Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi


redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără
ştersături sau prescurtări, datată şi semnată.

I. Date privind starea civila a candidatului :


Subsemnatul(a) ...., fiul (fiica) lui .... şi al(a) ..., născut(ă) la data de ...., în localitatea ....,
judeţul ...., CNP ...., de cetăţenie .... etnie ...., ne/căsătorit, am .... copii, sunt absolvent(ă) / elev(ă) în
ultimul al(a) liceului ...., curs de zi/seral, cunosc la nivel .... limba ...., de profesie ...., salariat(ă)
la .... (loc de muncă), adresa şi denumirea instituţiei ...., nr. de telefon de acasă ... şi de la serviciu ...,
mobil ..., domiciliu în localitatea ...., strada ..., nr ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apt ..., judeţul .... şi
reşedinţa în (adresa completă) ....,
II. Date privind activitatea desfăşurată:
În perioada ... am frecventat cursurile Şcolii generale ... cu clasele I – VIII, din
localitatea ...., de unde mă cunosc următoarele cadre didactice: se vor preciza 2-3 persoane cu
nume, prenume, disciplina predată, funcţia(diriginte, director, profesor de ...).
Exemplu:
- Marinescu Petre, profesor de limba română, diriginte;
- Joiţoiu Ionel, profesor matematica, director adjunct;
- Ionescu Emil, profesor sport;.
În perioada ... am frecventat cursurile /din anul .... şi în prezent am absolvit / sunt elev al
Liceului .... (denumirea actuală) din localitatea ...., de unde pot da relaţii: se vor preciza 2-3
persoane cu nume, prenume, disciplina predată, funcţia(diriginte, director, profesor de ...).
Candidaţii care au absolvit anterior studiile liceale şi au un loc de muncă, vor face
menţiune privind perioada de activitate, profesia, locul de muncă, funcţia şi titulatura completă a
unităţilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.
Daca este cazul: Cu privire la îndeplinirea serviciului militar, se va evidenţia perioada, arma
şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Daca este cazul: Pentru fiecare perioadă descrisă privind locul de muncă şi serviciul militar
vor fi indicate 2-3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului (nume, prenume şi funcţia).

III. Date despre rude: (părinţi, soţia / soţul, fraţi, surorile candidatului, părinţii soţiei /
soţului, fraţii/ surorile acestuia).
Se vor arăta aceleaşi date (conform paragrafului I) ca pentru candidat.
Copiii candidatului: se vor trece în ordinea vârstei cu datele de stare civilă (nume, prenume,
data şi locul naşterii, prenumele părinţilor şi domiciliul).
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul se va menţiona şi
numele purtat anterior.
În cuprinsul autobiografiei se va menţiona:
Menţionez că atât eu cât şi membrii familiei mele nu am fost arestaţi, judecaţi sau
condamnaţi ori în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale (dacă a
existat vreuna din situaţiile de mai sus, se va prezenta detaliat în ce au constat faptele, data
producerii şi data când s-a luat hotărârea în cauză).
Precizez că am/nu am făcut deplasări în străinătate, în ce ţări, precizându-se motivul, interes
de serviciu sau turistic, perioada.
În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra
exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016.”

Data .......... Semnătura...............

S-ar putea să vă placă și