Sunteți pe pagina 1din 4

COMUNA RABAGANI

JUDEŢUL BIHOR
CIF 4454980
Localitatea Rabagani, nr. 1, Cod postal 417400
TEL: 0259-324879; FAX: 0259-324879
E-mail: primaria.rabagani@cjbihor.ro
Nr. _________/_________
APROBAT
PRIMAR
Dărăban Alecsandru

CAIET DE SARCINI - Cerintele beneficiarului


în vederea organizării unei proceduri de achiziţie publică – pentru contractarea lucrărilor de
construcţii “Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Răbăgani, judetul Bihor”

INFORMAŢII GENERALE
Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții “Imbunatatirea infrastructurii
rutiere in comuna Răbăgani, judetul Bihor” în cadrul proiectului finanţat prin PNDR Sub
Masura 7.2. - „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scara mică"
Amplasamentul: (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare):
Regiunea Nord-Vest, judetul Bihor, Comuna Răbăgani.
Autoritatea contractantă: COMUNA RĂBĂGANI

I. DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI DE INVESTIŢII


Sursa de finanţare: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în
baza Contractului de finanțare nr. C0720RN0001176050032/28.02.2018 încheiat cu Agenția
Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România.
Durata proiectului: Durata de executie a lucrărilor este de 20 luni de la predarea
amplasamentului.

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI


Obiectul achiziţiei îl constituie execuție lucrări aferente obiectivului de investiții
“Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Răbăgani, judetul Bihor”

ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC – documentaţiei tehnico-economice


Proiectant general: CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

III. DURATA CONTRACTULUI


Lucrările de constructii se vor derula în conformitate cu prevederile proiectului tehnic în
cel mult 12 luni de la data predarii amplasamentului.
CRITERII DE ATRIBUIRE A OFERTELOR
Va fi declarat câştigător ofertantul care are oferta de preţ cea mai mică, urmând criteriul
de atribuire „preţul cel mai scăzut” dintre ofertele declarate admisibile, în condiţiile respectării
tuturor cerinţelor beneficiarului.

IV. ETAPELE PRINCIPALE DE DESFĂŞURARE A CONTRACTULUI


Începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către
beneficiar;
Execuția lucrărilor, conform graficului de eşalonare a lucrărilor folosind materialele cu
caracteristicile precizate în oferta realizată conform documentației tehnico-economica elaborată
de proiectant;
Recepţia lucrărilor conform legislaţiei în vigoare; cu respectarea fazelor determinante
aferente programului de control avizat de ISC.

V. PROPUNEREA TEHNICĂ
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii de execuţie a lucrărilor
cu cerinţele prevăzute în Caietele de sarcini, în listele de cantități, în fisele tehnice si in detaliile
de executie.
Ofertanţii au obligatia de a respecta cerinţele calitative şi cantitative prevăzute în Caietele
de sarcini, în listele de cantitati, în fișele tehnice și în detaliile de execuție realizate de proiectant
care reglementează execuţia lucrărilor.
Propunerea tehnică se va elabora, astfel încat să se ofere posibilitatea verificării
corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si proiectul tehnic.

Propunerea tehnică va conține:


1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) care va descrie:
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea
lucrărilor;
b) resurse (personal și instalații/echipamente)
c) programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări
(deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în
timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în
special:
 lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate,
 activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz (dacă este
inclusă asemenea solicitare în caietul de sarcini);
 secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților
incluse în procesele de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației
specifice corespunzătoare obiectului contractului;
 denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea
punctelor cheie (jaloanele) în execuția contractului;
 drumul critic clar identificat în planificarea activităților, inclusiv prezentarea informațiilor
privind utilizarea resurselor: utilaje, financiare și de recepție la terminarea lucrărilor.
2. Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de
sarcini, inclusiv pentru organizarea de șantier.
3. Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport;
4. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate. Se solicită o garanție de
bună execuție de minim 60 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.
5. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea
verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor
cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi
incidente.
Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată
durata de îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere
în acest sens;
Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se
referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de
la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. În
cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul
desemnat lider.
Informații privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la
condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe
site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

VI. PROPUNEREA FINANCIARĂ


Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului nr. 4.
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare în contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă
sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor
contractuale, precum și marja de profit.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:
- execuţia categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantităţi, întocmirea instrucţiunilor de
întreţinere şi exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului
natural după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor
necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiară va conţine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu
lucrarile executate de asociati, subcontractanti.
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va
conține formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele ofertă;
- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
- fișele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice
- listele cu cantitați de lucrari pentru constructii provizorii organizare de șantier.
- extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport cu valori.

VII. PERIOADA DE GARANŢIE


Perioada de garanţie pentru lucrări este de minim 60 luni de la recepţia la terminarea
lucrarilor.

VIII. ALTE PRECIZĂRI


A.1. Cerintele beneficiarului – fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea
tehnică.
A.2. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura
în care propunerea tehnică şi de calitate se înscrie in caietele de sarcini si cerintele beneficiarului.
Ofertarea cu caracteristici care nu răspund celor prevăzute în Caietele de Sarcini si cerintele
beneficiarului atrage descalificarea ofertantului.
A.3. Prevederile Cerintelor Beneficiarului au caracter obligatoriu şi nu vor exonera
ofertantul câştigător de răspunderea de a asigura calitatea lucrărilor efectuate, prin efectuarea
verificărilor pe care le consideră necesare sau sunt prevăzute în standardele şi normele în
vigoare, privind testarea calităţii lucrărilor.
A.4. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietele
de sarcini, prevalează prevederile caietelor de sarcini.
A.5. Caietele de sarcini intocmite de proiectant, Proiectul tehnic, detaliile de executie
(piese scrise si desenate), fisele tehnice si listele de cantitati ataşate prezentului, din cadrul
documentaţiei tehnico-economice elaborate de proiectantul de specialitate şi vizată de
verificatori atestaţi pentru obiectivul de investiţie: “Imbunatatirea infrastructurii rutiere in
comuna Răbăgani, judetul Bihor”, fac parte integrantă din aceste Cerinte.
A.6. Urmărirea si verificarea executării lucrărilor de interventie se realizează prin
diriginti de santier si responsabilii tehnici cu execuţia, autorizati conform legislatiei în vigoare.
A.7. Situatiile de lucrari vor fi intocmite, respectand legislatia in vigoare. Acestea se vor
depune la sediul beneficiarului spre decontare numai dupa semnarea lor si de catre reprezentantul
legal al beneficiarului si de catre dirigintele de santier.

Întocmit,
Responsabil achiziții publice