Sunteți pe pagina 1din 20

Nr. ...........

/ 2019

Contract de voluntariat

I.Părțile contractate

Art 1.1 Între Asociația ,,Meaningful People Association”, persoană juridică non-profit, cu sediul în
Sîngeorgiu de Mureș, str. Tofalău, nr.31, județul Mureș, cod fiscal 3931910, cont IBAN:

RO47BTRLRONCRT0444187101, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin Lupu Andreea

Mihaela, având funcția de Președinte, numită în continuare BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI

și

Numele și prenumele: .............................

Adresa de domiciliu: ...............................

Act de identitate: C.I. Seria: ................ Numărul: ...................... CNP: ..................................

In calitate de VOLUNTAR,

S-a încheiat prezentul contract, în conformitate cu Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de
voluntariat în România și cu Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul
Asociației ,,MEANINGFUL PEOPLE ASSOCIATION”.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2.1 Obiectul contractului îl constituie derularea activităţii de voluntariat în cadrul “Meaningful
People Association”, activitate desfășurată la Festivalul Afterhills din România în perioada 31 mai - 3 iunie
2018. Conform fișei voluntarului, atașată prezentului contract, fără a obține o compensație materială.

Art. 2.2 În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de


voluntari al Organizației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat din România

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată, începând cu data de 8 august 2019 până în
data de 3 septembrie 2019 şi se prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze de revizuire, după caz. În
situaţia în care părţile sunt mulţumite de modul în care se derulează colaborarea, contractul se prelungeşte
din oficiu şi după încheierea perioadei menţionate.

IV. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

Art. 4 Asociația “Meaningful People Association” nu rambursează voluntarului cheltuielile efectuate


pentru realizarea activităţii decât în cazul în care asociația este de acord în prealabil sau în situația în care
un membru al biroului de conducere îi solicită voluntarului cumpărarea unui lucru pentru un proiect. Pentru
a i se deconta cheltuielile, voluntarul trebuie să prezinte o listă amănunţită a cheltuielilor însoţită de
facturile, chitanţele sau bonurile fiscale corespunzătoare, ștampilate, în conformitate cu prevederile legale.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5.1 Drepturile voluntarului sunt:

a) de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;


b) de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;
c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;
e) de a fi respectat ca şi persoană şi tratat ca şi coleg cu drepturi egale atât de conducerea organizaţiei, de
angajaţi, cât şi de organizatorii evenimentului;
f) de a participa activ la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a încheiat contractul;
g) dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele necesare
derulării activităţii;
h) dreptul de a beneficia de îndrumare şi orientare din partea coordonatorului de voluntari;
i) dreptul de a i se rambursa cheltuielile efectuate pentru derularea activităţii, conform articolului 4;
j) de a fi supervizat şi coordonat de coordonatorul voluntarilor, cu experienţă în domeniul în care prestează
activitatea, persoană care este angajată a beneficiarului voluntariatului, pe toată durata activităţii;
k) de a desfăşura activităţi în concordanţă cu studiile, pregătirea sa profesională, capacitatea şi
disponibilitatea sa;

l) de a i se asigura de către beneficiarul voluntariatului sănătatea și securitatea în muncă în funcţie de natura


şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară.

Art. 5.2 Obligaţiile voluntarului sunt:

a) să presteze o activitate de interes public, fără remuneraţie;

b) să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii


vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor,
incluziunea socială şi totodată lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

c) să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate


în fişa de protecţie a voluntarului;

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada
desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

e) să anunţe cu minim 3 zile înainte, indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în


care este implicat.

f) să respecte programul şi să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor


proiectului/programului;

g) să participe la cursurile de instruire oferite de către organizatori dacă acestea sunt necesare pentru buna
îndeplinire a sarcinilor;
h) să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţilor de voluntariat;
i) să respecte regulile şi normele de comportament ale organizaţiei gazdă primite în scris de la
organizatori înainte de începerea activității;
j) să nu comunice sau să răspândească în public afirmaţii defăimătoare la adresa organizaţiei
și/sau a activităţii acesteia;
k)să respecte regulamentul de funcţionare al programului de voluntariat, respectiv instrucțiunile
din fișa de voluntariat;
Art. 5.3 Drepturile beneficiarului voluntariatului:

a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;


b) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea
voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia gazdă;
c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul
de voluntari;
d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa
de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului;
e) de a exclude voluntarul din programele și proiectele în care desfăşoară activităţi de voluntariat, dacă
acesta nu respectă prevederile prezentului contract;
f) de a deţine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaţiilor, documentaţiei şi a altor
materiale scrise, create, colectate sau/şi produse de voluntar în perioada desfăşurării activităţilor care fac
obiectul prezentului contract de voluntariat;
g) de a verifica şi a superviza activitatea voluntarului prin persoane desemnate în acest sens de a cere
voluntarului rapoarte de activitate din care să reiasă îndeplinirea sarcinilor trasate;
h) de a cere informaţii şi recomandări despre voluntar, altor persoane.

Art. 5.4 Obligaţiile beneficiarului voluntariatului:

a) să asigure desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea


condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile
activităţii respective;
b) să suporte cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de
voluntariat;
c) să suporte alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente
muncii prestate de către voluntar;
d) să-l trateze pe voluntar ca şi coleg cu drepturi egale;
e) să asigure voluntarului un loc unde să-şi desfășoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii
f) să asigure condiţii legale de sănătate și securitate în muncă în funcţie de natura şi caracteristicile
activităţilor desfăşurate de voluntar
g) să elibereze voluntarului certificatul de voluntariat care atestă calitatea de voluntar.
Art. 5.5 Cerinţe şi abilităţi pentru poziţia de voluntariat

În conformitate cu apelul de voluntariat în baza căruia se încheie prezentul contract, cerinţele profesionale,
abilităţile sociale, interesele de dezvoltare, cele de sănătate conform apelului de voluntariat nr.
111514/01.09.2015.
VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA ȘI CONFIDENTIALITATE
Art. 6.1 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract trage
răspunderea părţii în culpă. Prezentul contract este supus prevederilor Codului Civil şi a legislaţiei în
vigoare.
Art. 6.2 Voluntarul se obligă să păstreze secretul cu privire la activitățile Beneficiarului şi să nu
utilizezeastfel de informații nici în interese propriu şi personal şi nici să nu le dezvăluie altor persoane. Prin
informații cu privire la activitățile Beneficiarului se înţeleg acele informaţii care, în totalitate sau în
conexare exactă a elementelor acesteia, nu sunt în general cunoscute sau nu sunt uşor accesibile persoanelor
din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaţii.
Art. 6.3 De asemenea voluntarul se obligă ca pe toată durata derulării şi după încetarea prezentului contract
pe o perioadă de 5 ani să nu folosească pentru uzul propriu sau al altora, să nu divulge, reproducă, sintetizeze
sau să distribuie datele sau informaţiile aflate în posesia sa.
Art. 6.4 În cazul în care voluntarul săvârşeşte un act care contravine clauzei de confidenţialitate, va fi
obligat să înceteze sau să înlăture actul şi să restituie documentele confidenţiale însuşite în mod ilicit de la
Beneficiarul voluntariatului. Încălcarea acestui acord de confidenţialitate de către voluntar va atrage
răspunderea contractuală a acestuia în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în prezentul contract
şi pe cale de consecinţă, obligă consultantul să repare integral prejudiciu cauzat Beneficiarului
voluntariatului, dar nu mai puţin de zece salarii minime brute garantate în plată, calculate la data constatării
abaterii.
VII. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI

Art. 7.1 Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor,
o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat,
iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

Art. 7.2 Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre
părţi, formulată în termen de 3 zile de la data la care a intervenit situaţia descrisă mai sus, în condiţiile
stabilite prin prezentul contract de voluntariat.

Art. 7.3 La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.

Art. 7.4 Orice modificare, completare sau renegociere va fi făcută în scris printr-un act adițional la prezentul
contract sau prin încheierea unui nou contract de voluntariat.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8.1 Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: - la expirarea termenului stabilit în
contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate; - prin acordul
părţilor; - la dizolvarea Asociației, - prin denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un
preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor; - în caz de reziliere a contractului.

Art. 8.2 Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat poate să aibă loc din iniţiativa voluntarului sau
a organizaţiei, cu un preaviz de 15 zile. Organizaţia poate să rezilieze acest contract de voluntariat imediat
ce voluntarul a încălcat prevederile contractului de voluntariat sau orice alte restricţii legale în timpul
îndeplinirii sarcinilor, inclusiv (însă nu numai) în caz de necinste, incompetenţă, condamnare pentru
infracţiune. Contractul de voluntariat poate înceta şi prin acordul părţilor, care consimt să nu continue
raporturile stabilite anterior.

IX. LITIGII
Art. 9 Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti din Cluj-Napoca, în ordinea stabilită de lege, doar dacă părţile
contractante nu le pot rezolva pe cale amiabilă

X. CLAUZE FINALE

Art. 10.1 Prezentul contract este însoţit de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a Voluntarului.

Art. 10.2 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat
este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, 06/08/2019 în două exemplare originale, fiecare având aceeaşi
valoare juridică.

Beneficiarul Voluntariatului Voluntar,

MEANINGFUL PEOPLE ASSOCIATION

Lupu Andreea Mihaela, Președinte

Nr. .........../ 2019


Fișa voluntarului - Anexa 1

A. Date personale voluntar

Numele și prenumele: .............................

Adresa de domiciliu: ...............................

Act de identitate: C.I. Seria: ................ Numărul: ...................... CNP: ..................................

B. Date de contact voluntar

Număr de telefon: ....................................


Adresă de e-mail: ....................................
Denumirea poziţiei: Voluntar Programul de voluntariat: 6-8 h/ zi
Departamentul: Logistica;

DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuţii principale:
- Vor fi la curent cu toate detaliile legate de festival;
- Va oferi suport echipelor tehnice din festival;
- Va ajuta la implementarea evenimentului..

Responsabilităţiile postului:
- Participarea la întălnirile anunţate de către coordonator;
- Se implică ȋn vederea soluţionării situaţiilor de criză care apar înainte și pe durata festivalului;
- Va ajuta la aranjarea elementelor de logistică din zona de festival și de backstage a scenelor;
- Va fi disponibil cu cateva zile ȋnainte de ȋnceperea festivalului;
- Va asigura suport echipei tehnice, în caz de nevoie;
- Va ajuta la amenajarea zonei de festival;
RELAŢII DE VOLUNTARIAT:

- Se subordonează direct: coordonatorului și asistentului de voluntari; - Este ȋn relaţii directe cu: ceilalți
membri din departament;

CONDIŢII DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT:


- Perioada: 06.08.2019 - 3.09.2019
- Programul de activitate: 6-8h/zi
- Locul de desfăşurare a activităţii: extern, in festival
- Resurse disponibile: Acces gratuit la eveniment ȋn ziua ȋn care activează;
- Resurse disponibile:
-asigurarea transportului până în zona de festival
- 2 tricouri;
- un sandwich pe tură;
- apă;

SPECIFICAȚIILE POSTULUI:
Cunoştinţe şi abilităţi necesare:

- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de management al stresului;
- Competenţe sociale şi emoţionale;

Cunoştinţe şi abilităţi dezirabile:

- Atenţie concentrată şi distributivă;


- Plăcere pentru lucrul cu oamenii;
- Rezistență fizică;
- Rezistenţă la stres;

Caracteristici de personalitate: rigoare, exactitate, conformism, corectitudine, spirit practic şi de echipă,


amabilitate,

integritate, entuziasm.
Observaţii:
- nu se fumează,
nu se consumă alcool și nici substanțe ilegale, pe perioada desfășurării activității de voluntariat!
- nu se aduc injurii la adresa persoanelor cu care interacționează;
- adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele festivalului;
- utilizează resursele alocate, în interesul festivalului;
- voluntari trebuie sa respecte sarcinile date de către coordonator;
- voluntarul trebuie să dețină brățara de festival, pe parcursul evenimentului;

Orice încălcare a clauzelor din Fișa Postului, poate duce la încetarea colaborării și oricăror
beneficii atribuite voluntarului!

Prezenta fişă s-a ȋncheiat astăzi 06.08.2019, ȋn două exemplare originale, fiecare având aceeaşi valoare
juridică.
Beneficiarul Voluntariatului Voluntar,

MEANINGFUL PEOPLE ASSOCIATION

Lupu Andreea Mihaela, Președinte

Nr. .........../ 2019

PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ ÎN LUCRUL CU VOLUNTARII - Anexa 2


Informații și Instrucțiuni de folosire
Numele și prenumele: .............................

Adresa de domiciliu: ...............................

Act de identitate: C.I. Seria: ................ Numărul: ...................... CNP: ..................................

A. Fișa de Protecție a Voluntarului Fișa de protecție în muncă și semnarea acesteia de către fiecare
voluntar al fiecărei organizații reprezintă acordul fiecăruia de a presta un serviciu în perfecte condiții de
siguranță și securitate. Înainte de a se semna, fiecare persoană trebuie să fie instruită și prevenită în
legătură cu activitatea ce urmează a fi prestata și riscurile la care se expune efectuând acel serviciu/acea
activitate.

Instructajul poate fi efectuat de persoane fizice/juridice, care au primit acreditare de la inspectoratele


teritoriale de muncă, eliberându-se adeverinţe și certificate de la acestea în domeniul relațiilor de muncă.
În funcție de preferinţe, instructajul poate fi efectuat chiar de organe specializate ITM (Inspectoratul
Teritorial de Muncă) aflate în subordinea Inspecției Muncii, în baza unui contract.

Chiar și după semnarea fișei de protecție a muncii, prestatorii/voluntarii trebuie supervizați pe toată durata
activității. Persoana responsabilă de grup continuă să ofere informații generale și specifice de siguranță și
securitate în muncă și este direct răspunzătoare în cazul unui control, unei inspecții a ITM. Acesta trebuie
să prezinte informaţii privind instructajul efectuat şi fişele de protecţie a muncii semnate de către toată
lumea care a luat parte la activitate (voluntari, membri ai echipei de organizare, etc).

Instructajul şi semnarea fişei de protecţie a voluntarului se efectuează înainte de fiecare activitate în care
sunt implicaţi voluntarii şi nu doar la începutul stagiului de voluntariat, instructajul putând să difere de
fiecare dată în funcţie de activitatea pe care urmează să o deruleze şi domeniul acesteia.
Normele generale de protecţie a muncii trebuie incluse în toate instructajele efectuate, iar normele specifice
de protecţie a muncii sunt aplicabile pe domenii de activitate diferite către toate persoanele fizice sau
juridice, din sectorul public, mixt, privat şi alte categorii.

B. Declaraţie de Remitere şi Renunţare (R-R) Pentru organizaţia gazdă, fişa de "Remitere şi renunţare
de răspundere civilă" reprezintă acordul voluntarului de a se angaja în activităţile propuse care s-ar putea
să includă activităţi cu risc crescut. În cazul în care voluntarul nu respectă regulile impuse şi normele de
protecţie a muncii stabilite la instructaj, îşi asumă în mod expres şi irevocabil riscul de rănire sau
vătămare şi eliberează organizaţia gazdă de orice răspundere în caz de vătămare, boală, deces sau
distrugere a proprietăţii.

Prin semnarea declaraţiei de remitere şi renunţare voluntarul înțelege că organizaţia gazdă nu suportă
asigurarea de sănătate medicală sau de invaliditate. Aici se exclud cazurile în care voluntarul împreună cu
organizaţia gazdă au convenit altfel. Este recomandabil ca fiecare voluntar să aibă propria asigurare
medicală sau de sănătate. Voluntarul, consimte în mod liber, fără a fi constrâns să renunţe la orice
pretenţie împotriva organizaţiei gazdă în legătură cu orice dispută sau pretenţie, materială sau nu, care ar
putea rezulta din activităţile efectuate.

Prin fișa de R-R, voluntarul îşi exprimă acordul că organizaţia gazdă să folosească materiale foto, video sau
audio realizate pe parcursul activităţilor. Organizaţia declară şi garantează că aceste materiale vor fi folosite
doar în scopul realizării activităţii şi nu vor fi comercializate sau transferate unor terţe părţi fără acordul
expres, exprimat în scris al voluntarului.

C. Raport de incident Raportul de incident trebuie completat în cel mai scurt timp de la evenimentul
produs (nu mai târziu de 4 zile) de către coordonatorul de voluntari sau responsabilul de grup în cazul în
care acesta diferă. Raportul se completează după fiecare accident, rănire, boală care necesită asistență
medicală specializată, spitalizare, evacuare sau deces al unui membru din echipă. Raportul se întocmește
după orice perturbare semnificativă a activității de voluntariat, cauzată de o calamitate naturală sau
produsă de om, care a pus în pericol voluntarii și membrii echipei. Raportul de incident trebuie completat
şi predat managerului de proiect/directorului executiv al organizaţiei sau unei alte persoane din cadrul
organizaţiei, stabilite de comun acord în organizaţie. În cazul incidentelor grave în care sunt implicaţi
voluntarii minori, părinţii sau responsabilii legali ai acestora vor fi înştiinţaţi şi ei de situaţie, în cel mai
scurt timp.
Beneficiarul Voluntariatului Voluntar,

MEANINGFUL PEOPLE ASSOCIATION

Lupu Andreea Mihaela, Președinte

Nr. .........../ 2019

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER


PERSONAL - Anexa 3

Numele și prenumele: .............................


Adresa de domiciliu: ...............................
Act de identitate: C.I. Seria: ................ Numărul: ...................... CNP: ..................................
Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către
“Meaningful People Association” în cadrul proiectelor si evenimentelor la care particip

Am fost informat despre drepturile pe care le deţin,din “Anexa – Acord privind prelucrarea datelor
personale si comunicare electronica”.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu,
statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris “Meaningful People Association”, în timp util.
Beneficiarul Voluntariatului Voluntar,

MEANINGFUL PEOPLE ASSOCIATION

Lupu Andreea Mihaela, Președinte

Nr. .........../ 2019

Anexa 4 – Acord privind prelucrarea datelor personale și comunicare electronică Meaningful


People Association

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația ,,Meaningful People Association”, persoană juridică non-profit, cu sediul în Sîngeorgiu de Mureș,
str. Tofalău, nr.31, județul Mureș, cod fiscal 3931910, cont IBAN:

RO47BTRLRONCRT0444187101, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin Lupu Andreea


Mihaela, având funcția de Președinte, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu
prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.
Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate și
scopul în care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atenție.

Utilizarea datelor personale

Meaningful People Association. colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele


scopuri:
a. în scopul incheierii contractului de voluntariat
b. în scopul respectării obligațiilor legale;
c. în scop de comunicare, pentru informarea voluntarilor în legătură cu evenimentul și pentru notificări cu
privința la evenimente viitoare
Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate
mai sus este:
• consimtamantul dumneavoastra;
• contractul de voluntariat, la care dumneavoastra luati parte

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

• autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);


• organizatorii evenimentelor la care iau parte voluntarii

Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau
perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și în baza condițiilor specificate în legea 677/2001
și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016*, vă puteți exercita oricare dintre
următoarele drepturi:
• dreptul de acces la datele personale care va privesc;
• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
• dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. cand datele personale nu mai sunt
necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
• dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci cand
dumneavoastra contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității
acelor date);
• dreptul de a depune o plangere la noi și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor; dreptul
de a va opune prelucrării;
• dreptul de a va retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați
consimțit anterior;
*Incepand cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veți
beneficia și va veți putea exercita suplimentar :
- Dreptul de a fi uitat, în sensul adresarii unei solicitări către Meaningful People Association pentru
ștergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line; - Dreptul la portabilitatea datelor, in sensul
transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de
Dumneavoastra; - Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de către operator.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta
notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Meaningful People Association a datelor personale, va
rugam sa ne contactați alegand oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizand,
totodata, numele dumneavoastra, adresa postala sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriti sa
comunicam), numarul dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra.

Ne puteti contacta:
Prin email - la adresa:vlad.lupu@meaningful.ro;
Telefonic - la numărul: 0751 474 025
Beneficiarul Voluntariatului Voluntar,

MEANINGFUL PEOPLE ASSOCIATION

Lupu Andreea Mihaela, Președinte


Nr. .........../ 2019
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE - Anexa 5
Nume și prenume:
Adresa de domiciliu:
Act de identitate C.I. Seria……. Nr. …….. CNP…………………………..
Având în vedere prevederile legale privind falsul în acte:
Declar pe proprie răspundere:

● Că nu mă aflu sub influența băuturilor alcoolice ți/sau a stupefiantelor.


● Declar ca sunt apt fizic pentru participarea la eveniment și nu am fost sfătuit să nu particip la acest
eveniment de către un medic;
● Că nu am nicio pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto și video surprinse pe
parcursul concertului, că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât în promovarea
evenimentului, implicit a activităților organizatorilor: elaborarea de afișe, diplome și alte materiale
informative
● Certific că am cel puțin 18 ani și dacă am vârsta mai mică de 18 ani, am discutat deja termenii și
condițiile prezentului contract cu părinții mei și de asemenea părinții, după ce l-au citit și acceptat,
au consimțit sub semnătură;
● Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunoștință de conținutul
regulilor de siguranță. Am citit fiecare punct al actului, l-am înțeles, mi l-am însușit și semnez de
buna voie și fără nicio constrângere din partea nimănui.
Beneficiarul Voluntariatului Voluntar,
MEANINGFUL PEOPLE ASSOCIATION
Lupu Andreea Mihaela, Președinte

Nr. .........../ 2019


Acordul părintelui/ reprezentantului legal - Anexa 6

Subsemnatul/a ………………………, cu domiciliu în Județul…………, Localitatea……………………..,


Str. ………………., nr. …., bloc……., sc. …….., et. …….., ap. ……… Posesor al CI, seria .... , nr……,
CNP……………………… .
Număr de telefon: ……………. În calitate de părinte/ reprezentant legal al minorului …………………….
……………… sunt de acord ca acesta să fie înscris ca voluntar în baza de date gestionată de Meaningful
people Association şi să beneficieze de serviciile oferite de acesta.

Menţionez că am luat la cunoştinţă de prevederile legii 78/2014, Legea voluntariatului.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ...................... , în două exemplare originale, fiecare având
aceeaşi valoare juridică.

Beneficiarul Voluntariatului Părintele minorului,


MEANINGFUL PEOPLE ASSOCIATION
Lupu Andreea Mihaela, Președinte