Sunteți pe pagina 1din 8

ROMÂNIA Neclasificat

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exem plar unic


DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE

Wr, £ W / M din ¿(,12.2-0I f

PLANUL
de ş c o la riz a re în in s titu ţiile / u n ită ţile de în v ă ţă m â n t m ilita r şi în s tr u c tu r ile d e f o r m a r e p ro fe s io n a lă in iţia lă şi c o n tin u ă p e n tr u a n u l u n iv e r s ita r/ş c o la r 2019-2020

Nr. de locuri ce se propun a fi scoase la concurs pentru:

): \j. Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze


Nr. Domeniul de Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
Instimţia militară de învăţământ provizoriu/Programul de studii universitare de Ministerul Apărării Naţionale {cu fonduri Total locuri Total locuri cu Observaţii
crt. licenţă/masterat/doctorat ordine publică şi securitate naţională (cu fonduri Total general
masterat/Arma/Special itatea mi 1itarâ asigurate de la buget): buget taxă
asigurate de la buget):

A. Î N V Ă Ţ Ă M Â N T PENTRU F O R M A REA O F I Ţ E R I L O R - filiera directă


A l. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢA - învăţăm ânt cu frecvenţă
Comunicare publică şi interculturală in domeniul securităţii şi
Facultatea de apărării
0 0 0 33 33
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine
Universitatea Securitate şi Securitate şi apărare
publică 0 0 0 50 50
Naţională de Apărare
Sisteme informaţionale 0 0 0 25 25
Apărare "Carol
1" Facultatea de
I Ştiinţe militare, informaţii şi ordine
Comandă şi Stat Logistică* 9 16 25 0 25
publică
Major

TOTAL Universitatea Naţională de A părare "C arol I" 9 16 25 108 133

* 1 loc pentru Republica Moldova

Infanterie 40 0 40 40
Facultatea de Ştiinţe militare, informaţii şi ordine Paraşutişti 14 0 14 14
Leadership militar
Ştiinţe Militare publică
Cercetare 14 2 16 16
Vânători de munte 10 0 10 10
Poliţie militară 10 0 10 10
Tancuri 10 0 10 10
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine Managementul Artilerie şi rachete ' 24 1 25 25
publică organizaţiei Geniu 23
Facultatea de 2 25 25
Academia Forţelor Management Apărare CBRN 1.5 2 15 15
Terestre Militar Auto 18 2 20 20
2
Inginerie şi
management în
Inginerie şi management Comunicaţii şi informatică 50 10 60 60
domeniul
comunicaţiilor militare

Contabilitate şi
Contabilitate Finanţe-contabilitate 13 7 20 20
Facultaea de informatică de gestiune
Ştiinţe
Ştiinţe militare, informaţii şi Management
Economice şi Intendenţă - MApN 25 0 25 25
ordine publică economico-fmanciar
Administrative
Ştiinţe administrative Administraţie publică Logistică - alţi beneficiari 0 10 10 10

TOTAI, Academia Forţelor Terestre ’’Nieolae Bălceseu” 264 36 300 0 300

Aviaţie piloţi 50 10 60 60
Management / XCû s a * •

Facultatea de
în aviaţie
M eteorologie * 5 0 5 5 ($& r & ~ % \* -
Management
Aeronautic
Managementul
Aviaţie nenaviganţi 30 0 30 30
fa mm ß)§
/* /? ■
1 </)
3 1 *
to m jfr i vV

Academia Forţelor traficului aerien


Ştiinţe militare, informaţii şi ordine Controlor trafic aerian 23
Aeriene 5 28 28
\ / an X
H enri ( oandă Managementul
3
Facultatea de sistemelor de rachete şi Rachete şi artilerie antiaeriană 50 0 50 50
artilerie
Securitate M anagementul Radioloeaţie 20 1 21 21
Aeriană sistemelor de
Război electronic în aviaţie şi
supraveghere aeriană 6 0 6 6
apărare antiaeriană
TOTAL Academia Forţelor Aeriene ’’Henri Coandă” 184 16 200 0 200
* program în curs de acreditare

1 din 8
NE C LA SIFIC AT
Nr, de locuri ce se propun a fi scoase la concurs pentru:

Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze


Nr, Domeniul de Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
Instituţia militară de învăţământ provizoriu/Programul de studii universitare de Ministerul Apărării Naţionale (cu fonduri Total locuri Total locuri cu Observaţii
crt. licenţă/masterat/doctorat ordine publica şi securitate naţională (cu fonduri Total general
masterat/Arma/Specialitatea militară asigurate de la buget): buget taxă
asigurate de la buget):

In condiţiile m odificării cifrei de


Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale 72 4 76 76
Inginerie marină şi navigaţie şcolarizare (90 locuri)
Facultatea de
Inginerie Marină Electromecanică navală 31 5 36 64 100

Inginerie electrică Electromecanică 0 1 1 59 60


Academia Navală
Facultatea de Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie şi transport maritim şi fluvial
’’Mircea cel 0 0 0 120 120
Navigaţie şi
4 Bătrân'"
Management
Inginerie şi management Inginerie şi management naval şi portuar 0 0 0 75 75
Naval

Facultatea de
Universitatea
Arhitectură Arhitectură Navală Arhitectură Navală 5 0 5 5
„Dunărea de Jos*’
Navală

TOTAL Academia Navală ’’Mircea cel B ătrân” 108 10 118 318 436
Facultatea de Echipamente şi sisteme electronice militare 25 5 30 0 30
Comunicaţii şi
Inginerie electronică,
Sisteme Comunicaţii pentru apărare şi securitate 35 10 45 0 45
telecomunicaţii şi tehnologii
Electronice
informaţionale
pentru Apărare şi Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică-
radioelectronică de aviaţie
9 1 10 0 10
Securitate

Facultatea de Calculatoare şi tehnologia Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi


Sisteme informaţiei securitate naţională
65 15 80 0 80
Informatice şi
Securitate
Ingineria sistemelor Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare 0 0 0 0 0
Cibernetică

Construcţii şi fortificaţii 18 2 20 0 20
Inginerie civilă
Drumuri, poduri şi infrastructuri militare 7 1 8 7 15
Academia Tehnică Inginerie geodezică Topogedeozie şi automatizarea asigurării topogeodezice 9 1 10 5 15
Militară Facultatea de
Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare 5 6 11 4 15
5 „Ferdinand I” Sisteme Integrate
de Armament, Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a
Geniu şi focului
14 1 15 0 15
Mecatronică
Inginerie de armament, rachete şi Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare 0 0 0 0 0
muniţii
Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi 6 0 6 10 16

M ateriale energetice şi apărare CBRN 2 9 11 4 15

Aeronave şi motoare de aviaţie 0 0 0 0 0


Inginerie aerospatială
Facultatea de Echipamente şi instalaţii de aviaţie 10 2 12 0 12
Aeronave si
Autovehicule Blindate, autovehicule şi tractoare 14 3 17 0 17
Militare
Ingineria autovehiculelor
Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru
autovehicule
0 12 12 3 15

TOTAL Academia Tehnică M ilitară "Ferdinand I" 219 68 287 33 320

Medicină Medicină generală * 90 16 106 106


Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină dentară 10 0 10 10
6 .„V
Farmacie 10 0 10 10 / Co /Ls' U 'A * \
TOTAL Institutul Medico-Militar 110 16 126 0 126
........... H s y J,

Academia de I ^ , ţa y - l —J i
Facultatea de \<$A% .W i' îy .-< 7
Poliţie
Ştiinţe Juridice şi Drept Drept 15 15 15
7 "Alexandru loan > 2 ^ g e ra e jy
Administrative
Cuza" v /M r i i v1 ;
TOTAL Academia de Poliţie "Alexandru loan Cuza" 15 0 15 0 15

TOTAL STUDTI UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 909 162 1071 459 1530
* locurile M A pN Ia M edicină su n t repartizate astfel: M edicină generală 4 0 de locuri la U M F „C arol D avila" B ucureşti şi 50 locuri la U M F Tg. M ureş; M edicină dentară 10 locuri la lJM F „C arol D avila” B ucureşti; Farm acie 10 locuri Ia U M F,,C arol D avila” B ucureşti L ocurile M AI la M ed icină generală sunt
repartizate astfel: 10 locuri la U M F "Carol D avila" B ucureşti şi 6 locuri la U M F Tg. M ureş.

NE C LA SIFIC AT
2 din 8
N E C LA SIFIC AT
Nr. de locuri ce se propun a fi scoase la concurs pentru:

Specializarea acreditată sau autorizată să Funcţioneze


Nr. Domeniul de Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
Instituţia militară de învăţământ provizoriu/Programul de studii universitare de M inisterul Apărării Naţionale (cu fonduri Total locuri Total locuri cu Observaţii
ert. licenţă/masteraVdoctorat ordine publică şi securitate naţională (cu fonduri Total general
masterat/Arma/Specialitatea militară asigurate de la buget): buget taxă
asigurate de la buget):

A.2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - învăţăm ânt cu frecvenţă redusă

Facultatea de Inginerie marină şi navigaţie Electromecanică navală 30 30


Inginerie Marină
A cadem ia Navală Inginerie electrică Electromecanică 30 30
’’M ircea cel Facultatea de
8 B ătrân " Navigaţie şi
Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie şi transport maritim şi fluvial 60 60
Management
Naval

TOTAL Academia Navală ’’Mircea cel B ătrân” 0 0 0 120 120


TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ 0 0 0 120 Í2 0
TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 909 162 1071 579 1650

A.3. STUDII UNIVERSITARE PE MASTER - învăţăm ânt cm frecvenţă


Conducere interarme - forţe terestre (2 ani)* 51 51 51
Conducere interarme - forţe aeriene (2 ani)** 30 30 30
Conducere interarme - forţe navale (2 ani ) 14 14 14
Ştiinţe militare
M anagement logistic (2 ani)**** 25 25 25
Management economico-fînanciar (2 ani) 3 3 3
Protecţia infrastructurilor critice (2 ani) 6 6 6
Conducere comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare
U niversitatea N aţională de A p ărare cibernetică (2 ani)
21 21 21
"C aro l I"
Conducere-informaţii pentru apărare (2 ani)*** 11 11 11
9
Securitate şi apărare (2 ani) 1 1 49 50
Informaţii şi securitate naţională
Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării (2 ani) 0 0 0

M anagementul crizelor şi prevenirea conflictelor (2 ani) 0 0 0


M anagementul programelor şi proiectelor (2 ani) 0 0 0
Managementul resurselor organizaţiei (2 ani) 0 0 0
T O T A L U n iv e rs ita te a N a ţio n a lă d e A p ă r a r e " C a r o l I" 162 0 162 49 211
* C o n d u cere interarm e - forţe terestre: Infanterie -31 de locuri; T c - 2 locuri; A rt.R a.-5 locuri; Ra.A rt.A A .-5 locuri; G e-5 locuri; Ap C BR N -3 locuri

** C o n d u cere interarm e -forţe aeriene: A v.N av.-7 locuri; A v.N enav.-8 locuri; R a.A rt.A A .-10 locuri; Rd1c.-5 locuri; *** cu avizul DGIA: 2 locuri SM A p şi 9 locuri D G IA , ; **** 2 locuri Auto

Electronică aplicată în robotică pentru securitate şi apărare


Inginerie electronică,
(1,5 ani) 5 4 9 15 24
telecomunicaţii şi tehnologii
informaţionale Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică (2
ani) 10 27 37 13 50
( â f i
Calculatoare şi tehnologia \< * \^ £ n a g
Securitatea tehnologiei informaţiei ( 1.5 ani) 10 38 48 2 50
informaţiei
A cadem ia Tehnică M ilitară
„ F erd in an d I” Echipamente şi tehnolofîi în ingineria autovehiculelor (1.5
Ingineria autovehiculelor 10 10 20 10 30
10 ani)

Inginerie aerospaţială Ingineria sistemelor aeronautice (1.5 ani) 5 5 10 20 30


Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi
securitate (1.5 ani) 5 0 5 20 25
Inginerie genistică. inginerie de
armament, rachete şi muniţii
Securitatea la încercări extreme a structurilor 5 0 5 20 25 In condiţiile acreditării

T O T A L A c a d e m ia T e h n ic ă M ilita ră " F e r d in a n d I" 50 84 134 100 234

în condiţiile aprobării m odificării cifrei


Sisteme electromecanice navale (1.5 ani) 0 75 75
de şcolarizare de la 50 la 75
Inginerie navală şi navigaţie
în condiţiile aprobării m odificării cifrei
Ştiinţe nautice (1,5 ani) 0 75 75
d e şcolarizare d e la 50 la 75
A cadem ia Navală „M ircea cel
Operarea şi conducerea sistemelor electroenergetice
B ătrâ n ” Inginerie electrică 0 60 60 în condiţiile acreditării
11 navaie(l.5 ani)
în condiţiile aprobării m odificării cifrei
Managementul sistemelor logistice (2 ani) 0 45 45
Inginerie şi management de şcolarizare de la 30 la 45
In condiţiile aprobării m odificării cifrei
Inginerie şi management naval şi portuar (1.5 ani) 0 30 30
de şcolarizare de la 20 la 30
T O T A L A c a d e m ia N a v a lă ’’M irc e a cel B ă t r â n ” 0 0 0 285 285

NE C LA SIFIC AT
3 din 8
N E C LA SIFIC AT
Nr. de locuri ce se propun a fi scoase la concurs pentru:

Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze


Nr. Domeniul de Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
Instituţia militară de învăţământ provizoriu/ProgramuI de studii universitare de Ministerul Apărării Naţionale (cu fonduri Total locuri Total locuri cu Observaţii
crt. licenţă/masterat/doctorat ordine publică şi securitate naţională (cu fonduri Total general
masterat/Arma/Specialitatea militară asigurate de la buget): buget taxă
asigurate de la buget):

Leadership organizaţional (2 ani) 5 5 45 50


Academia Forţelor Terestre Intelligence în organizaţii (2 ani) 5 5 45 50
Ştiinţe militare
12
"Nicolae Bălcescu"
Managementul capabilităţilcir organizaţionale (2 ani) 5 5 45 50
M anagement şi tehnologie (2 ani) 5 5 45 50
TOTAL Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" 20 0 20 180 200
Securitatea spaţiului aerian (2 ani) 5 5 45 50

Managementul sistemelor de luptă din forţele aeriene (2 ani) 5 - 5 45 50


Academia Forţelor Aeriene
Ştiinţe militare
"Henri Coandă” Sisteme de securitate (2 ani)
13 5 5 45 50 In condiţiile acreditării

Mediu şi meteorologie (2 ani) 0 0 40 40 In condiţiile acreditării

TOTAL Academia Forţelor Aeriene ’’Henri Coandă” 15 0 15 175 190

TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE MASTER CU FRECVENŢĂ 247 84 331 789 1120

A.4. STUDII UNIVERSITARE DE MAŞTER - învăţăm ânt cu frecvenţă redusă

Conducere interarme - forţe terestre* 38 38


Conducere interarme - forţe aeriene** 25 25
Universitatea Naţională de Apărare
Ştiinţe militare Conducere interarme - forţe navale*** 13 13
"Carol 1"
14 Management logistic 13 13
M anagement economico-financiar 5 5

TOTAL Universitatea Naţională de A părare "Carol I" 0 0 0 94 94

* C o n d u cere interarm e-forţe terestre: in fa n te rie -13 locuri; Tc-6 locuri din care DGIA - 1 loc; A rt.R a-6 locuri; R a.A rt.A A -6 locuri; G e - 2 locuri; C om .Intru - 5 Jocuri;

** C o n d u cere interarm e - forţe aeriene: A v.N av. - 10 locuri; Av. N enav. - 8 locuri; R a.A rt.A A . - 8 locuri (C .O p.Psi. - 1 loc); Rdlc. - 6 locuri

*** din care 1 loc DGIA;

TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 247 84 331 883 1214

A.5. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - învăţăm ânt cu frecvenţă

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Inginerie electrică

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” Inginerie electronică şi telecomunicaţii şi tehnologii


informaţionale
Inginerie civilă şi instalaţii
Inginerie industrială
Inginerie mecanică

TOTAL Academia Tehnică M ilitară "Ferdinand I"

A.6. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- învăţăm ânt cu frecvenţă redusă

NE CLA SIFIC AT
4 din 8
NE C LA SIFIC AT
Nr. de locuri ce se propun a fi scoase la concurs pentru:

Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze


Nr. Domeniul de Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
Instituţia militară de învăţământ provizoriu/Programul de studii universitare de M inisterul Apărării Naţionale (cu fonduri Total locuri Total locuri cu Observaţii
crt. licenţă/masterat/doctorat ordine publică şi securitate naţională (cu fonduri Total general
masterat/Arma/Specialitatea m ilitară asigurate de la buget): buget taxă
asigurate de la buget):

B. ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T P E N T R U F O R M A R E A M A I Ş T R I L O R M I L I T A R I Şl S II B O F I Ţ E R 1 L O R filie ra d ire c tă
B .l. M A IŞ T R I M IL IT A R I - învăţăm ânt postliceal pentru form area m aiştrilor militari

Armament şi instalaţii de lansare 19 0 19 19


Aparatură artileristică. sisteme de conducere a focului,
stabilizatoare 0 0 0 0
Tancuri 5 0 5 5
Geniu 10 0 10 10
Auto 35 5 40 40
Construcţii 26 3 29 29
Tehnică de comunicaţii 61 8 69 69
Şcoala M ilitară ile M aiştri M ilitari si
Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/informatică 54 8 62 62
Subofiţeri a F orţelor T erestre Maiştri militari în cazul autorizării Şcolii Militare de Maiştri
18 "B asarab 1" Militari si Subofiţeri pentru Comunicaţii.
Operare şi mentenanţă echipamente informatice 28 15 43 Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică
43
(potrivit Ordinului M. 227/2018) programele
de studii postliceale pentru formarea maiştrilor
Administrare securitate sisteme/reţele de
22 15 37 37 militari se transferă integral acestei unităţi de
comunicaţii/informatică învăţământ.

Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii 3 20 23 23


Echipament de apărare chimică, bacteorologică, radiologicâ şi
nucleară-CBRN 10 0 10 10
Intendenţă / Bucătari 40 10 50 50
T o ta l Ş c o a la M ilita ră de M a iş tri M ilita ri si S u b o fiţe ri a F o r ţe lo r T e r e s tr e " B a s a r a b I" 313 84 397 0 397
Tehnică de comunicaţii 61 8 69 69
Administrare sisteme/' reţele de comunicaţii/informatică 54 8 62 62
Şcoala M ilitară de M aiştri M ilitari si
Subofiţeriă pentru C om unicaţii, Operare şi mentenanţă echipamente informatice
Maiştri militari 28 15 43 43
Tehnologia Inform aţiei şi A p ărare în condiţiile O rdinului M. 227/2 0 1 8 şi
19
C ibernetică Administrare securitate sisteme/reţele de autorizării funcţionării
comunicaţii/informatică
22 15 37 37

Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii 3 20 23 23


T otal Şcoala postlieeală m ilitarăp e n tru com unicaţii, tehnologia inform aţiei şi a p ă ra re cibernetică 168 66 234 0 234
Aeronave si motoare de aviaţie 58 10 68 68
Aviaţie - maistru
mecanic Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare 25 1 26 26

Aviaţie - maistru Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie 39 5 44 44


Şcoala M ilitară de M aiştri M ilitari si
Maiştri electronist
Subofiţeri a F o rţelo r A eriene Radioelectronică de bord de aviaţie 24 2 26 26
20 militari
"T raian V u ia”
Radiolocaţie -
Radiolocaţie 50 3 53 53
maistru electronist
Rachete şi artilerie
antiaeriană - maistru Rachete şi artilerie antiaeriană 49 0 49 49
electronist
T o ta l Ş c o a la M ilita ră de M a iş tri si S u b o fiţe ri a F o r ţe lo r A e rie n e " T r a i a n V u ia " 245 21 266 0 266
Artilerie navală şi antiaeriană 15 2 17 17
Rachete navale şi antiaeriene 0 0 0 0
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 17 17 34 34
Şcoala M ilitară de M aiştri M ilitari a
Maiştri Arme sub apă 10 0 10 10 ^ --------- - v
F o rţelo r Navale "A m iral 1. Marină
21 militari Comunicaţii navale şi observare semnalizare
M urgescu" 25 14 39 39
Radiolocaţie navală ¡0 0 10 10 / £ / & * £ .
M otoare şi maşini navale 22 18 40 40 /¿•A
Motoare şi instalaţii electrice navale
T o ta l Ş c o a la M ilita ră de M a iş tri a F o r ţe lo r N a v a le " A m ira l I. M u rg e s c u " 120
21 11
62
32
182
32 UBm
W « X
0 182
T o ta l m a iş tri m ilita ri - î n v ă ţă m â n t p o stlic e a l 678
*un procent de 2 5% din num ărul total de locuri pentru form area m aiştrilor m ilitari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor m ilitare liceale, declaraţi "N EA D M IS" la program ele de studii u niversitare de licenţă
167 845 0 845 VSzf:
...... .... ......... ................................. ......... -
..... ..............

NE C LA SIFIC AT
5 din 8
NE C LA SIFIC AT
Nr. de locuri ce se propun a fi scoase la concurs pentru:

Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze


Nr. Domeniul de AJte structuri din cadrul sistemului de apărare,
Instituţia militară de învăţământ provizoriu/Programul de studii universitare de M inisterul Apărării Naţionale (cu fonduri Total locuri Total locuri cu Observaţii
crt. licenţă/masterat/doctorat ordine publică şi securitate naţională (cu fonduri Total genera)
masterat/Arma/Specialitatea militară asigurate de la buget): buget taxă
asigurate de la buget):

B.2. SUBOFIŢERI - învăţăm ânt postiiceai pentru form area subofiţerilor


Infanterie 38 38 38
Vânători de munte 10 10 10
Cercetare 17 17 17
Infanterie marină 8 8 8
Poliţie militară 25 25 25
Comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri 10 10 10
Auto şi mecanic conductor TAB 19 19 19
Artilerie şi rachete 30 - 30 30
în c a z u l a u to r iz ă r ii Ş c o lii M ilita r e d e M a iştri
Şcoala M ilitară de M aiştri M ilitari si M ilita r i s i S u b o fiţe ri p e n tr u C o m u n ic a ţii,
Subofiţeri a Forţelor Subofiţeri Comunicaţii T e h n o lo g ia In fo rm a ţie i şi A p ă ra re C ib e r n e tic ă
22 60 60 60 ( p o tr iv it O r d in u lu i M . 2 2 7 /2 0 1 8 ) p ro g ra m u l de
T e re stre " B asarab I"
s tu d ii s e tra n s fe ră in te g ra l a c e s te i u n ită ţi de
în v ă ţă m â n t.

Geniu 25 25 25
Intendenţă 20 20 20
Administraţie 2 2 2
Construcţii 30 30 30
Forţe pentru operaţii speciale 0 0 0
Informaţii militare 15 15 15
Apărare-CBRN 0 0
Apărare -CBRN 14 14 14
Total Şcoala Militară de Maiştri Militari si Subofiţeri a Forţelor Terestre "B asarab I" 323 0 323 0 323
Şcoala M ilitară de Maiştri
Militari si Subofiţeriă pentru
în c o ndiţiile O rdinului M 227/2 0 1 8 şi
Comunicaţii, Tehnologia Subofiţeri C om unicaţii 60 60 60
23 autorizării funcţionării
Informaţiei şi Apărare
Cibernetică
Total Ş coala postliceală m ilitarăp en tru com unicaţii, tehnologia inform aţiei şi apărare cibernetică 60 0 60 0 60

Rachete şi artilerie antiaeriană - subofiţer tehnician


electronist, electronică industrială
40 40 40
Şcoala M ilitară de M aiştri M ilitari si
Subofiţeri a F o rţelo r A erien e"T raian Subofiţeri Operator (controlor) trafic aerian - subofiţer control trafic
24 aerian 26 26 26
V uia"

Aviaţie - subofiţer de aviaţie 10 10 10


Total Şcoala M ilitară de Maiştri si Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" 76 0 76 0 76
Total form are subofiţeri - învăţăm ânt postiiceai 399 0 399 0 399
Total form are m aiştri militari şi subofiţeri - învăţăm ânt postiiceai (filieră directă) 1077 167 1244 0 1244
.......... / < / h ‘ Ţ' sé—« î ş - o t ....... \
B.3. SUBOFIŢERI - învăţăm ânt cu frecvenţă redusă / -- / / Ä s L - J í>\ u i
™ "
1* h Irnmml A -
— r—r'T“ .......7M Xm Sm — “ T “
Şcoala Militară de Maiştri l rn \ « p H R * >
R achete şi artilerie an tiaerian ă - subofiţer tehnician
Militari si Subofiţeri a Forţelor Subofiţeri 30 30 30
25 electronist, electronică industrială
Aeriene"Traian Vuia"
Total Şcoala M ilitară de M aiştri M ilitari si Subofiţeri a Forţelor A eriene"Traian Vuia" - frecvenţă redusă 30 0 30 0 30

Total învăţăm ânt pentru form area subofiţerilor - învăţăm ânt cu frecvenţă redusă 30 0 30 0 30

NE C LA SIFIC AT
6 din 8
NE C LA SIFIC AT
Nr. de locuri ce se propun a ti scoase la concurs pentru:

Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze


Domeniul de Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
Instituţia militară de învăţământ provizoriu/Programul de studii universitare de M inisterul Apărării N aţionale (cu fonduri Total locuri Total locuri cu Observaţii
licenţă/masterat/doctorat ordine publică şi securitate naţională (cu fonduri Total general
masterat/Arma/Specialitatea m ilitară asigurate de la buget): buget taxă
asigurate de la buget):

C. F O R M A R E A C A D REI . O R MILITARE 1 N A C T I V I T A T E - filiera indirectă


C .l. Curs de form are a ofiţerilor în activitate pe filiera indirectă-

C en tru l de p reg ătire a cad relo r m ilitare în domeniul


26 Hducaţie fizică 13 13 13
educaţiei fizice şi sp o rtu lu i în arm ată

Management financiar-contabil 17 17 17

Justiţie militară 11 11 11
Şcoala de Aplicaţie p en tru Logistică "G en eral Construcţii 15 15
27 15
C onstantin Z a h a ria " Ofiţeri
Psihologie 8 8 8

Intendenţă 20 20 20

28 In stitu tu l m edico-m ilitar Medicină generală 5 5 5

Şcoala de Aplicaţie p en tru C om unicaţii, Tehnologia Inginer de sisteme şi echipamente informatoce şi


29 20 20 20
Inform aţiei şi A p ărare C ibernetică automatizarea conducerii organizaţiilor militare( 073)

T o ta! f o r m a r e o fiţe ri în a c tiv ita te pe filie ră in d ire c tă 109 0 109 0 109

♦candidaţii pentru form area o fiţerilo r în activ itate pe filieră indirectă provin din rândul ofiţerilor în rezervă, m aiştrilor m ilitari şi subofiţerilor în activitate, precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M .A p.N ., cu respectarea prevederilor actelor norm ative naţionale şi specifice incidente dom eniului.

NE C LA SIFIC AT
7 din 8
NE C LA SIFIC AT
Nr. de locuri ce se propun a fi scoase la concurs pentru:

Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze


Nr. Domeniul de Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
Instituţia militară de învăţământ provizoriu/Programul de studii universitare de Ministerul Apărării Naţionale (cu fonduri Total locuri Total locuri cu Observaţii
crt. licenţă/masterat/doctorat ordine publică şi securitate naţională (cu fonduri Total general
masterat/Arma/Specialitatea militară asigurate de la buget): buget taxă
asigurate de la buget):

D. Î N V Ă Ţ Ă M Â N T LICEAI, M IL I T A R

N r. N um ăr de locuri ce se propun a fi scoase la concurs:


In stituţia m ilitară de în văţăm ânt Ciclul inferior (clasa a lX -a) Total
c rt.
N r. locuri:
37 Colegiul N aţional M ilitar “ D im itrie C an tem ir" 120 120
38 C olegiul N ational M ilitar “ Ştefan cel M are"

K
120 120
39 Colegiul N aţional M ilitar “ M ihai V iteazul" 120 120
40 Colegiul N aţional M ilitar “ T u d o r V ladim irescu” 120
\
120 WÊIÈÊÉêK 1t a i
41 Colegiul N aţional M ilitar “ A lexandru loan C u za ” 120 120 1 7=3 v L iy
T O T A L S T U D II L IC E A L E M IL IT A R E

T O T A L L O C U R I Ş C O L A R IZ A R E ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T M IL I T A R 2019-2020
600

5756
J J s
V
NOTĂ:
P re z e n tu l d o c u m e n t c o n stitu ie b a z a în c a d r ă r ii a b s o lv e n ţilo r şi u lte rio r r e p a r tiz a r e a în fu n c ţii a a c e s to ra .

NE C LA SIFIC AT
8 din 8