Sunteți pe pagina 1din 17

Planificarea anuală

An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Clasa a V-a
Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Nr. ore/an: 33

Total Ore de Ore la dispoziţia


Perioada Unitatea de învățare Observaţii
ore predare profesorului
1. Evaluare iniţială 1 0 1 Probă scrisă
Semestrul I
2. Terra - o planetă a Universului 4 3 1 Probă scrisă
10 septembrie 2018 –
3. Terra – o planetă în mişcare 6 5 1 Probă scrisă
1 februarie 2019
4. Terra – o planetă în transformare. Litosfera 7 5 2 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 18 18 13 5
Semestrul al II-lea 1. Terra – o planetă în transformare. Atmosfera 6 5 1 Probă scrisă
11 februarie 2019 2. Terra – o planetă în transformare. Hidrosfera 4 3 1 Probă scrisă
– 14 iunie 2019 3. Biosfera şi solurile 5 4 1 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 16 15 12 3

Programul
() „Şcoala altfel” Săptămâna

Total săptămâni predare: 33 33 25 8


(Semestrul I – 18 săptămâni) + (Semestrul al II-lea – 15 săptămâni) + (Şcoala Altfel – 1 săptămână) = 34
Total săptămâni an şcolar: 34
Planificare calendaristică pe semestrul I
An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Clasa a V-a
Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie
Nr. ore/semestru: 18

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Terra - o 1. Test de evaluare iniţială 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite 5 S1-S5 Probă
planetă a scrisă în
Universului S1 şi S5
2. Universul şi Sistemul Solar 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice
– aspecte generale observate direct sau indirect

3. Terra - o planetă s 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice


Sistemului Solar. Formă şi folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii
dimensiuni

3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din


4. Călătorie virtuală în domeniul ştiinţe şi tehnologii
Univers

3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând


corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
5. Recapitulare şi evaluare
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
2. Terra – o 1. Globul geografic şi harta. 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite 6 S6-S11
planetă în Coordonatele geografice
mişcare

2. Mişcările Pământului 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren


Probă
scrisă în
S11
3. Consecinţele mişcărilor
Pământului 2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică

4. Orientarea în spaţiul
terestru (elemente naturale şi 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple
instrumente clasice şi
moderne)

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice


5. Măsurarea timpului. folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii
Construirea unor forme
simple de reprezentare grafică
şi cartografică

4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte


noi/situaţii reale de viaţă
6. Recapitulare şi evaluare
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Geosferele Terei 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice


2. Litosfera – caracteristici observate direct sau indirect
generale şi importanţă.
Strcutura internă a Terei 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren

2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică


3. Relieful – continenete şi
bazine oceanice 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice


4. Forme ajore de relief. folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii Probă
Vulcanii şi cutremurele 7 S12-S18 scrisă în
3. Terra - o
3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din S18
planetă în
domeniul ştiinţe şi tehnologii
transformare
5. Relieful orizontului local.
Litosfera
Reguli de comportare şi 3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând
măsuri în cazul producerii de corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
fenomene şi procese în
orizontul local 4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare

4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii


6. Recapitulare
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte
noi/situaţii reale de viaţă
7. Evaluare
Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea
An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Clasa a V-a
Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 15

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite
1. Caracteristici generale
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate
şi importanţă
direct sau indirect
2. Elemente şi fenomene
meteorologice
2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren
3. Vremea şi clima
2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică
4. Zonele climatice ale
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple
Terei
5. Influenţa climei asupra
Terra - o 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind
geosferelor. Clima, Probă
planetă în noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii
1. vremea şi activitatea 6 S19-S24 scrisă în
transformare 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din
umană în orizontul local. S24
Atmosfera domeniul ştiinţe şi tehnologii
Modalităţi de avertizare,
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând corelaţii
reguli de comportare şi
cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
măsuri de protecţie în
cazul producerii de
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
fenomene extreme în
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii
orizontul local
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte
6. Recapitulare şi
noi/situaţii reale de viaţă
evaluare
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Caracteristici generale
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite
şi importanţă. Oceanul
Planetar – componente şi
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate
localizare. Dinamica
direct sau indirect
apelor oceanice
2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren

2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică


2. Apele continentale.
Gheţarii
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind


Terra - o
noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii Probă
planetă în 3. Apele din orizontul S25-S27
2. 4 scrisă în
transformare local. Resurse de apă S29
3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din S29
Hidrosfera potabilă. Măsuri de
domeniul ştiinţe şi tehnologii
protecţie a apelor.
Modalităţi de avrtizare,
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând corelaţii
reguli de comportare şi
cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
măsuri de protecţie în
cazul producerii de
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
fenomene extreme în
orizntul local
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii

4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte


noi/situaţii reale de viaţă
4. Recapitulare şi
evaluare
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice


1. Caracteristici generale şi observate direct sau indirect
imprtanţă
2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren

2. Plantele şi animalele – 2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică


repartiţia lor geografică
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple
Terra - o
planetă în
3. Solul – resursă a vieţii 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice
transformare Probă
3. folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii 5 S30-S34
Bisofera şi scrisă în
4. Protecţia plantelor, a 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din
solurile S34
animalelor şi conservarea domeniul ştiinţe şi tehnologii
solului. Diversitatea peisajelor
terestre 3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare

4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare


5. Recapitulare şi evaluare
finală 4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii

4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte


noi/situaţii reale de viaţă
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I
An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Clasa a V-a
Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie
Unitatea de învățare: Terra - o planetă a Universului Nr. ore: 5
Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- pronunţarea corectă a termenilor şi a - activitate individuală
denumirilor geografice - activitate în grup
S1
Test de evaluare iniţială 1.1. - identificarea termenilor geografici din - activitate frontală Probă scrisă
(10-14 IX)
surse diferite: manual, lecturi geografice, - albume
texte literare, mass-media etc. - dicţionare
1.2. - precizarea etapelor succesive de - atlase geografice
Universul şi Sistemul Solar Proiectul şi S2
desfăşurare a unor fenomene geografice pe - globul geografic
– aspecte generale portofoliul (17-21 IX)
baza unor scheme/seturi de imagini - harta fizică a lumii
Terra - o planetă a 3.1. - prezentarea desfăşurării unor procese şi - fișe de lucru
- lecturi geografice Observarea S3
Sistemului Solar. Formă şi fenomene geografice, utilizând noţiuni din
- exercițiul sistematică (24-28 IX)
dimensiuni domeniul ştiinţelor
3.2. - exerciţii de relaţionare între elemente şi - descrierea
Călătorie virtuală în - învățarea prin descoperire S4 5 X- Z
fenomene geografice observate direct sau Probă practică
Univers – aplicaţie practică - conversația euristică (1-5 X) Educa
indirect
3.3. - învațarea dirijată
- rezolvarea unor fişe de evaluare cu - comparația Evaluare S5
Recapitulare şi evaluare
diferite categorii de itemi - problematizarea sumativă (8-12 X)
Clasa a V-a
Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Curriculum: nucleu
Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore: 6
Disciplina: Geografie
Unitatea de învățare: Terra - o planetă în mişcare

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- completarea textelor lacunare cu termeni - activitate individuală
Globul geografic şi harta. geografici specifici - activitate în grup S6
Probă orală
Coordonatele geografice - gruparea unor termeni geografici pe baza - activitate frontală (15-19 X)
1.1.
unor criterii propuse - albume
- prezentarea desfăşurării unor procese şi - dicţionare
Verificarea temei S7
Mişcările Pământului fenomene geografice, utilizând noţiuni din - culegeri de texte
2.1. pentru acasă (22-26 X)
domeniul ştiinţelor - atlase geografice
Consecinţele mişcărilor - aplicarea metodelor/tehnicilor de - globul geografic Observarea S8
Pământului orientare în spaţiu în activitatea cotidiană - harta fizică a lumii sistematică (29 X-2 XI)
2.2.
- fișe de lucru
Orientarea în spaţiul - lecturi geografice
- exerciţii de calculare a distanţelor dintre
terestru. Elemente naturale - analiza S9
2.3. repere/puncte reprezentate pe suporturi Probă practică
şi instrumente clasice şi - sinteza (5-9 XI)
cartografice utilizând scara de proporţie
moderne - studiul de caz
Măsurarea timpului. - exercițiul
Orizontul local. Construirea 3.1. - reprezentarea pe schiţe de hartă a unor - descrierea Proiectul şi S10
unor forme simple de puncte/trasee definite de coordonate - învățarea prin descoperire portofoliul (12-16 XI)
reprezentare grafică şi geografice date - conversația euristică
cartografică 4.3.
- învațarea dirijată
- rezolvarea unor fişe de evaluare cu - comparația Evaluare S11
Recapitulare şi evaluare
diferite categorii de itemi - problematizarea sumativă (19-23 XI)

Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Clasa a V-a


Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie
Unitatea de învățare: Terra – o planetă în transformare. Litosfera Nr. ore: 7

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- completarea textelor lacunare cu termeni - activitate individuală
1.1. geografici specifici - activitate în grup Observarea S12 30 XI
Geosferele Terrei
- gruparea unor termeni geografici pe baza - activitate frontală sistematică (26-30 XI) liber
1.2. unor criterii propuse - albume
Litosfera. Caracteristici - descrierea repartiţiei spaţiale a unor - dicţionare Verificarea
S13
generale şi importanţă. 2.1. procese şi fenomene pe baza observaţiilor - culegeri de texte temei pentru
(3-7 XII)
Structura internă a Terrei directe/indirecte pe suporturi geografice - atlase geografice acasă
2.2. - identificarea deosebirilor dintre spaţii - globul geografic
Relieful – continente şi - harta fizică a lumii Portofoliul şi S14
geografice diferite (localitate, regiune,
bazine oceanice 2.3. - fișe de lucru proiectul (10-14 XII)
continent)
Forme majore de relief. - organizarea elementelor geografice după - lecturi geografice S15
3.1. - analiza Probă scrisă
Vulcanii şi cutremurele modul lor de succesiune (17-21 XII)
- sinteza
Relieful orizontului local.
3.2. - precizarea unor reguli de comportament - studiul de caz
Regului de coprtare şi
ce trebuie respectate în diferite situaţii - exercițiul S16
măsuri de protecţie în cazul Probă practică
3.3. ipotetice de risc din orizontul local - descrierea (14-18 I)
producerii de fenomene şi
- descrierea unor situaţii de risc în care se - învățarea prin descoperire
procese în orizontul local.
4.1. impune respectarea anumitor reguli - învațarea dirijată
- comparația Evaluare S17 24 I –
4.2. - rezolvarea unor fişe de evaluare cu - jocul de rol sumativă (21-25 I) liber
Recapitulare şi evaluare diferite categorii de itemi - dezbaterea
4.3. - utilizarea unor roluri specifice în - problematizarea S18
Probă orală
activitatea de grup - metoda ciorchinelui (28 I-1 II)

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea


An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Clasa a V-a
Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Terra o planetă în transformare. Atmosfera

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- corelarea termenilor geografici cu - activitate individuală
Atmosfera. Caracteristici elemente geografice specifice observate - activitate în grup Observarea S19
1.1.
generale şi importanţă direct/indirect (teren/suporturi - activitate frontală sistematică (11-15 II)
1.2.
grafice/imagini) - albume
Elemente şi fenomene - procesarea de informaţii geografice din - dicţionare Verificarea temei S20
2.1.
meteorologice diferite surse de documentare - atlase geografice pentru acasă (18-22 II)
2.2.
- identificarea succesiunii cronologice a - globul geografic
- harta fizică a lumii S21
Vremea şi clima 2.3. unor procese şi fenomene geografice pe Probă orală
- fișe de lucru (25 II-1 III)
3.1. baza unor imagini grafice/cartografice
- descrierea repartiţiei spaţiale a unor - lecturi geografice
- exercițiul S22
Zonele climatice ale Terei 3.2. procese şi fenomene geografice pe baza Portofoliul
- descrierea (4-8 III)
3.3. observaţiilor pe suporturi geografice
Influenţa cliei asupra - învățarea prin descoperire
- elaborarea unui plan simplu de măsuri - conversația euristică
geosferelor. Clima, vremea 4.1. S23
privind combaterea / diminuarea efectelor - învațarea dirijată Probă practică
şi activitatea umană din 4.2. (11-15 III)
unor fenomene naturale în orizontul local - comparația
orizontul local
- problematizarea
4.3. - rezolvarea unor fişe de evaluare cu Evaluare S24
Recapitulare şi evaluare - dezbaterea
diferite categorii de itemi - metoda ciorchinelui sumativă (18-22 III)
Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Clasa a V-a
Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Terra o planetă în transformare. Hidrosfera

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
Hidrosfera. Caracteristici - activitate individuală
generale şi importanţă. 1.1. - identificarea unor particularităţi ale - activitate în grup Verificarea
S25
Oceanul Planetar – diferitelor regiuni ale lumii din perspectiva - activitate frontală temei pentru
(25-29 III)
componente şi localizare. 1.2. cunoaşterii lor geografice - albume acasă
Dinamica apelor oceanice - dicţionare
2.1. - culegeri de texte
- identificarea deosebirilor dintre spaţii
- atlase geografice
geografice diferite (localitate, regiune, Observarea S26
Apele continentale. Gheţarii 2.2. - globul geografic
continent) din perspectiva diversităţii sistematică (1-5 IV)
- harta fizică a lumii
naturale
2.3. - fișe de lucru
- precizarea unor reguli de comportament - lecturi geografice
Apele din orizontul local. 3.1. ce trebuie respectate în diferite situaţii - exercițiul
Resurse de apă potabilă. ipotetice de risc din orizontul local - descrierea
- învățarea prin descoperire Probă practică
Modalităţi de avertizare, 3.2. - descrierea unor situaţii de risc în care se
- conversația euristică S27
reguli de comportare şi impune respectarea anumitor reguli
- învațarea dirijată Portofoliul şi (8-12 IV)
măsuri de protecţie în cazul 3.3. specifice
- comparația proiectul
producerii de fenomene - completarea unor fişe tematice cu reguli
extreme n orizontul local 4.1. de comportament, pentru diferite situaţii - problematizarea
ipotetice de risc. - dezbaterea
4.2. - rezolvarea unor fişe de evaluare cu - metoda ciorchinelui
diferite categorii de itemi - studiul de caz Evaluare S29
Recapitulare şi evaluare - analiza
4.3. - utilizarea unor roluri specifice în sumativă (6-10 V)
activitatea de grup - sinteza
Unitatea şcolară: Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Clasa a V-a
Cadru didactic: Matic Florin-Cristian Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Terra o planetă în transformare. Biosfera şi solurile

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
Bisofera şi solurile. - identificarea succesiunii cronologice a - activitate individuală
1.1. Observarea S30
Caracteristici generale şi unor procese şi fenomene geografice pe - activitate în grup
1.2. sistematică (13-17 V)
importanţă baza unor imagini grafice/cartografice - activitate frontală
Plantele şi animalele – - procesarea de informaţii geografice din - albume S31
2.1. Portofoliul
repartiţia lor geografică diferite surse de documentare - dicţionare (20-24 V)
2.2.
- pronunţarea corectă a termenilor şi a - culegeri de texte S32
Solul – resursă a vieţii 2.3. Probă orală
denumirilor geografice - fişe de lucru (27-31 V)
- corelarea termenilor geografici cu - conversația euristică
Protecţia plantelor, elemente geografice specifice observate - învațarea dirijată
3.1. Probă practică
animalelor şi conservarea direct/indirect (teren/suporturi - comparația S33
solului 3.2. grafice/imagini) (3-7 VI)
- problematizarea
Diversitatea pesisajelor 3.3. - identificarea deosebirilor dintre spaţii - dezbaterea Verificarea temei
terestre naturale geografice diferite (localitate, regiune, - metoda ciorchinelui
4.1. pentru acasă
continent) - studiul de caz
4.2.
- analiza Verificarea
Recapitulare şi evaluare 4.3. - utilizarea unor roluri specifice în S34
- sinteza portofoliilor şi
finală activitatea de grup - descrierea (10-14 VI)
proiectelor