Sunteți pe pagina 1din 6
Jif) [)3ce205 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Rujan lon Cristinel. aviind functia de seeretar general in eadrul Ministerului Tineretului si Sportului, cunosednd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii declar pe propria rispundere ci impreund cu familia” dein urmatoarel 1) Prin familie se injelege soqul/sotia si copii aflayi tn intretinerea acestora 1. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari ‘Adresa sau ar Cotas | Modul de es siecah Categoria’ Suprafata] Carte_| dobindire Titularal! 30% Rujan Adina 3 2014 593 | 30% | cumparare |Teodora 150% Rujan lon Cristinel 50% Rujan Adina 3 2014 87mp | 50% | cumpirare [Teodora 150% Rujan lon Cristine! 3 2018 | 5691 mp | 100% | mostenire |Rujan Adina-Teodora 1 2018 | 3434mp | 100% | mostenire |Rujan Adina-Teodora 2 2018 1250 mp | 100% mostenire |Rujan Adina-Teodora * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afld in circuitul civil. 2) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte yi numele coproprietarilor. Jarul, soyul/soyia, copilul), 2. Clad NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ari. Tdresasau | i ‘Anul Cota- | Modul de zona Categoria* | gobandirii_[S*P™ "| parte | doban TitulnruP> 50% Rujan Adina Teodora '50% Rujan lon Cristinel [50% Rujan Adina Teodora }50% Rujan lon Cristinel 1 2002 | S4mp_| 50% | cumparare 2 2015 | 140mp | 50% | construire : 2018 P.mp | 100% | mostenire [Rujan Adina-Teodora 7 Categoriile Indicate sunt: (I) apartament; (2) casi de Tocult; (3) casi de vacangi; (4) spatii comerciale/de productie. 2) La "Titular" se mentioneazd, in eazul bunurilor pro iar ii, numele proprictarului (titularul, soyul/sotia, copilul), ‘azul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. IL. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legit Natura Marea Nr. de bucii| Anul de fabricatie | Modul de dobandire _| Autoturism VW Passat I 2014 Cumparare Autoturism Skoda Fabia 1 2005 ‘Cumparare 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colectii de arti i numismatied, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a ciror valoare insumat depayeste 5.000 de euro NOTA Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afl sau nu pe teritoriul Romaniei Ja momentul declarari. Descriere sumara Anul dobindirii Valoarea estimati— IIL. Bunuri mobile, a ciror valoare depiseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni ‘Natura bunului Data Persoana ciitre care s-a Forma ‘instrainat instrainarii instrainat instrainiit Valois IV. Active financiare 1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire inclusiv eardurile de credit, daci valoarea insumata a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din straindtate. Tnstitufia care administreazi Ears naires aceasta Tipul Valuta | Deschis in anul Sold/valoare la zi *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2, Plasamente, investifii directe si imprumuturi acordate, daci valoarea de piafi insumati a tuturor acestora depiiyeste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv investijile yi participarile in strainatate. Emitent titlu/societatea in care persoana este |p, 444 | Numir de titluri/ ih total la | actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Ls cota de participare ee *Caregoriile indicate sunt: (1) hiirtii de valoare detimute (itluri de stat, certificate, obligatiuni): (2) actiuni sau parti sociale in societai comerciale: (3) imprumuturi acordate in nume personal. Ientul a 5.000 de euro pe 3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depasese ec! NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanjii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizitionate in sistem leasing $i alte asemenea bunuri, daca valoarea insumati a tuturor acestora depayeste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate, Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare BCR 2017 2022 43269 lei BCR 2018 2019 3596 lei CAR invatimant 2018 2020 4337 lei VL. Cadouri, servicii sau avantaje ite gratuit sau subvenfionate fati de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societifi comerciale, regii autonome, companii/societiti nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garan(ii, decontiiri de cheltuieli, altele deeat cele ale angajatorului, a cdror valoare individual depayeste 500 de euro* Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual — ee eet oats! numele, adresa generator de venit fincasat 11 Titular oysotie 13. Copii *Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzwale primite din partea rudelor de gradul 1 yi al H-tea VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiseal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din straindtate. ‘Sursa venitulu Serviciul prestat/Obiectul | Venitul anual numele, adresa generator de venit ‘incasat Cine a realizat venitul 1. Venituri din salarii <1. Titular Agentia Nationala de Rujan Teodora * m4 Sec general i ‘Administrare Fiscala Secretar epete a Ministerul Tineretului i Sorel aaa Sportului ICN Loteria Romana Comisia de wageri 5700 lei 7 mo ia Najionala Anti-Doping | __Reprezentant MTS 17780 lei RRujan ton Cristie! Esa Taaihra sapien seal Peay de disciplina inalti Bei Functionarilor Publici functionari put Universitatea Constantin Sa ae ae - Brancusi” din Ty. diu Activitate didactica 15790 tei platessa eet Vouchere de vacant 1305 lei Sportului 1.2. Soy/sotie Universitatea "Constantin! gministrator financiar 50098 lei Brancusi” din Targu-t ; Ministerul Tineretului gi : ; codor Y nsilier 12 Rujan Adina Teodora Sonat Consilier superior 24 lei poruli alvessiates 5 Vouchere de vacant 1305 lei Brancusi” din Targu-Jiu 1.3. Copii Rujan Cristiana AJPIS Gor} Alocatie de stat 1008 lei AJPIS Gor} de stat 1008 lei 2. Venituri din activiteyi independente 2.1. Titular 2.2. Soysorie 3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Soy/sotie 4. Venituri din investitii 4.1. Titular 4.2. Soysotie |S. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Soysotie (6. Venituri din activitd(i agricole 6.1. Titular 6.2. Soysotie Sursa venitul Serviciul prestat/obiectul Pan eireeleat venient ‘Nume, adresa generator de venit__| 7. Venituri din premii si din jocuri de noroc 7.1. Titular Wsotie 7.3. Copii (8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 8.2. Soysotie 8.3. Copi Prezenta declarafie constituie act public yi rispund po caracterul incomplet al datelor menjionate. Data completis 10,06... 2019