesul de luare a deciziilor, salariatul "TRANSGAZ" SA are obligatia sa actioneze


conform prevederilor legale si sa îsi exercite capacitatea de apreciere în mod obiectiv si
impartial, conform pregatirii profesionale.

Salariatii "TRANSGAZ" SA au obligatia sa protejeze activele si resursele societatii si sa


previna deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorecta si/sau neautorizata a acestora sau
producerea oricami prejudiciu, actionand în orice situatie ca un bun proprietar. Orice risipa,
folosire incorecta sau neautorizata, distmgere sau furt al bunurilor din proprietatea societatii,
trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.

Toti salariatii "TRANSGAZ" SA au obligatia sa cunoasca, Codul Etic al Salariatului


S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., sa respecte si sa se conformeze prevederilor acesuia.