Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnata xxx, studenta in anul xxx la xxx in cadrul Universității xxx împuternicesc in
calitate de părinte pe xxx cu domiciliu in xxx, legitimat cu xx nr. xx, eliberat de xxx, la data
de xxx, pentru ridicarea bursei.
Menționez ca in perioada destinata ridicării acesteia sunt implicata ca participant in cadrul
„Festivalului xxx” de la xxx, cu xxx, a cărui curator este Prof. Univ. Dr. xxx.

Data: xxx

20.04.2016