Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ LA

GEOGRAFIA ROMÂNIEI PE SEMESTRUL I VIII A


 Se acordă 10 puncte din oficiu
 Timp de lucru 1 oră

Subiectul I (10 punte)

Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Vecinul din partea de sud a României este:
a. Bulgaria; b. Republica Moldova;
c. Serbia; d. Ucraina 2 puncte
2. Cel mai înalt vârf din cadrul Carpaţilor Orientali se numeşte:
a. Pietrosul Rodnei; b. Negoiu
c. Peleaga d. Moldoveanu 2 puncte
3. Relieful carstic se formează pe:
a. Calcare; b. Fliş;
c. Gresii ; d. Sedimente. 2 puncte
4. Limita estică a Podişului Moldovei este:
a. Dâmboviţa ; b. Jijia;
c. Prut; d. Trotuş. 2 puncte
5. Depresiunea Cracău-Bistriţei aparţine de unitatea de relief numită:
a. Carpaţii Orientali b. Câmpia Românăi
c. Subcarpaţii Curburii d.Subcarpaţii Moldovei 2 puncte

Subiectul II (10 puncte)


În coloana A sunt numerotate unităţi de relief, iar în coloana B sunt enumerate denumirile
subunităţlor de relief din care fac parte. Scrieţi pe foaia de teză, perechile corecte dintre fiecare număr din
coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B
A B
1. Carpaţii Occidentali a) Dealurile Oradiei
2. Dealurile de Vest b) Podişul Casimcei
3. Podişul Dobrogei c) Podişul Sucevei
4. Podişul Getic d) Depresiunea Făgăraş
5.Podişul Moldovei e) Depresiunea Vad – Borod
f) Platforma Strehaiei

Subiectul III (20 puncte)


Pentru Câmpia de Vest precizaţi:
a. Două limite sau două unităţi vecine;
b.Patru caracteristici ale reliefului (altitudini, modul de formare, petrografie, orientare, fragmentare,
alte aspecte specifice ale reliefului);
c. patru diviziuni (patru câmpii).
Subiectul IV (50 puncte)

Pe harta de mai jos sunt marcate, cu numere, unităţi (sau subunităţi ale acestora) .
Scrieţi pe foaia de teză:
A. Numele unităţilor sau subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 şi 15
B. Patru aspecte specifice ale reliefului unităţii marcate, pe hartă, cu numărul 5;
C. Patru diviziuni ale unităţii de relief marcate, pe hartă, cu numărul 1;
D. Comparaţi unitatea de relief notată pe hartă cu numărul 3 cu unitatea de relief notată pe hartă cu
cifra 4, făcând trei deosebiri şi o asemănare (unităţile de relief nu trebuie tratate diferenţiat);
E. Explicaţi ce legătură există între direcţia culmilor muntoase şi cele trei fâşii paralele de roci care
formează unitatea de relief notată cu cifra 1 pe hartă..
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat la 10.

SUBIECTUL I (10 de puncte)


Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. a; 3. a; 4. c; 5. d;
SUBIECTUL II (10 de puncte)
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns correct.
1. e 2. a; 3. b; 4. f; 5. c;
SUBIECTUL III (20 de puncte)
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns correct.
a.pentru fiecare limită 2 puncte: Graniţa (vest), Carpaţii Occidentali şi Dealurile de Vest (est),
Ucraina (nord) şi Depr. Oraviţa (sud).
b.Fiecare caracteristicnotată este notată cu două puncte:
-Formarea prin sedimentare;
-Loess-ul şi crovurile;
-Câmpii înalte piemontane Aradului;
Câmpii joase de subsidenţă unde râurile divagă;
Dune de nisip la Carei;
c.Patru diviziuni (câmpii): Someşului, Crişurilor, Careiului, Timişului, sau alte câmpii care sunt
în manual.
SUBIECTUL IV (50 de puncte)
ASe acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. 15 puncte
1-Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali sau Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei.
2-Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali sa u Carpaţii Curburii.
3-Grupa Munţilor Făgăraş. 4-Munţii Banatului.5- Munţii Apuseni 6-Pod. Târnavelor
7.Subcarpaţii Curburii 8.Podişul Getic sau Piemontul Getic; 9Câmpia Moldovei sau a Jijiei; 10
Pod. Ducevei. 11 – Podişul Dobrogei de Nord; 12 Podişul Dobrogei de Sud; 13 COlteniei sau
Sect. Vestic al C Române, 14 Sectorul Central al C Romane 15. Sect Estic al C. Române
B.Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 8puncte
Munţii Apuseni sunt munţi tineri –Orogeneza Alpină;
-Sunt m-ţi joşi;
-toate tipurile de roci;, mozaic pereografic;
-lipseşte rel glaciar;
-depr de tip Golf.
C.Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. 4puncte
Oaş, Gutâi, Tibleş, Rodnei, Depr. Maramureşului orice munte care este în manual.
D.Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 8puncte
Munţii FĂgăraş sunt înalţi, iar Banatului joşi, Făgăraş masivi, iar Banatului fragmentaţi etc
E.Se acordă câte 15 puncte pentru răspuns corect 15 puncte
Culmile munţilor sunt orientate NV-SE datorită rocilor: V-vulcanice, C-cristaline şi E-Fliş.