Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

OBIECTUL: Geografia Umană şi Economică a Lumii


SUBIECTUL: Mari Ansambluri Economice şi Geopolitice ale Lumii
CLASA: a X-a
DATA: 4.06.2019
Prof. Georgeta Tuţă
DEMERS DIDACTIC:
 Motivaţia:
- importanţa lecţiei se reflectă asupra modului de învăţare şi de perecepere a realităţii de către elevi
- de asemenea, lecţia are aplicabilitate în realitate, diverse situaţii practice cer cunoştinţe despre modul
de organizare şi irarhiile mondiale, astfel, studiul lecţiei date reprezintă un prim pas în acest sens.
 Competenţe generale:
 utilizarea corectă a terminologiei specifice pentru explicarea mediului geografic utilizând
limbaje diferite
 raportarea elementelor semnificative în societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca
întreg şi sistemele sale componente
 integrarea aspectelor din natură şi societate într-o structură obiectivă (mediul înconjurător) şi o
disciplină de sinteză (geografia)
 relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi societate) cu reprezentările lor
cartografice, grafice, pe imagini satelitare sau modele.
 dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de învăţare (inclusiv TIC) care
să faciliteze pregătirea permanentă asumată
 dobândirea unor competenţe sociale, interpersonale, interculturale, civice şi antreprenoriale pe
baza studierii geografiei

 Competenţe specifice:
 1.1 utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru
prezentarea informaţiei
 2.4 relaţionarea spaţială a elementelor economice şi geopolitice
 2.5 sesizarea unor legături observabile între elementele economice şi politice
 5.5 utilizarea reprezentărilor cartografice în analiza dimensiunii geopolitice a lumii

 Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili :
O1 - să dea definiţia cuvintelor cheie asociate lecţiei date
O2- să identifice factorii care au influenţat formarea marilor ansambluri economice şi geopolitice
O3- să identifice scopurile pentru care statele lumii s-au asociat în astfel de ansambluri
O4- să identifice şi să localizeze principalele ansambluri economice şi geopolitice de pe Glob
O5- să stabilească avantajele şi dezavantajele apartenenţei ţarii noastre la o grupare de state oarecare
O6 – să completeze corespunzător itemii fişei primite

 Condiţii prealabile:
- elevii au cunoştinţe generale de geografie politică şi economică, ştiu să se orienteze pe hartă; de
asemenea, elevii cunosc semnele convenţionale şi pot să interpreteze legenda hărţii.

 Evaluare:
- evaluarea se va realiza cu ajutorul unei fişe de lucru care va conţine itemi din tema studiată

 Resurse şi managementul timpului:


- resurse de timp: 50 minute

 Strategii didactice:
- resurse materiale: harta fizică/politică a lumii, atlase, dictionare de termeni geografici,
videoproiectorul, tabla şi ustensilele de scris, manual, creta colorată, fişele de lucru.
- resurse procedurale: explicaţia, munca în perechi, conversaţia, problematizarea, lucrul cu harta.

 Tipul şi varianta de lecţie:


- Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe

Lecţia propriu-zisă
(desfăşurarea activităţii)

1) Moment organizatoric: - salutul


- prezenţa
- pregătirea materialelor didactice
- 2 min.
2) Verificarea cunoştinţelor anterioare:

 verificarea se va realiza pe baza unei fişe de lucru din lecţia anterioară

- 6min.
3) Anunţarea scopului şi obiectivelor lecţiei noi:

 pe baza răspunsurilor elevilor se evidenţiază legăturile dintre lecţiile studiate anterior şi noua temă,
se notează titlul lecţiei pe tablă şi în caiete – MARI ANSAMBLURI ECONOMICE ŞI
GEOPOLITICE ALE LUMII – se precizează scopul lecţiei – înţelegerea rolului marilor puteri
economice şi militare în formarea grupărilor de state şi a organizaţiilor mondiale precum şi impactul
pe care acestea le au la nivelul întregii planete în ceea ce priveşte evoluţia, cooperareaşi pacea – se
precizează principalele obiective.
- 1 min.

4) Dobândirea noilor cunoştinte:

 dobândirea noilor cunoştinţe se va realiza pe cale deductivă, elevii vor participa activ la lecţie
STRUCTURA LECŢIEI

Ansambluri economice şi geopolitice ale lumii


Marile grupări teritoriale au aparut în funcţie de:
 poziţie şi proximitate ( apropierea geografică a statelor)
 marile arii culturale
 poziţia diferitelor ţări, regiuni, continente faţă de anumite arii decizionale, politice şi economice care au
în prezent o poziţie predominantă
 modul de asociere economică si comercială
 după nivelul de dezvoltare generala a ţărilor
 dupa gradul de coeziune interna a ansamblurilor teritoriale
 după modul de asociere militară
 dupa anumite criterii, preponderent statice, economice şi poziţionale, care încep să aiba o utilizare
internaţională

Ansambluri (blocuri) militare


- NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord)
- Tratatul de la Varşovia
- CENTO ( Organizaţia Tratatului Central)
- SEATO (Organizaţia Tratatului Asiei de SE)
- OSCE (Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa)

 NATO = Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord

- înfiinţată în 1949, are sediul la Bruxelles (Belgia)


- numară în prezent 26 de membri: Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg), Statele Baltice
(Estonia, Letonia, Lituania), Danemarca, Norvegia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Marea
Britanie, Polonia, Cehia, Slovacia, Spania, Portugalia România, Ungaria, Bulgaria, SUA,
Canada, Turcia, Slovenia, Grecia.
- obiective NATO:
 menţinerea şi dezvoltarea capacităţii individuale şi colective de rezistenţă împotriva
unui atac armat
 apararea păcii prin menţinerea solidarităţii politice a unui aparat militar adecvat
 descurajarea oricăror forme de agresiune
- observaţie: a apărut ca o consecinţă a “războiului rece” dintre SUA şi URSS, după cel de-al
doilea război mondial

 Tratatul de la Varşovia
- înfiinţată în 1956, cu sediul la Moscova, ca o replică a NATO
- s-a autodesfiinţat în 1991, ca urmare a evenimentelor din Europa Centrala şi de Est
- cuprindea şapte state: URSS, Bulgaria, România, Ungaria, Cehoslovacia, R.D. Germană,
Polonia, Albania (până în 1968)
- obiective:
 asigurarea securităţii statelor membre
 “menţinerea păcii” în Europa
- observaţie: intervenţia trupelor ţărilor membre ale acestui tratat (cu excepţia României), în
1968, în Cehoslovacia, a compromis aceste obiective
 CENTO ( Organizaţia Tratatului Central)
- cuprinde statele: Iran, Pakistan, Turcia, SUA, Marea Britanie
- avea obiective defensive similare
- existenţă efemeră => autodizolvarea

 SEATO (Organizaţia Tratatului Asiei de SE)


- cuprinde statele: Australia, Filipine, Franţa, Malaysia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, SUA,
Thailanda, Pakistan
- avea obiective defensive similare dar s-a autodizolvat

 OSCE (Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa)

Ansambluri economice
- au apărut datorită nevoii de coordonare a activităţilor şi politicilor economice precum şi
nevoii de cooperare
 Uniunea Europeană (UE) => Comunitatea Economică Europeană (CEE)
- cuprinde 27 de state

 Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER)


- are sediul la Moscova
- cuprinde statele: Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România,
Ungaria, Uniunea Sovietică, Vietnam

 Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC)


- cuprinde 13 state cu o activitate legată de coordonarea producţiei, preţurilor şi desfacerii
petrolului la nivel mondial – Algeria, Gabon, Indonezia, Arabia Saudită, Venezuela,
Ecuador, Nigeria, Quatar, Emiratele Arabe Unite, Iran, Irak, Kuweit, Libia

 Organizaţia Naţiunilor din Asia de SE (ASEAN)


- iniţial cu un pronunţăt caracter militar, în prezent mai mult economic, cuprinde 9 ţări din SE
Asiei

 Acordul de Liber Schimb Nord-American (NAFTA sau ALENA)


- cuprinde: Canada, SUA, Mexic

 Piaţa Comună a Americii de Sud/Piaţă Economică a Sudului Continentului (MERCOSUR)


- cuprinde şase state dintre care două asociate

 Pactul Andin
- cuprinde cinci ţări andine: Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela

 Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (ALES)


- creată în 1960 la iniţiativa Marii Britanii
- scopul: prevenirea dominaţiei economice a Comunităţii Economice Europene;
- membrii: Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Danemarca, Austria, Portugalia, Islanda, Elveţia,
Finlanda, Liechtenstein;
- în 1994 CEE şi ALES au format Spaţiul Economic European (SEE)
- în prezent SEE are 28 state membre, dintre care 25 sunt membre UE
 Acordul de Liber Schimb al Europei Centrale (CEFTA)
- creat în 1992 în Cracovia
- scopul: schimburi intraregionale şi creşterea competitivităţii produselor statelor membre
- membrii: Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria, Lituania

 Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEAMN)


- creată în 1992
- scopul: o mai bună integrare a membrilor ei
- membrii: România, Bulgaria, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Grecia, Georgia, Republica
Moldova, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina

 Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC)


- reprezintă ansamblul regional care are drept obiectiv promovarea cooperării economice
multilaterale, în special în domeniul comerţului şi investiţiilor dintre ţările membre şi alte
regiuni ale Globului
- include ţările din ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de SE) din care fac parte:
 statele din Peninsula Indochina
 Arhipelagul Indonezian
 Arhipelagul Filipinez
+ Australia, Coreea de Sud, Canada, Chile, China, Japonia, Mexic, Noua
Zeelandă, Papua Noua Guinee, Peru, Federaţia Rusă, SUA, Taiwan

- 35 min.
5) Fixarea cunoştinţelor:

 fixarea cunoştinţelor se va realiza cu ajutorul unei fişe de lucru (anexa 1) - 5 min.

6) Tema pentru acasă:

 elevii vor învăţa lecţia predată şi vor rezolva exerciţiul primit (anexa 2)
- 1 min.

S-ar putea să vă placă și