Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

A. Elementele de identificare

Disciplina: Geografie fizică a Republicii Moldova

Clasa: a VIII-a

Instituţia de învăţămînt: gimnaziul”Gh.Asachi”, s. Cucoara

Profesor : Goţa Ina

Obiectivul de referinţă:
Elevii vor fi capabili să descrie anotimpurile;

Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
O1-să caracterizeze anotimpurile în baza unui fragment de text;
O2-să explice schimbarea elementelor meteorologice după anotimpuri;
O3-să enumere fenomenele climatice ale fiecărui anotimp;
O4-să argumenteze importanţa climei pentru natură şi societate.

Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor;

Metode şi procedee:
activităţi în grup; instruire reciprocă; convorbire euristică; studierea fragmentelor de text;e
xerciţii de studiere a hărţii fizice şi climatice; exerciţii de studiere a climogramelor; exerciţii de
comentare a imaginilor; exerciţii de descifrare a codului sinoptic; alcătuirea conspectelor de
reper; joc didactic, metoda brainstorming.

Forma de învăţămînt: activitate în grup; activitate individuală; activitate în perechi.

Materiale:
Harta fizică a Republicii Moldova; harta climatică a Republicii Moldova; climograma oraşului
Chişinău; diferite imagini ale anotimpurilor; casetofon;casete cu imprimări audi; poster”Arborele
anotimpurilor”; Atlas, manualul “Geografia fizică a Republicii Moldova”;mesaj codificat;
portofoliu despre protecţia aerului.

Strategii de evaluare:
conversaţie de verificare; observarea; elaborarea schiţelor şi a desenelor;

Bibliografie:

1. Sochircă V., Odoleanu N., Boboc N., Mihăilescu C., Geografia fizică a Republicii
Moldova, Manual pentru clasa a 8-a, Chişinău, Ştiinţa, 2008
2. Odoleanu N., Cara A., Ghid de implementare a curriculumului de liceu, Chişinău, Ştiinţa,
2007
3. Atlasul Republicii Moldova;
4. Buletim informativ REC-Moldova ediţie trimestrială dedicată protecţiei mediului,
nr.3, 2004;
5. Buletin informativ REC-Moldova, nr.2, 2005;
6. Revista Gutta nr.3(81)2003
7. Conservarea energiei Manual didactic pentru şcoala medie, Chişinău, 200
B. Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode,


Op procedee,
Moment Porfesorul organizează clasa, Primesc fişele, se conversaţie
organizatoric distribuie fişele conform cărora pregătesc de lecţie
se vor forma grupele de
activitate.
Verificarea Profesorul propune un test - Elevii răspund în Test
temei pentru itemi cu alegere duală. scris la itemii
acasă (Anexa nr.1) propuşi.
Captarea Cum va fi vremea mîine? Elevii comentează Conversaţie
atenţiei Această întrebare ne preocupă -pentru a şti de ce euristică
permanent. De ce ? vestimentaţie avem
În continuare profesorul nevoie ...
propune cîteva mesaje Utilizează codul
codificate pentru determinarea sinoptic pentru
anotimpului reprezentat în decodificare şi
mesaj. determină anotimpul
reprezentat.
Predarea Porfesorul anunţă obiectivele Elevii iau cunoştinţă
învăţarea lecţiei. cu obiectivele
materiei noi propuse.
Caracterizarea anotimpurilor.
O1 Se ropune elevilor activitate în Elevii iau cunoştinţă Activitate în
grupuri. Fiecare grup primeşte cu activităţile grup;
fisa cu însărcinările propuse şi propuse, se Exerciţii de
va avea de carcacterizat cîte un mobilizează la studiere a unui
anotimp. (Anexa 2) îndeplinirea fragment de
Algoritmul de caracterizare: sarcinilor. text;
Caracterizaţi anotimpul........, Ex. de studiere
utilizînd textul din manual şi (4-5 minute) a hărţilor fizice
harţile: fizică, climatică a Se lucreză pe fonul şi climatice;
R.Moldova, şi climatogramele, unei muzici. Ex. de studiere
conform algoritmului: a climogramei.
1.Care e durata anotimpului şi
lunile acestuia;
2.Indicaţi temperaturile medii
pentru anotimpul respectiv;
3.Indicaţi temperaturile
maxime şi minime;
4.Masele dominante de aer,
viteza medie a vîntului şi
direcţia predominantă;
5.Cantitatea medie de
precipitaţii (utilizănd harta
climatică din atlas pag.8-9 şi
climograma pag.52, fig.49
pentru oraşul Cahul)
6.Fenomene climatice ce au
loc în perioada anotimpului
respectiv.
Consolidarea O2 Comunicarea rezultatelor de 1-2minute elevii Alcătuirea
către fiecare echipă. prezintă informaţia schiţelor,
O3 Pe parcursul comunicărilor desenelor.
elevii îşi fac notiţele necesare
în caiete sub formă de scheme,
text etc..
(Anexa 3.)
Reflecţie O3 Consolidarea subiectului Elevii acroşează Joc didactic
„Anotimpurile” se va efectua fişele conform
prin jocul didactic „Poşta trăsăturilor
anotimpurilor”. anotimpurilor .
Pe tablă se vor acroşa 4 plicuri
cu numele fiecărui anotimp.
Fiecărei echipe se repartizează
fişe cu caracteristici ale
anotimpurilor. Pe rînd se va
citi cîte o particularitate şi se
va acroşa în plicul respectiv pe
tablă.
(Modele de fişe Anexa 4)
O4 Completaţi păianjenul: .Completează şi Metoda
„Importanţa climei pentru comenteză schema Păianjen
natură”:
-ape
-sol +relief;
-plante
-animale;
-om
„Banca informativă „ Informaţiile din Exerciţii de
Cercetările specialiştilor de la „banca informativă” analiză a
serviciul Hidrometeo au scos sînt prezentate de un articolelor din
în evidenţă că în ultima sută de elev. Ceilalţi elevi portofolii
ani temperatura în diferite ascultă efectele
locuri ale Republicii Moldova încălzirei climei
a crescut cu 0,2-0,9 grade asupra climei Europei
celsius. Specialiştii de la şi Republicii
Agenţia Europeană pentru Moldova:
Protecţia Mediului susţin , că -mari inundaţii;
dacă nu vor fi reduse emisiile -secete;
cu efect de seră temperatura -apariţia şi
aerului poate creşte cu 2-6 răspîndirea bolilor
grade! Ce ne aşteaptă în viitor? infecţioase.
-dispariţia unor specii
de plante şi animale...

Profesorul propune elevilor Utilizarea noilor Metoda


întrebarea: tehnologii; braistorming
Ce trebuie să facem ca iarna să -utilizarea raţională a
rămînă iarnă, iar vara să energiei electrice;
rămînă vară? -sădirea pomilor;
-să mergem pe jos;
Bilanţul lecţiei. Concluzii generale privind Ascultă şi
Concluzii. subiectul lecţiei. concluzionează.
Aprecierea activităţii elevilor
(prin note şi calificative).

Tema pentru Repetarea capitolului „clima” Notează în agende


acasă Eseu”Anotimpul preferat”. tema pentru acasă
Anexa nr.1

Test-item cu alegere duală.

Enunţ: Ascultă cu atenţie afirmaţia.În cazul în care apreciezi că afirmaţia este adevărată,
indici litera „A”. Dacă apreciezi că afirmaţia este falsă, indică litera”F”

A F 1.Republica Moldova se află în zona climatică temperat-continentală;


A F 2.Cantitatea de radiaţie solară totală scade de la nord spre sud:
A F 3.Temperatura medie a lunii ianuarie(-30C; -50C);
A F 4.Temperatura medie a lunii iulie(+200C - +220 C );
A F 5.Un vÎrtej mare de aer cu presiune atmosferică scăzută în centru şi ridicată la periferie se
numeşte anticiclon;
A F 6.Un vîrtej mare de aer cu presiunea ridicată în centru şi scăzută la periferie se numeşte
ciclon;
A F 7.Cel mai frecvent pe teritoriul Republicii Moldova bat vînturile dinspre N-V;
A F 8.Vara ciclonul aduce timp senin şi secetos;
A F 9.Iarna ciclonul provoacă formarea ninsorilor;
A F 10.Vara anticiclonul contribuie la formarea unui timp ploios.

Anexa nr.2

Fisa de activitate Nr._______

Caracterizaţi anotimpul........, utilizînd textul din manual şi harţile: fizică, climatică a


R.Moldova, şi climatogramele, conform algoritmului:

1.Care e durata anotimpului şi lunile acestuia;


.............................................................................

2.Indicaţi temperaturile medii pentru anotimpul respectiv;


...........................................................................
3.Indicaţi temperaturile maxime şi minime;
.........................................................................
4.Masele dominante de aer, viteza medie a vîntului şi direcţia predominantă;
...........................................................................
5.Cantitatea medie de precipitaţii (utilizănd harta climatică din atlas pag.8-9 şi climograma
pag.52, fig.49 pentru oraşul Cahul);
............................................................................

6.Fenomene climatice ce au loc în perioada anotimpului respectiv.


.........................................................................................................................................................

Anexa 4
T0C Moină T0C
Sub 00C peste 150C

Suhovei Îngheţuri
timpurii

T0C
de la 150C -00C
Grindină

150 mm la sud
210 mm la nord La sud durata
80 zile

Secetă Mase de aer


arctic

Mase de aer
tropicale
Ploi torenţiale

Crivăţ
T0C
de la 00C – la 150C