Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Data: 25.02.2019
Profesor: Matic Florin-Cristian
Disciplina: Geografie
Clasa: a V-a A
Unitatea de învăţare: Terra - o planetă în transformare. Geosferele Terrei - Atmosfera
Titlul lecției: Aplicaţii practice: Clima si vremea in orizontul local (Podisul Dobrogei)
Tipul de lecție: dobândire de cunoștințe, formare a priceperilor și deprinderilor

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau
indirect;
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple;
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare;
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte noi/situaţii reale de
viaţă;

COMPETENŢE DERIVATE:
C 1. – Precizarea principalelor caracteristici ale climei Podisului
Dobrogei;

C 2. – Compararea a două tipuri de climă;


C 3. – Realizarea graficului temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la staţia
Constanta;

STRATEGIA DIDACTICĂ: interactivă, euristică, analitică, algoritmică;


METODE: dialogul, explicaţia, descrierea, observarea, conversaţia euristică, problematizarea,
modelarea, cubul;
MATERIAL DIDACTIC: manualul şcolar, fişe de lucru, fişe de fixare a cunoştinţelor, cubul.

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
1. Moment organizatoric (1'):
Controlul prezenţei şi oridinii, organizarea elevilor pe grupe.
2. Verificarea cunoştinţelor anterioare (10'):
Profesorul împarte grupelor de elevi fişa de lucru: Temperatura aerului şi
precipitaţiile.
2. Pregătirea aperceptivă (2'):
Profesorul împarte grupelor de elevi fişa de lucru: Vremea şi clima.
Profesorul prezintă obiectivele lecţiei.
3. Dirijarea învăţării (30'):
Profesorul prezintă subiectul şi explică elevilor metoda care se va aplica: Cubul.
Organizarea celor 6 grupuri de învăţare.
Fiecare grup de elevi aruncă cubul şi rezolvă fişa corespunzătoare: descrie, compară,
asociază, analizează, aplică, argumentează.
Profesorul monitorizează activitatea fiecărui grup, îndrumă elevii în rezolvarea
sarcinilor de lucru, stimulează cooperarea în cadrul grupului.
Fiecare grup prezintă rezultatele întregii clase.
4. Asigurarea feed-back-ului (5'):
Profesorul împarte elevilor fişa de fixare a cunoştinţelor: Clima Podisului Dobrogei.
Îndrumă elevii în vederea obţinerii răspunsurilor corecte.
5. Precizarea activităţilor pe care elevii le vor desfăşura acasă (2'):
Profesorul comunică sugestiile şi conţinuturile ce vor fi parcurse spre studiu: împarte
fişa de lucru pentru acasă: Vremea orizontului local.

2
FIŞĂ DE LUCRU PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR
TEMPERATURA AERULUI ŞI PRECIPITAŢIILE

I. Asociaţi fiecărui termen din coloana A, definiţia corespunzătoare din coloana


B, notând litera corespunzătoare în faţa fiecărei cifre.
A B
...... 1 precipitaţii a. Trecerea apei din stare lichidă în stare de vapori

...... 2. evaporare b. Particule de apă sau cristale de gheaţă care cad din nori pe
suprafaţa terestră
...... 3. condensare c. Picături fine şi cristale de gheaţă formate prin condensarea
vaporilor de apă la mari înălţimi
...... 4. nori d. Trecerea apei din stare de vapori în stare lichidă

3
FIŞĂ DE LUCRU
VREMEA ŞI CLIMA

1. Descrieţi vremea din orizontul local:


- din ziua precedent

- de astăzi (la momentul desfăşurării observaţiei)

4
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA PODISULUI DOBROGEI
DESCRIE 1. DESCRIE

Descrieţi clima din podisul Dobrogei, precizând:

 Tipul de climă : ............................................................................................................


 Temperatura medie anuală : ........................................................................................
 Precipitaţiile medii anuale: .........................................................................................
 Tipul de precipitaţii: ....................................................................................................
 Vânturile: .....................................................................................................................
 Alte fenomene meteorologice: ....................................................................................
...........................................................................................................................................

5
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA PODISULUI DOBROGEI
2. COMPARĂ COMPARĂ

Comparaţi clima temperat-continentală cu cea temperat-oceanică:

Tipul de climă Temperat – continentală Temperat – oceanică

Localizare

Temperatura

Precipitaţiile

Vânturi

6
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA PODISULUI DOBROGEI
ASOCIAZĂ
3. ASOCIAZĂ

Asociaţi fenomenele enumerate şi cauzele care le produc, notând în tabel, în


dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare:
FENOMENUL CAUZA
1. formarea stratului de zăpadă a. spulberarea zăpezii de către vânt
2. producerea viscolului b. temperaturilor negative în aer şi la sol
3. producerea poleiului c. condensarea si inghetarea vaporilor de apa de la sol
4. producerea secetei d. inghetarea picaturilor de ploaie sau burnita
5. bruma e. apa din atmosfera cade sub forma de gheata pe sol
6. grindina f. lipsei necesarului de apă

1 2 3 4 5 6

7
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA PODISULUI DOBROGEI
ANALIZEAZĂ
4. ANALIZEAZĂ

Analizaţi datele meteorologice de la staţia Constanta.

STAŢIA Valori medii lunare MEDIA


CONST- I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANUALĂ
ANTA
Temperatura
-2 -1 2 6 10 15 17 17 13 9 4 0 7,3
aerului (ºC)
Precipitaţii
36 32 37 31 36 40 21 18 30 28 35 44 391
(mm)

Precizaţi:
- luna cu cea mai ridicată temperatură medie ..........................................................................
- luna cu cea mai scăzută temperatură medie ..........................................................................
- lunile în care se înregistrează temperaturi medii negative ....................................................
- luna cu cea mai mare cantitate de precipitaţii .......................................................................
- luna cu cea mai redusă cantitate de precipitaţii ....................................................................

8
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA PODISULUI DOBROGEI
APLICĂ 5. APLICĂ

Realizaţi graficul temperaturilor medii lunare la staţia Brăila.

STAŢIA Valori medii lunare MEDIA


BRĂILA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANUALĂ

Temperatura
-2 -1 2 6 10 15 17 17 13 9 4 0
aerului (ºC)

9
FIŞĂ DE LUCRU – CLIMA PODISULUI DOBROGEI
6. ARGUMENTEAZĂ ARGUMENTEAZĂ

Argumentaţi următoarea afirmaţie:


„Temperatura aerului este mai ridicată în timpul verii în interiorul oraşului Constanta
decât în zona înconjurătoare”.

1
0
FIŞĂ DE FIXARE A CUNOŞTINŢELOR
CLIMA PODISULUI DOBROGEI

Completaţi harta conceptuală a caracteristicilor climei Podisului Dobrogei:

TIPUL DE CLIMĂ

TEMPERATURA
AERULUI

CLIMA PRECIPITAŢIILE
PODISULUI
DOBROGEI

VÂNTURILE

ALTE FENOMENE
METEOROLOGICE

1
1
FIŞĂ DE LUCRU PENTRU ACASĂ
VREMEA ORIZONTULUI LOCAL

Observaţi vremea pănă săptămâna viitoare, fără a utiliza instrumente, şi


completaţi următorul tabel:

ZIUA TEMPERATURA

1
2