Sunteți pe pagina 1din 4

Iovana Sterie Alexandru

Conditiile de securitate si sanatate in munca

in intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri)

„Angajatorul are OBLIGATIA de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate


aspectele legate de munca.” (art. 6 alin. (1) din Legea 319/2006)

Principalele activitati de protectia muncii desfasurate sunt urmatoarele:

 Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de


munca
 Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii

 Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor


de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si
ale unitatii precum si ale locurilor de munca

 Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a


lucratorilor in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii

 Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

Evaluarea riscurilor si documentatia pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii sunt


obligatoriu sa fie realizate si sa se afle in posesia angajatorului (conform Art. 12 Legea
319/2006).

Riscurile de accidente sunt mai mari pentru angajatii din intreprinderile mici si mijlocii (IMM-
uri). Frecventa accidentelor mortale din intreprinderile cu mai putin de 50 deangajati este
aproape dubla fata de cea inregistrata in unitatile de dimensiuni mai mari.

Analizand cauzele care produc accidentele de munca in diferite domenii de activitate in IMM-uri
s-a observat ca majoritatea accidentelor se produc, in special, ca urmare a: 
• folosirii unor angajati noi, fara pregatire profesionala corespunzatoare pentru efectuarea muncii
respective, lipsa experientei in munca determinand numarul mare de accidentati cu vechime mica
la locul de munca (pana la 5 ani); 
• nerespectarii tehnologiilor de lucru; 
1
• nerespectarii normelor de SSM; 
• exploatarii instalatiilor si utilajelor fara asigurarea reviziilor/reparatiilor corespunzatoare;
• deficientelor in sistemul de pregatire si instruire a personalului.

Ce trebuie sa faceti dvs., in calitate de angajator?

1. Definiti in mod clar procedurile si responsabilitatile in domeniul securitatii si sanatatii in


munca.
2. Identificati principalele riscuri privind SSM si luati masurile necesare pentru a le elimina sau
reduce.
3. Adoptati dispozitii adecvate referitoare la intretinerea echipamentelor de lucru.
4. Asigurati angajatilor echipamentul individual de protectie necesar pentru a se proteja
impotriva riscurilor ce nu pot fi evitate prin alte mijloace; instruiti salariatii cu privire la
utilizarea acestui echipament.
5. Furnizati angajatilor informatii privind riscurile si instruiti-i referitor la securitatea in munca si
la procedurile de urmat in caz de urgenta.

6. Consultati-va salariatii in problemele de securitate si sanatate si cele referitoare la schimbari


privind politica, procedurile de lucru si echipamentele.
7. Aduceti la cunostinta angajatilor modul in care sa raporteze conditiile periculoase de lucru si
accidentele.
8. Luati masuri rapide pentru anchetarea accidentelor produse, a celor care au fost pe punctul de
a se produce si a problemelor semnalate.
9. Inspectati cu regularitate locurile de munca si verificati daca angajatii respecta procedurile
pentru desfasurarea activitatii in conditii conforme cu normele de securitate a muncii.
10. Implementati un sistem pentru revizuirea politicii si a procedurilor de lucru privind SSM.

Direcţii principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii:


-asigurarea priorităţii ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii;-emiterea şi aplicarea
actelor normative privind protecţia muncii;-coordonarea activităţilor în domeniul protecţiei
muncii şi al mediului;
-supravegherea şi controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecţiei
muncii;-cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;-apărarea
intereselor legitime ale salariaţilor care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale;-stabilirea compensaţiilor pentru munca în condiţii grele, vătămătoare sau
periculoase ce nu pot fi înlăturate în condiţiile nivelului tehnic actual;
-participarea autorităţilor publice la realizarea măsurilor de protecţie şi al organizării muncii;
-pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii;
-organizarea evidenţei statistice de stat privind condiţiile de muncă, accidentele de muncă, bolile
profesionale şi consecinţele materiale ale acestora;
-colaborarea internaţională în domeniul protecţiei muncii;
-contribuirea la crearea condiţiilor nepericuloase de muncă, la elaborarea şi utilizarea tehnicii şi
tehnologiilor nepericuloase, la producerea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă a
2
salariaţilor;
-reglementarea asigurării salariaţilor cu echipament de protecţie individuală şi colectivă cu
încăperi şi instalaţii sanitar-social, cu mijloace curativ profilactice din contul angajatului.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercită coordonarea activităţii de protecţie a muncii în


Republica Moldova.Normele de protecţie a muncii şi normele de igiena muncii se emit de
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Sănătăţii după consultarea patronatelor şi
sindicatelor.

Pentru realizarea lucrului metodoorganizatoric de protecţie a muncii la întreprinderea de sticlă


este fondat cabinetul de protecţie a muncii. Instructajul introductiv se petrece cu toţi cei cae intră
la întreprindere la lucru permanent sau temporar, indiferent de calificare, specialitate sau de
stagiul de lucru al lor, deasemenea cu muncitorii, recomandaţii la întreprinderele pentru
îndeplinerea lucrărilor de la alte organizaţii, cu practicanţii care-şi petrec practica la
întreprindere, admise pe teritoriul întreprinderii sau în secţiile de producere pentru îndeplinirea
lucrărilor.

Instructajul introductiv îl petrece inginerul de protecţie a muncii şi tehnica securităţii în cabinetul


de protecţie a muncii, iar cu muncitorii inginero - tehnici, cu specialiştii tineri şi cu elevii
instituţiilor de învăţămînt – inginerul şef al întreprinderii. Instructajul introductiv se înregistrează
în Registrul de înregistrare a instructajului introductiv de protecţie a muncii, sanitarie de
producere, securitate antiincendiară şi acordarea primului ajutor care se păstrează la inginerul de
protecţia a muncii şi tehnica securităţii. Instructajul primar se petrece nemijlocit la locul de lucru
înainte de admitere la lucru cu toţi muncitorii intraţi la întreprindere, după petrecerera
instructajului introductiv deasemnea cu muncitorii transferaţi la alt lucru.

La instructajul primar muncitorului îi sunt arătate toate locurile periculoase la utilaj şi la locul de
lucru, metodele de organizare corectă şi asigurea locului de lucru, deasemenea i se dau indicaţii
de interzicere de a folosi metode periculoase în lucrul sau alte acţiuni, care pot duce la
traumatism sau îmbolnăvire. Instructajul secundar cu scopul controlării şi perfecţionării nivelului
de protecţie a muncii se petrece nemijlocit la locul de lucru cu toţi muncitorii indiferent de
calificarea lor, specialitatea şi stagiul de lucru. Instructajele primar şi secundar se înregistrează în
Registrul de înregistrare a instructajelor primar şi secundar de protecţie a muncii, tehnica
securităţii şi securitatea anincendiară, care se păstrează la conducătorul lucrărilor, în
subordonarea căruia se găsesc muncitorii.
Analiza condiţiilor de muncă:
-evidenţierea stării reale a condiţiilor de muncă la obiectul de bază;
-analiza măsurilor tehnice şi organizatorice spre preîntâmpinarea acţiunii negative asupra
muncitorilor a factorilor nocivi de producere.

3
Scopul protecţiei muncii este de a reduce la minimum, probabilitatea afectării sau îmbolnăvirii
angajatului cu crearea concomitentă a condiţiilor confortabile de muncă la o productivitate
maximală a acesteia.