Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 1

S.C . .......................................... S.R.L.

CONVENŢIE
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Încheiată astăzi ……………………………................. între S.C. ........................... S.R.L. în


calitate de beneficiar – reprezentată prin Administratorul societăţii, Dl.......................... şi
S.C. ……….……………………...................................................................….
reprezentată prin …….....................………………………………. în calitate de executant, pentru lucrarea
…………………………………………............….…………………………...........................................................
………………………………………………………………………….. executată în baza contractului nr ….........…
din ……………………......, care se va executa începând cu data de ………………………………. şi se va
termina la data de ……………………............
în scopul prevenirii incendiilor şi a exploziilor urmate de incendii.
Se stabilesc următoarele obligaţii reciproce:

A. SARCINILE EXECUTANTULUI.

Personalul care execută lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii în cadrul S.C.


..............................S.R.L. este considerat personal delegat în conformitate cu prevederile
normativelor în vigoare;
1. După semnarea contractului de lucrări de reparaţii sau investiţii, executantul are
obligaţia de a prezenta conducerii S.C. ................................... S.R.L. următoarele:
- lista nominală cu conducătorii lucrării, şefii de echipă, membrii echipelor, cu numele şi
prenumele, seria şi numărul actului de identitate, după care vor fi întocmite de către
departamentul resurse umane legitimaţii de acces în incintă; această listă trebuie să fie
aprobată în prealabil de către conducerea unităţii de unde provin lucrătorii;
- numărul de înmatriculare al tuturor autovehiculelor care vor intra în incinta
S.C................................... S.R.L.
- liste cu inventarul echipamentelor de munca cu care executantul vine în incinta S.C.
.................................... S.R.L.;
2. Executantul se obligă să asigure participarea personalului propriu detaşat pentru lucrări
în S.C ................................... S.R.L. la instructajul în domeniul apărării împotriva incendiilor, în
prima zi de lucru. La acest instructaj vor fi prelucrate sub semnătură următoarele:
- instructajul introductiv general;
- Lista locurilor periculoase din S.C. .................................... S.R.L. din punct de vedere
al izbucnirii incendiilor sau exploziilor;
- Lista locurilor permise pentru fumat;
- Instrucţiunea privind “ALARMAREA ÎN CAZ DE INCENDIU”;
- Lista şi schema dotărilor de protecţie la incendiu din zona de lucru;
Instructajul va fi efectuat de către şeful locului de muncă beneficiar al lucrării şi de către
cadrul tehnic/persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din
S.C. .............................. S.R.L. , iar la sfârşitul lui se va încheia un proces-verbal;
3. Executantul va instrui personalul propriu asupra normelor şi instrucţiunilor proprii de
apărare împotriva incendiilor şi a tehnologiei specifice lucrării ce urmează a fi executată;

56
4. Executantul se obligă să respecte prevederile normelor şi instrucţiunilor proprii de
apărare împotriva incendiilor referitoare la obligaţiile ce-i revin şefului de echipă şi a membrilor
echipelor de lucru;
5. Executantul se obligă să doteze personalul propriu cu echipament de lucru şi protecţie,
cu schele, scule, dispozitive, mecanisme de ridicat omologate şi în stare bună de funcţionare;
6. Executantul se obligă să autorizeze personalul său de execuţie, şefii de echipă, legătorii
de sarcină, macaragii, electricienii, sudorii, etc.;
7. Executantul se obligă să respecte cu stricteţe prevederile înscrise în autorizaţia de lucru,
permisul de lucru cu foc sau procesul-verbal de predare în reparaţie; intrarea la lucru fără
îndeplinirea formalităţilor legale precum şi consecinţele ce pot decurge din aceasta intrând în
răspunderea directă a personalului executantului;
8. Se interzice în orice situaţii executarea oricăror manevre sau lucrări din proprie iniţiativă
(necuprinse în formalităţile de lucru), precum şi recurgerea la improvizaţii în instalaţiile
beneficiarului;
9. Programul de lucru al executantului se stabileşte de comun acord cu beneficiarul pentru
zilele lucrătoare, iar pentru zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale, accesul în incinta S.C.
............................................ S.R.L. al personalului executant se face pe bază de liste nominale,
întocmite săptămânal şi aprobate de conducerea S.C. .................................. S.R.L.
10. Accesul în incinta S.C. ......................................... S.R.L. a personalului care execută
lucrarea …...
…………………………………………………........................................................................................
……………………………………………………………..................................................…………………………..…..
se face pe intrarea principală pe baza legitimaţiilor eliberate de Departamentul Resurse Umane,
respectându-se următorul traseu până la locul unde se vor desfăşura lucrările
………………………………………….............................................................……………………………………..;
Este interzisă circulaţia personalului executantului în spaţiile S.C.
................................... S.R.L., în afara zonei de lucru. În acest caz, persoanelor vinovate li se va
mai interzice accesul în incinta S.C. .............................. S.R.L.
Autovehiculele care au dreptul de acces conform tabelului înaintat de executant şi
aprobat de conducerea S.C. .............................. S.R.L, vor avea acces numai între orele 9,00 -
17,00. Pentru zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale este permis accesul mijloacelor auto
ale executantului numai în situaţii deosebite şi cu aprobarea conducerii S.C. ................................
S.R.L. Accesul auto este permis numai în zonele convenite de comun acord cu conducerea S.C.
...................................... S.R.L. - conducătorilor auto revenindu-le obligaţia de a se supune
controlului, atât la venirea cât şi la plecarea din incinta S.C. ................................... S.R.L.
Este interzisă blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, cât şi
a căilor de acces către mijloacele de protecţie împotriva incendiilor din zonă;
11. Este obligatorie purtarea de semne distinctive (ecusoane), de către personalul care
execută lucrări în incinta S.C. ..................................... S.R.L. cu numele, prenumele şi unitatea de
unde provine;
12. Se interzice executantului să depoziteze materiale, dispozitive, etc. în afara zonei în care
se execută lucrările aprobate. S.C. .................................... S.R.L. îşi rezervă dreptul de a prelua în
gestiune proprie sau de a evacua obiectele aflate în situaţia de mai sus;
Executantul se obligă să predea, spaţiile, incintele, dotaţiile şi accesele legate de
reparaţia executată şi cedate lui pe perioada reparaţiei în starea în care le-a primit, conform
procesului-verbal de predare în reparaţie.
După efectuarea probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor, utilajelor,
echipamentelor la care s-au executat lucrari/reparaţii, executantul va părăsi incinta S.C.
............................................. S.R.L. şi va preda toate spaţiile care i-au fost puse la dispoziţie;

57
13. Săptămânal, executantul va face curăţenie pe căile de acces pe care le folosesc
mijloacele sale de transport. În fiecare zi, executantul va efectua curăţenie în zona de lucru proprie,
evacuând deşeurile metalice şi gunoiul din incinta S.C. ...................................... S.R.L. cu mijloace
de transport proprii sau închiriate;
Executantul îşi va confecţiona lăzi separate pentru depozitarea gunoaielor, deşeurilor
metalice şi a carbidului.
Executantul îşi va dota locul de muncă, cu mijloace proprii de protecţie împotriva
incendiilor, informând beneficiarul despre amplasarea acestora;
14. Alimentarea cu energie electrică se va face de către beneficiar, numai prin racordarea la
tablou electric cu contoar pentru înregistrarea consumului de energie electrică. Beneficiarul va
încheia o convenţie prin care va reglementa modul de înregistrare a acestui consum.
Beneficiarul răspunde de defectele ce apar până la intrarea în tabloul electric al
executantului.
15. Executantul va controla periodic modul în care personalul din subordine respectă
normele şi instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, precum şi cele prevăzute în prezenta
convenţie, luând măsuri operative de eliminare a deficienţelor semnalate de beneficiar;
16. Executantul va răspunde unilateral în faţa legii de eventualele consecinţe (incendii sau
explozii urmate de incendii), ale nerespectării de către personalul propriu a normelor şi
instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor stipulate în prezenta convenţie.

B. SARCINILE BENEFICIARULUI.

1. Beneficiarul va elibera autorizaţii de acces în unitate pe baza tabelului aprobat de


conducerea S.C. ............................ S.R.L.
2. Beneficiarul va asigura prin şeful sectorului de activitate unde se execută lucrarea şi a
cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor instructajul personalului
executant în prima zi de lucru. La acest instructaj vor fi prelucrate sub semnătură următoarele:
- instructajul introductiv-general;
- lista locurilor periculoase din punct de vedere al izbucnirii incendiilor şi al exploziilor;
- lista locurilor permise pentru fumat;
- instrucţiunea privind “ALARMAREA ÎN CAZ DE INCENDIU”;
- lista şi schema materialelor de protecţie împotriva incendiilor din zona de lucru;
- dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
3. Beneficiarul va întocmi şi înmâna executantului documentele de lucru: procesul –verbal
de predare a zonei de lucru, autorizaţia de lucru şi permisul de lucru cu foc;
4. Beneficiarul va lua măsurile tehnice şi organizatorice privind apărare împotriva
incendiilor înscrise în documentele de lucru conform normativelor legale în vigoare şi va admite
efectiv la lucru echipele executantului;
5. Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului, gratuit, spaţiu pentru organizarea şi
efectuarea lucrărilor de reparaţii, zonă care va fi marcată prin împrejmuire purtând emblema
executantului;
6. Beneficiarul va asigura la cerere alimentarea cu energie electrică (în condiţiile de la
punctul A 15 din prezenta convenţie) şi cu energie termică, apă potabilă şi de incendiu;
Alimentarea cu energie electrică şi apă se va face numai după încheierea unui act
adiţional de calcul al consumului, act adiţional ce va încheiat de executant cu conducerea S.C.
.................................... S.R.L. prin intermediul şefului sectorului de activitate beneficiar al lucrării;
7. Beneficiarul va efectua controale în domeniul apărării împotriva incendiilor în zonele de
lucru ale executantului. La constatarea unor abateri de la normele şi instrucţiunile de apărare
împotriva incendiilor şi a reglementărilor consemnate în această convenţie, beneficiarul poate
întrerupe lucrarea până la înlăturarea neregulilor constatate.
58
8. Cercetarea împrejurărilor în care s-a produs încălcarea normelor şi instrucţiunilor de
apărare împotriva incendiilor soldate cu incendii sau explozii urmate de incendii se va face de către
comisii numite prin dispoziţii de către conducerile unităţilor conform legislaţiei în vigoare;

C. ANEXE.

La prezenta convenţie se anexează următoarele:

- Anexa nr. 1: schiţa locului în care se va executa lucrarea precum şi a căilor de acces;
- Anexa nr. 2: a) lista materialelor de protecţie împotriva incendiilor din zona de lucru şi
predate de beneficiar în bună stare la începutul reparaţiei;
b) lista materialelor de protecţie împotriva incendiilor proprii ale
executantului şi amplasarea lor în zonele de lucru;
- Anexa nr. 3: lista locurilor periculoase din punct de vedere al izbucnirii incendiilor sau
exploziilor;
- Anexa nr. 4: lista locurilor permise pentru fumat;
- Anexa nr. 5: instrucţiunea privind “ALARMAREA ÎN CAZ DE INCENDIU”;
- Anexa nr. 6: procesul-verbal de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor a
personalului executantului;
- Anexa nr. 7: dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
- Anexa nr. 8: convenţia pentru consum energie electrică (dacă este cazul);
- Anexa nr. 9: convenţia pentru consum energie termică (dacă este cazul);

BENEFICIAR, EXECUTANT,
S.C.......................................... S.R.L.

59