Sunteți pe pagina 1din 11

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Hotărârea Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în
vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem
centralizat, a populaţiei

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale


La pregătirea activităţilor specifice sezonului rece, unele unităţi administrativ - teritoriale au
constatat că nu au capacitatea financiară pentru a susţine cheltuielile legate de asigurarea agentului
termic populaţiei, în iarna 2017 – 2018. Urmare acestui fapt, în anul 2017, la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene au fost înregistrate 10 solicitări
formulate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în vederea susţinerii autorităţilor
administraţiei publice locale de a asigura serviciul public de alimentare a populaţiei cu energie în
sistem centralizat, prin alocarea de fonduri, fie pentru plata subvenţiei, fie pentru acoperirea
pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie și furnizare a
energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat.
Prin achitarea unor obligaţii de plată ale unităţilor administrativ teritoriale către furnizorii de
energie termică se creează premisele menţinerii circuitului economic și desfășurării activităţilor
economice ale operatorilor implicaţi, cât și continuitatea asigurării serviciului public.
Solicitările invocate mai sus sunt întemeiate pe faptul că alimentarea populaţiei cu energie
termică reprezintă un serviciu public în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,cu modificările și completările
ulterioare, obligaţiile unităţilor administrativ-teritoriale către operatorii de termoficare sunt:
a. În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale energiei
termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie și
furnizare a energiei termice livrate populaţiei, acestea asigură din bugetele locale sumele
necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie și furnizare a
energiei termice livrate populaţiei și preţul local al energiei termice facturate populaţiei (art.
3, alin. 4)
b. Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie și
furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii
economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, pot fi acoperite din
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale (art. 52 alin. 1).

1. Municipiul Arad, Judeţul Arad:

Prin adresa nr. 65530/10.10.2017, Municipiul Arad a transmis solicitarea de alocarea sumei de
9.000 mii lei în vederea asigurării plăţii unor cheltuieli urgente, în condiţiile legii, pentru
desfășurarea în bune condiţii a activităţilor specifice sezonului rece.
O problemă deosebită cu care se confruntă Municipiul Arad este menţinerea în stare de funcţionare
a sistemului public de producţie, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice pentru
populaţie, care asigură furnizarea apei calde și încălzirea pe perioada sezonului rece în peste cele
30.000 de apartamente.
În municipiul Arad, furnizarea agentului termic către populaţie este asigurată de doi operatori

1
economici, având ca acţionar majoritar unitatea administrativ-teritorială, respectiv Societatea CET
Arad SA, în calitate de producător și Societatea CET Hidrocarburi S.A., în calitate de furnizor.
Pentru fundamentarea solicitării se arată că, la acest moment, desfășurarea activităţii curente în
vederea furnizării energiei termice pentru populaţia Municipiului Arad în sezonul rece 2017-2018 este
blocată urmare sechestrelor pe bunurile mobile și imobile și a popririlor pe conturile bancare,
instituite pentru suma de 56.925.135 lei, de către Societăţile CFR Marfă și E.ON Energie România,
celor doi operatori de termoficare care activează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
Pentru susţinerea sistemului de termoficare, în anul 2017, a fost identificată și alocată de la bugetul
local, cu titlu de subvenţie - pentru acoperirea diferenţelor de preţ și tarif la energia termică livrată
populaţiei, suma de 18.099.999,18 lei în scopul achitării în avans a consumului de gaze naturale de
către producătorul de energie termică SC CET Arad SA, furnizorului de gaze naturale SC C-Gaz&Energy
Distribuţie SRL.
Pierderile induse operatorului de termoficare CET Hidrocarburi SA Arad și recunoscute de către
consiliul local, prin Hotărârea nr. 476/2016, în cuantum de 29.885.696,83 lei au fost acoperita numai
parţial, în cuantum de 16.000.000 lei, iar de la bugetul local, în anul 2017, nu au fost identificate și
alte sume în scopul acoperirii în totalitate a acestora.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului a sumei de 9.000 mii lei pentru Municipiul Arad.

2. Municipiul Oradea, Judeţul Bihor:

Prin adresa nr. 350.003/26.10.2017/13.09.2017, Municipiul Oradea a solicitat alocarea sumei


de 4.000 mii lei, pentru plata în avans a gazelor naturale, astfel încât să se asigure continuitatea
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în sezonul de iarnă 2017-2018.
În Municipiul Oradea serviciul public de alimentare cu energie termică este realizat de către
Societatea Termoficare Oradea S.A., care deservește aprox. 70% din populaţia orașului, iar
disfuncţionalităţile legate de funcţionarea sa ar genera o serie de probleme sociale grave.
Pentru fundamentarea solicitării se arată că, în baza contractului de vânzare-cumpărare a gazelor
naturale nr.145/10.10.2017, încheiat între Societatea Termoficare Oradea S.A. și S.N.G.N. Romgaz
S.A. s-a estimat a fi livrată/achiziţionată o cantitatea anuală de gaze naturale de 1.804.240 MWh,
respectiv, în perioada noiembrie 2017 – martie 2018, o cantitatea estimată de 1.204.300 MWh. Pentru
sezonul rece 2017-2018, costurile estimate ale achiziţiei de gaze naturale se ridică la suma de
121.740.570 lei.
Societatea Termoficare Oradea S.A. înregistrează un deficit de cash în perioada noiembrie 2017 –
martie 2018, în valoare de 40.000.000 lei, generat de necesitatea plăţii în avans a gazului natural,
costurile cu mentenanţa noii centrale de cogenerare și diminuarea bonusului de cogenerare, conform
deciziilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
De asemenea, în fundamentarea solicitării, se arată că resursele financiare ale municipiului Oradea
sunt limitate, iar pentru anul 2017, sumele prevăzute în bugetul local pentru sprijinirea operatorului
de termoficare au fost deja acordate.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului a sumei de 4.000 mii lei pentru Municipiul Oradea.

3. Municipiul Constanţa, Judeţul Constanţa:

Prin adresa nr. 117.147/13.09.2017, Municipiul Constanţa a solicitat alocarea sumei de 60.000
mii lei, pentru plata în avans a gazelor naturale necesare menţinerii în funcţiune a sistemului
centralizat de alimentare cu energie termică în sezonul de iarnă 2017-2018.
În Municipiul Constanţa serviciul public de alimentare cu energie termică se realizează prin doi
operatori: societatea Electrocentrale Constanţa S.A, deţinută integral de statul român, prin Ministerul
Energiei, în calitate de producător și Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice (R.A.D.E.T.)
Constanţa, aflată sub tutela consiliului local, în calitate de distribuitor. Societatea deservește clienţi
casnici în proporţie de 75/%, adică 173.000 locuitori grupaţi în 68.000 apartamente din 5.400
condominii.
Urmare imposibilităţii asigurării unei coerenţe decizionale și de funcţionare la nivelul celor doi
operatori ai serviciului public de alimentare cu energie termică – producător și distribuitor – care a

2
generat cel mai ridicat preţ al energiei termice din ţară, este necesară subvenţionarea preţului
energiei termice destinată consumatorilor casnici de către primăria Municipiului Constanţa.
Pentru sezonul rece 2017-2018 valoarea preconizată a subvenţiei este de 57.863 mii lei, însă datorită
pierderilor din reţea, este necesară producerea unei cantităţi mai mari de Gcal., ceea ce generează
costuri ridicate pentru producătorul de agent termic primar.
Pentru fundamentarea solicitării se arată că, din sumele încasate în sezonul rece de la RADET
Constanţa, producătorul Electrocentrale Constanţa S.A. nu poate asigura achiziţionarea stocurilor de
gaze naturale, a căror valoare trebuie achitată în avans, în baza condiţiilor de plată agreate cu
furnizorul de combustibili. Totodată, nici municipiul Constanţa nu mai poate asigura integral din
bugetul propriu acest sprijin financiar, ca urmare a eforturilor bugetare în care municipalitatea este
angajată, ceea ce ar genera riscul ca sistemul public de alimentare cu energie termică să nu mai poată
fi susţinut.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului a sumei 60.000 mii lei pentru Municipiul Constanţa.

4. Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi:

Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului (nr. 8187/11.10.2017), a Consiliului Judeţean


(nr.9061/10.10.2017) și a Municipiului Galaţi a fost transmis proiectul de hotărâre a Guvernului
privind alocarea sumei de 35.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente pentru plata
în avans a consumului de gaze naturale necesare furnizării energiei termice la nivelul Municipiului
Galaţi, în sezonul rece 2017-2018.
Pentru fundamentarea solicitării, se arată că producerea energiei termice în sistem centralizat se
realizează de către societatea Electrocentrale Galaţi S.A. – în insolvenţă, o centrală în cogenerare
care funcţionează în regim de iarnă cu un cazan energetic de 420 t/h în schemă cu o turbină de abur
de 60/105 MW și care utilizează gaze naturale.
Totodată, se arată că, începând cu data de 15.07.2015, distribuţia agentului termic este asigurată de
societatea Calorgal S.A. Galaţi, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr.
79/2012, care are calitatea de acţionar majoritar. Prin același act administrativ s-a decis că forma de
gestiune a serviciilor energetice de interes local este gestiunea delegată, fiind încheiat un contract în
acest sens.
Serviciile societăţii Calorgal S.A. Galaţi se adresează, în principal, populaţiei municipiului Galaţi, cu
impact major în problema protecţiei sociale, generând probleme deosebite și mari dificultăţi în ceea
ce privește încasarea la timp și integrală a contravalorii serviciilor legate de asigurarea agentului
termic. Societatea Calorgal S.A. practică tarife avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice și aprobate de Consiliul Local Galaţi, iar la baza
facturării și încasării serviciilor de la clienţi se află contractul-cadru aprobat de aceeași autoritate.
Asigurarea energiei termice către populaţia municipiului Galaţi în regimul de iarnă se poate realiza cu
agregatele energetice ale societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. – în insolvenţă și utilizând gaze
naturale, dacă distribuitorul Calorgal S.A. achită în avans necesarul de energie termică al
consumatorilor săi racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, care va achita
gazele naturale către SNGN Romgaz S.A. Mediaș.
SNGN Romgaz S.A. Mediaș va sista furnizarea gazului natural datorită lipsei plăţii în avans, caz în
care, societatea Electrocentrale Galaţi S.A. – în insolvenţă, neavând materia primă necesară
producerii energiei termice, va sista alimentarea cu energie termică a consumatorilor racordaţi la
sistemul centralizat din municipiul Galaţi, a grădiniţelor, școlilor, liceelor și a altor instituţii bugetare
care nu dispun de alte surse de asigurare a energiei termice necesare preparării apei calde menajere
și a agentului termic.
Tot pentru fundamentarea solicitării, autorităţile administraţiei publice locale precizează că, pentru
asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare centralizat cu energie termică pentru
populaţie în perioada noiembrie 2017 – martie 2018 este necesară suma de 60.192.326,25 lei, din
care 28.035.952,56 lei pentru plata energiei termice pentru populaţie la preţ de producător.
Preţul mediu de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice destinată populaţiei
în municipiul Galaţi este de 460,45 lei/Gcal. Ținând cont de gradul de suportabilitate a populaţiei,
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 30/26.01.2017, a fost aprobat un preţ local
de facturare la populaţie în valoare de 190,21 lei/Gcal, rezultând o subvenţie unitară de 270,24
lei/Gcal inclusiv TVA.

3
Conform estimărilor, pentru sezonul rece 2017-2018, cantitatea de energie termică necesară pentru
populaţie este de 145.250 Gcal, iar societatea Calorgal S.A. furnizează o cantitate de 130.725 Gcal.,
pentru care populaţia va plăti suma de 24.865.205,25 lei. Necesarul de subvenţie unitară pentru
acoperirea diferenţelor de preţ la energia termică furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în
condiţiile impuse de Ordonanţa Guvernului nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare,
calculată la valoarea aprobată prin H.C.L. nr.66/2016 este de 35.327.124,00 lei.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului a sumei de 35.000 mii lei pentru Municipiul Galaţi.

5. Municipiul Giurgiu, Judeţul Giurgiu:

Prin adresa nr. 36.546/06.10.2017 Municipiul Giurgiu a transmis solicitarea alocare din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a sumei de 4.500 mii lei, însoţită de o Nota de
fundamentare neînsușită de Instituţia Prefectului și Consiliul Judeţean Giurgiu, în vederea
achiziţiei de gaze naturale în contul operatorului de termoficare, Societatea Global Energy Production
S.A..
Sistemul de termoficare al municipiului Giurgiu este un sistem centralizat ce alimentează mare
parte a populaţiei (aprox. 5000 consumatori), precum și toate instituţiile bugetare (licee, școli,
grădiniţe, spitale etc.) și agenţi economici privaţi.
În susţinerea solicitării, se arată că unitatea administrativ teritorială încearcă reducerea costurilor și
pierderilor din sistem prin realizarea, utilizând fonduri europene, a unor centrale termice de cartier
pe gaz și pe biomasă, diversificând sursele de producţie și reducând traseele de alimentare.
Una dintre probleme cele mai serioase cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale
este aceea că sistemul de termoficare este folosit doar pentru încălzire, nu și pentru prepararea apei
calde de consum, fapt ce generează costuri foarte mari odată cu repornirea acestuia, după data de 16
octombrie. De asemenea, această situaţie excepţională are efecte și asupra contractării achiziţiei
gazului natural folosit în sursa de producţie, achiziţie care este eficient a se realiza pe o perioada mai
lungă și cu plata în avans.
Totodată, pentru fundamentarea solicitării, se arată că operatorul serviciului de termoficare,
Societatea Global Energy Production S.A. este în insolvenţă datorită obligării în solidar cu fostul
operator (ce a intrat în faliment) la plata unor sume care reprezintă aproximativ 40 mil. euro și din
această cauză nu are acces la credite bancare și nu poate achiziţiona gaze naturale pe credit ( la acest
moment, societatea mai are o linie de credit neachitată).
În aceste condiţii, Municipiul Giurgiu nu poate asigura din bugetul propriu de venituri sumele
necesare pentru a nu periclita asigurarea cu agent termic a populaţiei și pentru a stopa fenomenul de
debranșare de la sistemul centralizat.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului a sumei 4.500 mii lei pentru Municipiul Giurgiu.

6. Municipiul Motru, Judeţul Gorj:

Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj (nr. 15577/03.11.2017) și a


Consiliului Judeţean Gorj (nr.9061/10.10.2017) a fost transmis proiectul de hotărâre a Guvernului
privind alocarea sumei de 9.389 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea
serviciului de producere, transport și distribuţie energie termică pentru perioada 2014-2016 și
pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producţie și preţul de facturare la populaţie pentru
perioada noiembrie 2017 – martie 2018, în vederea constituirii stocurilor de cărbune, păcură și de
combustibil lichid ușor pentru derularea în bune condiţii a activităţilor specifice sezonului rece.
La nivelul Municipiului Motru, Societatea Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru - S.A.
(U.A.T.A.A.) este unicul producător și distribuitor de energie termică și apă caldă menajeră, în
prezent, confruntându-se cu o situaţie deosebit de dificilă și foarte greu de redresat, din punct de
vedere financiar, întrucât înregistrează datorii mari către furnizorii de cărbune și păcură.
Pentru iarna 2017-2018, valorile calculate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale pentru
asigurarea agentului termic către populaţia Municipiului Motru sunt:
- Cantitatea de energie termică furnizată populaţiei – 41.750 Gcal.;
- Preţ energie termică reglementat: 183,91 lei / Gcal;

4
- Valoarea energiei termice furnizată populaţiei – 6.680 mii lei;
- Sume de încasat de la populaţie -21.570.132 lei;
- Preţ facturare populaţie – 160 lei/Gcal;
- Subvenţie diferenţă preţ între preţul de producţie și preţul de facturare la populaţie pentru
perioada noiembrie 2017 – martie 2018 – aproximativ 1.000 mii lei lei.
Datoriile înregistrate ca urmare a neîncasării creanţelor de la populaţie, în sumă de 21.556,65 mii
lei, la care se adaugă facturile din sezonul rece, influenţează negativ performanţele financiare ale
operatorului economic, accentuând gradul de îndatorare, dar și valoarea acceptabilă a lichidităţii,
societatea fiind obligată la plata accesoriilor născute din neplata la scadenţă a datoriilor înregistrate.
Totodată, societatea a înregistrat pierderi induse de prestarea serviciului de producere, transport și
distribuţie energie termic pentru perioada 2014-2016, în valoare de 8.389,41 mii lei.
Pentru fundamentarea solicitării se arată că, în prezent, autorităţile administraţiei publice locale
din judeţul Gorj se confruntă cu o lipsă acută de fonduri cauzată de resursele insuficiente ale
bugetelor proprii,ca urmare a nivelului scăzut de încasări, diminuarea plăţilor efectuate de către
contribuabilii persoane juridice, situaţie ce care ca efect imposibilitatea asigurării finanţării nevoile
curente și investiţionale.
Astfel, având în vedere situaţia economică critică, precum și faptul că unitatea administrativ-
teritorială a fost nevoită să refinanţeze datoria publică locală, conform Hotărârii nr. 4919/2016 a
Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Municipiul Motru se află în imposibilitatea de a
contracta un împrumut pentru constituirea stocurilor de cărbune și păcură la Societatea U.A.T.A.A.
Motru – S.A.
Tot pentru fundamentarea solicitării, se arată că, Complexul Energetic Oltenia – S.A., cel mai
mare angajator din Municipiul Motru, s-a confruntat cu întreruperi de activitate (șomaj tehnic),
această situaţie contribuind la diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului a sumei 9.389 mii lei pentru Municipiul Motru.

7. Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara:

Prin adresa nr. 22.800/28.08.2017, Municipiul Brad a solicitat alocarea sumei de 5.300 mii
lei, pentru a echilibra bugetul local în scopul plăţii efective a subvenţiilor necesare menţinerii
funcţionale a sistemului public de termoficare în iarna 2017-2018.
Sistemul public de termoficare din Municipiul Brad asigură energia termică pentru 4000
apartamente, circa 10.000 persoane din 147 condominii, fără alternativă de încălzire deoarece reţeaua
electrică de alimentare nu a fost proiectată pentru a permite montarea de centrale electrice de
apartament, iar blocurile de locuinţe nu au fost prevăzute prin construcţie cu coșuri de fum pentru
încălzirea cu lemne și cu depozite pentru combustibil lichid. De asemenea, Municipiul Brad nu dispune
de aducţiune și sistem de distribuţie a gazelor naturale.
Pentru fundamentarea solicitării, sunt prezentate problemele cu care se confruntă sistemul de
termoficare din Municipiul Brad, astfel:
- Agentul termic se produce în cazane de apă fierbinte, fără cogenerare, într-o centrală termică
construită în anul 2004 și aflată la 5 km de beneficiari, costul de producere al agentului termic
fiind de 674,86 lei/Gcal cu TVA inclus, preţul de facturare la populaţie de 223, 60 lei/Gcal cu TVA
inclus, iar diferenţa de 451,26 lei/Gcal fiind necesar a fi suportată de la bugetul local, sub formă
de subvenţie;
- Combustibilul utilizat pentru producerea agentului termic este păcura (circa 3000 tone/sezon), iar
preţul este puternic afectat de cotaţia bursieră a petrolului și de accize;
- Capacitatea financiară a bugetului local nu permite asigurarea continuităţii funcţionării sistemului
public de termoficare fără accesarea unor sume de echilibrare, cu atât mai mult cu cât veniturile
proprii provenite de la contribuabilii persoane fizice sunt reduse cu 50%, conform prevederilor
Legii Munţilor Apuseni nr. 96/1997;
- Gradul de încasare al veniturilor proprii nu depășește 75%;
- Bugetul local este afectat și de gradul de îndatorare creat prin angajarea unor credite bancare în
valoare de 3 milioane lei, pentru cofinanţarea a 2 proiecte europene de investiţii în domeniul
protecţiei mediului și de 3 milioanei lei de la Ministerul Finanţelor Publice pentru achiziţionarea
de combustibil pentru iarna 2015-2016.

5
Pentru rezolvarea pe viitor a problemelor privind asigurarea cu energie termică a populaţiei,
autorităţile administraţiei publice locale urmăresc realizarea conductei de gaze naturale Mintia-Brad-
Ștei, precum și promovarea unei investiţii private, reprezentând Centrală termică în cogenerare de
înaltă eficiență, pe biomasă, cu finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
soluţii ce vor duce la scăderea preţului energiei termice produse și la degrevarea bugetului local.
Din cele prezentate, rezultă că bugetul local nu va putea susţine din venituri proprii continuitatea
funcţionării sistemului de încălzire pentru iarna 2017-2018, fără suplimentarea acestuia existând
pericolul iminent al sistării energiei termice cu consecinţe sociale negative.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului a sumei de 5.300 mii lei pentru Municipiul Brad.

8. Municipiul Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi:

Prin adresa Consiliului Judeţean Mehedinţi nr. 10.204/12.09.2017 și adresa Municipiului


Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi nr. 19384/01.09.2017, a fost promovată Nota de
fundamentare privind alocarea sumei de 27.000 mii lei, în vederea completării sumelor pentru
achiziţionarea combustibilului necesar producerii energiei termice în iarna 2017 – 2018.
Ulterior, prin adresa nr. 5695/27.09.2017, Municipiul Drobeta Turnu Severin revine, solicitând
alocarea sumei de 14.000 mii lei în vederea completării sumelor necesare achiziţionării
combustibilului pentru producerea energiei termice în lunile noiembrie-decembrie 2017.
În prezent, serviciul public deservește un număr de 30.000 locuinţe, aproximativ 100.000 locuitori,
268 agenţi economici, 37 instituţii de învăţământ, 5 spitale, toate instituţiile deconcentrate și
instituţiile autorităţilor administraţiei publice locale.
În Municipiul Drobeta Turnu Severin, serviciul public de producere, transport, distribuţie și
furnizare energie termică și apă caldă menajeră a fost asigurat, până la data de 18.08.2015, de către
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN) – Sucursala ROMAG-TERMO, în baza unui contract de
concesiune pe durata de 30 ani încheiat cu unitatea administrativ-teritorială în anul 2003.
Urmare problemelor economice apărute în cadrul RAAN, precum și a aprobării de către Guvern a
Memorandumului de oprire controlată a Sucursalei ROMAG-PROD, producătorul de apă grea din cadrul
regiei, în data de 18.08.2015, RAAN – Sucursala ROMAG-TERMO a încetat prestarea serviciului
concesionat.
Prin punerea în aplicare a Memorandumului de oprire controlată a producţiei de apă grea, în data
de 01.10.2015, Sucursala ROMAG-PROD și-a încetat activitatea, dispărând astfel principalul consumator
de agent termic produs în cogenerare de Sucursala ROMAG-TERMO (peste 85% din producţia de agent
termic). Începând de la aceeași dată, centrala de producere agent termic în cogenerare a fost oprită.
În sezonul rece 2015-2016, asigurarea agentului termic și apei calde menajere a fost realizată de
către o asociaţie în participaţiune între Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică (SPAET) și
subordinea Consiliului Local și Sucursala ROMAG-TERMO din cadrul RAAN – în insolvenţă la acel
moment. Totodată, se arată că Municipiul Drobeta Turnu Severin a demarat, încă din decembrie 2015,
procedurile de construire a unei centrale de producere agent termic în sistem de cogenerare de înaltă
eficienţă
În luna iulie 2016, RAAN și implicit Sucursala ROMAG-TERMO au intrat în faliment, iar Consiliul Local
al Municipiului Drobeta Turnu Severin a aprobat darea în administrare temporară, pentru sezonul 2017-
2018, a activităţii de producere energie termică către Serviciul Public de Alimentare cu Energie
Termică (H.C.L. nr. 235/17.08.2017). Totodată, SPAET a fost mandatat să încheie, pentru o perioadă
de 2 ani, un contract de închiriere a mijloacelor fixe necesare producerii energiei termice de la RAAN.
În aceste condiţii, Municipiul Drobeta Turnu Severin nu poate susţine din fondurile proprii pornirea
instalaţiilor Sucursalei ROMAG TERMO aflate în prezent în conservare, fiind necesare reparaţii majore,
revizii, încărcarea cu apă tehnologică, probe tehnologice, verificări și autorizări, iar stocurile de
combustibil (păcură) sunt zero. În condiţiile în care centrala s-ar porni la data de 01.11.2017 și ar
începe furnizarea agentului termic, primele încasări din vânzări ar începe după data de 20.12.2017 și
toate cheltuielile de pornire și funcţionare pentru primele două luni, ar trebui suportate din bugetul
local. La toate acestea se adaugă și valoarea preconizată a subvenţiei pentru sezonul rece 2017-2018,
aproximativ 26.500 mii lei, din care, de la bugetul local, poate fi acoperită doar suma de 3.000 mii lei.
Pentru fundamentarea solicitării, sunt prezentate problemele cu care se confruntă Municipiul
Drobeta Turnu Severin, astfel:
- Din totalul creanţelor înregistrare, s-au încasat la bugetul local 24,74% (pe raza UAT sunt în

6
prezent 71 societăţi în insolvenţă generală, 205 societăţi în faliment, 2179 societăţi radiate, 76
societăţi dizolvate, 70 societăţi în lichidare, 21 socie4tţi în reorganizare judiciară, 4542 persoane
fizice aflate în insolvabilitate);
- Prin legea bugetului de stat, au fost repartizate sume foarte mici pentru echilibrarea bugetului
local (aproximativ 1.247 mii lei);
- Împrumuturi bancare pentru investiţii și fonduri europene, aflate în derulare;
- Asigurarea din bugetul local a subvenţiei pentru transportul în comun pentru persoanele
defavorizate sau cu venituri reduse;
- Finanţarea din bugetul local a unor cheltuieli de funcţionare la învăţământul preuniveristar de
stat.
Ulterior, prin adresa comună a Instituţiei Prefectului Judeţul Mehedinţi nr. 10412/09.10.2017, a
Consiliului Judeţean Mehedinţi nr. 11527/09.10.2017 și respectiv a Primăriei Municipiului Drobeta
Turnu Severin nr. 22766/09.10.2017, este înaintat în vederea promovării, proiectul de hotărâre a
Guvernului “privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice pe anul 2017 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2017” cu suma de 23.500 mii lei, pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin, în vederea
asigurării, în bune condiţii, a activităţilor specifice administraţiei publice pentru sezonul rece.
Aceeași sumă este solicitată și prin proiectul de hotărâre a Guvernului înaintat Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene prin adresa comună a Instituţiei
Prefectului Judeţul Mehedinţi nr.10976/18.10.2017, a Consiliului Judeţean Mehedinţi nr.
12028/18.10.2017 și respectiv a Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin nr. 23765/18.10.2017.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului a sumei de 23.500 mii lei pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin.

9. Municipiul Vatra Dornei, Judeţul Suceava:

Prin adresa comună a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava nr. 21.843/05.10.2017 și a


Consiliului Judeţean Suceava nr. 18.157/05.10.2017, a fost promovat un proiect de hotărâre a
Guvernului privind alocarea sumei de 3.500 mii lei pentru Municipiul Vatra Dornei, în vederea
achiziţiei de combustibil necesar producerii energiei termice pentru populaţie în iarna 2017-2018.
Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Vatra Dornei este asigurată de o
centrală termică care funcţionează pe bază de rumeguș și deșeuri de lemn (CTDL) și la care sunt
racordate 2.167 locuinţe (circa 6.000 de locuitori), 16 instituţii publice (spitalul municipal, policlinica,
4 școli, 3 grădiniţe și o creșă) și 50 agenţi economici (din care 6 agenţi economici mari din domeniul
turismului care asigură circa 50% din totalul locurilor de cazare din staţiune, cu activitate economică
principală în zonă).
Datorită condiţiilor climatice din zonă, cu temperaturi foarte scăzută într-o perioadă lungă a anului,
aprovizionarea cu material lemnos trebuie asigurată ritmic, pentru asigurarea consumului mediu zilnic
de cca.450 metri steri.
CTDL are în dotare trei cazane de 6 MW fiecare – două cazane care folosesc drept combustibil
deșeuri de lemn, respectiv rumeguș și tocătură și un cazan care folosește combustibil termic lichid
(CTL).
Creșterea medie a preșurilor faţă de anul precedent este de 58%, fapt ce se va reflecta direct în
costul de producţie, cheltuielile cu materia primă reprezentând o pondere medie de 70% din cost.
În luna iulie 2017, s-au contractat 49.000 mst rumeguș, la preţul de 40 lei/mst (preţul anterior fiind
de 24 lei/mst, înregistrând o creștere de 66% a preţului), iar în luna septembrie 2017 s-a achiziţionat
cantitatea de 37.000 mst tocătură, la preţul de 51 lei/mst (preţul anterior fiind de 45 lei/mst,
înregistrând o creștere de 13% a preţului).
Datorită scăderii drastice a ritmului de aprovizionare cu deșeuri de lemn a fost iniţiată o procedură de
achiziţionare lemne foc, în urma căreia au fost încheiate doar două contracte de furnizare, în calitate
de 2.8020 mc, cantitate ce acoperă doar 17 zile de furnizare agent termic.
Pentru fundamentarea solicitării, se arată faptul că din bugetul local s-au alocat fonduri pentru
lucrări de intervenţie atât asupra cazanelor, cât și asupra reţelelor de distribuţie, pentru asigurarea
funcţionării în condiţii normale. Nivelul cheltuielilor totale este de 6.125.148 lei, din care suma de
3.760.710 lei a fost acoperită din excedentul anului 2016, respectiv din suma alocată conform
prevederilor O.u.G. nr. 887/2016 pentru asigurarea continuităţii activităţii de furnizare energie
termică în sistem centralizat. Diferenţa de valoare de 2.364.438 lei a fost asigurată din bugetul local.
Pentru a se putea asigura în continuare stocul de materie primă necesară producerii energiei termice

7
pe perioada de iarnă 2017-2018 este necesară aprovizionarea cu stocuri de materie primă deșeuri
material lemnos, în valoare de 3.585.000 lei, combustibil tip CTL pentru funcţionarea arzătorului pe
timp de 30 zile – 1.054.800 lei, însumând un total de 4.639.800 lei. Din această sumă, în urma
analizării gradului de încasare a veniturilor fiscale și nefiscale (56,3%), din bugetul local va putea fi
asigurată suma de 1.139.800 lei, diferenţa neputând fi acoperită.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului a sumei de 3.500 mii lei pentru Municipiul Vatra Dornei.

10. Municipiul Tulcea, Judeţul Tulcea:


Prin adresa nr. 244/25.10.2017, Municipiul Tulcea a solicitat alocarea sumei de 5.000 mii lei
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru asigurarea fondurilor necesare
continuităţii serviciului public de distribuţie a agentului termic la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale, pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
La nivelul Municipiului Tulcea, producţia, transportul și distribuţia agentului termic sunt asigurate
de către Societatea Energoterm S.A., operator economic al cărui acţionar majoritar este Consiliul
Local Tulcea. Bunurile mobile și imobile care alcătuiesc sistemul public de termificare, proprietatea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea, sunt preluate în concesiune de societatea Energoterm S.A.
Pentru fundamentarea solicitării se arată că serviciile acestei societăţi se adresează populaţiei
Municipiului Tulcea (aproximativ 90%), cu impact major în problema protecţiei sociale, generând
probleme deosebite și mari dificultăţi în ceea ce privește încasarea la timp și integrală a contravalorii
serviciilor legate de asigurarea agentului termic.
Societatea Energoterm S.A. practică tarife avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei și aprobate de Consiliul Local Tulcea, iar la baza facturării și încasării serviciilor de
la clienţi se află contractul-cadru aprobat de aceeași autoritate. Valoarea producţiei de energie
termică pentru un sezon este de aproximativ 33.329.916,80 lei, din care 14.983.230 lei se suportă de
către populaţie la un tarif facturat de 186 lei/Gcal, inclusiv TVA: Subvenţia acordată din bugetul local
este în valoare de 18.346.686,80 lei.
Producerea energiei termice în sistem centralizat se realizează de către Societatea Energoterm S.A.
prin cazanul CAF de 50 Gcal/h, folosind drept combustibil gaz natural. Pentru asigurarea plăţii
contravalorii gazelor naturale livrate în această perioadă, Societatea Energoterm S.A. și-a constituit o
linie de credit de 4,5 milioane lei.
Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului a sumei de 5.000 mii lei pentru Municipiul Tulcea.

2. Schimbări preconizate
Prin promovarea proiectului de act normativ sunt onorate cererile unităţilor administrativ-
teritoriale menţionate anterior în sensul alocării sumei de 159.189 mii lei unităţilor administrativ-
teritoriale, după cum urmează:
1) Municipiul Arad, judeţul Arad 9.000 mii lei;
2) Municipiul Oradea, judeţul Bihor 4.000 mii lei;
3) Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, 60.000 mii lei;
4) Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi 35.000 mii lei;
5) Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu 4.500 mii lei;
6) Municipiul Motru, judeţul Gorj 9.389 mii lei;
7) Municipiul Brad, judeţul Hunedoara 5.300 mii lei;
8) Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 23.500 mii lei;
9) Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava 3.500 mii lei;
10) Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea 5.000 mii lei

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al actului normativ
1. Impact macro-economic
11. Impactul asupra mediului concurenţial și domeniului ajutoarelor de stat
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri

8
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. 21. Impactul asupra sarcinilor administrative
4. Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
6. Actul normativ nu se referă la acest subiect.
7. 3.Impact social
Funcţionarea sistemului de furnizare a energiei termice pentru populaţie asigură condiţii normale de
viaţă și de muncă comunităţilor locale și satisfacerea nevoilor sociale ale acestora în condiţii de
rentabilitate economică și eficienţă energetică
4. Impact asupra mediului
Sistemul de alimentare cu energie termică capabil să asigure conservarea resurselor primare, protecţia
și conservarea mediului, fără a afecta echilibrul ecosferei.
5. Alte informaţii

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- în mii lei (RON) -


Indicatori Anul Următorii patru ani Media
curent pe cinci
ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
i. Sume defalcate din TVA
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
i. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri și servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri și servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri și servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creșterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor și/sau cheltuielilor
bugetare

9
8. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
actului normativ: Actul normativ nu se referă la acest subiect
a) acte normative în vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
actului normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legislaţia în Actul normativ nu se referă la acest subiect
domeniul achiziţiilor publice
3.Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor Actul normativ nu se referă la acest subiect
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Actul normativ nu se referă la acest subiect
Uniunii Europene
5. Alte acte normative și/sau Actul normativ nu se referă la acest subiect
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare și alte organisme implicate

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în


care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul
normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
Nu este cazul
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Actul normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea actului normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ

10
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării actului normativ, precum și efectele asupra sănătăţii și securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
Actul normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale și/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente
Actul normativ nu se referă la acest subiect
2. Alte informaţii

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind


alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, a populației, care, în forma
prezentată, a fost avizat de Consiliul Legislativ și de ministerele interesate și pe care îl supunem spre
aprobare.

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
administraţiei publice și fondurilor europene,

Paul STĂNESCU

AVIZĂM FAVORABIL:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ MIȘA

Ministrul justiţiei,

Tudorel TOADER

11