Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIRESII


Jud. Brăila, Com. Movila Miresii,
CIF:17373110 Cod: 817100; Telefon/Fax: 0239/697916
E-mail: scoalamovilamiresii@yahoo.com; http://scmovilamiresii.licee.edu.ro

PROIECT DIDACTIC

Data:
Profesor: Miron Steluţa Otilia
Disciplina: Geografie
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare: Terra - o planetă în transformare. Geosferele Terrei - Atmosfera
Titlul lecției: Clima Câmpiei Brăilei
Tipul de lecție: dobândire de cunoștințe, formare a priceperilor și deprinderilor

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau
indirect;
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple;
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare;
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte noi/situaţii reale de
viaţă;

COMPETENŢE DERIVATE:
C 1. – Precizarea principalelor caracteristici ale climei Câmpiei Brăilei;
C 2. – Compararea a două tipuri de climă;
C 3. – Realizarea graficului temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la staţia
Brăila;

STRATEGIA DIDACTICĂ: interactivă, euristică, analitică, algoritmică;


METODE: dialogul, lucrul cu harta, explicaţia, descrierea, observarea, conversaţia euristică,
problematizarea, modelarea, harta conceptuală, cubul;
MATERIAL DIDACTIC: manualul şcolar, Harta Fizică a Europei, Harta Fizică a României,
Harta Judeţului Brăila, atlasul geografic şcolar, fişe de lucru, fişe de fixare a
cunoştinţelor, cubul.

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
1. Moment organizatoric (1'):
Controlul prezenţei şi oridinii, organizarea elevilor pe grupe.
2. Verificarea cunoştinţelor anterioare (10'):
Profesorul împarte grupelor de elevi fişa de lucru: Temperatura aerului şi
precipitaţiile.
2. Pregătirea aperceptivă (2'):
Profesorul împarte grupelor de elevi fişa de lucru: Vremea şi clima.
Profesorul prezintă obiectivele lecţiei.
3. Dirijarea învăţării (30'):
Profesorul prezintă subiectul şi explică elevilor metoda care se va aplica: Cubul.
Organizarea celor 6 grupuri de învăţare.
Fiecare grup de elevi aruncă cubul şi rezolvă fişa corespunzătoare: descrie, compară,
asociază, analizează, aplică, argumentează.
Profesorul monitorizează activitatea fiecărui grup, îndrumă elevii în rezolvarea
sarcinilor de lucru, stimulează cooperarea în cadrul grupului.
Fiecare grup prezintă rezultatele întregii clase.
4. Asigurarea feed-back-ului (5'):
Profesorul împarte elevilor fişa de fixare a cunoştinţelor: Clima Câmpiei Brăilei.
Îndrumă elevii în vederea obţinerii răspunsurilor corecte.
5. Precizarea activităţilor pe care elevii le vor desfăşura acasă (2'):
Profesorul comunică sugestiile şi conţinuturile ce vor fi parcurse spre studiu: împarte
fişa de lucru pentru acasă: Vremea orizontului local

2
FIŞĂ DE LUCRU PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR
TEMPERATURA AERULUI ŞI PRECIPITAŢIILE

I. Asociaţi fiecărui termen din coloana A, definiţia corespunzătoare din coloana


B, notând litera corespunzătoare în faţa fiecărei cifre.
A B
...... 1 precipitaţii a. Trecerea apei din stare lichidă în stare de vapori

...... 2. evaporare b. Particule de apă sau cristale de gheaţă care cad din nori pe
suprafaţa terestră
...... 3. condensare c. Picături fine şi cristale de gheaţă formate prin condensarea
vaporilor de apă la mari înălţimi
...... 4. nori d. Trecerea apei din stare de vapori în stare lichidă
(4p)

II. Ştiind că temperatura aerului scade odată cu creştera altitudinii, cu 6,4ºC la


1000 m, calculaţi care este temperatura pe vârful vulcanului Kilimandjaro, ştiind că
acesta are o înălţime de 5895 m, iar la 200 m altitudine sunt 27ºC.
(5p)
(Oficiu 1p)

FIŞĂ DE LUCRU
VREMEA ŞI CLIMA

1. Descrieţi vremea din orizontul local:


- din ziua precedentă

- de astăzi (la momentul desfăşurării observaţiei)

2. Descrieţi clima din orizontul local.

3
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA CÂMPIEI BRĂILEI
DESCRIE 1. DESCRIE

Descrieţi clima din Câmpia Brăilei, precizând:

 Tipul de climă : ............................................................................................................


 Temperatura medie anuală : ........................................................................................
 Precipitaţiile medii anuale: .........................................................................................
 Tipul de precipitaţii: ....................................................................................................
 Vânturile: .....................................................................................................................
 Alte fenomene meteorologice: ....................................................................................
...........................................................................................................................................

FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA CÂMPIEI BRĂILEI


COMPARĂ
2. COMPARĂ

Comparaţi clima temperat-continentală cu cea temperat-oceanică:

Tipul de climă Temperat – continentală Temperat – oceanică

Localizare

Temperatura

Precipitaţiile

Vânturi

4
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA CÂMPIEI BRĂILEI
ASOCIAZĂ
3. ASOCIAZĂ

Asociaţi fenomenele enumerate şi cauzele care le produc, notând în tabel, în


dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare:
FENOMENUL CAUZA
1. precipitaţii reduse cantitativ a. spulberarea zăpezii de către vânt
2. menţinerea stratului de zăpadă b. apariţia ceţii
3. reducerea vizibilităţii c. precipitaţii sub formă de aversă
4. căderi mari de apă în timp scurt d. răciri bruşte ale aerului vara
5. stratul neuniform de zăpadă e. gerul persistent
6. căderi de grindină f. influenţele climatului arid

1 2 3 4 5 6

FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA CÂMPIEI BRĂILEI ANALIZEAZĂ

4. ANALIZEAZĂ

Analizaţi datele meteorologice de la staţia Brăila.

STAŢIA Valori medii lunare MEDIA


BRĂILA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANUALĂ

Temperatura
-2,1 -0,5 4,8 11,1 17,1 20,8 23,1 22,6 17,9 12,0 5,7 0,4 11,1
aerului (ºC)
Precipitaţii
30,3 24,6 26,1 37,4 49,6 63,2 46,4 39,7 25,1 33,5 33,6 30,5 440,0
(mm)

Precizaţi:
- luna cu cea mai ridicată temperatură medie ..........................................................................
- luna cu cea mai scăzută temperatură medie ..........................................................................
- lunile în care se înregistrează temperaturi medii negative ....................................................
- luna cu cea mai mare cantitate de precipitaţii .......................................................................
- luna cu cea mai redusă cantitate de precipitaţii ....................................................................
5
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA CÂMPIEI BRĂILEI
APLICĂ 5. APLICĂ

Realizaţi graficul temperaturilor medii lunare la staţia Brăila.

STAŢIA Valori medii lunare MEDIA


BRĂILA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANUALĂ

Temperatura
-2,1 -0,5 4,8 11,1 17,1 20,8 23,1 22,6 17,9 12,0 5,7 0,4 11,1
aerului (ºC)

FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA CÂMPIEI BRĂILEI


6. ARGUMENTEAZĂ ARGUMENTEAZĂ

Argumentaţi următoarea afirmaţie:


„Temperatura aerului este mai ridicată în timpul verii în interiorul oraşului Brăila decât în
zona înconjurătoare”.

6
FIŞĂ DE FIXARE A CUNOŞTINŢELOR
CLIMA CÂMPIEI BRĂILEI

Completaţi harta conceptuală a caracteristicilor climei Câmpiei Brăilei:

TIPUL DE CLIMĂ

TEMPERATURA
AERULUI

CLIMA PRECIPITAŢIILE
CÂMPIEI
BRĂILEI

VÂNTURILE

ALTE FENOMENE
METEOROLOGICE

7
FIŞĂ DE LUCRU PENTRU ACASĂ
VREMEA ORIZONTULUI LOCAL

Observaţi vremea pănă săptămâna viitoare, fără a utiliza instrumente, şi


completaţi următorul tabel:

ALTE FENOMENE
ZIUA TEMPERATURA PRECIPITAŢIILE VÂNTURILE
METEOROLOGICE