Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Unitatea principală de învățare: Melodia


Unitatea secundară de învățare: Mersul melodic al cântecelor. Tehnică instrumentală
Nr. de ore alocat: 2
Perioada: săptămânile XV-XVI
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
1.  Mersul melodic 1.1 exerciții de definire a melodiei ca ansamblu de sunete cu  conversația, explicația, 1  observarea
al cântecelor 1.2 înălțimi și durate diferite, creată după reguli componistice exercițiul melodic, exercițiul de 17.01 sistematică
1.7 și care apare în cântecele vocale și instrumentale; creație S15  conversația de
*2.8 exerciții de identificare în cadrul melodiilor  activitate frontală, verificare
învățate/interpretate sau audiate a mersului melodic: individuală  temă de lucru
-cu aceeași înălțime (sunet repetat);  mijloace audio în clasă
-ascendent treptat și prin salt;  cântece și audiții, versuri de  temă pentru
-descendent treptat și prin salt; sprijin acasă
-mixt (șerpuit);
fredonarea unor melodii/fragmente de melodii care
cuprind fiecare câte un tip de mers melodic și
reprezentarea prin mișcări ale mâinii a mersului melodic;
*compunerea spontană a unui fragment muzical, după
un text dat sau fără text, cu unul dintre tipurile de mers
melodic enunțate;
2.  Deprinderi de 1.1 exerciții de identificare a unor elemente componente  conversația, explicația, 1  idem 1
tehnică 1.4 ale unui instrument muzical (orgă); compoziția, exercițiul melodic, 24.01
instrumentală 2.2 exerciții de identificare a elementelor muzicale ce pot exercițiul de creație S16
2.4 fi reproduse prin mișcarea degetelor pe clape;  activitate frontală,
*2.8 exerciții teoretice și practice de tehnică instrumentală; individuală
exerciții de interpretare instrumentală a scăriă  mijloace audio, orgă pe
muzicale și a unor melodii/fragmente muzicale cu o linie baterii
melodică simplă;  cântece și audiții
exerciții de intonare a unor cântece, însoțită de
mișcări ritmice ale brațului drept;
compunerea instrumentală a unui scurt fragment
muzical, cu o linie melodică simplă, după modelul dat de
învățător;
audiție: fragmente din simfonia „Cocoșul”, de Joseph
Haydn;
Unitatea principală de învățare: Melodia
Unitatea secundară de învățare: Înălțimea sunetelor muzicale
Nr. de ore alocat: 4
Perioada: săptămânile XVII-XX
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
1.  Sunetul si 1.1 exerciții de tehnică vocală;  demonstrația, explicația, 1  observarea
nota SOL-MI 1.3 exerciții pentru sesizarea intervalului primar de exercițiul 31.01 sistematică
1.4 secundă într-un fragment muzical reprezentativ;  activitate frontală, S17  completarea unor
2.1 exerciții practice de sesizare și marcare a înălțimii individuală dialoguri incomplete
2.2 sunetelor muzicale SOL-MI pe scărița muzicală;  camerton (diapazon), planșe,  munca
2.4 exerciții de scriere pe portativ a notelor SOL-MI cu scărița muzicală, instrumente independentă în clasă
2.5 durate diferite; muzicale
2.6 exerciții de intonare a intervalului SOL-MI, în urcare  Cântece propuse:
2.7 și în coborâre, cu durate diferute; - „Voi i-ati
2.8 învățarea unor cântece și jocuri muzicale, însoțite de
mișcări specifice; ascultat
transcrierea unor fragmente/cântece; vreodată?” Gh.
exerciții de citire melodică;
exercițiu-dicteu: un fragment muzical scurt (două
Dumitrescu
măsuri); - „Călutul” A. M.
asocierea poziției mâinii pe instrument cu sunetele Ionescu
SOL-MI;
improvizația melodică pe o temă dată; - „Împreună să
improvizația melodică la text dat sau creat (două jucăm” (d.f.c.)
măsuri).
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
2.  Sunetul si 1.1 exprimarea deprinderii de cântare în colectiv și tehnică  conversația euristică, 1  probă orală
nota LA – DO 1.3 vocală; demonstrația, exercițiul 07.02  probă practică
1.4 cântarea în colectiv a unor cântece selectate din  activitate frontală, S18  munca
2.1 repertoriul clasei cu tactarea măsurii binare; individuală independentă în clasă
2.2 sesizarea înălțimii sunetului LA într-un scurt fragment  camerton, planșe  temă pentru acasă
2.4 muzical (două măsuri) comparativ cu sunetele învățate și  Cântece propuse:  conversația de
2.5 localizarea intuitivă a notei pe portativ; - „De ziua verificare
2.6 exerciții grafice de scriere a notelor pe portativ, în  auto-coevaluare
2.7 durate variate; mamei” – Gh.
2.8 solfegierea (ritmică, melodică, ritmico-melodică) a Dăncus
unor cântece simple: 3 sunete;
exerciții de sesizare a sunetului DO2 și a locului
- „Cărăbus,
corespunzător notei pe portativ; cărăbus” – G.
scrierea notei DO2 pe portativ în durate variate; Breazul
copiere/transcriere, de fragmente muzicale/cântece;
exerciții de intonare pe grupe a unor fragmente - „Ariciul” –
muzicale cuprinzând notele SOL-LA-MI-DO2 – d.f.c.
ascendent, descendent;
exerciții de dictare a sunetelor (notelor) învățate pentru - „Dirijorul DO”
fixarea poziției corespunzătoare notei pe portativ; – A. M. Ionescu
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
3.  Sunetul si 1.1 exerciții de sesizare a sunetulor RE-FA și a locului  conversația euristică, 1  munca
nota RE – FA 1.3 corespunzător notei pe portativ; demonstrația 14.02 independentă în clasă
1.4 scrierea notelor RE-FA pe portativ în durate variate;  activitate frontală, S19  probă orală
2.1 copiere/transcriere, de fragmente muzicale/cântece; individuală  probă practică
2.2 exerciții de intonare pe grupe a unor fragmente  Cântece propuse:  auto-coevaluare
2.4 muzicale cuprinzând notele SOL-LA-MI-DO2-RE-FA – - „Iepurasii”***  temă pentru acasă
2.5 ascendent, descendent;  conversația de
2.6 exerciții de dictare a sunetelor (notelor) învățate pentru - „Măi, verificare
2.7 fixarea poziției corespunzătoare notei pe portativ; curcane” – d.f.c.
2.8 asocierea poziției mâinii pe instrument cu sunetul;
redarea instrumentală (elev, cadru didactic) a
- „Mos Gerilă” –
cântecelor învățate vocal, în limita sunetelor cunoascute; Petre Tipordei
exerciții de citire ritmică, melodică, ritmico-melodică; - „Perisorul”
- „Tesătoarele”
– d.f.c.
- „Trenul” – C.
Meres
-„Tara mea” – D.
G. Kiriac
4.  Evaluare 1 
21.02
S20
Unitatea secundară de învățare: Structură, construcție a melodiei. Scriere prescurtată
Nr. de ore alocat: 3
Perioada: săptămânile XXI-XXIII
Nr. Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. ore
Data
Săpt.
1.  Structura 1.2 exerciții de sesizare a  explicația, observarea, 1  observarea sistematică
cântecelor (strofă, vers, 1.3 asemănărilor/deosebirilor dintre diferite instruirea prin radio, jocul 28.02  autoevaluarea
rând melodic, refren) 1.5 fragmente muzicale, a repetiției și a variației didactic S21  coevaluarea
1.6 melodice;  activitate frontală,
2.1 cântare corectă cu dinamică și tempo individuală
2.2 adecvate;  Cântece din repertoriul
2.6 alegerea și motivarea interpretării unor clasei:
2.8 cântece după modalitatea de construcție; - „Pitpalacul”
sesizarea în audiere/cântare și familiarizarea
cu strofa, refrenul, versul cântecului; (N. Oancea)
modalități variate de interpretare: vocală, - „Răsună
vocal-instrumentală, instrumentală;
improvizația melodică la text dat prin
codrul” (Ioan
continuarea melodiei; D. Chirescu)
- „Albina si
florile”
(Camelia
Graur)
 Audiție muzicală:
- Sabin
Drăgoi:
„Divertismen
t rustic”
Nr. Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. ore
Data
Săpt.
- melodii
populare
interpretate
vocal-
instrumental
2.  Elemente de 1.1 identificarea cântecelor după melodia  explicația, demonstrația, 1  lucrările practice
constructie a melodiei 1.4 receptată auditiv (după refren sau primul vers al exercițiul, jocul didactic 07.03  temă pentru acasă
(început, dezvoltare, 1.5 strofei);  activitate frontală, S22  munca independentă în
sfârsit melodic) 1.6 audierea unei melodii de factură variată cu individuală clasăcompletarea unor
1.7 sesizarea elementelor specifice temei;  camerton, aparat audio- dialoguri incomplete
2.1 identificarea prezenței/absenței elementelor video  evaluarea orală cu suport
2.2 de construcție a melodiei: început, sfârșit,  Cântece din repertoriul vizual
2.3 repetiții; clasei, alte cântece  conversația de verificare
2.4 realizarea corespondenței între conținutul de specifice din zonă
2.5 idei și caracterul melodiei;  Audiție muzicală: piese
2.6 clasificarea tematică și compararea folclorice
2.8 interpretării variate a cântecelor din repertoriu;
acompanierea simultană (ritm, metru) a
cântecelor cu maracasurile, corpul ca obiect
sonor etc.;
redarea subiectivă, vocală sau instrumentală
a componentelor unui cântec;
improvizații realizate pe un text dat, prin
continuarea melodiei (două măsuri);
interpretarea cu „negativ”;
Nr. Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. ore
Data
Săpt.
3.  Scrierea prescurtată 1.1 identificarea semnelor de repetiție și de voltă  idem 6 1  idem 6
a cântecelor. Semnele de 1.3 în cadrul portativului și în fragmentele 14.03
repetitie 2.1 muzicale; S23
 Prima si secunda 2.4 identificarea modalităților de scriere
volta 2.5 prescurtată a cântecelor, a asemănărilor și
2.6 deosebirilor dintre rândurile
melodice/portative;
exerciții de intonare a cântecelor respectând
indicațiile de interpretare și semnele de voltă;
sesizarea schimbărilor ritmico-melodice
dintre două cântece interpretate;
identificarea situațiilor în care se produce
repetarea fragmentului muzical studiat;
audiere fragmente muzicale;
exerciții de copiere a unui cântec/fragment
muzical și plasare corectă a semnelor de voltă;

Unitatea de învățare: Timbrul (culoarea)


Nr. de ore alocat: 3
Perioada: săptămânile XXIV-XXVII
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
1.  Timbrul 1.1 audiție muzicală cu sesizarea varietății timbrelor:  explicația, conversația euristică, 2  observarea
vocal 1.4 timbrul vocal: voci de adulți (de bărbați, de femei), jocul didactic, învățarea prin 21.03 sistematică
 Timbrul 1.5 voci de copii; timbrul instrumental (variate descoperire 28.03  lucrările
instrumental 1.6 instrumente)  activitate frontală, pe grupe, S24- practice
1.7 lectura unor texte; individuală 25
2.2 intuirea componenței constituției unor instrumente  instrumente, mijloace audio-video
2.3 (instrument cu coarde, de suflat);  Cântece propuse:
2.4 joc melodic: „Cine a cântat”; „Câte sunete - cântece din
2.6 auzi?”; „Ghicește instrumentul!”;
2.7 cântarea alternativă sau cu acompaniament repertoriul clasei
2.8 instrumental susținut de către cadrul didactic sau de - alte cântece
elevi;
audiție/vizionare de emisiuni radio, tv., pc.,
specifice zonei
 Audiție muzicală:
spectacole muzicale – înregistrări;
comentarea unor lucrări muzicale și compararea - cântece populare
sunetelor emise variat; (culte)
compunerea scrisă inspirată de conținutul și
caracterul melodiei, de interpretare etc.; interpretate vocal
improvizația melodică etc.; (instrumental);
menuete
accesibile;
- W. A. Mozart:
„Mica Serenadă” –
fragmente
- A. Vivaldi:
„Anotimpurile” –
fragmente
2.  Genuri 1.1 lectură pentru fixarea noțiunilor specifice temei;  conversația, observația, exercițiul 1  observarea
muzicale de 1.2 audierea muzicală a unor menuete accesibile, de  activitate frontală, individuală 18.04 sistematică
factură cultă 1.5 largă popularitate, comparativ cu valsul;  mijloace audio-video S27  conversația de
1.7 audierea comparată a pieselor de factură cultă și a  cântece și audiții verificare
2.4 celor folclorice (hora);  autoevaluarea
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
2.5 dialog dirijat pe tema dată; specifice: menuet,  coevaluarea
2.6 vizionarea unor programe folclorice variate
2.7 (spectacole, festivaluri etc.), înregistrate sau în direct; vals, horă
învățarea unor cântece specifice;
cântarea individuală în modalități variate, cu
dinamica și tempo-ul adecvate;
interpretarea cântecelor însoțite de mișcări
sugerate de gen (pasul de horă);
interpretarea cu acompaniament instrumental sau
cu „negativ”;
exerciții de interpretare individuală;
interpretarea în tempo-ul și nuanțele adecvate;
transcrierea de cântece;

Unitatea de învățare: Elemente de interpretare


Nr. de ore alocat: 7
Perioada: săptămânile XXVIII-XXXIV
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
1.  Nuantele 1.1 audierea unor lucrări interpretate în nuanțe  explicația, exercițiul, activități 1  conversația de
1.2 contrastante: tare-încet; practice 25.04 verificare
2.1 diferențierea în audiție a unor elemente de  activitate frontală, individuală S28  proba orală
2.2 limbaj muzical;  camerton, instrumente, taloane,  observarea
2.3 recunoașterea auditivă a unor sunete de planșe, aparate audio-video sistematică
2.7 intensități diferite (redarea lor);  cântece din  coevaluarea
interpretarea unor cântece (vocal-
instrumentală) în nuanțe variate; repertoriul clasei
compararea interpretării variate a unor cântece adecvate temei;
din repertoriu; motivarea alegerii; clasificarea
tematică a cântecelor;
alte cântece
recunoașterea auditivă-vizuală a termenilor de specifice
nuanță: f=forte; mf=mezzoforte; p=piano și
respectarea semnificației în activitatea de cântare;
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
joc melodic: „Ecoul”;
asocierea cântecelor cu mișcări specifice
termenilor de nuanță;
dialog dirijat pe tema preferințelor muzicale
(audiție selectivă la propunerea învățătorului,
elevilor);
învățarea unor cântece reprezentative pentru
tema dată;
audierea unor lucrări diferite în nuanțe variate;
2.  Tempo 1.3 interpretarea vocal-instrumentală a unor  observația, conversația, 1  probă orală
1.5 cântece în tempo-ul adecvat sau în tempo-uri exercițiul 02.05  autoevaluarea
1.6 dirijate;  activitate frontală, individuală S29  coevaluarea
2.1 audierea unor lucrări de factură diferită în  CD-player, CD-uri
2.3 tempo-uri variate;  cântece
2.4 sesizarea tempo-ului adecvat (lent sau repede)
2.6 și redarea cântecelor în tempo-uri contrastante; cunoscute
recunoașterea în cântec a noțiunilor: (cântece de
allegro=repede, andante=rar; semnificații,
simboluri, locul scrierii;
leagăn, de joc,
interpretarea vocală, instrumentală a unor cântece
lucrări cu caracter diferit cu dinamica și tempo-ul populare, doine,
adecvate;
acompanierea cu jucării muzicale; balade)
învățare/redare a unor cântece specifice
(alternativ, comparativ);
dialog dirijat;
3.  Procedee 1.1 cântarea la unison, sincronizată, cu preluarea  conversația, demonstrația, 1  observarea
armonico-polifonice 1.3 corectă a tonului, semnal de început, poziție și exercițiul 09.05 sistematică
a) Cântarea 1.5 respirație corecte; dicție, frazare și emisii naturale  camerton, pseudoinstru-mente S30  conversația
dialogată 1.6 corecte; muzicale euristică
 b) Cântarea cu 1.7 cântarea în canon, cu și fără acompaniament  Cântece 1  proba orală
ison 2.1 instrumental; 16.05  autoevaluarea
2.2 propuse: S31
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
 c) Cântarea în 2.4 exerciții pentru perfecționarea deprinderilor de - cântece din 1
canon 2.5 cântare individuală; 23.05
redarea fragmentară și integrală a cântecelor repertoriul clasei S32
din repertoriul propus, respectând intonația corectă - „Mierla” –
(20-25 cântece cu ambitusul DO1-DO2;
exerciții de audiție interioară;
cântec popular
cântarea dialogată învățător-elevi;
cântarea cu ison ritmic susținut cu jucării
muzicale, cu bătăi din palme, maracasuri, bețe,
tobițe, trianglu, castagnete ș.a., sau cu propriul
corp;
d) Cântarea cu 1.3 exersarea deprinderilor de tehnică vocală în  conversația, demonstrația, 1  conversația de
acompaniament 1.4 dinamica și tempo-ul adecvat; exercițiul, lucrări practice 30.05 verificare
armonic 1.6 redarea fragmentară/integrală a unor cântece  activitate frontală, individuală S33  completarea unor
2.1 din repertoriul clasei, individual;  instrumente muzicale, dialoguri incomplete
2.2 tactarea intuitivă a metrului binar/ternar cu maracasuri, pseudoinstrumente  temă în clasă
2.4 ambele brațe (audiție);  cântece din  temă pentru acasă
2.5 asocierea poziției mâinii pe instrument (6  coevaluarea
2.6 sunete: la-sol-fa-mi-re-do2); repertoriul clasei:
2.8 redarea instrumentală a cântecelor ce au - „Ana Lugojana”
melodia în limitele sunetelor precizate, a duratelor
de pătrime, optime, doime, doime cu punct, a
– I. Vidu
pauzei de un timp în 2/4 și ¾; - „Concertul” –
interpretarea unor cântece din categoriile Titel
cunoscute cu respectarea conțintutlui de idei și a
caracterului acestora; Constantinescu
cântarea vocală, vocal-instrumentală și
instrumentală;
interpretarea cântecelor cu acompaniament
instrumental susținut de cadrul didactic;
interpretarea vocală cu acompaniamentul
jucăriilor muzicale; aprecierea aportului individual
la cântare;
7.  Evaluare evaluarea cântecelor învățate.  activitate frontală 1  probă orală
06.06
Nr. Detalieri de O.R. Activități de învățare Resurse Nr. Evaluare Observații
crt. conținut ore
Data
Săpt.
S34

Unitatea de învățare: Recapitulare finală


Nr. de ore alocat: 2
Perioada: săptămânile XXXV-XXXVI
Nr. crt. Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore Evaluare Observații
Data
Săpt.
1.  Recapitulare finală conform proiectelor didactice zilnice.  2 
13.06
20.06
S35-36

S-ar putea să vă placă și