Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Profesor:
Clasa: a V – a
Data: 19.03.2019
Disciplina: Geografia Generală
Unitatea de învăţare: Atmosfera
Lecţia: Atmosfera -recapitulare
Tipul de lecţie: recapitulare
Locul de desfăşurare: sala de clasă

COMPETENȚE GENERALE:
1.Utilizarea limbajului specific în prezentarea și explicarea realității geografice ;
2.Utilizarea corectă a numelor proprii și a termenilor în limbi străine;
3.Transformarea unor elemente din matematică, științe și tehnologie în studierea mediului terestru ;
4.Raportarea realității geografice la un suport cartografic și grafic;
7. Dobândirea unor deprinderi și tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă;

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
3.2 Identificarea legăturilor între elemente, fenomene și procese observabile
3.3 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al Planetei
4.2 Utilizarea semnelor convenţionale
4.4 Utilizarea reprezentărilor cartografice simple
7.9 Reprezentarea prin desen schematic a elementelor şi fenomenelor învăţate

Competențe derivate:
- utilizarea termenilor însușiți: temperatură, termometru, precipitaţii, izotermă, rouă, brumă, etc.
- aplicarea cunoștințelor dobândite pentru a rezova cerințele
- analiza informației/imaginilor și asocierea corectă a termenilor însușiți

STRATEGIA DIDACTICĂ: dirijată, cognitivă, euristică


ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII: frontală și individuală
METODE: expunerea și explicația, conversația euristică, analiza unui desen schematic, dialogul,
exercițiul, comparaţia, problematizarea .
Mijloace de invatamant: fise de lucru, harta fizico-geografică deseme schematice
MATERIALE BIBLIOGRAFICE:
♦ Gica Pehoiu – Geografia – Considerente didactico – aplicative, editura Biblioteca, Târgoviște, 2012.
♦ Nicolae Ilinca, Didactica geografiei, Editura Corint, București, 2000.
♦ Silviu Neguț, Ionuț Popa– Geografie Generală – manual clasa a V-a, Editura Art
1. DESCRIE

1. Descrie forma atmosferei terestre.

2. Descrie climatul ecuatorial ( anotimpuri, precipitații, vânturi).

3. Citește cu atenție poezia de mai jos, apoi răspunde la următoarele cerințe.

Crivățul din meazănoapte vâjâie prin vijelie,


Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie.
Valuri albe trec în zare, se aşază-n lung troian,
Ca nisipurile dese din pustiul african.
Viscolul frământă lumea!... Lupii suri ies după pradă,
Alergând, urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă.
Turmele tremură; corbii zbor vârtej, răpiți de vânt,
Şi răchițile se-ndoaie lovindu-se de pământ.
Fragment din poezia Viscolul, de Vasile Alecsandri

a. Identifică numele vântului menționat în poezie.


b. Încadrează vântul identificat într-unul din tipurile de vânturi studiate (permanent, periodic sau local).
c. Care sunt efectele acestui vânt evidențiate în poezie? Cum se manifestă natura și viețuitoarele în calea
acestui vânt?

4. Descrie modul de formare al brizelor marine.

2. COMPARĂ

1. Comparați climatul tropical uscat (deșertic) cu climatul polar, găsind asemănări și deosebiri între
acestea. Asemănările și deosebirile se pot referi la localizare, anotimpuri, vânturi, precipitații, temperaturi)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________

2. Comparați clima tropical-uscata (desertica) cu clima tropical-umeda (musonică), precizând asemănări,


și deosebiri între acestea. Asemănările și deosebirile se pot referi la localizare, anotimpuri, vânturi,
precipitații, temperaturi).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
3. ASOCIAZĂ

1. Asociază stratul din atmosferă din coloana A cu fenomenul corespunzător cărora le aparțin din
coloana B:
A B
1.troposfera a.reflectă undele radio, se produc aurore polare în zonele reci
2. termosfera b.se află stratul de ozon ce absorbe radiațiile ultraviolete
3.stratosfera c. apar norii argintii, vizibili doar noaptea
4.mezosfera d. se formează norii, precipitațiile și vânturile

2. Asociază elementele din coloana A cu cele din coloana B.


A B
1.Tunet a. Topirea apei înghețate
2.Presiune b. Sunet care însoțete fulgerele
3.Aversă c.Apasare exercitată de aer pe o unitate de suprafață
4.Dezgheț d. Cantitate mare de precipitaii într-un interval scurt de timp
5.Nor e. Asociere de vapori de apa și cristale de gheață

3. Asociază tipul de precipitații din coloana A cu definiția corespunzătoare din coloana B


A B
1.Ploaia a. bucăţi de gheaţă, se produce vara datorită răcirii puternice şi rapide a norilor.
2.Ninsoarea b. picături fine de apă;
3.Lapoviţa c. precipitaţie lichidă ; formată din picături de apă;
4.Burniţa d. amestec de ploaie cu zăpadă, temperatua apropiată de 00C.
5.Grindina e. formată din cristale de gheaţă care se unesc în fulgi de zăpadă; temp. sub 00C

4. Asociați câte o zonă de climă din coloana A cu elementele sale caracteristice din coloana B,
notând combinația corectă.
A B
1. Clima temperat oceanică; a. vânturi polare;
2. Clima polară; b. precipitații ridicate;
3. Clima tropical umedă/musonică; c. precipitații reduse, temperaturi ridicate;
4. Clima tropical uscată (deșertică); d. vânturile de Vest;
5. APLICĂ

1. Completați spațiile punctate din textul de mai jos cu răspunsul corect utilizând lista de termeni.
Vânturile se formează în stratul atmosferic numit ….................... În vestul Europei bat vânturi
permanente numite …..................... . La ecuator aerul se mișcă pe verticală, ascendent (de jos în sus) și
descendent ( de sus în jos), formând …......................................... . În deșertul Sahara, bat vânturi
secetoase numite ….................. .
Termeni: vânturi polare, troposferă, calme ecuatoriale, alizee, vânturile de Vest

2.Calculează amplitudinea termică (diferența) la Londra, șțiind că temperatura medie a lunii iulie
este de 180 C, iar temperatura medie a lunii ianuarie este de 40 C.

3. Completați spațiile punctate


Temperatura aerului se măsoară cu ajutorul instrumentului numit ...........
Gazul cu cea mai mare proporție în atmosfera terestră este ......................
Atmosfera terestră este turtită la cei doi poli și bombată de ...............................
Pe Glob, temperatura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dinspre Ecuator spre poli.

4. Citește temperatura indicată pe termometru, atât în grade Celsius, cât și în grade Fahrenheit.

5. Calculează temperatura în vârful unui munte înalt de 5500 m, presupunând că, la poale, muntele
ar avea 1500 m altitudine, iar temperatura aerului este de 25 °C. Aveți în vedere că temperatura
scade cu 60C la 1000 m altitudine.
4. ANALIZEAZĂ

1. Analizează imaginea alăturată în care cei doi copii au fost surpriși de un fenomen meteorologic.
 numiți fenomenul meteorologic________________
 anotimpul în care se produce în imagine _________
 importanța fenomenului pentru societate _________

2. Analizează imaginile de mai jos și răspundeți la următoarele cerințe

Musonul de vară Musonul de iarnă

1.Ce direcție are musonul de vară ________________________________


2. Ce direcție are musonul de iarnă ________________________________
6. PRECIZAȚI

1. Precizați care dintre următoarele propoziții sunt adevărate A și care sunt false F.

a. Cel mai întins deșert din lume, cu clima tropical uscată(deșertică), este Sahara. A / F
b. Cea mai întinsă regiune cu ghețari și climă polară este Antarctica. A/ F
c. Apa se încălzește și se răcește mai greu decât uscatul. A/ F
d. În interiorul continentelor plouă mai mult decât în apropierea oceanelor. A/ F
e. În țara noastră, în timpul iernii, Crivățul aduce geruri mari și viscolește zăpada. A / F
f. Atmosfera se încălzește de jos în sus. A / F
g. Calmele ecuatoriale nu sunt vânturi. A / F

6. PRECIZAȚI

1. Precizați care dintre următoarele propoziții sunt adevărate A și care sunt false F.

a. Cel mai întins deșert din lume, cu clima tropical uscată(deșertică), este Sahara. A / F
b. Cea mai întinsă regiune cu ghețari și climă polară este Antarctica. A/ F
c. Apa se încălzește și se răcește mai greu decât uscatul. A/ F
d. În interiorul continentelor plouă mai mult decât în apropierea oceanelor. A/ F
e. În țara noastră, în timpul iernii, Crivățul aduce geruri mari și viscolește zăpada. A / F
f. Atmosfera se încălzește de jos în sus. A / F
g. Calmele ecuatoriale nu sunt vânturi. A / F
Desfăşurarea lecţiei
Activitatea de predare – învățare
Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor
lecției
Momentul Se verifică existența materialelor, necesare Elevii pregătesc caietele, manualele
organizatoric desfășurării lecției, se notează absenții. și alte materiale necesare lecției.
Pregătirea In această lecţie, veţi aplica informaţiile Ascultă.
aperceptivă dobandite despre atmosferă.
Anunţarea Profesorul anunţă tema lecţiei- Atmosfera Ascultă, se mobilizează, scriu titlul
temei recapitulare. lecţiei în caiet. Răspund. Citesc
Se verifică tema pregătită acasă. rezolvarea temei.
Dirijarea Recapitularea se face printr-un concurs Ascultă, analizează și răspund la
activității ,, Cine stie caștigă…………note bune”. întrebări, fiind îndrumați de
Se împarte clasa pe grupe de lucru. profesor.
Fiecare elev extrage un bilețel ce cuprinde o
activitate aflată pe fețele cubului (descrie, Elevii analizează cerința extrasă
analizează, asociază, prec izează etc). din fişa de lucru şi formulează
Primesc o fișă de lucru pe care se află toate răspunsurile.
activitățile extrase și de colegi, dacă un elev nu
cunoaște răspunsul, poate să răspunda alt elev
din altă grupă.
La final se notează elevii în funcție de răspunsul
dat.
Precizarea Profesorul cere elevilor, să realizeze un text
activităţilor referitor la importanța atmosferei Ascultă şi notează
pentru acasă.

S-ar putea să vă placă și