Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL SPORTIV CU CLASELE I-XII CLINCENI – PROF.

IULIANA PANAIT
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA ORALĂ
AN ŞCOLAR 2011/2012
CLASA a V-a

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi exemplifică patru trăsături ale basmului.
Subiectul nr.II
2. Precizează ce grup de sunete apare în următoarele cuvinte: familie, broască.
3. Identifică predicatul şi subiectul următoarei propoziţii: Până la urmă a venit el mai repede decât
sora ta.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului Ionel din schiţa Vizită... de
I.L.Caragiale.
Subiectul nr.II
2. Dă câte un antonim pentru fiecare dintre cuvintele: curat, a pleca.
3. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul pisica să fie nume predicativ în cazul nominativ.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I
1. Enumeră etapele acţiunii.
Subiectul nr.II
2. Precizează cum s-a format cuvântul frunzuliţă.
3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din enunţul: Au fost odată o vulpe şi un iepuraş.

BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului principal din basmul studiat la
clasă.
Subiectul nr. II
2. Preecizează care sunt cuvintele derivate cu prefix din următoarea listă: remorcă, rescrie, rece,
realege.
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor din enunţul: Mădălina citea o poveste intersanta.
BILETUL NR. 5

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi exemplifică patru figuri de stil învăţate.
Subiectul nr. II
2. Alege cuvântul ce conţine vocale în hiat: fluier, foaie, pâine, puişor.
3. Precizează de câte feluri este numeralul şi dă câte un exemplu pentru fiecare tip de numeral..

BILETUL NR. 6

Subiectul nr.I
1. Alcătuieşte oral rezumatul naraţiunii Căprioara de Emil Gârleanu.
Subiectul nr. II
2. Găseşte câte un sinonim pentru cuvintele cărare, pom.
3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din enunţul: Un crocodil şedea odată pe mal.

BILETUL NR. 7

Subiectul nr.I
1. Povesteşte oral filmul tău preferat.
Subiectul nr. II
2. Dă câte un sinonim pentru cuvintele: isteţ, a cunoaşte.
3. Identifică predicatul şi subiectul următoarei propoziţii: Sub salcie creştea cea mai frumoasă
iarbă.

BILETUL NR. 8

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale căprioarei din naraţiunea Căprioara de Emil
Gârleanu.
Subiectul nr. II
2. Formează două cuvinte derivate de la cuvântul de bază lapte.
3. Alcatuieşte un enunţ în care substantivul prieten să fie nume predicativ.

BILETUL NR. 9

Subiectul nr.I
1. Enumeră etapele acţiunii.
Subiectul nr. II
2. Dă exemplu de 2 perechi de antonime.
3. Enumeră formele pronumelui personal din cazul nominativ.
BILETUL NR. 10

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului principal din basmul studiat la
clasă.
Subiectul nr. II
2. Precizează care sunt cuvintele derivate cu prefix din următoarea listă: dezveleşte, dezordine,
dezvoltat, dezastru.
3. Conjugă verbul a scrie la modul indicativ timpul perfect compus.

BILETUL NR. 11

Subiectul nr.I
1. Alcatuieşte oral rezumatul schiţei studiate la clasă.
Subiectul nr. II
2. Formează două cuvinte derivate de la cuvântul de bază copil.
3. Precizează subiectul şi predicatul din enunţul: Fata a scos trei felii de pâine.

BILETUL NR. 12

Subiectul nr.I
1. Alcătuieşte oral rezumatul basmului studiat la clasă.
Subiectul nr. II
2. Găseşte câte un sinonim pentru cuvintele fioros, dascăl.
3. Conjugă verbul a citi la modul indicativ timp viitor.

BILETUL NR. 13

Subiectul nr.1
1. Alcătuieşte oral un dialog între tine şi un prieten pe care nu l-ai văzut de mult timp.
Subiectul nr. 2
2. Alege cuvântul ce conţine vocale în hiat: oaie, viitor, stupoare, boi.
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor din enunţul: Luminiţa nu sclipea la fereastra ei.

BILETUL NR. 14

Subiectul nr.I
1. Povesteşte oral o întâmplare amuzantă din viaţa ta.
Subiectul nr. II
2. Explică cum s-a format cuvantul lăptişor.
3. Alege numai verbele: îngheţată, vom căuta, a plecat, mâine, roz, trei, el.
Barem de corectare şi de notare

BILETUL NR. 1

Subiectul nr. I – 4p
Câte un punct pentru fiecare trăsătură a basmului enunţată şi argumentată./ Răspuns ezitant, superficial,
enunţare fără argumentare – câte 0,5 p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 5 p
2. familie – hiat i-e; broască – diftong oa – 2x1,5p=3p
3. predicat – a venit; subiect – el – 2x1p=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr. I – 4p
1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns
ezitant, superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 5p
2. curat - murdar, a pleca – a veni – 2x1,5p=3p
3. exemplu de răspuns posibil: Miţa e pisica bunicii. – 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I – 5 p
1. Câte 1 punct pentru fiecare etapă a acţiunii enunţată. Etapele acţiunii: situaţia iniţială, cauza
acţiunii, desfăşurarea acţiunii, depăşirea situaţiei dificile, situaţia finală

Subiectul nr.II – 4p
2. Frunzuliţă – format de la cuvântul de bază frunză +sufixul -uliţă – 2p
3. Au fost – predicat verbal, odată – complement circumstanţial de timp, o vulpe – subiect, un
iepuraş - subiect. – 4x0,5p=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.


BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I – 5p
1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns
ezitant, superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 4p
2. Cuvintele derivate cu prefix: rescrie, realege. – 2x1p=2p
3. Mădălina – substantiv propriu, citea – verb predicativ, o poveste – substantiv comun, intersanta
- adjectiv. – 4x0,5p=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 5

Subiectul nr.I – 4p
1. Câte un punct pentru fiecare figură de stil enunţată şi exemplificată. – 4x1=4p
/ Enunţare fără exemplificare – câte 0,5p pentru fiecare figură de stil -

Subiectul nr. II – 5p
2. Cuvântul ce conţine vocale în hiat: puişor. – 2p
3. Numeral cardinal: trei, cinci, patruzeci; numeral ordinal: a patra, a şaptea etc. – 3p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 6

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 4p
Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p

Subiectul nr. II - 5p
2. cărare – drum, potecă, copac – pom – 2x0,5p=1p
3. un crocodil – subiect, şedea – predicat verbal, odată – complement circumstanţial de timp, pe
mal – complement circumstanţial de loc – 4x1p=4p

Se acordă 1 punct din oficiu.


BILETUL NR. 7

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, coerentă a ideilor, conţinut ideatic – 4p
Exprimare ezitantă, greşeli de exprimare – 2p

Subiectul nr. II - 5p
2. isteţ – deştept, inteligent , a cunoaşte – a şti. – 2x1p=2p
3. predicat – creştea, subiect – iarba – 2x1,5p=3p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 8

Subiectul nr.I – 4p
1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns
ezitant, superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 5p
2. lăptic, lăptişor, lăptăreasă etc – 2x1,5p=3p
3. Acela este prietenul meu. – 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 9

Subiectul nr.I – 4p
1. Câte 1 punct pentru fiecare etapă a acţiunii enunţată. Etapele acţiunii: situaţia iniţială, cauza
acţiunii, desfăşurarea acţiunii, depăşirea situaţiei dificile, situaţia finală.

Subiectul nr. II – 5p
2. Floare – înflorit, reînflorit, floricică - 2x1,5p=3p
3. eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele. – 0,25px8= 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.


BILETUL NR. 10

Subiectul nr.I – 4p
1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns
ezitant, superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 5p
2. Cuvintele derivate cu prefix: dezveleşte, dezordine. – 2x1,5p=3p
3. a scrie la modul indicativ timpul perfect compus: eu am scris, tu ai scris, el a scris, noi am scris,
voi ati scris, ei au scris – 0,25px8= 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 11

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, coerenţa ideilor, conţinut ideatic – 4p
Exprimare ezitantă, greşeli de exprimare – 2p

Subiectul nr. II – 5p
2. copil – copilaş, copilandru, copilărie etc – 2x1p=2p
3. Fata – subiect, a scos – predicat verbal - 2x1,5p=3p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 12

Subiectul nr.I – 5p
1. Exprimare clară, coerenţa ideilor, conţinut ideatic – 5p
Exprimare ezitantă, greşeli de exprimare – 2p

Subiectul nr. II – 4p
2. isteţ - deştept, dascăl - profesor. – 2x1p=2p
3. a citi la modul indicativ timp viitor – eu voi citi, tu vei citi, el va citi, noi vom citi, voi veti citi, ei
vor citi.- 0,25px8= 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.


BILETUL NR. 13

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, coerenţa ideilor, utilizarea formulelor de iniţiere, menţinere şi încheiere a
dialogului – 4p
Exprimare ezitantă, greşeli de exprimare – 2p

Subiectul nr. II – 5p
2. Cuvântul ce conţine vocale în hiat: viitor. – 1p
3. Luminiţa – substantiv, nu sclipea – verb predicativ, la fereastră – substantiv comun, ei –
pronume personal – 4x1p=4p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 14

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, coerenţa ideilor, conţinut ideatic– 4p
Exprimare ezitantă, greşeli de exprimare – 2p

Subiectul nr.II – 5p
2. lăptişor – format prin derivare cu sufixul -işor de la cuvântul de bază lapte – 3p
3. verbe: vom căuta, a plecat. – 2x1p=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.