Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA UNUI MANUAL ȘCOLAR

Disciplina: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Clasa: I

Editura: Art
I. Date generale despre manual
Anul editării: 2015

Format: tipărit și digital

Numărul de pagini: 72

Culori:

II. Evaluarea manualului

Criterii Punctaj
3 2 1 Comentarii

1. Concepţia curriculară
1.1. Informaţii despre concepţia / principiile care
au stat la baza construcţiei manualului 3 Existența Ghidului profesorului
(prefaţă, ghidul profesorului etc.)
1.2. Calitatea concepţiei / proiectului curricular,
3
principii ale învăţării şi dezvoltării etc.
1.3. Consecvenţa aplicării concepţiei în
3
elaborarea manualului
2. Conformitatea cu prevederile
programei: (se mentionează programa)
2.1. Conformitatea cu obiectivele programei În conformitate cu programa școlară
aprobată prin Ordinul ministrului
3
educației naționale nr. 3418 din 19
martie 2013
2.2. Conformitatea cu conţinutul programei Manualul corespunde programei
3
şcolare pentru clasa I
2.3. Relevanţa conţinuturilor generale pentru Conținuturile sunt în concordanță cu
obiectivele prevăzute 3 obiectivele prevăzute în programa
școlară

3. Calitatea conţinutului
3.1. Acurateţea ştiinţifică, tehnologică,
3
pertinenţa culturală etc.
Criterii Punctaj
3 2 1 Comentarii
3.2. Dimensiunea axiologică a conţinuturilor
(promovarea valorilor recunoscute, absenţa Conținuturile promovează valorile
3
discriminărilor rasiale, etnice, religioase, de recunoscute
gen etc.
3.3. Organizarea sistematică, coerentă Manualul şcolar prezinta o
3
organizare logica in redactare.
3.4. Esenţialitatea, reprezentativitatea
3
informaţiilor
3.5. Raţionalitatea volumului informaţiilor 3
3.6. Structuri interdisciplinare Autorii manualului au integrat
elemente conexe de la
următoarele discipline: AVAP, MEM,
MM.

4. Principiul accesibilităţii
4.1. Nivelul accesibilităţii conţinutului tematic Conţinutul ştiinţific este selectat,
(gradul de dificultate a noţiunilor) 3 simplificat,accesibil pentru a
putea fi înţeles de către elevi.
4.2. Accesibilitatea limbajului (claritate,
3
construcţia frazei, stilul etc.)
4.3. Accesibilitatea sarcinilor de învăţare
3 Sarcini de învățare accesibile vârstei
(întrebări, exerciţii, probleme)

5. Organizarea şi conducerea învăţării


5.1. Declanşarea şi cultivarea atenţiei şi Autorii au inclus aspecte care să-i
motivaţiei învăţării pe unit. de instruire motiveze pe elevii (teme
(informaţii interesante, situaţii problematice, variate,ilustraţii sugestive),au ţinut
conflictuale, grafică atractivă etc.) cont de posibilităţiile psiho-
3 individuale elevilor, pentru a le
suscita interesul, imaginaţia ,
gândirea creatoare,învăţarea prin
descoperire.

5.2. Utilizarea metodelor care promovează Metodele/tehnicile/strategiile


învăţarea activă, pe unități de instruire didactice utilizate sunt activ-
(întrebări, exerciţii, rezolvări de probleme) participative, diversitatea lor
conducând la implicarea elevului .
Pentru noile informații se pot folosi
”Ciorchinele” , Cadranul; la diferite
3
sarcini se pot folosi Diagrama Venn,
jurnalul dublu, cvintet, explozia
stelară, la lecțiile de recapitulare-
”Floarea de lotus”, ”Cubul”, turul
galeriei.
.
5.3. Relevanţa metodelor de învăţare activă în
3
raport cu obiectivele proiectate
5.4. Dezvoltarea capacităţilor cognitive Activităţile de învăţare propuse sunt
superioare şi a creativităţii original concepute, şi atractive,
(explicarea / interpretarea unor fenomene şi 3 asigurând în mod eficient
idei noi, rezolvare de probleme, capacitate înţelegerea, sistematizarea şi
de gândire critică, capacităţi creative) consolidarea conţinuturilor
Criterii Punctaj
3 2 1 Comentarii
5.5. Prevederi pentru tratarea diferenţială a
Existența textelor de lectură
elevilor (exerciţii, probleme, texte 3
suplimentară, panoul„Vreau să știu „
suplimentare etc.)
5.6. Diferenţierea şi reliefarea conceptelor,
principiilor, teoremelor esenţiale prin
3
mijloace specifice (caracterul literelor,
încadrarea în chenar / bandă colorată etc.)
5.7. Sinteze, rezumate ale ideilor de fond este realizată sistematizarea textului,
prin evidenţierea elementelor de
3 conţinut (alineate, chenare,
culori/nuanţe distincte, marcaje,
exprimare clară, coerenţă etc.)
5.8. Teme pentru acasă 3
5.9. Îndrumări, sugestii privind modul de Se găsesc exerciţii de colaborare
abordare şi realizare a sarcinilor de învăţare şi lucru în echipă, îndrumări
(recomandări explicite sau implicite privind 3 pentru realizarea activităților
tehnicile de învăţare) practice.
5.10. Manualul, prin construcţia sa internă, poate
servi îndeplinirii obiectivelor disciplinei
3
considerate fără a mai fi nevoie să se
apeleze la resurse suplimentare majore
5.11. Sugestii de utilizare a altor surse de
Apar sugestii de utilizare a altor
informare și documentare: INTERNET,
3 surse de informare: dicționar,
dicționare, documentație tehnică, legislativă
Internet
etc

6. Suportul
6.1. Calitatea grafică-estetică a suportului
(claritate, expresivitate, culoare, valoare 3
estetică etc.)
6.2. Calitatea funcţională a suportului (adecvarea Suportul este adecvat la obiective și
3
la obiective şi conţinut) conținut

7. Probe de evaluare
7.1. Evaluări parţiale, pe parcursul parcurgerii Cuprinde probe de evaluare orală și
unor unități de instruire (rol de feed-back) 3 scrisă.

7.2. Evaluări finale / sumative Cuprinde tipuri de evaluări finale/


3
sumative
7.3. Calitatea ştiinţifică şi relevanţa metodelor de Manualul mai cuprinde exerciţii
evaluare în relaţia cu obiectivele şi concepute astfel încât elevul să-ţi
conţinutul considerat 3 poată verifica singur progresele şi
reuşitele.

8. Originalitatea manualului
8.1. Originalitatea din punctul de vedere al
2
selecţiei şi organizării conţinuturilor
8.2. Originalitatea din punctul de vedere al 3 În manual se găsesc diferite jocuri
strategiilor şi metodelor de predare-învăţare didactice, panoul „Vreau să știu ‘,
activități practice și
transdisciplinare.
.
Criterii Punctaj
3 2 1 Comentarii

8.3. Originalitatea din punctul de vedere al Evaluările sumative conțin probe


3
probelor de evaluare orale și probe scrise.
8.4. Originalitatea din punctul de vedere al Toate ilustraţiile din manual sunt
prezenzării şi graficii manualului (valoarea originale și justificate (corespund
estetică) conţinuturilor unitatilor în care apar,
3
transmit informaţii
interesante,reprezentări necunoscute
elevilor sau din afara mediului lor de
viaţă).

9. Prezentarea, tehnoredactarea şi condiţiile


materiale ale manualului
9.1. Respectă condiţiile de igienă a lecturii Stilul redactării manualului este
(caracterul literelor, aşezarea în pagină, accesibil,stimulativ, flexibil astfel
calitatea cernelei tipografice, claritatea 3 încât să stimuleze şi să incinte
imprimării) dorinţa elevului spre cunoaştere.

9.2. Diferenţiază succesiunea şi relaţiile dintre Noţiunile importante sunt


3
subiecte, teme etc. (grafică, culoare etc.) îngroşate,evidenţiate prin culori.
9.3. Calităţi materiale: calitatea hârtiei, Ilustraţiile sunt clare şi precise, dar
imaginilor, 3 sunt şi sugestive pentru a trezi
interesul eleviilor.

10. Existența unor auxiliare curriculare

III. Concluzii

Din totalul de 117 puncte, eu am acordat 116.

Manualul şcolar de”Comunicare în limba română” pentru clasa I este elaborat de către
specialişti, conţinutul corespunde programei şcolare, este adaptat posibilităţiilor psiho-
individuale ale elevilor, valorifică aspecte ale educaţiei nonformale (surse diverse, TIC, mass-
media).

Are coerenţă pedagogică, furnizează informaţii exacte şi precise, permite un acces facil la
informaţie, accesibilizează informaţiile, are valoare informativă, sarcini care implică folosirea
metodelor centrate pe elev, cu trimitere și către alte discipline, activități care se realizează pe
baza utilizării calculatorului, soft-urilor educaționale, filmulețelor educative.

Vocabularul utilizat este adaptat nivelului psihologic al elevilor .