Sunteți pe pagina 1din 18

.

QIJ;9JA��
G t11P-tR�, P� �I �(5JrC�TIEt .r'·
(J\ , . _
, ·,. P ENl'.
· RU PRINDEREA ELASTICA A ..
r)'.�P ERETi°Loif b E '.GOMP ARl"IMENTARE;���
m
ar: bE STR0CTtJRA·DE <
I REZISTiENT' A
c: 1

\ll" p ,.clNOICA"flV GP 053-2000>CttO''.!H r ?. '

103
GIIID DE PROIECTARE SI E�ECUTIE PENTRl' PRINDERE..\ INDICA Tl\'
ELASTIC..\..\ PERETILOR DE COi\lP..\RTli\lENT..\RE DE GP 053-2000
STRl CTUR..\ DE REZISTENT. .\

I. DOJ\IENII DE LTILIZARE
I. DOi\lENII DE lJTILIZARE................................................................ 105
Ghidul de fa!ii arc ca scop prczcntarca modului de alciituirc. a
principiilor de c,1lcul, a tchnologici de cxccutie �i a ccrin!clor de calitatc ale
2. TERi\llNOLOGIE ............................................................................... 105
prindcrilor tlexibilc a pcretilor de compartimcntarc realizati din clcmente
3. SOLlJTII CO�STRlJCTI\ E ········�····················································· I 06 autoportante (fa�ii bcton cclular autoclm·izat. pliici de ipsos cu goluri,
' panouri tristrat cu fctc din pliici de ipsos �i miez din poliurctan, etc.) de
clcmcntclc structuralc.
4. PRI CIPII BEi-CALCl.!lL 1$1 PREVEDERI €0NSTRlJGHVE ...... 107
Prindcrilc flcxibilc sunt in cscn!ii prindcri mccaniec uscatc �i
confcrii pcrctilor de compartimcntarc caractcris ici specifice cclor
dcmontabili sau amovibili.
6. CERINTE DE CALITATE ................................................................. 116 Rolul prinderilor flexibilc cstc sii rcd11ca interactiunca inlrc cclc
douii tipuri de clcmentc 'in cazul solicitiirilor datoratc actiunii scismice
7. M:\SlJRI DE PROTECTIA l\tlJl\CII ..................................:·······:····· 116 aqioniind in planul acestora �i totodat,i s,i le 'imbuniitii!cascii comportarca la
actiuni dinamicc pcrpendicularc pc planul lor.
ANEXA I - Comentarii priYi�d calculul la �oc al panoului cu prinderi Principalclc domcnii de utilizarc ale prindcrilor tlexibilc intrc
flexibile ...................................................................................................... I 17 pcrctii de compaiiimcntare �i clcmentelc structuralc sunt la:
- cliidiri de locuit socia -administrative cu strnctura de rezistcntii
. , 11irnu<l uib; ,o .�nl : 111nl flcxibilii cadre de bcton an11a9 cu pcrcti de compatiimcntarc autoportan!i;
PLAN�E l-9 ...... .................................................................................. I_?7 - cliidiri cu altc destinatii cu structuri di,-crsc cu patiiu tlcxibil, in
\'Cdcrca imbuniitiitirii compotiiirii pcrc!ilor de compaiiimentarc a accstora la
ac!iuni dinamicc (vibratii �ocuri).
In ancxa, estc prczcntat un cxcmplu de calcul al unor prinderi
tlcxibilc pcntru pcre!i de compatiimcntare rcalizati din fa�ii de b.c.a.

2. TERMINOLOGIE

Prinderi .flexibile sistcme de legiiturii 'intrc clcmentclc


ncstructuralc �i ccle structuralc care asigurii transmitcrca 'inciirciirilor
gravitationalc dar care limitcazii interactiunca 'intre acestea 'in cazul
solicitiirilor dinamice (in special orizontalc actionand in planul peretclui).

104 105