Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA ,,VALAHIA"DIN TARGOVl~TE

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI


DE ADMITERE IN CICLUL DE STUDll UNIVERSITARE
~

DE LICENTA PENTRU ANUL UNIVERSITAR


2019-2020

REG 30

Aprobat S

~
Prof. univ. dr. Constantin PEHOIU/

Responsabilitati Nume, prenume Functia Semnatura


Ing . Extera MARIN Director DSGU
Elaborat ·
Conf. univ. dr. Danut TANISLAV Prodecan FSU
Prorector l nvatamant $i
Conf. univ. dr. Laura - Monica asigurarea calitatii ,
Verificat
GORGHIU
Pre$edinte CEAC
Prof. univ. dr. Valentin Vicepre$edinte Senat,
Avizat Pre$edinte CIC
DOGARU-ULIERU
EDITIA: 4 REVIZIA: 0 1

Intra In vigoare lncepand cu data de: 28.02.2019


Aprobat HSU Nr. 48 Cl 28.02.2019
Cod document
REGULAMENT REG 30
Regulament de organizare a concurs ulu i de ,_P_a~g~.l_T_
ot_
a l~p_a~
g ->---2_/_
11_ _ __ _,
admitere in ciclul de studii univers itare de Data 28. 02 .20 19
licenta pentru anul universitar 2019-2020 Editie/Revizie 1I Q1234 5

Admiterea i.n invatamantul superior, la ciclu l de studi i universitare de licenta, in anul


universitar 2019-2020 , la Universitatea ,,Valahia" din Targovi!?te, se organizeaza in
conformitate cu prevederile:

• Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile $i completarile ulterioare;


• Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile $i
completarile ulterioare;
• Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar !?i
postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finan tate de la bugetul de stat, aprobata
cu modificari prinlegea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare ;
• Hotararii Guvernului nr. 1004/2002 privind stimu larea elevilor $i studen\ilor care au
primit distinc\ii la olimpiadele $COlare interna\ionale organizate pentru inva\amantul
preuniversitar $i a doctoranzilor ca re au ob\inut rezultate deosebite in activitatea de
cercetare , cu modificarile $i completarile ulterioa re;
• Ordinului pentru aprobarea Metodologiei- cadru privind organizarea admiterii i n
ciclurilE? de studii universitare de licen\a , de master $i de doctorat;
• Prevederile Ordinului MEN privind repartizarea cifrei de $COlarizare pentru stud ii
universitare de licenta Tn vederea admiterii la stud ii in anul universitar 2019-2020.

I. NORME DE ORGANIZARE SI CR/TERI/ GENERALE DE ADMITERE

Art. 1. Pentru ciclul de studii universitare de licen\a admiterea se organizeaza pe


domenii , la specializarile/ programele de studii acreditate sau autorizate sa func\ioneze
provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare .
Ciclul I - studii universitare de licen\a - se organizeaza la forma de inva\amant cu
frecven\a (IF) $i inva\amant la distan\a (ID) , durata studiilor fiind aceea$i.
Art. 2. (1) Admiterea la facultatile din structu ra Universitatii ,,Valahia " din Targovi$te ,
pentru studii universitare de licenta (IF/ID), se face prin concursde admitere , conform
Anexelor 1 §i 2.
(2) Pentru studiile universitare de licenta, concursu l de admitere se organizeaza distinct,
pe domenii ~e studii de licenta $i forme de invatamant, IF $i ID.
Art. 3. Absolven\ii cu diploma de inva\amant supe ri or de scurta durata pot continua
studiile pentru a ob\ine licen\a Tn cadrul ciclului I (studii universitare de licen\a) , Tn
conformitate cu criteriile de admitere $i departajare a candida\ilor, Tnscri$i pentru
continuare de studii .
Art. 4 (1). La concursul de admitere in ciclu l de studii universitare de licen\a, la toate
programele de studii/specializarile din structura Universitatii ,,Valahia" din Targovi$te, au
dreptul sa participe numai absolven\ii cu diploma de bacalaureat ob\inuta in Roman ia sau
echivalenta, ind iferent de anul absolvirii liceului .
(2) Tn vederea admiterii la studii universitare de licenta pot concu ra $i cetateni ai
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apa ri;inand Spatiului Economic European
$i ai Confederatiei Elvetiene, cu diplome de bacalau reat ob\inute in statele men\ionate,
Cod document
REGULAMENT REG 30

Regulament de organizare a concursului de 1--~-~~--+-3_1_ 11


_ _ _ _--1
admitere in ciclul de studii universitare de 28 .02.2019
licenta pentru anul universitar 2019-2020 Editie/Revizie 4/ O 1 2 3 4 5

recunoscute de institutiile de lnvatamant superior, In acelea$i conditii prevazute de lege


pentru cetatenii romani, inclusiv In ceea ce prive$te taxele de $COlarizare.
(3) Recunoa$terea studiilor efectuate de catre ace$tia In afara Romaniei se va
realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, lnainte
de lnscrierea candidatilor la concursul de admitere, fiecare candidat avand obligatia de a
prezenta, In momentul lnscrierii la concurs, atestatul de recunoa$tere a studiilor.
Pentru admiterea la studii universitare de licenta cu predare In limba romana,
cetatenii straini au obligatia sa faca dovada cunoa$terii limbii romane , conform
metodologiilor de $COlarizare In Romania a acestora , dupa caz.
(4) Cetatenii mentionati la alin. (2), declarati admi$i In ciclul de studii universitare de
licenta, se pot lnmatricula numai In baza diplomei de bacalaureat recunoscuta In
conformitate cu metodologiile elaborate de catre directiile de specialitate din cadrul
Ministerului Educatiei Nationale.
(5) Pot concura, In conditiile legii $i ale prezentului Regulament, pe locurile distincte
alocate Universitatii ,,Valahia" din Targovi$te de catre M.E.N. $i alte categorii de candidati
precum candidati rromi, candidati etnici romani etc.
Art. 5.(1) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii de
licenta din Universitatea ,,Valahia" din Targovi$te sau din institutii diferite de lnvatamant
superior, dar poate urma un singur program de studii (specializare), in cadrul unui
domeniu, pe foe subveni;onat de la bugetul de stat, pentru durata legala de studii.
Candidatul admis la mai multe domenii pe locurile fara taxa este obligat sa opteze pentru
domeniul la care dore$te sa fie finantat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu
acte In original §i Tncheierea contractului de studii, conform calendarului concursu/ui de
admitere. Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea de catre candidat a locului
subventionat de la bugetul de stat, din cadrul Universitatii ,,Valahia" din Targovi$te.
(2) Costurile aferente depa$irii duratei lnvatamantului gratuit, prevazute de lege, se
suporta de catre studenti.
Art. 6. (1) Absolventii, cu sau fara diploma de licenta sau absolvire ai lnvatamantului
superior de stat sau particular, pot concura pentru a fi admi$i la . a doua specializare In
cadrul domeniilor de licenta acreditate/autorizate In Universitatea ,,Valahia" din Targovi$te.
(2)Conditiile de admitere pentru aceasta categorie de candidati sunt similare cu cele
privind admiterea In anul I a absolventilor de liceu, cu diploma de bacalaureat. Stabilirea $i
comunicarea rezultatelor admiterii se efectueaza pe liste comune .
(3) Conform Legii Educatiei Nationale, Cartei universitare $i reglementarilor Ministerului
Educatiei Nationale, studentii sau absolventii, cu sau tara diploma de licenta, pot urma o a
doua speciaJizare In lnvatamantul superior de stat, In regim de studii cu taxa sau tara taxa ,
dupa caz, In functie de perioada In care au fost sustinuti financiar de la bugetul de stat, pe
care au obligatia sa o declare la lnscriere.
(4) Regimul studiilor (fara taxa sau cu taxa) , la care candidatii se pot lnscrie $i la care
pot fi admi$i, se stabile$te In functie de regimul studiilor cu care au urmat prima
specializare, dupa cum urmeaza:
• daca prima specializare a fost absolvita In regim de studii fara taxa, a doua
specializare va fi efectuata In regim de studii cu taxa;
Cod document
REGULAMENT REG 30

Regulament de organizare a concursul ui de ,_P_a~g~.l_T_


ot_a~Ip_a~t-4_/_11_ _ _ __,
admitere in ciclul de stud ii universitare de Data 28.02.2019
licenta pentru anul universitar 2019-2020 Editie/Revizie 1/ Q1 2 3 4 5

• daca prima specializare a fast absolvita Tn regim de studii cu taxa , a doua poate fi
efectuata in regim de studii fara taxa, cu conditia sa fie indeplinite criteriile de
admitere.
Art. 7. (1) Admiterea la stud ii universitare de licenta se face strict in ordinea
descrescatoare a mediilor generale de admitere obtinute de candidati, in limita locurilor
pentru care se organizeaza concursul de admitere, cu respectarea capacitatii de !\)Colarizare
pentru fiecare program de studii.
(2) Mediile generale obtinute de candidati la concu rsu l de admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare , numai in cadrul Universitatii ,,Valahia" din Targovi§te. Media
generala minima de admitere nu poate fi, in niciun caz, mai mica decat 5,00.
Art. 8. (1) Ocuparea locurilor rn regim fara tax a §i a locurilor rn regim cu tax a este
valabila pentru anul I de studiu. Tn conformitate cu Legea nr. 224/2005 pentru
modificarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000, privind
invatamantul universitar §i postuniversitar de stat cu taxa, peste · locurile finantate de la
bugetul de stat, locurile finantate de la bugetul statului se ocupa anual , in functie de
punctele de credit acumulate. Locurile finantate de la bugetul de stat raman disponibi le, in
masura in care studentii care le ocupa , cu exceptia cazurilor sociale , nu Tndeplinesc
criteriile §i standardele de performanta stabilite de Senatul universitar, prevazute i n
contractul individual de finantare a studiilor universitare, incheiat, respectiv prelungit,
anual, intre Universitatea ,,Valahia" din Targovi§te §i student. Locurile ramase disponibile
pot fi ocupate de studentii inscri§i cu taxa, in raport cu gradul de indeplinire a criteriilor §i
standardelor de performanta. stipulate in contractul individual de finantare a studi ilor
universitare.
(2) Candidatii admi§i pe locurile in regim cu taxa beneficiaza de acela§i regim juridic,
avand acelea§i drepturi §i obligatii profesionale cu ale celorlalti studenti , conform
prevederilor legale . Studentii admi§i Tn regim cu taxa pot sa beneficieze de burse §i alte
facilitati sociale finantate de la bugetul de stat, Tn cond itiile prevazute de lege.

II. CONDITllLE SI PROCEDURA DE fNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Art. 9. Tnscrierea candidatilor §i desfa§urarea concursu lui de admitere 2019 va avea lac
Tn doua sesiuni de admitere , organizate Tnaintea inceperii anului universitar 2019-2020,
conform calendarului de admitere prezentat in Anexa 3.
Tn functie de numarul candidatilor Tnscri§i, Comisia centrala de admitere T§i rezerva
dreptul de a modifica graficul desfa§urarii concursului de admitere 2019, anuntand public
acest lucru, Tn timp util.
Art. 10. Studentii de la institutiile de invatamant superior, de stat sau particulare, cu
specializari acreditate sau autorizate, pot sa-§i continue studii le in Universitatea ,,Valahia"
din Targovi§te, prin concurs de admitere, la un program de studiu (specializare) din acela!\)i
domeniu sau dintr-un domeniu apropiat, Tn anii 11-111 (IV) de studiu, in regim cu taxa , peste
numarul de locuri stabilit pentru anul I, cu conditia sa aiba o medie de admitere mai mare
sau eel putin egala cu media ultimului admis pe locu ril e cu taxa la specializarea
rP.snP.r.tiv:"l
Cod document
REGULAMENT REG 30

Regulament de organizare a concursulu i de ,__Pa~./_T_


ot_a~Ip_a~+-5_/_11_ _ _ __,
admitere in ciclul de studii universitare de Data 28.02.2019
licenta pentru anul universitar 2019-2020 Editie/Revizie 1./ Q 1 2 3 4 5

• Studentii din aceasta categorie pot beneficia , pe baza sistemului de credite


transferabile , de recunoa§terea perioadelor de studi i efectuate §i pot fi lnmatriculati
In regim cu taxa In anul de studiu corespunzator examenelor promovate ~i
recunoscute §i examenelor de diferenta, cu respectarea capacitati i de §Colarizare a
anului §i a programului de studiu la care urmeaza sa fie lnmatriculat.
• Studentii declarati admi§i pot trece din regimul cu taxa, In regim de subventie de la
bugetul de stat, numai daca , In anul de studii In care urmeaza sa fie lnmatriculati,
potrivit examenelor recunoscute §i examenelor de diferenta , exista locuri
subventionate, vacantate conform Legii nr. 224/2005 §i Cartei universitare.
• Daca exista locuri vacante In regim de subventie de la bugetul de stat, studentii
declarati admi§i le pot ocupa, prin concurenta cu studentii cu taxa ai Universitatii ,
potrivit actelor normative mentionate.
Art. 11. Studentii Universitatii sau ai altor institutii de lnvatamant superior de stat,
lnmatriculati In anii precedenti pe locuri subventionate de la bugetul de stat, nu se pot
lnscrie la concursul de admitere pentru anul I, pe locurile subventionate de la bugetul de
stat, indiferent de specializarea (domen iul de licenta) la care sunt lnmatriculati §i de
specializarea (domeniul de licenta) la care doresc sa concureze .
Art. 12. Studentii Universitatii, lnmatriculati In anii precedenti pe locurile cu taxa , nu pot
participa la admiterea pe locurile subventionate de la bugetul de stat la aceea§i
specializare (respectiv In cadrul aceluia§i domeniu de licenta) la care sunt lnmatriculati , pe
locuri cu taxa . Ei pot trece, In cadrul aceleia§i specializari , din regimul cu taxa , In regimul
de subventiede la bugetul de stat, In anii superiori de studiu, fara un nou concurs de
admitere, daca exista locuri subventionate, vacantate In anii respectivi, In conditiile
prevazute de Legea nr. 224/2005 §i de Carta universitara.
Art. 13.(1) Pentru a participa la concurs, candidatii vor com pl eta o cerere de lnscriere-
tip In care vor declara, sub semnatura proprie , toate datele solicitate In formularul
respectiv, pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune In completarea cererii de
lnscriere, intentionata sau neintentionata, intra In raspunderea candidatului, acesta
suportand consecintele ce rezulta din erorile sau omisiunile comise.
(2) Tnscrierea la concurs poate fi facuta $i prin completarea on-line a fi$ei de Tnscriere,
cu precizarea ca dosarul, continand documentele pe suport de hartie (In format letric),
trebuie depus la sediile facultatilor, pan a In ultima zi a perioadei de Tnscriere.
(3) Sustinerea interviului pentru dovedirea competentelor lingvistice (proba eliminatorie -
de limba engleza , pentru programul de studii Business administration) pentru candidatii
din afara tarii se poate desfa$ura $i prin intermediul tele/videoconferintei.
Art. 14. (1) Completarea §i semnarea cererii de lnscriere la concursul de admitere
echivaleaza cu recunoa§terea de catre candidati a faptului ca au luat cuno§tinta despre
prevederile prezentului Regulament §i se obliga sa le respecte. Orice contestatie ulterioara
nu se poate raporta decat la aceste prevederi sau la Criteriile generale, aprobate prin
Ordinal Ministrului Educatiei Nationale.
Candidatii vor anexa, la cererea de lnscriere, urmatoarel e documente:
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta I adeverinta eliberata
de institutia de Tnvatamant (pentru candidatii care au promovat examenul de
bacalaureat In sesiunile corespunzatoare anului $COiar curent), In original sau In
copie conform cu originalul;
Cod document
REGULAMENT REG 30

Regulament de organizare a concursulu i de 1-=-~-~~-+-6_/_ 11_ _ _ _-1


admitere in ciclul de studii universitare de 28 .02.20 19
licenta pentru anul universitar 2019-2020 Editie/Revizie 1/ Q 1 2 3 4 5

• foaia matricola, ce cuprinde mediile obtinute de candidati pe parcursul anilor de


liceu , in original sau copie conform cu originalul;
• certificatul de na§tere , in copie conform cu origina lul;
• copie act de identitate;
• adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul §Colar sau de medicul de familie;
• trei fotografii, tip buletin de identitate ;
• chitanta reprezentand achitarea taxei de i nscriere;
• certificat de casatorie, in copie conform cu originalul (daca este cazul) ;
• dosar: plic.
Absolventii de liceu, cu diploma de bacalaureat obtinuta pana In anul 2018 (inclusiv) ,
vor adauga la dosarul de inscriere o declaratie pe proprie raspundere, cu privire la
eventualele studii universitare parcurse $i la reg im ul de finantare a acestora .
Pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile
corespunzatoare anului $COiar 2018-2019 , in baza acordului scris al acestora ,
Universitatea Valahia din Targovi$te se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat
al invatamantului din Romania (SlllR) in vederea preluarii datelor personale $i a
rezultatelor obtinute la bacalaureat ale acestor cand idati, caz i n care nu este necesara
adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant.
(2) Absolventii de invatamant superior cu sau fara diploma de licenta. care doresc sa
urmeze o a doua specializare, vor ata§a la cererea de inscriere documentele prevazute la
alin . (1) §i, in plus:
• diploma de licenta sau diploma echivalenta , in original sau In copie conform cu
originalul (daca este cazul) ;
• foaia matricola sau , dupa caz, suplimentul la diploma .
(3) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic
European §i din Confederatia Elvetiana vor ata§a la cererea de inscriere, in vederea
participarii la concursul de admitere la studiile universitare de licenta, in anul universitar
2019-2020, documentele prevazute la alin . (1) §i , in plus:
- atestatul de recunoa§tere a studiilor, eliberat de CNRED;
-certificatul de competenta lingvistica pentru limba romana .
(4)Adeverinfe/e de recunoa§tere, care sunt eliberate de CNRED cu titlu provizoriu pana
la prezentarea de catre solicitant a diplomei, l§i pierd va labilitatea daca se depa§e§te data
mentionata in cuprinsul adeverintei, pana la care pot fi transmise documentele solicitate.
(S)Atestatul de recunoa9tere a studiilor sau, dupa caz, scrisoarea de acceptare, pe
baza carora un candidat a fost inscris la studii In anii anteriori ; sunt valabile pana la
finalizarea studiilor.
(6) Studentii , care var sa urmeze concomitent o a doua specializare, var ata§a la
cererea de inscriere, pe langa documentele prevazute la alin . (1 ), o declaratie pe propria
raspundere sau o adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, regimul de finantare
a studiilor §i perioada in care au beneficiat de bursa finantata de la buget.
(7) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iulie 2019 pot
prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverin/a eliberata de liceu, In
care se mentioneaza notele probelor sustinute in cadrul examenului de bacalaureat,
media generala a examenului de bacalaureat $i media generala a anilor de studiu
din liceu, termenul de valabilitate ~i faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.
Art. 15. Tn cazul in care un candidat este admis la mai multe specializari pe lac finantat
de la buget, acesta va beneficia de studii gratuite numai la specializarea la care a depus
Cod document

et···· REGULAMENT REG 30

u
. .. ,..."1'!·1 ~1. ~#.0t• .... ~lf"
Regulament de organizare a concursului de
admitere in ciclul de studii universitare de
licenta pentru anul universitar 2019-2020
Pag./Total pag
Data
Editie/Revizie
7/11
28 .02.2019
1_/Q12345

diploma de bacalaureat in original. A doua specializare la care a fost admispoate fi urmata


concomitent numai in regim cu taxa.
Art. 16. Candidatii la domeniul de licenta Teologie vor · prezenta la inscriere
documentele prevazute de art. 14 alin . (1) $i , in plus, acordul scris al Eparhiei de care
apartin !?i al Arhiepiscopiei Targovi!?tei , certificatu l de botez, in original , precum $i
recomandarea preotului parch .
Art. 17. Candidatii la domeniile de licenta Educa/ie fizica $i sport $i Kinetoterapie $i
motricitate speciala vor prezenta la inscriere documentele prevazute de art. 14 alin . (1)
$i, in plus, o adeverinta medicala care sa cuprinda rezultatele examenelor: pulmonar,
RBW §i EKG , precum !?i indicatia medicului "apt pentru efort fizic".
Art 18. (1) Potrivit reglementarilor M. E.N. $i Hotararii Senatului universitar,
Universitatea ,,Valahia" din Targovi~te percepe de la candidati o taxa pentru organizarea ~i
desfa!?urarea concursului de admitere .
(2) Chitanta, reprezentand contravaloarea taxei de inscriere , face parte din
documentele de inscriere la concurs.
(3) Anumite categorii de candidati pot beneficia de reduceri sau scutiri privind plata
taxei de inscriere, conform hotararii Senatului universitar.
(4) Reducerea/scutirea de plata a taxei de inscriere se face numai pe baza actelor
prezentate de candidati, din care rezulta incadrarea acestora Tntr-una din categoriile
beneficiare.
Art. 19. Dupa incheierea perioadei de inscriere nu este permisa modificarea optiunilor
consemnate de candidati pe cererea de inscriere .
Art. 20. Candidatii declarati admi!?i in regim de studii cu taxa vor plati o taxa anuala de
$Colarizare, aprobata de Senatul Universitatii ,,Valahia" din Targovi!?te . Cuantumul taxei de
~colarizare pentru fiecare an de studiu se anunta cu eel putin 15 zile inainte de inceperea
inscrierii la admitere .
Art. 21.· Candidatii pot sa-!?i retraga cererea , in perioada de Tnscriere sau in timpul
concursului, fara a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de inscriere. Aceasta se
returneaza numai persoanelor ale carer cereri sunt respinse de comisia de Tnscriere,
Tntrucat nu Tndeplinesc conditiile de inscriere precizate in acest Regulament.

Ill. ADMITEREA OLIMPICILOR

Art 22. (1) Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut perform ante
recunoscute la olimpiade ~i concursuri ~colare de nivel national !?i international, au
dreptul sa fie inmatriculati , fara concurs de admitere, in limita numarului de locuri finantate
de la bugetul de stat, cu conditia ca inscrierea sa se efectueze la domenii de licenta
corespunzatoare disciplinelor la care au fost distin~i $i sa i ndeplineasca eel putin unul din
urmatoarele criterii:
• au obtinut distinctii la olimpiadele ~colare internationale ~i la concursurile artistice
de nivel continental, mondial sau olimpic, in eel putin unul din ultimii doi ani de
stud ii;
• au obtinut premiul I sau medalia de aur la olimpiadele $COlare nationale , in unul din
ultimii 4 ani de studii.
(2) Olimpicii cu performante recunoscute la concu rsurile internationale sau olimpiadele
~colare internationale pot urma doua specializari din aceea~i facultate sau din facu ltati
Cod document
REGULAMENT REG 30

Regulament de organizare a concursului de 1--~----'---"--1-8_1_


11_ _ _ _--1
admitere in ciclul de studii universitare de 28 02.2019
licenta pentru anul universitar 2019-2020 Editie/Revizie ~j Q1 2 3 4 5

sau institutii de Tnvatamant diferite, conform Hotararii Guvernului nr. 1004/2002, pe lac
finantat de la bugetul de stat.
(3) Candidatii , care au obtinut performantele mentionate la alin. (1) pe timpul studiilor
liceale, beneficiaza de facilitatile specificate, Tntr-o perioada de maxim 3 ani de la
absolvirea liceului , pe baza prezentarii la Tnscriere a diplomei · care atesta obtinerea
distinctiei, Tn original ~i copie.
Art 23. (1) La domeniul de licenta Educatie fizica ~i sport, absolventii de liceu care
au obtinut diploma de bacalaureat au dreptul sa fie inmatricula/i fara concurs de
admitere, Tn limita numarului de locuri finantate de la bugetul de stat, cu conditia sa fi
realizat celputin una din urmatoarele performante sportive:
• locurile I, 11, Ill la Jocurile Olimpice ~i Campionatele Mondiale, Tn unul din ultimii patru
ani de studii ;
• locurile I, II §i Ill la Campionatele Europene (seniori , tineret, ju niori), Tn unul din ultimii
doi ani de stud ii;
• calificarea la jocurile sportive (seniori, tineret, jun iori) Tn turneele finale ale Jocurilor
Olimpice, Campionatelor Mondiale §i Campionatelor Europene, Tntr-o perioada de
maximum 3 ani de la finalizarea studiilor liceale;
• performante recunoscute la concursuri sportive nationale sau pe grupe de tari, cu
conditia sa fi obtinut premiile I, II sau Ill - la concursurile sportive la nivel, Tn eel putin unul
din ultimii doi ani de §Colarizare.
Competitiile sau concursurile sportive la care s-au obtinut una din performantele
mentionate anterior se refera doar la sporturi olimpice.
Confirmarea performantelor sportive mentionate anterior se face de catre federatiile
sportive de specialitate, pe baza solicitarilor scrise ale cand idatilor. Documentul obtinut se
depune Tn original Tn dosarul de concurs al candidatului.
(2) Universitatea ,,Valahia" din Targovi§te va rezerva, Tn prealabil, cu aprobarea
Senatului universitar, un numar de 10 locuri subventionate de la bugetul de stat
pentru acesti candidati.
(3) Tn cazul In care numarul solicitarilor este mai mare decat numarul locurilor
rezervate, departajarea candidatilor Tn cauza se va face Tn functie de performanta obtinuta ,
Tn urmatoarea ordine de preferinta:
• locurile I, 11 , Ill la Jocurile Olimpice;
• locurile I, II, Ill la Campionatele Mondiale;
• locurile I, II, Ill la Campionatele Europene;
• locurile I, II, Ill la Jocurile Balcanice;
• locurile I, II, Ill la Campionatele Nationale, organizate ~i recunoscute de
ministerul/agentia/directia, cu sprjinul federatiilor sportive de specialitate, pentru
seniori, tineret, juniori I §i II.
(4) Candidatii, care au obtinut performantele mentionate la alin. (1) pe timpul
studiilor liceale, beneficiaza de facilitatile specificate, Tntr-o perioada de maxim 3 ani de la
absolvirea liceului, pe baza prezentarii la Tnscriere a diplomei care atesta obtinerea
distinctiei, Tn original §i copie .

IV. ORGANIZAREA SI DESFA$URAREA PROBELOR DE CONCURS

Art. 24. La programele de licenta Muzica din cadrul Facultatii de $tiinte §i Arte,
Educa/ie fizica $i sportiva ~i Kinetoterapie ~; motricitate speciala din cadrul Facultatii
Cod document
REGULAMENT REG 30

Regulament de organizare a concursului de 1---"-----'--""-+-9-1_11_ _ _ _-1


admitere in ciclul de studii universitare de 2 s .o2.2019
licenta pentru anul universitar 2019-2020 Edi!ie/Revizie 11 Q 1 2 3 4 5

de $tiinte Umaniste, Teologie ortodoxa pastorala ~i Pedagogia invafamantului primar


!ji pre!jcolar din cadrul Facultatii de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei , admiterea
candidatilor se face pe baza sustinerii unor probe de concurs (Anexa 2).
Art. 25. (1) Candidatii lnscri§i la Facultatea de Teologie Ortodoxa §i $tiintele
Educatiei, programul de licenta Teologie ortodoxa pastorala vor sustine urmatoarele
probe eliminatorii:
a) examenul psihologic;
b) verificarea aptitudinilor muzicale (candidatul va fi notat cu Admis/Respins) (Anexa 2).
(2) Candidatii lnscri§i la Facultatea de Teologie Ortodoxa §i $tiintele Educatiei,
programul de licenta Pedagogia invafamantului primar !ji pre!jcolar vor sustine o
proba orala eliminatorie (candidatul va fi notat cu Admis/Respins), care consta lntr-un
interviu motivational (comunicare, auz muzical) (Anexa 2).
Art. 26. Programul de desfa§urare a probelor de concurs se afi§eaza, eel mai tarziu, Tn
preziua lnceperii acestora, iar rezultatele se comunica In ziua sustinerii lor.
Art. 27. La intrarea Tn sala/pe terenurile sportive :;;i pe parcursul desfa:;;urarii probelor
orale ~i scrise de concurs, candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate :;;i legitimatia
de concurs , eliberata la Tnscriere.

V. STAB/UREA$/ AFISAREA REZULTATELOR


CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 28. Criteriile, In baza carora se vor stabili rezultatele concursului de


admitere,clasamentul final §i rezultatele candidatilor admi:;;i pe · categorii (IF/ID), sunt
urmatoarele:
a) media generala de admitere, calculata potrivit prevederilor prezentului Regulament;
b) optiunile candidatilor, Tn ordinea Tn care acestea au fast mentionate Tn fi§a de
lnscriere.
Art. 29. Stabilirea rezultatului concursului se face dupa cum urmeaza:
a) Candidatii se repartizeaza In ordinea descrescatoare a mediilor generale de
admitere, pe domenii de licenta §i forme de Tnvatamant (IF/ID), Tn limita numarului
de lo'curi Tn regim de subventie de la bugetul de stat :;;i Tn functie de ordinea
optiunilor facute la Tnscriere;
b) Candidatii neadmi:;;i la primul domeniu vor fi repartizati , prin glisare, Tn ordinea
descrescatoare a mediilor, la eel de-al doilea domeniu pentru care au optat;
c) Candidatii, care au obtinut medii generale de admitere egale cu cea a candidatului
admis pe ultimul loc, vor fi diferentiati, conform criteriilor de departajare prevazute Tn
Anexa 2;
d) Candidatii clasificati dupa ultimul candidat declarat admis pe locurile cu subventie
de la bugetul de stat pot ocupa, Tn ordinea descrescatoare a mediilor, locurile In
regim cu taxa , cu conditia ca media generala obtinuta Tn concurs sa fie minim 5,00.
Art. 30. (1) Rezultatele concursului de admitere, verificate :;;i aprobate de Comisia de
admitere a facultatii , se aduc la cuno:;;tinta celor interesati prin afi:;;area pe domenii de
licenta :;;i pe liste separate, In functie de categoria de locuri (regim de studii fara taxa sau
cu taxa) :;;i de forma de Tnvatamant (IF, ID) la care candidatii au concurat. Rezultatele se
comunica oficial, prin afi:;;area listelor la sediile facultatilor :;;i pe pagina web a
Universitatii, la adresa www.valahia.ro.
Cod document
REGULAMENT REG 30

··g Regulament de organizare a concursului de 1-P_a~-~~--+--10_11_1_ _ _ ___,


admitere in ciclul de studii universitare de 28 .02 .2019
licenta pentru anul universitar 2019-2020 ~./ Q 1 2 3 4 5

(2) Universitatea ,,Valahia" din Targovi§te nu raspunde de corectitudinea informatiilor


obtinute telefonic sau pe alte cai de comunicare. Candidafii au obligafia sa consulte
personal listele cu rezultatele admiterii $i informatiile afi$ate concomitent cu
acestea, referitoare la perioada de incheiere a contractelor de studii.
Art. 31 . Nu se admit contestatii la probele orale sau fi zice .
Art. 32. Candidatii declarati "admi~i" vor fi Tnmatriculati Tn anul I de studiu , Tn baza
rezultatelor concursului de admitere §i a lncheierii contractului de finantare a studiilor,
cusau fara taxa , pentru anul I de studiu 2019-2020, prin decizia . Rectorului Universitatii
,,Valahia" din Targovi§te.
Art. 33. incheierea contractelor de studiu atat pentru candida\ii care au ocupat
locuri finantate de la buget, cat §i locuri in regim cu taxa se face in termenul aprobat
de Senatul Universita\ii ,,Valahia", la secretariatele facultatilor.
Acest termen va fi adus la cuno§tinta candida\jlor odata cu afi§area rezultatelor.
in cazul nerespectarii acestuia, candida\ii pierd locul dobandit, in urma concursului
de admitere, in structura Universitatii ,,Valahia" din Targovi§te.
Art. 34. Candidatii care au obtinut, la concu rsul de admitere , o medie minima de
admitere de 5,00, dar nu au fost declarati "admi§i" la domeniul de licenta la care s-au
Tnscris, pot fi redistribuiti la domeniile de licenta din aceea§i facultate , respectiv lntre
facultati , la nivelul universitatii, corespunzator solicita ri lor cand idatilor la admitere, In lim ita
locurilor ramase neocupate.
Art. 35. Actele candidatilor declarati "respin§i" se restituie in mod gratuit, la cerere, pe
baza legitimatiei de concurs §i , respectiv , a actelor de identitate, de catre secretariatele
facultatilor, dupa afi§area rezultatelor finale , In eel mult 48 ore. Candidatii respinsi sau care
nu s-au lnmatriculat au obligatia sa-si ridice actele de la dosar, In termen de eel mult 3 luni
de la Tncheierea concursului de admitere.Dupa expirarea acestui termen, Universitatea
,,Valahia" din Targovi§te i$i dec/ina orice responsabilitate in ceea ce prive$te actele
neridicate.

VI. DISPOZITll FINALE $1 TRANZITORll

Art. 36. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru com isii le de
admitere ale facultatilor §i se aduc la cuno§tinta cand idatilor, prin afi§are pe pagina web a
Universitatii , precum ~i la avizier.
Art. 37. (1) La nivelul fiecarei facultati . va functiona o Comisie de admitere, condusa
de catre Decanul facultatii §i aprobata de Rectorul Universitatii ,,Valahia" din Targovi§te.
Comisia de admitere, organizata la nivelul facultati i, poarta Tntreaga raspundere privind
desfa§urarea concursului de admitere Tn facultatea respectiva, Tn conformitate cu
prevederile prezentului regulament, de la Tnscri erea candidatilor, pana la rezolvarea
contestatiilor §i afi§area rezultatelor finale . ·
(2) Comisiile de admitere au obligatia sa transm ita catre Comisia centrala eventualele
situatii neprevazute, care apar ~i sa le solutioneze , Tn colaborare cu aceasta.
Art. 38. Comisia centrala de admitere va mentine comunicarea cu presa ~i cu celelalte
mijloace de informare.
Cod document
REGULAMENT REG 30

--""----'----"'---+---11_11_1_ _ _~
Regulament de organizare a concursului de .__Pa
admitere in ciclul de studii universitare de 28 02 .2019
licenta pentru anul universitar 2019-2020 Editie/Revizie 1_/ Q 1 2 3 4 5

Art. 39.' i n situatia in care, i n urma verificari i dosarelor depuse de candidati de catre
Comisia de verificare, ce functioneaza la nivelul fiecarei facultati, se constata
neindeplinirea conditiilor legale de participare la concurs , Comisia de admitere a facultatii
i~ i rezerva dreptul de a elimina din concurs cand idatii i n cauza.
Art. 40. Universitatea nu raspunde de erorile de i nscriere sau de calcul din
documentele oficiale (diplome, etc.) ~i nici de erorile de completare comise de candidati in
fi~ele de inscriere.
Art. 41. Candidatii admi~i/inmatriculati nu au dreptul la transfer in primul an de studii ,
chiar daca sunt !?Colarizati (la doua specializari) in doua centre universitare diferite. De
asemenea , nu este permisa intreruperea studiilor in anu l I. ·
Art. 42. Candidati i admi!?i, care au vizat o specializare ce nu poate fi organizata , ca
efect al prevederilor art. 2 alin. (3) din prezentul regu lament, pot sa opteze pentru oricare
alt program de stud iu din Universitate , dintre ce le care intrunesc conditiile de a fi
organizate !?i la care criteriile de admitere sunt identice, fara a se depa!?i numarul maxim
de studenti, care pot fi !?Colarizati la acesta !?i cu pastrarea regimului de studiu dobandit
prin examenul de admitere. Nu Ii se restituie taxa de inscriere candidatilor care nu se
reorienteaz~ catre o alta specializare.
Art. 43. Locurile ramase libere dupa finalizarea celei de-a doua sesiuni de admitere se
gestioneaza la nivel institutional de catre Senatul universitar, in baza propunerii inaintate
de Consi/iul de Administratie.
Art. 44. Validarea rezultatelor admiterii de catre Senatul Universitatii se realizeaza o
singura data, la finalul celei de-a doua sesiuni de admitere .
Art. 45. Prezentul Regulament poate suferi completari sau modificari, generate de
reglementari ulterioare ale Ministerului Educatiei Nationale ori ale Senatului universitar.
Art. 46. Prezentul Regulament a fost avizat de catre Consiliul de Administratie al
Universitatii ,,Valahia" din Targovi~te in data de 11.02.2019, a . fost aprobat de catre
Senatul Universitatii ,,Valahia" din Targovi~tein data de 28.02 .2019 !?i intra in vigoare de la
data aprobarii sale.
Anexa 1.

MINISTERUL EDU CA TIE! NATIONALE


UNIVE RSITATEA "VALAHIA" din TARGOV ISTE
RECTORAT
Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targovi~te, Romania
Tel: +40-245-206101; Fax: +40-245-217692/2 11809
rector~!@y£illbi_~,s.Q ; ~~~rn.,_vala h ia. rn

CRITERII DE ADMITERE ~I DEPARTAJARE A CANDIDATILOR


iNSCRI~I LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII
UNIVERSITARE DE LICENTA- ZI / iNVATAMANT LA DISTANTA

,.., SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2019 -

Nr.
crt.
Domeniul de
licent{t
I Probe de concurs ~i criterii de admitere Criterii de deµartajare

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


I MANAGEMENT I. Nota obtinuta la proba scri sa In
EXAMEN DE ADMITERE: cadrul examenului de bacalaureat
2 Contabilitate Media de admitere a candidatilor ln scri ~ i la disciplina Limba $i literatura
.., este constituita din: romana
.) Finante 2. Nota obtinuta la proba scri sa In
4 Marketing - Media examenului de bacalaureat - pondere cadrul examenului de baca laureat
100% la disciplina specifica profilului
Administrarea (proba a II-a)
5
afacerilor
PROBA ELIMINATORIE
Dovedirea cornpetentelor lingvi stice (lirnba
engleza):
- certificat de atestare a cunoa$terii limbii
engleze, eliberat de catre o institutie
I. Media generala a ani lor de
recunoscuta de MEN.
Business studiu din liceu;
- sustinerea (gratuita) a unui test de limba
6 administration
engleza, notat cu ,,adrnis/respins".
2. Nota obtinuta la proba scrisa
(in li~ba engleza) (proba I) In cadrul exarnenului de
bacalaureat
EXAMEN DE ADMITERE:
Media de admitere a candidatilor lnscri$i
este constituita din:
• Media exarnenului de bacalaureat -
pondere I 00%.

. . . .. . . . . fii'Ll!!T..IZEl!t_ _ _ _ __

~ IE P
~ l: UA tn'itituli<>n<'ll F.v<'llu<:11ion Proq1Jm111e
- YVWW ('U.) tJ1~ !lt' p
Anexa 1.

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE


I Dre pt I. Nota obtinuta la proba scrisa 'in
EXAMEN DE ADMITERE: cadrul examenului de bacalaureat
Media de admitere a candidatilor lnscri~i la disciplina Limba ~i literatura
este constituita din: roman a
Stiinte
2 - Media examenului de bacalaureat - pondere 2. Nota obtinuta la proba scrisa In
administrative
100% cadrul examenul ui de bacalaureat
la disciplina specifica profilului
(proba a II-a)

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, LITERE SI COMUNICARE


LIMBA SI I. Nota obtinuta la proba scrisa In
I
LITERATURA EXAMEN DE ADMITERE: cadrul examenului de bacalaureat
STIINTE Media de admitere a candidatilor 'inscri~i la disciplina Limba ~i literatura
2 este constituita din: roman a
POLITI CE
- Media examenului de bacalaureat - 2. Nota obtinuta la proba scrisa In
STIINTE ALE pondere I 00% cadrul examenului de bacalaureat
3 la disciplina specifica profilului
COMUNICARII
(proba a II-a)

F ACUL T ATEA DE STIINTE UMANISTE


I. Nota obtinuta la proba scrisa In
I lstorie EXAMEN DE ADMITERE: cadrul examenului de bacalaureat
Media de admitere a candidatilor lnscri~i la disciplina Limba ~i literatura
este constituita din: roman a
- Media examenului de bacalaureat - pondere 2. Nota obtinuta la proba scrisa In
2 GEOGRAFIE 100% cadrul examenu lui de bacalaureat
la disciplina specifica profilului
(proba a II-a)
EXAMEN DE ADMITERE I. Nata la traseul aplicativ
Traseu aplicativ: barem cu note. 2. Nota obtinuta la proba scrisa In
EDUCATIE cadi·ul examenu lui de bacalaureat
3
FIZICA SI SPORT
Media de admitere este constituita din: la disciplina Limba ~i literatura
- Nota la proba de traseu aplicativ - roman a
pondere 70%; 3. Nota obtinuta la proba scrisa In
- Media examenului de bacalaureat - cadrul examenului de bacalaureat
4 KINETOTERAPIE
pondere 30% la disciplina specifica profilului
(proba a II-a)

. . : .-...
: li'L'\11:.ID•IT--11!>!-0IO_ _ _...

~ IEP
_,,,....,__, t.UA.fn\lilution Al f'-'llh•ution Pr<>qrJmn 1c
- w ......... w(;ui.l t;..,~:it •p
Anexa 1.

FACULTATEA DE STIINTE SI ARTE


PROBA ELIMINATORIE
I. Instrument sau Canto - proba practica -
I. Nota ob\inuta de candidat la
(Admis/Respins)
proba de auz muzical ~i solfegi u
PROBE DE CONCURS
la prima vedere (cu analiza);
Media de admitere a candida\ilor 'inscri~i
I Muzica 2. Nota obtinuta la proba scrisa 'in
este constituita din:
cadrul examenului de bacalaureat
I. Auz muzical ~i solfegiu la prima vedere
la disciplina Limba ~i literatura
(cu analiza)- oral - pondere 70%
roman a
2. Media examenului de bacalaureat -
pondere 30%.
I. Nota ob\inuta la proba scrisa In
cadrul examenului de bacalaureat
EXAMEN DE ADMITERE
2 la disciplina specifica profilului
Matematica Media de admitere a candida\ilor 'inscri~i
(proba a II-a)
este constituita din:
2. Nota obtinuta la proba scrisa In
- Media examenului de bacalaureat -
cadrul examenului de bacalaureat
,., pondere 100%
.) Chimie la disciplina Limba ~i literatura
roman a

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA ~I ~TIINTELE EDUCATIEI


EXAMEN DE ADMITERE
A. PROBA ELIMINATORIE
I. - examen psihologic
2.- verificarea aptitudinilor muzicale
(Admis/Respins)
I Teologie
B. Media de admitere a candidatilor I. Nota obtinuta la proba scrisa
'inscri~i este constituita din: 2. Media examenului de
- examen scris - pondere 50% bacalaureat
- Media examenului de bacalaureat -
pondere 50%,
EXAMEN DE ADMITERE
I. Nota obtinuta la proba scrisa In
A. PRO BA ELIMINATORIE (admis I
cadrul examenului de bacalaureat
respins) - examen oral - interviu
la disciplina Limba ~i literatura
motivational (comunicare, auz muzical).
~tiinte ale romana
2. B. Media de admitere a candidatilor
Educatiei 2. Nota obtinuta la proba scrisa In
'inscri~i (dupa ce sunt decl arat i admi~i
cadrul examenului de bacalaureat
la proba eliminatorie) este constituita din:
la disciplina specifica profilului
- Media examenului de bacalaureat -
(proba a II-a)
pondere 100%

Q,
.......... _ _ _ _ _ __
!
i
'
l
.
1
~
E
l
1
'
~ IEP
,,........._,, EUA ln'ititutiont<I fvt<iu,ition Proqr.:.tmm~
(mtd de lnm:dcrc ridi ca1

- YYV-.:Wi'.l;.\t)~,'H>p
Anexa 1.

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC~., ELECTRONICA SI TEHNOLOGIA


INFORMATIEI

I Ingineria sistemelor
1. Nota obtinuta la proba scri sa 'in
EXAMEN DE ADMITERE cadrul examenului de bacalaureat
lnginerie
Media de admitere a candidatilor 'inscri~i la disciplina specifica profilului
electronica, este constituita din:
2 telecomunicatii ~i (proba a 11-a)
- Media examenului de bacalaureat - pondere 2. Nota obtinuta la proba scrisa 'in
tehnologii 100%
informationale cadrul examenului de bacalaureat
la disciplina Limba ~i literatura
3 lnginerje energetica roman a
4 lnginerie electrica

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA


I. Nota obtinuta la proba scrisa 'i n
1 lngineria EXAMEN DE ADMITERE cadrul examenului de bacalaureat
materialelor Media de admitere a candidatilor 'inscri~i la disciplina specifica profilului
este constituita din: (proba a II-a)
- Media examenului de bacalaureat - pondere 2. Nota obtinuta la proba scrisa 'in
2 lnginerie mecanica 100% cadrul examenului de bacalaureat
la disciplina Limba ~i literatura
romana

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI SI STIINTA ALIMENTELOR


1 lngineria mediului 1. Nota obtinuta la proba scrisa 'in
lngineria produselor cadrul examenului de bacalaureat
2 EXAMEN DE ADMITERE la disciplina specifica profilului
alimentare
Media de admitere a candidatilor 'inscri~i (proba a II-a)
3 Inginerie chimica este constituita din: 2. Nota obtinuta la proba scrisa In
- Media examenului de bacalaureat - pondere cadrul examenului de bacalaureat
4 Agronomie 100% la di sciplina Limba ~i literatura
roman a

FACULTATEA DE STIINTE SI INGINERIE


I. Nota obtinuta la proba scrisa 'in
Administrarea
I cadrul examenului de bacalaureat
afacerilor
EXAMEN DE ADMITERE la disciplina Limba ~i literatura
Media de admitere a candidatilor 'inscri~i roman a
este constituita din: 2. Nota obtinuta la proba scrisa 'in
2
~tiinte administrative - Media examenului de bacalaureat - pondere cadrul examenului de bacalaureat
100% la disciplina specifica profilului
(proba a II-a)
EXAMEN DE ADMITERE 1. Nota obtinuta la proba scrisa In
3 Agronomie Media de admitere a candidatilor lnscri~i cadrul examenului de bacalaureat
este constituita din: la disciplina specifica profilului
- Media examenului de bacalaureat - pondere (proba a 11-a)
100% 2. Nota obtinuta la proba scrisa 'in
4 Ingineria sistemelor cadrul examenului de bacalaureat
la disciplina Limba ~i Iiteratura
rom ana
COMISIA CENTRALA DE ADMITERE -
.;:,,,,,... l>'Llt'Lfil!nlllSllll. . . . . . . . . . . . . . .. .

~ IEP
~ HJA-ln'.'llil11tlonnl f:W,ll1<.1t!on Proqr-lmmc
- 'WWW , ('u.) b l.:' .'it•p
Anexa 2

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVI~TE
RECTORAT
Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Targovi~te, Romania
Tel: +40-245-206101; Fax: +40-245-217692/211809
rectoratrcV, valahia. ro; www.valahia.ro

DOMENII DE LICENTA
'
CARE PREVAD PROBE ELIMINATORII
PENTRU ADMITEREA
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA (ZI)
IN ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

Nr. Domeniul de
Facultatea Durata studiilor Probe de concurs
crt licenta
0 1 2 3 4

EXAMEN DE ADMITERE:
PROBA ELIMINATORIE
I. Instrument sau Canto - proba practica -
(Admis/Respins)
PROBE DE CONCURS
STIINTE SI
I. Muzica 3 ani - ZI Media de admitere a candidatilor lnscri~i este
ARTE constituita din:
I .Auz muzical ~i solfegiu la prima vedere (cu
analiza) - oral - pondere 70%
2.Media examenului de bacalaureat - pondere
30%.

EXAMEN DE ADMITERE
Traseu aplicativ: barem cu note.
EDU CATIE
STIINTE FIZICA SI Media de admitere este constituitii din:
2. 3 ani-ZI
UMANISTE SPORT I - Nota la proba de traseu aplicativ - pondere
Kinetoterapie 70%;
- Media examenului de bacalaureat - pondere
30%

.....- - - : . l~ll.iJ'';;lll- - - - - -
~ I EP
~ t:UI\ lns.tilutiona! Fvah>..ttion Proqr~1n1mp
- W'i.'V\v.eu<'t l>~•.'ul'p
Anexa 2

Nr. Domeniul de
Facultatea Durata studiilor Probe de concurs
crt Iicenta
0 1 2 3 4
EXAMEN DE ADMITERE
a.Probii eliminatorie
- examen psi ho logic
-verificarea aptitudinilor muzicale (candidatul va
ti notat cu Admis/Respins)
3. 4 ani - ZI b.Media de admitere a candidatilor 'inscri ~i este
TEO LOGIE
constituita din:
- examen de admitere (examen scris - disciplin a
Teologie Dogmatica) - pondere 50%;
- media examenului de bacalaureat - pondere
TEO LOGIE 50%.
ORT-ODOXA
~I ~TIINTELE
EDUCATIEI EXAMEN DE ADMITERE
A. Proba eliminatorie (admis I respins) -
examen oral - interviu motivational
(comunicare, auz muzical).
~TIINTE
4. 3 ani - ZI B. Media de admitere a candidatilor 'inscri ~ i
ALE
(dupa ce sunt declarati admi~i la proba
EDUCATIEI eliminatorie) este constituita din:
- Media examenului de bacalaureat - pondere
100%

EXAMEN DE ADMITERE
A. Proba eliminatorie (admis I respins) -
dovedirea competentelor lingvistice (limba
engleza):
- certificat de atestare a cunoa~terii limbii
engleze, eliberat de catre o institutie recunoscuta
~TIINTE BUSINESS de MEN ...... .. sau ... .....
5. 3 ani - ZI
ECONOMICE ADMINISTR - sustinerea (gratuita) a unui test de limba
ATION engleza.
B. Media de admitere a candidatilor 'inscri~i
(dupa ce sunt declarati admi~i la proba
eliminatorie) este constituita din:
- Media examenului de bacalaureat - pondere
100%

COMISIA CENTRALA DE ADMITERE