Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII , TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ


GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PERICEI
Jud. Sălaj, loc. Pericei, str. Bisericii, nr. 417, CP 457265, tel. 0260-672802
gradinitapericei@yahoo.com

Nr _______ din ____________ 2011


APROBAT
În şedinţa C.A.din………………….
Director,
PLANUL MANAGERIAL
ANUL ŞCOLAR 2011-2012
SEMESTRUL I
A. DOMENIUL CURRICULUMULUI

DOMENIUL OBIECTIVE TERMEN RESPON- OBS


SABILITĂŢI

1.PROIECTARE 1.Studierea şi cunoaşterea 19.11 Educatoare


conţinutului noului
curriculum pentru
învăţământul preşcolar
2.Cunoaşterea conţinutului 19.11 Educatoare
Scrisorii metodice an
şcolar 2011-2012
3.Elaborarea schemelor 19.11 Educatoare
orare conform Planului
cadru de învăţământ Educatoare
4.Stabilirea CDŞ pe grupe, 12.09 Resp. CDS
împreună cu părinţii
5.Definitivarea 19.09 Director
programelor pentru Resp.C.D.Ş.
curriculum la decizia Educatoare
şcolii, prezentarea şi
aprobarea lor în CA Resp.act.extracurr
6. Vizarea de către insp.de 30.09 ic.
specialitate
6.Elaborarea proiectului Resp.act.extracurr
pentru activităţi educative 28.10 ic..
extracurriculare C.A.
-Com.repr.
părinţi.
7.Stabilirea activităţilor
desfăşurate în cadrul 28.10 Cons.prof.
„Zilelor Învăţământului C.A.
Sălăjean”-ediţia a IV-a
8.Elaborarea planificărilor 19.09 Educatoare
anuale şi semestriale pe
nivele de vârstă
9.Elaborarea planificărilor Săptămânal Educatoare
săptămânale
10.Cunoaşterea Sem I Resp.
documentelor ARACIP CEAC
Educatoare
2.ORGANIZARE 1.Procurarea Caietului 16.09 ISJ. Sălaj
educatoarei, cu condica de Inspector de
prezenţă şi activitatea specialitate
educatoarei, catalogul Educatoare
grupei, prezenţa copiilor
2.Proiecterea programului 03.10 Educatoare
zilnic al copiilor.
3.Procurarea de auxiliare 26.09. Director
didactice pentru toate Educatoare
grupele
4.Procurarea Calendarului 26.09. Educatoare
naturii şi a Jurnalului
grupei Resp.act.extracurr
5.Organizarea actiunilor 21-27.11 ic.
Propuse pentru „Zilele Director
Învăţământului Sălăjean” Educatoare

6.Cunoaşterea şi dezbatere 22.09 Resp.com.met.


„Foii de parcurs”elaborată Director
de MECTS. Educatoare
7.Cunoaşterea
metodologiilor de aplicare Sem. I Director
a Legii învăţământului Educatoare
3.CONDUCERE 1.Aprobarea planificărilor 19.09 Director
OPERAŢIONALĂ calendaristice anuale şi săptămânal Educatoare
semestriale şi săptămânale luni
ora 8-9/14-
15
2.Punerea în aplicare la
grupe a tuturor permanent Educatoare
documentelor curriculare conform Director
aprobate. planificării Resp. curriculum
3.Efectuarea evaluărilor Educatoare
iniţiale ale copiilor 12-23.09
Educatoare
4.Prelucrarea rezultatelor 23-30.09 Resp.com.met
evaluărilor iniţiale CEAC

5.Prezentarea rezultatelor Director


evaluărilor directorului 10.10 Părinţi
unităţii şi părinţilor copiilor
Director
6.Supervizarea desfăşurării Sem I Educatoare
activităţilor lunar Resp. Act.
extracurriculare. extracurric.
7. Pregătire în vederea
evaluării externe de către sem I Director
formatorii naţionali în Com CEAC
domeniul asigurării săptămânal C.A.
calităţii. la nevoie Educatoare

8.Monitorizarea ofertei Resp. curriculum


educaţionale în permanent Director
conformitate cu criteriile
de monitorizare prevăzute
de Planul instituţional de Săptămânal
dezvoltare. Director

9.Elaborarea de Planuri
operaţionale săptămânale.
4.CONTROL – 1.Evaluarea demersului Permanent Director
EVALUARE didactic prestat pentru Sem.I Com.CEAC
realizarea obiectivelor Conform
curriculumului pentru graficului
învăţământ preşcolar şi a
performanţelor
educaţionale în
conformitate cu
standardele naţionale de
performanţă.
2. Efectuarea asistenţelor- Permanent Director
urmărirea aplicării noului Com.
curriculum CEAC
3.Efectuarea evaluării Şi Resp. com met
externe de către experţii
ARACIP în domeniul 3-4.11 Director
asigurării calităţii Com.
Când CEAC
situaţia o Şi Resp. com met
cere
4.Întocmirea documentelor,
a rapoartelor şi situaţiilor
solicitate de I.S.J.., C.D.D., Permanent
M.E.C.T.S.şi autorităţile Adm. Financ.
locale. Director
5.Arhivarea şi păstrarea
documentelor şcolare
oficiale. Adm.financ.

5.MOTIVARE 1.Desfăşurarea de C.D.Ş.- Anul şcolar Educatoare


IMPLICARE uri pentru anul şcolar 2011- 2011-2012 Resp. cu
PARTICIPARE 2012, în funcţie de nevoile permanent curriculumul
de educaţie ale comunităţii,
de oferta personalului Director
didactic şi de condiţiile
concrete din
grădiniţă(limba română)
2.Încurajarea şi Sem.I
transmiterea către copii şi Educatoare
părinţi a ofertei cadrelor
didactice din unitate pentru Profesori
opţionale, pentru a da Instructori de
personalitate instituţiei şi specialitate
cadrelor didactice.
(engleză, limba română )
6.FORMARE ŞI 1.Acordarea de consiliere 30.09 Director
DEZVOLTARE educatoarei debutante în semestrul I Resp.
PROFESIONALĂ elaborarea proiectării Com. Metodice
ŞI PERSONALĂ activiţăţilor după noul
curriculum şi generarea
curriculumului pentru
opţionale.
2.Asigurarea abilitării în permanent Director
probleme de curriculum a Com. Pentru
întregului personal curriculum
didactic.
3.Consiliu cu temă: Cons. Psih.Jozsa
11. Kriszta
7.FORMAREA 1. 1.Organizarea şi numirea 12-23.09 Director
ECHIPELOR; responsabilului Comisiei Kulcsar M.,
NEGOCIEREA Metodice, abilitarea lui în Bakai Eniko
ŞI REZOLVAREA proiectarea activităţilor.
CONFLICTELOR 2.Asigurarea coerenţei permanent Resp. curric.
între Curriculumul Educatoare
Naţional şi C.D.Ş.
3.Constituirea comisiei 12.09 Educatoare
CEAC,a celorlalte comisii Director
şi responsabilităţi, pentru
elaborarea P.D.I. şi pentru
Curriculum.
4. Rezolvarea ,,Conflictelor permanent Educatoare
de priorităţi,, între cadrele C.A.
didactice, în folosul
copiilor.
B.ÎN DOMENIUL RESURSELOR MATERIALE ŞI
FINANCIARE

1.PROIECTARE 1.Elaborarea proiectului de Noiembrie Director


buget pe anul financiar 2011 Adm. Financ.
2012. C.A.
2.Identificarea surselor noiembrie-
extrabugetare de finanţare. decembrie Educatoare
3.Stabilirea măsurilor şi a 2011 Cons. Reprez.
sumelor de constituire a Al Părinţilor
fondului Com.repr. părinţi 10.10
2.ORGANIZARE 1.Constituirea fondului sem.I. Repr.
Com. de părinţi 23.12 Com.părinţi
Casier
2.Procurarea fondurilor permanent
extrabugetare. Director
3. Valorificarea deşeurilor Resp.
conform necesităţilor sem I com.deşeuri
grădiniţei.(fier vechi,
hârtie, etc.)
6.Achiziţionarea de 27.10 Director
materiale de întreţinere , Adm.Financ.
curăţenie, igienizare, Director
reparaţii curente şi capitale
la nevoie.
7.Achiziţionarea de Sem I Adm.Financ
furnituri de birou şi Director
întreţinerea aparaturii Tic şi
electronice.

8.Găsirea resurselor
financiare pentru achitarea 10.12 Director
lemnelor procurate pentru Adm.Financ.
încălzirea unităţilor

9.Achiziţionarea de
uscătoare de mâini pentru 30.11 Director
Gr.Bădăcin şi grupa rromi. Adm.Financ
10.Achiziţionarea în
cantităţi suficiente a 30.10 Director
lemnelor pentru toate cele Adm.Financ
3 locaţii.
3.CONDUCERE 1.Realizarea execuţiei Lunar Director
OPERAŢIONALĂ ritmice a bugetului. Permanent Adm. Financ.
2.Asigurarea condiţiilor
necesare privind
iluminatul, încălzirea, Permanent Director
alimentarea cu apă,
canalizare-vidanjare,
salubritate.
3.Asigurarea condiţiilor de Permanent Director
servicii de internet, Adm.Financ.
televiziunea prin cablu.
4.Asigurarea sumelor Trim.IV. Director
necesare pentru acoperirea An financiar Adm.Financ
cheltuielilor de navetă şi 2011
analize medicale.
5.Realizarea în bune
condiţii a inventarierii 15.12 Comisia de
bunurilor din unităţi. inv.
Adm.fin.
educatoare
4. CONTROL 1.Întocmirea bilanţului Trimestrial Adm.Financ.
EVALUARE contabil.
2.Întocmirea documentelor Adm,Financ.
legale privind Periodic
managementul financiar şi
a situaţiilor cerute de permanent Adm.Financ.
organele ierarhice.
3.Arhivarea şi păstrarea
documentelor financiare
oficiale.
5.MOTIVARE 1.Asigurarea transparenţei Sem.I Director
IMPLICARE elaborării şi execuţiei Adm. Financ.
bugetare şi a planificării
bugetului nou.
6.FORMAREA 1.Asigurarea de strategii de Semestrial Director
PROFESIONALĂ, formare şi realizare de
NEGOCIEREA ŞI schimburi de experienţă,
REZOLVAREA pentru personalul didactic,
CONFLICTELOR didactic-auxiliar şi
nedidactic. periodic C.A.
2.Aplicarea de chestionare CEAC
personalului unităţii.

C. DOMENIUL RESURSE UMANE

1.PROIECTARE 1.Realizarea proiectului Septembrie I.S.J. Sălaj


de încadrare a grădiniţei 2011 Director
cu personal didactic
calificat
2.ORGANIZARE 1.Cuprinderea tuturor 12.09 Educatoare
copiilor de vârstă Director
preşcolară din localităţile Adm. Financ.
comunei în grădiniţe şi
realizarea planului de
şcolarizare.
2.Recenzarea copiilor din Noiembrie Educatoare
toată comuna. 2011 Adm.Financ.
Director
3.Realizarea consilierii
cadrelor didactice An şcolar Educatoare
debutante , prin 2010-2011 Cons.psih.
repartizarea unor mentori
formatori şi a părinţilor şi
a copiilor care
frecventează unităţile
noastre.
5.Asigurarea asistenţei Director
sanitare şi a protecţiei Sem I. asistenta
muncii. medicală de la
dispensarul
comunal

6.Constituirea noului 28.10 C.A.


Consiliu de Administraţie. Director

7.Asigurarea pregătirii în Resp. PSI şi


domeniul P.S.I. şi P.M. a Sem I Protecţia
întregului personal şi al muncii,
copiilor din unitate. Director

8.Organizarea unei acţiuni 22.09 Resp. PSI şi


de simulare a evacuări Protecţia
copiilor în caz de situaţii muncii,
de urgenţă. Director

3.CONDUCEREA 1.Încheierea contractelor 12.09 Director


OPERAŢIONALĂ de muncă cu personalul Adm.Financ.
didactic şi nedidactic nou Membrii C.A.
angajat în unitate.
2.Realizarea fişelor 01.10 Com.
posturilor pentru întreg CEAC
personalul salariat. C.A.
Adm.Financ.
3.Completarea periodică a Periodic
evidenţei personalului Adm.Financ
“REVISAL” Informatician
4.Completarea evidenţei
încadrărilor în programul lunar
“ EDUSAL” în vederea Director
asigurării drepturilor Adm.Financ
salariale întregului Informatician
personal.
4.CONTROL 1.Evaluarea prin asistenţe Periodic Director
EVALUARE a personalului didactic. Semestrial Resp.com
met.
CEAC
2.Evaluare prin teste şi
prin alte proceduri legale a Permanent Membrii
personalului nedidactic. Com. de
(controlul sectoarelor de igienă şi
activitate, a respectării curăţenie
timpului de lucru, a
programului stabilit,
control efectuat şi de
Comisia de specialitate)
3.Întocmirea
documentelor legale Permanent Director
privind managementul Adm.Financ.
resurselor umane.
5.MOTIVARE 1.Stimularea materială şi Lunar Director
morală a personalului Pe an Membrii C.A.
didactic , didactic-auxiliar financiar C.A. al ISJ
şi nedidactic, prin
acordarea de gradaţii de
merit şi premii Gh.Lazăr.
6.IMPLICARE 1.Asigurarea cadrului Periodic Director
PARTICIPARE instituţional pentru
participarea salariaţilor la
luarea deciziilor.
2.Realizarea unui sistem
intern de comunicare şi Permanent Director
informare eficientă, rapidă
şi transparentă.
3.Dezvoltarea unei culturi
organizaţionale-pornind Sem.I
de la MISIUNEA Educatoare
GRĂDINIŢEI Permanent
NOASTRE-care să
stimuleze comunicarea
deschisă, participare şi
inovaţie.
7.FORMARE ŞI 1.Participarea Director
DEZVOLTARE educatoarelor la programe În funcţie de Resp. Cu
PROFESIONALĂ de formare organizate de ofertă Formarea
ŞI PERSONALĂ CCD şi ISJ continuă

2.Înscrierea în vederea Educatoare:


participării la examenele Până la Nedelcu
obţinerii de grade 25.10.2011 Angela
didactice.( efectuarea de
inspecţii speciale)
3.Informare în domeniul
managementului Permanent C.A.
educaţional şi al CEAC
specialităţii.
4.Participarea directorului 01.09-15.10
la cursuri de formare în Director
domeniul
Managementului
educaţional
8.FORMAREA 1.Formarea şi dezvoltarea Semestrul I Director
ECHIPELOR, echipelor de proiect. Com.proiecte
NEGOCIEREA, şi part.
REZOLVAREA 2.Rezolvarea rapidă şi La nevoie
CONFLICTELOR transparentă a conflictelor Membrii
dintre cadrele didactice C.A.
sau nedidactice şi părinţi, Cons.psih.
etc.

D.ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR COMUNITARE

1.PROIECTARE 1.Elaborarea ofertei Semestrul I Director


educaţionale a unităţii pe
principii de marketing.
2.Elaborarea planificării 10.10 Resp. cu
anuale a muncii părinţii, munca cu
(dosar cu tematici de părinţii
lectorate cu părinţii, Educatoare
componenţa Comitetului
de părinţi pe grupe şi pe
grădiniţă, şedinţe cu
părinţii).
3.Planificarea şedinţelor 30.09 Resp. cu
cu părinţii pe grădiniţă munca cu
părinţii
Educatoare

2.ORGANIZARE 1.Colaborarea cu Permanent Director


autorităţile locale, Adm. Financ.
Primărie, Consiliul C.A.
Local, pentru alocarea de
fonduri necesare
funcţionării, întreţinerii şi
reparaţiilor, investiţiilor
de la grădiniţă. Director
2.Organizarea şedinţelor 10.10 Resp. cu
cu părinţii pe unitate şi munca cu
pe grupe. părinţii
Educatoare

3.Încheierea de contracte permanent


de parteneriat cu agenţi Adm. Financ.
economici, O.N.G.-uri, C.A.
Consiliul Reprezentativ
al părinţilor.
3.CONDUCEREA 1. Stabilirea legaturilor Permanent Director
OPERAŢIONALĂ cu autorităţile locale, Semestrul I Educatoare
instituţii de cultură, C.A.
biserici, pentru Resp.proiecte
cunoaşterea şi realizarea şi part.
ofertei educaţionale a
grădiniţei.
4.EVALUARE 1.Elaborarea criteriilor de permanent Director
evaluare şi monitorizare Educatoare
a calităţii educaţiei. C.A.
2.Întocmirea rapoartelor semestrial CEAC
semestriale şi anuale a anual Resp. comisii
grădiniţei.
5.MOTIVARE 1.Oferirea de cadru La solicitare C.A.
IMPLICARE, logistic pentru activităţi
FORMARE şi programe comunitare.
PROFESIONALĂ, 2. Organizarea de Periodic Director
DEZVOLTAREA întâlniri C.A.
ECHIPELOR. cu reprezentanţii
comunităţii locale. Semestrul I- Formatori
3.Organizare de cursuri II părinţi
de formare, lectorate cu
părinţii în programul
,,Educaţi aşa,,. Director
4.Participarea Periodic Resp.act.extra
educatoarelor la diferite 8-9-10
proiecte comunitare, la
alte proiecte locale(Zilele 10-11.09 Director
Periceiului-Festivalul Resp.act.extra
Cepei-ediţia a V-a),
judeţene, naţionale şi
europene.
5.Participarea
educatoarelor la săptămânal Resp.Com.Met
activităţile Comisiei
Metodice, de formare
continuă şi la Cercurile 02.12 Educatoare
Pedagogice. Resp.Com.Met.
6.Informare în
specialitate prin studiu permanent Educatoare
individual.

Întocmit
Director: prof.Filip Gyongyi Ana