Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Foaie de prezentare
2. Memoriu tehnic
3. Plan instalatie de gaze naturale, scara 1:100

1
MEMORIU TEHNIC
INSTALAŢIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE

1. DATE GENERALE:
1.1. OBIECTUL PROIECTULUI:
INSTALAŢIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE si INSTALATIE TERMICA IMOBIL : LOCUINTA
1.2. BENEFICIAR : xxx
1.3. PROIECTANT: Sxxx.
1.4. BAZA DE PROIECTARE:
Avizul tehnic de racordare la reţeaua de distribuţie nr. ..... eliberat de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie
gaze naturale, xxx.
1.5. ACTE NORMATIVE:
1.5.1. NORME TEHNICE pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
NTPEE - 2008 (A.N.R.E.)
1.5.2. LEGEA 10/1995 privind calitatea în construcţii.
1.5.3. CODUL TEHNIC al sectorului de gaze naturale CTGN 2002 (ANRE).
1.5.4. PRESCRIPŢIA TEHNICĂ PTA1 – 2003 (I.S.C.I.R.).
1.5.5. GHID DE PROIECTARE, EXECUŢIE ŞI EXPLOATARE A CENTRALELOR TERMICE MICI : GP 051 – 2000
(I.P.C.T.).

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ
În prezent imobilul nr. ..nu este alimentat cu gaze naturale. Pe str. xxx, in faţa limitei de proprietate a imobilului
există reţea de gaze naturale de presiune redusa, din PE Dn 63 mm, montată subteran la distanţa de 3 m faţă de limita de
proprietate. Se doreste modernizarea sistemului de incalzire prin trecerea de la sobe de teracota la corpuri statice alimentate
de 1 CT si mentinerea 2xMA pentru prepararea hranei.
.

3. CONSUMATORI DE GAZE NATURALE NOMINALIZAŢI PRIN PROIECT:


CONSUM NOU:
- Masina aragaz = 2 buc. x 0,67 Nmc/h = 1,34 Nmc/h
- Centrala termica = 1 buc. x 3,00 Nmc/h = 3,00 Nmc/h

TOTAL DEBIT DE GAZE NOMINALIZAT = 4,34 Nmc/h

4. SOLUŢIA DE ALIMENATARE CU GAZE PROIECTATĂ:


Alimentarea cu gaze naturale a imobilului se va face printr–o instalaţie de utilizare de presiune joasă compusă din
instalaţia interioară si exterioara.
4.1. INSTALAŢIA DE UTILIZARE EXTERIOARĂ: este amplasată în exteriorul imobilului între: ieşirea din regulatorul
montat în PRM şi instalaţia de utilizare interioară.
4.2. INSTALAŢIA DE UTILIZARE INTERIOARĂ: este amplasată în interiorul imobilului şi realizează alimentarea cu
gaze a consumatorilor, inclusiv consumatorii de gaze şi sistemele de evacuare a gazelor de ardere.
4..3. REGIMUL DE PRESIUNE:
Alimentarea consumatorilor de gaze naturale se va face la presiunea de 20mbar.
4.4. MĂSURAREA CONSUMULUI DE GAZE:
Măsurarea consumului de gaze se va face cu un contor G4 nou .

2
5. ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE INSTALARE A GAZELOR NATURALE:
- Aparatele consumatoare de gaze naturale se vor monta în încăperi care îndeplinesc condiţiile impuse de
NTPEE-2008 referitoare la: condiţiile de instalare, volumele încăperilor, suprafeţele vitrate, asigurarea
aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse.

CONDIŢII TEHNICE EXISTENTE PENTRU FUNCŢIONAREA ÎN SIGURANŢĂ A


5.1.
INSTALAŢIIOLOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE COMBUSTIBILE:
5.1.1.TABEL CU CONDIŢIILE ASIGURATE DE VOLUMELE ŞI SUPRAFEŢELE VITRATE ALE
ÎNCĂPERILOR
DIMENSIUNI SUPRAFAŢA VITRATĂ
VOLUM
ÎNCĂPEREA Lxl EXISTENTĂ NECESARĂ SVn
[m3]
[mp] Sve [m2] SVn =0,02 x Vi [m2]
BUCATARIE 1 45
BUCATARIE 2 45

5.1.2.TABEL CU CONDIŢIILE PENTRU ASIGURAREA AERULUI NECESAR ARDERII


GOL PENTRU AERUL DE ARDERE
S=0,0025 x Qi
ÎNCĂPEREA Vi Qi Vi/Qa >30< NECESAR DE EXECUTAT
[m3] [m3/h] [m2] [cmp]
45 0,67 67 >30
BUCATARIE
0,0017 17

5.1.3.TABEL CU CONDIŢIILE PENTRU ASIGURAREA EVACUĂRII GAZELOR DE ARDERE

APARATUL GOL DE COŞ


Debit
ÎNCĂPEREA CONSUMATOR DE EVACUARE
[m3/h] SECŢIUNE ÎNĂLŢIME
GAZE NATURALE [cm]
[cm] [m]
BUCATARIE Masina aragaz 0,67 10x15 - -

6. CONDIŢII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:


6.1. PRESCRIPŢII DE EXECUŢIE:
6.2. Executarea instalaţiei de utilizare se va face numai după avizarea proiectului de către operatorul licenţiat al
sistemului de distribuţie: S.C. WIROM GAS S.A.
Lucrarea se va executa numai de agenţi economici autorizaţi de ANRE.
Se vor folosi numai materiale şi aparate agrementate din punct de vedere tehnic şi care nu reprezintă defecte vizibile.
La locul de montaj acestea vor fi însoţite de certificate de calitate.
Este interzisă utilizarea conductelor instalaţiilor de gaze pentru orice alte scopuri cum ar fi:
- legarea la pământ a altor instalaţii;
- realizarea prizelor de protecţie electrică;
- susţinerea cablurilor şi/sau conductorilor electrici indiferent de tensiune şi curent;
- agăţarea sau rezemarea unor obiecte.
6.2. CONDIŢII DE MONTAJ:
La punerea în lucru ţevile se curăţă la interior şi exterior.
6.2.1. INSTALAŢIA DE UTILIZARE EXTERIOARĂ:
Instalaţia de utilizare exterioară se va monta aparent.
6.2.2. INSTALAŢIA DE UTILIZARE INTERIOARĂ:
Conductele instalaţiei de utilizare interioară se montează pe pereţii imobilului, fixate cu brăţări.
Conductele orizontale ale instalaţiei de utilizare interioară se montează:
- la partea superioară a încăperilor;
- deasupra uşilor şi ferestrelor;
Trecerea conductelor prin pereţi sau planşee se face:
- protejate în tuburi de protecţie din P.V.C.;
- fără îmbinări în tubul de protecţie.

3
Tuburile de protecţie se fixează rigid şi etanş de pereţi şi planşee şi depăşesc faţa finită a acestora cu:
- 10 mm la pereţi şi pardoseală;
- 50 mm la pardoseală.

6.3. MATERIALE
6.3.1. MATERIALUL TUBULAR:
Conductele instalaţiei de utilizare se vor executa teava din oţel laminat la cald conform SR EN 10255/SR EN 10216
– 1P265TR1 ( OLT 45 ) sau din teava sudata conform SR EN 10208/1-1999 (care inlocuieste STAS-ul 7656-90/serie
M ) dar numai cu agrement tehnic al producatorului si cu rapoarte de inspectie pentru loturile de tevi.
6.3.2.MATERIALE PENTRU ÎMBINĂRI NEDEMONTABILE ( PRIN SUDURĂ ):
- electrozi de sudură;
- sârmă de sudură;
6.3.3.MATERIALE PENTRU ÎMBINĂRI DEMONTABILE:
- fitinguri din fontă maleabilă.
6.3.4.MATERIALE PENTRU ETANŞARE:
- cânepă fuior;
- pastă de etanşare.
6.4.EXECUTAREA ÎMBINĂRILOR:
Îmbinarea ţevilor din oţel montate aparent se va face prin:
- fitinguri, până la diametrul de 4” (îmbinări demontabile);
- sudură pentru diametre peste ¾” (îmbinări nedemontabile);
Nu se admite ştemuirea sudurilor, fitingurilor şi îmbinărilor filetate.
6.4.1.ÎMBINĂRI NEDEMONTABILE:
Conductele instalaţiei de utilizare exterioară se vor îmbina de preferinţă prin sudură.
Îmbinările prin sudură se vor executa de către sudori autorizaţi I.S.C.I.R. .
Procedee de sudură:
- cu arc electric;
- cu flacără oxiacetilenică;
Îmbinările prin sudură vor corespunde clasei de calitate II pentru tevile de otel.
6.4.2.ÎMBINĂRI DEMONTABILE
Îmbinările demontabile se vor realiza cu fitinguri din fontă maleabilă. Pentru schimbări de direcţie se vor folosi teuri
şi coturi filetate.
6.5.PROTECŢIA ECHIPAMENTELOR ŞI A CONDUCTELOR DIN OŢEL CONTRA COROZIUNII:
Protecţia echipamentelor şi a conductelor metalice se face prin grunduire şi vopsire, operaţiuni care se fac după
verificarea încercărilor la presiune.
Înainte de grunduire suprafaţa ţevilor se curăţă îndepărtându – se complet rugina şi urmele de grăsime.
6.6.MONTAREA APARATELOR DE UTILIZARE ŞI A ARZĂTOARELOR
Aparatele de utilizare şi arzătoarele se montează conform instrucţiunilor date de producător, de către agenţii
economici autorizaţi de ISCIR conform reglementărilor specifice.
6.6.1.APARATE CONSUMATOARE DE GAZE
În instalaţia de utilizare se vor monta următoarele aparate consumatoare de gaze:
- maşină de gătit (aragaz) = 1 buc.;
- centrala termica = 1 buc.
Aparatele se vor racorda rigid la instalaţia de utilizare sau cu racorduri flexibile omologate.
6.6.2.ARMĂTURI
Înaintea aparatelor consumatoare de gaze se vor monta următoarele armături:
- aragaz = 2 robinet ½”, pentru racord flexibil;
- centrala termica = 2 robinet ¾”;
Robinetele de manevră şi de siguranţă se montează astfel încât să fie ferite de acţionări necontrolate.
Poziţionarea robinetului de manevră al aparatului de utilizare trebuie să permită acţionarea acestuia astfel încât
utilizatorul să poată supraveghea aprinderea focului.

4
7. VERIFICĂRI ŞI PROBE DE REZISTENŢĂ ŞI ETANŞEITATE

7.1. PROBE
Probele de rezistenţă şi etanşeitate se efectuează de executant în prezenţa delegatului operatorului licenţiat al
sistemului de distribuţie la terminarea lucrărilor în vederea recepţiei.
Rezultatele probelor se consemnează în procesul verbal de recepţie conform NTPEE-2008, anexa 3.
Presiunile necesare efectuării verificărilor şi probelor de rezistenţă şi etanşeitate se realizează cu aer comprimat.
Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din instalaţie cu
temperatura mediului ambiant.
În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune.
Este interzisă remedierea defectelor la instalaţie în timpul efectuării probelor.
Verificarea etanşeităţilor când instalaţia se află sub presiune se face cu soluţie de apă şi săpun.
Evacuarea aerului după terminarea încercărilor se face la extremitatea instalaţiei opusă celei de umplere.

7.2. PRESIUNI DE PROBA CONDUCTE APARENTE (presiune joasa)


Presiunea pentru verificarea şi proba de rezistenţă = 1 bar timp de 1 oră;
Presiunea pentru verificare şi proba de etanşare = 0, 2 bar timp de 24 ore;
Timpul de egalizare a temperaturii = 20 [minute].

8.RECEPŢIA TEHNICĂ ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIEI DE UTILIZARE


Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare se face de operatorul licenţiat al sistemului de
distribuţie, prin specialişti delegaţi la cererea instalatorului autorizat al executantului.
Operaţiile tehnice necesare pentru recepţie şi punerea în funcţiune se face de executant în prezenţa delegatului
opertorului licenţiat al sistemului de distribuţie şi al beneficiarului.

8.1.RECEPŢIA TEHNICĂ
Pentru recepţia tehnică se depune dosar definitiv care conţine toate piesele din dosarul preliminar cu modificările
survenite.
Recepţia tehnică se face prin:
- verificarea documentelor de recepţie;
- verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu proiectul avizat;,
- efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate de către executant în prezenţa delegatului operatorului
licenţiat al sistemului de distribuţie;

8.2.PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
Punerea în funcţiune se face pe baza procesului verbal de recepţie tehnică, după încheierea contractului de furnizare
a gazelor naturale.
Înainte de punerea în funcţionare a instalaţiei de utilizare se face refularea aerului : prin robinetele aparatelor de
utilizare şi a unui racord flexbil scos în exteriorul clădirii prin ferestrele încăperilor.
La punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare se urmăreşte comportarea: regulatorului,arzătoarelor şi aparatelor de
utilizare, verificându – se stabilitatea şi aspectul calitativ al flăcării cu:
- toate aparatele şi arzătoarele în funcţiune;
- un singur arzător în funcţiune (cu debitul cel mai mic din instalaţie).
La fiecare arzător şi aparat se verifică modul în care se face evacuarea gazelor de ardere.
Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de consum se închid obligatoriu cu
dopuri din fontă sau oţel, etanşate chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete.

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


La elaborarea prezentei documentatii s-au prevazut solutii care sa asigure conditii corespunzatoare de executie fara accidente si
siguranta maxima in exploatare, fiind respectate urmatoarele norme si normative:
 Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – NTPEE-2008
 Norme generale de securitatea muncii prevazute de Legea S.S.M. nr. 319/2006 si de Normele metodice de aplicare a
acesteia prevazute in H.G. nr. 1425/2006.

5
 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia focului, cuprinse in Normativ P118/89
 Norme generale de aparare impotriva incendiilor prin Ord. nr. 163/2007 al M.I..
Toate lucrarile de executie, exploatare si intretinere a instalatiilor de distributie si utilizare a gazelor naturale se fac cu
respectarea prevederilor cuprinse in Legea securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicere a
acesteia , elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii.

FISA TEHNICA DE MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR PENTRU REALIZAREA SI EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE GAZE NATURALE

In toate etapele de proiectare si executie a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respecta prevederile legale referitoare la
securitatea, siguranta si igiena muncii.
Toate lucrarile conform proiectului, vor fi executate numai de formatii specializate si autorizate, sub coordonarea
permanenta a unui sef de formatie cu experienta in astfel de lucrari, capabil sa ia in orice moment masurile impuse de evolutia
lucrarilor.
Inainte de inceperea lucrarilor, toti membrii formatiei de lucru vor fi instruiti asupra masurilor necesare de realizat pentru ca
ele sa se execute corespunzator cu prevederile proiectului tehnic, iar muncitorii vor folosi in mod obligatoriu si permanent,
indifferent de anotimp, echipamentul individual de lucru si de protectie prevazut de normativele in vigoare.
In toate cazurile in care exista pericolul formarii unui amestec exploziv se vor lua urmatoarele masuri:
- interzicerea stricta a focului
- evitarea producerii de scantei
- inchiderea gazului
- aerisirea imediata a incaperii
Principalele masuri obligatorii la executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale sunt:
- in timpul transportului sau manipularii tuburilor de oxigensau acetilena se iau toate masurile pentru impiedicarea caderii
sau lovirii acestor, fiind interzisa deplasarea prin rostogolire;
- nu este permisa asezarea tuburilor de oxigen sau acetilena in bataia razelor de soare sau in locuri cu temperature ridicate;
- manipularea tuburilor de oxigen se face cu personal care are mainile, hainele si sculele curate, lipsite de materii grase;
- folosirea generatoarelor de acetilena este permisa numai daca au supapa hidraulica de siguranta in stare de functionare,
umpluta cu apa pana la nivelul necesar;
In afara masurilor mentionate mai sus la executarea lucrarilor se vor respecta toate normativele de securitate si sanatate in
munca si de aparare impotriva incendiilor, in vigoare..

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

In toate etapele de proiectare si executie a instalatiilor de utilizare cu gaze naturale, se respecta prevederile din Normele si
dispozitiile generale de prevenire si stigere a incendiilor precum si a reglementarilor specifice de siguranta la foc.. Pe timpul
executiei lucrarilor se respecta prevederile Normativului de prevenirea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente acestora C300.
Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor revin conducatorilor locurilor de munca si personalului
de executie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, cu privire la apararea impotriva incendiilor.
Personalul de executie are urmatoarele obligatii:
 sa participle la toate instructajele;
 san u utilizeze scule si echipamente defecte;
 sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostiinta la intruire, precum si orice alte masuri necesare
pentru evitarea incendiilor.
Executarea lucrarilor cu foc deschis in locuri cu pericol de incendiu este admisa numai dupa luarea masurilor de prevenire si
stingere a incendiilor necesare si dupa obtinerea permisului de lucru cu foc. Aceste lucrari se executa numai de catre echipe
instruite in acest scop si dotate cu echipament de lucru, protectie si interventie.

6
Numele si prenumele verificatorului atestat: ing. Florin POPESCU
Legitimatie nr. B 07892
Nr. 5161 / 26.05.2014

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta Ig a proiectului:


Instalatii de Utilizare Gaze Naturale
1. Date de identificare:
* Proiectant General: ...................................................................
* Proiectant de specialitate : xxx.
* Beneficiar : xxx
* Amplasament : xxx
* Acord de acces nr. : xxx

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:


* Cladire cu destinatia de locuinta /
* Marire / instalatie noua / renominalizare
* Debit aprobat : 3,67...Nmc/h.
* Incalzire cu agent termic de la CT / RADET
* Combustibil utlizat : gaze naturale
* Conducte din OL + PEHD
* Contor individual nou / existent
* Proiectul s-a intocmit in conformitate cu normele NTPEE 2009, Legea 10 / 1995, Legea energiei
electrice si a gazelor naturale 123 / 2012, si a legislatiei tehnice in vigoare.

3. Documente ce se prezinta la avizare:


* Memoriul elaborat de proiectant
* Piese desenate conform borderou
* Breviar de calcul
* Instructiuni de protectia muncii
* Instructiuni de protectia mediului

4. Concluzii asupra verificarii:


In urma verificarii proiectul de considera corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului.

Am primit 1 exemplar Am predat 1 exemplar


Proiectant, Verificator tehnic atestat,
......................................... xxx