Sunteți pe pagina 1din 9

DATA: 22 mai 2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 16 Nicolae Bălcescu Galați


PROFESOR: Daniel Bradac
CLASA: a VIII- a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Genul epic
TEMA LECȚIEI: Balada populară – Trăsăturile speciei
Text suport: ,, Miorița’’, cules de Vasile Alecsandri
TIPUL LECȚIEI: predare-învățare-evaluare
SCOPUL LECȚIEI: cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor
DURATA LECȚIEI: 50 de minute
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă

Competenţe generale:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
2. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare în scopuri diverseș
3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
Competenţe specifice Conţinuturi asociate

2.1 construirea unui discurs oral pe o temă - prezentarea unor trăsături ale textelor studiate,
dată ilustrative pentru genurile și speciile studiate

3.1 dovedirea înțelegerii unui text literar - moduri de expunere;


sau nonliterar, pornind de la cerințe date
- specii literare obligatorii: balada populară;
- texte literare (populare și culte-aparținând diverselor
genuri și specii).

4.3 redactarea unui text argumentativ -structurarea textului argumentativ (stabilirea


problemei, dezvoltarea argumentelor, concluzia)
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

SECVENŢELE CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE FORME ŞI


INSTRUMENTE
INSTRUIRII/
Activitatea profesorului Activitatea Metode / Mijloace de Forme de DE
DURATA EVALUARE
elevilor Procedee învăţământ organizare a
activităţii

1. Moment Profesorul consemnează absenţii şi îi Elevii îşi pregătesc


organizatoric pregăteşte pe elevi pentru oră. materialele
necesare pentru Conversaţia Activitate
1’ frontală
lecţie.

Profesorul verifică tema atât calitativ, cât Conversaţia Aprecieri


2. Verificarea Activitate
şi cantitativ – dacă au rezolvat toate verbale
cunoştinţelor Elevii citesc tema frontală
exerciţiile, cât de ordonaţi au fost în şi fac corecturile
anterioare
efectuarea temei. Verificarea calitativă se necesare.
9’ realizează selectiv; elevii vor fi solicitaţi,
prin sondaj.
3. Captarea Elevii vor citi pe rând balada. Elevii ascultă cu atenție. Conversaţia Textul Observarea
atenției sistematică a
Profesorul verifică înțelegerea Elevii răspund. Brainstorming elevilor
5’ textului de către elevi.
Activitate
Problematizarea
frontală

4. Anunţarea Profesorul anunţă şi scrie pe Elevii ascultă, apoi Tabla


temei tablă data şi titlul lecţiei: Balada notează titlul lecţiei în Activitate
populară caiete. Conversaţia Caietele elevilor frontală
2’ Text suport: ,, Miorița’’, cules
de Vasile Alecsandri

Activitate 1
Elevii sunt atenți. Conversația Tabla
5. Prezentarea
sarcinilor de Profesorul adresează elevilor Caietele elevilor
Brainstorming Activitate Chestionarea
învăţare/ următoarele întrebări:
1.Care sunt personajele acțiunii frontală orală
dezvoltare a
operei? Elevii răspund:
competenţelor 25’
2. Cine este personajul 1.Personajele acțiunii
principal? operei sunt: ciobănasul
3.Care sunt indicii spațio- moldovean, ciobănașul
temporali ai acțiunii? ungurean, ciobănașul
vrâncean, miorița și
măicuța.
2.Personajul principal este
ciobănașul moldovean.
Aprecierea
3. Spațiul acțiunii este
prezentat cu ajutorul verbală a
metaforelor "Pe-un picior răspunsurilor
de plai/Pe-o gură de rai".
Timpul acțiunii este plasat
toamna, în momentul
coborârii turmelor de la
Activitate 2 iernat

● Profesorul va prezenta elevilor


modalităţile de lucru , desenând
fișa de lucru pe tablă pentru
identificarea trăsăturilor baladei Elevii rezolvă sarcinile Activitate
Tabla Aprecieri
populare făcând trimitere la primite. individuală verbale
acţiune, narator, moduri de Cretă
expunere, personaje, timp şi
spaţiu, conflict, oferind indicaţii Caietele elevilor
asupra modului în care vor fi
rezolvate sarcinile didactice,
Elevii răspund.
precizând şi timpul aferent.
Elevii notează în caiete.
(Anexa 1)
Profesorul, pornind de la Elevii ascultă.
răspunsurile date de elevi, obţine Elevii notează pe caiete. Conversaţia
6. Asigurarea definiţia și caracteristicile Tabla Activitate Observarea
feedbackului baladei. Va nota informațiile frontală sistematică a
aferente pe tablă elevilor
6’

7. Obţinerea Profesorul dictează întrebări pe Elevii ascultă indicaţiile


performanţei baza textului, urmând ca elevii profesorului. Activitate
să le rezolve individual. Elevii lucrează. Conversaţia Caietele elevilor individuală Test formativ
5’
Anexa 2

8. Evaluarea Profesorul evaluează modul de Elevii ascultă şi participă la Conversația Activitate Autoevaluare
activităţii desfăşurare a activităţii elevilor evaluarea lecţiei. frontală Metoda 3/2/1
prin metoda 3-2-1.
2’
Astfel, elevii trebuie să
noteze:
 trei concepte pe care le-au
învăţat în secvenţa/activitatea
didactică respectivă;
 două idei pe care ar dori să le
dezvolte sau să le completeze
cu noi informaţii;
 o capacitate, o pricepere sau
o abilitate pe care şi-au
format-o/au exersat-o în
cadrul activităţii de predare-
învăţare.
Profesorul notează elevii care s-
au remarcat prin răspunsuri.

9. Intensificarea Profesorul precizează şi explică Elevii notează tema pentru Conversaţia Caietele elevilor Activitate
procesului de tema pentru acasă: acasă individuală
Tabla
retenţie şi transfer
Realizaţi o compunere în care să
1’ argumentaţi că opera literară
Mioriţa este baladă populară.
Anexa 1

1. Completați tabelul de mai jos, având ca text suport opera literară ,,Miorița’’ și argumentați-vă răspunsurile:

Enumeraţi trăsăturile creaţiei populare. Enumeraţi trăsăturile operei epice. Precizaţi cum este acţiunea.
Anexa 2

1. De ce „Mioriţa” este o creaţie populară?


2. Daţi exemple de cel puţin 3 expresii în alcătuirea cărora intră cuvintele picior şi gură.
3.Comentaţi în câteva rânduri metafora “lacrimi de sânge”.
4. Cum aţi reacţiona în locul ciobănaşului avertizat de mioara năzdrăvană?
5.Identificaţi în textul “Mioriţei” formele verbale de viitor, precizând rolul acestora.