Sunteți pe pagina 1din 10

PUBLICITATE IMOBILIARA SI CARTE FUNCIARA

ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE


MOBILIARE

STUDENT: COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:


URSU ELENA MĂDĂLINA CONF.UNIV.DR.MARINELA MARIN
DREPT,ANUL II

2019
1
„A trăi înseamnă a alege. Dar pentru a alege bine, trebuie să ştii cine eşti şi ce reprezinţi, unde vrei să
mergi şi de ce vrei să ajungi acolo.”
Kofi Annan

CUPRINS

I.1 ROLUL ARHIVEI ..........................................................................................3

I.2 ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE


OPERATOR...........................................................................................................4

II.3 PROCEDURA DE ÎNSCRIERE......................................................................7

II.FUNCTIILE AEGRM........................................................................................8

III.CONCLUZII....................................................................................................10

Bibliografie............................................................................................................11

2
I.1 ROLUL ARHIVEI

Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Arhivă.
Înscrierea în Arhivă conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea
bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au
un rang de prioritate inferior. Consultarea Arhivei oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua
riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de ipotecă în Arhivă constituie o simplă activitate
administrativă, iar „personalul operatorilor şi agenţii autorizaţi nu vor verifica corectitudinea
informaţiilor din avizul de garanţie, concordanţa dintre avizul de garanţie şi faptele juridice care stau la
baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice”, întreaga răspundere pentru datele trecute în
formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

De asemenea, potrivit art. 2414 din Codul civil, 1„înscrierea în arhivă nu conferă validitate unei ipoteci
lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conţinutul avizelor
de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce
niciun efect.

I.2 ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE OPERATOR

Conform O.G. nr. 89/2000, pentru obţinerea autorizaţiei de operator, persoanele interesate vor înainta
Autorităţii de Supraveghere următoarele documente:

a) persoana fizică:
1. cerere prin care îşi manifestă intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale
de identificare, precum: numele, codul numeric personal, domiciliul, numărul de înmatriculare la
registrul comerţului, locul principalului punct de desfăşurare a activităţii etc.;
2. certificatul de cazier judiciar emis de organele de poliţie;
3. atributele de identificare şi certificatul de cazier judiciar ale directorului de arhivă desemnat, în cazul
în care această atribuţie nu va fi îndeplinită de însăşi persoana fizică solicitantă;

b) persoana juridică:
1. o cerere semnată de persoanele care au calitatea de a o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive,
prin care îşi manifestă intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele de identificare
a directorilor de arhivă şi a persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, naţionalitatea, firma, contul
bancar, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, codul fiscal etc.;
2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerţului, registrul asociaţiilor şi fundaţiilor,
respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României
a persoanei juridice;
3. certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhivă şi pentru orice altă persoană fizică
împuternicită să reprezinte persoana juridică în mod legal.

Persoanele fizice sau cele juridice vor ataşa la cererea de autorizare aprobarea organului competent
pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi, dacă pentru exercitarea unei activităţi de asemenea natură
există obligaţia obţinerii unei astfel de aprobări.

1
A se vedea Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale
Mobiliare, aprobat prin H.G. nr. 802/1999.

3
Înscrierea şi vizualizarea datelor înregistrate în arhivă privind actele juridice se va face prin accesarea
site-urilor www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro. 2
II.3 PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

1. Orice creditor ipotecar (sau reprezentantul acestuia) care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate,
doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului
civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie ori în format electronic
(document TED) şi să-l depună/transmită unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite
de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

Notă: Vezi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2034/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere
privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

2. Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul


completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora. Prin control de legalitate
se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de ipotecă mobiliară
completat şi cele cuprinse în contract şi, totodată, o verificare a valabilităţii actului juridic.

Înregistrarea efectuată în Arhivă de către operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului
formularului tip completat de solicitantul înscrierii, se numeşte aviz de ipotecă.

II.FUNCȚIILE AEGRM

1. Functia de asigurare a prioritatii


Concursul intre creditorii ipotecari ai aceluiasi bun, cu alte cuvinte, rangul de preferinta intre creditorii
ipotecari sau rangul de prioritate pe care creditorii garantati cu ipoteca il au in fata creditorilor
negarantati ai aceluiasi debitor, este reglementat in Art. 2.420 din Noul Cod Civil - Concursul ipotecilor
mobiliare
(1) Rangul ipotecilor perfecte se determina potrivit ordinii inscrierii sau perfectarii ipotecilor, cu
exceptiile prevazute de lege.
(2) Ipoteca perfecta este intotdeauna preferata ipotecilor care nu au fost perfectate.
Trebuie sa mentionam ca publicitatea ipotecii nu este un scop in sine; pe langa functia de publicitate,
care ar fi evident lipsita de sens in lipsa functiei de prioritate si preferinta acordata unui creditor astfel
garantat, inscrierea ipotecii are si efectul ordonarii modului in care creditorii au dreptul sa pretinda
plata creantei in fata altor creditori prin predeterminarea rangului de prioritate si preferinta. Suplimentar
functiei de inscriere a ipotecii, in anumite situatii, inscriera si publicitatea ipotecilor mobiliare se
realizeaza dupa alte reguli decat cele general reglementate de Noul Cod Civil, reguli care guverneaza si
efectele implicate de aceasta formula atipica de publicitate in ceea ce priveste prioritatea si preferinta
intre creditori (vezi sectiunea "Preferinta fiscului").

2. Alaturi de functia de asigurare a prioritatii cealalta functie importanta a Arhivei Electronice de


Garantii Reale Mobiliare - AEGRM este aceea de a avertiza potentialii creditori asupra contractelor de
garantie incheiate anterior.
Pentru intelegerea acestei functii trebuie facute o serie de precizari.

Activitatea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a avizelor de


inscriere, desfasurata de persoanele autorizate sa efectueze aceste inregistrari in calitate de operatori
de arhiva, nu presupune exercitarea unui control de legalitate ori de alta natura cu privire la datele
inscrise de solicitant in formular.
Pe scurt, inregistrarea unei ipoteci mobiliare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM

2
Notă: Pentru mai multe detalii în ceea ce priveşte criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă, a se
vedea Instrucţiunile ministrului justiţiei nr. 3128/2003 privind ciriteriile de autorizare a operatorilor de arhivă.

4
presupune urmatoarea procedura:
Creditorul sau reprezentantul acestuia completeaza un formular tip de aviz de inscriere cu datele
corespunzatoare cuprinse in contractul de ipoteca mobiliara.
Operatorul de arhiva procedeaza la inscrierea fidela in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare -
AEGRM a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate
asupra acestora¹; prin control de legalitate se intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise
in formularul de aviz de inscriere completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a
valabilitatii actului juridic respectiv.

Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare - AEGRM este o obligatie, iar „personalul arhivei (operatorii de arhiva) nu are dreptul si nici nu
poate fi tinut sa ia masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in arhiva”, intreaga
raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.
Pe de alta parte, potrivit art. 2.414 din Noul Cod Civil „inscrierea in arhiva nu confera validitate unei
ipoteci lovite de nulitate”, astfel incat, daca in realitate nu exista un contract de ipoteca mobiliara ori
continutul avizelor de inscriere nu are acoperire in clauzele contractului de ipoteca mobiliara, inscrierea
respectiva nu va produce nici un efect.
Ceea ce verifica operatorii de arhiva este completarea corespunzatoare de catre solicitant a
formularului de aviz de inscriere si calitatea de persoana interesata a solicitantului, potrivit legii (de
creditor, debitor sau reprezentant legal/conventional al acestora).

3. Strans legat de cele doua functii ale arhivei trebuie mentionat caracterul public al datelor inscrise in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.

Informatiile inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sunt publice, orice
persoana putand cauta informatii despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fara plata
vreunui tarif ori obtinerea unei autorizari prealabile de acces.
Potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare -
AEGRM, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999 (modificata si completata prin Ordonanta
Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr.423 din 1 septembrie 2000, Hotararea Guvernului nr.350/2004 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr.802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea
Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
294 din 5 aprilie 2004, Ordinul ministrului justitiei nr. 1290/C/13 mai 2004 pentru aprobarea formularelor
de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a
instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
482 din 28 mai 2004 prin care s-a dispus inlocuirea formularelor cuprinse in Anexele 1-4 la Regulament
cu formularele cuprinse in anexele 1- 9 la ordin si Ordinul ministrului justitiei nr. 2034/C din 10
octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 731 din 18 octombrie 2011 prin care s-a dispus
inlocuirea formularelor cuprinse in Anexele 1-9 la Regulament cu formularele cuprinse in anexele 1- 26
la ordinul mentionat), „Autoritatea de Supraveghere, in temeiul competentelor sale de supraveghere si
de reglementare, va asigura (…) 3accesul direct si gratuit al publicului la citirea si copierea informatiilor
inscrise in arhiva, fara a stabili alte reguli cu privire la accesul si la obtinerea informatiilor din arhiva”.
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM pune la dispozitie un program de cautare prin
care se pot obtine date exacte cu privire la garantiile reale mobiliare inscrise in Arhiva Electronica de
Garantii Reale Mobiliare - AEGRM. 4
Ca regula generala, cautarea se realizeaza fie in functie de atributele de identificare a unei persoane
(potentialul debitor), fie in functie de descrierea bunului ce urmeaza a fi afectat ipotecii (cautare
recomandata mai cu seama cu privire la autovehicule, descrise prin seria motorului si numarul de
sasiu).
In cazul unei cautari avand drept criteriu atributele de identificare a debitorului rezultatele vor include
toate ipotecile mobiliare constituite de acesta in favoarea creditorilor.
Daca nu s-a gasit nici o inregistrare, potentialul creditor poate sa isi inregistreze ipoteca, avand
3
Ordinul ministrului justitiei nr. 2034/C din 10 octombrie 2011
4
Art. 2.413 din Noul Cod Civil Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
5
prioritate fata de creditorii care, ulterior, isi vor inregistra ipoteci cu privire la bunul respectiv.
Daca cautarea a evidentiat faptul ca exista ipoteci inregistrate anterior, creditorul va putea cere
informatii de la debitor cu privire la obligatia garantata prin ipoteca inscrisa in Arhiva Electronica de
Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, putand, in functie de caz, sa ceara constituirea ipotecii pe un alt bun
ori sa accepte drept ipoteca chiar acel bun (daca valoarea obligatiei garantate, asumate anterior de
catre debitor este inferioara valorii bunului).
In acord cu cele prezentate, pot fi intalnite deci situatii in care obligatia garantata prin ipoteca inscrisa
in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sa fi fost deja executata de catre debitor, iar
creditorul a neglijat sa ceara inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a
unui aviz de stingere, dupa cum este posibil ca inregistrarea din Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare - AEGRM sa se refere la o creanta negarantata ori la un act juridic pentru care inscrierea in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM nu reprezinta, conform legii, o metoda valida de
publicitate.
Confom Art. 2.413 din Noul Cod Civil Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare asigura:
(1) Inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a
altor drepturi prevazute de lege se efectueaza numai in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare,
daca prin lege nu se prevede altfel.
(2) Organizarea si functionarea arhivei se reglementeaza prin lege speciala.
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM - ofera informatii atat creditorilor (banci, IFN-uri
etc) despre ipotecile mobiliare oferite de un debitor pentru un credit, cat si cumparatorilor (persoane
fizice sau juridice) care pot verifica daca exista vreo ipoteca mobiliara constituita asupra unui bun pe
care urmeaza sa-l achizitioneze (bunuri mobile, automobile, stocuri de marfa, utilaje etc).
In Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM - se pot inregistra publicitatea: ipotecilor
mobiliare, fiduciilor, obligatiunilor ipotecare, creantelor securizate, clauzelor de insesizabilitate,
clauzelor de inalienabilitate, clauzelor de rezerva a proprietatii, pactelor de rascumparare, cesiunile de
creanta, declaratiile de rezolutiune, declaratiile de reziliere, hotarari judecatoresti privind actele de
dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei, regimul matrimonial, uzufructul asupra creantelor,
plata anticipata a chiriei, cesiunea creantei privind chiria, alte acte sau fapte juridice supuse publicitatii
conform legii.
Avizul de inscriere - descriere si caracteristici
Orice aviz de inscriere se identifica printr-un element singular, si anume un numar unic de identificare
(ID) atribuit de Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.
Numarul de identificare consta intr-o valoare alfanumerica ce include si cifrele anului in care se
efectueaza inscrierea.

Orice aviz de inscriere contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii:


1. Informatiile generale despre inscriere:
- numarul de identificare a avizului de inscriere respectiv (identificator inscriere);
- utilizatorul autorizat care a efectuat inscrierea;
- data inscrierii;
- data la care expira statutul avizului de inscriere (data expirare);
- tipul avizului de inscriere;
- destinatia inscrierii;
- numarul de identificare a inscrierii initiale, daca inscrierea vizualizata nu este un aviz inscriere initial;
- numarul de identificare a avizului de inscriere pe care il modifica (alta decat inscrierea initiala), daca
este cazul;
- numarul de identificare a inscrierii care modifica inscrierea vizualizata, daca este cazul.
2. Datele de identificare a creditorului./3. Datele de identificare a debitorului./4. Datele de identificare a
constituitorului.
Creditorul/debitorul/constituitorul persoana juridica.
Aplicatia informatica cuprinde urmatoarea lista cu tipuri de persoane juridice:
- regie autonoma;
- societate/companie nationala;
- institutie publica;
- societate comerciala in nume colectiv;
- societate comerciala pe actiuni;
- societate comerciala in comandita pe actiuni;
- societate comerciala cu raspundere limitata;

6
- societate in comandita simpla;
- societate agricola;
- societate cooperativa (organizatii cooperatiste) - conform Legii nr.1/2005;
- grup de interes economic;
- asociatie/fundatie (persoane juridice fara scop lucrativ reglementate prin Ordonanta Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociatii si fundatii);
- societate civila profesionala cu raspundere limitata (constituite ca forma de exercitare a profesiei de
avocat);
- reprezentanta unei societati comerciale¹/organizatie economica straina (conform Decretului - Lege nr.
122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si
organizatiilor economice straine);
- alt tip².
Identificarea creditorului/debitorului/constituitorului persoana juridica se face prin:
- denumire;
- tipul persoanei juridice;
- sediu;
- tara;
- localitate;
- judet/sector;
- cod postal;
- numar de identificare in registrul comertului;
- cod unic de inregistrare/cod fiscal.
Creditorul/debitorul/constituitorul persoana fizica.
Identificarea creditorului/debitorului/constituitorului persoana fizica se face prin:
- nume;
- prenume;
- prenumele tatalui;
- prenumele mamei;
- adresa;
- localitate;
- judet/sector;
- cod postal;
- tara;
- cod numeric personal.
4. Descrierea bunului in ipoteca mobiliara.
In functie de natura bunului, aplicatia informatica a arhivei ofera trei posibilitati de selectare a tipului
bunului afectat ipotecii mobiliare:
- autovehicule (adica vehicule cu tractiune mecanica), identificate prin: model, serie sasiu, serie motor,
descriere suplimentara.
- bunuri mobile atasate unui bun imobil: a) padure ce urmeaza a fi defrisata; b)minerale ce urmeaza a fi
extrase; c) bunuri mobile accesorii unui bun imobil.
In cazul in care debitorul este proprietarul doar al bunului mobil, bunul imobil fiind proprietatea altei
persoane, ori debitorul este coproprietar al bunului imobil impreuna cu alte persoane, intr-o rubrica
distincta vor fi introduse datele de identificare a acestor persoane.
- alte bunuri in ipoteca mobiliara, respectiv toate celelalte bunuri care nu se incadreaza in cele doua
situatii prezentate anterior.
In cadrul unei rubrici distincte operatorii/agentii vor introduce datele de identificare a persoanei fizice
care completeaza, subscrie si adreseaza cererea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare - AEGRM a formularului de aviz de inscriere.
Datele de identificare a persoanei fizice care completeaza, subscrie si adreseaza cererea de inscriere in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a formularului de aviz de inscriere nu sunt insa
accesibile publicului, ci doar utilizatorilor autorizati.
In functie de situatie, anumite avize de inscriere pot cuprinde si alte informatii:
- astfel, la capitolul „Informatii generale despre inscriere” poate aparea o rubrica „Alte mentiuni
prevazute in mod obligatoriu de lege”, in situatia avizului de cesiune a creantei garantate cu bunurile
inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM si a avizului modificator vizand
inlocuirea creditorului, cand solicitarea de inregistrare este adresata de o persoana care pretinde ca
este noul titular al creantei garantate ori al unei catimi din creanta garantata.

7
In cadrul acestei rubrici se inscriu datele cuprinse in declaratia emisa de solicitant in fata notarului
public, date inserate si in formularul de aviz de inscriere privind temeiul juridic al transmiterii creantei
garantate.
- de asemenea, tot la capitolul „Informatii generale despre inscriere” poate aparea, la avizele de
inscriere modificatoare prin care s-a operat o modificare de tipul „Completarea/modificarea descrierii
bunului adus in ipoteca”, rubrica „Alte mentiuni prevazute in mod obligatoriu de lege
Formularul de aviz de inscriere
Formularul de aviz de inscriere ce trebuie completat de solicitantul inregistrarii este un inscris intocmit
pe suport de hartie sau prin mijloace electronice.
Formularele de avize de inscriere in baza carora se efectueaza inregistrarile in Arhiva Electronica de
Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sunt cuprinse in anexele 1 - 26 la Ordinul nr. 2034/C din 10 octombrie
2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva
Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.
Pentru fiecare aviz de inscriere este stabilit un formular distinct, exceptie facand avizul de inscriere a
intentiei de constituire a unei ipoteci mobiliare pentru a carui inregistrare se foloseste formularul de
aviz de ipoteca mobiliara initial.
Formularele se regasesc in sectiunea Utile, Formulare Download, in format WORD.
Cum se completeaza un formular de aviz de inscriere?
Formularul de aviz de inscriere ce trebuie completat de solicitantul inregistrarii este un inscris intocmit
pe suport de hartie sau prin mijloace electronice.
Formularele de avize de inscriere in baza carora se efectueaza inregistrarile in Arhiva Electronica de
Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sunt cuprinse in anexelein anexele 1-26 la Ordinul nr. 2034/C din 10
octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.
Pentru fiecare aviz de inscriere este stabilit un formular distinct, exceptie facand avizul de inscriere a
intentiei de constituire a unei garantii reale mobiliare pentru a carei inregistrare se foloseste formularul
de aviz de inscriere initial.
Formularul pe suport de hartie trebuie completat de solicitant in dublu exemplar si semnat de catre
acesta.
Persoana ale carei date de identificare sunt mentionate in partea introductiva a formularului trebuie sa
fie aceeasi cu cea care completeaza si subscrie formularul si adreseaza solicitarea de inregistrare in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.
Operatorul nu va verifica daca formularul a fost intr-adevar subscris de catre persoana fizica respectiva,
pentru ca legea nu impune ca aceasta operatiune sa se realizeze sub controlul operatorului/agentului,
dar va verifica daca datele de identificare mentionate in partea introductiva a formularului sunt similare
cu cele inscrise in actul de identitate al persoanei fizice solicitante.
Datele cuprinse in formularul prezentat pe suport de hartie pot fi completate si prin utilizarea unor
aplicatii informatice adecvate, dar semnatura trebuie sa fie autografa.
Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de inscriere
(modificari, adaugiri etc.), iar rubricile necompletate se vor bara cu linii.
Operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare -
AEGRM in situatia in care solicitantul inscrierii furnizeaza date incomplete (spre exemplu, identifica
incomplet una din partile avizului de inscriere, ori nu descrie corect bunul afectat ipotecii mobiliare prin
omiterea unor elemente obligatorii cum ar fi seria motorului, numarul sasiului etc. in cazul
autovehiculelor).
In cazul in care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca numar pentru inscrierea tuturor
informatiilor, rubricile existente in cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe
informatice adecvate.
Operatorii de arhiva au obligatia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu
titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.
Formularul de aviz de inscriere poate aparea si sub forma unui inscris intocmit prin mijloace electronice
caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat semnatura electronica extinsa a solicitantului respectiv,
bazata pe un certificat calificat valabil.
Potrivit legii, transferul electronic al documentelor - TED (inclusiv al formularelor de avize de inscriere)
intre solicitanti si operatori/agenti autorizati se va putea realiza sub forma:
a) fisierelor atasate unui e.mail, care au incorporata, atasata ori asociata o semnatura electronica
extinsa bazata pe un certificat valabil;
b) mesajelor de e.mail care au incorporata, atasata sau asociata o semnatura electronica extinsa bazata

8
pe un certificat valabil. Mesajul de e.mail va include un singur formular de aviz de inscriere;
c) fisierelor transmise prin alte tehnici decat prin e.mail, care au incorporata, atasata ori asociata o
semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat valabil.
In vederea utilizarii TED formularele de avize de inscriere sau alte documente transmise
operatorilor/agentilor vor avea un format electronic acceptat de arhiva.
Lista referitoare la tipul documentelor transmise si formatele electronice ale formularelor de avize de
inscriere sunt publicate pe site-ul arhivei – „Documente TED – specificatii tehnice” de la rubrica
„Informatii utile”.
In ceea ce priveste remiterea formularului de aviz de inscriere in vederea inscrierii in Arhiva Electronica
de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM legea reglementeaza doua modalitati de remitere/receptionare a
formularelor de avize de inscriere in vederea inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
– AEGRM..
Astfel, formularul de aviz de inscriere poate fi prezentat de solicitant in vederea inscrierii operatorului
sau agentului pe suport de hartie la sediul biroului de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare - AEGRM, de catre creditor sau debitor, potrivit legii, sau de catre reprezentantul lor
imputernicit prin procura autentica sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul
este un avocat.
De asemenea, formularul poate fi transmis sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a
incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa a solicitantului, bazata pe un certificat
calificat valabil.
La receptionarea unui formular electronic, operatorul/agentul este obligat sa verifice valabilitatea
semnaturii digitale, calitatea persoanei care il semneaza si daca continutul documentului este
corespunzator.
Cele doua modalitati de adresare a unei solicitari de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare - AEGRM sunt stabilite limitativ, permitand identificarea fara dubiu a solicitantului, iar de aici,
prin verificarea datelor inscrise in formular, a procurii si a actului de identitate, stabilirea calitatii de
persoana interesata.
Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de inscriere, in Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare - AEGRM este o obligatie, iar operatorii de arhiva nu au dreptul si nici nu pot fi tinuti sa ia
masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare - AEGRM, intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care
solicita efectuarea inregistrarii

III. CONCLUZII

Pe scurt, inregistrarea unei ipoteci mobiliare in Arhiva Electronica de Garantii Reale


Mobiliare - AEGRM presupune urmatoarea procedura:
Creditorul sau reprezentantul acestuia completeaza un formular tip de aviz de
inscriere cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de ipoteca mobiliara.

Operatorul de arhiva procedeaza la inscrierea fidela in Arhiva Electronica de Garantii


Reale Mobiliare - AEGRM a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara
sa exercite controlul de legalitate asupra acestora¹; prin control de legalitate se
intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise in formularul de aviz de
inscriere completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a valabilitatii
actului juridic respectiv.
Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de inscriere in Arhiva Electronica de
Garantii Reale Mobiliare - AEGRM este o obligatie, iar „personalul arhivei (operatorii
de arhiva) nu are dreptul si nici nu poate fi tinut sa ia masuri cu privire la
corectitudinea informatiilor introduse in arhiva”, intreaga raspundere pentru datele
trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.
Pe de alta parte, potrivit art. 2.414 din Noul Cod Civil „inscrierea in arhiva nu confera
validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel incat, daca in realitate nu exista un
contract de ipoteca mobiliara ori continutul avizelor de inscriere nu are acoperire in
9
clauzele contractului de ipoteca mobiliara, inscrierea respectiva nu va produce nici un
efect.
Ceea ce verifica operatorii de arhiva este completarea corespunzatoare de catre
solicitant a formularului de aviz de inscriere si calitatea de persoana interesata a
solicitantului, potrivit legii (de creditor, debitor sau reprezentant legal/conventional al
acestora).

BIBLIOGRAFIE
1.GABRIEL BOROI, CARLA ALEXANDRA ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a,

Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 104-264, 289-357;

2. MARIAN NICOLAE, Nulitatea parțială și clauzele considerate nescrise în lumina Noului Cod civil. Aspecte

de drept material și drept tranzitoriu, în revista „Dreptul” nr. 11/2012, p. 11-39

3. MARIAN NICOLAE, Tratat de prescripție extinctivă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 1143-1190.

4. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011

5. Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, aprobat

prin H.G. nr. 802/1999.

6. Art. 2.413 din Noul Cod Civil Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

10