Sunteți pe pagina 1din 5

SC. MENTOR INSTAL S.R.L. Str.SARMISEGETUZA, nr.

5, ,BRASOV
Tel.:0744 65 77 79

MEMORIU TEHNIC
DENUMIREA LUCRĂRII : ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
OBIECT : EXTINDERE INSTALAŢIE DE UTILIZARE
BENEFICIAR : COSTIN ARCHIRA
AMPLASAMENT : STR.BUJORULUI NR.46 LOC.BRASOV JUD.BRASOV
FAZA : PROIECT TEHNIC

I. CONSIDERAŢII GENERALE

Prezenta documentaţie reprezintă proiectul tehnic pentru executarea instalaţiei de utilizare gaze şi stabileşte toate
detaliile în legătură cu realizarea ei :
- condiţiile de instalare
- traseele conductelor şi amplasamentele aparatelor de utilizare
- asigurarea accesului aerului necesar combustiei în spaţiile de instalare a arzătoarelor şi
evacuarea gazelor de ardere în exterior.
- prescripţiile de execuţie cu asigurarea măsurilor de protecţie a muncii şi PSI

II. INCADRAREA ÎN ZONA SEISMICĂ A LOCALITĂŢII


ELEMENTE DE STABILITATE ŞI REZISTENŢĂ

Zona seismică : D
KS = 0,16
TS = 1,0 conform Normativ P 100
Categoria de importantă - normală – categoria C
Conf.”regulamentului prinvind stabilirea clasei deimportanţă a construcţiilor”
Date geotehnice
Adâncimea de îngheţ fără strat protector de zăpadă pe sol este la 80 cm.

III. MĂSURI DE EVITARE A PĂTRUNDERII INFILTRĂŢIILOR DE GAZE ÎN CLĂDIRI ŞI DE


EVACUARE A EVENTUALELOR INFILTRAŢII DE GAZE DIN CLĂDIRI

Se vor etanşa toate trecerile prin planşeul peste subsol pentru evitarea pătrunderii gazelor în interiorul
clădirii. Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze se va asigura ventilarea subsolului clădirii prin orificii de
ventilare pe conturul exterior al clădirii şi intre încăperile din subsol şi prin legarea unor canale de ventilare naturală
cu subsolul clădirii.

IV. SITUAŢIA EXISTENTĂ


Imobilul situat în Str.BUJORULUI Nr.46 Loc.BRASOV Jud.BRASOV este o constructie formata din
parter care este racordat la reţeaua de distribuţie gaze existentă în zonă printr-un branşament şi un post de reglare
amplasat la limita imobilului.
Imobilul aparţinând COSTIN ARCHIRA are instalaţie de utilizare gaze existenta. Măsurarea consumului
se face printr-un contor volumetric de tip G4 amplasat la limita de propietate.
La imobilul apartinand PLESA IOAN exista in prezent urmatorii consumatori de gaze naturale:
2 X masina de gatit – tip aragaz Q = 0,67mc/h – existent

V. CRITERII DE PROIECTARE
La baza întocmirii prezentei documentaţii – Proiect Tehnic Instalatie Utilizare Gaze Naturale, a stat
comanda beneficiarului si aprobarea emisa de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. Bucureşti Sucursala
Braşov, pentru realizarea unei instalatiei de utilizare avand bransamentul si postul de reglare-masurare existent. La
proiectarea şi dimensionarea instalaţiei s-a avut în vedere asigurarea pentru aparatele de consumatoare de
combustibil gazos a unei presiuni nominale de 200 mmH2O (20mbar).
SC. MENTOR INSTAL S.R.L. Str.SARMISEGETUZA, nr.5, ,BRASOV
Tel.:0744 65 77 79

VI. SITUAŢIA PROIECTATĂ


Instalaţia de utilizare s-a proiectat în funcţie de situaţia din teren, alegându-se traseele optime din punct de
vedere economic, funcţional şi de execuţie, cu respectarea condiţiilor impuse de prevederile normelor tehnice
privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin NTPEE-2008.
Odata cu efectuarea releveului şi culegerea datelor necesare intocmirii proiectului beneficiarii au fost informaţi
de condiţiile tehnice necesare pentru intoducerea gazelor în incaperi , conditii care sunt impuse de prevederile
normelor tehnice privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ( NTPEE-
2008).
La imobilul apartinand COSTIN ARCHIRA vor exista urmatorii consumatori:
1. 2 x masina de gatit – tip aragaz Q = 0,67mc/h – EXISTENTA, SE PASTREAZA
2. 1 x centrala termica Q=3.00mc/h – NOU PROIECTATA
DEBITUL TOTAL DE GAZ METAN INSTALAT VA FI : 4.34 mc/h
Prin proiect se prevede :
- menţinerea branşamentului existent cu postul de reglare;
- contorul individual de tip G4 pentru imobil se mentine existent;
- instalatia de utilizare gaze naturale ramane existenta;
- masina de gatit ramane existenta;
- la instalatia existenta se va racorda cazanul mural cu tiraj fortat si cu camera de ardere etansa nou
proiectata;
Funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale se realizeaza prin
respectarea următoarelor condiţii tehnice, conform art.8.2 din prevederile normelor tehnice privind proiectarea,
execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin NTPEE – 2008:
1. Volumul interior minim al încăperilor este de 18.00mc pentru încăperile curente, cu excepţia bucătariilor
şi băilor care este minim de 7.50mc.
In cazul nostru volumele incaperilor in care sunt amplasate noi consumatori sunt specificate in
partea desenata
2. Suprafata vitrata unde se instaleaza consumatorul de gaz, daca este o constructie speciala de tip
tamplarie prevazuta cu garniture de cauciuc (termopan), conform art 8.3 NTPEE-2008 este obligatorie montarea
de detector automat de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4 ) în aer, care actioneaza asupra
robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de
combustibili gazosi:
In cazul nostru in spatiul in care se monteaza aparatele consumatoare de gaz exista geam cu
tamplarie prevazuta cu garniture de cauciuc (termopan) ca urmare s-a montat detector de gaze naturale cu
electrovana.
3. Toate incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad spre exterior
cu suprafete vitrate cu o suprafata minimă totala de :
a) 0,03 mp pentru fiecare mc de volum net de încapere , în cazul construcţiilor din beton armat ;
b) 0,05 mp pentru fiecare mc de volum net de încapere în cazul construcţiilor din zidărie;
c) 0.02 mp pentru fiecare mc de volum net de încapere in cazul in care avem montat detector de gaze
naturale cu electrovana.
In cazul nostru suprafata vitrata pentru spatile in care sunt montati consumatori de gaz este
specificat in partea desenata
In cazul nostru suprafata vitrata necesara pentru spatile in care sunt montati consumatori de gaz
este specificat in partea desenata
4. Aerul necesar arderii se asigura in functie de raportul intre volumul interior Vi[mc] si debitul nominal al
aparatului de utilizare Qn[mc/h]:
a) pt. cazul Vi/Qn>30, se considera ca prin neetanseitatile tamplariei se asigura aerul necesar pt. ardere;
b) pt. cazul Vi/Qn<30, se prevede accesul aerului direct din exterior, prin goluri practicate la partea
inferioara a incaperii;
c) exceptie facand bucatariile din locuinte cu incalzire centrala, la care se admite procesul de aer dintr-o
incapere alaturata prin realizarea unui gol spre aceasta incapere unde Vbucatarie+Vincapere/Qn>30
d) in cazul tamplariei etansate cu garnituri de cauciuc (termopan) se realizeaza prize de aer direct cu
exteriorul constructiei
In cazul nostru => conform art.8.8 NTPEE-2008, cazul d), se realizeaza priza de aer direct cu
exteriorul constructiei pentru bucatarie, suprafata golului pentru accesul aerului de ardere într-o încapere
în care se utilizeaza gazele naturale se determina cu relatia: S = 0,0025 · Qi = 0.0025 · 0.67 = 0.0016 m 2, unde
Qi reprezinta debitul instalat în încaperea respectiva (masina de gatit), în m 3/h, iar coeficientul 0,0025 este
dat în m2/(m3/h) si S = 0,0025 · Qi = 0.0025 · 0.67 = 0.016 m2 unde Qi reprezinta debitul instalat în încaperea
respectiva (centrala termica), în m3/h, iar coeficientul 0,0025 este dat în m2/(m3/h)
SC. MENTOR INSTAL S.R.L. Str.SARMISEGETUZA, nr.5, ,BRASOV
Tel.:0744 65 77 79

5. Evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosfera se realizea prin golul de ventilaţie nou proiectat
cu dimensiunile 15x10cm.
Pentru realizarea proiectului au fost prevăzute numai materiale, armături şi accesorii omologate şi în
conformitate cu normele şi normativele STAS în vigoare.
Traseul instalaţiei existente, proiectate şi condiţiile de execuţie a acesteia sunt redate în planurile anexate la
documentaţie.
La alegerea traseelor instalaţiilor de utilizare gaze naturale ,condiţiile de securitate au prioritate în faţa de
orice alte condiţii .
În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta NTS, PSI şi prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea
şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008.

VII. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIE


Conductele instalatiei de utilizare se vor executa din teavă neagră de otel trasă conf. SR EN 10208-1, STAS
702/2-88 si se vor monta aparent. Traseele conductelor exterioare si interioare vor fi rectilinii urmărind peretii,
grinzile sau stâlpii clădirii. Este interzisă trecerea conductelor prin încăperi neventilate, cosuri de fum, canale de
ventilatie, grupuri sanitare, cămări de alimente, locuri greu accesibile, subsoluri, poduri.
Se va asigura o distantă de minim 0,80 m între conductele de gaze si elementele instalatiilor electrice
(tablouri, contoare, firide). Se interzice punerea la pământ a aparatelor electrice prin conducta de gaze.
Trecerea conductelor de gaze prin perete se va face prin tub de protectie. În interiorul tubului de protectie
conducta va fi fără îmbinări. Tuburile de protectie din pereti nu vor depăsi marginile acestora.
La executarea lucrărilor de gaze naturale se vor utiliza materiale verificate si probate care să aibe
certificatele de calitate ale întreprinderilor furnizoare.
Îmbinarea tevilor se va face cu ajutorul fitingurilor din fontă maleabilă. Pentru îmbinări demontabile se vor
utiliza racorduri olandeze sau mufe stânga - dreapta. Pentru schimbări de directie se vor utiliza fitinguri, curbe
îndoite la rece pe masini speciale, curbe îndoite la cald a tevilor trase umplute cu nisip până la diametrul de 1". Se
vor respecta razele de curbură indicate în STAS 83. Fixarea conductelor aparente de pereti se va face prin brătări
amplasate la 1,5 - 5,0 m distantă. Conductele se vor monta la 2-5 cm fată de pereti. Înainte de punerea în operă,
tevile vor fi curătate la interior si exterior.
Instalaţia de utilizare se montează prin:
- imbinări filetate, se folosesc fitinguri de fontă maleabilă conform standardelor în
vigoare, iar pentru imbinări demontabile se vor folosi racorduri olandeze şi mufe stănga – dreapta. Etanşarea
imbinărilor filetate se va realiza cu fuior de cânepă în combinaţie cu pastă de etanşare sau bandă de teflon şi vopsea
de miniu de plumb.
- imbinarea ţevilor prin sudură oxiacetilenică la diametru mai mici de 20mm (3/4”), se
face cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. Imbinările prin sudură se vor executa numai de sudori autorizaţi
conform prevederilor ISCIR CR-9 şi CR 21.
La executarea lucrărilor de gaze se vor folosi materiale verificate şi incercate, care nu prezintă defecte,
conform SR EN 13090.
Pentru schimbări de direcţie se vor utiliza:
- fitinguri;
- curbe fabricate, pentru sudură;
- Tuburile de protecţie se vor confecţiona conform catalogului de subansambluri CSEA-detaliu 65/1111.
Robinetele montate vor fi de tip sfera sau cu cep, conform NTPPE-2008 conf.SR EN 331 şi vor avea
diametrele conductelor pe care urmează a fi montate. După efectuarea probelor de presiune, conductele montate
aparent se vor grundui cu miniu de plumb si se vor vopsi în două straturi cu vopsea de ulei de culoare galben închis
conform STAS 8589/70. Verificările de receptie constau din încercarea de rezistentă, la 1 bar timp de o oră, si
încercarea de etanseitate, de 0,2 bari timp de 2 ore, cu manevrarea armăturilor. Durata de egalizare a temperaturilor
este de o oră. Toate încercările se fac cu aer fără a se admite pierderi de presiune. Se interzice ca remedierea
defectelor să se facă în timp ce conducta se află sub presiune. Încercările de rezistenta si de etanseitate se vor
executa de către instalatorul autorizat în prezenta delegatului întreprinderii distribuitoare.
Se va încheia un proces verbal pentru receptia la terminarea executiei lucrărilor, cu verificarea la presiune,
si un proces verbal pentru punerea în functiune a instalatiei, semnate de instalatorul autorizat, delegatii
întreprinderii distribuitoare de gaz si beneficiar. Pentru receptie, instalatorul autorizat care a realizat lucrarea va
prezenta dosarul definitiv ale instalatiei, în 3 exemplare, care va cuprinde piesele din dosarul preliminar cu
modificările efectuate la executie.
SC. MENTOR INSTAL S.R.L. Str.SARMISEGETUZA, nr.5, ,BRASOV
Tel.:0744 65 77 79

VII. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI


Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizare de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă – H.G.nr. 1048/09.08.2006;
Hotărâre privind cerinţele minime pentru imbunătăţirea securităţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui
potenţial risc datorat atmosferelor explosive – H.G. nr. 1058/09.08.2006;
Hotărâre privind cerinţele de securitate şi sănătate pentru locul de muncă H.G. nr. 1091/2006;
Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor B203;
Legea apărării impotriva incendiilor nr. 307/2006.
Ordin Nr. 412/23.06.2005 – pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţiilor din
domeniul situaţiilor de urgenţă.
Toate lucrările de execuţie, punere în funcţiune, exploatare, intreţinere, control şi revizie a instalaţiilor de
gaze naturale se vor face cu respectarea strictă a legii nr. 319/2006, precum şi a celorlalte prevederi din
normele şi normativele în vigoare, specifice acestor domenii, dar în mod deosebit se vor respecta cu
stricteţe următoarele normative:
Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE
2008 .
Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008.
Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
aprobate prin H.G. nr. 971/26.07.2006.
Norme unice de protecţia muncii în foraj-extracţie titei, gaze, transport şi distribuţie gaze naturale
aferente acestora, indicative 300.
Standarde aferente īn vigoare.
Pentru prevenirea incendiilor se vor monta plăci avertizoare, în toate cazurile în care pericolul
formării unui amestec exploziv: “ Nu umblaţi cu foc ”
“ Pericol de incendiu ”
“ Fumatul interzis “
In toate cazurile în care există pericolul formării unui amestec exploziv se vor lua următoarele
măsuri:
- interzicerea fumatului, focului şi evitarea producerii de scântei.
- inchiderea gazului şi aerisirea imediată a incăperii.

IX. MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI


La execuţia lucrărilor de gaze naturale, pentru prevenirea poluării şi implicit a impactului negativ asupra
mediului, se impun respectarea prevederilor:
- O.U. nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordinul Nr. 456/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării
mediului;
- O.U. nr. 243/200 privind protecţia atmosferei;
- Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind
mediul de viaţă al populaţiei ;
- Legea 462/2001 pentru aprobarea O.U. nr.78/2000 privind regimul deseurilor;
- Hotărărea nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pt. aprobarea listei
cuprinzând deşeurile periculoase.
Constructorul va asigura următoarele măsuri:
- Evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfacerii pavajelor se va face în locurile
stabilite de către administraţia locală, proprietar, după caz;
- Evacuarea surplusului de pământ şi completările de pământ pentru umpluturi se va
realiza spre şi de la gropile de imprumut stabilite de administraţia locală;
- La evacuarea deşeurilor rezultate la desfacerea imbrăcăminţilor asfaltice se va da
prioritate refolosirii în cazul în care în zonă nu există staţii specializate;
- Deşeurile feroase rezultate în urma dezafectării instalaţiilor vechi de gaze naturale vor
fi predate la unităţile specializate de recuperare pentru care se vor aduce acte doveditoare;
- Produsele de balastieră se vor asigura numai din unităţile specializate, aprobate în
SC. MENTOR INSTAL S.R.L. Str.SARMISEGETUZA, nr.5, ,BRASOV
Tel.:0744 65 77 79

zona;
- Deşeurile rezultate la prelucrarea capetelor ţevilor de polietilenă vor fi colectate în
vederea predării la unităţile specializate de recuperare;
- La desfacerea spaţiilor verzi se va asigura depozitarea protejată a suportului cu
vegetaţie şi a stratului de pământ fertile, în vederea readucerii zonei afectate la starea iniţială, după
efectuarea lucrărilor de pozare subterană a reţelelor de gaze;
- La scoaterea din funcţiune a conductelor ce se vor dezafecta şi la punerea în funcţiune
a celor noi executate, prin efectuarea judiciară a manevrelor preliminare şi a celor de refulare, golire
şi umplere, se va urmării evacuarea minimă a volumelor de gaze naturale eliberate în atmosferă;
- Se va asigura încadrarea utilajelor cu motoare termice şi mijloace de transport auto,
folosite la execuţia lucrărilor în normele legale de poluare fonică şi chimică, aceasta condiţie fiind
criteriu de evaluare din punct de vedere al protecţiei mediului;
- Se va asigura conştientizarea angajaţilor asupra obligativităţii respectării măsurilor de
protecţie a mediului.

X. MENŢIUNI FINALE
Intregul ansamblu de lucrări de montaj al intalaţiei de gaze naturale va fi executat sub conducerea
unui instalator autorizat în lucrări de gaze naturale, īn conformitate cu prevederile NTPEE 2008.
Inceperea lucrărilor se va face numai după obţinerea Acordului de Acces şi a autorizaţiei de
constructie şi în prezenta delegatului societăţii distribuitoare.
Punerea īn funcţiune a instalaţiilor de utilizare gaze naturale se va face numai de către delegatul societăţii
distribuitoare. Societatea de distribuţie de gaze, cu ocazia punerii în funcţiune a instalaţiilor, va face un
instructaj cu abonaţii şi se vor preda instrucţiuniile scrise pentru utilizarea gazelor naturale.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a Regulamentului de verificare şi expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, documentaţia va fi verificată de către un verificator de proiecte “lg” –
atestat.
In conformitate cu prevederile următoare acte normative:
- Prescripţiile tehnice PT A1-2002” Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor
consumatoare de combustibil gazoşi.
- Prescripţiile tehnice PT C9-2003” Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea,
montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de
abur de joasa presine.
- Ordinul M.E.C. nr. 42/27.01.2004 – pentru elaborarea Procedurii privind autorizarea
cazanelor de apă caldă şi abur de joasă presiune care nu au indeplinit până la data de 01.02.2004 condiţiile
stabilite prin prescripţiile tehnice ISCIR PT A1-2002 şi PT C9-2003.
-- NTPEE-01 / 2009 pentru instalatii de gaze naturale ;
-- I.7 pentru instalatii electrice ;
-- I.9 pentru instalatii sanitare ;
-- I.13 pentru instalatii de încălzire ;
-- P 118 pentru protectia împotriva incendiilor.
- Beneficiarii sau utilizatorii de aparate consumatoare de combustibili gazoşi ( în special
microcentrală termice murala ) sunt obligaţi să obţină Autorizaţia de funcţionare pentru acestea, drept
pentru care trebuie să încheie un contract de service cu un agent economic agreat ISCIR.
Lucrările se vor executa numai de către echipe agrementate pentru instalatiile proiectate, cu echipamente
performante, în bună stare de functionare. Se vor utiliza echipamente de protectie corespunzătoare lucrărilor
executate : mască, mănusi, salopetă, ochelari, etc.

Întocmit: