Sunteți pe pagina 1din 10
TANDARE!- IALOMITA . {TATE AOMISTRAgTY TETORIAL ROMANIA Intrare Nr o JUDETUL IALOMITA Ant ZOMG. Luna... CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TAND. HOTARARE privind aprobarea proiectului ,,.Reparatii capitale Biserica ortodoxa ,,Sfintii Voievozi” din oragul Tndirei, judetul Ialomita” Consiliul Local al orasului Tandarei, judetul Talomita. Avand in vedere: -raportul administratorului public cu nr. 12083/22.09.2016 in conformitate cu: -Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, -Ghidul General al Programul Operational Regional 2014-2020 -Programul Operational Regional 2014-2020, Ghidul Specific al Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Imbunatairea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, -prevederile art.36 alin.(2) lit.,b” gi lite” din Legea nr.215 /2001, privind administratia publica locala, republicatd. ‘in temeiul art, 45 alin, (3) din Legea administratiei publice locale nr, 215/201, republicati, HOTARASTE Art.L.Se aproba proiectul ,,Reparafii capitale Biserica ortodoxa .,Sfinfii Voievozi”din orasul Tandarei, judeful Talomija” in vederea finanfarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara S$ - Imbunatafirea mediului urban si conservarea, protectia gi valorificarea durabilé a patrimoniului cultural, propritatea de investifii Investitii 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea gi dezvoltarea pattimoniului natural si cultural, nr. apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1. ‘Art2. Se aproba incheierea acordului de parteneriat nr. 12098/22.09.2016, intre Unitatea Admnistrativ Teritoriala Tandarei, in calitate de lider, si Biserica ..Sfintii Voievozi" Tandarei, in calitate de partener, in vederea implementérii in comun a proiectului din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 5 - Imbundtijirea mediului urban si conservarea, protecjia gi valorificarea durabilé a patrimoniului cultural, propritatea de investifii Investitii 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea $i dezvoltarea patrimoniului natural gi cultural, pentru restaurarea monumentului istorie Biserica ,,Sfinjii_ Voievozi" ‘Tandarei, str. lonel Perlea, nr. 5, conform Anexei, parte integrant& din prezenta hotardre ‘Art.3.Se aprobi valoarea total a proiectului .Reparatii capitale Biserica ortodoxa .Sfinfii Voievozi’din oragul Tandarei, judetul Ialomifa”, in cuantum de ... lei (inclusiv TVA). Art.4, Se aproba contributia proprie in proiect a sumei de z repreventind achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, ct si contribufia de ........ % din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de ... reprezentind cofinantarea proiectului,Reparafii capitale Biserica ortodox& ,,Sfintii Voievozi"din oragul Tandrei, judetul Lalomita”. ‘ArtS.Sumele reprezentind cheltuielile conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului ,Reparafii capitale Biserica ortodoxa ,,Sfinfii Voievozidin orasul Tandarei, judeful V RINA SIMTEX ROMANIA 180 900% REGISTERED ¢.2450.1 Ft JUDETUL IALOMITA | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - ORAS TANDAREI Sos, Bucuresti, Nr. 190, 925200 Tel: 0243. 273529, Fax : 0243. 273 552 = www. primaria-tandarei. e-mail : primaria_tandarei@yahoo.com Nr. 08% / 22. 09 2016 Raport UAT oras Tandarei in parteneriat cu Biser “Sfintii Voievoiezi” Tandarei intentioneaza implementarea proiectului REPARATIL CAPITALE BISERICA ORTODOXA “SFINTIL VOIEVOZI" in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axe prioritaré 5 — Imbunéitéiirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarec durabild a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 — Conservarea, protejarea promovarea si dezvoliarea patrimoniului natural si cultural, Obiectivul proiectului si lucrarile ce vor efectuate sunt prezentate in cadru documentatiei atasate. Propun initierea unui proiect de hotarare pentru aprobarea acordului de parteneriat s depunerea cererii de finantare Administr jor public, leanu Alexandru Rares AEX Modal F 5.1 ce fnvastii 5.1 - Conservarea, protejarea, promavares si dezvoltarea patrimoniulul naturals cultural Acord de parteneriat (Model orientativ) ar. is pentru realizarea proiectului {acest document reprezintd un model orientativ in scopul reglementarii de principiu a aspectelor legale, financiare si de orice alta natura care pot interveni in implementarea in parteneriat a proiectului. Acordul de parteneriat este supus legislatiei din Romania st se incheie pand cel tdrziu la depunerea cererii de finantare si este parte integranta din aceasta. Beneficiarul, in calitate de lider de parteneriat, este singurul responsabil cu asigurarea implementérii proiectului si a respectarii tuturor prevederilor contractului de finantare, sens in care acesta trebuie sd aibd in vedere includerea in acordul de parteneriat, dupa caz, a oricdror prevederi pe care acesta le considera necesare si care nu contravin, in niciun fel, prevederitor contractului de finantare, legislatiei comunitare si nationale incidente.) Art. 1, Partile 1. UAT Tandarei, cu sediul in soseaua Bucuresti, nr. 190, Tandarei, judet lalomita, codul fiscal 4364888, avand calitatea de Lider de proiect (Partener 1) + conturi soticitant (in funetie de tipul solicitantulut - central, local, privat, conform prevederilor......) Cont pentru cerere de plat, cod IBAN: Denumire/adresa Trezoreriei: Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: Parohia , Sfintii Voievozi” Tandirei, cu sediul in str. lonel Perlea, nr. 5, Tandarei, Judet lalomiza, codul fiscal 32287101, avand calitatea de Partener 2 + conturi solicitant (in functie de tipul soticitantului - central, local, privat, conform prevederilor......) Cont pentru cerere de plat, cod IBAN: Denumire/adresa Trezorerie' Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAI Denumire/adresa Trezoreriei/Bancti Comerciale: ..

S-ar putea să vă placă și