Sunteți pe pagina 1din 11

I.

FAMILIARIZAREA CU ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ


DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Data Grupa

Comportamentul didactic al educatorului Comportamentul copiilor

Conţinutul observaţiei ce urmăreşte comportamentul didactic al educatorului


 relaţiile cu copiii (dacă este cazul şi cu părinţii copiilor);
 modalitatea în care verifică şi apreciază activitatea copiilor (elevilor);
 modul în care activizează întreaga clasă; identificarea unor metode de predare – învăţare;
 rezolvarea situaţiilor conflictuale;
 preocuparea pentru a face accesibile cunoştinţele pe care le predă;
 preocuparea pentru realizarea obiectivelor propuse.

Conţinutul observaţiei ce urmăreşte comportamentul copiilor /elevilor


 relaţia copilului cu ceilalţi copii (prietenos, obraznic, indiferent etc.);
 relaţia copilului cu educatorul;
 participarea copilului la activităţile didactice;
 capacitatea de a stabili relaţii spontane (cu adulţii, cu necunoscuţii, cu copii cunoscuţi, cu copii
necunoscuţi);
 comportamentul copilului în clasă (punctualitatea, poziţia în bancă, mişcări, gesturi, mimică,
intonaţie etc.)
 reacţiile la întrebările educatorului adresate întregii clase;
 reacţiile la eşec sau succes;
 reacţia la admonestări;
 stabilitatea şi concentrarea atenţiei pe parcursul activităţilor didactice;
 tipul de implicare în activitate (conducător sau subordonat, cu iniţiativă sau fără etc.);
 ţinuta caietelor şi cărţilor (curate, murdare, mâzgălite etc.);
 capacitatea de a se adapta adecvat la normele vieţii colective;
II. Identificarea şi analiza obiectivelor educaţionale

FIŞA DE ASISTENŢĂ LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Data GRUPA
DOMENIUL EXPERENŢIAL
TIP DE ACTIVITATE
Obiective cadru

Obiective de referinţă

Obiectivele operaţionale ale activităţii Comportamente de învăţare


didactice

Sarcini de lucru:
 Găsiţi corelaţii între obiectivele de referinţă şi conţinutul lecţiilor!
III. Structura lecţiei

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Data Clasa
Aria
DOMENIUL EXPERENŢIAL
TIP DE ACTIVITATE
Obiectivele operaţionale

Evenimentele Conţinutul activităţii didactice Observaţii


(momentele) activităţii
didactice

Sarcini de lucru:
 În partea a doua a acestei lucrări veţi găsi o tipologie a lecţiilor precum şi evenimentele (momentele)
urmărite în structura fiecărui tip/variantă de lecţie. Înainte de a efectua asistenţa studiaţi acest capitol
precum şi literatura de specialitate ce face referire la modalităţile de organizare a procesului de
învăţământ.
 Identificaţi specificul fiecărui tip de lecţie la care aţi asistat!
 Prin ce modalităţi au fost realizate evenimentele lecţiei?
 Găsiţi şi alte modalităţi de realizare a evenimentelor lecţiei!
 Identificaţi conceptele ştiinţifice utilizate în lecţie, precum şi deprinderile ce urmează a fi formate!
 Cunoştinţele elevilor sunt corecte?
 Există o dozare optimă a informaţiilor în cadrul activităţii?
 Cum sunt subliniate elementele esenţiale?
 Noţiunile şi deprinderile sunt în concordanţă cu nivelul de dezvoltare psihică a copiilor?
 Cum s-a realizat principiul accesibilităţii cunoştinţelor şi deprinderilor?
 Prin ce modalităţi se realizează fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor?
 Cum s-a realizat evaluarea conţinutului noţional ?
IV. Metodologia didactică în învăţământul primar

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Data Clasa
DOMENIUL EXPERENŢIAL
TIP DE ACTIVITATE
Obiectivele operaţionale

Evenimentele Conţinutul activităţii didactice Metode şi procedee


(momentele)
activităţii
didactice
Moment
organizatoric

Captarea atenţiei

Reactualizarea
cunoştinţelor

Anunţarea temei
şi a obiectivelor

Dirijarea
învăţării
Evenimentele Conţinutul activităţii didactice Metode şi procedee
(momentele)
activităţii
didactice
Obţinerea
performanţei

Asigurarea feed-
back-ului

Evaluarea

Retenţia

Tema pentru
acasă

Sarcini de lucru:
 După ce studiaţi clasificarea metodelor şi procedeelor de predare – învăţare identificaţi metodele şi
procedeele folosite în lecţiile la care asistaţi!
 Metodele şi procedeele folosite sunt adaptate nivelului elevilor şi al clasei?
 Identificaţi metode centrate pe activitatea elevilor!
 Identificaţi metodele utilizate pentru învăţarea diferenţiată!
 Realizaţi corelaţii între metodele de predare-învăţare şi mijloacele de învăţământ utilizate!
 Ce fel de întrebări a folosit cu predilecţie (reproductive; care să vizeze aplicarea şi analizarea
informaţiilor; simple; corecte; logice; concrete etc)? Daţi exemple!
 Ce fel de răspunsuri au formulat elevii (reproductive; care semnifică înţelegerea explicaţiilor; care să
aplice explicaţiile; rezolvarea de probleme; creative etc. )?
 Remarcaţi calitatea materialului didactic utilizat şi oportunitatea utilizării lui!
FIŞA ŞCOLARĂ

I. DATE PERSONALE
1.Numele şi prenumele………………………………………………………
2.Locul şi data naşterii………………………………………………………
3.Domiciliul………………………………………………………………….
4.Şcoala şi clasa în care învaţă……………………………………………….

II. DATE FAMILIALE


1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor
tatăl…………………………………………………………………………..
mama…………………………………………………………………………
2. Structura şi componenţa familiei
a) tipul de familie – normală , părinţi vitregi , părinţi decedaţi ;
- copilul este crescut de unul din părinţi;
- copilul este crescut de bunici ;
- copilul este încadrat într-o instituţie de ocrotire ;
- alte situaţii ;

b) fraţi , surori - vârsta, ocupaţia, vârsta , ocupaţia


…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
………………. ………………………………………………………..
-alte situaţii…………………………………………………………………………
c) alte persoane din familie care se ocupă de creşterea şi educarea copilului………..
………………………………………………………………………………………
3. ATMOSFERA ŞI CLIMATUL EDUCATIV DIN FAMILIE (raporturi armonioase între
membrii familiei ;conflicte trecătoare;conflicte puternice şi frecvente ;familie dezorganizată
sau în curs de dezorganizare etc.)…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

4. CONDIŢIILE DE VIAŢĂ ŞI DE ÎNVĂŢARE ALE ELEVULUI(cameră


proprie,asigurarea materialului necesar învăţării ,supravegherea în timpul efectuării temelor
şi a timpului liber ,sprijin în pregătirea temelor etc.)……………………………..
…………………………………………………………………………………………….

III. DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI STAREA SĂNĂTĂŢII


1.ANTECEDENTE PERSONALE (boli cronice ,deficienţe ,handicapuri etc.)………
…………………………………………………………………………………………..
2.STAREA ACTUALĂ A SĂNĂTĂŢII…………………………………………………
3.APRECIEREA DEZVOLTĂRII FIZICE……………………………………………..

IV.CARACTERISTICI ALE INTEGRĂRII ÎN CLASA …………………………


……………………………………………………………………………………………..

V.REZULTATE ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE

VI. PROFILUL PSIHOLOGIC AL ELEVULUI


1. Caracteristici ale proceselor senzorio-perceptive (recepţia culorilor, percepţia formei,a
spaţiului , a timpului etc.)………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2.Caracteristici ale dezvoltării intelectuale
-gândirea –concretă/abstractă; capacitatea de înţelegere; gradul de dezvoltare al operaţiilor
gândirii………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
-memoria –logică/mecanică; volumul memoriei; fidelitatea
;……………………………...
-imaginaţia – reproductivă/creatoare ;bogată /săracă ;…………………………………..
-limbajul – vocabular bogat/sărac ; capacitate de exprimare uşoară/greoaie,
sintetică/analitică; limbajul scris-citit
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
3.Caracteristici ale proceselor psihice reglatorii
-afectivitatea – maturitate /imaturitate afectivă ;modul de exprimare al emoţiilor curente;
sentimente; pasiuni ;……………………………………………………………….
-motivaţia - motive extrinseci/intrinseci ;motive cognitive/motive afective; convingeri;
interese;…………………………………………………………………………………….
-voinţa -caracteristici ale voinţei………………………………………………………..

VII. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE


1. Trăsături temperamentale (puternic/slab, rapid/lent, echilibrat/neechilibrat; extravert
/introvert; sociabil/retras; stabil/instabil etc.)………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
-Aparţine tipului temperamental (coleric, melancolic, flegmatic, sangvinic ,combinat )……..
…………………………………………………………………………………………….
2. Aptitudini, capacităţi (muzicale, artistico-plastice, literare, matematice, tehnice etc)…….
…………………………………………………………………………………………….
3.Inteligenţa(concretă/abstractă; inferioară, de limită ,medie, superioară, supradotat)……..
……………………………………………………………………………………………..
4.Trăsături de caracter:
-pozitive-(modestie,sinceritate,conştinciozitate,respect,altruism,responsabilitate etc.)……
…………………………………………………………………………………………….
-negative-(îngâmfare, lene, egoism, pesimism, lipsă de respect incorectitudine etc.)……….
…………………………………………………………………………………………..
VIII.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI(componentele ce trebuie dezvoltate şi încurajate;
defectele ce trebuie corectate ;metodele recomandate ;colaborarea cu familia).
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și